Z kraju

Nowa ustawa o użytkowaniu wieczystym może doprowadzić do wywłaszczenia Polaków i przejęcia ich mienia!!!

osiedle_mieszkanioweProjekt ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu, która przez Prawo i Sprawiedliwość prezentowany jest jako ratunek przed patologiami związanymi z użytkowaniem wieczystym, gwarantujący przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, jest tak skonstruowany, że może doprowadzić do wywłaszczenia Polaków z posiadanych przez nich mieszkań i przekazania ich innym osobom, i to niekoniecznie polskim obywatelom.

Problem leży w opłacie za przekształcenie (z mocy prawa) wieczystego użytkowania we własność, która zgodnie z projektem ustawy, będzie odpowiadać opłatom, jakie obecnie wnosi wieczysty użytkownik przez okres, do którego miało trwać prawo wieczystego użytkowania, przy aktualizacji jedynie wskaźnikiem GUS. Oznacza to, że jeżeli dana osoba płaci rocznie 2 tys. opłaty za użytkowanie wieczyste (a są tacy, którzy płacą zdecydowanie więcej), a umowa o użytkowanie wieczyste kończy się np. dopiero za 50 lat (obowiązuje ona 99 lat), to jest zmuszona zapłacić gminie 100 tys. złotych z chwilą przekształcenia. Jeżeli tego nie zrobi, wspomnianą sumą zostanie obciążona hipoteka mieszkania. Warto dodać, że są osoby, w przypadku których dług ten będzie przewyższał wartość mieszkania, jako że wszystko zależy od tego na jakim areale gruntów położone jest dane osiedle i ile powierzchni przypada na jednego mieszkańca.

Wprawdzie, jak podkreślają politycy PiS, użytkownik wieczysty staje się właścicielem w momencie przekształcenia, jednakże startuje z długiem, który bardzo trudno mu będzie spłacić, a który w skrajnych przypadkach może spowodować wkroczenie komornika.

Nic zatem dziwnego, że ci mieszkańcy, którzy mają użytkowanie wieczyste gruntów są mocno zaniepokojeni.

– Te zmiany w obecnym kształcie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego wielu niebogatych mieszkańców blokowisk, jednocześnie nie wprowadzając żadnych dla nich korzyści a jedynie potencjalne zwiększenie obciążeń finansowych – powiedział w rozmowie z portalem Prawy.pl Piotr Borkowski, mieszkaniec jednego z warszawskich osiedli. – Założenia tych zmian sugerują bowiem zupełnie przeciwne intencje ich autorów aniżeli obiegowy i lansowany przez oficjalną propagandę stereotyp „prorodzinnego” nastawienia polityki obecnego rządu. Ewentualnie, zakładając dobre intencje, niebezpieczne dla ludzi zapisy mogą być skutkiem zupełnej ignorancji osób, które biorą się za układanie nowego prawa, czego skutkiem może być „wylanie dziecka z kąpielą” lub zepchnięcie mieszkańców „z deszczu pod rynnę” – dodał, zaznaczając, iż dobrze byłoby więc, aby osoby przystępujące do „poprawiania” istniejącego stanu, nie ignorowały głosu samych zainteresowanych, którzy niejednokrotnie mają w tej materii ogromne doświadczenie praktyczne zdobyte boleśnie „na własnej skórze”.

Ignorancja czy zła wola?

W imieniu zaniepokojonych mieszkańców rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa prowadzi w tej sprawie Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” w osobie m.in. jego szefa dr. Daniela Alaina Korony. Jak podaje „Serwis21”, do tej pory odbyło się pierwsze spotkanie, na którym „obie strony przedstawiły swoje racje”. Strona społeczna nie pozostawiła na projekcie przysłowiowej suchej nitki. Zdaniem Stowarzyszenia nieakceptowalna jest propozycja odpłatności do końca okresu użytkowania wieczystego według wysokości dotychczasowych opłat cyklicznych. Taka propozycja utrwali bowiem skutki patologicznych rozwiązań aktualnie obowiązujących.

Dotychczasowe opłaty roczne były ustalane w sposób rażący na niekorzyść użytkowników wieczystych. Operaty szacunkowe sporządzone przy okazji aktualizacji opłat opierano często na niewłaściwym doborze transakcji porównawczych. W efekcie niedoskonałych procedur odwoławczych doszło zatem do sytuacji w której użytkownicy tych samych nieruchomości płacą różne opłaty wieczystego użytkowania (nawet o kilkaset procent). Z kolei użytkownicy różnych nieruchomości ale przy identycznym stanie prawnym, w zależności od składu sędziowskiego, uzyskiwali wyroki odmienne o 180 stopni. Tak określanych opłat użytkowania wieczystego nie można zatem uznać za podstawę opłaty do końca okresu użytkowania.

Stowarzyszenie postuluje zmianę założeń projektu. Domaga się m.in.: obniżenia stawki opłaty rocznej wieczystego użytkowania/za przekształcenie dla nieruchomości mieszkaniowych do 0,3% (zamiast 1%); przyjęcia zasady korzystniejszej opłaty (w przypadku w którym na dzień wejścia w życie ustawy wysokość opłaty rocznej nie była prawomocnie ustalona w związku z procedurą przed kolegium lub sądem, przyjmuje się do celów wyliczenia opłaty cyklicznej roczną sprzed aktualizacji); stworzenia możliwości zrewidowania w ciągu roku aktualnych opłat rocznych, co do których są wątpliwości prawne (np. wypowiedzeniach powoływało się na udzielone upoważnienie lub pełnomocnictwo od organu właściwego bez wskazania danych identyfikujących pełnomocnictwa, nie wskazano właściciela nieruchomości, wartości nieruchomości, czy wypowiedzenie doręczono tylko jednemu ze współmałżonków.

Za korzystnym przekształceniem gruntów ostatnio lobbują też spółdzielnie mieszkaniowe, ale – jak zaznacza Borkowski – z wyraźnym (powiedziałbym nawet: ostentacyjnym) pominięciem interesu mieszkańców lokali wyodrębnionych, ograniczając się jedynie do zasobów pozostających własnością spółdzielni. – Takie akcje są m.in. podejmowane zbiorowo przez spółdzielnie w Warszawie, ale tylko na szczeblu Rady Miasta, w odniesieniu do jej obecnych kompetencji w tym zakresie (projekty uchwał dotyczące bonifikat i warunków przekształcenia dla spółdzielni). W rzeczywistości więc, w odniesieniu do nieruchomości w których są już wyodrębnione własności lokali, te działania sprowadzają się do próby przekształcenia swojego udziału przez spółdzielnie na warunkach korzystniejszych niż udziałów pozostałych współwłaścicieli tj. mieszkańców wyodrębnionych. Oczywisty absurd takich propozycji może sugerować pozorność tych działań. Mieszkańcy wyodrębnieni są pozostawieni sami sobie – skonstatował Piotr Borkowski.

Zarówno jemu, jak i wielu innym osobom mającym użytkowanie wieczyste trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie są intencje rządu co do trwania przy niekorzystnym dla mieszkańców uregulowaniu sprawy wieczystego. Natomiast parlament, a konkretnie senacka Komisja Petycji, odrzuciła petycję SIS „Wieczyste” nowelizacji w formie korzystnej dla mieszkańców, i to jednogłośnie – głosami zarówno partii koalicyjnych jak i opozycyjnych. – Jest to bardzo niepokojący sygnał, czyżby symptom prawdziwych intencji rządzących w stosunku do mieszkańców na wieczystym użytkowaniu (dalej w.u.), czy „tylko” ignorancja inicjatyw społecznych pod pretekstem że „my to zrobimy lepiej i sami będziemy firmować”? – zastanawia się Borkowski.

W jego ocenie „można przedstawić wiele propozycji korzystniejszego dla mieszkańców uregulowania sprawy wieczystego; nie tylko korzystniejszego, ale przede wszystkim sprawiedliwego”. – Ta sprawiedliwość dotyczy stosunków pomiędzy mieszkańcami a właścicielem gruntu (skarb państwa lub samorządy), jak również równego potraktowania różnych grup użytkowników wieczystych zdefiniowanych przez prawo. A także odniesienia do stanu obecnego, aby chociaż nie pogarszać sytuacji użytkowników wieczystych – tłumaczył.

Widzi on następujące możliwości (i/lub – wynika to z istoty propozycji):

a. Za SIS „Wieczyste”: obniżyć stawki roczne za poszczególne kategorie w.u. (dla gruntów pod zabudową mieszkaniową 0,3% zamiast 1%) oraz wprowadzić możliwość przekształcenia UDZIAŁU w posiadanym prawie współużytkowania, czego brak do tej pory blokuje praktycznie możliwość przekształcenia gruntu we własność przez współużytkowników nieruchomości wielorodzinnych, gdyż wymaga zgody ich wszystkich łącznie.

b. Zmienić zasady wyceny gruntów dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie i opłaty za przekształcenie, tak aby nie drenować kieszeni mieszkańców jak jest to w wielu przypadkach obecnie, i aby dostosować sposób wyceny do realnego a nie teoretycznego stanu nieruchomości.

c. Jeśli zlikwidować w.u. w ogóle i obligatoryjnie, to z zachowaniem sprawiedliwych zasad, bez utrwalania obecnych patologii i rażących niesprawiedliwości, z zastosowaniem takich bonifikat, aby możliwa była spłata przez mieszkańców bez masowego obciążania mieszkań hipotekami i na zasadach nie mniej korzystnych niż obecnie jest to możliwe, aczkolwiek możliwe tylko teoretycznie.

d. W każdym przypadku rozwiązań, obowiązujące obecnie bonifikaty powinny być przynajmniej zachowane, a przepisy skonstruowane tak aby użytkownicy gruntów pod budynkami wielorodzinnymi mogli z nich realnie skorzystać. Powinny też być zniesione wszelkie szczegółowe blokady uniemożliwiające przekształcenie lub uzyskanie bonifikaty.

e. Natomiast akurat nie upierałbym się przy obligatoryjnym przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Ludziom należy pozostawić wolność w swoich wyborach, a jednocześnie właściciele gruntów (tj. skarb państwa i samorządy) mogłyby zachować dalsze dochody. Tutaj dygresja: obserwując „aktywność” i „myślenie” mieszkańców blokowisk, byłbym daleki od przewidywania masowego przekształcania gruntu we własność nawet przy realnej wysokości opłaty. Oceniam, że przy obecnej świadomości zrobiłoby to najwyżej ok. 40-50 % uprawnionych.

f. W zasadzie, to dla odblokowania możliwości przekształcenia gruntu we własność mieszkańcom nieruchomości wielorodzinnych, potrzebne są tylko 2 zmiany w stosunku do stanu obecnego:

– Podstawą jest wprowadzenie możliwości przekształcenia własności UDZIAŁU. Tutaj ważna uwaga: niektórzy prawnicy-oportuniści twierdzą, że to jest niemożliwe z uwagi na samą istotę użytkowania wieczystego, gdyż nie jest możliwy „podwójny stan prawny tej samej nieruchomości”. Otóż po pierwsze, wystarczy w tym celu wprowadzić możliwość oddawania w wieczyste użytkowanie (dalej w.u.) udziału – jest to kwestia definicji prawnej i niczego więcej, a po drugie – takie „podwójne stany prawne” już istnieją, i to masowo! A mianowicie we wszystkich budynkach komunalnych, w których są wykupywane pojedyncze lokale mieszkalne z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu związanej z tym lokalem (udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującym prawo w.u.). Pozostała część budynku, tj. lokale nie wykupione z przynależną częścią ułamkową gruntu (udziałem), jest własnością gminy czy skarbu państwa i na tej części nie ma w.u. gdyż właściciel nie może oddać gruntu w w.u. sam sobie. Urzędnicy więc od dawna już taki stan prawny stworzyli i funkcjonuje on w rzeczywistości prawnej realnie [pewnie jest na to jakieś prawne określenie po łacinie] jako zapisy w księgach wieczystych – stwierdza Borkowski.

– I drugie: realne zrównanie w prawach do bonifikat i warunkach przekształcenia mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych z jednorodzinnymi. Aby np. istnienie w nieruchomości punktów handlowo-usługowych nie blokowało prawa do przekształcenia ani do bonifikaty właścicielom pozostałych lokali mieszkalnych i garaży – zauważa.

– Jeszcze raz podkreślam, że w każdym przypadku warunkiem koniecznym umożliwienia obywatelom uzyskania własności gruntów jest urealnienie kwoty wymaganej przy spłacie przekształcenia poprzez utrzymanie/wprowadzenie stosownych bonifikat albo zmian zasad wyceny gruntu dla potrzeb przekształcenia. Jednocześnie, gdyby w.u. zostało utrzymane, dla mieszkańców pozostających na w.u. powinny być wprowadzone takie zmiany w przepisach, aby wyeliminować wszelkie istniejące mankamenty a nawet absurdy prawne, które generują rozmaite rażące niesprawiedliwości, nadmierne obciążenia finansowe ludności oraz przesadne komplikacje w rozpatrywaniu spraw – dodaje.

Wstęp do wywłaszczenia

Mieszkańcy posiadający użytkowanie wieczyste obawiają się, że obciążenie długiem przekształconych nieruchomości może stanowić wstęp do wywłaszczenia właścicieli mieszkań na poczet spłaty powstałych w wyniku przekształcenia z użytkowania wieczystego we własność długów.

– Właśnie tego się obawiamy. Czy to nie jest jakieś preludium do akcji przejmowania mieszkań przez państwo? Wprowadzając program „Mieszkanie plus” utworzono bowiem dwie instytucje: Krajowy Zasób Mieszkaniowy i Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Są już więc gotowi beneficjenci do wchłaniania atrakcyjnych gruntów, mieszkań i pieniędzy pod pretekstem dostępności mieszkań dla najbiedniejszych rodzin. Obawiamy się, czy rząd wprowadzając „dobrodziejstwo” rozdawania za (pół)darmo mieszkań państwowych na wynajem z opcją wykupu, nie zechce ich wpierw pozyskać w łatwy sposób od innych obywateli, też przecież tych stosunkowo najbiedniejszych (gdyż zamożniejsi poradzą sobie ze spłatą lepiej) – nie kryje obaw Piotr Borkowski.

Drugim niebezpieczeństwem, na jakie wskazuje uwagę, jest możliwość odbierania części gruntów starym osiedlom o rzadszej zabudowie (wewnątrz lub na obrzeżach osiedli) jako rekompensaty za przeniesienie własności gruntów pod budynkami. – Zauważam symptomy dążenia w kierunku również i takich rozwiązań. Stare zasoby były budowane przy innych założeniach, stanowią pewne całości funkcjonalne i architektoniczne. Bloki konstruowane na 50 lat też ledwie stoją. One postoją jeszcze i następnych 100 lat, ale wciskanie pomiędzy nie nowej zabudowy byłoby szaleństwem. Chodzi o ludzki wymiar zamieszkiwania, minimum komfortu, bezpieczeństwo, obecny niedostatek miejsc parkingowych w starych blokowiskach i wiele innych aspektów, dla których równie ważne jest dla nas zachowanie całości obecnych terenów i nie dopuszczenie do nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej bądź do uszczuplania wspólnej przestrzeni. Obawiamy się, że w tym zakresie rząd może próbować prowadzić jakieś działania za naszymi plecami, za aprobatą spółdzielni mieszkaniowych które zarządzają terenami. A potem obligatoryjnie odebrać nam tereny, za które płaciliśmy opłaty roczne z tytułu w.u. przez wiele dziesiątków lat (w znacznym stopniu je spłacając w ten sposób), i obecnie jesteśmy ich współużytkownikami wieczystymi – zauważa.

– Cały ten obraz przedstawia raczej dążenie do pozbawienia ludzi własności prywatnej pod pretekstem jej rozszerzenia! – alarmuje Borkowski. – A rząd stawia w perspektywie nie prawicowego jak głoszą jego deklaracje i oficjalna propaganda, ale lewicowego i to skrajnie. O tym samym świadczy wprowadzenie rozdawnictwa „500 plus” zamiast obniżenia podatków – w dłuższej perspektywie będzie to zgubne – dodaje.

– Osobiście, jeśli byłbym znawcą w tej dziedzinie, pokusiłbym się o okresowe monitorowanie zgodności działań i zamierzeń rządu ze społeczną nauką Kościoła katolickiego. O ile się orientuję, z nauki tej bowiem wynika m.in. oparcie indywidualnego rozwoju człowieka i rodziny (w aspekcie materialnym) na własności prywatnej (w rozumieniu jako nie państwowej lub komunalnej). Realizację tego założenia widzimy najlepiej na przykładzie rodzin zakonnych i parafialnych. W tym aspekcie nauka społeczna Kościoła wpisuje się jak najbardziej w poglądy zwane „prawicowymi” (w przeciwieństwie do „lewicowego” dążenia do tzw. wspólnego kołchozu, co przecież w Polsce miało miejsce i od czego wielkim wysiłkiem próbujemy odchodzić widząc błędy tego rozwiązania). Dlatego uważam, że ww. regularne monitorowanie przez znawców byłoby znakomitym probierzem „prawicowości” rządu. Aby, ulegając populizmowi czy lobbingowi, nie zamieniał łatwo społecznej nauki Kościoła katolickiego na „katolewicowość”; a to dla dobra obywateli i samego rządu, a także dla przywrócenia pojęciom „prawica” i „lewica” właściwych znaczeń. W życiu społecznym jest miejsce na jeden i drugi rodzaj własności, w odpowiednich proporcjach w zależności od celów jakie mają pełnić. Zaś w polskim klimacie i kulturze podstawą egzystencji człowieka i jego rodziny jest POSIADANIE odpowiedniego mieszkania, i to bez ciągłego niepokoju o jego utratę czy ponoszenia absurdalnych kosztów na utrzymanie go – zaznaczył.

Nowelizacja dotknie kilka milionów obywateli

Jest co najmniej zastanawiające, dlaczego nowelizacja ustawy o użytkowaniu wieczystym, regulująca przekształcenie we własność (o symbolu UD-75), została utajniona przez rząd i pozostaje niedostępna. Również utrzymywanie sprawy w ścisłej tajemnicy pozwala domniemywać, że szykowany jest potężny skok na polską własność.

Na stosunek długu do wartości mieszkania mają wpływ następujące czynniki: wartość gruntu przyjęta do ustalenia zobowiązania „za przekształcenie”, wartość mieszkania przyjmowana do egzekucji zobowiązania (tzw. rynkowa, szacowana przez rzeczoznawcę, katastralna, realna możliwa do uzyskania w danych warunkach, …… ?), wreszcie – co najistotniejsze – zasady ustalania wysokości odpłatności „za przekształcenie”, jego spłaty oraz egzekucji zobowiązań, czyli przyjęte konkretne rozwiązania ustawowe, przepisy wykonawcze i praktyka stosowania prawa.

– Wartości te w mojej ocenie będą więc raczej bardziej umowne niż realne, tzn. kształtowane nie przez rynek a przez przepisy. Będą jedynie pochodną wartości mieszkania i gruntu. Należy też zaznaczyć, że niekoniecznie wartość długu musi przewyższyć wartość mieszkania, aby została rozpoczęta procedura egzekucji zadłużenia. Zwykle następuje to już w momencie zaprzestania spłacania zadłużenia – ostrzegał Borkowski.

– Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, na niebezpieczeństwo przewyższenia wartości mieszkania przez dług będą najbardziej narażone nieruchomości w następujących przypadkach (tj. ich kumulacji):

 • znacznego zdekapitalizowania budynku (tzw. rudery w których ludzie nieopatrznie wykupili mieszkania);
 • znacznej wartości gruntu, np. w centrach wielkich miast. Już teraz są podejmowane próby wykupu mieszkań przez inwestorów celem wyburzenia całego bloku i w ten sposób „odzyskania” gruntu np. w centrum Warszawy; nic w tym złego jeśli wykup następuje na rynkowych, uczciwych zasadach i w drodze dobrowolności, ale stanie się niebezpieczne gdy mieszkańcy będą w to wciągnięci bez własnego udziału;
 • stworzenia takich przepisów i takiego ich egzekwowania, że niejako „sztucznie” będzie możliwe obniżanie wartości budynków a podwyższanie wartości gruntów lub samego zadłużenia (ma być waloryzowane). Sztuczne zadłużanie znamy już z procesu likwidacji polskiego przemysłu, czyżby teraz przyszła kolej na mieszkania?

wyliczał.

– Reasumując, moim zdaniem procent osób obciążonych długiem przewyższającym wartość mieszkania, będzie więc zależał głównie od ustawienia „suwaka zadłużeniowego” poprzez przyjęcie konkretnych rozwiązań prawnych i sposób ich stosowania. Czyli od fantazji urzędników, którzy w zależności od politycznego (a raczej finansowego) zapotrzebowania mogą ustawić ten suwak zarówno na poziomie 10% jak i 90%. Najbardziej obawiam się właśnie tego, że proponowane rozwiązanie jest oparte na przymusie a nie na dobrowolności – dodał.

– To sugeruje dążenie do przyspieszenia rabunku prywatnego majątku obywateli skumulowanego głównie w nieruchomościach, które stanowią ich jedyny majątek i podstawę egzystencji. Tak jak uczyniono to z przemysłem – zaznaczył, domniemywając, iż zapotrzebowanie na to płynie z zagranicy, gdyż państwo przez wykreowanie ogromnego zadłużenia stało się zakładnikiem różnych sił obcych.

– Podatek można wprowadzić na wszystko. Kilka lat temu byłem na jakiejś konferencji o tematyce ekonomicznej. W kuluarach zapytałem pewnego dość wysokiego rangą byłego urzędnika resortu finansów o możliwość wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce. Odpowiedział mi, że z zagranicy płyną naciski, mówią nam: „no przecież nie jesteście tacy biedni, ludzie w Polsce mają jeszcze prywatne mieszkania ….” – wspominał.

– Obawiam się więc, że proponowana ustawa o zniesieniu w.u. ma być jednym z instrumentów stopniowego pozbawiania Polaków prywatnej własności celem łatania dziury budżetowej i finansowania różnych populistycznych inicjatyw rządu. O tym świadczy dobitnie uporczywe ignorowanie przez decydentów inicjatyw społecznych w zakresie w.u., a forsowanie własnych rozwiązań i to pod przymusem. Zaczyna się niestety jak zwykle od najuboższych, w tym przypadku mieszkańców miejskich blokowisk. Mieszkania „nasze” na przestrzeni lat „przekazywano” nam odpłatnie na mocy różnych przepisów już wielokrotnie, a ciągle nie jesteśmy ich pełnymi właścicielami, ponosząc jedynie coraz większe koszty – skonstatował.

Rząd szacuje, że użytkowników wieczystych jest 1 milion. Jeżeli jednak dodamy do tego ich rodziny oraz spółdzielców niewyodrębnionych, których skutki przyjętych rozwiązań dotkną pośrednio, okaże się, że nowe regulacje dotkną kilkanaście milionów ludzi.

Na zakończenie warto dodać, że chrapkę na polskie mieszkania mają również środowiska żydowskie, domagające się odszkodowań za zrabowane w okresie Holokaustu mienie, których niezaspokojone apetyty są powszechnie znane i z jakichś niezrozumiałych wydawałoby się powodów akceptowane zarówno przez poprzednią, jak i obecną ekipę rządzącą.

Fot. Wikipedia

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

312 komentarzy

312 Komentarzy

 1. gieptil

  4 sierpnia 2016 at 15:35

  Żadna nowość, tylko ludzie udają że nie widzą tego co widać doskonale. Ja w latach 90tych trochę się interesowałem tematem tego odgórnego reformowania spółdzielczości mieszkaniowej poprzez kolejne nowe rozporządzenia i ustawy. Tam zawsze znalazło się kilka haczyków/pułapek które miały utrudnić działanie spółdzielni mieszkaniowych i pogorszyć ich sytuację finansową. Później już przestałem się tym zajmować, bo było dla mnie aż nazbyt jasne o co w tym wszystkim chodzi.
  Spółdzielnie mieszkaniowe dysponują olbrzymim majątkiem, wiele osiedli jest zlokalizowanych z centrach miast, gdzie ceny gruntów są ogromne. Okupujący Polskę reżim rozwiązuje od ćwierć wieku zadanie obrabowania Polaków z tego majątku i przekazania go innym, że tak powiem „swoim dobrym ludziom”. I dlatego co kilka lat jest kolejna „reforma spółdzielczości”, wchodzi szereg nowych złośliwych zapisów, i oni obserwują – padną, czy nie padną? Nie padają, to kolejna „reforma”. Oczywiście nie chodzi im o to aby ten majątek został nabyty za 100% wartości, to żadna sztuka. Chodzi o to aby tak namieszać, aby ten majątek poszedł do „swoich” za kilka % rzeczywistej wartości. W przypadku przedsiębiorstw państwowych było im łatwiej, władza w Warszawie miała wszystkie atuty w ręce, więc poszło gładko. Zauważcie że mimo różnych porykiwań, „dobrej zmiany” itp. nikt nie myśli wyjaśniać tych złodziejskich prywatyzacji PP, pełna zmowa milczenia. W przypadku majątku spółdzielni mieszkaniowych jest trudniej, bo to jest majątek spółdzielców, a nie państwowy. To nie można tak wziąć i za pomocą kilku wtajemniczonych urzędników po prostu zrobić przewał. Dlatego trwa już od ćwierć wieku kombinowanie, trwają nieustanne podchody, jak tu zrabować ten majątek Polakom, ale żeby nie wyglądało to na rewolucję bolszewicką.

  • Spółdzielca

   10 sierpnia 2016 at 15:02

   Weź pod uwagę kto trzyma w ręku tzw. spółdzielczość mieszkaniową. To nomenklatura PZPR, WSI, SB, itp. którym w udziale przypadły te „spółdzielnie”, tylko z nazwy bo w rzeczywistości to nie są żadne spółdzielnie tylko prywatne rancza tej nomenklatury. Z wyjątkiem może nielicznych jakichś małych spółdzielni gdzie możliwa jest elementarna kontrola poczynań zarządów a rady nadzorcze tworzą sami mieszkańcy. W molochach jest to niemożliwe, już próbowałem i wielu innych też. Tak więc te „spółdzielnie” wymagają reformy jeszcze głębszej niż wieczyste użytkowanie. One upieką jeszcze większe pieczenie przy okazji tego „uwłaszczenia” gruntów, bo faktycznie stanowią ogromne lobby na które jak na razie nie było mocnych. Stąd te liczne nieudane próby zmiany tego, o których piszesz. Były tylko kosmetyczne zmiany aby stworzyć pozory przychylności dla dużego elektoratu jakim są mieszkańcy tych molochów. Zrobienie porządku z tą „spółdzielczością” to drugi, obok uwłaszczenia gruntów, warunek uwolnienia milionów mieszkańców spółdzielczych blokowisk na wieczystym użytkowaniu, którzy obecnie są traktowani jak chłopi pańszczyźniani do strzyżenia.
   Poza tym słuszne spostrzeżenia, pozdrawiam.

  • Rocky Knorr

   30 lipca 2017 at 23:51

   Merely wanna tell that this is invaluable , Thanks for taking your time to write this.

 2. andrewss515

  4 sierpnia 2016 at 23:18

  ze szkolnego zeszytu

  w republice rzymskiej wprowadzaniem w życie określonych ustaw zajmowali się urzędnicy. Aby zostać wybranym, musieli spełniać następujące warunki: być w odpowiednim wieku, zachować kolejność pełnionych urzędów i obejmować je po co najmniej dwuletniej przerwie. Wszystkie urzędy w Rzymie były: wybieralne, kolegialne, bezpłatne, ograniczone w czasie (jeden rok), poddane kontroli zgromadzenia. Urzędy wyższe:

  · konsulowie – było ich dwóch, mieli najwyższą władzę wojskową i religijną, od ich nazwisk nazywano rok, w którym sprawowali urząd;

  · pretorzy – dwóch pretorów miało uprawnienia najwyższych sędziów: jeden rozstrzygał sprawy obywateli rzymskich, drugiemu podlegali cudzoziemcy;

  · cenzorzy – ich kadencja trwała 5 lat; sporządzali spisy obywateli, listy senatorów, kontrolowali wydatki publiczne, stali na straży obyczajów;

  · dyktator – w chwili poważnego zagrożenia powoływano jednego dyktatora na 6 miesięcy, miał absolutną władzę wojskową i cywilną.

  Urzędy niższe:

  · kwestorzy – początkowo było ich dwóch, pod koniec okresu republiki czterdziestu; w Rzymie zajmowali się skarbem państwa, a reszta przebywała w prowincjach pełniąc funkcje skarbników;

  · edylowie – dwóch edylów czuwało nad bezpieczeństwem i porządkiem, ich obowiązkiem było zapewnianie dostaw zboża i urządzanie igrzysk.

  · trybuni ludowi – funkcję tę utworzono ok. 494 r. p.n.e., a ich obowiązkiem była ochrona interesów plebejuszy. W czasie pełnienia kadencji nie mogli wyjeżdżać z miasta, gdyż zawsze musieli być gotowi do służby wyborcom.

  Poza nimi byli jeszcze urzędnicy sprawujący nadzór nad mennicą, sądownictwem, więziennictwem, bezpieczeństwem podróżnych i oczyszczaniem miasta.

  poważne zagrożenie?

  • Rochell Delanoy

   30 lipca 2017 at 23:51

   I appreciate your work , appreciate it for all the interesting blog posts.

 3. Oktawia

  6 sierpnia 2016 at 12:00

  Nigdy nie miałam wrażenia, że moja ziemia należy do mnie – jest po prostu dzierżawiona. A czy prognozy są aż tak pesymistyczne – zobaczymy. Szczęśliwi ci, którzy niczego nie mają.

  • Kareem Swint

   30 lipca 2017 at 23:51

   I believe you have remarked some very interesting details , regards for the post.

 4. jerzy

  9 sierpnia 2016 at 08:43

  te tu obecne qrwy i zboki antysemickie wszedzie widza zydow. Te tu obecne qurwy antysemickie zapominaja ze Jezus tez byl zydem. Te tu obecne qrwy antysemickie udsja katolikow.

  • gieptil

   9 sierpnia 2016 at 13:40

   Problem pewnie polega na tym, że żydzi też wcale nie święci, choć takich udają. A co to nie wiemy, jak krzyczeli kiedyś w twarz biednym Polakom z butą i pychą, krzyczeli w twarz tej polskiej trzodzie chlewnej za jaką Polaków uważali – wasze ulice, nasze kamienice. To nie było ani ładne, ani grzeczne. To było niedobre.
   I teraz, jak ja od ćwierć wieku obserwuję te manewry, aby polskie mieszkania, polskie bloki i grunty polskiej wciąż spółdzielczości mieszkaniowej Polakom podstępnie odebrać – ja obstawiam 9 na 10, że kręcą tym żydzi. Bo kto?
   Na zachodzie spółdzielczość jest trwałym i cenionym elementem ich gospodarki i systemu społecznego. Mądrzy ludzie się zbierają i robią coś sensownego. Dla wspólnego dobra ( jest coś takiego ), a nie po to aby jakiś umysłowo zwichrowany biznesmen kupił jacht Amnezja IV.
   Znałem kiedyś takiego działacza PC/PiS, i to był chyba pozytywny człowiek, miał dobre intencje. Ale jak chodzi o spółdzielczość mieszkaniową, to on tylko warczał – komuna, stara komuna, rozwalić, zaorać. On był ewidentnie przeszkolony i zindoktrynowany. Nie docierały do niego argumenty, że spółdzielczość mieszkaniowa to przede wszystkim społecznicy, ludzie zatroskani o swoje domy, bloki, mieszkania, trawniki i otoczenie.
   Na moim osiedlu spółdzielczym są piaskownice, huśtawki, i jest boisko dla młodzieży. Przychodzą z okolicy ( z poza osiedla ) dzieciaki i korzystają. Pełnimy służbę społeczną, wszystkie dzieci są nasze. Opłat nikt nie pobiera, nikomu to do głowy nawet nie przyszło. I to jest ta spółdzielcza straszna komuna, co podobno szczerzy kły nienawistnie.
   Jak zauważyłem deweloperzy nie są tak dobrzy. Jak już to jakaś mała piaskownica jest. A jakby zrobili boisko dla małolatów, to pewnie by pobierali opłaty za wstęp od obcych. Zdrowy rynek i nowa zdrowa ekonomia? To ja wolę spółdzielczość.

   • tuptus251

    10 sierpnia 2016 at 11:39

    Jaki był problem wykupić mieszkanie. Był czas że można było wykupić spółdzielcze mieszkanie za przysłowiową złotówkę.Nie tak dawno bo w 2010 roku można było to zrobić. Założyć księgę wieczystą, wyodrębnić grunt i po sprawie.A dzisiaj co, płacz i lament. Wtedy były to naprawdę nieduże pieniądze. Można było wziąć kredyt na zrealizowanie tego pomysłu, bo warto było.

    • gieptil

     10 sierpnia 2016 at 12:31

     Akcja tego zakładania ksiąg wieczystych, wyodrębniania gruntu, i też wykupu za przysłowiową złotówkę, to jedno z wielu PRZESTĘPCZYCH działań mających za cel rozwalenie i zrabowanie Polakom ich mieszkań i gruntów. Ci którzy to lansują są nędznymi kreaturami bez przyzwoitości, i bez prawa do życia na polskiej ziemi.
     Łatwo wytłumaczyć o co mi chodzi na przykładzie. Weźmy przykład spółek akcyjnych. Wkłada akcjonariusz niby kasę, niby rządzi, ale … gdzie są konkretnie te środki które sfinansował? Konkretnie pokazać, przypisać mu jakiś kawałek maszyny z kawałkiem gruntu, złożyć księgę wieczystą, żeby on miał realną własność i realny wpływ na ten swój prywatny kawałek, a nie jakaś tam wspólna własność spółki – ma być konkretna własność prywatna, a nie jakaś komuna. Oczywiście gdyby ktoś takie rzeczy proponował zostałby uznany za idiotę, ewentualnie agenta sabotażystę który celowo chce sparaliżować działanie spółek akcyjnych i zniszczyć gospodarkę kraju. Bo każdy rozumie że jest to rozwiązanie skrajnie niepraktyczne, wręcz niebezpieczne w pewnych sytuacjach. Bo jak się oddzielni właściciele nie dogadają, pokłócą i każdy zacznie na swoim robić po swojemu do tego przeciw innym, to koniec, pełny paraliż i śmierć spółdzielni, upadek. W prasie napiszą że już wyraźnie widać że ten eksperyment z tymi spółdzielniami nie udał mimo kolejnych reform i najlepiej wrócić do starej dobrej metody – jeden konkretny, prywatny właściciel który wszystkiego dopilnuje, wszystkim zarządzi i o wszystko zadba. Żadnych problemów, żadnych kłótni, ład, porządek, samo szczęście. A kogo najlepiej zaproponować na takiego właściciela, kto ma długą praktykę siedzenia na kamienicach??? No właśnie!!!

     • Devin Catlett

      30 lipca 2017 at 23:51

      Really clear web site , regards for this post.

    • Spółdzielca

     10 sierpnia 2016 at 15:23

     Musisz odróżnić przeniesienie własności lokalu od użytkowania wieczystego gruntu. To zupełnie różne sprawy. Mieszkanie wyodrębniasz z zasobów spółdzielni tak że nie jest ono już własnością spółdzielni lecz twoją odrębną własnością. Natomiast grunt pod budynkiem jest własnością skarbu państwa albo gminy i wymaga odrębnie przekształcenia z użytkowania wieczystego we własność. Mieszkanie wyodrębniłeś, ale grunt nadal pozostaje w wieczystym użytkowaniu i nie jest twoją własnością. W nieruchomościach wielorodzinnych jest to praktycznie niemożliwe. Nie wszyscy też mogą wyodrębnić własność mieszkania; musi być w tym celu uregulowany stan prawny gruntu (m.in. brak roszczeń, itp.).

     • gieptil

      10 sierpnia 2016 at 16:56

      Twoje rozważania są bez związku z tym co napisałem, bez znaczenia i bez sensu. Bo ja wskazałem wyraźnie jaki jest realny problem. Lecą od lat suflowane nam pomysły – wyodrębnić bloki z osiedli, wyodrębnić mieszkania z bloków, każdy będzie szczęśliwy jak się wyodrębni. A to są bzdury, to są oszustwa bardzo cynicznych drani. Bo blok jest jednym systemem, ma wspólne instalacje i prawie wszystko wspólne poza samymi mieszkaniami. A mieszkania realnie też nie są całkiem odrębne. W mojej spółdzielni inaczej płacą za CO ci są w środku ściany, a inaczej ci co są na krawędziach, a inaczej ci co są na rogach, wskazania liczników zużycia ciepła są przeliczane odpowiednimi wskaźnikami. Bo ci w środku są przecież dogrzewani przez tych na krawędziach i na rogach. Podobnie osiedle, wspólne drogi, chodniki, place zabaw, boisko, śmietniki, administracja osiedla, wspólna sieć gazowa, wodna, elektryczna, wspólne problemy. Jak na moim osiedlu pewna osoba tak nawijała żeby każdy blok się wyodrębnił, to ja zapytałem jak to zrobić technicznie. Teraz jest jedna administracja z warsztatem i kilkoma konserwatorami na całe osiedle, jak to podzielić? A jak podzielić boisko dla młodzieży. Są dwie piaskownice, jak to podzielić. Jako że i tak wszyscy korzystają swobodnie, to żaden blok nie będzie tego chciał utrzymywać. Podobnie trawniki, chodniki, itd. wszystko to jest wspólnie wykorzystywane przez całe osiedle i wszystko wymaga opieki, utrzymania w porządku i konserwacji, to kosztuje. I jest jedna rada osiedla i jedna administracja, i dbają o całość. Jakby to podzielić? Podzielić na bloki administrację, konserwatorów, ich warsztat, narzędzia, jakby to działało? Że niby konserwator ma godzinę dziennie na jeden blok, albo pani z administracji, albo kierownik. A jak akurat nie ma pracy na tym bloku, to robi pożyczkę czasu i idzie na inny blok. Nonsens, technicznie i organizacyjnie bzdura. Mało piszą od lat o sławnych wspólnotach mieszkaniowych, co miały pokazać jak może być pięknie jeśli nie mieszka się w spółdzielni. Jest mało pięknie, bywa podle, dlatego ta cisza. To zazwyczaj jest jeden blok, albo dom niezbyt duży. Więc, dochodzący okazyjnie administrator, dochodzący konserwator, i konieczność zgody wszystkich mieszkańców na każdy większy remont ( często nie mogą dojść do porozumienia). Efekt jest taki że to co na spółdzielczym jest sprawnie na bieżąco załatwiane ( zazwyczaj nawet bez wiedzy mieszkańców ) we wspólnotach ciągnie się tygodniami i miesiącami, i powoduje regularne awantury. Takie to są te „genialne” pomysły tych reformatorów.

    • Bernard Bourlier

     30 lipca 2017 at 23:51

     Keep up the fantastic work , I read few blog posts on this web site and I conceive that your web blog is real interesting and holds lots of fantastic information.

   • Jo Burkette

    30 lipca 2017 at 23:51

    Outstanding post, I believe blog owners should learn a lot from this weblog its real user pleasant.

  • Nisha Ranni

   30 lipca 2017 at 23:51

   Utterly pent subject material , Really enjoyed studying.

 5. MK

  9 sierpnia 2016 at 13:15

  To chyba jest droga do programu mieszkanie+ czyli mieszkanie dla rodzin kosztem innych osób to ma być ta dobra zmiana.Niech państwo tak, jak za Gierka buduje nowe mieszkania i osiedla na kredyt zadłużając państwo, ale niech nie odbiera mieszkań tym, co je mają.

  • Joeann Steinmacher

   30 lipca 2017 at 23:51

   Good and properly deserved! Take pleasure in the second and also the prize! Hugs!

 6. jeremy abrams

  13 lipca 2017 at 19:20

  32xnOU Wow, amazing weblog format! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog look easy. The whole look of your web site is fantastic, let alone the content material!

  • Elvin Dible

   30 lipca 2017 at 23:51

   Some truly prime content on this site, saved to favorites .

 7. There is definately a lot to find out about this topic. I love all the points you made.

 8. دانلود

  15 lipca 2017 at 05:24

  Say, you got a nice blog post. Keep writing.

 9. Best Political Forum

  15 lipca 2017 at 15:51

  There is obviously a bunch to identify about this. I suppose you made various good points in features also.

  • Laverne Tretter

   30 lipca 2017 at 23:51

   Glad to be one of several visitors on this amazing internet site : D.

 10. Dulles airport limo service

  15 lipca 2017 at 22:12

  stumbleupon everyday. It as always useful

 11. Buy Magic The Gathering Cards

  17 lipca 2017 at 08:49

  You have noted very interesting points ! ps nice website. The length of a film should be directly related to the endurance of the human bladder. by Alfred Hitchcock.

  • Raymond Smidt

   30 lipca 2017 at 23:51

   Really informative and excellent structure of subject matter, now that’s user genial (:.

 12. Trein

  17 lipca 2017 at 11:09

  It as great that you are getting ideas from this article as well as from our argument

 13. revitolcellulitecream.us

  17 lipca 2017 at 18:06

  Regards for helping out, excellent info. If at first you don at succeed, find out if the loser gets anything. by Bill Lyon.

 14. http://boilx.us

  17 lipca 2017 at 20:25

  There as definately a lot to find out about this issue. I like all of the points you have made.

  • Simona Penagos

   30 lipca 2017 at 23:51

   Loving the info on this website , you have done outstanding job on the articles .

 15. mihran

  18 lipca 2017 at 01:20

  In my opinion you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

 16. for more information

  18 lipca 2017 at 08:49

  This text is worth everyone as attention. Where can I find out more?

 17. video sex indo mp4

  18 lipca 2017 at 10:49

  If some one wants to be updated with hottest technologies afterward he must be

 18. doctor 4 u

  18 lipca 2017 at 10:54

  There as a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

  • Dedra Hardaker

   30 lipca 2017 at 23:51

   I was looking at some of your content on this site and I believe this web site is real instructive! Keep on posting .

 19. wordpress website

  18 lipca 2017 at 14:12

  the idea beach towel should be colored white because it reflects heat away-

 20. wild boar hunting

  18 lipca 2017 at 14:38

  Thanks again for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 21. learn more

  18 lipca 2017 at 14:48

  Some genuinely select posts on this website , saved to bookmarks.

 22. learn more

  18 lipca 2017 at 16:18

  You might have an incredibly good layout for your blog i want it to make use of on my website also

 23. CBD Oil Gummy

  18 lipca 2017 at 17:13

  Looking forward to reading more. Great article post.Thanks Again. Keep writing.

 24. CBD Freeze

  18 lipca 2017 at 17:31

  Thank you ever so for you blog post.Really thank you! Fantastic.

 25. amazon gift e card

  19 lipca 2017 at 00:21

  Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 26. Italian rap

  19 lipca 2017 at 01:32

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 27. get rid of toenail fungus fast

  19 lipca 2017 at 02:50

  There is certainly noticeably a bundle to understand about this. I assume you produced particular nice points in attributes also. jordans cheap

 28. home security alarms

  19 lipca 2017 at 04:32

  Thankyou for this post, I am a big big fan of this internet site would like to go on updated.

 29. where to buy propecia online

  19 lipca 2017 at 05:44

  you are in point of fact a just right webmaster.

  • Abram Chadek

   30 lipca 2017 at 23:51

   As I website owner I think the content here is real good , appreciate it for your efforts.

 30. boutique blog

  19 lipca 2017 at 08:09

  Well I truly enjoyed reading it. This subject offered by you is very effective for correct planning.

 31. Value Investing

  19 lipca 2017 at 09:57

  Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s actually a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  • Bette Shifley

   30 lipca 2017 at 23:51

   Regards for this wondrous post, I am glad I noticed this internet site on yahoo.

 32. crime scene cleanup georgia

  19 lipca 2017 at 10:55

  You are my intake , I possess few blogs and very sporadically run out from to brand.

 33. CBD Liquid Supplements

  19 lipca 2017 at 12:09

  Thanks-a-mundo for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 34. click here

  19 lipca 2017 at 16:09

  Some really quality content on this website , saved to fav.

 35. youtube clear braces

  19 lipca 2017 at 18:01

  The web is really useful for me and all people studying English. The quality of podcast is good and I hope there will be more useful and interesting lessons. Thanks!

  • Shasta Dinning

   30 lipca 2017 at 23:51

   I’d perpetually want to be update on new articles on this site, saved to bookmarks ! .

 36. insurance companies

  19 lipca 2017 at 18:58

  Very good post.Really looking forward to read more. Really Cool.

  • Joe Jandres

   30 lipca 2017 at 23:51

   I like your writing style truly loving this web site .

 37. john deere mowers

  20 lipca 2017 at 10:53

  Latest Pre Paid Mastercard Auctions PrePaid Mastercard

  • Eldora Dunklee

   30 lipca 2017 at 23:51

   I really like your writing style, wonderful information, appreciate it for putting up : D.

 38. for more info

  20 lipca 2017 at 11:50

  site link on your page at suitable place and

  • Autumn Arosemena

   30 lipca 2017 at 23:51

   hey! cheers for this blog. was properly in want for it. 😀 I is really a pleased bunny..lol.

 39. căn hộ chung cư tecco

  20 lipca 2017 at 17:12

  Richard Goozh What are the most popular blog sites in the Philippines where I can submit my blogs for others to read?

 40. sua cua cuon

  20 lipca 2017 at 19:38

  Looking forward to reading more. Great blog. Really Great.

  • Cristopher Paco

   30 lipca 2017 at 23:51

   Very instructive and excellent complex body part of subject material , now that’s user friendly (:.

 41. to read more

  21 lipca 2017 at 09:18

  Yay google is my queen helped me to find this great internet site!.

 42. for more information

  21 lipca 2017 at 10:35

  It as hard to come by well-informed people in this particular topic, however, you seem like you know what you are talking about! Thanks

 43. tick exterminators

  21 lipca 2017 at 18:33

  Normally I don at read article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 44. yepi 100 games

  21 lipca 2017 at 23:29

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 45. Thelma Fancher

  24 lipca 2017 at 18:29

  Real instructive and excellent body structure of articles , now that’s user friendly (:.

  • Brant Mankowski

   30 lipca 2017 at 23:51

   I consider something truly interesting about your site so I saved to my bookmarks .

 46. watch movies online

  25 lipca 2017 at 00:40

  my car charger is well made and very tough. i use it all the time a* a

 47. Laurene Cardwell

  25 lipca 2017 at 06:40

  Appreciate it for this post, I am a big big fan of this website would like to go along updated.

 48. uae online shopping

  25 lipca 2017 at 10:14

  Very fine agree to, i beyond doubt care for this website, clutch resting on it.

 49. CBD Pain Relief Lotion

  25 lipca 2017 at 10:57

  This awesome blog is really entertaining as well as amusing. I have discovered a bunch of helpful things out of this source. I ad love to visit it again and again. Thanks a lot!

  • Garrett Vestering

   30 lipca 2017 at 23:51

   As I website owner I think the written content here is real superb , thanks for your efforts.

 50. Leicester SEO

  25 lipca 2017 at 11:08

  some truly fantastic articles on this website , thanks for contribution.

 51. Thaddeus Braswell

  25 lipca 2017 at 11:09

  Thank you for this extremely helpful information . This might possibly be quite useful for these you are just starting phase.

 52. Garret Gerig

  25 lipca 2017 at 14:16

  Some really nice and utilitarian info on this web site , besides I conceive the pattern holds fantastic features.

 53. Restorative Dentistry Glendale, AZ

  25 lipca 2017 at 15:24

  Looking around I like to browse around the internet, regularly I will just go to Digg and follow thru

 54. how to lose weight

  25 lipca 2017 at 15:46

  I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and excellent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 55. Sports

  25 lipca 2017 at 19:17

  This is really fascinating, You are a very professional blogger. I ave joined your rss feed and sit up for searching for more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

  • Herlinda Schub

   30 lipca 2017 at 23:51

   Great post Darragh! and thanks 1,000,000 for the mention, I’m seriously honoured!

 56. Blair Treger

  25 lipca 2017 at 21:27

  I like this web blog its a master peace ! Glad I noticed this on google .

 57. Waldo Perrington

  26 lipca 2017 at 07:58

  Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

 58. this website

  26 lipca 2017 at 10:45

  Very neat blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 59. Qualitas Seguros

  26 lipca 2017 at 12:02

  This very blog is definitely entertaining additionally amusing. I have discovered a lot of helpful tips out of this source. I ad love to visit it every once in a while. Thanks!

 60. photography contest

  26 lipca 2017 at 12:44

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!

 61. get out of debt

  26 lipca 2017 at 13:05

  web site which offers such data in quality?

 62. salary

  26 lipca 2017 at 14:54

  Thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 63. Agen domino

  26 lipca 2017 at 17:32

  Very nice post. I definitely appreciate this website. Keep it up!

 64. Marrakech tours

  26 lipca 2017 at 20:18

  Thank you a lot for sharing this with all folks you really recognise what you are talking about! Bookmarked. Please also talk over with my website =). We may have a link alternate contract among us!

 65. apps

  26 lipca 2017 at 23:01

  You clearly know your stuff. Wish I could think of something clever to write here. Thanks for sharing.

 66. Free Songs 2017

  27 lipca 2017 at 00:23

  your dаА аЂа•ntist to go about the trouble аА аБТ–ight away

 67. UK immigration

  27 lipca 2017 at 14:07

  Wow, great article post.Really looking forward to read more. Cool.

 68. What is a blogging site that allows you to sync with facebook for comments?

 69. visit website

  28 lipca 2017 at 09:06

  This blog is obviously entertaining and besides amusing. I have found many useful stuff out of this amazing blog. I ad love to visit it again and again. Thanks a lot!

 70. auto shipping

  29 lipca 2017 at 01:55

  Very informative post.Really thank you! Really Great.

 71. It as difficult to find experienced people in this particular subject, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 72. SEO New York City

  29 lipca 2017 at 06:11

  Im grateful for the article.Thanks Again. Cool.

 73. Multi-function printer

  29 lipca 2017 at 11:52

  Thank you ever so for you post.Much thanks again.

 74. hos t family

  29 lipca 2017 at 19:01

  This very blog is without a doubt interesting and besides diverting. I have picked up helluva useful stuff out of this amazing blog. I ad love to go back every once in a while. Thanks!

 75. nikon camera dealer delhi

  30 lipca 2017 at 00:48

  recommend to my friends. I am confident they all be benefited from this site.

 76. como vender mas en mi negocio

  30 lipca 2017 at 11:46

  state. This is the first time I frequented your web page and up to now?

 77. como vender cualquier cosa

  30 lipca 2017 at 13:15

  visit this website What is the best blogging platform for a podcast or a video blog?

 78. Latonya Meuler

  30 lipca 2017 at 23:51

  Regards for this wonderful post, I am glad I detected this web site on yahoo.

 79. success

  31 lipca 2017 at 08:59

  Would you be serious about exchanging links?

 80. to learn more

  31 lipca 2017 at 09:24

  There are certainly a number of particulars like that to take into consideration. That is a great point to bring up.

 81. www.orbitpay.io

  31 lipca 2017 at 10:57

  Some really select posts on this site, saved to fav.

 82. for more details

  31 lipca 2017 at 11:46

  Pretty! This was an incredibly wonderful post.

 83. Automatic Pet Feeder

  31 lipca 2017 at 13:45

  I think this is a real great post. Really Cool.

 84. Togel online

  31 lipca 2017 at 15:16

  Modular Kitchens have changed the very idea of kitchen nowadays since it has provided household females with a comfortable yet a classy place in which they may invest their quality time and space.

 85. togel singapura

  31 lipca 2017 at 17:34

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 86. judi online

  31 lipca 2017 at 17:58

  There is definately a lot to learn about this topic. I love all of the points you have made.

 87. togel singapura

  31 lipca 2017 at 18:20

  Only wanna comment that you have a very decent internet site , I the design it really stands out.

 88. agen togel

  31 lipca 2017 at 18:43

  It as in reality a nice and useful piece of info. I am happy that you shared this useful tidbit with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 89. mala beads

  31 lipca 2017 at 21:17

  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 90. A Stranger in the Hamptons

  31 lipca 2017 at 22:46

  this blog loading? I am trying to determine if its a problem on my

 91. to learn more

  1 sierpnia 2017 at 14:15

  Thankyou for this tremendous post, I am glad I observed this site on yahoo.

 92. togel singapura

  1 sierpnia 2017 at 15:07

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 93. togel singapura

  1 sierpnia 2017 at 15:29

  Wow! Thank you! I continuously needed to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my website?

 94. agen togel

  1 sierpnia 2017 at 15:53

  You should really control the remarks on this site

 95. Togel online

  1 sierpnia 2017 at 16:16

  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 96. judi online

  1 sierpnia 2017 at 17:28

  Very neat blog article.Much thanks again. Really Great.

 97. free online slot machines no deposit

  1 sierpnia 2017 at 21:17

  Wow, what a video it is! Truly good feature video, the lesson given in this video is really informative.

 98. website

  2 sierpnia 2017 at 00:21

  writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you!

 99. High-Class Escorts

  2 sierpnia 2017 at 01:53

  It as arduous to find knowledgeable individuals on this matter, however you sound like you already know what you are speaking about! Thanks

 100. alienation.biz

  2 sierpnia 2017 at 04:58

  You have observed very interesting points! ps nice internet site.

 101. sdf

  2 sierpnia 2017 at 13:15

  Amazing Post
  visit my homepage
  nonton video bokep

 102. Melisa Huang

  2 sierpnia 2017 at 13:23

  Amazing Post
  visit my homepage
  download video bokep

 103. visit website

  2 sierpnia 2017 at 14:36

  simply extremely great. I actually like what you have received right here,

 104. domino 99

  2 sierpnia 2017 at 16:11

  It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the layout. Could you let me know which theme are you using? Or was it tailor made?

 105. bandarq

  2 sierpnia 2017 at 17:48

  This is a topic that is near to my heart Take care! Exactly where are your contact details though?

 106. porn sitrs

  3 sierpnia 2017 at 00:53

  I every time emailed this website post page to all my friends, because if like to read it then my friends will too.|

 107. Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Want more.

 108. We stumbled over here coming from a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web page yet again.

 109. Im no professional, but I imagine you just made an excellent point. You clearly comprehend what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so genuine.

 110. alessandro cassioli

  3 sierpnia 2017 at 15:51

  After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it!|

 111. Major thanks for the article post.Really thank you! Cool.

 112. domino qq

  3 sierpnia 2017 at 20:17

  Really informative article.Much thanks again. Much obliged.

 113. bandarq

  3 sierpnia 2017 at 20:41

  I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 114. porcelain vs ceramic tiles

  3 sierpnia 2017 at 23:11

  Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 115. Wholesale FSO CBD Oil

  4 sierpnia 2017 at 08:40

  Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Will read on

 116. uber eats

  4 sierpnia 2017 at 17:15

  wow, awesome article.Much thanks again. Fantastic.

 117. jason spencer dallas scam

  4 sierpnia 2017 at 18:52

  Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Much obliged.

 118. Roku.com/link

  4 sierpnia 2017 at 20:24

  I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.|

 119. DTDC Courier Tracking

  4 sierpnia 2017 at 20:28

  I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 120. chung cu tecco

  5 sierpnia 2017 at 09:56

  I think this is a real great article. Will read on

 121. Dau thuy luc

  5 sierpnia 2017 at 13:12

  This is my first time go to see at here and i am really impressed to read all at single place.

 122. 256 micro sd

  5 sierpnia 2017 at 14:02

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 123. Quay ke quang cao

  5 sierpnia 2017 at 16:24

  Very informative article.Really thank you! Great.

 124. vegan logo

  5 sierpnia 2017 at 18:25

  Great post.|

 125. hut be phot

  5 sierpnia 2017 at 21:17

  This is one awesome article.Much thanks again. Really Cool.

 126. thuoc cuong duong

  6 sierpnia 2017 at 00:37

  It as not that I want to copy your web site, but I really like the design. Could you tell me which theme are you using? Or was it tailor made?

 127. cho thue chung cu Mipec Riverside

  6 sierpnia 2017 at 02:17

  Very fantastic information can be found on site.

 128. Loyd Jaarda

  6 sierpnia 2017 at 04:02

  Excellent items from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you’re simply too magnificent. I actually like what you’ve got right here, really like what you’re saying and the way in which during which you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to care for to stay it wise. I can not wait to learn much more from you. This is actually a tremendous site.

 129. mu luoi trai

  6 sierpnia 2017 at 05:37

  There as noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in features also.

 130. Dich Cong Chung

  6 sierpnia 2017 at 07:17

  What as up mates, how is all, and what you wish for to say concerning this article, in my view its genuinely amazing designed for me.

 131. cerita sex

  6 sierpnia 2017 at 08:00

  Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Will read on please support us on cerita sex

 132. phan mem ban hang

  6 sierpnia 2017 at 12:19

  Really informative article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 133. �������� �����

  6 sierpnia 2017 at 14:32

  Merely wanna say that this is very helpful, Thanks for taking your time to write this.

 134. seo company

  6 sierpnia 2017 at 19:30

  I think this is a real great blog.Really thank you! Keep writing.

 135. xo so

  6 sierpnia 2017 at 20:40

  wow, awesome blog article.Thanks Again. Really Great.

 136. sofa da cao cap

  6 sierpnia 2017 at 22:21

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Much thanks again. Fantastic.

 137. Microsoft Office 2016 Professional Plus

  7 sierpnia 2017 at 08:33

  the way through which you assert it. You make it entertaining and

 138. orn video

  7 sierpnia 2017 at 10:23

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 139. hearthstone free gold

  7 sierpnia 2017 at 11:16

  This is one awesome article post.Really thank you! Fantastic.

 140. translate english to russian

  7 sierpnia 2017 at 13:02

  I think this is a real great post. Really Cool.

 141. Ross River fever outdoor sports

  7 sierpnia 2017 at 14:34

  Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read more news.

 142. CBD Lotion

  7 sierpnia 2017 at 18:31

  Thank you ever so for you blog post.Much thanks again. Much obliged.

 143. social welfare policy

  7 sierpnia 2017 at 19:51

  This is my first time visit at here and i am truly happy to read all at one place.

 144. car wreckers

  8 sierpnia 2017 at 01:17

  Well I definitely liked studying it. This information provided by you is very useful for good planning.

 145. embroidery digitizing services

  8 sierpnia 2017 at 06:39

  This awesome blog is obviously entertaining and also amusing. I have discovered a bunch of useful tips out of this source. I ad love to come back over and over again. Thanks!

 146. with hackers and I am looking at alternatives for another platform.

 147. C_EWM_94 Questions

  8 sierpnia 2017 at 10:17

  Major thanks for the article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 148. 1K Daily Profit

  8 sierpnia 2017 at 13:47

  Some truly interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was looking for .

 149. C_EWM_94

  8 sierpnia 2017 at 14:55

  I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You have made my day! Thank you again..

 150. The Bitcoin Code

  8 sierpnia 2017 at 15:35

  Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again. Much obliged.

 151. http://organifi-green-juice.us/

  8 sierpnia 2017 at 17:23

  Looking forward to reading more. Great post. Really Cool.

 152. Sea To Sky Kiteboarding

  8 sierpnia 2017 at 21:01

  Looking around I like to look around the web, regularly I will just go to Digg and follow thru

 153. Well I sincerely liked studying it. This tip offered by you is very practical for correct planning.

 154. پنجره

  9 sierpnia 2017 at 00:39

  There as definately a great deal to know about this subject. I love all of the points you have made.

 155. Acne scar removal

  9 sierpnia 2017 at 02:28

  Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write or else it is complicated to write.|

 156. Hoarder Cleanup

  9 sierpnia 2017 at 07:59

  What is the best place to start a free blog?

 157. read here

  9 sierpnia 2017 at 14:26

  You made some respectable points there. I regarded on the web for the issue and located most people will go together with with your website.

 158. this link

  9 sierpnia 2017 at 14:55

  I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 159. ERP Accounting Software

  9 sierpnia 2017 at 15:50

  Thanks again for the blog post.Really thank you! Will read on

 160. scalar pendant

  9 sierpnia 2017 at 16:18

  woh I love your content , saved to bookmarks !.

 161. lesbian

  9 sierpnia 2017 at 17:44

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thank you|

 162. Accounting System

  9 sierpnia 2017 at 18:07

  Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 163. Wholesale CBD Gummies

  9 sierpnia 2017 at 19:03

  receive four emails with the same comment.

 164. new construction homes Virginia Beach

  9 sierpnia 2017 at 20:57

  Major thanks for the article post.Really thank you! Great.

 165. Happy new year messages

  9 sierpnia 2017 at 21:26

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 166. website translation quote

  9 sierpnia 2017 at 22:21

  Really informative article.Thanks Again. Really Cool.

 167. Raina

  9 sierpnia 2017 at 23:09

  The method seems cogent and appealing. Positive Luck! I’ll be sitting down within just…

 168. more info

  10 sierpnia 2017 at 10:02

  What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Good job.

 169. Accounting Software

  10 sierpnia 2017 at 11:28

  I truly appreciate this blog post. Fantastic.

 170. Wholesale CBD Syrup

  10 sierpnia 2017 at 11:57

  You have noted very interesting details! ps nice website.

 171. womens clothes

  10 sierpnia 2017 at 12:02

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!|

 172. Wholesale CBD Oil Gummies

  10 sierpnia 2017 at 12:26

  There is noticeably a bundle to identify about this. I suppose you made various nice points in features also.

 173. New year messages

  10 sierpnia 2017 at 14:49

  pretty helpful material, overall I think this is worth a bookmark, thanks

 174. google traduttore italiano inglese

  10 sierpnia 2017 at 18:14

  Perfectly indited subject matter, thankyou for entropy.

 175. Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thanks for providing this information.

 176. Coffee

  11 sierpnia 2017 at 11:56

  If I start a blog on Myspace, will it get listed in search engines like Google? If so, is there a way to keep them from being crawled?.. Thank you.

 177. Cool Novelty helmet collection

  11 sierpnia 2017 at 15:02

  I wanted to thank you for this great read!! I surely enjoying every small bit of it I have you bookmarked to look at new stuff you postaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАТ’аЂа†

 178. telescopic electric chainsaw

  11 sierpnia 2017 at 15:31

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!

 179. Im obliged for the post.Thanks Again. Will read on

 180. casino party rentals pa

  11 sierpnia 2017 at 22:31

  Every weekend i used to pay a visit this web site, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this web site conations actually pleasant funny information too.|

 181. nba 2k18 ball brothers

  12 sierpnia 2017 at 01:29

  Muchos Gracias for your article. Really Great.

 182. best astrologer in delhi

  12 sierpnia 2017 at 05:18

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is also really good.

 183. Mavis

  12 sierpnia 2017 at 18:29

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for providing this information.

 184. Water Restoration Companies

  12 sierpnia 2017 at 22:15

  This website definitely has all the info I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 185. Vehicle Storage

  12 sierpnia 2017 at 23:06

  Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on

 186. Storage Space

  13 sierpnia 2017 at 00:06

  Thanks again for the blog article.Much thanks again. Want more.

 187. ShowBox for iPhone

  13 sierpnia 2017 at 00:08

  I think this is a real great article.Much thanks again. Really Cool.

 188. chiropractic websites

  13 sierpnia 2017 at 01:18

  I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new things you post…|

 189. masseur naturiste domicile paris

  13 sierpnia 2017 at 02:37

  It as really very complex in this active life to listen news on Television, thus

 190. audi panel beater perth

  13 sierpnia 2017 at 04:08

  Well I really liked reading it. This article offered by you is very constructive for proper planning.

 191. smoke alarm installation perth

  13 sierpnia 2017 at 05:08

  Very neat article post.Really thank you! Fantastic.

 192. travertine paving

  13 sierpnia 2017 at 06:09

  Thanks , I have just been looking for information about this topic for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 193. code promo

  14 sierpnia 2017 at 02:41

  The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

 194. after hours locksmith

  14 sierpnia 2017 at 09:01

  I simply could not leave your website before suggesting that I actually loved the usual information an individual supply in your guests? Is gonna be back regularly in order to inspect new posts

 195. Online Media Reviews

  14 sierpnia 2017 at 10:30

  Precisely what I was searching for, thanks for posting. There are many victories worse than a defeat. by George Eliot.

 196. audible science books

  14 sierpnia 2017 at 11:31

  Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again.

 197. Binadroid Website

  14 sierpnia 2017 at 12:23

  It as great that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument made here.

 198. providers

  14 sierpnia 2017 at 12:30

  woh I am pleased to find this website through google.

 199. web design greece

  14 sierpnia 2017 at 12:58

  pretty helpful stuff, overall I believe this is well worth a bookmark, thanks

 200. waste removal

  14 sierpnia 2017 at 15:20

  Saved as a favorite, I love your website!

 201. Hiperbet canlı bahis

  14 sierpnia 2017 at 16:02

  Really informative blog.Much thanks again. Really Great.

 202. Tempobet

  14 sierpnia 2017 at 18:01

  I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You ave made my day! Thanks again..

 203. Active Real Estate

  14 sierpnia 2017 at 20:55

  You made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 204. szukaj pracy

  14 sierpnia 2017 at 21:25

  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 205. job find

  14 sierpnia 2017 at 21:53

  Some really nice stuff on this site, I it.

 206. Saraycasino giriş

  14 sierpnia 2017 at 21:55

  Rattling superb information can be found on web blog. It is fast approaching the point where I don at want to elect anyone stupid enough to want the job. by Erma Bombeck.

 207. kitchen remodeling los angeles

  14 sierpnia 2017 at 22:22

  you can also give your baby some antibacterial baby socks to ensure that your baby is always clean`

 208. Breast Augmentation Allen

  14 sierpnia 2017 at 22:50

  Utterly indited written content , thankyou for information.

 209. gta 5 money drop for sale

  14 sierpnia 2017 at 23:51

  This unique blog is no doubt educating and also factual. I have picked many interesting things out of this amazing blog. I ad love to return every once in a while. Thanks a bunch!

 210. digitized machine embroidery

  15 sierpnia 2017 at 02:55

  Thanks for the article post. Great.

 211. porn clip

  15 sierpnia 2017 at 03:10

  It’s going to be ending of mine day, but before ending I am reading this fantastic paragraph to improve my knowledge.|

 212. what is kinetic energy in science

  15 sierpnia 2017 at 03:46

  Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more.

 213. myMobile gear

  15 sierpnia 2017 at 17:52

  Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing these things, so I am going to let know her.

 214. casino party

  15 sierpnia 2017 at 23:28

  Nice answers in return of this matter with solid arguments and describing the whole thing concerning that.|

 215. Money Making Opportunity

  16 sierpnia 2017 at 02:21

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 216. dani

  16 sierpnia 2017 at 11:21

  „Wonderful work! This is the kind of information that are meant to be shared around the internet. Disgrace on Google for now not positioning this put up higher! Come on over and seek advice from my website . Thank you =)”

 217. for more info

  16 sierpnia 2017 at 11:55

  Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 218. how to cleanse feng shui items

  16 sierpnia 2017 at 13:34

  Thank you for your article.Much thanks again. Really Great.

 219. Home security system

  16 sierpnia 2017 at 21:35

  The very best and clear News and why it means lots.

 220. 海外引越し

  16 sierpnia 2017 at 22:09

  Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired! Very useful information specially the ultimate part 🙂 I deal with such information a lot. I used to be seeking this particular info for a very lengthy time. Thanks and good luck. |

 221. دانلود فیلم

  16 sierpnia 2017 at 23:37

  Very Fascinating Blog! Thank You For This Weblog!

 222. buy viagra online

  17 sierpnia 2017 at 00:43

  This post is really a good one it helps new the web users, who are wishing for blogging.|

 223. http://bitcoin-trading.us

  17 sierpnia 2017 at 03:39

  Pink your blog submit and loved it. Have you at any time imagined about visitor publishing on other associated blogs related to your site?

 224. glendale real estate agent

  17 sierpnia 2017 at 05:41

  Thankyou for this post, I am a big big fan of this internet internet site would like to proceed updated.

 225. arcadia realtor

  17 sierpnia 2017 at 09:45

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for providing this info.

 226. Kratom Canada

  17 sierpnia 2017 at 11:57

  This is my first time pay a visit at here and i am truly impressed to read everthing at single place.|

 227. network contractor

  17 sierpnia 2017 at 17:53

  This very blog is obviously entertaining and besides informative. I have chosen a bunch of interesting stuff out of this amazing blog. I ad love to visit it again soon. Cheers!

 228. altusass

  17 sierpnia 2017 at 18:41

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 229. UK pension transfer

  17 sierpnia 2017 at 21:55

  Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Much obliged.

 230. pornhub

  17 sierpnia 2017 at 22:35

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?|

 231. buy prescription medication online

  18 sierpnia 2017 at 02:13

  Hi there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.|

 232. check out my blog

  18 sierpnia 2017 at 04:03

  It as hard to find experienced people in this particular subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 233. make decent money online

  18 sierpnia 2017 at 08:05

  This video post is in fact enormous, the echo feature and the picture feature of this video post is really awesome.

 234. sexi movie songs

  18 sierpnia 2017 at 09:08

  Excellent website you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!|

 235. weirdest websites

  18 sierpnia 2017 at 10:22

  You must take part in a contest for among the best blogs on the web. I will recommend this web site!

 236. spa marketing

  18 sierpnia 2017 at 10:52

  That is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise information Thank you for sharing this one. A must read post!

 237. facials in dubai

  18 sierpnia 2017 at 11:52

  I seriously get pleasure from your posts. Thank you

 238. Medicinskaja licenzija v RF

  18 sierpnia 2017 at 12:52

  Really cool post, highly informative and professionally written..Good Job! car donation sites

 239. Quantum 9

  18 sierpnia 2017 at 16:10

  It’s amazing designed for me to have a web site, which is useful in favor of my experience. thanks admin|

 240. Stacy Sustaita

  18 sierpnia 2017 at 20:15

  I enjoy reading your articles

 241. نيك مترجم

  18 sierpnia 2017 at 20:31

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article. Really Great.

 242. jio phone

  18 sierpnia 2017 at 23:21

  These are truly fantastic ideas in on the topic of blogging. You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.|

 243. IELTS in Karachi

  18 sierpnia 2017 at 23:23

  Touche. Solid arguments. Keep up the great spirit.

 244. IELTS classes in Karachi

  19 sierpnia 2017 at 01:24

  Precisely what I was searching for, thanks for posting. Every failure is a step to success by William Whewell.

 245. IELTS in Karachi

  19 sierpnia 2017 at 03:27

  Ridiculous story there. What occurred after? Good luck!

 246. vegan chef

  19 sierpnia 2017 at 04:31

  visit the website What is a good free blogging website that I can respond to blogs and others will respond to me?

 247. IELTS centre in Karachi

  19 sierpnia 2017 at 05:28

  Your style is very unique in comparison to other people I ave read stuff from. Many thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 248. shutter speed

  19 sierpnia 2017 at 09:53

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks|

 249. spy camera for men

  19 sierpnia 2017 at 14:40

  views are fastidious in favor of new visitors.

 250. translate english to russian

  19 sierpnia 2017 at 15:33

  You made some respectable factors there. I seemed on the web for the problem and found most individuals will go together with with your website.

 251. Online Coupons

  19 sierpnia 2017 at 18:45

  we came across a cool site that you simply may well take pleasure in. Take a appear should you want

 252. ray ban sunglasses outlet аАа’аАТ‚б‚Т€Тœ

 253. Dentista Bergamo

  19 sierpnia 2017 at 21:08

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 254. for additional information

  19 sierpnia 2017 at 22:51

  wow, awesome blog article. Much obliged.

 255. www.3nerd.com

  20 sierpnia 2017 at 00:52

  This can be exactly what I had been searching for, thanks

 256. pittsburgh wedding photographers

  20 sierpnia 2017 at 02:59

  Really appreciate you sharing this post.Thanks Again. Fantastic.

 257. places to visit

  20 sierpnia 2017 at 11:32

  Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 258. xsmb

  20 sierpnia 2017 at 13:34

  This website certainly has all of the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 259. everlast construction sucks

  20 sierpnia 2017 at 16:28

  Fine way of describing, and fastidious paragraph to take data concerning my presentation focus, which i am going to present in university.|

 260. ruou vang y ngon

  20 sierpnia 2017 at 22:06

  I think this is a real great post.Really thank you! Cool.

 261. Decal dan kinh

  21 sierpnia 2017 at 00:13

  Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Cool.

 262. chat rooms

  21 sierpnia 2017 at 01:36

  Fine way of telling, and fastidious paragraph to obtain information on the topic of my presentation subject, which i am going to convey in institution of higher education.|

 263. visa My

  21 sierpnia 2017 at 02:23

  This dual-Air Jordan XI Low Bred is expected to make a

 264. Dubai escorts

  21 sierpnia 2017 at 11:32

  I will immediately grab your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me understand so that I could subscribe. Thanks.|

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra