Z kraju

Ministerstwo Sprawiedliwości ochroni prawa dzieci w postępowaniach transgranicznych

ministerstwo_sprawiedliwościOd kilkunastu tygodni pracowaliśmy nad zupełnie nowym projektem prawnych rozwiązań dotyczących uprowadzeń rodzicielskich, spraw, które są rozstrzygane w trybie Konwencji Haskiej. Grupa ekspertów w resorcie sprawiedliwości przygotowała cały pakiet rewolucyjnych zmian w tym obszarze – ogłosił podczas konferencji prasowej Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dzieci są największym dobrem każdego społeczeństwa. Nie tylko na rodzicach, lecz także na państwie spoczywa obowiązek otaczania ich opieką, chronienia i zapewniania możliwości rozwoju w ojczystym kraju. To zobowiązanie wobec wszystkich polskich dzieci, bez względu na to, gdzie się urodziły i jak potoczyły się ich rodzinne losy.

Otwarcie granic i przynależność Polski do Unii Europejskiej sprawiły, że wielu Polaków pracuje i żyje na emigracji. Jedną z konsekwencji, jakie rodzi ten stan, są dramatyczne przypadki zabierania dzieci polskim rodzicom przebywającym za granicą.

– Od wielu lat nasze państwo było wyjątkowo bierne. Dzisiaj przedstawiamy pakiet, który pokaże, że prawo krajowe wcale nie musi być bardziej restrykcyjne niż prawo międzynarodowe, a tak niestety w tym przypadku jest – powiedział wiceminister.

Bulwersujące przypadki

Urzędy takie jak Jugendamt w Niemczech, Barnevernet w Norwegii czy Social Services w Wielkiej Brytanii zabierają dzieci nie tylko obywatelom tych krajów, lecz także przebywającym za granicą Polakom, przekazując je rodzinom zastępczym (niemieckim, norweskim czy angielskim) albo do domów opieki. Dzieci te mają ograniczony kontakt z polskimi rodzicami, a czasem zabrania się im nawet mówić po polsku.

Drastycznym przykładem był niedawny przypadek odebrania w Niemczech przez Jugendamt noworodka polskiej matce. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło w tej sprawie natychmiastowe i zdecydowane działania, które sprawiły, że dziecko wróciło do matki.

Obowiązek interwencji

Dla skutecznej ochrony polskich dzieci potrzebne są jednak zmiany w prawie. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy, która wyraźnie wzmacnia polskie władze i daje instrumenty prawne niezbędne do reagowania na każdy przypadek odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka. W takich sprawach wspólne działania podejmować będą (m.in. poprzez wymianę niezbędnych informacji) nie tylko Minister Sprawiedliwości, lecz także Minister Spraw Zagranicznych oraz właściwy konsul RP. Celem tych działań ma być zapewnienie, aby prawa dziecka były w pełni realizowane.

– Odchodzimy od zasady, że dziecko może być wydane już po orzeczeniu pierwszej instancji, to jest błąd – mówił Sekretarz Stanu Michał Wójcik. W regulacjach międzynarodowych takiego obowiązku nie ma i my sami narzuciliśmy sobie takie przepisy – dodał.

– Od kilku tygodni w każdej sprawie prowadzonej w trybie Konwencji Haskiej jest obowiązkowy także udział prokuratora. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ prokurator jest rzecznikiem praworządności – zaznaczył wiceminister. I przypomniał o wydaniu przez Prokuratora Generalnego wytycznych dla polskich prokuratorów.

Projekt przewiduje wiele szczegółowych rozwiązań, które mają na celu dobro dziecka.

 • Uproszczona zostanie procedura w przypadkach, gdy władze innych krajów oddzieliły dzieci od polskich rodziców, ale zgadzają się, by trafiły one do Polski pod pieczę bliskich krewnych, rodziny zastępczej lub ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Jeśli już doszło do zabrania dziecka rodzicom, a postępowanie w tej sprawie może potrwać jakiś czas, lepiej, by trafiło ono – choćby ze względu na język, tożsamość kulturową i narodową – do polskich opiekunów, a nie np. niemieckich czy angielskich. Wnioski o ustanowienie pieczy zastępczej w Polsce Minister Sprawiedliwości będzie kierował do właściwych sądów rejonowych, a te będą miały 14 dni na odpowiedź. Jedynie w przypadku, kiedy realizacja wniosku będzie wymagać, aby sąd uzyskał dodatkowe informacje, termin odpowiedzi będzie wydłużony do 21 dni. Takie rozwiązanie podyktowane jest koniecznością podejmowania szybkich działań.
 • Przeprowadzane przez kuratorów wywiady środowiskowe związane z decyzjami o pieczy nad dziećmi są dodatkowym instrumentem w rękach sądów do dokładnego zbadania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie prowadzić szkolenia kuratorów pod kątem właściwej realizacji wniosków pochodzących z zagranicy.
 • W trosce o należytą jakość sprawozdania kuratora sądowego lub sporządzonej przez sąd informacji Minister Sprawiedliwości będzie mógł dokonać oceny tych materiałów i w razie potrzeby odesłać je do poprawienia lub uzupełnienia.
 • Projekt reguluje także zasady finansowania wydatków związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej na terenie Polski. Wydatki te będą ponoszone przez powiaty. Koszty przywiezienia dziecka do Polski będzie mógł pokryć Skarb Państwa.
 • W przypadkach, gdy walczący o prawa do swych dzieci rodzice będę musieli składać wnioski do zagranicznych sądów czy innych instytucji, a nie będzie ich stać na opłacenie tłumacza, koszty tłumaczenia pokryje Skarb Państwa.

Projekt dotyczy też nieco innych pod względem prawnym, choć rodzących podobnie dramatyczne konsekwencje, przypadków, gdy w wyniku konfliktów między rodzicami wpływają do Polski wnioski o wydanie za granicę przebywających w ojczystym kraju polskich dzieci.

Wnioski o wydanie dzieci

Ministerstwo Sprawiedliwości notowało dotychczas ponad 100 takich spraw rocznie (w 2014 r. 164, a w 2015 r. już 218). Są to wnioski, które wpływają do Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu centralnego. Statystyka ta nie obejmuje jednak wniosków kierowanych bezpośrednio do sądów. Połowa z tych spraw kończyła się rozstrzygnięciem w sądzie. Pozostałe z różnych przyczyn były umarzane, choćby z powodu wycofania wniosku, porozumienia się rodziców, czy ukończenia przez dziecko 16 lat. Spośród wniosków rozstrzyganych przez sądy większość była oddalana. Jednak każdego roku zdarzały się orzeczenia nakazujące wydanie dziecka za granicę.

Polska jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej z 1980 r. dotyczącej uprowadzenia dzieci za granicę. Akt ten uznaje za uprowadzenie każdy przypadek, gdy ojciec lub matka samowolnie, bez zgody drugiego rodzica lub innego opiekuna prawnego, wywożą dziecko poza państwo, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu. Oznacza to, że np. matka, która po 5 latach mieszkania w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji przyjeżdża z dzieckiem do Polski, a czyni to bez zgody posiadającego władzę rodzicielską ojca dziecka albo bez zgody sądu, może być potraktowana jako sprawca uprowadzenia, a ojciec będzie domagał się wydania dziecka.

Na mocy konwencji

Wnioski o zwrot dziecka z Polski pochodzą w 95 proc. przypadków od jednego z rodziców. Trafiają się jednak również takie przypadki, gdy wniosek pochodzi od obcego organu opieki społecznej, np. Jugendamtu, który uzyskał prawo do opieki nad dzieckiem w wyniku orzeczenia sądowego. Głośna była m.in. sprawa domagania się przez Jugendamt wydania trojga polskich dzieci, odebranych w Niemczech polskiej rodzinie (rodzina ta wróciła do Polski), zakończona na szczęście oddaleniem wniosku niemieckiego urzędu przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Szerokim echem odbił się również protest matki, której córkę sąd wydał do Szwecji, a tamtejszy sąd pozbawił kobietę władzy rodzicielskiej.

W obowiązującym dotąd prawie Minister Sprawiedliwości nie miał możliwości skutecznego nadzoru nad tego rodzaju sprawami. Mógł pomagać, gdy dzieciom i ich polskim rodzicom dzieje się ewidentna krzywda (takie interwencje podejmowane są odkąd Ministrem Sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro), ale brakowało ku temu jasnych, ustawowych przepisów. Składane na mocy Konwencji Haskiej wnioski o przekazanie dzieci z Polski za granicę wpływały wprawdzie do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale jego rola sprowadzała się niemal jedynie do przekazywania spraw właściwym sądom, przed którymi postępowania – ze szkodą dla dzieci – toczyły się latami. Czas z tym skończyć. Państwo musi chronić polskie dzieci.

Rola ministra

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy precyzyjnie ustala postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Dotąd takiej ustawy nie było.

 • Nowe przepisy sprawią, że kierowane do Ministra Sprawiedliwości wnioski o wydanie polskiego dziecka za granicę, jeśli nie spełnią rygorystycznych wymogów formalnych, będą z miejsca zwracane wnioskodawcom.
 • Ustawa wskazuje także na ogromną wagę mediacji. W tym zakresie wzmocniona została rola Ministra Sprawiedliwości, który będzie mógł podejmować wszelkie dostępne prawem działania zmierzające do ułatwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy osobami, które toczą spór o powrót dziecka. Celem tych działań będzie ugodowe zakończenie sporu.
 • Skutecznej kontroli decyzji o wydawaniu dzieci z Polski służyć ma też zmiana w zakresie wykonalności orzeczeń sądów. Wedle nowych przepisów, przynajmniej do czasu rozprawy apelacyjnej, dziecko pozostanie w Polsce, bowiem orzeczenia w trybie Konwencji Haskiej o wydanie dziecka będą wykonalne dopiero po uprawomocnieniu. Dziś postanowienia sądów w sprawach dotyczących zwrotu dzieci są wykonywane z chwilą ich ogłoszenia, a więc już po pierwszej instancji, choć Konwencja Haska wcale tego nie wymaga.
 • Minister Sprawiedliwości będzie mógł zwracać się do sądów o dostarczenie informacji dotyczących stanu postępowania. Sądy będą musiały udzielić odpowiedzi niezwłocznie.

Rozwiązania zawarte w projekcie nowej ustawy zmierzają również do przyspieszenia rozpatrywania przez sądy wniosków dotyczących wydania dziecka z Polski. Dziś takie sprawy toczą się często po 2-3 lata, co nie służy dobru dziecka. Zdarza się, że w trakcie przewlekłych postępowań matki – w obawie przed utratą dziecka – ukrywają się, przez co dziecko nie chodzi do szkoły czy przedszkola, i nie ma poczucia bezpieczeństwa.

Zasady postępowań

Aby nie dochodziło do szkodzących dzieciom sytuacji, opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt wprowadza wiele nowych rozwiązań.

 • W myśl proponowanych zapisów wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych z wyspecjalizowanymi sędziami, a nie – jak dziś – 300 sądów rodzinnych rozsianych po całym kraju, gdzie nie ma tłumaczy czy doświadczonych w tego typu sprawach adwokatów, a sędziowie często po raz pierwszy w życiu orzekają na podstawie Konwencji Haskiej. Rozwiązanie takie pozytywnie wpłynie na sprawność postępowań i poprawi ich jakość. Sprzyjać będzie również specjalizacji sędziów.
 • Utworzenie wyspecjalizowanych sądów i szkolenia sędziów w sposób znaczny wzmocnią pozycję dzieci w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie powinności sędziów do bezpośredniego zapoznania się ze stanowiskiem dziecka.
 • Instancją odwoławczą stanie się Sąd Apelacyjny w Warszawie.
 • Ustawa wprowadza także Skargę Kasacyjną od orzeczeń w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Skargę Kasacyjną do Sądu Najwyższego będą mogli wnieść: Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.
 • Sąd Okręgowy będzie musiał rozpoznać sprawę w ciągu sześciu tygodni.
 • Każdy wniosek – ze względu na to, że dotyczy dziecka – wymaga szybkich działań. Dlatego będzie wysyłany przez Ministra Sprawiedliwości do adresata pocztą elektroniczną lub telefaksem, a oryginał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przekazanie wniosku w ten sposób do sądu jest szczególnie uzasadnione w przypadku, kiedy zachodzi potrzeba podjęcia działań w celu zapewnienia dziecku ochrony.
 • Przyspieszeniu postępowania ma służyć również wprowadzenie, na wzór m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, przymusu adwokackiego w sprawach o wydanie dziecka za granicę. Oznacza to, że toczące spór strony będą musiały wskazać pełnomocników albo adwokaci zostaną wyznaczani z urzędu. Fachowe pełnomocnictwo usprawni prowadzenie spraw i zapobiegnie ich przeciąganiu, np. poprzez uporczywe nieodbieranie wezwań sądowych.
 • Projektowana ustawa wprowadza możliwość, aby w postępowaniu przed Ministrem Sprawiedliwości zagraniczny wnioskodawca mógł być reprezentowany przez pełnomocnika. Wprowadzenie tego przepisu podyktowane jest oczywistymi względami praktycznymi. Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika przebywającego w Polsce służyć będzie sprawnemu rozpatrzeniu wniosku.
 • Sądy będą miały obowiązek pisemnego uzasadniania swych postanowień. Nie wystarczy więc, jak teraz, uzasadnienie ustne. Wprowadzenie obligatoryjnych uzasadnień na piśmie ma istotne znaczenie ze względu na konieczność zapoznania się z argumentami polskiego sądu przez zagraniczne instytucje, które uczestniczą w sporze o dziecko. Minister Sprawiedliwości nie będzie już musiał w dodatkowym trybie występować do sądów o takie uzasadnienia, przez co szybciej sprawa będzie mogła zostać rozpoznana w drugiej instancji.
 • Przyspieszeniu postępowań będzie sprzyjało także przyjęcie zasady, że zleconą przez sąd opinię, co z reguły ma miejsce w tych sprawach, zespoły sądowych specjalistów będą wydawały niezwłocznie – przed sprawami innego rodzaju, które nadesłano do opiniowania wcześniej.

Zmieniamy dotychczasową politykę, która przez lata nie stała na straży polskich dzieci. Nie może być dłużej tak, że za Niemcami czy Szwedami stoi cała machina państwowa, a matka lub ojciec z Polski pozostawieni są samym sobie.

Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania stoją na straży dobra dziecka i perspektywicznych interesów państwa. Sprawią, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce, a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą się odbijać na najmłodszych.

Projekt ustawy ma zostać skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji.

 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

83 komentarze

83 Komentarzy

 1. online live casino uk

  31 sierpnia 2017 at 09:59

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 2. Budget Couture

  2 września 2017 at 14:08

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 3. see more

  2 września 2017 at 21:34

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 4. adult

  4 września 2017 at 19:45

  There are some attention-grabbing closing dates on this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There may be some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as properly
  adult http://www.188maxbet.com

 5. discount

  9 września 2017 at 10:56

  You need to take part in a contest for among the finest blogs on the web. I’ll recommend this website!

 6. Miguneingzep

  29 września 2017 at 00:21

  Secure Tabs Compare Generic Viagra In Canada buy cialis Pyridium Best Buy Cheapeast Express Delivery

 7. Miguneingzep

  3 października 2017 at 02:49

  Cialis El Mejor Viagra Ready Man cialis price Propecia Kidney Damage

 8. Miguneingzep

  4 października 2017 at 17:00

  Buy Keflex No Script Viagra Paris Propecia Online Pharmacy Xenical levitra online buying europe Puedo Comprar Viagra Sin Receta Levitra Experience Secure Generic Elocon 0.1% In Germany

 9. Miguneingzep

  9 października 2017 at 01:17

  Cheap Celexa Online Vipps Pharmacy Canada Viagra Propecia En Herbolarios viagra online Side Effects Of Cephalexin Rx Customer Support Buy Priligy

 10. kamagra 100mg w żelu

  13 października 2017 at 17:57

  O ile od chwili viagra niedowolnego czasu wypatrujesz bytu, co byloby w poziomie ulzyc Twoja erekcje plus nie zanosisz w owym niejakiego wiekszego powodzenia, postanowze sie na zwalic sie komus na chate wlasnego sprawnie czyniacego serwu, jaki odciazyl aktualnie niezmiernie wysokiej liczbie jednostek. Krajowe eksperyment natomiast kreatywny organizm przyczyny przytoczony ogromna lekow na potencje intelektem tudziez zwyczajem dyskrecji zaradzi w znamienity droga dodac sie do wyeliminowania Twoich rzeczy sposrod wzwodem.

 11. Miguneingzep

  13 października 2017 at 19:57

  Anastrozole Benefits For Men cheap cialis Where To Purchase Progesterone By Money Order Amoxicillin 875 Mg For Ear Infections

 12. kamagra cennik

  14 października 2017 at 10:42

  Jeszcze viagry w wyzszym stopniu widoczne nerwice plciowe w spojeniu z przeswiadczonymi mniej czy w wyzszym stopniu sztampowymi zahamowaniami nieumyslowymi istnieja w poziomie wplynac, na forma zycie erotycznego wielu postaci. Dzienny napiecie plus co chwila szybsze szwung bytu ceduja sie natezac tego typu postepowania, opuszczajac w przeciwienstwie coraz to wiekszemu zapotrzebowaniu w tej sferze wysmazylismy wysoka wnioskowania ofertowa bezplatnych narady nielekarskich w celu podmiotow posiadajacych tematy sposrod wzwodem apteka internetowa.

 13. viagranajtaniej

  14 października 2017 at 22:06

  Zmierzasz viagra dynamicznego sukursu w aspekcie darmowych narad nielekarskich dopelniajacych Twoje wyczekiwania dostarczajacych syta dyskrecje influencje, zajrzyj nasz nowoczesnie udzielajacy sie serwis, w ktorym zdobedziesz najwyzszej, formy sluzbe nielekarska w zakresie rehabilitacje kwestyj z erekcja. Do dnia wspolczesnego odciazylismy nuze nieslychanie wielu gosciom goniacym zywego kuracje impotencji lekow na potencje i nieodrebnego rodzaju dokuczliwosci obmacujacej suchosci plciowej.

 14. Miguneingzep

  16 października 2017 at 13:18

  Forum Cialis En France Amoxicillin For Oral Suspension Expire Peritol Cyproheptadine viagra Where To Buy Amoxicillin Vancouver

 15. Miguneingzep

  21 października 2017 at 03:39

  Hydrochlorothiazide 25 Mg Without An Rx viagra Rogaine Order Celebrex Online No Prescription Cialis Und Ssri

 16. Miguneingzep

  27 października 2017 at 12:56

  Amoxicillin Erowids Cialis Administracion cialis buy online Side Effects For Cephalexin

 17. Miguneingzep

  1 listopada 2017 at 07:06

  Kamagra 200mg Vendita levitra plus Online Pharmacy For Prednisone

 18. cialis - apteka internetowa

  2 listopada 2017 at 23:36

  Raz za razem viagrze bardziej wyrazne nerwice zmyslowe w zjednoczeniu z miarodajnymi mniej wzglednie bardziej normalnymi spowolnieniami nieumyslowymi egzystuja w poziomie wywrzec wplyw, na proba obecnosc plciowego wielu postaci. Dzienny stres tudziez coraz to szybsze tok losy zdaja sie poglebiac owego typu uzytki, opuszczajac w przeciwienstwie coraz wiekszemu zapotrzebowaniu w owej sferze upitrasilismy ogromna sugestie ofertowa darmowych narad leczniczych w celu jednostek dysponujacych zadania sposrod erekcja lekami na potencje.

 19. kamagra cena leku

  6 listopada 2017 at 21:04

  O ile od viagry jakiegokolwiek okresu wypatrujesz czegokolwiek, co istnialoby w poziomie ulzyc Twoja erekcje natomiast nie zanosisz w tym jakiegokolwiek wiekszego powodzenia, zdecyduj sie na zwalic sie komus na chate niepolskiego sprawnie wykonywajacego serwu, ktory ulzyl przedtem bardzo masywnej liczbie jednostek. Nasze przezycie plus kreatywny organizm zapomogi przyozdobiony obszerna lekow na potencje erudycja takze behawiorem dyskrecji zaradzi w niezwykly droga przydac sie do wykluczenia Twoich pasztetow sposrod erekcja.

 20. tania kamagra

  7 listopada 2017 at 11:52

  Jesli napiecie viagry stal sie jakims z nieodlacznych towarzyszy jakiegokolwiek Twojego dnia owo pewno, forma Twoich odniesien erotycznych popasla uroczystemu pogorszeniu natomiast rownym zakloceniom. Posiadajac na baczeniu smukla asystent wielu mezom jej potrzebujacym przyrzadzalismy szampanska oferte zawierajaca bezplatne zas w calosci pokatne konsultacje nielekarskie. Duze lekow na potencje eksperiencja rowniez efektywne wplyw owo subsydiarne pozytywy niepolskich przedsiewziec w tej subtelnej dziedzinie.

 21. Miguneingzep

  7 listopada 2017 at 18:48

  Weight And Propecia Viagra Best Suppliers Atomoxet 40 No Script levitra discount Propecia Escuelas Where To Buy Dutasteride 0.5mg Website Viagra India Pharmacy

 22. kamagra znakomita

  8 listopada 2017 at 02:29

  Jesli od momentu viagra niedowolnego chronosa gonisz czegos, co byloby w stanie pomoc Twoja erekcje rowniez nie odnosisz w owym jednego wiekszego sukcesu, zadecydujze sie na wizyta polskiego sprawnie funkcjonujacego serwu, kto wsparl juz nieslychanie wielgachnej liczbie jednostek. Nasze sprawdzian i tworczy system zasilki zilustrowany kolosalna lekow na potencje znajomoscia a obyczajem dyskrecji zna w idealny droga dodac sie do zabicia Twoich rzeczy sposrod wzwodem.

 23. dzialanie kamagry

  10 listopada 2017 at 20:30

  Jeszcze szybsze viagry bieg zywota w zestawieniu sposrod jego stresujacym wzorem przyczynia sie az do podniesienia zadan z wzwod miedzy wielu nowoczesnych facetow. Opuszczajac naprzeciwko ich popytom zagrywka lokalny przekazuje rezolutna pomoc w zaswiadczaniu najwyzszej formy uslug w tym rozmiarze. Dostanze kompetentne poparcie oraz wpadnij krajowy serw nuze dzisiaj tudziez zasugerujesz sie na ksztalt duzo mozesz przyswoic sobie w przestawieniu apteka internetowa bajek zmyslowych ze osobista kobieta.

 24. kamagra po 30

  11 listopada 2017 at 03:18

  Jesli od viagrze niejakiego frazeologizmu gonisz bytu, co stanowiloby w stanie przyniesc ulge Twoja wzwody plus nie zanosisz w tym niejakiego wiekszego zwyciestwa, uradz sie na wizyta wlasnego sprawnie czyniacego serwu, kto ulzyl obecnie nader duzej kwocie podmiotow. Niekrajowe empiria takze pomyslowy platforma poparcia przytoczony szeroka lekow na potencje informacja rowniez postepowaniem dyskrecji umie w godny podziwu droga dodac sie az do wykluczenia Twoich zagwozdek sposrod erekcja.

 25. kamagra w cukierku

  11 listopada 2017 at 19:34

  Skutecznosc viagra proponowanego poprzez nas sukursu w aspekcie leczenia spraw erekcyjnych egzystuje w dniu wspolczesnym jakas sposrod dysponujacych naczelny strzalka zadowolenie naszych eksploatatorow. Dobra ocena zafundowana przy uzyciu polskich koneserzy w bezplatnych naradach leczniczych stanowi w poziomie w pokazny fortel usprawnic Twoje lekami na potencje zycie plciowe. Nie mowiac o standardowymi wynikami w owym charakterze oferujemy podobnie jak calkowicie przygotowana sukurs mailowa dla naszych pacjentow.

 26. kamagra cena leku

  13 listopada 2017 at 08:43

  Egzystujac w ogolow viagra profesjonalnie sprawiajacym serwem uzasadniajacym sie o wyprobowane sposoby funkcje, jakie i zalecamy rozleglym praktyka stanowimy w poziomie zaoferowac wyprobowane zas w sum aktywne sposoby kuracje postaci z zadaniami erekcyjnymi. Teskniac zapewnic syta dyskrecje krajowych sluzb przekazujemy miedzy pozostalymi oraz pomoc mailowa. Kierowane apteka internetowa przy uzyciu polskich ekspertow dzialalnosci ulzyly aktualnie nieslychanie wielu osobnikom.

 27. just another

  14 listopada 2017 at 13:33

  PT5Pi5 Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my website?

 28. us.norton.com

  15 listopada 2017 at 12:48

  With havin so much written content do you ever run into

 29. Perth Escorts

  15 listopada 2017 at 19:25

  You are not right. I can defend the position. Write to me in PM.

 30. Flood damage repair

  16 listopada 2017 at 17:15

  Just what I was searching for, thankyou for putting up.

 31. click here

  17 listopada 2017 at 08:15

  Im no expert, but I think you just crafted an excellent point. You naturally comprehend what youre talking about, and I can seriously get behind that. Thanks for staying so upfront and so sincere.

 32. Model Papers 2018

  17 listopada 2017 at 15:36

  with? I am having some small security issues with my latest blog and I would like to find something

 33. Coupons Codes

  18 listopada 2017 at 21:22

  What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 34. augmented reality 2013 trends

  19 listopada 2017 at 23:34

  Singapore New Property How do I place a social bookmark to this webpage and I can read updates? This excerpt is very great!

 35. madden mobile auction house

  20 listopada 2017 at 06:21

  Your mode of describing everything in this paragraph is actually good, all can easily know it, Thanks a lot.

 36. why not find out more

  20 listopada 2017 at 08:03

  Very nice post. I certainly love this site. Continue the good work!

 37. nba 2k18 dual archetypes

  20 listopada 2017 at 09:46

  Yay google is my king aided me to find this great internet site!

 38. Miguneingzep

  22 listopada 2017 at 08:49

  How Long Before Cialis Starts To Work buy viagra Propecia Dry Scalp Ist Levitra Uberdosis

 39. Essay writer

  22 listopada 2017 at 14:35

  Thankyou for this terrific post, I am glad I discovered this website on yahoo.

 40. fetal doppler reviews

  23 listopada 2017 at 09:47

  Some genuinely superb blog posts on this internet site , appreciate it for contribution.

 41. super cialis

  23 listopada 2017 at 19:07

  Gdyby odkad viagry niejakiego okresu zmierzasz bytu, co byloby w poziomie wspomoc Twoja wzwody takze nie zanosisz w tym jednego wiekszego zwyciestwa, postanowze sie na zwalic sie komus na chate niepolskiego sprawnie robiacego serwisu, ktory wspomogl przedtem niezmiernie duzej kwocie postaci. Nasze przezycie zas tworczy system rekomendacje opatrzony duza apteka internetowa intelektem a uzytkiem dyskrecji zna w idealny rozwiazanie przysporzyc sie do zabicia Twoich przeszkod z erekcja.

 42. kamagra - apteka internetowa

  24 listopada 2017 at 03:49

  Coraz to szybsze viagrze szwung egzystencje w polaczeniu z jego stresujacym wzorem przyczynia sie do wzrostu ambarasow z wzwod posrod wielu wspolczesnych mezczyzn. Wysiadajac wbrew ich potrzebom zagrywka wlasny wrecza sprawna asystent w oznaczaniu najwyzszej postacie poslug w tym obrebie. Przyjmze wyrobione protekcja dodatkowo zajrzyj wlasny serwis w tym momencie dzisiaj oraz przekonasz sie podczas gdy do licha i troche mozesz nabyc w poprawieniu lekow na potencje historyjek plciowych ze nieosobista kobieta.

 43. South Pasadena Mortgage Company

  24 listopada 2017 at 08:41

  wonderful points altogether, you simply gained a new reader. What would you recommend in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 44. pogotowie cialis

  24 listopada 2017 at 15:24

  Jesli od czasu viagrze jakiegos chronosa wypatrujesz czegokolwiek, co byloby w stanie ulzyc Twoja erekcje tudziez nie zanosisz w tym jakiegokolwiek wiekszego sukcesu, uradzze sie na wizytacja nielokalnego sprawnie funkcjonujacego serwisu, ktory ulzyl poprzednio wybitnie wielgachnej kwocie jednostki. Wlasne test plus obdarzony wyobraznia uporzadkowanie wsparcia zilustrowany szeroka apteka internetowa znajomoscia natomiast behawiorem dyskrecji podola w z klasa droga dodac sie az do usuniecia Twoich tarapatow sposrod wzwodem.

 45. efekty leku viagra

  24 listopada 2017 at 21:48

  Skutecznosc viagra proponowanego na krzyz nas protekcje w obrebie rehabilitacje szkopulow erekcyjnych egzystuje w dniu nowoczesnym jakas sposrod posiadajacych pan znak rozkosz nielokalnych konsumentow. Trafna diagnoza sklecona w poprzek niepolskich fachowcow w bezplatnych konsultacjach leczniczych egzystuje w stanie w ogromny droga ulepszyc Twoje apteka internetowa zycie erotyczne. Maska sztampowymi rozwiazaniami w tym obrebie przekazujemy rowniez do perfekcji przygotowana asystent mailowa na rzecz niepolskich pacjentow.

 46. Rosemead Mortgage Company

  24 listopada 2017 at 22:39

  Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Many thanks for supplying these details.

 47. Free Backgrounds download

  25 listopada 2017 at 03:56

  Just got a Blogger account, it works good, but how do I find different users blogs I like with search. I remember there is a way, but I am not seeing it now. Thanks for your help..

 48. cialis lek

  25 listopada 2017 at 10:35

  Nie wiecznie viagry postrzegalna chorobsko somatyczna robiaca w wybitnie dynamiczny rodzaj na mechanizmy fizjologiczne wzwodu przypadkiem byc powodem miarodajne tematy z wzwodem miedzy wielu dzisiaj zyjacych mezczyzn. Stosujac sposrod wysmazonych przy uzyciu nas ensemble darmowych konsultacji w owym charakterze masz ewentualnosc czynnego wyzbycia sie rownych zwolnien w Twoich lekow na potencje przypowiesciach plciowych. Stwierdz jakze czynne procedury Ci podajemy.

 49. kamagra tabletki

  25 listopada 2017 at 19:23

  Poszukujesz viagrze zywego rekomendacje w zakresie bezplatnych konsultacji medycznych dokonywajacych Twoje oczekiwania zapewniajacych miesista dyskrecje przedsiewziecia, wstapze krajowy nowoczesnie dynamiczny serwis, w jakim przyjmiesz najwazniejszej, formy sluzbe nielekarska w zakresie rehabilitacje pasztetow sposrod erekcja. Do dnia wspolczesnego pomoglismy natychmiast nader wielu czlekom wypatrujacym obrotnego rehabilitacje impotencji apteka internetowa dodatkowo niedrugiego typu niewygod przejmujacej cierpkosci plciowej.

 50. how to stop stuttering

  26 listopada 2017 at 13:15

  My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 51. childrens play equipment

  26 listopada 2017 at 18:39

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 52. cialis w pigulce

  27 listopada 2017 at 01:36

  Jezeli od momentu viagra niejakiego chronosa dazysz bytu, co istnialoby w stanie wspomoc Twoja erekcje natomiast nie odnosisz w owym jakiegokolwiek wiekszego zwyciestwa, uradzze sie na wizyta nielokalnego sprawnie funkcjonujacego serwisu, jaki ulzyl wczesniej niezwykle kolosalnej kwocie figur. Niekrajowe przejscie natomiast tworczy organizm poparcia zachecony obfita lekami na potencje madroscia tudziez zwyczajem dyskrecji podola w klasyczny tryb przyczynic sie az do wykreslenia Twoich tematow sposrod erekcja.

 53. viagra sklep internetowy

  27 listopada 2017 at 23:49

  W oparciu o viagra sprawdzone kwalifikacyj zas niebywale duze doswiadczenie niekrajowych koneserzy egzystujemy w poziomie w wyjatkowo udzielajacy sie modus pobudzac sztuka lekarska zaburzen erekcyjnych tuz przy grosy dzisiejszych mezczyzn. Uzywajac stwierdzone dodatkowo w ogolow wyprobowane przez nas sposoby od momentu lat odnosimy znaczne pomyslnosci w sferze leczenie oschlosci plciowej. Przekazywane za pomoca nas lekami na potencje bezplatne konsultacje nielecznicze stercza na mozliwie najwazniejszym rzadzie.

 54. I value the post.Really looking forward to read more. Want more.

 55. I value the blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 56. pc games for windows xp

  29 listopada 2017 at 04:46

  You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 57. I stumbledupon it I may come back yet again since i have book marked it.

 58. web design company india

  2 grudnia 2017 at 01:03

  Keep up the excellent piece of work, I read few blog posts on this web site and I conceive that your weblog is rattling interesting and has bands of superb info.

 59. preschool outdoor equipment

  2 grudnia 2017 at 22:37

  your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

 60. norton.com/setup

  4 grudnia 2017 at 17:22

  If conceivable, as you clear knowledge, would you mind updating your blog with more information? It is damned helpful in return me.

 61. VIP Financing Solutions reviews

  4 grudnia 2017 at 21:17

  Thanks for the blog article.Much thanks again. Will read on

 62. epson printer drivers

  5 grudnia 2017 at 13:01

  Well I really liked reading it. This tip procured by you is very helpful for accurate planning.

 63. prevodjenje sa nemackog na srpski

  5 grudnia 2017 at 15:04

  Some genuinely prize content on this internet site , saved to my bookmarks.

 64. neck pain bradenton

  6 grudnia 2017 at 07:28

  Im grateful for the post.Really thank you!

 65. click here

  6 grudnia 2017 at 10:46

  pretty useful material, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 66. funny

  6 grudnia 2017 at 21:11

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 67. hotel reservations

  7 grudnia 2017 at 11:12

  I relish, result in I found exactly what I used to be having a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 68. to learn more

  7 grudnia 2017 at 15:01

  Thanks for the post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 69. vagina

  7 grudnia 2017 at 19:09

  Mate! This blog is cool. How did you make it look like this !

 70. the beauty academy cambridge reviews

  8 grudnia 2017 at 05:04

  Thank you for your blog article. Awesome.

 71. Bus Transfer Berlin

  8 grudnia 2017 at 17:33

  Your article is truly informative. More than that, it??s engaging, compelling and well-written. I would desire to see even more of these types of great writing.

 72. Bus Company Cologne

  8 grudnia 2017 at 18:46

  Regards for helping out, excellent info. Our individual lives cannot, generally, be works of art unless the social order is also. by Charles Horton Cooley.

 73. visit website

  8 grudnia 2017 at 19:57

  I value the post.Really thank you! Will read on

 74. Bus Charter Germany

  8 grudnia 2017 at 21:10

  Rattling clean site, thanks for this post.

 75. Bus Charter Lyon

  8 grudnia 2017 at 22:21

  Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 76. best online poker site

  8 grudnia 2017 at 22:27

  Your style is very unique in comparison to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this page.

 77. Email Marketing

  9 grudnia 2017 at 09:19

  Im thankful for the blog post.Much thanks again. Keep writing.

 78. bitcoin code

  9 grudnia 2017 at 19:55

  This is one awesome article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 79. InventHelp Company Headquarters

  9 grudnia 2017 at 21:57

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again..

 80. terry london vip financing

  10 grudnia 2017 at 09:09

  learning toys can enable your kids to develop their motor skills quite easily;;

 81. gadgets shops

  10 grudnia 2017 at 13:13

  Well I sincerely enjoyed studying it. This post provided by you is very constructive for accurate planning.

 82. Vancouver SEO company

  10 grudnia 2017 at 15:15

  Well I definitely liked reading it. This tip procured by you is very effective for accurate planning.

 83. TSX

  10 grudnia 2017 at 17:20

  What as up to every single one, it as in fact a nice for me to go to see this web page, it contains priceless Information.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra