Z kraju

Nowa ustawa o użytkowaniu wieczystym może doprowadzić do wywłaszczenia Polaków i przejęcia ich mienia!!!

osiedle_mieszkanioweProjekt ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu, która przez Prawo i Sprawiedliwość prezentowany jest jako ratunek przed patologiami związanymi z użytkowaniem wieczystym, gwarantujący przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, jest tak skonstruowany, że może doprowadzić do wywłaszczenia Polaków z posiadanych przez nich mieszkań i przekazania ich innym osobom, i to niekoniecznie polskim obywatelom.

Problem leży w opłacie za przekształcenie (z mocy prawa) wieczystego użytkowania we własność, która zgodnie z projektem ustawy, będzie odpowiadać opłatom, jakie obecnie wnosi wieczysty użytkownik przez okres, do którego miało trwać prawo wieczystego użytkowania, przy aktualizacji jedynie wskaźnikiem GUS. Oznacza to, że jeżeli dana osoba płaci rocznie 2 tys. opłaty za użytkowanie wieczyste (a są tacy, którzy płacą zdecydowanie więcej), a umowa o użytkowanie wieczyste kończy się np. dopiero za 50 lat (obowiązuje ona 99 lat), to jest zmuszona zapłacić gminie 100 tys. złotych z chwilą przekształcenia. Jeżeli tego nie zrobi, wspomnianą sumą zostanie obciążona hipoteka mieszkania. Warto dodać, że są osoby, w przypadku których dług ten będzie przewyższał wartość mieszkania, jako że wszystko zależy od tego na jakim areale gruntów położone jest dane osiedle i ile powierzchni przypada na jednego mieszkańca.

Wprawdzie, jak podkreślają politycy PiS, użytkownik wieczysty staje się właścicielem w momencie przekształcenia, jednakże startuje z długiem, który bardzo trudno mu będzie spłacić, a który w skrajnych przypadkach może spowodować wkroczenie komornika.

Nic zatem dziwnego, że ci mieszkańcy, którzy mają użytkowanie wieczyste gruntów są mocno zaniepokojeni.

– Te zmiany w obecnym kształcie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego wielu niebogatych mieszkańców blokowisk, jednocześnie nie wprowadzając żadnych dla nich korzyści a jedynie potencjalne zwiększenie obciążeń finansowych – powiedział w rozmowie z portalem Prawy.pl Piotr Borkowski, mieszkaniec jednego z warszawskich osiedli. – Założenia tych zmian sugerują bowiem zupełnie przeciwne intencje ich autorów aniżeli obiegowy i lansowany przez oficjalną propagandę stereotyp „prorodzinnego” nastawienia polityki obecnego rządu. Ewentualnie, zakładając dobre intencje, niebezpieczne dla ludzi zapisy mogą być skutkiem zupełnej ignorancji osób, które biorą się za układanie nowego prawa, czego skutkiem może być „wylanie dziecka z kąpielą” lub zepchnięcie mieszkańców „z deszczu pod rynnę” – dodał, zaznaczając, iż dobrze byłoby więc, aby osoby przystępujące do „poprawiania” istniejącego stanu, nie ignorowały głosu samych zainteresowanych, którzy niejednokrotnie mają w tej materii ogromne doświadczenie praktyczne zdobyte boleśnie „na własnej skórze”.

Ignorancja czy zła wola?

W imieniu zaniepokojonych mieszkańców rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa prowadzi w tej sprawie Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” w osobie m.in. jego szefa dr. Daniela Alaina Korony. Jak podaje „Serwis21”, do tej pory odbyło się pierwsze spotkanie, na którym „obie strony przedstawiły swoje racje”. Strona społeczna nie pozostawiła na projekcie przysłowiowej suchej nitki. Zdaniem Stowarzyszenia nieakceptowalna jest propozycja odpłatności do końca okresu użytkowania wieczystego według wysokości dotychczasowych opłat cyklicznych. Taka propozycja utrwali bowiem skutki patologicznych rozwiązań aktualnie obowiązujących.

Dotychczasowe opłaty roczne były ustalane w sposób rażący na niekorzyść użytkowników wieczystych. Operaty szacunkowe sporządzone przy okazji aktualizacji opłat opierano często na niewłaściwym doborze transakcji porównawczych. W efekcie niedoskonałych procedur odwoławczych doszło zatem do sytuacji w której użytkownicy tych samych nieruchomości płacą różne opłaty wieczystego użytkowania (nawet o kilkaset procent). Z kolei użytkownicy różnych nieruchomości ale przy identycznym stanie prawnym, w zależności od składu sędziowskiego, uzyskiwali wyroki odmienne o 180 stopni. Tak określanych opłat użytkowania wieczystego nie można zatem uznać za podstawę opłaty do końca okresu użytkowania.

Stowarzyszenie postuluje zmianę założeń projektu. Domaga się m.in.: obniżenia stawki opłaty rocznej wieczystego użytkowania/za przekształcenie dla nieruchomości mieszkaniowych do 0,3% (zamiast 1%); przyjęcia zasady korzystniejszej opłaty (w przypadku w którym na dzień wejścia w życie ustawy wysokość opłaty rocznej nie była prawomocnie ustalona w związku z procedurą przed kolegium lub sądem, przyjmuje się do celów wyliczenia opłaty cyklicznej roczną sprzed aktualizacji); stworzenia możliwości zrewidowania w ciągu roku aktualnych opłat rocznych, co do których są wątpliwości prawne (np. wypowiedzeniach powoływało się na udzielone upoważnienie lub pełnomocnictwo od organu właściwego bez wskazania danych identyfikujących pełnomocnictwa, nie wskazano właściciela nieruchomości, wartości nieruchomości, czy wypowiedzenie doręczono tylko jednemu ze współmałżonków.

Za korzystnym przekształceniem gruntów ostatnio lobbują też spółdzielnie mieszkaniowe, ale – jak zaznacza Borkowski – z wyraźnym (powiedziałbym nawet: ostentacyjnym) pominięciem interesu mieszkańców lokali wyodrębnionych, ograniczając się jedynie do zasobów pozostających własnością spółdzielni. – Takie akcje są m.in. podejmowane zbiorowo przez spółdzielnie w Warszawie, ale tylko na szczeblu Rady Miasta, w odniesieniu do jej obecnych kompetencji w tym zakresie (projekty uchwał dotyczące bonifikat i warunków przekształcenia dla spółdzielni). W rzeczywistości więc, w odniesieniu do nieruchomości w których są już wyodrębnione własności lokali, te działania sprowadzają się do próby przekształcenia swojego udziału przez spółdzielnie na warunkach korzystniejszych niż udziałów pozostałych współwłaścicieli tj. mieszkańców wyodrębnionych. Oczywisty absurd takich propozycji może sugerować pozorność tych działań. Mieszkańcy wyodrębnieni są pozostawieni sami sobie – skonstatował Piotr Borkowski.

Zarówno jemu, jak i wielu innym osobom mającym użytkowanie wieczyste trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie są intencje rządu co do trwania przy niekorzystnym dla mieszkańców uregulowaniu sprawy wieczystego. Natomiast parlament, a konkretnie senacka Komisja Petycji, odrzuciła petycję SIS „Wieczyste” nowelizacji w formie korzystnej dla mieszkańców, i to jednogłośnie – głosami zarówno partii koalicyjnych jak i opozycyjnych. – Jest to bardzo niepokojący sygnał, czyżby symptom prawdziwych intencji rządzących w stosunku do mieszkańców na wieczystym użytkowaniu (dalej w.u.), czy „tylko” ignorancja inicjatyw społecznych pod pretekstem że „my to zrobimy lepiej i sami będziemy firmować”? – zastanawia się Borkowski.

W jego ocenie „można przedstawić wiele propozycji korzystniejszego dla mieszkańców uregulowania sprawy wieczystego; nie tylko korzystniejszego, ale przede wszystkim sprawiedliwego”. – Ta sprawiedliwość dotyczy stosunków pomiędzy mieszkańcami a właścicielem gruntu (skarb państwa lub samorządy), jak również równego potraktowania różnych grup użytkowników wieczystych zdefiniowanych przez prawo. A także odniesienia do stanu obecnego, aby chociaż nie pogarszać sytuacji użytkowników wieczystych – tłumaczył.

Widzi on następujące możliwości (i/lub – wynika to z istoty propozycji):

a. Za SIS „Wieczyste”: obniżyć stawki roczne za poszczególne kategorie w.u. (dla gruntów pod zabudową mieszkaniową 0,3% zamiast 1%) oraz wprowadzić możliwość przekształcenia UDZIAŁU w posiadanym prawie współużytkowania, czego brak do tej pory blokuje praktycznie możliwość przekształcenia gruntu we własność przez współużytkowników nieruchomości wielorodzinnych, gdyż wymaga zgody ich wszystkich łącznie.

b. Zmienić zasady wyceny gruntów dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie i opłaty za przekształcenie, tak aby nie drenować kieszeni mieszkańców jak jest to w wielu przypadkach obecnie, i aby dostosować sposób wyceny do realnego a nie teoretycznego stanu nieruchomości.

c. Jeśli zlikwidować w.u. w ogóle i obligatoryjnie, to z zachowaniem sprawiedliwych zasad, bez utrwalania obecnych patologii i rażących niesprawiedliwości, z zastosowaniem takich bonifikat, aby możliwa była spłata przez mieszkańców bez masowego obciążania mieszkań hipotekami i na zasadach nie mniej korzystnych niż obecnie jest to możliwe, aczkolwiek możliwe tylko teoretycznie.

d. W każdym przypadku rozwiązań, obowiązujące obecnie bonifikaty powinny być przynajmniej zachowane, a przepisy skonstruowane tak aby użytkownicy gruntów pod budynkami wielorodzinnymi mogli z nich realnie skorzystać. Powinny też być zniesione wszelkie szczegółowe blokady uniemożliwiające przekształcenie lub uzyskanie bonifikaty.

e. Natomiast akurat nie upierałbym się przy obligatoryjnym przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Ludziom należy pozostawić wolność w swoich wyborach, a jednocześnie właściciele gruntów (tj. skarb państwa i samorządy) mogłyby zachować dalsze dochody. Tutaj dygresja: obserwując „aktywność” i „myślenie” mieszkańców blokowisk, byłbym daleki od przewidywania masowego przekształcania gruntu we własność nawet przy realnej wysokości opłaty. Oceniam, że przy obecnej świadomości zrobiłoby to najwyżej ok. 40-50 % uprawnionych.

f. W zasadzie, to dla odblokowania możliwości przekształcenia gruntu we własność mieszkańcom nieruchomości wielorodzinnych, potrzebne są tylko 2 zmiany w stosunku do stanu obecnego:

– Podstawą jest wprowadzenie możliwości przekształcenia własności UDZIAŁU. Tutaj ważna uwaga: niektórzy prawnicy-oportuniści twierdzą, że to jest niemożliwe z uwagi na samą istotę użytkowania wieczystego, gdyż nie jest możliwy „podwójny stan prawny tej samej nieruchomości”. Otóż po pierwsze, wystarczy w tym celu wprowadzić możliwość oddawania w wieczyste użytkowanie (dalej w.u.) udziału – jest to kwestia definicji prawnej i niczego więcej, a po drugie – takie „podwójne stany prawne” już istnieją, i to masowo! A mianowicie we wszystkich budynkach komunalnych, w których są wykupywane pojedyncze lokale mieszkalne z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu związanej z tym lokalem (udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującym prawo w.u.). Pozostała część budynku, tj. lokale nie wykupione z przynależną częścią ułamkową gruntu (udziałem), jest własnością gminy czy skarbu państwa i na tej części nie ma w.u. gdyż właściciel nie może oddać gruntu w w.u. sam sobie. Urzędnicy więc od dawna już taki stan prawny stworzyli i funkcjonuje on w rzeczywistości prawnej realnie [pewnie jest na to jakieś prawne określenie po łacinie] jako zapisy w księgach wieczystych – stwierdza Borkowski.

– I drugie: realne zrównanie w prawach do bonifikat i warunkach przekształcenia mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych z jednorodzinnymi. Aby np. istnienie w nieruchomości punktów handlowo-usługowych nie blokowało prawa do przekształcenia ani do bonifikaty właścicielom pozostałych lokali mieszkalnych i garaży – zauważa.

– Jeszcze raz podkreślam, że w każdym przypadku warunkiem koniecznym umożliwienia obywatelom uzyskania własności gruntów jest urealnienie kwoty wymaganej przy spłacie przekształcenia poprzez utrzymanie/wprowadzenie stosownych bonifikat albo zmian zasad wyceny gruntu dla potrzeb przekształcenia. Jednocześnie, gdyby w.u. zostało utrzymane, dla mieszkańców pozostających na w.u. powinny być wprowadzone takie zmiany w przepisach, aby wyeliminować wszelkie istniejące mankamenty a nawet absurdy prawne, które generują rozmaite rażące niesprawiedliwości, nadmierne obciążenia finansowe ludności oraz przesadne komplikacje w rozpatrywaniu spraw – dodaje.

Wstęp do wywłaszczenia

Mieszkańcy posiadający użytkowanie wieczyste obawiają się, że obciążenie długiem przekształconych nieruchomości może stanowić wstęp do wywłaszczenia właścicieli mieszkań na poczet spłaty powstałych w wyniku przekształcenia z użytkowania wieczystego we własność długów.

– Właśnie tego się obawiamy. Czy to nie jest jakieś preludium do akcji przejmowania mieszkań przez państwo? Wprowadzając program „Mieszkanie plus” utworzono bowiem dwie instytucje: Krajowy Zasób Mieszkaniowy i Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Są już więc gotowi beneficjenci do wchłaniania atrakcyjnych gruntów, mieszkań i pieniędzy pod pretekstem dostępności mieszkań dla najbiedniejszych rodzin. Obawiamy się, czy rząd wprowadzając „dobrodziejstwo” rozdawania za (pół)darmo mieszkań państwowych na wynajem z opcją wykupu, nie zechce ich wpierw pozyskać w łatwy sposób od innych obywateli, też przecież tych stosunkowo najbiedniejszych (gdyż zamożniejsi poradzą sobie ze spłatą lepiej) – nie kryje obaw Piotr Borkowski.

Drugim niebezpieczeństwem, na jakie wskazuje uwagę, jest możliwość odbierania części gruntów starym osiedlom o rzadszej zabudowie (wewnątrz lub na obrzeżach osiedli) jako rekompensaty za przeniesienie własności gruntów pod budynkami. – Zauważam symptomy dążenia w kierunku również i takich rozwiązań. Stare zasoby były budowane przy innych założeniach, stanowią pewne całości funkcjonalne i architektoniczne. Bloki konstruowane na 50 lat też ledwie stoją. One postoją jeszcze i następnych 100 lat, ale wciskanie pomiędzy nie nowej zabudowy byłoby szaleństwem. Chodzi o ludzki wymiar zamieszkiwania, minimum komfortu, bezpieczeństwo, obecny niedostatek miejsc parkingowych w starych blokowiskach i wiele innych aspektów, dla których równie ważne jest dla nas zachowanie całości obecnych terenów i nie dopuszczenie do nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej bądź do uszczuplania wspólnej przestrzeni. Obawiamy się, że w tym zakresie rząd może próbować prowadzić jakieś działania za naszymi plecami, za aprobatą spółdzielni mieszkaniowych które zarządzają terenami. A potem obligatoryjnie odebrać nam tereny, za które płaciliśmy opłaty roczne z tytułu w.u. przez wiele dziesiątków lat (w znacznym stopniu je spłacając w ten sposób), i obecnie jesteśmy ich współużytkownikami wieczystymi – zauważa.

– Cały ten obraz przedstawia raczej dążenie do pozbawienia ludzi własności prywatnej pod pretekstem jej rozszerzenia! – alarmuje Borkowski. – A rząd stawia w perspektywie nie prawicowego jak głoszą jego deklaracje i oficjalna propaganda, ale lewicowego i to skrajnie. O tym samym świadczy wprowadzenie rozdawnictwa „500 plus” zamiast obniżenia podatków – w dłuższej perspektywie będzie to zgubne – dodaje.

– Osobiście, jeśli byłbym znawcą w tej dziedzinie, pokusiłbym się o okresowe monitorowanie zgodności działań i zamierzeń rządu ze społeczną nauką Kościoła katolickiego. O ile się orientuję, z nauki tej bowiem wynika m.in. oparcie indywidualnego rozwoju człowieka i rodziny (w aspekcie materialnym) na własności prywatnej (w rozumieniu jako nie państwowej lub komunalnej). Realizację tego założenia widzimy najlepiej na przykładzie rodzin zakonnych i parafialnych. W tym aspekcie nauka społeczna Kościoła wpisuje się jak najbardziej w poglądy zwane „prawicowymi” (w przeciwieństwie do „lewicowego” dążenia do tzw. wspólnego kołchozu, co przecież w Polsce miało miejsce i od czego wielkim wysiłkiem próbujemy odchodzić widząc błędy tego rozwiązania). Dlatego uważam, że ww. regularne monitorowanie przez znawców byłoby znakomitym probierzem „prawicowości” rządu. Aby, ulegając populizmowi czy lobbingowi, nie zamieniał łatwo społecznej nauki Kościoła katolickiego na „katolewicowość”; a to dla dobra obywateli i samego rządu, a także dla przywrócenia pojęciom „prawica” i „lewica” właściwych znaczeń. W życiu społecznym jest miejsce na jeden i drugi rodzaj własności, w odpowiednich proporcjach w zależności od celów jakie mają pełnić. Zaś w polskim klimacie i kulturze podstawą egzystencji człowieka i jego rodziny jest POSIADANIE odpowiedniego mieszkania, i to bez ciągłego niepokoju o jego utratę czy ponoszenia absurdalnych kosztów na utrzymanie go – zaznaczył.

Nowelizacja dotknie kilka milionów obywateli

Jest co najmniej zastanawiające, dlaczego nowelizacja ustawy o użytkowaniu wieczystym, regulująca przekształcenie we własność (o symbolu UD-75), została utajniona przez rząd i pozostaje niedostępna. Również utrzymywanie sprawy w ścisłej tajemnicy pozwala domniemywać, że szykowany jest potężny skok na polską własność.

Na stosunek długu do wartości mieszkania mają wpływ następujące czynniki: wartość gruntu przyjęta do ustalenia zobowiązania „za przekształcenie”, wartość mieszkania przyjmowana do egzekucji zobowiązania (tzw. rynkowa, szacowana przez rzeczoznawcę, katastralna, realna możliwa do uzyskania w danych warunkach, …… ?), wreszcie – co najistotniejsze – zasady ustalania wysokości odpłatności „za przekształcenie”, jego spłaty oraz egzekucji zobowiązań, czyli przyjęte konkretne rozwiązania ustawowe, przepisy wykonawcze i praktyka stosowania prawa.

– Wartości te w mojej ocenie będą więc raczej bardziej umowne niż realne, tzn. kształtowane nie przez rynek a przez przepisy. Będą jedynie pochodną wartości mieszkania i gruntu. Należy też zaznaczyć, że niekoniecznie wartość długu musi przewyższyć wartość mieszkania, aby została rozpoczęta procedura egzekucji zadłużenia. Zwykle następuje to już w momencie zaprzestania spłacania zadłużenia – ostrzegał Borkowski.

– Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, na niebezpieczeństwo przewyższenia wartości mieszkania przez dług będą najbardziej narażone nieruchomości w następujących przypadkach (tj. ich kumulacji):

 • znacznego zdekapitalizowania budynku (tzw. rudery w których ludzie nieopatrznie wykupili mieszkania);
 • znacznej wartości gruntu, np. w centrach wielkich miast. Już teraz są podejmowane próby wykupu mieszkań przez inwestorów celem wyburzenia całego bloku i w ten sposób „odzyskania” gruntu np. w centrum Warszawy; nic w tym złego jeśli wykup następuje na rynkowych, uczciwych zasadach i w drodze dobrowolności, ale stanie się niebezpieczne gdy mieszkańcy będą w to wciągnięci bez własnego udziału;
 • stworzenia takich przepisów i takiego ich egzekwowania, że niejako „sztucznie” będzie możliwe obniżanie wartości budynków a podwyższanie wartości gruntów lub samego zadłużenia (ma być waloryzowane). Sztuczne zadłużanie znamy już z procesu likwidacji polskiego przemysłu, czyżby teraz przyszła kolej na mieszkania?

wyliczał.

– Reasumując, moim zdaniem procent osób obciążonych długiem przewyższającym wartość mieszkania, będzie więc zależał głównie od ustawienia „suwaka zadłużeniowego” poprzez przyjęcie konkretnych rozwiązań prawnych i sposób ich stosowania. Czyli od fantazji urzędników, którzy w zależności od politycznego (a raczej finansowego) zapotrzebowania mogą ustawić ten suwak zarówno na poziomie 10% jak i 90%. Najbardziej obawiam się właśnie tego, że proponowane rozwiązanie jest oparte na przymusie a nie na dobrowolności – dodał.

– To sugeruje dążenie do przyspieszenia rabunku prywatnego majątku obywateli skumulowanego głównie w nieruchomościach, które stanowią ich jedyny majątek i podstawę egzystencji. Tak jak uczyniono to z przemysłem – zaznaczył, domniemywając, iż zapotrzebowanie na to płynie z zagranicy, gdyż państwo przez wykreowanie ogromnego zadłużenia stało się zakładnikiem różnych sił obcych.

– Podatek można wprowadzić na wszystko. Kilka lat temu byłem na jakiejś konferencji o tematyce ekonomicznej. W kuluarach zapytałem pewnego dość wysokiego rangą byłego urzędnika resortu finansów o możliwość wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce. Odpowiedział mi, że z zagranicy płyną naciski, mówią nam: „no przecież nie jesteście tacy biedni, ludzie w Polsce mają jeszcze prywatne mieszkania ….” – wspominał.

– Obawiam się więc, że proponowana ustawa o zniesieniu w.u. ma być jednym z instrumentów stopniowego pozbawiania Polaków prywatnej własności celem łatania dziury budżetowej i finansowania różnych populistycznych inicjatyw rządu. O tym świadczy dobitnie uporczywe ignorowanie przez decydentów inicjatyw społecznych w zakresie w.u., a forsowanie własnych rozwiązań i to pod przymusem. Zaczyna się niestety jak zwykle od najuboższych, w tym przypadku mieszkańców miejskich blokowisk. Mieszkania „nasze” na przestrzeni lat „przekazywano” nam odpłatnie na mocy różnych przepisów już wielokrotnie, a ciągle nie jesteśmy ich pełnymi właścicielami, ponosząc jedynie coraz większe koszty – skonstatował.

Rząd szacuje, że użytkowników wieczystych jest 1 milion. Jeżeli jednak dodamy do tego ich rodziny oraz spółdzielców niewyodrębnionych, których skutki przyjętych rozwiązań dotkną pośrednio, okaże się, że nowe regulacje dotkną kilkanaście milionów ludzi.

Na zakończenie warto dodać, że chrapkę na polskie mieszkania mają również środowiska żydowskie, domagające się odszkodowań za zrabowane w okresie Holokaustu mienie, których niezaspokojone apetyty są powszechnie znane i z jakichś niezrozumiałych wydawałoby się powodów akceptowane zarówno przez poprzednią, jak i obecną ekipę rządzącą.

Fot. Wikipedia

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

549 komentarzy

549 Komentarzy

 1. gieptil

  4 sierpnia 2016 at 15:35

  Żadna nowość, tylko ludzie udają że nie widzą tego co widać doskonale. Ja w latach 90tych trochę się interesowałem tematem tego odgórnego reformowania spółdzielczości mieszkaniowej poprzez kolejne nowe rozporządzenia i ustawy. Tam zawsze znalazło się kilka haczyków/pułapek które miały utrudnić działanie spółdzielni mieszkaniowych i pogorszyć ich sytuację finansową. Później już przestałem się tym zajmować, bo było dla mnie aż nazbyt jasne o co w tym wszystkim chodzi.
  Spółdzielnie mieszkaniowe dysponują olbrzymim majątkiem, wiele osiedli jest zlokalizowanych z centrach miast, gdzie ceny gruntów są ogromne. Okupujący Polskę reżim rozwiązuje od ćwierć wieku zadanie obrabowania Polaków z tego majątku i przekazania go innym, że tak powiem „swoim dobrym ludziom”. I dlatego co kilka lat jest kolejna „reforma spółdzielczości”, wchodzi szereg nowych złośliwych zapisów, i oni obserwują – padną, czy nie padną? Nie padają, to kolejna „reforma”. Oczywiście nie chodzi im o to aby ten majątek został nabyty za 100% wartości, to żadna sztuka. Chodzi o to aby tak namieszać, aby ten majątek poszedł do „swoich” za kilka % rzeczywistej wartości. W przypadku przedsiębiorstw państwowych było im łatwiej, władza w Warszawie miała wszystkie atuty w ręce, więc poszło gładko. Zauważcie że mimo różnych porykiwań, „dobrej zmiany” itp. nikt nie myśli wyjaśniać tych złodziejskich prywatyzacji PP, pełna zmowa milczenia. W przypadku majątku spółdzielni mieszkaniowych jest trudniej, bo to jest majątek spółdzielców, a nie państwowy. To nie można tak wziąć i za pomocą kilku wtajemniczonych urzędników po prostu zrobić przewał. Dlatego trwa już od ćwierć wieku kombinowanie, trwają nieustanne podchody, jak tu zrabować ten majątek Polakom, ale żeby nie wyglądało to na rewolucję bolszewicką.

 2. Oktawia

  6 sierpnia 2016 at 12:00

  Nigdy nie miałam wrażenia, że moja ziemia należy do mnie – jest po prostu dzierżawiona. A czy prognozy są aż tak pesymistyczne – zobaczymy. Szczęśliwi ci, którzy niczego nie mają.

 3. jerzy

  9 sierpnia 2016 at 08:43

  te tu obecne qrwy i zboki antysemickie wszedzie widza zydow. Te tu obecne qurwy antysemickie zapominaja ze Jezus tez byl zydem. Te tu obecne qrwy antysemickie udsja katolikow.

  • gieptil

   9 sierpnia 2016 at 13:40

   Problem pewnie polega na tym, że żydzi też wcale nie święci, choć takich udają. A co to nie wiemy, jak krzyczeli kiedyś w twarz biednym Polakom z butą i pychą, krzyczeli w twarz tej polskiej trzodzie chlewnej za jaką Polaków uważali – wasze ulice, nasze kamienice. To nie było ani ładne, ani grzeczne. To było niedobre.
   I teraz, jak ja od ćwierć wieku obserwuję te manewry, aby polskie mieszkania, polskie bloki i grunty polskiej wciąż spółdzielczości mieszkaniowej Polakom podstępnie odebrać – ja obstawiam 9 na 10, że kręcą tym żydzi. Bo kto?
   Na zachodzie spółdzielczość jest trwałym i cenionym elementem ich gospodarki i systemu społecznego. Mądrzy ludzie się zbierają i robią coś sensownego. Dla wspólnego dobra ( jest coś takiego ), a nie po to aby jakiś umysłowo zwichrowany biznesmen kupił jacht Amnezja IV.
   Znałem kiedyś takiego działacza PC/PiS, i to był chyba pozytywny człowiek, miał dobre intencje. Ale jak chodzi o spółdzielczość mieszkaniową, to on tylko warczał – komuna, stara komuna, rozwalić, zaorać. On był ewidentnie przeszkolony i zindoktrynowany. Nie docierały do niego argumenty, że spółdzielczość mieszkaniowa to przede wszystkim społecznicy, ludzie zatroskani o swoje domy, bloki, mieszkania, trawniki i otoczenie.
   Na moim osiedlu spółdzielczym są piaskownice, huśtawki, i jest boisko dla młodzieży. Przychodzą z okolicy ( z poza osiedla ) dzieciaki i korzystają. Pełnimy służbę społeczną, wszystkie dzieci są nasze. Opłat nikt nie pobiera, nikomu to do głowy nawet nie przyszło. I to jest ta spółdzielcza straszna komuna, co podobno szczerzy kły nienawistnie.
   Jak zauważyłem deweloperzy nie są tak dobrzy. Jak już to jakaś mała piaskownica jest. A jakby zrobili boisko dla małolatów, to pewnie by pobierali opłaty za wstęp od obcych. Zdrowy rynek i nowa zdrowa ekonomia? To ja wolę spółdzielczość.

   • tuptus251

    10 sierpnia 2016 at 11:39

    Jaki był problem wykupić mieszkanie. Był czas że można było wykupić spółdzielcze mieszkanie za przysłowiową złotówkę.Nie tak dawno bo w 2010 roku można było to zrobić. Założyć księgę wieczystą, wyodrębnić grunt i po sprawie.A dzisiaj co, płacz i lament. Wtedy były to naprawdę nieduże pieniądze. Można było wziąć kredyt na zrealizowanie tego pomysłu, bo warto było.

    • gieptil

     10 sierpnia 2016 at 12:31

     Akcja tego zakładania ksiąg wieczystych, wyodrębniania gruntu, i też wykupu za przysłowiową złotówkę, to jedno z wielu PRZESTĘPCZYCH działań mających za cel rozwalenie i zrabowanie Polakom ich mieszkań i gruntów. Ci którzy to lansują są nędznymi kreaturami bez przyzwoitości, i bez prawa do życia na polskiej ziemi.
     Łatwo wytłumaczyć o co mi chodzi na przykładzie. Weźmy przykład spółek akcyjnych. Wkłada akcjonariusz niby kasę, niby rządzi, ale … gdzie są konkretnie te środki które sfinansował? Konkretnie pokazać, przypisać mu jakiś kawałek maszyny z kawałkiem gruntu, złożyć księgę wieczystą, żeby on miał realną własność i realny wpływ na ten swój prywatny kawałek, a nie jakaś tam wspólna własność spółki – ma być konkretna własność prywatna, a nie jakaś komuna. Oczywiście gdyby ktoś takie rzeczy proponował zostałby uznany za idiotę, ewentualnie agenta sabotażystę który celowo chce sparaliżować działanie spółek akcyjnych i zniszczyć gospodarkę kraju. Bo każdy rozumie że jest to rozwiązanie skrajnie niepraktyczne, wręcz niebezpieczne w pewnych sytuacjach. Bo jak się oddzielni właściciele nie dogadają, pokłócą i każdy zacznie na swoim robić po swojemu do tego przeciw innym, to koniec, pełny paraliż i śmierć spółdzielni, upadek. W prasie napiszą że już wyraźnie widać że ten eksperyment z tymi spółdzielniami nie udał mimo kolejnych reform i najlepiej wrócić do starej dobrej metody – jeden konkretny, prywatny właściciel który wszystkiego dopilnuje, wszystkim zarządzi i o wszystko zadba. Żadnych problemów, żadnych kłótni, ład, porządek, samo szczęście. A kogo najlepiej zaproponować na takiego właściciela, kto ma długą praktykę siedzenia na kamienicach??? No właśnie!!!

    • Spółdzielca

     10 sierpnia 2016 at 15:23

     Musisz odróżnić przeniesienie własności lokalu od użytkowania wieczystego gruntu. To zupełnie różne sprawy. Mieszkanie wyodrębniasz z zasobów spółdzielni tak że nie jest ono już własnością spółdzielni lecz twoją odrębną własnością. Natomiast grunt pod budynkiem jest własnością skarbu państwa albo gminy i wymaga odrębnie przekształcenia z użytkowania wieczystego we własność. Mieszkanie wyodrębniłeś, ale grunt nadal pozostaje w wieczystym użytkowaniu i nie jest twoją własnością. W nieruchomościach wielorodzinnych jest to praktycznie niemożliwe. Nie wszyscy też mogą wyodrębnić własność mieszkania; musi być w tym celu uregulowany stan prawny gruntu (m.in. brak roszczeń, itp.).

     • gieptil

      10 sierpnia 2016 at 16:56

      Twoje rozważania są bez związku z tym co napisałem, bez znaczenia i bez sensu. Bo ja wskazałem wyraźnie jaki jest realny problem. Lecą od lat suflowane nam pomysły – wyodrębnić bloki z osiedli, wyodrębnić mieszkania z bloków, każdy będzie szczęśliwy jak się wyodrębni. A to są bzdury, to są oszustwa bardzo cynicznych drani. Bo blok jest jednym systemem, ma wspólne instalacje i prawie wszystko wspólne poza samymi mieszkaniami. A mieszkania realnie też nie są całkiem odrębne. W mojej spółdzielni inaczej płacą za CO ci są w środku ściany, a inaczej ci co są na krawędziach, a inaczej ci co są na rogach, wskazania liczników zużycia ciepła są przeliczane odpowiednimi wskaźnikami. Bo ci w środku są przecież dogrzewani przez tych na krawędziach i na rogach. Podobnie osiedle, wspólne drogi, chodniki, place zabaw, boisko, śmietniki, administracja osiedla, wspólna sieć gazowa, wodna, elektryczna, wspólne problemy. Jak na moim osiedlu pewna osoba tak nawijała żeby każdy blok się wyodrębnił, to ja zapytałem jak to zrobić technicznie. Teraz jest jedna administracja z warsztatem i kilkoma konserwatorami na całe osiedle, jak to podzielić? A jak podzielić boisko dla młodzieży. Są dwie piaskownice, jak to podzielić. Jako że i tak wszyscy korzystają swobodnie, to żaden blok nie będzie tego chciał utrzymywać. Podobnie trawniki, chodniki, itd. wszystko to jest wspólnie wykorzystywane przez całe osiedle i wszystko wymaga opieki, utrzymania w porządku i konserwacji, to kosztuje. I jest jedna rada osiedla i jedna administracja, i dbają o całość. Jakby to podzielić? Podzielić na bloki administrację, konserwatorów, ich warsztat, narzędzia, jakby to działało? Że niby konserwator ma godzinę dziennie na jeden blok, albo pani z administracji, albo kierownik. A jak akurat nie ma pracy na tym bloku, to robi pożyczkę czasu i idzie na inny blok. Nonsens, technicznie i organizacyjnie bzdura. Mało piszą od lat o sławnych wspólnotach mieszkaniowych, co miały pokazać jak może być pięknie jeśli nie mieszka się w spółdzielni. Jest mało pięknie, bywa podle, dlatego ta cisza. To zazwyczaj jest jeden blok, albo dom niezbyt duży. Więc, dochodzący okazyjnie administrator, dochodzący konserwator, i konieczność zgody wszystkich mieszkańców na każdy większy remont ( często nie mogą dojść do porozumienia). Efekt jest taki że to co na spółdzielczym jest sprawnie na bieżąco załatwiane ( zazwyczaj nawet bez wiedzy mieszkańców ) we wspólnotach ciągnie się tygodniami i miesiącami, i powoduje regularne awantury. Takie to są te „genialne” pomysły tych reformatorów.

  • Nisha Ranni

   30 lipca 2017 at 23:51

   Utterly pent subject material , Really enjoyed studying.

 4. MK

  9 sierpnia 2016 at 13:15

  To chyba jest droga do programu mieszkanie+ czyli mieszkanie dla rodzin kosztem innych osób to ma być ta dobra zmiana.Niech państwo tak, jak za Gierka buduje nowe mieszkania i osiedla na kredyt zadłużając państwo, ale niech nie odbiera mieszkań tym, co je mają.

 5. Best Political Forum

  15 lipca 2017 at 15:51

  There is obviously a bunch to identify about this. I suppose you made various good points in features also.

 6. Dulles airport limo service

  15 lipca 2017 at 22:12

  stumbleupon everyday. It as always useful

 7. Trein

  17 lipca 2017 at 11:09

  It as great that you are getting ideas from this article as well as from our argument

 8. revitolcellulitecream.us

  17 lipca 2017 at 18:06

  Regards for helping out, excellent info. If at first you don at succeed, find out if the loser gets anything. by Bill Lyon.

 9. http://boilx.us

  17 lipca 2017 at 20:25

  There as definately a lot to find out about this issue. I like all of the points you have made.

 10. mihran

  18 lipca 2017 at 01:20

  In my opinion you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

 11. for more information

  18 lipca 2017 at 08:49

  This text is worth everyone as attention. Where can I find out more?

 12. wordpress website

  18 lipca 2017 at 14:12

  the idea beach towel should be colored white because it reflects heat away-

 13. where to buy propecia online

  19 lipca 2017 at 05:44

  you are in point of fact a just right webmaster.

 14. boutique blog

  19 lipca 2017 at 08:09

  Well I truly enjoyed reading it. This subject offered by you is very effective for correct planning.

 15. john deere mowers

  20 lipca 2017 at 10:53

  Latest Pre Paid Mastercard Auctions PrePaid Mastercard

  • Eldora Dunklee

   30 lipca 2017 at 23:51

   I really like your writing style, wonderful information, appreciate it for putting up : D.

 16. sua cua cuon

  20 lipca 2017 at 19:38

  Looking forward to reading more. Great blog. Really Great.

 17. Blair Treger

  25 lipca 2017 at 21:27

  I like this web blog its a master peace ! Glad I noticed this on google .

 18. Waldo Perrington

  26 lipca 2017 at 07:58

  Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

 19. this website

  26 lipca 2017 at 10:45

  Very neat blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 20. Free Songs 2017

  27 lipca 2017 at 00:23

  your dаА аЂа•ntist to go about the trouble аА аБТ–ight away

 21. success

  31 lipca 2017 at 08:59

  Would you be serious about exchanging links?

 22. to learn more

  31 lipca 2017 at 09:24

  There are certainly a number of particulars like that to take into consideration. That is a great point to bring up.

 23. judi online

  31 lipca 2017 at 17:58

  There is definately a lot to learn about this topic. I love all of the points you have made.

 24. mala beads

  31 lipca 2017 at 21:17

  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 25. A Stranger in the Hamptons

  31 lipca 2017 at 22:46

  this blog loading? I am trying to determine if its a problem on my

 26. Togel online

  1 sierpnia 2017 at 16:16

  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 27. free online slot machines no deposit

  1 sierpnia 2017 at 21:17

  Wow, what a video it is! Truly good feature video, the lesson given in this video is really informative.

 28. website

  2 sierpnia 2017 at 00:21

  writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you!

 29. visit website

  2 sierpnia 2017 at 14:36

  simply extremely great. I actually like what you have received right here,

 30. porcelain vs ceramic tiles

  3 sierpnia 2017 at 23:11

  Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 31. Roku.com/link

  4 sierpnia 2017 at 20:24

  I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.|

 32. chung cu tecco

  5 sierpnia 2017 at 09:56

  I think this is a real great article. Will read on

 33. mu luoi trai

  6 sierpnia 2017 at 05:37

  There as noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in features also.

 34. Ross River fever outdoor sports

  7 sierpnia 2017 at 14:34

  Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read more news.

 35. car wreckers

  8 sierpnia 2017 at 01:17

  Well I definitely liked studying it. This information provided by you is very useful for good planning.

 36. 1K Daily Profit

  8 sierpnia 2017 at 13:47

  Some truly interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was looking for .

 37. Well I sincerely liked studying it. This tip offered by you is very practical for correct planning.

 38. پنجره

  9 sierpnia 2017 at 00:39

  There as definately a great deal to know about this subject. I love all of the points you have made.

 39. Acne scar removal

  9 sierpnia 2017 at 02:28

  Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write or else it is complicated to write.|

 40. Hoarder Cleanup

  9 sierpnia 2017 at 07:59

  What is the best place to start a free blog?

 41. scalar pendant

  9 sierpnia 2017 at 16:18

  woh I love your content , saved to bookmarks !.

 42. Wholesale CBD Gummies

  9 sierpnia 2017 at 19:03

  receive four emails with the same comment.

 43. womens clothes

  10 sierpnia 2017 at 12:02

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!|

 44. Wholesale CBD Oil Gummies

  10 sierpnia 2017 at 12:26

  There is noticeably a bundle to identify about this. I suppose you made various nice points in features also.

 45. nba 2k18 ball brothers

  12 sierpnia 2017 at 01:29

  Muchos Gracias for your article. Really Great.

 46. masseur naturiste domicile paris

  13 sierpnia 2017 at 02:37

  It as really very complex in this active life to listen news on Television, thus

 47. audi panel beater perth

  13 sierpnia 2017 at 04:08

  Well I really liked reading it. This article offered by you is very constructive for proper planning.

 48. Binadroid Website

  14 sierpnia 2017 at 12:23

  It as great that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument made here.

 49. szukaj pracy

  14 sierpnia 2017 at 21:25

  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 50. Saraycasino giriş

  14 sierpnia 2017 at 21:55

  Rattling superb information can be found on web blog. It is fast approaching the point where I don at want to elect anyone stupid enough to want the job. by Erma Bombeck.

 51. kitchen remodeling los angeles

  14 sierpnia 2017 at 22:22

  you can also give your baby some antibacterial baby socks to ensure that your baby is always clean`

 52. porn clip

  15 sierpnia 2017 at 03:10

  It’s going to be ending of mine day, but before ending I am reading this fantastic paragraph to improve my knowledge.|

 53. what is kinetic energy in science

  15 sierpnia 2017 at 03:46

  Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more.

 54. pornhub

  17 sierpnia 2017 at 22:35

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?|

 55. Stacy Sustaita

  18 sierpnia 2017 at 20:15

  I enjoy reading your articles

 56. jio phone

  18 sierpnia 2017 at 23:21

  These are truly fantastic ideas in on the topic of blogging. You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.|

 57. IELTS in Karachi

  18 sierpnia 2017 at 23:23

  Touche. Solid arguments. Keep up the great spirit.

 58. IELTS in Karachi

  19 sierpnia 2017 at 03:27

  Ridiculous story there. What occurred after? Good luck!

 59. spy camera for men

  19 sierpnia 2017 at 14:40

  views are fastidious in favor of new visitors.

 60. ray ban sunglasses outlet аАа’аАТ‚б‚Т€Тœ

 61. for additional information

  19 sierpnia 2017 at 22:51

  wow, awesome blog article. Much obliged.

 62. visa My

  21 sierpnia 2017 at 02:23

  This dual-Air Jordan XI Low Bred is expected to make a

 63. thanh lap cong ty gia re

  21 sierpnia 2017 at 17:07

  That is very interesting, You are a very skilled blogger.

 64. can ho dam sen

  22 sierpnia 2017 at 12:15

  I really liked your blog article. Much obliged.

 65. dental marketing ideas

  22 sierpnia 2017 at 21:41

  there, it was a important place in the court.

 66. Sản xuất hanger quảng cáo

  22 sierpnia 2017 at 22:13

  your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances

 67. luxury homes Chesapeake Va

  23 sierpnia 2017 at 16:45

  Very good info. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon). I ave book marked it for later!

 68. how to make dreams come true

  23 sierpnia 2017 at 17:48

  I want to encourage you to continue your great work, have a nice evening!

 69. IELTS centre in Karachi

  25 sierpnia 2017 at 08:22

  This blog is definitely interesting as well as informative. I have picked a bunch of helpful advices out of this source. I ad love to return every once in a while. Cheers!

 70. 肛交角斗篷镇

  25 sierpnia 2017 at 18:12

  Can you tell us more about this? I’d care to find out some additional information.|

 71. Sockshare

  25 sierpnia 2017 at 19:34

  There is certainly a great deal to learn about this issue. I love all the points you made.

 72. nigger pedo

  26 sierpnia 2017 at 07:38

  Very quickly this web page will be famous among all blog visitors, due to it’s nice articles|

 73. fishing charters daytona beach

  26 sierpnia 2017 at 13:56

  whoah this weblog is fantastic i love reading your

 74. best accommodation rotorua

  27 sierpnia 2017 at 09:51

  wonderful points altogether, you just gained a new reader. What might you recommend in regards to your submit that you just made some days ago? Any certain?

 75. weed delivery Pictou

  27 sierpnia 2017 at 10:55

  You could definitely see your skills within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 76. Nikki Bella Age

  27 sierpnia 2017 at 22:40

  Perfectly written subject matter, regards for information. Life is God as novel. Allow write it. by Isaac Bashevis Singer.

 77. porno

  28 sierpnia 2017 at 10:28

  Ahaa, its nice conversation regarding this piece of writing here at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.|

 78. just dance now free vip

  28 sierpnia 2017 at 11:54

  just dance now vip hack tool online

 79. Hay Adams wedding

  28 sierpnia 2017 at 12:33

  to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please

 80. bar mitzvah photographers DC

  28 sierpnia 2017 at 15:58

  There is noticeably big money to comprehend this. I assume you have made certain nice points in features also.

 81. dekorativnyj kamen v Sankt-Peterburge

  28 sierpnia 2017 at 18:17

  watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.

 82. best alternatives to adsense

  28 sierpnia 2017 at 19:31

  Need to monetize your blog or a better adsense alternative? Google: Best Adsense Alternatives 2 Finger Johnny

 83. this website

  29 sierpnia 2017 at 00:53

  There is certainly a lot to learn about this subject. I like all of the points you have made.

 84. caution sign

  29 sierpnia 2017 at 09:11

  internet slowing down How can I drive more traffic to my railroad blog?

 85. stoleshnici iz iskusstvennogo kamnya

  29 sierpnia 2017 at 11:29

  I see something truly interesting about your weblog so I saved to bookmarks.

 86. Online Shopping Jamaica

  29 sierpnia 2017 at 17:45

  This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Thank you for sharing this one. A must read article!

 87. then again is just n?t yet very available,

 88. shreveport web design

  29 sierpnia 2017 at 20:38

  Really informative blog article.Really thank you! Great.

 89. Embroidery Digitizing USA

  29 sierpnia 2017 at 21:12

  Muchos Gracias for your article.Thanks Again.

 90. drone avec camera

  29 sierpnia 2017 at 21:46

  stiri interesante si utile postate pe blogul dumneavoastra. dar ca si o paranteza , ce parere aveti de inchiriere vile vacanta ?.

 91. beko fridge

  30 sierpnia 2017 at 00:38

  Thank you ever so for you post.Much thanks again. Fantastic.

 92. Corporate Logo

  30 sierpnia 2017 at 01:12

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 93. this website

  30 sierpnia 2017 at 11:00

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Want more.

 94. for more information

  30 sierpnia 2017 at 12:15

  Wow, great article.Really thank you! Awesome.

 95. www.movie2khere.com

  30 sierpnia 2017 at 16:06

  You have brought up a very excellent points , thanks for the post. Wit is educated insolence. by Aristotle.

 96. Michele Bernini

  30 sierpnia 2017 at 17:14

  Not exactly what i’m tring to find for but i’ve to confess that i truly appreciated this article.

 97. buy Spotify plays

  30 sierpnia 2017 at 18:40

  This site is packed full of good information on installing a home surveillance system. keep up the good work.

 98. drone avec camera

  30 sierpnia 2017 at 20:31

  Really appreciate you sharing this article post. Will read on

 99. circumin

  30 sierpnia 2017 at 22:19

  Thanks for sharing this first-class write-up. Very interesting ideas! (as always, btw)

 100. electrolyte replacement products

  30 sierpnia 2017 at 22:54

  Your style is so unique in comparison to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 101. hire USA WordPress developer

  31 sierpnia 2017 at 00:47

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 102. casino uk online

  31 sierpnia 2017 at 09:21

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 103. one yonge condos toronto

  31 sierpnia 2017 at 10:02

  Non Prescription Cialis telephone services with great service

 104. birmingham escort agency

  31 sierpnia 2017 at 11:11

  wow, awesome article.Really thank you! Cool.

 105. for more information

  31 sierpnia 2017 at 12:27

  Some really choice articles on this web site , saved to bookmarks.

 106. Frames in Dubai

  31 sierpnia 2017 at 14:48

  Yes! Finally something about keyword1.|

 107. notar bucuresti victoriei

  1 września 2017 at 01:04

  My family members all the time say that I am killing my time here at net, however I know I am getting know-how all the time by reading such good posts.|

 108. IELTS course in Karachi

  1 września 2017 at 01:09

  This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 109. useful reference

  1 września 2017 at 06:01

  Very good blog article.Thanks Again. Cool.

 110. Nursery Rhymes

  1 września 2017 at 08:27

  Major thankies for the article post.Really thank you!

 111. Charlesovarl

  1 września 2017 at 18:15

  [url=http://buycialisonline.us.org/]learn more here[/url]

 112. Wisconsin

  2 września 2017 at 06:08

  My family all the time say that I am wasting my time here at web, but I know I am getting familiarity everyday by reading such pleasant posts.|

 113. learn english with songs

  2 września 2017 at 08:58

  I truly appreciate this blog post.Much thanks again. Want more. here

 114. Bad Baby

  2 września 2017 at 18:45

  Thank you for helping out, fantastic information. Considering how dangerous everything is, nothing is really very frightening. by Gertrude Stein.

 115. Hängesessel zubehör

  2 września 2017 at 23:42

  Perfectly pent subject matter, Really enjoyed looking through.

 116. hängesessel aufhängung

  3 września 2017 at 02:08

  This is one awesome article post. Will read on

 117. BrettDal

  3 września 2017 at 16:27

  wh0cd1323596 [url=http://amitriptylinehydrochloride.pro/]amitriptyline hydrochloride[/url] [url=http://tretinoincream005.pro/]tretinoin cream[/url]

 118. Bounce House Austin

  3 września 2017 at 19:57

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for meta_keyword|

 119. download ppsspp gold

  4 września 2017 at 09:52

  Major thankies for the article.Really thank you! Really Great.

 120. cincinnati web design

  4 września 2017 at 12:53

  Major thanks for the blog.Much thanks again.

 121. Vacation

  4 września 2017 at 13:19

  Vacation

 122. buy viagra online

  4 września 2017 at 15:45

  }

 123. Australian wildlife photographer

  4 września 2017 at 17:06

  Wow, great blog article.Much thanks again. Cool.

 124. click here

  4 września 2017 at 18:47

  Very good article. I absolutely appreciate this website. Keep writing!

 125. cod cupon

  4 września 2017 at 21:34

  I really liked your article.Really thank you! Awesome.

 126. laptop repair oxford

  5 września 2017 at 02:59

  Very good blog.Much thanks again. Awesome.

 127. special needs trust new york

  5 września 2017 at 04:11

  Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing such things, thus I am going to convey her.

 128. trust disabled

  5 września 2017 at 04:45

  It as difficult to find experienced people about this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 129. Virtual Office Service

  5 września 2017 at 05:57

  Wow, what a video it is! Genuinely pleasant feature video, the lesson given in this video is genuinely informative.

 130. lip fillers newport beach

  5 września 2017 at 07:08

  Wow, that as what I was searching for, what a material! existing here at this webpage, thanks admin of this website.

 131. everest base camp trekking packages

  5 września 2017 at 07:43

  Wonderful article! We will be linking to this particularly great content on our site. Keep up the good writing.

 132. plumber

  5 września 2017 at 08:55

  Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my blog?

 133. Service Mail Forwarding

  5 września 2017 at 17:11

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thanks again!

 134. most wordpress plugins

  5 września 2017 at 22:41

  Im obliged for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 135. Friv 2

  6 września 2017 at 01:12

  When I open up your Rss feed it appears to be a ton of garbage, is the problem on my side?

 136. proteggere dalla ruggine

  6 września 2017 at 03:46

  know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek

 137. tableau videos

  6 września 2017 at 08:45

  you have got a very wonderful weblog right here! do you all want to earn some invite posts on my little blog?

 138. visit website

  6 września 2017 at 09:58

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 139. Very neat post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 140. plumbing

  6 września 2017 at 16:39

  no deposit casino view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 141. residential architect nyc

  7 września 2017 at 18:32

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I include a part of your post to my site?

 142. comparateur assurance moto

  7 września 2017 at 19:46

  Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 143. see this

  7 września 2017 at 21:33

  Nearly all of the opinions on this particular blog site dont make sense.

 144. coolicecubetrays.snack.ws

  7 września 2017 at 23:20

  You forgot iBank. Syncs seamlessly to the Mac version. LONGTIME Microsoft Money user haven\ at looked back.

 145. best hair dryer to buy

  8 września 2017 at 00:33

  Really informative post.Really looking forward to read more. Will read on

 146. free download for windows pc

  8 września 2017 at 01:06

  I really liked your article. Really Great.

 147. to learn more

  8 września 2017 at 02:23

  Just what I needed to know thank you for this.

 148. producttestingtips

  8 września 2017 at 04:12

  Your style is unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 149. click here

  8 września 2017 at 05:25

  Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Will read on

 150. this is great

  8 września 2017 at 06:03

  I visited a lot of website but I believe this one has got something extra in it. You can have brilliant ideas, but if you can at get them across, your ideas won at get you anywhere. by Lee Iacocca.

 151. click for more

  8 września 2017 at 07:51

  Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 152. games for pc download

  8 września 2017 at 08:33

  Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging look easy. The whole glance of your web site is excellent, let alone the content material!

 153. this website

  8 września 2017 at 11:01

  Im obliged for the post.Thanks Again. Will read on

 154. Coleman Copping

  8 września 2017 at 11:19

  See on väärtus sisu! 🙂

 155. darila

  8 września 2017 at 11:39

  I truly appreciate this article post. Keep writing.

 156. see more

  8 września 2017 at 14:10

  Thorn of Girl Superb data is usually located on this web blog site.

 157. rubbericecubetrays

  8 września 2017 at 14:48

  I value the blog post.Really looking forward to read more.

 158. besthairdryertips

  8 września 2017 at 15:26

  This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thanks!

 159. Maurine Denger

  8 września 2017 at 18:41

  Majestic 🙂

 160. product testers wanted

  8 września 2017 at 20:25

  Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Want more.

 161. see this

  8 września 2017 at 21:40

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Great.

 162. trust the experts

  8 września 2017 at 22:18

  I truly appreciate this post.Thanks Again. Will read on

 163. concrete replacing

  8 września 2017 at 23:35

  Perfect just what I was searching for!.

 164. tube video

  9 września 2017 at 00:49

  you can look here How do you password protect a Blogger blog on a custom domain?

 165. KFZ Werkstatt

  9 września 2017 at 04:40

  Thanks so much for the post.Really thank you! Really Cool.

 166. Rummy

  9 września 2017 at 07:17

  later than having my breakfast coming again to

 167. funfreearcadegames

  9 września 2017 at 12:33

  It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the style. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 168. app download for windows 8

  9 września 2017 at 15:10

  Really enjoyed this blog article. Really Great.

 169. ugg

  9 września 2017 at 17:40

  Very neat post. Really Great.

 170. download pc games for windows 7

  9 września 2017 at 22:58

  naturally like your web-site however you have to check the spelling

 171. wholesale beads

  10 września 2017 at 01:15

  Really informative blog. Really Cool.

 172. Oksofas

  10 września 2017 at 02:34

  Hi, this weekend is fastidious for me, since this point in time i am reading this great educational article here at my home.|

 173. tradenet

  11 września 2017 at 01:00

  Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

 174. click here

  11 września 2017 at 08:16

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 175. click here

  11 września 2017 at 09:39

  I think this is a real great post.Really looking forward to read more. Great.

 176. hjemmeside design

  11 września 2017 at 09:49

  This is one awesome article.Really looking forward to read more. Great.

 177. Navodaya Results 2018

  11 września 2017 at 11:38

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Thanks Again. Cool.

 178. more details

  12 września 2017 at 09:05

  While the michael kors outlet has with Reebok is an infringement of antitrust laws.

 179. End of Lease Cleaning Perth

  12 września 2017 at 10:56

  pretty practical material, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

 180. edu science telesccope

  12 września 2017 at 11:34

  more at Voice of America (blog). Filed Under:

 181. Child Support Attorney

  12 września 2017 at 12:14

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 182. omega-3-fatty acid

  12 września 2017 at 14:08

  wow, awesome blog.Much thanks again. Great.

 183. cheap viagra online

  12 września 2017 at 16:41

  wonderful points altogether, you just won a logo new reader. What could you recommend in regards to your put up that you simply made a few days ago? Any positive?|

 184. situs bokep indonesia terbaru

  12 września 2017 at 21:31

  Regards for this post, I am a big fan of this web site would like to keep updated.

 185. IPO

  13 września 2017 at 09:07

  Very nice article, exactly what I was looking for.|

 186. click here

  13 września 2017 at 12:32

  Really appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Will read on

 187. PP wipe canister lid

  13 września 2017 at 13:55

  is green coffee bean extract safe WALSH | ENDORA

 188. Zagorodnye doma pod kluch

  13 września 2017 at 14:36

  It as onerous to find knowledgeable folks on this matter, however you sound like you already know what you are speaking about! Thanks

 189. Lease End Cleaning Perth

  13 września 2017 at 15:16

  In it something is also to me this idea is pleasant, I completely with you agree.

 190. telescope for beginners

  13 września 2017 at 16:37

  I really liked your article.Really thank you! Great.

 191. live cams

  13 września 2017 at 17:16

  This awesome blog is really educating additionally informative. I have chosen many interesting stuff out of it. I ad love to come back every once in a while. Thanks a lot!

 192. vietnam dedicated server hosting

  13 września 2017 at 17:45

  Really enjoyed this article post.Really thank you! Want more.

 193. hottest girls on instagram

  13 września 2017 at 18:39

  This article regarding SEO gives clear idea designed for new SEO people that how to do SEO, thus keep it up. Pleasant job

 194. Outdoor Gear

  13 września 2017 at 20:01

  Websites we recommend Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 195. btc hosting

  13 września 2017 at 21:26

  Thanks for the blog post.Much thanks again. Much obliged.

 196. agen bola

  14 września 2017 at 11:52

  You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

 197. this website

  14 września 2017 at 13:16

  Perfectly indited written content, Really enjoyed looking at.

 198. Very good information. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 199. Parasols

  14 września 2017 at 16:18

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 200. permanent eyebrows

  14 września 2017 at 18:52

  There is noticeably a bundle to know about this. I think you made certain good points in features also.

 201. gelcoat repair

  14 września 2017 at 19:33

  This is one awesome post.Thanks Again. Fantastic.

 202. pool builder leads

  14 września 2017 at 20:11

  Thank you for your blog article. Really Cool.

 203. show box

  14 września 2017 at 20:50

  Precisely what I was searching for, appreciate it for posting.

 204. korean school

  14 września 2017 at 21:27

  There as a lot of people that I think would really enjoy your content.

 205. real sex doll

  14 września 2017 at 22:06

  It is hard to uncover knowledgeable individuals with this topic, nonetheless you look like there as extra that you are referring to! Thanks

 206. film semi korea

  15 września 2017 at 02:41

  Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Much obliged.

 207. mundane Friday

  15 września 2017 at 05:22

  There is clearly a lot to realize about this. I consider you made certain nice points in features also.

 208. Sightseeing Berlin

  15 września 2017 at 11:05

  Is there a mint app for UK people that links into your bank? Thanks

 209. umzugsreinigung

  15 września 2017 at 12:26

  May you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

 210. H2 water

  15 września 2017 at 14:25

  you make running a blog look easy. The total look of your site is great, as well as the

 211. Seattle Chiropractic

  15 września 2017 at 15:05

  Thanks-a-mundo for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

 212. armadale locksmith

  15 września 2017 at 19:18

  some really superb blog posts on this internet site , thankyou for contribution.

 213. ekspedisi surabaya gorontalo

  15 września 2017 at 23:12

  Major thanks for the post.Much thanks again. Much obliged.

 214. audi repair centre

  16 września 2017 at 00:50

  This unique blog is obviously interesting additionally diverting. I have discovered helluva useful tips out of it. I ad love to come back every once in a while. Thanks a lot!

 215. click here

  16 września 2017 at 02:12

  That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information Thanks for sharing this one. A must read post!

 216. tours in Pokhara

  16 września 2017 at 02:51

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog. Much obliged.

 217. visit website

  16 września 2017 at 03:29

  Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Cool.

 218. futebol

  16 września 2017 at 08:50

  Great blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of community where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!|

 219. casinos

  16 września 2017 at 14:52

  This is one awesome post.Much thanks again. Really Great.

 220. tibco online training

  16 września 2017 at 17:30

  I think this is a real great post.Thanks Again. Really Great.

 221. office

  16 września 2017 at 21:08

  Yes! Finally something about keyword1.|

 222. Tapes

  17 września 2017 at 10:21

  Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 223. buy instagram followers

  17 września 2017 at 17:07

  Jet Set in Style with Esembles Collection

 224. muonline

  17 września 2017 at 19:57

  Very good blog post. I definitely love this website. Stick with it!

 225. wood wall art decor

  18 września 2017 at 08:11

  Major thankies for the blog article. Fantastic.

 226. posicionamiento seo

  18 września 2017 at 17:09

  It as nearly impossible to find knowledgeable people in this particular topic, however, you seem like you know what you are talking about! Thanks

 227. light

  18 września 2017 at 20:42

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the site is also very good.

 228. גוצ'י

  18 września 2017 at 23:22

  Very informative article.Thanks Again. Great.

 229. general instruments

  19 września 2017 at 07:22

  Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing these things, thus I am going to convey her.|

 230. best dentist in appleton wi

  19 września 2017 at 11:46

  My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 231. comprare patente

  19 września 2017 at 13:04

  These are genuinely enormous ideas in about blogging. You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.|

 232. hollywood florida dentist

  19 września 2017 at 13:05

  Im grateful for the article post.Much thanks again. Awesome.

 233. Stainless Steel Watch

  19 września 2017 at 14:26

  I’а†ve recently started a blog, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 234. bisexual dating

  19 września 2017 at 15:35

  Thank you ever so for you blog post.Much thanks again. Really Cool.

 235. hellosock

  19 września 2017 at 18:17

  Thanks for the blog.Thanks Again. Great.

 236. kitchen funnel

  19 września 2017 at 20:56

  The best richness is the richness of the soul.

 237. london sehenswürdigkeiten

  19 września 2017 at 21:03

  Wow, great article post.Much thanks again. Cool.

 238. website design philadelphia

  19 września 2017 at 21:43

  that I really would want toHaHa). You certainly put a

 239. de slabit

  20 września 2017 at 02:22

  This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 240. www.diamondcheers.com/

  20 września 2017 at 06:40

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!|

 241. Navodaya Results 2018

  20 września 2017 at 11:01

  I truly appreciate this blog.Thanks Again. Really Cool.

 242. bathroom remodeling scam in Austin

  20 września 2017 at 12:54

  Its such as you learn my mind! You seem to know so much about this, such as you wrote the ebook in it or something. I feel that you just can do with a few percent to pressure the message house a little bit, however instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.|

 243. produse de slabit

  20 września 2017 at 13:50

  so very hard to get (as the other commenters mentioned!) organizations were able to develop a solution that just basically

 244. Raw indian hair

  20 września 2017 at 15:14

  Really informative article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 245. More info here

  20 września 2017 at 16:36

  Thank you ever so for you article.Thanks Again. Awesome.

 246. Skin moles

  20 września 2017 at 17:16

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Fantastic.

 247. air conditioner reviews

  20 września 2017 at 20:05

  Wonderful post! We are linking to this great content on our site. Keep up the good writing.

 248. windshield rock chip repair

  21 września 2017 at 08:16

  Nice post.I enjoyed it,Thanks for information

 249. for more information

  21 września 2017 at 09:42

  I truly appreciate this article.Much thanks again. Much obliged.

 250. suamusica.com

  21 września 2017 at 10:23

  Nice post.I enjoyed it,Thanks for information

 251. Bitcoin investment

  21 września 2017 at 12:21

  So good to find someone with genuine thoughts

 252. pat mackaronis

  21 września 2017 at 23:35

  Since the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.|

 253. click here

  22 września 2017 at 10:47

  This is one awesome post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 254. Loan bitcoin

  22 września 2017 at 12:13

  later than having my breakfast coming again to

 255. SAP SuccessFactors RMK exam dumps

  22 września 2017 at 12:53

  Im obliged for the post.Really thank you! Awesome.

 256. SALA HARNESS EXOFIT

  22 września 2017 at 14:14

  Well I definitely enjoyed reading it. This subject procured by you is very helpful for accurate planning.

 257. real motogp

  22 września 2017 at 16:39

  I appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Cool.

 258. passive income

  22 września 2017 at 19:09

  Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Want more.

 259. Tobacco

  22 września 2017 at 21:32

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!|

 260. flislegger bergen

  22 września 2017 at 21:39

  Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Great.

 261. Wheel chair van service

  23 września 2017 at 09:29

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!|

 262. .linengallery

  23 września 2017 at 21:00

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d truly appreciate it.|

 263. como se produce el estres laboral

  25 września 2017 at 07:54

  Wow! Thank you! I constantly needed to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my blog?

 264. Cómo eliminar el estrés laboral

  25 września 2017 at 08:35

  Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I take a portion of your post to my website?

 265. click here

  25 września 2017 at 09:14

  Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 266. drone flight time

  25 września 2017 at 14:52

  I think you have noted some very interesting details , appreciate it for the post.

 267. skateboard with batteries

  25 września 2017 at 16:14

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Want more.

 268. to learn more

  25 września 2017 at 17:36

  I value the article.Really thank you! Fantastic.

 269. SAP SuccessFactors RMK exam dumps

  25 września 2017 at 20:24

  Wow, incredible blog format! How long have you been blogging for? The whole glance of your web site is fantastic, let well as the content!

 270. portable air compressor

  25 września 2017 at 21:21

  I truly appreciate this post. I ave been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You ave made my day! Thanks again

 271. grow muscles

  25 września 2017 at 23:18

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Cool.

 272. carpet cleaning cardiff

  26 września 2017 at 01:16

  Really enjoyed this post.Really thank you! Awesome.

 273. rug cleaners san diego

  26 września 2017 at 01:56

  Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Want more.

 274. YouMoney- Signing Up Is Free.

  26 września 2017 at 03:48

  Major thanks for the post.Thanks Again. Cool.

 275. cours de theatre

  26 września 2017 at 10:12

  Very good blog post. Awesome.

 276. youtube carpet cleaning

  26 września 2017 at 11:22

  Thank you ever so for you post.Really thank you! Fantastic.

 277. rug cleaning san diego

  26 września 2017 at 12:01

  Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The whole look of your site is fantastic, let alone the content!

 278. web developer los angeles

  26 września 2017 at 13:59

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 279. Download Free Games For PC

  26 września 2017 at 16:38

  The text is promising, will place the site to my favorites..!

 280. Digital Marketing institute in delhi

  27 września 2017 at 10:10

  Thank you for your article post.Thanks Again.

 281. escort kadikoy

  27 września 2017 at 11:27

  That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!

 282. fashion71 wholesale

  27 września 2017 at 14:01

  There are positively a lot of particulars like that to engage addicted to consideration. To facilitate may ensue a nice point to convey.

 283. lego table

  27 września 2017 at 17:28

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice factors in features also.

 284. affordable SEO London

  27 września 2017 at 18:54

  Very good article. I am dealing with a few of these issues as well..

 285. Craft

  27 września 2017 at 19:33

  wow, awesome article post.Thanks Again. Will read on

 286. Virginia Beach luxury homes

  27 września 2017 at 20:12

  Say, you got a nice article.Much thanks again. Great.

 287. online shopping uae

  27 września 2017 at 20:51

  Thank you ever so for you post.Really thank you! Awesome.

 288. popcorn

  28 września 2017 at 01:22

  Your method of telling everything in this article is genuinely pleasant, all can without difficulty know it, Thanks a lot.

 289. vinç kiralama

  28 września 2017 at 03:55

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice points in options also.

 290. cheap SEO London

  28 września 2017 at 07:36

  Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

 291. دانلود فیلم نهنگ عنبر 2

  28 września 2017 at 15:04

  Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 292. Collaborative Learning

  28 września 2017 at 15:21

  Great info. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!|

 293. uae online shopping

  28 września 2017 at 16:43

  I used to be able to find good info from your blog articles.

 294. Koldun Amoray

  28 września 2017 at 19:54

  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 295. Trajes Para Caballero

  28 września 2017 at 20:52

  You’re so cool! I don’t believe I have read something like that before. So great to discover someone with a few unique thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the web, someone with some originality!|

 296. book website

  29 września 2017 at 08:42

  Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.|

 297. Umzug Berlin

  29 września 2017 at 09:47

  Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Cool.

 298. click here

  29 września 2017 at 10:26

  You have mentioned very interesting details ! ps decent web site. аЂа‹аЂ O human race born to fly upward, wherefore at a little wind dost thou fall.аЂ аЂа› by Dante Alighieri.

 299. cheap SEO in London

  29 września 2017 at 11:07

  page who has shared this great paragraph at at this time.

 300. Friv game

  29 września 2017 at 13:12

  That you are my role designs. Thank you to the write-up

 301. Food & Beverage

  29 września 2017 at 15:09

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Kindly also consult with my web site =). We may have a hyperlink alternate arrangement between us|

 302. Malatya Fotograflar?

  29 września 2017 at 17:42

  Perfectly indited content , regards for information.

 303. cara memutihkan gigi cepat

  29 września 2017 at 19:46

  That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 304. freecams

  29 września 2017 at 21:51

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.|

 305. nursing test banks

  29 września 2017 at 21:52

  Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on

 306. fake instagram account

  29 września 2017 at 23:56

  themselves, especially contemplating the reality that you simply might have completed it if you ever decided. The pointers also served to provide an excellent technique to

 307. Go Global

  30 września 2017 at 02:04

  Vi ringrazio, considero che quello che ho letto sia ottimo

 308. find out here

  30 września 2017 at 04:11

  Utterly indited written content , thankyou for information.

 309. live nude cams

  30 września 2017 at 04:53

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?|

 310. MoR Exam

  30 września 2017 at 08:22

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Much thanks again. Awesome.

 311. Larzews

  1 października 2017 at 19:25

  Propecia Shed Generic Achat Levitra [url=http://costofcial.com ]online pharmacy[/url] Cialis Erste Einnahme Gasex

 312. The Secret Fat Burner

  1 października 2017 at 20:38

  bookmarked!!, I love your site!|

 313. zawara coffee shop

  2 października 2017 at 04:47

  Well I really liked studying it. This post provided by you is very useful for correct planning.

 314. teeth in a day

  2 października 2017 at 08:16

  Really enjoyed this blog.Really thank you! Want more.

 315. Breastfeeding cover

  2 października 2017 at 11:59

  This blog is extremely cool. How was it made !?

 316. Stroller cover

  2 października 2017 at 14:10

  I really liked your blog post.Really thank you! Really Cool.

 317. Now

  2 października 2017 at 14:41

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re wonderful! Thanks!|

 318. Stretchy car seat cover

  2 października 2017 at 18:31

  Thanks so much for the blog post. Really Cool.

 319. app programmierer kosten

  2 października 2017 at 20:41

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Great.

 320. Golf Clash hack

  3 października 2017 at 00:00

  Hey there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 321. kweektent

  3 października 2017 at 13:39

  you are in point of fact a good webmaster. The site loading speed is incredible.

 322. Homepage

  3 października 2017 at 22:04

  our website

 323. Online Dispensary Canada

  4 października 2017 at 11:01

  Remarkable record! I ran across the idea same advantaging. Hard test in trade in a while in the direction of realize if further positions am real augment.

 324. BUY STEROIDS

  4 października 2017 at 14:34

  you ave got an amazing blog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 325. consignment shops definition

  4 października 2017 at 15:21

  sure, analysis is having to pay off. Loving the page.. all the best Loving the page.. glad I found it So pleased to have located this article..

 326. calgary machining

  4 października 2017 at 17:31

  Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Really Great.

 327. inka express

  4 października 2017 at 19:00

  inka express bus

 328. hairdressing courses

  4 października 2017 at 19:43

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Will read on

 329. iPhone 7 case

  4 października 2017 at 21:55

  We are a group of ?oluntаА аЂа•ers аА аЂаnd starting a

 330. hair manufacture business company

  5 października 2017 at 00:08

  Really superb information can be found on site.

 331. open dispensaries

  5 października 2017 at 02:21

  Very neat article.Thanks Again. Great. porno gifs

 332. buy Viagra online

  6 października 2017 at 07:05

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!|

 333. incalzire in pardoseala forum

  6 października 2017 at 07:41

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my blog something like that. Can I include a part of your post to my blog?

 334. lie detector test

  6 października 2017 at 09:43

  wholesale cheap jerseys ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 335. Fotografo Book

  6 października 2017 at 14:43

  I really liked your blog article.Much thanks again. Great.

 336. instagram bot

  6 października 2017 at 20:17

  best instagram bot 2017

 337. theethereumcode.site

  7 października 2017 at 01:56

  rs gold ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 338. thebitcoincode.site/

  7 października 2017 at 06:25

  You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 339. sales funnel

  7 października 2017 at 21:06

  Thank you ever so for you post.Much thanks again. Really Cool.

 340. thieves

  7 października 2017 at 22:12

  Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!|

 341. Kesha

  8 października 2017 at 01:40

  Im thankful for the article post.Really thank you! Much obliged.

 342. Lorrine

  8 października 2017 at 03:56

  Most of these new kitchen instruments can be stop due to the hard plastic covered train as motor. Each of them have their particular appropriate parts.

 343. fake instagram account

  8 października 2017 at 22:35

  They can get more such compact discs they will captured at home for me to give attention to for in

 344. more details

  9 października 2017 at 10:24

  You have brought up a very excellent points , thanks for the post.

 345. visit website

  9 października 2017 at 11:47

  If so, Alcuin as origins may lie in the fact that the Jags are

 346. starting a blog is fun an easy

  9 października 2017 at 12:33

  X amateurs film x amateurs gratuit Look into my page film porno gratuit

 347. Escape Sacramento

  9 października 2017 at 13:07

  Some truly choice articles on this website , saved to favorites.

 348. best teeth whitening

  9 października 2017 at 19:25

  This is one awesome blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 349. youtube converter

  10 października 2017 at 14:13

  Wow, amazing blog layout! How long have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The full look of your site is fantastic, let alone the content material!

 350. Julian Carr

  10 października 2017 at 20:06

  Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Cheers

 351. Pippa Miller

  10 października 2017 at 20:12

  Howdy! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 352. buy viagra online

  11 października 2017 at 01:14

  There’s definately a great deal to learn about this topic. I really like all the points you have made.|

 353. visit website

  11 października 2017 at 10:01

  Im obliged for the blog.Much thanks again.

 354. rank tracker

  11 października 2017 at 11:25

  Very nice article. I definitely love this site. Keep it up!

 355. for more information

  11 października 2017 at 12:45

  You can definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren at afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 356. Larzews

  11 października 2017 at 12:54

  Achat De Veritable Cialis Buy Generic Zithromax Canadian Health Mall [url=http://cheapviafast.com]viagra[/url] Viagra Da Giovani Cialis Online Without Prescription Viagra Generica Baratas

 357. for details

  11 października 2017 at 14:07

  Thank you ever so for you post.Really thank you! Really Cool.

 358. Larzews

  12 października 2017 at 03:09

  Propecia Concierto [url=http://cheapviapills.com]viagra online pharmacy[/url] Propecia Depression Rash Cheap Cialis Online Canadian P Levitra Ohne Kreditkarte

 359. Abigail Paterson

  12 października 2017 at 12:49

  I’ll immediately clutch your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me know so that I may just subscribe. Thanks.

 360. Emily Walker

  12 października 2017 at 12:56

  I used to be able to find good advice from your blog posts.

 361. closest dispensary to me

  12 października 2017 at 22:53

  I similar to Your Post about Khmer Funny

 362. Kylie Bell

  13 października 2017 at 11:41

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 363. film bokep streaming

  13 października 2017 at 18:35

  Wow! Thank you! I continuously needed to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my site?

 364. binary options daily strategy

  13 października 2017 at 22:35

  Spot on with this write-up, I actually assume this website needs much more consideration. I?ll in all probability be again to read much more, thanks for that info.

 365. Fitness center

  14 października 2017 at 10:57

  Thank you for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 366. GYM School

  14 października 2017 at 19:12

  If you have any recommendations, please let me know. Thanks!

 367. ciri ciri kutil kelamin

  14 października 2017 at 23:21

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 368. elite torrent

  15 października 2017 at 12:58

  Superb site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!|

 369. Caroline Hill

  16 października 2017 at 00:08

  Heya exceptional blog! Does running a blog like this take a large amount of work? I have no expertise in coding however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic but I simply wanted to ask. Kudos!

 370. Harry Roberts

  16 października 2017 at 00:28

  Pretty! Thhis has been ann incredibly wonderful post. Thanks for supplying these details.Also visit my blog :: m88sb

 371. leather sofa

  16 października 2017 at 12:10

  Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Want more.

 372. Hp Printer Installation

  16 października 2017 at 15:12

  Very good post.Much thanks again. Awesome.

 373. lowes coupon generator

  16 października 2017 at 16:37

  up to other users that they will help, so here it occurs.

 374. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 20:15

  You have brought up a very wonderful points , thankyou for the post.

 375. Sarah Davidson

  17 października 2017 at 10:16

  Wow, what a video it is! Actually nice feature video, the lesson given in this video is actually informative.

 376. Paul Miller

  17 października 2017 at 10:17

  great issues altogether, you just gained a new reader. What might you suggest about your put up that you made a few days ago? Any sure?

 377. Shopping cart cover

  17 października 2017 at 20:43

  It as difficult to find knowledgeable people for this subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 378. Burton dentist

  17 października 2017 at 22:29

  Thank you for this entry. Looking forward to next one.

 379. Lace Dresses

  18 października 2017 at 12:40

  You have remarked very interesting points! ps nice site.

 380. Uber coupon

  18 października 2017 at 13:55

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post. Keep writing.

 381. mmoserver

  18 października 2017 at 14:04

  This is one awesome article. Really Cool.

 382. porsche specialist

  18 października 2017 at 21:24

  Really clear internet site, thanks for this post.

 383. christian t-shirts for men

  18 października 2017 at 21:51

  It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the design. Could you tell me which style are you using? Or was it especially designed?

 384. a course in miracles youtube

  19 października 2017 at 01:51

  This is one awesome article.Thanks Again. Awesome.

 385. نهنگ عنبر

  19 października 2017 at 05:59

  I think this is a real great article.Much thanks again. Fantastic.

 386. free iptv links

  19 października 2017 at 10:08

  since it provides quality contents, thanks

 387. buy Instagram followers

  19 października 2017 at 13:58

  Wow! Thank you! I continuously needed to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my site?

 388. Fiona Quinn

  19 października 2017 at 15:04

  You are a very intelligent individual!

 389. Jeevan Jyoti Bima Yojana

  20 października 2017 at 02:38

  When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a

 390. hilti malaysia

  20 października 2017 at 06:47

  What would be your subsequent topic subsequent week in your weblog.*:* a-

 391. Olivia Bower

  20 października 2017 at 07:31

  I got what you mean,saved to fav, very decent website.

 392. keto diet

  20 października 2017 at 10:03

  Thank you for your article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 393. wedding entertainment ideas singapore

  20 października 2017 at 10:56

  Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The whole look of your website is magnificent, let alone the content!

 394. Teds Woodworking Review

  20 października 2017 at 19:13

  Major thanks for the blog. Much obliged.

 395. discount

  20 października 2017 at 23:26

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 396. 3D metal puzzles

  21 października 2017 at 03:38

  Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 397. Michael Cameron

  22 października 2017 at 08:28

  I got what you mean , appreciate it for posting .Woh I am lucky to find this website through google. „Wisdom doesn’t necessarily come with age. Sometimes age just shows up by itself.” by Woodrow Wilson.

 398. Amy Roberts

  23 października 2017 at 09:32

  Very superb visual appeal on this internet site, I’d value it 10 10.

 399. visit website

  24 października 2017 at 13:23

  we came across a cool website that you just may possibly get pleasure from. Take a look in the event you want

 400. Monopoly Casino

  24 października 2017 at 14:52

  I truly appreciate this article post. Want more.

 401. Nathan Marshall

  24 października 2017 at 22:13

  I gotta favorite this website it seems very helpful very helpful.

 402. Adam Brown

  25 października 2017 at 10:09

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I will definitely be back.

 403. Anthony Kerr

  25 października 2017 at 23:16

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

 404. Carl Short

  25 października 2017 at 23:18

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 405. Marrakech desert tours

  26 października 2017 at 08:44

  Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Great.

 406. dermatology houston tx

  26 października 2017 at 17:52

  I suggest you to visit a site on which there are many articles on a theme interesting you.

 407. for more information

  26 października 2017 at 20:32

  Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 408. Luke Slater

  26 października 2017 at 22:34

  You are a very bright person!

 409. Jennifer Clark

  26 października 2017 at 22:39

  great points altogether, you simply gained a new reader. What could you recommend about your submit that you just made some days in the past? Any positive?

 410. visit website

  26 października 2017 at 23:50

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote

 411. Vancouver Weed Delivery

  27 października 2017 at 00:12

  It as nearly impossible to find educated people for this topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 412. Kimberly Wright

  27 października 2017 at 19:34

  fantastic submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 413. James Newman

  27 października 2017 at 19:35

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to „return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 414. Kiteboarding School Squamish

  27 października 2017 at 19:41

  Thanks so much for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 415. Dispensary

  27 października 2017 at 22:07

  pretty beneficial material, overall I believe this is worthy of a bookmark, thanks

 416. pallet breakdown tool

  28 października 2017 at 00:32

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 417. Larzews

  28 października 2017 at 00:52

  Propecia Benefici [url=http://sildenaf100mg.com]viagra[/url] Viagra Kaufen Deutsch Dutasteride From Canada Free Shipping

 418. bucharest ngo

  28 października 2017 at 02:59

  Thanks a lot for the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 419. check credit of tenant

  28 października 2017 at 05:31

  Would you be fascinated by exchanging hyperlinks?

 420. black porn

  28 października 2017 at 08:03

  Post writing is also a excitement, if you know after that you can write if not it is complicated to write.

 421. Richard Robertson

  28 października 2017 at 19:56

  Excellent weblog right here! Additionally your site loads up very fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate link on your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol

 422. Michelle Kelly

  29 października 2017 at 11:05

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?Here is my homepage … internet marketing (Juliet)

 423. tyvek coveralls

  29 października 2017 at 13:42

  Why would hydrocodone being Schedule III? result in higher prescription rates compared to Schedule II drugs?

 424. Mogul

  29 października 2017 at 21:54

  Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Really Great.

 425. Anthony May

  29 października 2017 at 22:11

  As I site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 426. Jane Cornish

  29 października 2017 at 22:20

  A lot of companies also offer free Xbox live gold codes as freebies. You too can get your free Xbox live gold membership. This was followed up with the revelation that every store bought Xbox One console is indeed a possible development unit.

 427. emerald care

  29 października 2017 at 23:47

  not operating correctly in Explorer but looks

 428. cheap houses for sale in costa rica on the beach

  30 października 2017 at 02:17

  Muchos Gracias for your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 429. JeffMymn

  30 października 2017 at 09:02

  Cialis Gгјnstig Kaufen 40mg Ordonnance Cialis Viagra [url=http://genericcial.com ]cheap cialis[/url] Levitra Prezzi Farmacia Cialis Recreatif 2 Day Cialis Delevery

 430. phoenix reviews

  30 października 2017 at 09:48

  Very interesting info !Perfect just what I was searching for! The only gift is a portion of thyself. by Ralph Waldo Emerson.

 431. doctor in PHX

  30 października 2017 at 14:46

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You have made my day! Thank you again.

 432. weed

  30 października 2017 at 17:12

  You could certainly see your expertise in the work you write.

 433. for more info

  30 października 2017 at 18:26

  I’а†ve read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you set to make one of these fantastic informative web site.

 434. ראלף לורן

  30 października 2017 at 19:38

  It as laborious to search out knowledgeable people on this matter, but you sound like you comprehend what you are speaking about! Thanks

 435. high class london escort

  30 października 2017 at 19:57

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 436. Owen Russell

  30 października 2017 at 21:49

  I was just searching for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 437. go to

  30 października 2017 at 23:01

  Thanks again for the blog post.Really thank you! Want more.

 438. vancouver weed delivery

  31 października 2017 at 07:58

  that is the end of this article. Right here you

 439. baby travel

  31 października 2017 at 10:27

  Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 440. office movers

  31 października 2017 at 12:57

  indeed, research is having to pay off. sure, study is having to pay off. My personal web surfing seem total.. thank you. I appreciate you showing your point of view..

 441. Yaramaz TV

  31 października 2017 at 15:26

  I really liked your blog article.Thanks Again.

 442. visit website

  1 listopada 2017 at 18:31

  Major thankies for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

 443. seo vancouver bc

  1 listopada 2017 at 21:04

  Really enjoyed this article post. Will read on

 444. weed delivery Thompson

  1 listopada 2017 at 23:32

  Wow, great blog post.Thanks Again. Really Great.

 445. Molly Young

  2 listopada 2017 at 08:26

  My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 446. Just Bingo Sites

  2 listopada 2017 at 08:35

  Thanks for the article post.Much thanks again. Will read on

 447. search engine optimization introduction

  3 listopada 2017 at 00:04

  This information is worth everyone’s attention. How can I find out more?

 448. Caroline McLean

  3 listopada 2017 at 08:24

  Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

 449. Steven Lewis

  4 listopada 2017 at 21:40

  whoah this blog is great i really like studying your posts. Keep up the good work! You recognize, a lot of persons are looking around for this info, you could help them greatly.

 450. TSX

  5 listopada 2017 at 00:38

  Very good info. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon). I ave book-marked it for later!

 451. پنجره کرج

  5 listopada 2017 at 00:49

  I view something truly special in this site.

 452. Pingback: obat sipilis dan kecing nanah

 453. tenant screening

  5 listopada 2017 at 08:19

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

 454. energy supplement

  5 listopada 2017 at 12:59

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 455. Top Trending News

  5 listopada 2017 at 15:29

  That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info Appreciate your sharing this one. A must read post!

 456. SupportTrump

  5 listopada 2017 at 18:29

  Thanks for helping out, superb info. аЂа‹аЂ Hope is the denial of reality.аЂ аЂа› by Margaret Weis.

 457. laurel MD furniture movers

  5 listopada 2017 at 19:15

  Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Cool.

 458. KITEBOARDING SCHOOL SQUAMISH

  6 listopada 2017 at 00:30

  Major thanks for the article.Really looking forward to read more. Will read on…

 459. for more information

  6 listopada 2017 at 11:29

  You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 460. new io games

  6 listopada 2017 at 16:02

  Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great design. Make the most of your regrets. To regret deeply is to live afresh. by Henry David Thoreau.

 461. Pingback: Obat Wasir Ambeien Herbal di Nias Selatan

 462. Pingback: Kutil Kelamin Ciri Cirinya

 463. điện thoại đài loan

  7 listopada 2017 at 19:48

  Nice post.I enjoyed it,Thanks for information

 464. free classified sites list

  7 listopada 2017 at 22:21

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thank you again.

 465. 犀利士

  8 listopada 2017 at 00:53

  you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog.

 466. click here

  8 listopada 2017 at 12:58

  I’а†ve read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to make this type of magnificent informative site.

 467. Pingback: Jual Obat Kutil Kelamin Di Halmahera Barat

 468. cbd hemp oil

  9 listopada 2017 at 12:59

  Hey, thanks for the blog post.Much thanks again. Will read on…

 469. Pingback: Obat Sipilis Di Tangerang

 470. to learn more

  10 listopada 2017 at 10:52

  It as not that I want to copy your web site, but I really like the layout. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 471. vancouver weed delivery

  10 listopada 2017 at 20:50

  Maybe that is you! Looking ahead to look you.

 472. seo how to do it

  10 listopada 2017 at 23:18

  I reckon something really special in this website.

 473. Wow, that’s what I was seeking for, what a material! existing hwre at tthis web site, thanks admin of
  this web site.

 474. aipl sector 63 a Gurgaon

  11 listopada 2017 at 04:23

  wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 475. Pingback: beli obat kutil kelamin diJambi ampuh

 476. Nursery ideas

  11 listopada 2017 at 17:30

  that could be the finish of this article. Right here you

 477. website ban hang

  11 listopada 2017 at 20:02

  Since the admin of this web site is working, no question very rapidly it will be well-known, due to its quality contents.

 478. nikon d3300 cost

  11 listopada 2017 at 22:36

  Wow! I cant believe I have found your weblog. Extremely useful info.

 479. cheap jacket

  12 listopada 2017 at 12:26

  Thanks again for the blog post.Much thanks again. Want more.

 480. Pingback: obat kutil hermuno

 481. automatic gate perth

  12 listopada 2017 at 15:33

  It as laborious to search out knowledgeable people on this matter, but you sound like you realize what you are speaking about! Thanks

 482. Larzews

  12 listopada 2017 at 20:22

  Diamox [url=http://buyonlinecial.com]online pharmacy[/url] Viagra Beneficios

 483. lyft promo code

  13 listopada 2017 at 20:15

  Major thankies for the blog post.Much thanks again. Cool.

 484. lyft promo codes for existing users

  13 listopada 2017 at 22:48

  This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info Appreciate your sharing this one. A must read article!

 485. lyft promo codes for existing users

  14 listopada 2017 at 01:22

  Very good article! We are linking to this particularly great content on our website. Keep up the good writing.

 486. Pingback: obat kutil wajah

 487. uber promo codes for existing users

  14 listopada 2017 at 06:28

  I simply could not go away your website before suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide for your guests? Is going to be back steadily to check out new posts

 488. Pingback: Salep Kutil Kelamin Wanita}

 489. studyflow

  14 listopada 2017 at 21:44

  It as nearly impossible to find knowledgeable people in this particular topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 490. Pingback: obat kutil kelamin pria tradisional

 491. JNVST Results 2018

  15 listopada 2017 at 02:12

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 492. seo vancouver

  15 listopada 2017 at 03:58

  You have brought up a very fantastic details , regards for the post.

 493. Cheap Jacket

  15 listopada 2017 at 06:31

  You got a very excellent website, Gladiolus I observed it through yahoo.

 494. for more info

  15 listopada 2017 at 12:23

  Really informative blog post. Much obliged.

 495. Minecraft Servers

  15 listopada 2017 at 13:51

  Thank you for your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 496. Tiny Rick pin

  15 listopada 2017 at 14:37

  Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Will read on

 497. Pingback: Penyebab Kondiloma Pada Wanita Hamil

 498. amazing blowjob

  16 listopada 2017 at 00:39

  Well I really liked studying it. This article offered by you is very constructive for correct planning.

 499. Manifestation

  16 listopada 2017 at 04:04

  Major thankies for the article post.Really thank you! Fantastic.

 500. Pingback: Di Surabaya }

 501. Kitchens Middleton

  16 listopada 2017 at 07:29

  Well I definitely enjoyed studying it. This information offered by you is very useful for proper planning.

 502. seo consultant ottawa

  20 listopada 2017 at 01:26

  Thank you for thw tipd. It hwlpwd mw a lot.

 503. Pingback: Obat Salep Buat Kutil Kelamin DiKota Bukit tinggi

 504. Pingback: Penyakit Kutil Kelamin Bisa Sembuh DiKepulauan Selayar

 505. Pingback: Obat Alami Untuk Menghilangkan Kutil Kelamin DiDonggala

 506. Pingback: Cara Menghilangkan Kutil Di Bagian Kelamin DiKota Gunungsitoli

 507. Dog Perfume

  21 listopada 2017 at 10:54

  I will right away clutch your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you ave any? Kindly let me recognize in order that I could subscribe. Thanks.

 508. Pingback: Cara Alami Mengobati Kutil Kelamin Pria DiFlores Timur

 509. coupons

  23 listopada 2017 at 22:19

  Only a smiling visitant here to share the love (:, btw great style.

 510. Pingback: Apa Itu Infeksi Hpv

 511. Home Equity Loans in San Gabriel

  24 listopada 2017 at 15:48

  Very informative article.Really thank you! Really Cool.

 512. porno filme

  25 listopada 2017 at 00:36

  We all speak a little about what you should speak about when is shows correspondence to simply because Maybe this has more than one meaning.

 513. Pingback: cara mengobati ambeyen

 514. Pingback: Gambar Gejala Awal Kutil Kelamin DiKonawe

 515. Pingback: Jual Obat Kutil Di Taiwan

 516. motivation for inspiration

  6 grudnia 2017 at 17:21

  pretty valuable material, overall I think this is worthy of a bookmark, thanks

 517. arabian desert safari

  8 grudnia 2017 at 03:16

  Thank you, I have just been looking for information about

 518. foreclosure

  9 grudnia 2017 at 16:36

  Very well written article. It will be valuable to anyone who utilizes it, including yours truly :). Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

 519. tech shopping

  10 grudnia 2017 at 13:26

  Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Cool.

 520. unicorn phone case

  12 grudnia 2017 at 08:37

  Super-Duper site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

 521. Pingback: Obat Alami Untuk Menghilangkan Kutil Kelamin

 522. click here

  13 grudnia 2017 at 07:35

  with us. Please keep us informed like this. Thank

 523. New Cars

  13 grudnia 2017 at 09:16

  I precisely needed to appreciate you yet again. I’m not certain the things that I could possibly have undertaken in the absence of the entire hints revealed by you over such area of interest. Entirely was a real fearsome matter in my opinion, however , discovering the expert technique you handled that took me to weep over contentment. I will be happier for your support and as well , hope that you find out what a powerful job that you’re getting into teaching men and women via your web site. I am certain you have never encountered any of us.

 524. Beautiful Women

  13 grudnia 2017 at 09:26

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 525. Economic News

  13 grudnia 2017 at 09:27

  I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 526. visit website

  13 grudnia 2017 at 11:05

  It as actually a great and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful tidbit with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 527. search engine optimization

  13 grudnia 2017 at 13:32

  It is best to take part in a contest for among the best blogs on the web. I all suggest this website!

 528. film semi subtitle indonesia

  13 grudnia 2017 at 17:55

  I?аАТ’аЂа†ll right away take hold of your rss as I can at find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you ave any? Please allow me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 529. Travel Plan

  14 grudnia 2017 at 10:24

  Good write-up, I am regular visitor of one¡¦s website, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 530. for more information

  14 grudnia 2017 at 10:28

  Looking around I like to look in various places on the internet, often I will go to Digg and follow thru

 531. Health Store

  14 grudnia 2017 at 10:28

  I¡¦ll immediately seize your rss as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me know so that I may just subscribe. Thanks.

 532. Modern Technology

  14 grudnia 2017 at 10:32

  I’m still learning from you, but I’m improving myself. I definitely love reading everything that is posted on your site.Keep the tips coming. I loved it!

 533. Secondary Education

  14 grudnia 2017 at 17:07

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra