Z kraju

Nowa ustawa o użytkowaniu wieczystym może doprowadzić do wywłaszczenia Polaków i przejęcia ich mienia!!!

osiedle_mieszkanioweProjekt ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu, która przez Prawo i Sprawiedliwość prezentowany jest jako ratunek przed patologiami związanymi z użytkowaniem wieczystym, gwarantujący przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, jest tak skonstruowany, że może doprowadzić do wywłaszczenia Polaków z posiadanych przez nich mieszkań i przekazania ich innym osobom, i to niekoniecznie polskim obywatelom.

Problem leży w opłacie za przekształcenie (z mocy prawa) wieczystego użytkowania we własność, która zgodnie z projektem ustawy, będzie odpowiadać opłatom, jakie obecnie wnosi wieczysty użytkownik przez okres, do którego miało trwać prawo wieczystego użytkowania, przy aktualizacji jedynie wskaźnikiem GUS. Oznacza to, że jeżeli dana osoba płaci rocznie 2 tys. opłaty za użytkowanie wieczyste (a są tacy, którzy płacą zdecydowanie więcej), a umowa o użytkowanie wieczyste kończy się np. dopiero za 50 lat (obowiązuje ona 99 lat), to jest zmuszona zapłacić gminie 100 tys. złotych z chwilą przekształcenia. Jeżeli tego nie zrobi, wspomnianą sumą zostanie obciążona hipoteka mieszkania. Warto dodać, że są osoby, w przypadku których dług ten będzie przewyższał wartość mieszkania, jako że wszystko zależy od tego na jakim areale gruntów położone jest dane osiedle i ile powierzchni przypada na jednego mieszkańca.

Wprawdzie, jak podkreślają politycy PiS, użytkownik wieczysty staje się właścicielem w momencie przekształcenia, jednakże startuje z długiem, który bardzo trudno mu będzie spłacić, a który w skrajnych przypadkach może spowodować wkroczenie komornika.

Nic zatem dziwnego, że ci mieszkańcy, którzy mają użytkowanie wieczyste gruntów są mocno zaniepokojeni.

– Te zmiany w obecnym kształcie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego wielu niebogatych mieszkańców blokowisk, jednocześnie nie wprowadzając żadnych dla nich korzyści a jedynie potencjalne zwiększenie obciążeń finansowych – powiedział w rozmowie z portalem Prawy.pl Piotr Borkowski, mieszkaniec jednego z warszawskich osiedli. – Założenia tych zmian sugerują bowiem zupełnie przeciwne intencje ich autorów aniżeli obiegowy i lansowany przez oficjalną propagandę stereotyp „prorodzinnego” nastawienia polityki obecnego rządu. Ewentualnie, zakładając dobre intencje, niebezpieczne dla ludzi zapisy mogą być skutkiem zupełnej ignorancji osób, które biorą się za układanie nowego prawa, czego skutkiem może być „wylanie dziecka z kąpielą” lub zepchnięcie mieszkańców „z deszczu pod rynnę” – dodał, zaznaczając, iż dobrze byłoby więc, aby osoby przystępujące do „poprawiania” istniejącego stanu, nie ignorowały głosu samych zainteresowanych, którzy niejednokrotnie mają w tej materii ogromne doświadczenie praktyczne zdobyte boleśnie „na własnej skórze”.

Ignorancja czy zła wola?

W imieniu zaniepokojonych mieszkańców rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa prowadzi w tej sprawie Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” w osobie m.in. jego szefa dr. Daniela Alaina Korony. Jak podaje „Serwis21”, do tej pory odbyło się pierwsze spotkanie, na którym „obie strony przedstawiły swoje racje”. Strona społeczna nie pozostawiła na projekcie przysłowiowej suchej nitki. Zdaniem Stowarzyszenia nieakceptowalna jest propozycja odpłatności do końca okresu użytkowania wieczystego według wysokości dotychczasowych opłat cyklicznych. Taka propozycja utrwali bowiem skutki patologicznych rozwiązań aktualnie obowiązujących.

Dotychczasowe opłaty roczne były ustalane w sposób rażący na niekorzyść użytkowników wieczystych. Operaty szacunkowe sporządzone przy okazji aktualizacji opłat opierano często na niewłaściwym doborze transakcji porównawczych. W efekcie niedoskonałych procedur odwoławczych doszło zatem do sytuacji w której użytkownicy tych samych nieruchomości płacą różne opłaty wieczystego użytkowania (nawet o kilkaset procent). Z kolei użytkownicy różnych nieruchomości ale przy identycznym stanie prawnym, w zależności od składu sędziowskiego, uzyskiwali wyroki odmienne o 180 stopni. Tak określanych opłat użytkowania wieczystego nie można zatem uznać za podstawę opłaty do końca okresu użytkowania.

Stowarzyszenie postuluje zmianę założeń projektu. Domaga się m.in.: obniżenia stawki opłaty rocznej wieczystego użytkowania/za przekształcenie dla nieruchomości mieszkaniowych do 0,3% (zamiast 1%); przyjęcia zasady korzystniejszej opłaty (w przypadku w którym na dzień wejścia w życie ustawy wysokość opłaty rocznej nie była prawomocnie ustalona w związku z procedurą przed kolegium lub sądem, przyjmuje się do celów wyliczenia opłaty cyklicznej roczną sprzed aktualizacji); stworzenia możliwości zrewidowania w ciągu roku aktualnych opłat rocznych, co do których są wątpliwości prawne (np. wypowiedzeniach powoływało się na udzielone upoważnienie lub pełnomocnictwo od organu właściwego bez wskazania danych identyfikujących pełnomocnictwa, nie wskazano właściciela nieruchomości, wartości nieruchomości, czy wypowiedzenie doręczono tylko jednemu ze współmałżonków.

Za korzystnym przekształceniem gruntów ostatnio lobbują też spółdzielnie mieszkaniowe, ale – jak zaznacza Borkowski – z wyraźnym (powiedziałbym nawet: ostentacyjnym) pominięciem interesu mieszkańców lokali wyodrębnionych, ograniczając się jedynie do zasobów pozostających własnością spółdzielni. – Takie akcje są m.in. podejmowane zbiorowo przez spółdzielnie w Warszawie, ale tylko na szczeblu Rady Miasta, w odniesieniu do jej obecnych kompetencji w tym zakresie (projekty uchwał dotyczące bonifikat i warunków przekształcenia dla spółdzielni). W rzeczywistości więc, w odniesieniu do nieruchomości w których są już wyodrębnione własności lokali, te działania sprowadzają się do próby przekształcenia swojego udziału przez spółdzielnie na warunkach korzystniejszych niż udziałów pozostałych współwłaścicieli tj. mieszkańców wyodrębnionych. Oczywisty absurd takich propozycji może sugerować pozorność tych działań. Mieszkańcy wyodrębnieni są pozostawieni sami sobie – skonstatował Piotr Borkowski.

Zarówno jemu, jak i wielu innym osobom mającym użytkowanie wieczyste trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie są intencje rządu co do trwania przy niekorzystnym dla mieszkańców uregulowaniu sprawy wieczystego. Natomiast parlament, a konkretnie senacka Komisja Petycji, odrzuciła petycję SIS „Wieczyste” nowelizacji w formie korzystnej dla mieszkańców, i to jednogłośnie – głosami zarówno partii koalicyjnych jak i opozycyjnych. – Jest to bardzo niepokojący sygnał, czyżby symptom prawdziwych intencji rządzących w stosunku do mieszkańców na wieczystym użytkowaniu (dalej w.u.), czy „tylko” ignorancja inicjatyw społecznych pod pretekstem że „my to zrobimy lepiej i sami będziemy firmować”? – zastanawia się Borkowski.

W jego ocenie „można przedstawić wiele propozycji korzystniejszego dla mieszkańców uregulowania sprawy wieczystego; nie tylko korzystniejszego, ale przede wszystkim sprawiedliwego”. – Ta sprawiedliwość dotyczy stosunków pomiędzy mieszkańcami a właścicielem gruntu (skarb państwa lub samorządy), jak również równego potraktowania różnych grup użytkowników wieczystych zdefiniowanych przez prawo. A także odniesienia do stanu obecnego, aby chociaż nie pogarszać sytuacji użytkowników wieczystych – tłumaczył.

Widzi on następujące możliwości (i/lub – wynika to z istoty propozycji):

a. Za SIS „Wieczyste”: obniżyć stawki roczne za poszczególne kategorie w.u. (dla gruntów pod zabudową mieszkaniową 0,3% zamiast 1%) oraz wprowadzić możliwość przekształcenia UDZIAŁU w posiadanym prawie współużytkowania, czego brak do tej pory blokuje praktycznie możliwość przekształcenia gruntu we własność przez współużytkowników nieruchomości wielorodzinnych, gdyż wymaga zgody ich wszystkich łącznie.

b. Zmienić zasady wyceny gruntów dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie i opłaty za przekształcenie, tak aby nie drenować kieszeni mieszkańców jak jest to w wielu przypadkach obecnie, i aby dostosować sposób wyceny do realnego a nie teoretycznego stanu nieruchomości.

c. Jeśli zlikwidować w.u. w ogóle i obligatoryjnie, to z zachowaniem sprawiedliwych zasad, bez utrwalania obecnych patologii i rażących niesprawiedliwości, z zastosowaniem takich bonifikat, aby możliwa była spłata przez mieszkańców bez masowego obciążania mieszkań hipotekami i na zasadach nie mniej korzystnych niż obecnie jest to możliwe, aczkolwiek możliwe tylko teoretycznie.

d. W każdym przypadku rozwiązań, obowiązujące obecnie bonifikaty powinny być przynajmniej zachowane, a przepisy skonstruowane tak aby użytkownicy gruntów pod budynkami wielorodzinnymi mogli z nich realnie skorzystać. Powinny też być zniesione wszelkie szczegółowe blokady uniemożliwiające przekształcenie lub uzyskanie bonifikaty.

e. Natomiast akurat nie upierałbym się przy obligatoryjnym przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Ludziom należy pozostawić wolność w swoich wyborach, a jednocześnie właściciele gruntów (tj. skarb państwa i samorządy) mogłyby zachować dalsze dochody. Tutaj dygresja: obserwując „aktywność” i „myślenie” mieszkańców blokowisk, byłbym daleki od przewidywania masowego przekształcania gruntu we własność nawet przy realnej wysokości opłaty. Oceniam, że przy obecnej świadomości zrobiłoby to najwyżej ok. 40-50 % uprawnionych.

f. W zasadzie, to dla odblokowania możliwości przekształcenia gruntu we własność mieszkańcom nieruchomości wielorodzinnych, potrzebne są tylko 2 zmiany w stosunku do stanu obecnego:

– Podstawą jest wprowadzenie możliwości przekształcenia własności UDZIAŁU. Tutaj ważna uwaga: niektórzy prawnicy-oportuniści twierdzą, że to jest niemożliwe z uwagi na samą istotę użytkowania wieczystego, gdyż nie jest możliwy „podwójny stan prawny tej samej nieruchomości”. Otóż po pierwsze, wystarczy w tym celu wprowadzić możliwość oddawania w wieczyste użytkowanie (dalej w.u.) udziału – jest to kwestia definicji prawnej i niczego więcej, a po drugie – takie „podwójne stany prawne” już istnieją, i to masowo! A mianowicie we wszystkich budynkach komunalnych, w których są wykupywane pojedyncze lokale mieszkalne z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu związanej z tym lokalem (udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującym prawo w.u.). Pozostała część budynku, tj. lokale nie wykupione z przynależną częścią ułamkową gruntu (udziałem), jest własnością gminy czy skarbu państwa i na tej części nie ma w.u. gdyż właściciel nie może oddać gruntu w w.u. sam sobie. Urzędnicy więc od dawna już taki stan prawny stworzyli i funkcjonuje on w rzeczywistości prawnej realnie [pewnie jest na to jakieś prawne określenie po łacinie] jako zapisy w księgach wieczystych – stwierdza Borkowski.

– I drugie: realne zrównanie w prawach do bonifikat i warunkach przekształcenia mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych z jednorodzinnymi. Aby np. istnienie w nieruchomości punktów handlowo-usługowych nie blokowało prawa do przekształcenia ani do bonifikaty właścicielom pozostałych lokali mieszkalnych i garaży – zauważa.

– Jeszcze raz podkreślam, że w każdym przypadku warunkiem koniecznym umożliwienia obywatelom uzyskania własności gruntów jest urealnienie kwoty wymaganej przy spłacie przekształcenia poprzez utrzymanie/wprowadzenie stosownych bonifikat albo zmian zasad wyceny gruntu dla potrzeb przekształcenia. Jednocześnie, gdyby w.u. zostało utrzymane, dla mieszkańców pozostających na w.u. powinny być wprowadzone takie zmiany w przepisach, aby wyeliminować wszelkie istniejące mankamenty a nawet absurdy prawne, które generują rozmaite rażące niesprawiedliwości, nadmierne obciążenia finansowe ludności oraz przesadne komplikacje w rozpatrywaniu spraw – dodaje.

Wstęp do wywłaszczenia

Mieszkańcy posiadający użytkowanie wieczyste obawiają się, że obciążenie długiem przekształconych nieruchomości może stanowić wstęp do wywłaszczenia właścicieli mieszkań na poczet spłaty powstałych w wyniku przekształcenia z użytkowania wieczystego we własność długów.

– Właśnie tego się obawiamy. Czy to nie jest jakieś preludium do akcji przejmowania mieszkań przez państwo? Wprowadzając program „Mieszkanie plus” utworzono bowiem dwie instytucje: Krajowy Zasób Mieszkaniowy i Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Są już więc gotowi beneficjenci do wchłaniania atrakcyjnych gruntów, mieszkań i pieniędzy pod pretekstem dostępności mieszkań dla najbiedniejszych rodzin. Obawiamy się, czy rząd wprowadzając „dobrodziejstwo” rozdawania za (pół)darmo mieszkań państwowych na wynajem z opcją wykupu, nie zechce ich wpierw pozyskać w łatwy sposób od innych obywateli, też przecież tych stosunkowo najbiedniejszych (gdyż zamożniejsi poradzą sobie ze spłatą lepiej) – nie kryje obaw Piotr Borkowski.

Drugim niebezpieczeństwem, na jakie wskazuje uwagę, jest możliwość odbierania części gruntów starym osiedlom o rzadszej zabudowie (wewnątrz lub na obrzeżach osiedli) jako rekompensaty za przeniesienie własności gruntów pod budynkami. – Zauważam symptomy dążenia w kierunku również i takich rozwiązań. Stare zasoby były budowane przy innych założeniach, stanowią pewne całości funkcjonalne i architektoniczne. Bloki konstruowane na 50 lat też ledwie stoją. One postoją jeszcze i następnych 100 lat, ale wciskanie pomiędzy nie nowej zabudowy byłoby szaleństwem. Chodzi o ludzki wymiar zamieszkiwania, minimum komfortu, bezpieczeństwo, obecny niedostatek miejsc parkingowych w starych blokowiskach i wiele innych aspektów, dla których równie ważne jest dla nas zachowanie całości obecnych terenów i nie dopuszczenie do nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej bądź do uszczuplania wspólnej przestrzeni. Obawiamy się, że w tym zakresie rząd może próbować prowadzić jakieś działania za naszymi plecami, za aprobatą spółdzielni mieszkaniowych które zarządzają terenami. A potem obligatoryjnie odebrać nam tereny, za które płaciliśmy opłaty roczne z tytułu w.u. przez wiele dziesiątków lat (w znacznym stopniu je spłacając w ten sposób), i obecnie jesteśmy ich współużytkownikami wieczystymi – zauważa.

– Cały ten obraz przedstawia raczej dążenie do pozbawienia ludzi własności prywatnej pod pretekstem jej rozszerzenia! – alarmuje Borkowski. – A rząd stawia w perspektywie nie prawicowego jak głoszą jego deklaracje i oficjalna propaganda, ale lewicowego i to skrajnie. O tym samym świadczy wprowadzenie rozdawnictwa „500 plus” zamiast obniżenia podatków – w dłuższej perspektywie będzie to zgubne – dodaje.

– Osobiście, jeśli byłbym znawcą w tej dziedzinie, pokusiłbym się o okresowe monitorowanie zgodności działań i zamierzeń rządu ze społeczną nauką Kościoła katolickiego. O ile się orientuję, z nauki tej bowiem wynika m.in. oparcie indywidualnego rozwoju człowieka i rodziny (w aspekcie materialnym) na własności prywatnej (w rozumieniu jako nie państwowej lub komunalnej). Realizację tego założenia widzimy najlepiej na przykładzie rodzin zakonnych i parafialnych. W tym aspekcie nauka społeczna Kościoła wpisuje się jak najbardziej w poglądy zwane „prawicowymi” (w przeciwieństwie do „lewicowego” dążenia do tzw. wspólnego kołchozu, co przecież w Polsce miało miejsce i od czego wielkim wysiłkiem próbujemy odchodzić widząc błędy tego rozwiązania). Dlatego uważam, że ww. regularne monitorowanie przez znawców byłoby znakomitym probierzem „prawicowości” rządu. Aby, ulegając populizmowi czy lobbingowi, nie zamieniał łatwo społecznej nauki Kościoła katolickiego na „katolewicowość”; a to dla dobra obywateli i samego rządu, a także dla przywrócenia pojęciom „prawica” i „lewica” właściwych znaczeń. W życiu społecznym jest miejsce na jeden i drugi rodzaj własności, w odpowiednich proporcjach w zależności od celów jakie mają pełnić. Zaś w polskim klimacie i kulturze podstawą egzystencji człowieka i jego rodziny jest POSIADANIE odpowiedniego mieszkania, i to bez ciągłego niepokoju o jego utratę czy ponoszenia absurdalnych kosztów na utrzymanie go – zaznaczył.

Nowelizacja dotknie kilka milionów obywateli

Jest co najmniej zastanawiające, dlaczego nowelizacja ustawy o użytkowaniu wieczystym, regulująca przekształcenie we własność (o symbolu UD-75), została utajniona przez rząd i pozostaje niedostępna. Również utrzymywanie sprawy w ścisłej tajemnicy pozwala domniemywać, że szykowany jest potężny skok na polską własność.

Na stosunek długu do wartości mieszkania mają wpływ następujące czynniki: wartość gruntu przyjęta do ustalenia zobowiązania „za przekształcenie”, wartość mieszkania przyjmowana do egzekucji zobowiązania (tzw. rynkowa, szacowana przez rzeczoznawcę, katastralna, realna możliwa do uzyskania w danych warunkach, …… ?), wreszcie – co najistotniejsze – zasady ustalania wysokości odpłatności „za przekształcenie”, jego spłaty oraz egzekucji zobowiązań, czyli przyjęte konkretne rozwiązania ustawowe, przepisy wykonawcze i praktyka stosowania prawa.

– Wartości te w mojej ocenie będą więc raczej bardziej umowne niż realne, tzn. kształtowane nie przez rynek a przez przepisy. Będą jedynie pochodną wartości mieszkania i gruntu. Należy też zaznaczyć, że niekoniecznie wartość długu musi przewyższyć wartość mieszkania, aby została rozpoczęta procedura egzekucji zadłużenia. Zwykle następuje to już w momencie zaprzestania spłacania zadłużenia – ostrzegał Borkowski.

– Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, na niebezpieczeństwo przewyższenia wartości mieszkania przez dług będą najbardziej narażone nieruchomości w następujących przypadkach (tj. ich kumulacji):

 • znacznego zdekapitalizowania budynku (tzw. rudery w których ludzie nieopatrznie wykupili mieszkania);
 • znacznej wartości gruntu, np. w centrach wielkich miast. Już teraz są podejmowane próby wykupu mieszkań przez inwestorów celem wyburzenia całego bloku i w ten sposób „odzyskania” gruntu np. w centrum Warszawy; nic w tym złego jeśli wykup następuje na rynkowych, uczciwych zasadach i w drodze dobrowolności, ale stanie się niebezpieczne gdy mieszkańcy będą w to wciągnięci bez własnego udziału;
 • stworzenia takich przepisów i takiego ich egzekwowania, że niejako „sztucznie” będzie możliwe obniżanie wartości budynków a podwyższanie wartości gruntów lub samego zadłużenia (ma być waloryzowane). Sztuczne zadłużanie znamy już z procesu likwidacji polskiego przemysłu, czyżby teraz przyszła kolej na mieszkania?

wyliczał.

– Reasumując, moim zdaniem procent osób obciążonych długiem przewyższającym wartość mieszkania, będzie więc zależał głównie od ustawienia „suwaka zadłużeniowego” poprzez przyjęcie konkretnych rozwiązań prawnych i sposób ich stosowania. Czyli od fantazji urzędników, którzy w zależności od politycznego (a raczej finansowego) zapotrzebowania mogą ustawić ten suwak zarówno na poziomie 10% jak i 90%. Najbardziej obawiam się właśnie tego, że proponowane rozwiązanie jest oparte na przymusie a nie na dobrowolności – dodał.

– To sugeruje dążenie do przyspieszenia rabunku prywatnego majątku obywateli skumulowanego głównie w nieruchomościach, które stanowią ich jedyny majątek i podstawę egzystencji. Tak jak uczyniono to z przemysłem – zaznaczył, domniemywając, iż zapotrzebowanie na to płynie z zagranicy, gdyż państwo przez wykreowanie ogromnego zadłużenia stało się zakładnikiem różnych sił obcych.

– Podatek można wprowadzić na wszystko. Kilka lat temu byłem na jakiejś konferencji o tematyce ekonomicznej. W kuluarach zapytałem pewnego dość wysokiego rangą byłego urzędnika resortu finansów o możliwość wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce. Odpowiedział mi, że z zagranicy płyną naciski, mówią nam: „no przecież nie jesteście tacy biedni, ludzie w Polsce mają jeszcze prywatne mieszkania ….” – wspominał.

– Obawiam się więc, że proponowana ustawa o zniesieniu w.u. ma być jednym z instrumentów stopniowego pozbawiania Polaków prywatnej własności celem łatania dziury budżetowej i finansowania różnych populistycznych inicjatyw rządu. O tym świadczy dobitnie uporczywe ignorowanie przez decydentów inicjatyw społecznych w zakresie w.u., a forsowanie własnych rozwiązań i to pod przymusem. Zaczyna się niestety jak zwykle od najuboższych, w tym przypadku mieszkańców miejskich blokowisk. Mieszkania „nasze” na przestrzeni lat „przekazywano” nam odpłatnie na mocy różnych przepisów już wielokrotnie, a ciągle nie jesteśmy ich pełnymi właścicielami, ponosząc jedynie coraz większe koszty – skonstatował.

Rząd szacuje, że użytkowników wieczystych jest 1 milion. Jeżeli jednak dodamy do tego ich rodziny oraz spółdzielców niewyodrębnionych, których skutki przyjętych rozwiązań dotkną pośrednio, okaże się, że nowe regulacje dotkną kilkanaście milionów ludzi.

Na zakończenie warto dodać, że chrapkę na polskie mieszkania mają również środowiska żydowskie, domagające się odszkodowań za zrabowane w okresie Holokaustu mienie, których niezaspokojone apetyty są powszechnie znane i z jakichś niezrozumiałych wydawałoby się powodów akceptowane zarówno przez poprzednią, jak i obecną ekipę rządzącą.

Fot. Wikipedia

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

519 komentarzy

519 Komentarzy

 1. gieptil

  4 sierpnia 2016 at 15:35

  Żadna nowość, tylko ludzie udają że nie widzą tego co widać doskonale. Ja w latach 90tych trochę się interesowałem tematem tego odgórnego reformowania spółdzielczości mieszkaniowej poprzez kolejne nowe rozporządzenia i ustawy. Tam zawsze znalazło się kilka haczyków/pułapek które miały utrudnić działanie spółdzielni mieszkaniowych i pogorszyć ich sytuację finansową. Później już przestałem się tym zajmować, bo było dla mnie aż nazbyt jasne o co w tym wszystkim chodzi.
  Spółdzielnie mieszkaniowe dysponują olbrzymim majątkiem, wiele osiedli jest zlokalizowanych z centrach miast, gdzie ceny gruntów są ogromne. Okupujący Polskę reżim rozwiązuje od ćwierć wieku zadanie obrabowania Polaków z tego majątku i przekazania go innym, że tak powiem „swoim dobrym ludziom”. I dlatego co kilka lat jest kolejna „reforma spółdzielczości”, wchodzi szereg nowych złośliwych zapisów, i oni obserwują – padną, czy nie padną? Nie padają, to kolejna „reforma”. Oczywiście nie chodzi im o to aby ten majątek został nabyty za 100% wartości, to żadna sztuka. Chodzi o to aby tak namieszać, aby ten majątek poszedł do „swoich” za kilka % rzeczywistej wartości. W przypadku przedsiębiorstw państwowych było im łatwiej, władza w Warszawie miała wszystkie atuty w ręce, więc poszło gładko. Zauważcie że mimo różnych porykiwań, „dobrej zmiany” itp. nikt nie myśli wyjaśniać tych złodziejskich prywatyzacji PP, pełna zmowa milczenia. W przypadku majątku spółdzielni mieszkaniowych jest trudniej, bo to jest majątek spółdzielców, a nie państwowy. To nie można tak wziąć i za pomocą kilku wtajemniczonych urzędników po prostu zrobić przewał. Dlatego trwa już od ćwierć wieku kombinowanie, trwają nieustanne podchody, jak tu zrabować ten majątek Polakom, ale żeby nie wyglądało to na rewolucję bolszewicką.

 2. Oktawia

  6 sierpnia 2016 at 12:00

  Nigdy nie miałam wrażenia, że moja ziemia należy do mnie – jest po prostu dzierżawiona. A czy prognozy są aż tak pesymistyczne – zobaczymy. Szczęśliwi ci, którzy niczego nie mają.

 3. jerzy

  9 sierpnia 2016 at 08:43

  te tu obecne qrwy i zboki antysemickie wszedzie widza zydow. Te tu obecne qurwy antysemickie zapominaja ze Jezus tez byl zydem. Te tu obecne qrwy antysemickie udsja katolikow.

  • gieptil

   9 sierpnia 2016 at 13:40

   Problem pewnie polega na tym, że żydzi też wcale nie święci, choć takich udają. A co to nie wiemy, jak krzyczeli kiedyś w twarz biednym Polakom z butą i pychą, krzyczeli w twarz tej polskiej trzodzie chlewnej za jaką Polaków uważali – wasze ulice, nasze kamienice. To nie było ani ładne, ani grzeczne. To było niedobre.
   I teraz, jak ja od ćwierć wieku obserwuję te manewry, aby polskie mieszkania, polskie bloki i grunty polskiej wciąż spółdzielczości mieszkaniowej Polakom podstępnie odebrać – ja obstawiam 9 na 10, że kręcą tym żydzi. Bo kto?
   Na zachodzie spółdzielczość jest trwałym i cenionym elementem ich gospodarki i systemu społecznego. Mądrzy ludzie się zbierają i robią coś sensownego. Dla wspólnego dobra ( jest coś takiego ), a nie po to aby jakiś umysłowo zwichrowany biznesmen kupił jacht Amnezja IV.
   Znałem kiedyś takiego działacza PC/PiS, i to był chyba pozytywny człowiek, miał dobre intencje. Ale jak chodzi o spółdzielczość mieszkaniową, to on tylko warczał – komuna, stara komuna, rozwalić, zaorać. On był ewidentnie przeszkolony i zindoktrynowany. Nie docierały do niego argumenty, że spółdzielczość mieszkaniowa to przede wszystkim społecznicy, ludzie zatroskani o swoje domy, bloki, mieszkania, trawniki i otoczenie.
   Na moim osiedlu spółdzielczym są piaskownice, huśtawki, i jest boisko dla młodzieży. Przychodzą z okolicy ( z poza osiedla ) dzieciaki i korzystają. Pełnimy służbę społeczną, wszystkie dzieci są nasze. Opłat nikt nie pobiera, nikomu to do głowy nawet nie przyszło. I to jest ta spółdzielcza straszna komuna, co podobno szczerzy kły nienawistnie.
   Jak zauważyłem deweloperzy nie są tak dobrzy. Jak już to jakaś mała piaskownica jest. A jakby zrobili boisko dla małolatów, to pewnie by pobierali opłaty za wstęp od obcych. Zdrowy rynek i nowa zdrowa ekonomia? To ja wolę spółdzielczość.

   • tuptus251

    10 sierpnia 2016 at 11:39

    Jaki był problem wykupić mieszkanie. Był czas że można było wykupić spółdzielcze mieszkanie za przysłowiową złotówkę.Nie tak dawno bo w 2010 roku można było to zrobić. Założyć księgę wieczystą, wyodrębnić grunt i po sprawie.A dzisiaj co, płacz i lament. Wtedy były to naprawdę nieduże pieniądze. Można było wziąć kredyt na zrealizowanie tego pomysłu, bo warto było.

    • gieptil

     10 sierpnia 2016 at 12:31

     Akcja tego zakładania ksiąg wieczystych, wyodrębniania gruntu, i też wykupu za przysłowiową złotówkę, to jedno z wielu PRZESTĘPCZYCH działań mających za cel rozwalenie i zrabowanie Polakom ich mieszkań i gruntów. Ci którzy to lansują są nędznymi kreaturami bez przyzwoitości, i bez prawa do życia na polskiej ziemi.
     Łatwo wytłumaczyć o co mi chodzi na przykładzie. Weźmy przykład spółek akcyjnych. Wkłada akcjonariusz niby kasę, niby rządzi, ale … gdzie są konkretnie te środki które sfinansował? Konkretnie pokazać, przypisać mu jakiś kawałek maszyny z kawałkiem gruntu, złożyć księgę wieczystą, żeby on miał realną własność i realny wpływ na ten swój prywatny kawałek, a nie jakaś tam wspólna własność spółki – ma być konkretna własność prywatna, a nie jakaś komuna. Oczywiście gdyby ktoś takie rzeczy proponował zostałby uznany za idiotę, ewentualnie agenta sabotażystę który celowo chce sparaliżować działanie spółek akcyjnych i zniszczyć gospodarkę kraju. Bo każdy rozumie że jest to rozwiązanie skrajnie niepraktyczne, wręcz niebezpieczne w pewnych sytuacjach. Bo jak się oddzielni właściciele nie dogadają, pokłócą i każdy zacznie na swoim robić po swojemu do tego przeciw innym, to koniec, pełny paraliż i śmierć spółdzielni, upadek. W prasie napiszą że już wyraźnie widać że ten eksperyment z tymi spółdzielniami nie udał mimo kolejnych reform i najlepiej wrócić do starej dobrej metody – jeden konkretny, prywatny właściciel który wszystkiego dopilnuje, wszystkim zarządzi i o wszystko zadba. Żadnych problemów, żadnych kłótni, ład, porządek, samo szczęście. A kogo najlepiej zaproponować na takiego właściciela, kto ma długą praktykę siedzenia na kamienicach??? No właśnie!!!

    • Spółdzielca

     10 sierpnia 2016 at 15:23

     Musisz odróżnić przeniesienie własności lokalu od użytkowania wieczystego gruntu. To zupełnie różne sprawy. Mieszkanie wyodrębniasz z zasobów spółdzielni tak że nie jest ono już własnością spółdzielni lecz twoją odrębną własnością. Natomiast grunt pod budynkiem jest własnością skarbu państwa albo gminy i wymaga odrębnie przekształcenia z użytkowania wieczystego we własność. Mieszkanie wyodrębniłeś, ale grunt nadal pozostaje w wieczystym użytkowaniu i nie jest twoją własnością. W nieruchomościach wielorodzinnych jest to praktycznie niemożliwe. Nie wszyscy też mogą wyodrębnić własność mieszkania; musi być w tym celu uregulowany stan prawny gruntu (m.in. brak roszczeń, itp.).

     • gieptil

      10 sierpnia 2016 at 16:56

      Twoje rozważania są bez związku z tym co napisałem, bez znaczenia i bez sensu. Bo ja wskazałem wyraźnie jaki jest realny problem. Lecą od lat suflowane nam pomysły – wyodrębnić bloki z osiedli, wyodrębnić mieszkania z bloków, każdy będzie szczęśliwy jak się wyodrębni. A to są bzdury, to są oszustwa bardzo cynicznych drani. Bo blok jest jednym systemem, ma wspólne instalacje i prawie wszystko wspólne poza samymi mieszkaniami. A mieszkania realnie też nie są całkiem odrębne. W mojej spółdzielni inaczej płacą za CO ci są w środku ściany, a inaczej ci co są na krawędziach, a inaczej ci co są na rogach, wskazania liczników zużycia ciepła są przeliczane odpowiednimi wskaźnikami. Bo ci w środku są przecież dogrzewani przez tych na krawędziach i na rogach. Podobnie osiedle, wspólne drogi, chodniki, place zabaw, boisko, śmietniki, administracja osiedla, wspólna sieć gazowa, wodna, elektryczna, wspólne problemy. Jak na moim osiedlu pewna osoba tak nawijała żeby każdy blok się wyodrębnił, to ja zapytałem jak to zrobić technicznie. Teraz jest jedna administracja z warsztatem i kilkoma konserwatorami na całe osiedle, jak to podzielić? A jak podzielić boisko dla młodzieży. Są dwie piaskownice, jak to podzielić. Jako że i tak wszyscy korzystają swobodnie, to żaden blok nie będzie tego chciał utrzymywać. Podobnie trawniki, chodniki, itd. wszystko to jest wspólnie wykorzystywane przez całe osiedle i wszystko wymaga opieki, utrzymania w porządku i konserwacji, to kosztuje. I jest jedna rada osiedla i jedna administracja, i dbają o całość. Jakby to podzielić? Podzielić na bloki administrację, konserwatorów, ich warsztat, narzędzia, jakby to działało? Że niby konserwator ma godzinę dziennie na jeden blok, albo pani z administracji, albo kierownik. A jak akurat nie ma pracy na tym bloku, to robi pożyczkę czasu i idzie na inny blok. Nonsens, technicznie i organizacyjnie bzdura. Mało piszą od lat o sławnych wspólnotach mieszkaniowych, co miały pokazać jak może być pięknie jeśli nie mieszka się w spółdzielni. Jest mało pięknie, bywa podle, dlatego ta cisza. To zazwyczaj jest jeden blok, albo dom niezbyt duży. Więc, dochodzący okazyjnie administrator, dochodzący konserwator, i konieczność zgody wszystkich mieszkańców na każdy większy remont ( często nie mogą dojść do porozumienia). Efekt jest taki że to co na spółdzielczym jest sprawnie na bieżąco załatwiane ( zazwyczaj nawet bez wiedzy mieszkańców ) we wspólnotach ciągnie się tygodniami i miesiącami, i powoduje regularne awantury. Takie to są te „genialne” pomysły tych reformatorów.

  • Nisha Ranni

   30 lipca 2017 at 23:51

   Utterly pent subject material , Really enjoyed studying.

 4. MK

  9 sierpnia 2016 at 13:15

  To chyba jest droga do programu mieszkanie+ czyli mieszkanie dla rodzin kosztem innych osób to ma być ta dobra zmiana.Niech państwo tak, jak za Gierka buduje nowe mieszkania i osiedla na kredyt zadłużając państwo, ale niech nie odbiera mieszkań tym, co je mają.

 5. Best Political Forum

  15 lipca 2017 at 15:51

  There is obviously a bunch to identify about this. I suppose you made various good points in features also.

 6. Dulles airport limo service

  15 lipca 2017 at 22:12

  stumbleupon everyday. It as always useful

 7. Trein

  17 lipca 2017 at 11:09

  It as great that you are getting ideas from this article as well as from our argument

 8. revitolcellulitecream.us

  17 lipca 2017 at 18:06

  Regards for helping out, excellent info. If at first you don at succeed, find out if the loser gets anything. by Bill Lyon.

 9. http://boilx.us

  17 lipca 2017 at 20:25

  There as definately a lot to find out about this issue. I like all of the points you have made.

 10. mihran

  18 lipca 2017 at 01:20

  In my opinion you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

 11. for more information

  18 lipca 2017 at 08:49

  This text is worth everyone as attention. Where can I find out more?

 12. wordpress website

  18 lipca 2017 at 14:12

  the idea beach towel should be colored white because it reflects heat away-

 13. where to buy propecia online

  19 lipca 2017 at 05:44

  you are in point of fact a just right webmaster.

 14. boutique blog

  19 lipca 2017 at 08:09

  Well I truly enjoyed reading it. This subject offered by you is very effective for correct planning.

 15. john deere mowers

  20 lipca 2017 at 10:53

  Latest Pre Paid Mastercard Auctions PrePaid Mastercard

  • Eldora Dunklee

   30 lipca 2017 at 23:51

   I really like your writing style, wonderful information, appreciate it for putting up : D.

 16. sua cua cuon

  20 lipca 2017 at 19:38

  Looking forward to reading more. Great blog. Really Great.

 17. Blair Treger

  25 lipca 2017 at 21:27

  I like this web blog its a master peace ! Glad I noticed this on google .

 18. Waldo Perrington

  26 lipca 2017 at 07:58

  Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

 19. this website

  26 lipca 2017 at 10:45

  Very neat blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 20. Free Songs 2017

  27 lipca 2017 at 00:23

  your dаА аЂа•ntist to go about the trouble аА аБТ–ight away

 21. success

  31 lipca 2017 at 08:59

  Would you be serious about exchanging links?

 22. to learn more

  31 lipca 2017 at 09:24

  There are certainly a number of particulars like that to take into consideration. That is a great point to bring up.

 23. judi online

  31 lipca 2017 at 17:58

  There is definately a lot to learn about this topic. I love all of the points you have made.

 24. mala beads

  31 lipca 2017 at 21:17

  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 25. A Stranger in the Hamptons

  31 lipca 2017 at 22:46

  this blog loading? I am trying to determine if its a problem on my

 26. Togel online

  1 sierpnia 2017 at 16:16

  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 27. free online slot machines no deposit

  1 sierpnia 2017 at 21:17

  Wow, what a video it is! Truly good feature video, the lesson given in this video is really informative.

 28. website

  2 sierpnia 2017 at 00:21

  writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you!

 29. visit website

  2 sierpnia 2017 at 14:36

  simply extremely great. I actually like what you have received right here,

 30. bandarq

  2 sierpnia 2017 at 17:48

  This is a topic that is near to my heart Take care! Exactly where are your contact details though?

 31. porcelain vs ceramic tiles

  3 sierpnia 2017 at 23:11

  Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 32. Roku.com/link

  4 sierpnia 2017 at 20:24

  I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.|

 33. chung cu tecco

  5 sierpnia 2017 at 09:56

  I think this is a real great article. Will read on

 34. mu luoi trai

  6 sierpnia 2017 at 05:37

  There as noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in features also.

 35. Ross River fever outdoor sports

  7 sierpnia 2017 at 14:34

  Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read more news.

 36. car wreckers

  8 sierpnia 2017 at 01:17

  Well I definitely liked studying it. This information provided by you is very useful for good planning.

 37. 1K Daily Profit

  8 sierpnia 2017 at 13:47

  Some truly interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was looking for .

 38. Well I sincerely liked studying it. This tip offered by you is very practical for correct planning.

 39. پنجره

  9 sierpnia 2017 at 00:39

  There as definately a great deal to know about this subject. I love all of the points you have made.

 40. Acne scar removal

  9 sierpnia 2017 at 02:28

  Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write or else it is complicated to write.|

 41. Hoarder Cleanup

  9 sierpnia 2017 at 07:59

  What is the best place to start a free blog?

 42. scalar pendant

  9 sierpnia 2017 at 16:18

  woh I love your content , saved to bookmarks !.

 43. Wholesale CBD Gummies

  9 sierpnia 2017 at 19:03

  receive four emails with the same comment.

 44. womens clothes

  10 sierpnia 2017 at 12:02

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!|

 45. Wholesale CBD Oil Gummies

  10 sierpnia 2017 at 12:26

  There is noticeably a bundle to identify about this. I suppose you made various nice points in features also.

 46. nba 2k18 ball brothers

  12 sierpnia 2017 at 01:29

  Muchos Gracias for your article. Really Great.

 47. masseur naturiste domicile paris

  13 sierpnia 2017 at 02:37

  It as really very complex in this active life to listen news on Television, thus

 48. audi panel beater perth

  13 sierpnia 2017 at 04:08

  Well I really liked reading it. This article offered by you is very constructive for proper planning.

 49. Binadroid Website

  14 sierpnia 2017 at 12:23

  It as great that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument made here.

 50. szukaj pracy

  14 sierpnia 2017 at 21:25

  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 51. Saraycasino giriş

  14 sierpnia 2017 at 21:55

  Rattling superb information can be found on web blog. It is fast approaching the point where I don at want to elect anyone stupid enough to want the job. by Erma Bombeck.

 52. kitchen remodeling los angeles

  14 sierpnia 2017 at 22:22

  you can also give your baby some antibacterial baby socks to ensure that your baby is always clean`

 53. porn clip

  15 sierpnia 2017 at 03:10

  It’s going to be ending of mine day, but before ending I am reading this fantastic paragraph to improve my knowledge.|

 54. what is kinetic energy in science

  15 sierpnia 2017 at 03:46

  Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more.

 55. pornhub

  17 sierpnia 2017 at 22:35

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?|

 56. Stacy Sustaita

  18 sierpnia 2017 at 20:15

  I enjoy reading your articles

 57. jio phone

  18 sierpnia 2017 at 23:21

  These are truly fantastic ideas in on the topic of blogging. You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.|

 58. IELTS in Karachi

  18 sierpnia 2017 at 23:23

  Touche. Solid arguments. Keep up the great spirit.

 59. IELTS in Karachi

  19 sierpnia 2017 at 03:27

  Ridiculous story there. What occurred after? Good luck!

 60. spy camera for men

  19 sierpnia 2017 at 14:40

  views are fastidious in favor of new visitors.

 61. ray ban sunglasses outlet аАа’аАТ‚б‚Т€Тœ

 62. for additional information

  19 sierpnia 2017 at 22:51

  wow, awesome blog article. Much obliged.

 63. visa My

  21 sierpnia 2017 at 02:23

  This dual-Air Jordan XI Low Bred is expected to make a

 64. thanh lap cong ty gia re

  21 sierpnia 2017 at 17:07

  That is very interesting, You are a very skilled blogger.

 65. can ho dam sen

  22 sierpnia 2017 at 12:15

  I really liked your blog article. Much obliged.

 66. dental marketing ideas

  22 sierpnia 2017 at 21:41

  there, it was a important place in the court.

 67. Sản xuất hanger quảng cáo

  22 sierpnia 2017 at 22:13

  your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances

 68. luxury homes Chesapeake Va

  23 sierpnia 2017 at 16:45

  Very good info. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon). I ave book marked it for later!

 69. how to make dreams come true

  23 sierpnia 2017 at 17:48

  I want to encourage you to continue your great work, have a nice evening!

 70. IELTS centre in Karachi

  25 sierpnia 2017 at 08:22

  This blog is definitely interesting as well as informative. I have picked a bunch of helpful advices out of this source. I ad love to return every once in a while. Cheers!

 71. 肛交角斗篷镇

  25 sierpnia 2017 at 18:12

  Can you tell us more about this? I’d care to find out some additional information.|

 72. Sockshare

  25 sierpnia 2017 at 19:34

  There is certainly a great deal to learn about this issue. I love all the points you made.

 73. nigger pedo

  26 sierpnia 2017 at 07:38

  Very quickly this web page will be famous among all blog visitors, due to it’s nice articles|

 74. fishing charters daytona beach

  26 sierpnia 2017 at 13:56

  whoah this weblog is fantastic i love reading your

 75. best accommodation rotorua

  27 sierpnia 2017 at 09:51

  wonderful points altogether, you just gained a new reader. What might you recommend in regards to your submit that you just made some days ago? Any certain?

 76. weed delivery Pictou

  27 sierpnia 2017 at 10:55

  You could definitely see your skills within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 77. Nikki Bella Age

  27 sierpnia 2017 at 22:40

  Perfectly written subject matter, regards for information. Life is God as novel. Allow write it. by Isaac Bashevis Singer.

 78. porno

  28 sierpnia 2017 at 10:28

  Ahaa, its nice conversation regarding this piece of writing here at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.|

 79. just dance now free vip

  28 sierpnia 2017 at 11:54

  just dance now vip hack tool online

 80. Hay Adams wedding

  28 sierpnia 2017 at 12:33

  to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please

 81. bar mitzvah photographers DC

  28 sierpnia 2017 at 15:58

  There is noticeably big money to comprehend this. I assume you have made certain nice points in features also.

 82. dekorativnyj kamen v Sankt-Peterburge

  28 sierpnia 2017 at 18:17

  watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.

 83. best alternatives to adsense

  28 sierpnia 2017 at 19:31

  Need to monetize your blog or a better adsense alternative? Google: Best Adsense Alternatives 2 Finger Johnny

 84. this website

  29 sierpnia 2017 at 00:53

  There is certainly a lot to learn about this subject. I like all of the points you have made.

 85. caution sign

  29 sierpnia 2017 at 09:11

  internet slowing down How can I drive more traffic to my railroad blog?

 86. stoleshnici iz iskusstvennogo kamnya

  29 sierpnia 2017 at 11:29

  I see something truly interesting about your weblog so I saved to bookmarks.

 87. Online Shopping Jamaica

  29 sierpnia 2017 at 17:45

  This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Thank you for sharing this one. A must read article!

 88. then again is just n?t yet very available,

 89. shreveport web design

  29 sierpnia 2017 at 20:38

  Really informative blog article.Really thank you! Great.

 90. Embroidery Digitizing USA

  29 sierpnia 2017 at 21:12

  Muchos Gracias for your article.Thanks Again.

 91. drone avec camera

  29 sierpnia 2017 at 21:46

  stiri interesante si utile postate pe blogul dumneavoastra. dar ca si o paranteza , ce parere aveti de inchiriere vile vacanta ?.

 92. beko fridge

  30 sierpnia 2017 at 00:38

  Thank you ever so for you post.Much thanks again. Fantastic.

 93. Corporate Logo

  30 sierpnia 2017 at 01:12

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 94. Ilene

  30 sierpnia 2017 at 05:45

  Because of for the information and facts! We’ve additional yourself towards the roundup.

 95. this website

  30 sierpnia 2017 at 11:00

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Want more.

 96. for more information

  30 sierpnia 2017 at 12:15

  Wow, great article.Really thank you! Awesome.

 97. www.movie2khere.com

  30 sierpnia 2017 at 16:06

  You have brought up a very excellent points , thanks for the post. Wit is educated insolence. by Aristotle.

 98. Michele Bernini

  30 sierpnia 2017 at 17:14

  Not exactly what i’m tring to find for but i’ve to confess that i truly appreciated this article.

 99. buy Spotify plays

  30 sierpnia 2017 at 18:40

  This site is packed full of good information on installing a home surveillance system. keep up the good work.

 100. drone avec camera

  30 sierpnia 2017 at 20:31

  Really appreciate you sharing this article post. Will read on

 101. circumin

  30 sierpnia 2017 at 22:19

  Thanks for sharing this first-class write-up. Very interesting ideas! (as always, btw)

 102. electrolyte replacement products

  30 sierpnia 2017 at 22:54

  Your style is so unique in comparison to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 103. hire USA WordPress developer

  31 sierpnia 2017 at 00:47

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 104. Get Rich Now

  31 sierpnia 2017 at 03:37

  I know this web page offers quality dependent posts and extra information, is there any other web page which provides these stuff in quality?|

 105. casino uk online

  31 sierpnia 2017 at 09:21

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 106. one yonge condos toronto

  31 sierpnia 2017 at 10:02

  Non Prescription Cialis telephone services with great service

 107. birmingham escort agency

  31 sierpnia 2017 at 11:11

  wow, awesome article.Really thank you! Cool.

 108. for more information

  31 sierpnia 2017 at 12:27

  Some really choice articles on this web site , saved to bookmarks.

 109. Frames in Dubai

  31 sierpnia 2017 at 14:48

  Yes! Finally something about keyword1.|

 110. notar bucuresti victoriei

  1 września 2017 at 01:04

  My family members all the time say that I am killing my time here at net, however I know I am getting know-how all the time by reading such good posts.|

 111. IELTS course in Karachi

  1 września 2017 at 01:09

  This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 112. useful reference

  1 września 2017 at 06:01

  Very good blog article.Thanks Again. Cool.

 113. Nursery Rhymes

  1 września 2017 at 08:27

  Major thankies for the article post.Really thank you!

 114. şehriye çorbası tarifi

  1 września 2017 at 10:54

  It as truly a great and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful tidbit with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 115. Charlesovarl

  1 września 2017 at 18:15

  [url=http://buycialisonline.us.org/]learn more here[/url]

 116. https://k5market.com

  1 września 2017 at 18:22

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.|

 117. Wisconsin

  2 września 2017 at 06:08

  My family all the time say that I am wasting my time here at web, but I know I am getting familiarity everyday by reading such pleasant posts.|

 118. learn english with songs

  2 września 2017 at 08:58

  I truly appreciate this blog post.Much thanks again. Want more. here

 119. best poker sites us

  2 września 2017 at 11:23

  You completed several fine points there. I did a search on the theme and found mainly persons will have the same opinion with your blog.

 120. caffeine theanine supplement

  2 września 2017 at 13:50

  Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s really a nice and useful piece of information. Ia??a?аАа’аАТ‚аЂ m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 121. Bad Baby

  2 września 2017 at 18:45

  Thank you for helping out, fantastic information. Considering how dangerous everything is, nothing is really very frightening. by Gertrude Stein.

 122. Hängesessel zubehör

  2 września 2017 at 23:42

  Perfectly pent subject matter, Really enjoyed looking through.

 123. hängesessel aufhängung

  3 września 2017 at 02:08

  This is one awesome article post. Will read on

 124. http://www.thechristianconcoction.com/

  3 września 2017 at 12:29

  Thanks for every other informative website. The place else could I am getting that kind of info written in such an ideal way? I’ve a venture that I am just now running on, and I have been on the glance out for such info.|

 125. BrettDal

  3 września 2017 at 16:27

  wh0cd1323596 [url=http://amitriptylinehydrochloride.pro/]amitriptyline hydrochloride[/url] [url=http://tretinoincream005.pro/]tretinoin cream[/url]

 126. Bounce House Austin

  3 września 2017 at 19:57

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for meta_keyword|

 127. download ppsspp gold

  4 września 2017 at 09:16

  You made some nice points there. I looked on the internet for the subject and found most people will agree with your website.

 128. download ppsspp gold

  4 września 2017 at 09:52

  Major thankies for the article.Really thank you! Really Great.

 129. car insurance companies

  4 września 2017 at 10:27

  It’а†s truly a great and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 130. usb spy cameras

  4 września 2017 at 11:39

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 131. cincinnati web design

  4 września 2017 at 12:53

  Major thanks for the blog.Much thanks again.

 132. Vacation

  4 września 2017 at 13:19

  Vacation

 133. buy viagra online

  4 września 2017 at 15:45

  }

 134. Australian wildlife photographer

  4 września 2017 at 17:06

  Wow, great blog article.Much thanks again. Cool.

 135. Pkbaseline

  4 września 2017 at 17:48

  placing the other person as website link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of you.

 136. click here

  4 września 2017 at 18:47

  Very good article. I absolutely appreciate this website. Keep writing!

 137. Myfavouritevouchercodes

  4 września 2017 at 20:21

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.|

 138. cod cupon

  4 września 2017 at 21:34

  I really liked your article.Really thank you! Awesome.

 139. Wanda Murray

  4 września 2017 at 23:27

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 140. Adnan Ahmetaj

  5 września 2017 at 00:24

  Modular Kitchens have changed the idea of kitchen nowadays since it has provided household ladies with a comfortable yet a classy area through which they can spend their quality time and space.

 141. laptop repair oxford

  5 września 2017 at 02:59

  Very good blog.Much thanks again. Awesome.

 142. special needs trust new york

  5 września 2017 at 04:11

  Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing such things, thus I am going to convey her.

 143. trust disabled

  5 września 2017 at 04:45

  It as difficult to find experienced people about this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 144. Virtual Office Service

  5 września 2017 at 05:57

  Wow, what a video it is! Genuinely pleasant feature video, the lesson given in this video is genuinely informative.

 145. lip fillers newport beach

  5 września 2017 at 07:08

  Wow, that as what I was searching for, what a material! existing here at this webpage, thanks admin of this website.

 146. everest base camp trekking packages

  5 września 2017 at 07:43

  Wonderful article! We will be linking to this particularly great content on our site. Keep up the good writing.

 147. plumber

  5 września 2017 at 08:55

  Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my blog?

 148. veer

  5 września 2017 at 14:24

  Ԝhat’s up it’s me, I am also visіting this web page regularly, this website is truly nice and the peoρle are genuinely sharing pleasant
  thoughts.

 149. Service Mail Forwarding

  5 września 2017 at 17:11

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thanks again!

 150. Learn Colors

  5 września 2017 at 20:11

  You made some really good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 151. most wordpress plugins

  5 września 2017 at 22:41

  Im obliged for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 152. Friv 2

  6 września 2017 at 01:12

  When I open up your Rss feed it appears to be a ton of garbage, is the problem on my side?

 153. proteggere dalla ruggine

  6 września 2017 at 03:46

  know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek

 154. tableau videos

  6 września 2017 at 08:45

  you have got a very wonderful weblog right here! do you all want to earn some invite posts on my little blog?

 155. visit website

  6 września 2017 at 09:58

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 156. Very neat post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 157. plumbing

  6 września 2017 at 16:39

  no deposit casino view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 158. newborn sleeping blankets

  6 września 2017 at 17:51

  You made some respectable factors there. I regarded on the web for the issue and found most individuals will go along with together with your website.

 159. best supplements for muscle gain

  6 września 2017 at 18:28

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 160. youtube video downloader

  6 września 2017 at 23:52

  Souls in the Waves Great Morning, I just stopped in to go to your website and assumed I would say I enjoyed myself.

 161. residential architect nyc

  7 września 2017 at 18:32

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I include a part of your post to my site?

 162. comparateur assurance moto

  7 września 2017 at 19:46

  Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 163. see this

  7 września 2017 at 21:33

  Nearly all of the opinions on this particular blog site dont make sense.

 164. coolicecubetrays.snack.ws

  7 września 2017 at 23:20

  You forgot iBank. Syncs seamlessly to the Mac version. LONGTIME Microsoft Money user haven\ at looked back.

 165. best hair dryer to buy

  8 września 2017 at 00:33

  Really informative post.Really looking forward to read more. Will read on

 166. Sex Video

  8 września 2017 at 00:46

  naturally like your website however you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth however I will definitely come again again.|

 167. free download for windows pc

  8 września 2017 at 01:06

  I really liked your article. Really Great.

 168. to learn more

  8 września 2017 at 02:23

  Just what I needed to know thank you for this.

 169. travel hair dryer

  8 września 2017 at 03:00

  I understand you sharing this post. thanks again. Much obliged.

 170. producttestingtips

  8 września 2017 at 04:12

  Your style is unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 171. click here

  8 września 2017 at 05:25

  Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Will read on

 172. this is great

  8 września 2017 at 06:03

  I visited a lot of website but I believe this one has got something extra in it. You can have brilliant ideas, but if you can at get them across, your ideas won at get you anywhere. by Lee Iacocca.

 173. click for more

  8 września 2017 at 07:51

  Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 174. games for pc download

  8 września 2017 at 08:33

  Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging look easy. The whole glance of your web site is excellent, let alone the content material!

 175. to learn more

  8 września 2017 at 09:41

  It is really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 176. this website

  8 września 2017 at 11:01

  Im obliged for the post.Thanks Again. Will read on

 177. Coleman Copping

  8 września 2017 at 11:19

  See on väärtus sisu! 🙂

 178. darila

  8 września 2017 at 11:39

  I truly appreciate this article post. Keep writing.

 179. see more

  8 września 2017 at 14:10

  Thorn of Girl Superb data is usually located on this web blog site.

 180. rubbericecubetrays

  8 września 2017 at 14:48

  I value the blog post.Really looking forward to read more.

 181. besthairdryertips

  8 września 2017 at 15:26

  This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thanks!

 182. Run 3

  8 września 2017 at 16:05

  You get mentioned really interesting information! ps good website. |very fascinating information!. |Glad My spouse and i noticed this kind of on yahoo. |

 183. Maurine Denger

  8 września 2017 at 18:41

  Majestic 🙂

 184. product testers wanted

  8 września 2017 at 20:25

  Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Want more.

 185. see this

  8 września 2017 at 21:40

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Great.

 186. trust the experts

  8 września 2017 at 22:18

  I truly appreciate this post.Thanks Again. Will read on

 187. must read

  8 września 2017 at 23:34

  Woh Everyone loves you , bookmarked ! My partner and i take issue in your last point.

 188. concrete replacing

  8 września 2017 at 23:35

  Perfect just what I was searching for!.

 189. tube video

  9 września 2017 at 00:49

  you can look here How do you password protect a Blogger blog on a custom domain?

 190. coveragefoundationpowder

  9 września 2017 at 02:04

  Thanks for another great article. Where else may anybody get that kind of info in such a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.

 191. drunk

  9 września 2017 at 02:41

  you know a few of the pictures aren at loading correctly. I am not sure why but I think its a linking issue. I ave tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 192. KFZ Werkstatt

  9 września 2017 at 04:40

  Thanks so much for the post.Really thank you! Really Cool.

 193. Rummy

  9 września 2017 at 07:17

  later than having my breakfast coming again to

 194. Bolivia

  9 września 2017 at 07:42

  It is not my first time to go to see this web site, i am visiting this web site dailly and obtain nice facts from here all the time.|

 195. funfreearcadegames

  9 września 2017 at 12:33

  It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the style. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 196. app download for windows 8

  9 września 2017 at 15:10

  Really enjoyed this blog article. Really Great.

 197. ugg

  9 września 2017 at 17:40

  Very neat post. Really Great.

 198. download pc games for windows 7

  9 września 2017 at 22:58

  naturally like your web-site however you have to check the spelling

 199. wholesale beads

  10 września 2017 at 01:15

  Really informative blog. Really Cool.

 200. Oksofas

  10 września 2017 at 02:34

  Hi, this weekend is fastidious for me, since this point in time i am reading this great educational article here at my home.|

 201. Hey I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b.|

 202. tradenet

  11 września 2017 at 01:00

  Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

 203. weed delivery

  11 września 2017 at 03:38

  regarding this website and at the moment this time I am

 204. click here

  11 września 2017 at 08:16

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 205. click here

  11 września 2017 at 09:39

  I think this is a real great post.Really looking forward to read more. Great.

 206. hjemmeside design

  11 września 2017 at 09:49

  This is one awesome article.Really looking forward to read more. Great.

 207. Navodaya Results 2018

  11 września 2017 at 11:38

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Thanks Again. Cool.

 208. more details

  12 września 2017 at 09:05

  While the michael kors outlet has with Reebok is an infringement of antitrust laws.

 209. End of Lease Cleaning Perth

  12 września 2017 at 10:56

  pretty practical material, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

 210. edu science telesccope

  12 września 2017 at 11:34

  more at Voice of America (blog). Filed Under:

 211. Child Support Attorney

  12 września 2017 at 12:14

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 212. cndy ejuice

  12 września 2017 at 12:52

  Thanks, I ave recently been looking for information about this topic for ages and yours is the best I ave found so far.

 213. omega-3-fatty acid

  12 września 2017 at 14:08

  wow, awesome blog.Much thanks again. Great.

 214. cheap viagra online

  12 września 2017 at 16:41

  wonderful points altogether, you just won a logo new reader. What could you recommend in regards to your put up that you simply made a few days ago? Any positive?|

 215. situs bokep indonesia terbaru

  12 września 2017 at 21:31

  Regards for this post, I am a big fan of this web site would like to keep updated.

 216. sex tube,

  13 września 2017 at 02:16

  I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about. I am very happy I found this during my hunt for something concerning this.|

 217. IPO

  13 września 2017 at 09:07

  Very nice article, exactly what I was looking for.|

 218. visit website

  13 września 2017 at 09:42

  This is my first time pay a quick visit at here and i am really pleassant to read all at single place.

 219. click here

  13 września 2017 at 12:32

  Really appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Will read on

 220. PP wipe canister lid

  13 września 2017 at 13:55

  is green coffee bean extract safe WALSH | ENDORA

 221. Zagorodnye doma pod kluch

  13 września 2017 at 14:36

  It as onerous to find knowledgeable folks on this matter, however you sound like you already know what you are speaking about! Thanks

 222. Lease End Cleaning Perth

  13 września 2017 at 15:16

  In it something is also to me this idea is pleasant, I completely with you agree.

 223. telescope for beginners

  13 września 2017 at 16:37

  I really liked your article.Really thank you! Great.

 224. live cams

  13 września 2017 at 17:16

  This awesome blog is really educating additionally informative. I have chosen many interesting stuff out of it. I ad love to come back every once in a while. Thanks a lot!

 225. vietnam dedicated server hosting

  13 września 2017 at 17:45

  Really enjoyed this article post.Really thank you! Want more.

 226. hottest girls on instagram

  13 września 2017 at 18:39

  This article regarding SEO gives clear idea designed for new SEO people that how to do SEO, thus keep it up. Pleasant job

 227. Instagram slideshow

  13 września 2017 at 18:44

  We stumbled over here from a different web address and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page yet again.|

 228. Outdoor Gear

  13 września 2017 at 20:01

  Websites we recommend Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 229. btc hosting

  13 września 2017 at 21:26

  Thanks for the blog post.Much thanks again. Much obliged.

 230. Casino night Companies

  14 września 2017 at 00:16

  I know this website offers quality depending posts and other material, is there any other web site which offers these things in quality?|

 231. agen bola

  14 września 2017 at 11:52

  You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

 232. this website

  14 września 2017 at 13:16

  Perfectly indited written content, Really enjoyed looking at.

 233. Ehealth Spider

  14 września 2017 at 13:33

  Simply wanna input that you have a very decent web site , I like the layout it really stands out.

 234. Very good information. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 235. Parasols

  14 września 2017 at 16:18

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 236. Medical & Dental

  14 września 2017 at 17:14

  Hey there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!|

 237. woocommerce support

  14 września 2017 at 17:36

  you are saying and the way in which during which you say it.

 238. permanent eyebrows

  14 września 2017 at 18:52

  There is noticeably a bundle to know about this. I think you made certain good points in features also.

 239. Stadtführung Berlin

  14 września 2017 at 18:56

  Usually I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice article.

 240. gelcoat repair

  14 września 2017 at 19:33

  This is one awesome post.Thanks Again. Fantastic.

 241. pool builder leads

  14 września 2017 at 20:11

  Thank you for your blog article. Really Cool.

 242. show box

  14 września 2017 at 20:50

  Precisely what I was searching for, appreciate it for posting.

 243. korean school

  14 września 2017 at 21:27

  There as a lot of people that I think would really enjoy your content.

 244. real sex doll

  14 września 2017 at 22:06

  It is hard to uncover knowledgeable individuals with this topic, nonetheless you look like there as extra that you are referring to! Thanks

 245. Orlando fire damage

  14 września 2017 at 22:44

  Major thanks for the post.Much thanks again. Really Great.

 246. film semi korea

  15 września 2017 at 02:41

  Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Much obliged.

 247. nigg4h

  15 września 2017 at 05:16

  I believe this is one of the so much vital info for me. And i am happy studying your article. However want to commentary on few basic things, The web site taste is wonderful, the articles is really nice : D. Good process, cheers|

 248. mundane Friday

  15 września 2017 at 05:22

  There is clearly a lot to realize about this. I consider you made certain nice points in features also.

 249. Sightseeing Berlin

  15 września 2017 at 11:05

  Is there a mint app for UK people that links into your bank? Thanks

 250. umzugsreinigung

  15 września 2017 at 12:26

  May you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

 251. Temporary Wall Company in NYC

  15 września 2017 at 13:45

  Whats up. Very cool site!! Man.. Beautiful.. Superb.. I will bookmark your site and take the feeds alsoI am glad to find so much helpful info here in the post. Thanks for sharing.

 252. H2 water

  15 września 2017 at 14:25

  you make running a blog look easy. The total look of your site is great, as well as the

 253. Seattle Chiropractic

  15 września 2017 at 15:05

  Thanks-a-mundo for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

 254. smoke alarm installation

  15 września 2017 at 17:52

  Of course, what a splendid website and instructive posts, I definitely will bookmark your website.Have an awsome day!

 255. armadale locksmith

  15 września 2017 at 19:18

  some really superb blog posts on this internet site , thankyou for contribution.

 256. ekspedisi surabaya gorontalo

  15 września 2017 at 23:12

  Major thanks for the post.Much thanks again. Much obliged.

 257. audi repair centre

  16 września 2017 at 00:50

  This unique blog is obviously interesting additionally diverting. I have discovered helluva useful tips out of it. I ad love to come back every once in a while. Thanks a lot!

 258. click here

  16 września 2017 at 02:12

  That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information Thanks for sharing this one. A must read post!

 259. tours in Pokhara

  16 września 2017 at 02:51

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog. Much obliged.

 260. visit website

  16 września 2017 at 03:29

  Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Cool.

 261. Hyundai Gia Lai

  16 września 2017 at 04:22

  Thank you, I ave recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 262. futebol

  16 września 2017 at 08:50

  Great blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of community where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!|

 263. tactical arbitrage

  16 września 2017 at 12:15

  I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 264. casinos

  16 września 2017 at 14:52

  This is one awesome post.Much thanks again. Really Great.

 265. tibco online training

  16 września 2017 at 17:30

  I think this is a real great post.Thanks Again. Really Great.

 266. Bad Credit Remortgages

  16 września 2017 at 19:02

  Remortgage with Bad Credit If you are a homeowner and need to raise cash for something – for example, a new car, a holiday or home renovations – a remortgage is an excellent method of releasing capital in an existing property. You can often also obtain a better deal at the same time, making it a win-win situation. However, if you have suffered financial problems since your initial mortgage was obtained, you might find that certain doors are now closed to you, and that might include the door to your current lender. As your circumstances have changed, the fact they gave you your initial mortgage is no guarantee they will agree to offer a remortgage deal. Even if they do, the terms they offer might be less favourable than your current deal. Having an adverse credit score can be an obstacle and present a real challenge to be overcome. If you are in this position take heart, as a bad credit score does not necessarily mean that you’ll be unable to remortgage your property. There are likely to be options available to you. To help you understand the situation, let’s first take a look at why lenders might be unwilling to offer you a remortgage deal. Bad credit calculator Find out if you can get a mortgage with our new calculator. Check here Why Might Lenders Be Unwilling to Remortgage? Most high street lenders will look upon bad credit remortgage applications in the same way they’d consider, and probably turn down, initial mortgage applications from people with bad credit. From a financial standpoint, a history of bad credit or an existing bad credit score is indicative of poor money management skills, and this makes those applicants a high risk for lenders. However, as with most things involving finance, there are a number of truths and myths which can become blurred. The biggest misconception is that the answer to a bad credit remortgage application will always be a resounding ‘no’. In truth, most homeowners will be able to obtain a remortgage deal, even with a number of credit issues on their record, such as: Missed or Late Payment Debt Management Plan Discharged Bankruptcy Defaults (a series of missed payments) County Court Judgments (CCJs) Individual Voluntary Arrangement (IVA) Every case is judged upon its own individual merits, which means we can’t guarantee remortgaging with bad credit will be possible. However, having said that, while each adverse credit event represents a black mark on a person’s credit record and has an impact on their credit score, none of them should be considered an immovable barrier to obtaining a remortgage deal. Can I get a bad credit mortgage? We Can Help Today How does a credit score work? Your credit score is the result of an assessment of financial and other information gathered about you by Experian, Equifax and Callcredit – the three main credit reference agencies that operate in the UK. They get their information from two main sources: other lending companies that have agreed to share data about their customers, and public records. Lending companies share information including how much a customer is in debt to them, how promptly they pay their bills, and if they pay in full, and whether their credit cards are maxed out. The information gathered from public records includes details of adverse credit events such as CCJs, bankruptcies and IVAs, plus information held on the electoral roll. High street lenders interpret this data in line with their own criteria and arrive at a credit score, based on which they will say ‘yes’ or ‘no’ to a remortgage application. If the decision isn’t clear cut, they might say ‘yes’, but charge higher fees and/or a higher rate of interest. They do this for two reasons; to offset what they see as an additional risk and because they know they can, as borrowers with a poor credit rating have fewer options than those with an exemplary record. What is my credit rating? Finding our your credit rating is easy. Find out your credit report Adverse credit events stay on a person’s record for six years, after which they are removed. In the majority of cases, even if the six year period isn’t up yet, the further in the past something is, the less impact it will have on your credit score and therefore on a lender’s decision. However, even after they have ‘dropped off’ the record, if you are asked about certain types of adverse credit event – such as a previous bankruptcy or property repossession – you must declare it. While there are options available to those with an adverse credit score looking to remortgage a property, it is always recommended that you look to improve your credit score wherever possible. How does a credit score work? There are some positive steps you can take that will improve your situation and encourage lenders to look more favourably upon your application. Arguably the most important thing you can do is to improve your credit score. Improving your credit score is a continuous process, not something that can be achieved overnight – you must persevere with it to get results. However, if you are taking the right steps, you will soon begin to see some small improvements. Having a healthy credit score will make a huge difference to your future financial dealings. We always recommend speaking to a qualified adviser with regard to putting together a plan to improve your credit score; however, there are some immediate actions you can take to put your credit rating back on track. These include: Get a copy of your credit report from each of the UK’s three credit reference agencies – Experian, Equifax and Callcredit – and check that the details they hold are correct (they may hold different details, so do get your report from all three, not just one) Regularly update the personal details held on your credit report Make sure you are registered on the electoral roll Keep track of your credit card balances; ideally try to always pay more than the minimum to drive the balance down, and take care not to go over your agreed credit limit Use your calendar to make sure you pay your bills on time and manage your monthly income Cancel all lines of credit that are not in use, such as store cards or ‘just in case’ credit cards (but see below for an alternative option) Build up a positive credit history; for example, if you have a credit card that you don’t use, rather than cancelling it, use it at least once a month, perhaps for buying petrol or groceries – but make sure you pay it off in full every time, don’t build up additional debt Resist the temptation to take out payday loans, as they are considered to be a red flag showing that you cannot manage your finances month to month Moving forward, leave any good debt on your report For more suggestions as to how you can repair your credit rating, check out our page of simple tips. Additional actions to take Something else to bear in mind if any missed payments show on your credit record is whether they were due to events outside of your control. If, for example, your employer went out of business, leaving you financially stranded, then you should contact each credit reference agency and explain what happened. They have the ability to add a note of correction to your credit file explaining the circumstances, which may well mitigate the effect of the default on future credit decisions. There are other things you can do that, while they do not in themselves boost your credit rating, will help you to avoid falling into future difficulties, and perhaps to pay things off faster. For example, take on some freelance work or a second job, or look for a job that pays more or is closer to home (so you save money on commuting). Make sure you aren’t paying more than you need to for things like your mobile phone, cable TV, fuel and broadband, and if you have a gym membership but can’t remember the last time you were there, cancel it. The more you have left after paying your bills, the better your chances of passing the affordability test. What is the affordability test? Every application for a mortgage or a remortgage is subject to an affordability assessment, and this is the case no matter what the credit status of the applicant might be. Potential lenders will look at income versus expenditure, taking everything into account, to arrive at a debt-to-income ratio. Since June 2014 the Financial Conduct Authority’s recommendation is that the debt-to-income ratio should be no higher than 45 for an offer of a mortgage or remortgage to be made. If you want to do a quick, rough calculation to see where you stand, then: make a list of all income you will receive over the year and divide by 12 (if all your income comes in monthly, just add it up) add up all your monthly bills – mortgage, credit card, etc. – then list all your other bills, whether quarterly, annual or whatever; add the monthly cost of these additional bills to your original total divide your monthly expenses by your monthly income and multiply the answer by 100, which will give you your debt-to-income ratio, expressed as a percentage The lower the number, the better. You can lower your debt-to-income ratio by either reducing your debt or increasing your income. What if you can’t wait for your credit score to improve over time? For those in need of a more immediate remortgaging solution, there are specialist lenders who work with applicants with low credit scores, offering deals that cannot be obtained from high street lenders. So if your need is urgent and you are asking yourself, ‘Can I remortgage with bad credit?’ the answer is ‘yes’. Get in touch today for free initial advice and no-obligation quotes from our team of experienced bad credit brokers. How can we help? Just Mortgage Brokers have experience of working with property owners at all levels, from those who are relatively new homeowners to highly experienced landlords with extensive property portfolios. We also have unlimited access to the UK mortgage market and many years of experience of working with a network of bad credit lenders across the country. That means we are not restricted to products from any one particular lender but can work with a diverse range of specialist lenders to secure the remortgage deal you require. This combination of impartiality and unlimited market access gives us the very best chance of obtaining a competitively priced bad credit remortgage. We know exactly where to turn to find a mortgage to suit the particular needs of each and every client, regardless of their credit history. If you have a history of bad credit and are looking to remortgage a property, speak to Just Mortgage Brokers today to get the right deal for you.

 267. office

  16 września 2017 at 21:08

  Yes! Finally something about keyword1.|

 268. Tapes

  17 września 2017 at 10:21

  Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 269. John D. Copanos

  17 września 2017 at 15:40

  Thank you for every other informative web site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal manner? I’ve a challenge that I’m just now working on, and I’ve been on the glance out for such info.|

 270. Cleaning Services Victoria

  17 września 2017 at 15:41

  Simply wanna remark that you have a very nice website , I love the style and design it really stands out.

 271. buy instagram followers

  17 września 2017 at 17:07

  Jet Set in Style with Esembles Collection

 272. playa del carmen mexico property for sale

  17 września 2017 at 18:08

  Undeniably believe that that you said. Your favorite reason seemed to be at the web the simplest factor to keep in mind of. I say to you, I definitely get irked even as people think about concerns that they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing with no need side-effects , other people could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you|

 273. muonline

  17 września 2017 at 19:57

  Very good blog post. I definitely love this website. Stick with it!

 274. to read more

  17 września 2017 at 21:23

  Of course, what a splendid site and instructive posts, I surely will bookmark your site.Have an awsome day!

 275. wood wall art decor

  18 września 2017 at 08:11

  Major thankies for the blog article. Fantastic.

 276. champagne booking

  18 września 2017 at 09:45

  It’s really a cool and useful piece of information. I’m happy that you shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.|

 277. acompanhantes florianopolis

  18 września 2017 at 10:49

  I was extremely pleased to discover this web site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you book marked to check out new things in your blog.|

 278. posicionamiento seo

  18 września 2017 at 17:09

  It as nearly impossible to find knowledgeable people in this particular topic, however, you seem like you know what you are talking about! Thanks

 279. light

  18 września 2017 at 20:42

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the site is also very good.

 280. Beauty & Fashion

  18 września 2017 at 21:52

  If some one desires to be updated with most up-to-date technologies then he must be go to see this web site and be up to date everyday.|

 281. גוצ'י

  18 września 2017 at 23:22

  Very informative article.Thanks Again. Great.

 282. soccer news

  19 września 2017 at 02:06

  You are my intake , I have few blogs and sometimes run out from to post.

 283. wrong fuel recovery

  19 września 2017 at 03:20

  I blog often and I really appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.|

 284. general instruments

  19 września 2017 at 07:22

  Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing these things, thus I am going to convey her.|

 285. best dentist in appleton wi

  19 września 2017 at 11:46

  My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 286. comprare patente

  19 września 2017 at 13:04

  These are genuinely enormous ideas in about blogging. You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.|

 287. hollywood florida dentist

  19 września 2017 at 13:05

  Im grateful for the article post.Much thanks again. Awesome.

 288. Stainless Steel Watch

  19 września 2017 at 14:26

  I’а†ve recently started a blog, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 289. Vonnie

  19 września 2017 at 14:28

  I went in direction of perspective the Enchanted Village each calendar year at Christmastime as a little one once it was inside Lit Brothers. It was my favourite factor in the direction of do and it nevertheless delivers me that sizzling and fuzzy belief While I consider pertaining to it. I was therefore delighted at the time I read it was staying restored and exhibited at Remember to Contact. I comprehend through at present’s benchmarks, young men and women may believe it’s corney still for people of us higher than 40, it’s a breathtaking childhood memory.

 290. bisexual dating

  19 września 2017 at 15:35

  Thank you ever so for you blog post.Much thanks again. Really Cool.

 291. Dentist

  19 września 2017 at 17:06

  You made some good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 292. hellosock

  19 września 2017 at 18:17

  Thanks for the blog.Thanks Again. Great.

 293. boss laser reviews on FB

  19 września 2017 at 18:25

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the site is also very good.

 294. retete de slabit

  19 września 2017 at 19:04

  This particular blog is really entertaining and besides informative. I have picked a lot of helpful advices out of this amazing blog. I ad love to return again and again. Thanks a bunch!

 295. ecommerce development service

  19 września 2017 at 19:43

  Of course, what a magnificent website and educative posts, I surely will bookmark your website.Best Regards!

 296. Retro ROMs

  19 września 2017 at 20:22

  What i do not realize is actually how you are no longer actually a lot more smartly-liked than you may be now. You are so intelligent. You realize thus considerably on the subject of this topic, made me in my view imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women are not involved unless it is something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. Always take care of it up!|

 297. kitchen funnel

  19 września 2017 at 20:56

  The best richness is the richness of the soul.

 298. london sehenswürdigkeiten

  19 września 2017 at 21:03

  Wow, great article post.Much thanks again. Cool.

 299. website design philadelphia

  19 września 2017 at 21:43

  that I really would want toHaHa). You certainly put a

 300. cosmetic dentistry portland

  19 września 2017 at 22:23

  Nice blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 301. download musik terbaru

  19 września 2017 at 23:03

  weblink I want to start to put all my photos up on my camera, and start a blog or something. Where is a good place to do this like a website or something, do i have to copyright them thanks :).

 302. de slabit

  20 września 2017 at 02:22

  This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 303. 15 Minute Manifestation

  20 września 2017 at 05:02

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 304. www.diamondcheers.com/

  20 września 2017 at 06:40

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!|

 305. to learn more

  20 września 2017 at 08:08

  It as not that I want to replicate your web-site, but I really like the style and design. Could you let me know which theme are you using? Or was it especially designed?

 306. alesis nitro review

  20 września 2017 at 09:36

  You made some decent points there. I did a search on the topic and found most guys will consent with your website.

 307. Navodaya Results 2018

  20 września 2017 at 11:01

  I truly appreciate this blog.Thanks Again. Really Cool.

 308. bathroom remodeling scam in Austin

  20 września 2017 at 12:54

  Its such as you learn my mind! You seem to know so much about this, such as you wrote the ebook in it or something. I feel that you just can do with a few percent to pressure the message house a little bit, however instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.|

 309. produse de slabit

  20 września 2017 at 13:50

  so very hard to get (as the other commenters mentioned!) organizations were able to develop a solution that just basically

 310. Raw indian hair

  20 września 2017 at 15:14

  Really informative article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 311. london sehenswürdigkeiten

  20 września 2017 at 15:55

  It is really a nice and useful piece of info. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžm glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 312. More info here

  20 września 2017 at 16:36

  Thank you ever so for you article.Thanks Again. Awesome.

 313. Skin moles

  20 września 2017 at 17:16

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Fantastic.

 314. air conditioner reviews

  20 września 2017 at 20:05

  Wonderful post! We are linking to this great content on our site. Keep up the good writing.

 315. pet service

  20 września 2017 at 20:59

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!|

 316. MONOGRAFIA,TCC PRONTO

  21 września 2017 at 04:05

  This page certainly has all of the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask. |

 317. windshield rock chip repair

  21 września 2017 at 08:16

  Nice post.I enjoyed it,Thanks for information

 318. Enterprise Video And Media Services

  21 września 2017 at 09:37

  If you are going for most excellent contents like I do, simply visit this site daily because it provides quality contents, thanks|

 319. for more information

  21 września 2017 at 09:42

  I truly appreciate this article.Much thanks again. Much obliged.

 320. suamusica.com

  21 września 2017 at 10:23

  Nice post.I enjoyed it,Thanks for information

 321. Bail bonds grandrapids

  21 września 2017 at 11:42

  Really informative article.Thanks Again. Really Great.

 322. Bitcoin investment

  21 września 2017 at 12:21

  So good to find someone with genuine thoughts

 323. pat mackaronis

  21 września 2017 at 23:35

  Since the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.|

 324. Bad Credit Remortgages

  22 września 2017 at 03:34

  The truth is, bad credit mortgages are harder to arrange and as a result eligible customers are often treated badly, messed around by brokers or lenders who don’t understand the circumstances, or neglected and misinformed they can’t do what they want. Thankfully the specialists we work with offer an expert service for customers of all backgrounds. How do we know? Because we train them ourselves, and license them to handle your type of enquiry only if they know what they are doing and work with the lenders on a daily basis. As whole of market brokers, the adverse credit remortgage specialists also have links to lenders who consider bespoke deals for those who don’t fit even the most flexible of lender. So, if there is an adverse credit remortgage out there for you, they’ll find it. With any remortgage, bad credit can cause real problems. We are asked regularly, ‘can I remortgage with bad credit?’ Many borrowers want to know specifically which types of credit issue are acceptable, so below we have created a list and outline what is and isn’t possible when getting approved for a remortgage with bad credit: No credit history Low credit score Late payments Missed mortgage payments Defaults CCJ’s IVA’s Debt management Schemes Repossessions Bankruptcy Payday Loans And mortgage customers with multiple credit problems There are all sorts of different reasons customers look for a bad credit remortgage, including: Debt consolidation (bad credit mortgage refinance) Looking for a better rate Capital raising to purchase something (house/car/holiday etc) Let to buy remortgage with bad credit (remortgaging onto a buy to let and moving home) Marital split (remortgaging to buy out ex partner) Raising money for investment purposes (that not all lenders consider) If you’re looking for any of the above, or are simply just seeking some information, please get in touch and we’ll have one of the experts offer you the advice you need. How to remortgage with bad credit: Bad credit remortgages are a tricky thing to explain in one article and still make it relevant for everyone, because every situation is different. Lenders have certain criteria but then for certain customers, it may be possible to overturn a case that would usually be a decline, if it is a strong proposition for a lender regardless. Sometimes, customers with huge savings and great LTV’s can obtain bad credit home mortgage refinance deals regardless of their credit history. Below is a step-by-step guide of the best way to remortgage for bad credit customers, to help them prepare for applications and to assist them in gathering the right info for us upfront, so we can be best placed to offer the right advice. Don’t go to your bank! This is a very important step. I know it sounds so biased coming from a mortgage broker website but it’s true. We are NOT anti-banks, we all need them. We are pro helping you get what’s best. Your bank is only ever in it to make a profit for themselves. There’s good money in mortgages and as the market is so competitive, these single bank advisers are taught to gain commitment from enquiries as soon as possible. This minimises the risk of you strolling into the bank next door and finding a better rate, or worse, going online. As such, they are actively encouraged and often targeted to credit score any customer willing to sit in their office – great if you don’t want to shop around and have clean credit – not great if you’re looking for poor credit remortgages or want the best deals you can get. Credit scoring with a lender that won’t lend to you is an unnecessary and damaging process, that can often leave you in a worse position because a further credit score has been added to your file. Get your credit report Before you do anything (even before you don’t go to your bank), you need to find out what you’re working with. To remortgage with bad credit history it is vital to understand which issues will effect you, and how to overcome them by finding a lender or repairing your credit file. Remember: It’s what’s on your file that’s important, so any late payments or other issues that haven’t been registered with a credit reference agency won’t usually matter. The only exceptions to this are when you are applying for a mortgage with your bank, where you may have exceeded on overdrafts or credit cards or had issues with other arrangements like direct debits bouncing etc, and your bank keeps a record of them on your account. These can be things they take into account with their mortgage credit scoring system, but aren’t usually required to report to credit reference agencies so only your bank would know about them. In these instances where your bank may give you a low or medium score because of issues on your account, other lenders outside of that banking group may give you a higher score – Something to keep in mind if you’re struggling to work out why you’ve been declined. Also, it’s often the case where we help customers who have never checked their file and fear the worst, often having buried their heads in the sand, to then go on to find out things aren’t as bad as they thought. Actually, its surprising for a lot of people what is available in terms of bad credit remortgages in the UK, and that there are lenders out there with flexible criteria that still have competitive rates. NOTE: We advise you sign up for all three of Experian, Check My File, and UK Credit Ratings. Each lender uses a different one and often times they show different information. It’ll take an extra 5 minutes but if you’ve had problems and have been declined with a lender before, then it’s very much worth it. You will NOT be penalised or scored any differently for searching your own credit file with these agencies – credit score is only affected by applications for credit. AND – ITS FREE! Sign up for the free trials below and order your reports now. Sign up for your free trials here… Get your credit rating Find a broker… Establish your Loan to value (LTV) Work out the property value and the amount of deposit/equity you’ll have after the new mortgage, to define the LTV. This figure is important because lenders base their criteria around the different LTVs, where those with higher LTVs must have better credit ratings than those with lower LTVs. Customers at 90 usually require good credit scores and clean (or very light) adverse credit, customers at 85 can qualify with lenders with mild adverse credit or severe but historical issues, and customers at 75 or less can often get mortgages with heavy adverse credit issues (depending on how recent they were). Establish affordability The broker must also check the loan you want is within the lenders limits. This is true of any mortgage, not just remortgages for bad credit. They tend to work out based on a multiple of your annual income – a rough guide is 4x. So for a borrower on £50k the max might be £200k, however, certain lenders can offer up to 5x and in special circumstances go above and beyond this. The figures used by lenders changes when it comes to deciding what is and isn’t classed as income – usually the basic salary (or net profit for sole traders/partnerships, or directors salary + dividends if ltd company), is used for the full value. Other income such as overtime, bonuses, other employed income, and state benefits, may either be taken 100, or as a lesser percentage, or not counted at all. Map your credit file to the most appropriate lender The broker will then research all the best remortgage deals for bad credit based on your loan amount and LTV, and work from the top down the list to the first lender that will be most likely to accept your application. Obviously if you have more severe credit history issues then a high street lender with the best deals is unlikely to approve you, so your rate and/or fees are likely to be higher. Don’t let that scare you however – you’d be surprised that the deals tend not to be astronomical and actually are still competitive. If there’s no one that will consider your application due to your credit history at that particular LTV, then be prepared to find more equity/deposit to lower the LTV into a bracket that lenders will consider (this may only be a few depending on your current situation, as lenders at 85 are much more flexible than at 90). The alternative is being patient enough to wait for your credit report to recover over time, as the older the issues are, the less impact they have. Click for a detailed article on How to recover your credit report as quickly as possible. TOP TIP: One of the best things you can do to increase your credit score is to obtain an adverse specific credit card, and spend and repay in full on a monthly basis – this helps to prove you can borrow and live within your means at the same time, and you’ll notice your score improve over the coming weeks and months. There are 2 options here, the first is a standard credit card specifically for those with bad credit, the second is for those who are declined for standard cards and need a guaranteed-acceptance card (usually if you have had more severe and more recent adverse credit). We’d recommend trying for the Aqua card first, then go for the Mastercard if declined. the Card by Aqua here

 325. click here

  22 września 2017 at 10:47

  This is one awesome post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 326. Loan bitcoin

  22 września 2017 at 12:13

  later than having my breakfast coming again to

 327. SAP SuccessFactors RMK exam dumps

  22 września 2017 at 12:53

  Im obliged for the post.Really thank you! Awesome.

 328. cigarette electronique

  22 września 2017 at 13:51

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 329. SALA HARNESS EXOFIT

  22 września 2017 at 14:14

  Well I definitely enjoyed reading it. This subject procured by you is very helpful for accurate planning.

 330. App Programmierer

  22 września 2017 at 15:40

  You made some good points there. I did a search on the issue and found most individuals will consent with your blog.

 331. real motogp

  22 września 2017 at 16:39

  I appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Cool.

 332. passive income

  22 września 2017 at 19:09

  Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Want more.

 333. Tobacco

  22 września 2017 at 21:32

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!|

 334. flislegger bergen

  22 września 2017 at 21:39

  Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Great.

 335. Wheel chair van service

  23 września 2017 at 09:29

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!|

 336. reparacion lavadoras madrid

  23 września 2017 at 13:20

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!|

 337. cheap smart phones

  23 września 2017 at 15:27

  Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and wonderful design.|

 338. arnaque

  23 września 2017 at 18:26

  Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are pleasant designed for new users.|

 339. .linengallery

  23 września 2017 at 21:00

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d truly appreciate it.|

 340. buy viagra online

  24 września 2017 at 01:50

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!|

 341. como se produce el estres laboral

  25 września 2017 at 07:54

  Wow! Thank you! I constantly needed to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my blog?

 342. Cómo eliminar el estrés laboral

  25 września 2017 at 08:35

  Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I take a portion of your post to my website?

 343. click here

  25 września 2017 at 09:14

  Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 344. https://garciniagirls.com/

  25 września 2017 at 12:08

  Only wanna comment that you have a very decent internet site , I the design it really stands out.

 345. drone flight time

  25 września 2017 at 14:52

  I think you have noted some very interesting details , appreciate it for the post.

 346. skateboard with batteries

  25 września 2017 at 16:14

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Want more.

 347. to learn more

  25 września 2017 at 17:36

  I value the article.Really thank you! Fantastic.

 348. SAP SuccessFactors RMK exam dumps

  25 września 2017 at 20:24

  Wow, incredible blog format! How long have you been blogging for? The whole glance of your web site is fantastic, let well as the content!

 349. portable air compressor

  25 września 2017 at 21:21

  I truly appreciate this post. I ave been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You ave made my day! Thanks again

 350. grow muscles

  25 września 2017 at 23:18

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Cool.

 351. carpet cleaning cardiff

  26 września 2017 at 01:16

  Really enjoyed this post.Really thank you! Awesome.

 352. rug cleaners san diego

  26 września 2017 at 01:56

  Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Want more.

 353. YouMoney- Signing Up Is Free.

  26 września 2017 at 03:48

  Major thanks for the post.Thanks Again. Cool.

 354. Como se toma la Semilla de Brasil

  26 września 2017 at 09:12

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 355. cours de theatre

  26 września 2017 at 10:12

  Very good blog post. Awesome.

 356. youtube carpet cleaning

  26 września 2017 at 11:22

  Thank you ever so for you post.Really thank you! Fantastic.

 357. rug cleaning san diego

  26 września 2017 at 12:01

  Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The whole look of your site is fantastic, let alone the content!

 358. web developer los angeles

  26 września 2017 at 13:59

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 359. Download Free Games For PC

  26 września 2017 at 16:38

  The text is promising, will place the site to my favorites..!

 360. ver tv ao vivo

  27 września 2017 at 06:04

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.|

 361. Digital Marketing institute in delhi

  27 września 2017 at 10:10

  Thank you for your article post.Thanks Again.

 362. escort kadikoy

  27 września 2017 at 11:27

  That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!

 363. Professional courier customer care

  27 września 2017 at 12:05

  You have a special writing talent I ave seen a few times in my life. I agree with this content and you truly know how to put your thoughts into words.

 364. fashion71 wholesale

  27 września 2017 at 14:01

  There are positively a lot of particulars like that to engage addicted to consideration. To facilitate may ensue a nice point to convey.

 365. lego table

  27 września 2017 at 17:28

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice factors in features also.

 366. affordable SEO London

  27 września 2017 at 18:54

  Very good article. I am dealing with a few of these issues as well..

 367. Craft

  27 września 2017 at 19:33

  wow, awesome article post.Thanks Again. Will read on

 368. Virginia Beach luxury homes

  27 września 2017 at 20:12

  Say, you got a nice article.Much thanks again. Great.

 369. online shopping uae

  27 września 2017 at 20:51

  Thank you ever so for you post.Really thank you! Awesome.

 370. best way to make money online for beginners

  27 września 2017 at 23:27

  Such runescape are excellent! We bring the runescape you will discover moment and so i really like individuals! My associates have got an twosome. I like This runescape!!!

 371. popcorn

  28 września 2017 at 01:22

  Your method of telling everything in this article is genuinely pleasant, all can without difficulty know it, Thanks a lot.

 372. binary option robot

  28 września 2017 at 02:39

  Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this site and I believe that your web page is actually interesting and has got units of outstanding info.

 373. vinç kiralama

  28 września 2017 at 03:55

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice points in options also.

 374. assistir

  28 września 2017 at 05:51

  This website definitely has all of the information I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask. |

 375. cheap SEO London

  28 września 2017 at 07:36

  Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

 376. دانلود فیلم نهنگ عنبر 2

  28 września 2017 at 15:04

  Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 377. Collaborative Learning

  28 września 2017 at 15:21

  Great info. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!|

 378. uae online shopping

  28 września 2017 at 16:43

  I used to be able to find good info from your blog articles.

 379. neck and shoulder massager

  28 września 2017 at 17:21

  Thanks-a-mundo for the blog post. Really Great.

 380. Koldun Amoray

  28 września 2017 at 19:54

  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 381. Trajes Para Caballero

  28 września 2017 at 20:52

  You’re so cool! I don’t believe I have read something like that before. So great to discover someone with a few unique thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the web, someone with some originality!|

 382. vikingtapes

  28 września 2017 at 22:57

  I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Excellent work!|

 383. book website

  29 września 2017 at 08:42

  Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.|

 384. Umzug Berlin

  29 września 2017 at 09:47

  Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Cool.

 385. click here

  29 września 2017 at 10:26

  You have mentioned very interesting details ! ps decent web site. аЂа‹аЂ O human race born to fly upward, wherefore at a little wind dost thou fall.аЂ аЂа› by Dante Alighieri.

 386. cheap SEO in London

  29 września 2017 at 11:07

  page who has shared this great paragraph at at this time.

 387. the greatest scientific discoveries

  29 września 2017 at 12:32

  This very blog is without a doubt entertaining and amusing. I have chosen many useful things out of this amazing blog. I ad love to go back again soon. Thanks!

 388. B2b Marketplace Script

  29 września 2017 at 12:51

  Hola i would really love to subscribe and read your blog posts !

 389. Friv game

  29 września 2017 at 13:12

  That you are my role designs. Thank you to the write-up

 390. Food & Beverage

  29 września 2017 at 15:09

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Kindly also consult with my web site =). We may have a hyperlink alternate arrangement between us|

 391. free online logo maker and download

  29 września 2017 at 15:40

  This is my first time pay a quick visit at here and i am in fact happy to read everthing at alone place.

 392. Dialogue Ireland

  29 września 2017 at 17:32

  Incredible points. Great arguments. Keep up the good effort.|

 393. Malatya Fotograflar?

  29 września 2017 at 17:42

  Perfectly indited content , regards for information.

 394. cara memutihkan gigi cepat

  29 września 2017 at 19:46

  That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 395. freecams

  29 września 2017 at 21:51

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.|

 396. nursing test banks

  29 września 2017 at 21:52

  Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on

 397. fake instagram account

  29 września 2017 at 23:56

  themselves, especially contemplating the reality that you simply might have completed it if you ever decided. The pointers also served to provide an excellent technique to

 398. Go Global

  30 września 2017 at 02:04

  Vi ringrazio, considero che quello che ho letto sia ottimo

 399. find out here

  30 września 2017 at 04:11

  Utterly indited written content , thankyou for information.

 400. live nude cams

  30 września 2017 at 04:53

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?|

 401. MoR Exam

  30 września 2017 at 08:22

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Much thanks again. Awesome.

 402. vaskemaskine

  30 września 2017 at 18:17

  I think that is one of the such a lot important information for me. And i’m glad studying your article. But wanna statement on few common things, The site style is great, the articles is actually nice : D. Just right job, cheers|

 403. Dax Ravi

  30 września 2017 at 20:40

  Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Very useful information specially the remaining part 🙂 I maintain such information much. I was looking for this certain info for a very lengthy time. Thanks and good luck. |

 404. Alessandro Mozzati

  1 października 2017 at 14:52

  To je sadrzaj sadrzaja! 🙂

 405. Larzews

  1 października 2017 at 19:25

  Propecia Shed Generic Achat Levitra [url=http://costofcial.com ]online pharmacy[/url] Cialis Erste Einnahme Gasex

 406. The Secret Fat Burner

  1 października 2017 at 20:38

  bookmarked!!, I love your site!|

 407. zawara coffee shop

  2 października 2017 at 04:47

  Well I really liked studying it. This post provided by you is very useful for correct planning.

 408. teeth in a day

  2 października 2017 at 08:16

  Really enjoyed this blog.Really thank you! Want more.

 409. No credit check/experience

  2 października 2017 at 10:30

  It’s remarkable to go to see this web page and reading the views of all friends on the topic of this paragraph, while I am also zealous of getting experience.|

 410. Breastfeeding cover

  2 października 2017 at 11:59

  This blog is extremely cool. How was it made !?

 411. Stroller cover

  2 października 2017 at 14:10

  I really liked your blog post.Really thank you! Really Cool.

 412. Now

  2 października 2017 at 14:41

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re wonderful! Thanks!|

 413. Stretchy car seat cover

  2 października 2017 at 18:31

  Thanks so much for the blog post. Really Cool.

 414. app programmierer kosten

  2 października 2017 at 20:41

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Great.

 415. Golf Clash hack

  3 października 2017 at 00:00

  Hey there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 416. Test d'intrusion

  3 października 2017 at 06:50

  Hello it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web page is really good and the users are truly sharing pleasant thoughts.|

 417. kweektent

  3 października 2017 at 13:39

  you are in point of fact a good webmaster. The site loading speed is incredible.

 418. fraud

  3 października 2017 at 17:14

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.|

 419. Homepage

  3 października 2017 at 22:04

  our website

 420. porno movie

  4 października 2017 at 01:23

  Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks for your time!|

 421. Online Dispensary Canada

  4 października 2017 at 11:01

  Remarkable record! I ran across the idea same advantaging. Hard test in trade in a while in the direction of realize if further positions am real augment.

 422. BUY STEROIDS

  4 października 2017 at 14:34

  you ave got an amazing blog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 423. consignment shops definition

  4 października 2017 at 15:21

  sure, analysis is having to pay off. Loving the page.. all the best Loving the page.. glad I found it So pleased to have located this article..

 424. calgary machining

  4 października 2017 at 17:31

  Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Really Great.

 425. inka express

  4 października 2017 at 19:00

  inka express bus

 426. hairdressing courses

  4 października 2017 at 19:43

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Will read on

 427. iPhone 7 case

  4 października 2017 at 21:55

  We are a group of ?oluntаА аЂа•ers аА аЂаnd starting a

 428. sell overstock inventory

  4 października 2017 at 23:40

  I know this website offers quality dependent content and additional material, is there any other web site which presents these information in quality?|

 429. hair manufacture business company

  5 października 2017 at 00:08

  Really superb information can be found on site.

 430. open dispensaries

  5 października 2017 at 02:21

  Very neat article.Thanks Again. Great. porno gifs

 431. nearest recreational dispensary

  5 października 2017 at 04:36

  You have made some decent points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 432. cla scam

  5 października 2017 at 09:11

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups thank you once again.|

 433. Carlos Alberto de Oliveira Andrade

  5 października 2017 at 16:18

  Hello would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!|

 434. buy Viagra online

  6 października 2017 at 07:05

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!|

 435. incalzire in pardoseala forum

  6 października 2017 at 07:41

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my blog something like that. Can I include a part of your post to my blog?

 436. lie detector test

  6 października 2017 at 09:43

  wholesale cheap jerseys ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 437. Fotografo Book

  6 października 2017 at 14:43

  I really liked your blog article.Much thanks again. Great.

 438. instagram bot

  6 października 2017 at 20:17

  best instagram bot 2017

 439. buy Viagra online

  6 października 2017 at 20:48

  I got this web page from my friend who informed me about this site and now this time I am browsing this website and reading very informative articles at this place.|

 440. theethereumcode.site

  7 października 2017 at 01:56

  rs gold ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 441. thebitcoincode.site/

  7 października 2017 at 06:25

  You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 442. ga winning numbers

  7 października 2017 at 16:29

  Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

 443. Vegas Shooting Incident Resources from Reddit

  7 października 2017 at 18:47

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the site is extremely good.

 444. sales funnel

  7 października 2017 at 21:06

  Thank you ever so for you post.Much thanks again. Really Cool.

 445. thieves

  7 października 2017 at 22:12

  Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!|

 446. You made some decent points there. I did a search on the subject and found most guys will agree with your blog.

 447. Kesha

  8 października 2017 at 01:40

  Im thankful for the article post.Really thank you! Much obliged.

 448. Lorrine

  8 października 2017 at 03:56

  Most of these new kitchen instruments can be stop due to the hard plastic covered train as motor. Each of them have their particular appropriate parts.

 449. Bev Mev Shoes

  8 października 2017 at 10:55

  This unique blog is really educating and besides diverting. I have discovered a lot of handy advices out of this amazing blog. I ad love to return again soon. Thanks a bunch!

 450. Sewa bus kuala lumpur

  8 października 2017 at 13:16

  You made some good points there. I did a search on the issue and found most individuals will go along with with your site.

 451. fake instagram account

  8 października 2017 at 22:35

  They can get more such compact discs they will captured at home for me to give attention to for in

 452. more details

  9 października 2017 at 10:24

  You have brought up a very excellent points , thanks for the post.

 453. visit website

  9 października 2017 at 11:47

  If so, Alcuin as origins may lie in the fact that the Jags are

 454. starting a blog is fun an easy

  9 października 2017 at 12:33

  X amateurs film x amateurs gratuit Look into my page film porno gratuit

 455. Escape Sacramento

  9 października 2017 at 13:07

  Some truly choice articles on this website , saved to favorites.

 456. North Vancouver

  9 października 2017 at 14:49

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the website is also really good.

 457. best teeth whitening

  9 października 2017 at 19:25

  This is one awesome blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 458. international women's forum

  9 października 2017 at 20:09

  This very blog is obviously awesome and also factual. I have picked up a bunch of useful things out of it. I ad love to come back again soon. Thanks a bunch!

 459. Liam Bond

  9 października 2017 at 23:19

  Bleaching is least effective if your teeth have white spots, decay or infected gums. Our lifestyle, like habit of smoking and drinking beverages as well as age put yellow layers on our teeth. Teeth whitening methods basically reverse the discoloration process.Here is my blog K-Zone.Tk

 460. Oliver Ince

  10 października 2017 at 02:45

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during my search for something relating to this.

 461. ID Studio

  10 października 2017 at 12:23

  I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 462. youtube converter

  10 października 2017 at 14:13

  Wow, amazing blog layout! How long have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The full look of your site is fantastic, let alone the content material!

 463. Julian Carr

  10 października 2017 at 20:06

  Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Cheers

 464. Pippa Miller

  10 października 2017 at 20:12

  Howdy! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 465. buy viagra online

  11 października 2017 at 01:14

  There’s definately a great deal to learn about this topic. I really like all the points you have made.|

 466. nature

  11 października 2017 at 08:31

  There is noticeably a bundle to understand about this. I assume you made certain nice points in capabilities also.

 467. visit website

  11 października 2017 at 10:01

  Im obliged for the blog.Much thanks again.

 468. rank tracker

  11 października 2017 at 11:25

  Very nice article. I definitely love this site. Keep it up!

 469. for more information

  11 października 2017 at 12:45

  You can definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren at afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 470. Larzews

  11 października 2017 at 12:54

  Achat De Veritable Cialis Buy Generic Zithromax Canadian Health Mall [url=http://cheapviafast.com]viagra[/url] Viagra Da Giovani Cialis Online Without Prescription Viagra Generica Baratas

 471. for details

  11 października 2017 at 14:07

  Thank you ever so for you post.Really thank you! Really Cool.

 472. Katherine Brown

  11 października 2017 at 18:36

  My Partner And I simply intend to show you that I am certain novice to blog posting and very much adored your website. Very possible I am likely to remember your blog post . You absolutely have great article posts. Love it for giving out with us your web write-up.

 473. Dylan Terry

  11 października 2017 at 18:41

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 474. Larzews

  12 października 2017 at 03:09

  Propecia Concierto [url=http://cheapviapills.com]viagra online pharmacy[/url] Propecia Depression Rash Cheap Cialis Online Canadian P Levitra Ohne Kreditkarte

 475. Abigail Paterson

  12 października 2017 at 12:49

  I’ll immediately clutch your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me know so that I may just subscribe. Thanks.

 476. Emily Walker

  12 października 2017 at 12:56

  I used to be able to find good advice from your blog posts.

 477. closest dispensary to me

  12 października 2017 at 22:53

  I similar to Your Post about Khmer Funny

 478. Kylie Bell

  13 października 2017 at 11:41

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 479. Warren Hardacre

  13 października 2017 at 11:45

  I wish to convey my love for your kindness in support of people that should have help with this particular concept. Your very own dedication to getting the message along had been remarkably productive and has regularly permitted many people like me to reach their objectives. The informative facts entails a lot to me and substantially more to my office colleagues. With thanks; from all of us.

 480. film bokep streaming

  13 października 2017 at 18:35

  Wow! Thank you! I continuously needed to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my site?

 481. Black Friday for Toys R Us

  13 października 2017 at 21:48

  obviously like your web site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality however I’ll surely come again again.|

 482. binary options daily strategy

  13 października 2017 at 22:35

  Spot on with this write-up, I actually assume this website needs much more consideration. I?ll in all probability be again to read much more, thanks for that info.

 483. free online logo maker and download

  14 października 2017 at 06:47

  loans will be the method where you will get your cash.

 484. Fitness center

  14 października 2017 at 10:57

  Thank you for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 485. Anna Parsons

  14 października 2017 at 11:29

  Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 486. Brian Piper

  14 października 2017 at 11:29

  Not to interrupt this thread, but, I’d like to find Drug Addiction Treatment Center and I don’t know one nearest me… do you have any info on this addiction treatment center? They’re address is in Los Angeles, close to my house I can’t find comments or reviews on them Los Angeles Drug Rehab, 601 S Figueroa St #4050, Los Angeles, CA 90017 (213) 634-4424

 487. GYM School

  14 października 2017 at 19:12

  If you have any recommendations, please let me know. Thanks!

 488. ciri ciri kutil kelamin

  14 października 2017 at 23:21

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 489. Carlsbad Real Estate Investment group

  15 października 2017 at 03:28

  It’а†s actually a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 490. Gym Expert

  15 października 2017 at 07:40

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It as on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 491. elite torrent

  15 października 2017 at 12:58

  Superb site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!|

 492. Caroline Hill

  16 października 2017 at 00:08

  Heya exceptional blog! Does running a blog like this take a large amount of work? I have no expertise in coding however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic but I simply wanted to ask. Kudos!

 493. Harry Roberts

  16 października 2017 at 00:28

  Pretty! Thhis has been ann incredibly wonderful post. Thanks for supplying these details.Also visit my blog :: m88sb

 494. leather sofa

  16 października 2017 at 12:10

  Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Want more.

 495. to learn more

  16 października 2017 at 12:20

  Thanks, I ave recently been searching for facts about this subject for ages and yours is the best I ave found so far.

 496. vintage shoes

  16 października 2017 at 13:47

  I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good

 497. Hp Printer Installation

  16 października 2017 at 15:12

  Very good post.Much thanks again. Awesome.

 498. lowes coupon generator

  16 października 2017 at 16:37

  up to other users that they will help, so here it occurs.

 499. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 20:15

  You have brought up a very wonderful points , thankyou for the post.

 500. Buy Weed Online

  17 października 2017 at 04:20

  You made some first rate factors there. I regarded on the web for the problem and located most people will associate with along with your website.

 501. It as truly very difficult in this full of activity life to listen news on TV, therefore I simply use internet for that purpose, and take the most recent news.

 502. Sarah Davidson

  17 października 2017 at 10:16

  Wow, what a video it is! Actually nice feature video, the lesson given in this video is actually informative.

 503. Paul Miller

  17 października 2017 at 10:17

  great issues altogether, you just gained a new reader. What might you suggest about your put up that you made a few days ago? Any sure?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra