Felieton

Rok 2017 oczami polskiego przedsiębiorcy

dariusz_grabowskiCo przyniesie Polsce i Polakom rok 2017? Czy upłynie pod dobrą czy złą gwiazdą? W kalendarzu chińskim jest to rok Koguta. Czy więcej w nim będzie piania i stroszenia piór, czy walki na uzbrojone w ostre noże szpony, tak jak nakazuje dalekowschodni rytuał?

Co przyniesie kolejne dwanaście miesięcy przedsiębiorcom? Jestem jednym z nich – polskim przedsiębiorcą. Wyczuwam i z odbytych rozmów wiem, z jak wielkim niepokojem właściciele małych i średnich firm zastanawiają się, co ważnego z ich punktu widzenia wydarzy się w 2017 roku. I dlatego dla samego siebie i całej polskiej braci przedsiębiorców spróbuję dokonać analizy, wybiec w przyszłość, opisać kierunek i przebieg wydarzeń. Uważam, że cztery czynniki będą decydowały o tym, co przyniesie rok 2017.

Na pierwszym miejscu stawiam „spuściznę roku 2016”, metodę rządzenia i skalę zaciągniętych zobowiązań finansowych, które przyjdzie realizować przez następne lata. Dołączyć do tego należy niepokojące zjawisko spowolnienia dynamiki gospodarczej.

Na drugim miejscu umieszczam walkę o władzę – przenoszenie i rozszerzanie pól konfliktów na coraz większe obszary, coraz to nowe grupy społeczne.

Trzecim czynnikiem o rosnącym znaczeniu i wpływie na rozwój wypadków w wymiarze politycznym, ekonomicznym i społecznym będzie kumulowanie realnej władzy i decyzji w rękach kasty urzędniczej, finansjery.

Jako czwarty czynnik wymienić należy uwarunkowania zewnętrzne (międzynarodowe i globalne), na które wpływ mieć będziemy znikomy, a których dynamika i nieprzewidywalność staje się regułą.

W spadku po starym roku

Po przejęciu władzy, podkreślmy- władzy bez mała absolutnej (prezydent, jednopartyjny rząd, wynikający stąd przywilej obsadzania swoimi ludźmi wszystkich instytucji w państwie, NBP, część mediów) Prawo i Sprawiedliwość być może w przypływie pychy i triumfalizmu, być może w wyniku błędnych kalkulacji, a najprawdopodobniej w łącznym efekcie powyższych i innych powodów rozpoczęło realizację swoich obietnic wyborczych. Niepełna lista tych, które zostały wprowadzone w życie przedstawia się następująco:

 • 500+
 • 12 złotych na godzinę
 • płaca minimalna 2000 złotych
 • wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn
 • mieszkania na wynajem
 • darmowe leki dla seniorów

Wierność programowi wyborczemu to postawa godna najwyższej pochwały, tym bardziej w czasach, gdy słowo polityka stało się „dęte, a nie święte”. A jednak obietnice wymagają, by zostały oparte na fundamencie mądrej, sprawnej strategii ekonomicznej. Literatura dostarcza wielu przykładów do czego prowadziła polityka oderwania celów od środków, którymi się dysponowało. Określana jest ona jako polityka woluntarystyczna. Wyznaczenie ambitnych, z pewnością słusznych celów i przystąpienie do ich realizacji bez uprzedniego przygotowania narzędzi, mechanizmów, całej partytury działań ekonomicznych przypomina jednak stawianie wozu przed koniem. Co gorsza, na wóz naładowano dodatkowy bagaż, wóz zapada się po osie, a woźnica strzelając z bata krzyczy – wiśta, wio!

Mój zarzut wobec rządów PiS w roku 2016 dotyczy zatem metody rządzenia. Powinna ona polegać na dogłębnym, dokładnym uporządkowaniu i ustaleniu kolejności działań w myśl prakseologicznej zasady – wpierw zestawienie środków, a następnie wyznaczenie maksymalnego celu możliwego do osiągnięcia i wynikającego stąd długookresowego trendu. Stało się odwrotnie i już dziś zaczynają się ujawniać negatywne efekty popełnionych błędów. Wskażę najważniejsze: spadek rozmiarów inwestycji, głównie prywatnych w wielkościach absolutnych, spadek tempa wzrostu PKB, spadek dynamiki, a być może i wolumenu eksportu. Spadek inwestycji to dla Polski, państwa zacofanego gospodarczo, społeczeństwa na dorobku – wiadomość najgorsza z możliwych. Oznacza bowiem, miast nadrabiania dystansu, jego utratę do najszybciej rozwijających się gospodarek światowych. Polska bez szybko rosnących inwestycji cofa się, skazuje na zagładę i to w perspektywie dwóch bądź kilku pokoleń. Za spadek inwestycji odpowiedzialność ponoszą rządzący, gdyż to oni wysyłają sygnały do przedsiębiorców co do perspektyw, przewidywanych zysków, wsparcia w walce konkurencyjnej na rynkach globalnych. Rok 2016 upłynął w atmosferze nagonki na przedsiębiorców, oskarżania ich o łamanie prawa, niepłacenie podatków, straszenie kontrolami i inspekcjami. Niestety, zapowiedzi na rok 2017 ze strony rządzących w stosunku do przedsiębiorców są być może nawet bardziej zniechęcające do inwestowania. Przecież Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada zaostrzenie kontroli rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń w firmach budowlanych, ochroniarskich i innych. O kilkadziesiąt procent mają podrożeć ubezpieczenia pojazdów i nieruchomości. Już drożeją paliwa, lada chwila wzrosną ceny energii i tylko patrzeć, jak rząd sięgnie do towarów obłożonych podatkiem akcyzowym. A przecież stawka 12 złotych na godzinę i płaca minimalna wynosząca 2000 złotych – efekt dwóch ustaw uchwalonych przez rządzącą większość to będą dodatkowe czynniki podnoszące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, pogarszające ich rentowność, komplikujące życie przedsiębiorcom. Stąd nie dziwota, że wielu spośród nich powstrzymuje się od inwestowania, zastanawia jak przetrwać w pogarszających się okolicznościach.

Wielkie nadzieje wiążą odpowiedzialni za gospodarkę w rządzie z funduszami unijnymi. Uważam, że jest kardynalnym błędem przypisywanie magicznej mocy funduszom unijnym i traktowanie ich jako remedium na rozwój gospodarczy. Ani ich skala, ani towarzyszące im uwarunkowania co do reguł wykorzystania, a tym bardziej fakt, że będą malały relatywnie i w wielkościach absolutnych w kolejnych latach nie powinno zostawić złudzeń, że należy liczyć na własną energię, potencjał, tworzyć własny kapitał.

Fundusze unijne i ich podział już są, a w roku 2017 będą w jeszcze większym stopniu przedmiotem konfliktu, walki o władzę i wpływy w ugrupowaniu rządzącym. W efekcie podział niewiele będzie miał wspólnego z rachunkiem ekonomicznym, a o wiele więcej z podziałem łupów. Przykładem niech będzie kolej, która otrzyma w 2017 roku ogromne środki na inwestycje, około 26 miliardów złotych. Cóż z tego, skoro wydatkowane będą one w sposób nieskoordynowany (przykładem dworzec w Łodzi, wylotówki z Warszawy) z innymi koniecznymi inwestycjami modernizacyjnymi, co oznacza, że z powodu „wąskich gardeł” w modernizacji linii kolejowych i innej infrastruktury, w szybkości i efektywności przewozów kolejowych nie nastąpią większe zmiany przez szereg lat. Piszę o tym, by ci spośród rządzących, którzy karmią się i karmią innych złudzeniem, że inwestycje z funduszy unijnych ożywią naszą gospodarkę w 2017 roku i następnych zeszli na ziemię i przestali wierzyć w fikcję. Inwestycje unijne mają jeszcze dodatkowy aspekt. Wymagają uprzedniego finansowania ze środków własnych – budżetowych bądź samorządowych. Napięty budżet 2017 roku pod dużym znakiem zapytania stawia to właśnie pierwotne samofinansowanie.

Spadek tempa wzrostu PKB w 2016 roku i spadek eksportu to zjawiska bardzo niepokojące. Nawet jeśli przyjąć, że część winy należy złożyć na kreatywną księgowość i eksport fikcyjny dla osiągnięcia zwrotu VAT-u, jaki realizowano w roku 2015, to i tak dla budżetu państwa jest to zła wiadomość.

Przyjęty do realizacji budżet na rok 2017, obym się mylił, jest zbyt optymistyczny po stronie dochodów, a zatem trudny będzie do zrealizowania. Założone tempo wzrostu gospodarczego w wysokości 3,6% odniesione do niskiej podstawy roku 2016 nie może być powodem do dumy. Niska dynamika gospodarcza uniemożliwi szybkie i radykalne zwiększenie wpływów podatkowych. Uważam, że wpływy podatkowe na rok 2017 z podatku VAT są przeszacowane. Co więcej, wprowadzone zmiany w systemie rozliczania VAT, przykładowo w budownictwie, skutkować będą pojawieniem się zatorów płatniczych, brakiem pieniędzy w firmach budowlanych, wynikającym z nieotrzymywania bądź opóźniania zwrotów z urzędów skarbowych, a w konsekwencji konfliktami i stagnacją w całej branży. Rząd po cichu liczy na znaczne, dodatkowe wpływy z zysku z NBP. Ale pamiętać należy, że nawet jeśli tak się stanie, to pojawią się one na koncie budżetu państwa dopiero na koniec roku budżetowego, a nie w jego trakcie.

Po stronie wydatków realizacja obietnic wyborczych w 2017 roku, czyli celów społecznych kosztować będzie budżet państwa około 40-50 miliardów złotych. Tak rozdęte wydatki socjalne nakładają na ministra finansów dodatkowy obowiązek uzyskiwania wpływów podatkowych systematycznie i w określonej wysokości, by mógł on dysponować niezbędnymi środkami w dokładnie wyznaczonym momencie. Dyscyplina podatkowa, czyli mieć wpływy z podatków zgodne z założeniami na dany dzień, to warunek „być albo nie być” dla ministra finansów.

Szczególny niepokój budzi we mnie fakt rozbudzenia i podsycania przez rząd postaw roszczeniowych różnych środowisk. Jeśli płaca minimalna będzie wynosić dwa tysiące złotych trudno sobie wyobrazić, by dziś wykwalifikowani i doświadczeni robotnicy, technicy nie zaczęli się upominać o podwyżkę płac. Kolejne grupy zawodowe im lepiej zorganizowane, tym silniej i hałaśliwiej występować będą z roszczeniami płacowymi. A przecież nad rządem zbierają się chmury za sprawą konfliktów w górnictwie, służbie zdrowia, oświacie, służbach mundurowych. W roku 2017 rząd stanie wobec narastającej presji na wzrost płac, a najgłośniej upominać będą się ci, co do których można mieć wątpliwości, czy podwyżki im się należą. Ale na tym właśnie polega ich sprawność – reagują stanowczo, bo mają siłę.

Walka o władzę

Obecny układ rządzący jest zgubny. Jarosław Kaczyński posiada pełnię władzy, podkreślmy – pełnię władzy ustawodawczej i wykonawczej będąc jednocześnie osobą nie ponoszącą żadnej odpowiedzialności za efekty rządzenia. To wypacza, demoralizuje, wynaturza struktury polityczne i urzędnicze całego państwa.

Jarosław Kaczyński we własnym ugrupowaniu PiS „zarządza poprzez konflikty”, głównie personalne, kreuje je, by zachować przywilej bycia arbitrem, do którego należy ostatnie zdanie. Wywoływanie konfliktów na zewnątrz z różnymi środowiskami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, zawodowymi ma z kolei służyć dyscyplinowaniu własnych szeregów i zamykaniu ust ewentualnym krytykom, gdyż wobec wroga zewnętrznego należy zachować jedność. Zdezorientowanej opinii publicznej rozniecanie sporów ma udowodnić, że istnieje i jest możliwy wyłącznie podział dwubiegunowy „albo my, albo oni, którzy już byli”. Jest to próba budowania bezalternatywnego świata politycznego dla przeciętnego Polaka. Jest wielkim nieszczęściem narodu i państwa, że udało się wsączyć w bez mała wszystkie struktury społeczne od rodzin przez wspólnoty zawodowe i religijne na środowiskach kibicowskich kończąc podziały, wrogość a nawet nienawiść w imię haseł i ideologii głoszonych przez dwa obozy polityczne: PiS i PO.

Przykładem niech będzie konflikt z dziennikarzami w Sejmie. Jeśli media są czwartą władzą (niektórzy twierdzą, że jak nie pierwszą, to drugą) to w sytuacji, gdy już ma się konflikt z władzą trzecią, czyli sądowniczą szukanie nowego, potężnego wroga uznać należy za głupotę do potęgi. A przecież mając władzę nad państwowym radiem i telewizją PiS ogranicza swobodę pracy dziennikarzy w Sejmie stwarzając nieodparte wrażenie o ograniczaniu swobody dostępu do informacji, „własnym” dziennikarzom utrudnia pracę i … zarobienie na kromkę chleba, co skwapliwie wykorzystują media nieprzychylne rządowi.

Można mieć poważne obawy, że konflikt między PiS i PO ma doprowadzić do polskiej kolorowej rewolucji i polskiego Majdanu, gdzie każda ze stron ma nadzieję, że wyjdzie z niego zwycięsko.  Na pewno przegranymi będą naród i państwo.

Siła urzędnika

Zaostrzanie się konfliktu politycznego w Polsce skazuje rządzących – czy tego chcą, czy nie – na rosnące uzależnienie się od resortów siłowych i ogromnej kasty urzędniczej. W efekcie model rządzenia, który coraz wyraźniej przyjmuje PiS to model etatystyczny oparty na urzędnikach podejmujących decyzje dotyczące najważniejszych spraw w gospodarce i polityce społecznej. Eliminowana jest bądź spychana na margines inicjatywa i aktywność społeczna oraz przejawy autentycznej samorządności. Taki układ władzy w długim dystansie jest dla Polski konfliktogenny i zabójczy, gdyż blokuje bądź niszczy energię obywateli, wspólnot, ich poczucie godności i odpowiedzialności.

Znamiennym przykładem i dowodem braku przygotowania do przejęcia władzy, swoistego kompleksu jest fakt, że wśród 232 posłów PiS w sejmie ani jeden, powtarzam – ani jeden, nie ma zawodowego przygotowania ekonomicznego, a co dopiero makroekonomicznego, bądź akademickiego upoważniającego do zabierania głosu w sprawach gospodarczych. Ten fakt skutkuje uzależnianiem się rządzących od wszelkiej maści doradców, firm eksperckich i lobbystów, a nade wszystko urzędników. Pamiętać jednak należy, że mądry urzędnik na pierwszym miejscu stawia poczucie własnego bezpieczeństwa i korzyść. Nigdy nie będzie sugerował trudnych, ryzykownych decyzji jeśli miałoby to zagrozić jego karierze.

Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby w roku 2017 wobec napięć i niemożności uwiarygodnienia rządu w oczach wyborców dobrymi rozwiązaniami ekonomicznymi pan premier Mateusz Morawiecki został oskarżony o nieudacznictwo i … rzucony na pożarcie, czyli zdymisjonowany.

Co to znaczy dla polskiego przedsiębiorcy?

Przytoczone powyżej argumenty skłaniają do wniosku, że rok 2017 dla większości małych i średnich przedsiębiorców będzie bardzo trudny. Z jednej strony rosnąć będą koszty, z drugiej zaś można mieć obawy, czy rosnąć będzie popyt krajowy i zagraniczny. Brak strategii gospodarczej dotyczącej przemysłu rzutować będzie na rozmiary inwestycji i ich efektywność. W sytuacji ogromnych zobowiązań socjalnych może dojść do napięć w budżecie państwa, co przy niestabilnej sytuacji politycznej doprowadzić może do konfliktów społecznych na dużą skalę.

Rząd nie chce uczynić z wielkiej rzeszy małych i średnich polskich przedsiębiorców swoich sojuszników, gdyż żadna z ustaw na to nie wskazuje, a ze środowiskiem tym nie konsultuje się rozwiązań gospodarczych i ekonomicznych. Rząd musi zatem przyjąć do wiadomości, że ogromny potencjał tkwiący w tej grupie społecznej pozostanie niewykorzystany, co gorsza, może zostać zmarnowany.

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

166 komentarzy

166 Komentarzy

 1. Soroka

  30 grudnia 2016 at 10:24

  Gdy słyszę słowo „przedsiębiorca”, albo „biznesmen”, to dostaję odbytoszczypu. Prawdę o tych dwóch kategoriach ludzi określanych tym mianem oddaje jedynie słowo „zalegalizowani złodzieje”.
  Cały ten wywód można streścić: Kto kogo i za ile.

  • Zona

   30 grudnia 2016 at 10:38

   Cóż za autodemaskacja. Dla pisocjalu zgodnie z naukami P.J. Proudhona „własność to kradzież”? Dla uważnego obserwatora to nie nowum no ale tak się zdemaskować? Jak tam na chanukach było? Fajno?

   • Soroka

    30 grudnia 2016 at 13:58

    Ja nie muszę niczego autodemaskować! Niczego nie kryję i wszystko potrafię uzasadnić!
    Dla stronnictwa ruskiego ukradzione, to własność prywatna złodzieja. W ogóle ruskie uważają że wszystko jest ich, zresztą nie oni sami, ale Polska w ich mniemaniu, to ich własność.

 2. Kacper

  30 grudnia 2016 at 12:20

  O co wam chodzi. Skąd ta uszczypliwość? Polski przedsiębiorca to budowa polskiego kapitalizmu bo jak dotąd to forowano głownie zagranicznych i zwalniano ich podatków. Grabowski ma rację. Trzeba zrównoważyć interesy pracodawcy polskiego!! z interesami pracowników. Oni nie maja szansy ,a może i nie chcą lokować kasy w rajach podatkowych. Jest coś takiego jak patriotyzm gospodarczy. Wolicie zasuwać w portugalskich biedronkach, niemieckich lidlach, francuskich Auchanach i careefourach, leroi merelnach,o bo itp.? Zobaczcie jaki krzyk, gdy się chce nałożyć podatek na te uprzywilejowane markety, pompujące zarobione na nas pieniądze do krajów swojego pochodzenia.

  • Soroka

   30 grudnia 2016 at 19:49

   Cóż to za różnicą kto mnie szlamuje, Żyd, Niemiec, Rus, czy Polak?!
   Cóż to za pojęcie „kapitał”? Jakieś marksistowskie pierdoły dla głupców? Samo użycie takiego słowa świadczy o tym, kto go używa w swoich wywodach, że jest zdeklarowanym złodziejem, albo głupcem. Skąd niby bierze się ów „kapitał”? To jest po prostu owoc szlamowania utrzymywanych w zakłamaniu ludzi.
   W uczciwym państwie (takiego na razie nie ma)są pieniądze, jest jeden bank, obywatele rozumieją w nim co to jest dobro wspólne, każdy dostaje to co mu się należy i żyją dobrze i szczęśliwie, bo nie ma tam ani szlamowania, ani kapitału, no i oczywiście materialiści mogą wykonywać tylko prace podstawowe i nie są dopuszczani do stanowisk kierowniczych, bo to są ludzie bez jakichkolwiek zasad moralnych i zaraz zaczęliby kraść i cyganić i robić inne złe rzeczy, tak jak to jest obecnie.

 3. Ralf

  30 grudnia 2016 at 13:39

  25 procent pracowników w naszym kraju pracuje w firmach rodzinnych. Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa powinny być wspierane poprzez mądrą politykę gospodarczą. Najwyższy czas na patriotyzm gospodarczy. Dość kosmopolityzmu i balcerowiczowskich bzdur, że kapitał nie ma narodowego pochodzenia. Bo ma.

 4. wars

  30 grudnia 2016 at 17:50

  „W roku 1978 obronił pracę doktorską z dziedziny teorii rozwoju gospodarczego. Otrzymał stypendium naukowe i przebywał na paryskiej Sorbonie” – no, no musiał pan już za komuny „prawidłowe” wnioski z teorii ekonomicznych wyciągać skoro władza ludowa zaufaniem pana obdarzyła i wyjazdem na Zachód nagrodziła. Otoczony takimi doradcami rząd Olszewskiego musiał upaść.

  • LSED

   30 grudnia 2016 at 18:23

   Rząd mienszewickiego masona Olszewskiego musiał upaść, bo był przez cały okres swego trwania rządem mniejszościowym.

   • wars

    30 grudnia 2016 at 19:07

    Skoro trwał, pomimo tego, że był mniejszościowy to bycie mniejszościowym nie było powodem jego upadku lecz tylko okolicznością osłabiającą go i ułatwiająca obalenie go. Rząd Belki, który powstał z nadania Kwaśniewskiego też był mniejszościowy, a trwał tyle ile było trzeba, choć był czas, że praktycznie żadna partia się do niego nie przyznawała…

    • LSED

     30 grudnia 2016 at 21:03

     Tyle że rząd Belki powstał przy końcu IV kadencji parlamentu, a Olszewskiego na początku I.

 5. kalpatropin

  18 marca 2017 at 00:07

  861849 482901of course data entry services are extremely expensive that is why always make a backup of your files 964343

 6. economics tuition

  21 marca 2017 at 09:11

  338556 481581There is noticeably a good deal to realize about this. I suppose you produced certain good points in attributes also. 462309

 7. Best News Website in World

  6 kwietnia 2017 at 22:54

  555721 623825Deference to op , some superb selective information . 377134

 8. GVK Biosciences

  9 kwietnia 2017 at 10:33

  918465 124226We will have a link exchange agreement among us! 146567

 9. Switch Energy Supplier

  22 kwietnia 2017 at 12:58

  780456 993484Excellently written article, doubts all bloggers offered the same content because you, the internet is a greater place. Please keep it up! 775911

 10. Anabolic Shop - SteroidsOne.net

  12 maja 2017 at 02:53

  239881 858960I notice there is surely lots of spam on this weblog. Do you need to have support cleaning them up? I may possibly support between courses! 257299

 11. click

  6 czerwca 2017 at 15:26

  895857 343140Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw great pattern . 411517

 12. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 18:50

  Hello, just wanted to say, I enjoyed this blog post.
  It was inspiring. Keep on posting!

 13. Yasmin

  6 września 2017 at 04:25

  I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me.

  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still
  exists.

 14. buying real

  6 września 2017 at 12:36

  Quality posts is the crucial to attract the viewers to pay a quick
  visit the site, that’s what this web site is providing.

 15. estate investing

  6 września 2017 at 17:13

  You are so interesting! I don’t think I’ve truly read through something like this before.
  So wonderful to discover another person with unique
  thoughts on this subject matter. Seriously.. thanks for starting this up.
  This web site is something that’s needed on the web, someone with a
  little originality!

 16. 119.46.144.74

  7 września 2017 at 04:07

  I read this post completely regarding the difference of latest and previous technologies, it’s awesome article.

 17. Felicitas

  7 września 2017 at 06:13

  Peculiar article, totally what I needed.

 18. Renato

  7 września 2017 at 11:06

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering problems
  with your RSS. I don’t understand why I can’t join it.
  Is there anybody else having the same RSS problems? Anyone that knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 19. small business

  8 września 2017 at 06:23

  Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this website, and article is
  truly fruitful in support of me, keep up posting
  such articles.

 20. small business start up

  9 września 2017 at 01:12

  I got this site from my friend who shared with me
  on the topic of this website and at the moment this time I am browsing this website and
  reading very informative articles or reviews at this place.

 21. Bennie

  9 września 2017 at 13:15

  Appreciation to my father who told me about this blog, this
  webpage is really remarkable.

 22. http://aliagrafica.altervista.org/

  9 września 2017 at 18:46

  I am regular visitor, how are you everybody?
  This article posted at this web site is actually nice.

 23. www.lacruzguia.com

  9 września 2017 at 19:04

  Superb, what a web site it is! This blog gives useful data to us, keep it up.

 24. Felipe

  9 września 2017 at 21:28

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 25. Damaris

  11 września 2017 at 04:38

  Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Cheers

 26. real estate deal

  11 września 2017 at 08:32

  An interesting discussion is definitely worth comment.

  There’s no doubt that that you should publish more on this issue, it
  might not be a taboo subject but typically folks don’t discuss such topics.
  To the next! Many thanks!!

 27. Tammi

  11 września 2017 at 10:39

  If you are going for finest contents like I do, only visit this site
  everyday because it offers quality contents, thanks

 28. Eric

  11 września 2017 at 14:05

  Simply desire to say your article is as amazing. The clarity
  on your put up is simply cool and i could suppose you are an expert on this subject.
  Well along with your permission allow me to snatch your RSS feed
  to keep updated with drawing close post. Thanks a million and please continue
  the enjoyable work.

 29. Lelio Vieira Carneiro Junior

  12 września 2017 at 05:21

  Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but
  I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that
  I’m totally overwhelmed .. Any recommendations? Kudos!

 30. phone numbers

  12 września 2017 at 13:21

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Excellent work!

 31. ipod nano music

  13 września 2017 at 05:30

  Somebody necessarily help to make critically posts I would state.
  That is the first time I frequented your web
  page and up to now? I surprised with the analysis you made to make
  this particular put up amazing. Fantastic activity!

 32. tourism life

  16 września 2017 at 13:48

  Howdy, I believe your site may be having internet browser compatibility
  problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to give
  you a quick heads up! Aside from that, wonderful website!

 33. Monserrate

  16 września 2017 at 22:10

  If you want to improve your familiarity just keep visiting this
  web page and be updated with the most up-to-date news update posted here.

 34. old golf course

  17 września 2017 at 07:32

  Hi there, after reading this remarkable article i am also cheerful to share
  my experience here with colleagues.

 35. golf clubs

  17 września 2017 at 18:21

  Hello to every , as I am really eager of reading this weblog’s post to be updated regularly.
  It contains pleasant information.

 36. Dave

  18 września 2017 at 01:39

  Hi, i feel that i saw you visited my blog thus i got here
  to go back the favor?.I am attempting to to find
  issues to improve my website!I assume its ok to use some
  of your concepts!!

 37. http://www.monacoarredamenti.com

  18 września 2017 at 06:59

  I’m curious to find out what blog system you are utilizing?
  I’m having some minor security issues with my latest site and I
  would like to find something more secure. Do you have any solutions?

 38. heart muscle

  18 września 2017 at 23:52

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 39. travel tips

  20 września 2017 at 05:33

  I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will
  be a lot more useful than ever before.

 40. Bernadine

  20 września 2017 at 14:29

  Wow, that’s what I was looking for, what a stuff! present here at this website, thanks admin of this site.

 41. adare golf course

  21 września 2017 at 03:51

  I every time emailed this website post page to
  all my friends, since if like to read it then my friends will too.

 42. dating sites

  22 września 2017 at 07:49

  Hey there! I’ve been following your website for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Texas!

  Just wanted to mention keep up the great work!

 43. Ahaa, its good discussion on the topic of this paragraph here at this webpage, I have read all
  that, so at this time me also commenting here.

 44. a1racewaygh.com

  22 września 2017 at 10:34

  I’m not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 45. sangsoon07.dothome.co.kr

  22 września 2017 at 10:59

  hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not
  that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your
  placement in google and can damage your high quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS
  to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating
  content. Make sure you update this again very soon.

 46. wiki.piesdokwadratu.pl

  22 września 2017 at 20:40

  Hey very nice blog!

 47. macau tourism

  22 września 2017 at 20:43

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog site is in the very same niche as yours and my
  users would definitely benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Thanks a lot!

 48. Bdsm contract

  23 września 2017 at 22:11

  202106 995815A lot of thanks I ought say, impressed with your website. I will post this to my facebook wall. 447812

 49. xpress.sg

  24 września 2017 at 18:34

  Just desire to say your article is as astonishing.

  The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert
  on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 50. anyreasondecorations.com

  25 września 2017 at 02:53

  Hi there, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts, that’s
  genuinely excellent, keep up writing.

 51. Noah

  25 września 2017 at 04:10

  Appreciating the hard work you put into your site and in depth information you
  present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful read!

  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 52. huiy.cn.com

  25 września 2017 at 04:24

  Hi every one, here every person is sharing such experience, thus it’s nice to read
  this website, and I used to pay a quick visit this weblog every day.

 53. irregular heart rhythms

  26 września 2017 at 06:01

  I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could
  a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 54. Rachele

  26 września 2017 at 09:39

  This website certainly has all the information I needed concerning this subject and didn’t
  know who to ask.

 55. irregular heart rhythms

  26 września 2017 at 21:18

  Terrific article! That is the kind of info that are supposed to be shared across
  the net. Shame on Google for not positioning this post
  upper! Come on over and talk over with my web site .
  Thanks =)

 56. educacaoembudasartes.org

  26 września 2017 at 21:44

  Hiya very cool website!! Guy .. Excellent ..
  Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also?
  I’m happy to search out so many useful info here within the post, we want
  work out extra techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 57. confer heart protection

  27 września 2017 at 00:40

  I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this web page is actually nice.

 58. genome-editing.com

  27 września 2017 at 01:11

  Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the good works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 59. irregular heart rhythms

  27 września 2017 at 06:22

  It’s the best time to make a few plans for the future and it’s time to be
  happy. I have read this publish and if I could I wish to suggest you some interesting issues or suggestions.

  Maybe you can write next articles regarding this article.

  I wish to read even more things about it!

 60. dpj168.com

  27 września 2017 at 19:05

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended
  up losing several weeks of hard work due to no
  back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 61. gratis brazil dating

  28 września 2017 at 02:55

  Hiya very nice website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..

  I will bookmark your web site and take the feeds additionally?

  I’m happy to seek out numerous helpful information here within the put up, we want work
  out extra techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 62. Tilly

  28 września 2017 at 07:06

  Hi there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting
  a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 63. ladybellez.com

  28 września 2017 at 15:46

  I wanted to thank you for this excellent read!!

  I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you
  book-marked to check out new stuff you post…

 64. Iva

  28 września 2017 at 21:53

  It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting
  things or advice. Perhaps you can write next articles referring
  to this article. I desire to read even more things about it!

 65. tercio borlenghi junior

  29 września 2017 at 10:12

  Appreciation to my father who stated to me regarding this webpage, this weblog is
  in fact awesome.

 66. Irving

  29 września 2017 at 15:33

  When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get several e-mails
  with the same comment. Is there any way you can remove me from
  that service? Appreciate it!

 67. reverse phone number

  30 września 2017 at 11:39

  Appreciation to my father who informed me regarding this weblog, this
  website is truly remarkable.

 68. dating sites

  30 września 2017 at 15:20

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you
  shield this hike.

 69. soccer sweat shirts

  30 września 2017 at 21:05

  I’m gone to convey my little brother, that he should also go to see this webpage on regular basis to obtain updated from latest
  news update.

 70. When some one searches for his necessary thing, therefore he/she wants to be available that in detail,
  thus that thing is maintained over here.

 71. bigger butt workouts

  1 października 2017 at 22:13

  It’s appropriate time to make some plans for
  the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few
  interesting things or advice. Maybe you can write next articles
  referring to this article. I desire to read even more things about it!

 72. bigger butt workouts

  2 października 2017 at 09:06

  Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many options out
  there that I’m totally confused .. Any tips? Thanks a lot!

 73. Gerardo

  2 października 2017 at 09:09

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 74. Miguneingzep

  2 października 2017 at 09:17

  Kamagra Gelatina viagra Achat Finasteride Buy Viagra Pills

 75. fatal heart attacks

  2 października 2017 at 10:13

  Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.
  It was truly informative. Your site is extremely helpful.
  Thanks for sharing!

 76. Miguneingzep

  2 października 2017 at 12:24

  Priligy Safe Will Cephalexin Heal Tooth Infection Propecia Cost No Prescription viagra How To Buy Synthroid Online Fda Approved Canadian Online Pharmacies Wee Northwestpharmacy

 77. Miguneingzep

  2 października 2017 at 12:40

  Did Keflex Cause Lower Platelets Viagra Al Supermercato viagra prescription Cialis En Exceso Es Malo

 78. Dyan

  3 października 2017 at 16:27

  It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I may just I wish to recommend
  you few fascinating things or advice. Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I desire to read even more things approximately it!

 79. dating guidelines

  3 października 2017 at 19:58

  Hello to every one, the contents existing at this web page are actually amazing for people experience, well, keep up the good
  work fellows.

 80. travel magazine

  4 października 2017 at 09:36

  Good day! This is kind of off topic but I need
  some advice from an established blog. Is it difficult to set up
  your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about
  creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any
  tips or suggestions? Appreciate it

 81. Miguneingzep

  5 października 2017 at 12:02

  Cialis Online Con Paypal Lasix Rezeptfrei Kaufen viagra Viagara 40 Pills For 99$ Prescription Levitra Achat Cialis 10 Mg Precio Farmacia

 82. buy arsenal soccer

  6 października 2017 at 08:10

  If you are going for most excellent contents like myself, just go to see this web page daily for the reason that it offers quality contents, thanks

 83. dating sites frequently

  6 października 2017 at 23:44

  My spouse and I stumbled over here by a different website
  and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look
  forward to exploring your web page for a second time.

 84. http://www.okmeydani.org

  7 października 2017 at 09:01

  What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious experience on the
  topic of unpredicted emotions.

 85. Nate

  8 października 2017 at 20:33

  Informative article, totally what I was looking for.

 86. heart disease multiply

  9 października 2017 at 07:42

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared
  to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while
  people consider worries that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
  thing without having side-effects , people could take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 87. fatal heart

  9 października 2017 at 07:53

  Just want to say your article is as astonishing.
  The clarity to your put up is simply nice and that i can suppose
  you’re an expert on this subject. Well along with your permission let me to grab
  your feed to keep updated with forthcoming post. Thank you 1,000,
  000 and please carry on the enjoyable work.

 88. toned butt

  9 października 2017 at 08:19

  This piece of writing gives clear idea in support of the new users of blogging, that actually how to do
  running a blog.

 89. toned butt

  9 października 2017 at 16:30

  Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Cheers, I appreciate it!

 90. Ashly

  10 października 2017 at 02:15

  I’ll immediately grasp your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.

  Do you have any? Kindly permit me recognize so that I may
  just subscribe. Thanks.

 91. Umanizzare

  10 października 2017 at 16:09

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well
  am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any points for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 92. es.pinterest.com

  11 października 2017 at 15:30

  When I originally commented I appear to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from now
  on each time a comment is added I receive 4 emails with the exact
  same comment. There has to be an easy method you can remove
  me from that service? Appreciate it!

 93. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  12 października 2017 at 04:51

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could
  a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two
  images. Maybe you could space it out better?

 94. sklep kamagra - cialisnajtaniej.pl

  13 października 2017 at 12:40

  Pod warunkiem napiecie viagrze stal sie niejakim z nieodlacznych ziomow jakiegokolwiek Twojego dnia to pewnie, proba Twoich przypowiesci erotycznych wypadla przykladnemu pogorszeniu rowniez bezpiecznym zakloceniom. Posiadajac na wzmiance smukla asystent wielu facetom jej pozadajacym przyrzadzalismy idealna propozycje wymieniajaca bezplatne oraz w calosci czujne narady medyczne. Wielgachne lekami na potencje eksperiencja plus wydajne akt to kolejne walory wlasnych imprezy w tej watlej polu.

 95. Miguneingzep

  14 października 2017 at 18:00

  Viagra Original Precio Cialis En Zaragoza viagra Amoxicillin For Rabbits

 96. lelio vieira carneiro junior

  14 października 2017 at 21:43

  Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I hesitate a lot and never manage to get nearly anything done.|

 97. www.mipedu.nhc.ac.uk

  16 października 2017 at 08:36

  I pay a quick visit day-to-day some sites and blogs to read posts, however this webpage gives
  feature based writing.

 98. akademinetwork.xyz

  16 października 2017 at 11:26

  Hiya very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful ..

  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am glad to search out so many useful info here in the publish,
  we need develop more techniques on this regard, thanks
  for sharing. . . . . .

 99. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  17 października 2017 at 17:07

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic
  but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 100. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  17 października 2017 at 17:27

  I love looking through a post that can make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 101. Egli Diana Pinto

  17 października 2017 at 18:02

  Hi there mates, nice post and pleasant arguments commented here, I am truly enjoying by these.|

 102. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 18:17

  Hello everyone, it’s my first pay a visit at this website,
  and piece of writing is in fact fruitful designed for me, keep up posting these types of articles or reviews.

 103. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  17 października 2017 at 20:21

  Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would check this? IE nonetheless is the market leader and a good element of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.|

 104. tercio borlenghi junior

  17 października 2017 at 22:37

  That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read article!|

 105. Lelio Vieira Carneiro

  18 października 2017 at 00:47

  Awesome things here. I’m very satisfied to see your article. Thank you a lot and I am having a look forward to contact you. Will you please drop me a mail?|

 106. Egli Diana Pinto

  18 października 2017 at 03:17

  I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!|

 107. Browse through millions of mp3 tracks

  18 października 2017 at 03:18

  Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s website link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.|

 108. Itamar Serp

  18 października 2017 at 05:32

  Spot on with this write-up, I really think this site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!|

 109. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 października 2017 at 07:14

  Fastidious answers in return of this query with solid arguments and telling the whole thing regarding that.|

 110. Itamar Serp

  18 października 2017 at 08:56

  Great blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol|

 111. Luiz Gastão Bittencourt

  18 października 2017 at 10:42

  Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!|

 112. Lelio Junior

  18 października 2017 at 12:27

  This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 113. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 12:32

  I am actually glad to glance at this weblog posts which carries lots of helpful facts, thanks for providing these kinds of statistics.|

 114. Egli Diana Pinto

  18 października 2017 at 14:14

  If you are going for best contents like me, just visit this web page every day since it gives feature contents, thanks|

 115. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 16:25

  I read this paragraph fully regarding the comparison of most up-to-date and preceding technologies, it’s awesome article.|

 116. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 17:40

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!|

 117. Carlos Eduardo Veiga

  19 października 2017 at 00:37

  Thanks for any other informative blog. The place
  else may just I get that kind of information written in such an ideal means?
  I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I’ve been at the look
  out for such information.

 118. José Wilame Araújo Rodrigues

  19 października 2017 at 07:17

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.|

 119. Umanizzare presidios

  19 października 2017 at 07:23

  What’s up to all, because I am truly keen of reading
  this blog’s post to be updated regularly. It consists of nice stuff.

 120. Grupo Serval escandalo

  19 października 2017 at 12:19

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering issues with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!|

 121. Lelio Junior

  19 października 2017 at 14:46

  I don’t even understand how I ended up here, however I assumed this put up used to be good. I do not know who you might be however certainly you are going to a famous blogger if you happen to are not already. Cheers!|

 122. website admin allows

  20 października 2017 at 02:53

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic,
  let alone the content!

 123. Lelio Vieira Carneiro Junior

  20 października 2017 at 05:25

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through many
  of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m
  definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 124. Inez

  20 października 2017 at 10:16

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will talk about
  this blog with my Facebook group. Chat soon!

 125. Miguneingzep

  20 października 2017 at 23:39

  Alimentation Et Baclofen Amoxicillin Kidney [url=http://buyvarden.com]levitra reimport[/url] Viagra Generique Effet Cats Bladder Infection Amoxicillin Kamagra Direct

 126. Itamar Serp

  22 października 2017 at 18:44

  Spot on with this write-up, I honestly think this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to see more,
  thanks for the advice!

 127. besting timex watches

  23 października 2017 at 09:37

  Hurrah, that’s what I was exploring for, what a information! present
  here at this web site, thanks admin of this web site.

 128. Lelio Junior

  23 października 2017 at 11:45

  I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here.
  Again, awesome web site!

 129. resort asbestos

  23 października 2017 at 15:45

  I was excited to discover this site. I wanted to thank you
  for ones time due to this fantastic read!! I definitely appreciated
  every little bit of it and i also have you book-marked to
  check out new stuff in your website.

 130. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  23 października 2017 at 18:10

  I am actually happy to glance at this weblog posts which
  includes plenty of valuable data, thanks for providing these data.

 131. tercio borlenghi jr

  24 października 2017 at 07:44

  Its like you learn my mind! You seem to grasp so much about this, such as you wrote the guide in it or something.
  I believe that you simply can do with a few % to force the message home a little bit, however other than that, that is excellent blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

 132. Lélio Vieira Carneiro Junio

  24 października 2017 at 10:30

  I think that is one of the such a lot significant information for me.
  And i’m happy reading your article. But want to observation on few normal
  things, The site style is wonderful, the articles is in point of fact nice : D.

  Excellent task, cheers

 133. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  24 października 2017 at 14:26

  Saved as a favorite, I love your blog!

 134. Dadado Veig

  24 października 2017 at 23:24

  Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My website covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each
  other. If you happen to be interested feel free
  to send me an email. I look forward to hearing from
  you! Wonderful blog by the way!

 135. Carlos Eduardo Veiga

  25 października 2017 at 00:05

  Hiya! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when viewing from my iphone.

  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  correct this issue. If you have any suggestions, please share.
  Thank you!

 136. Miguneingzep

  26 października 2017 at 01:15

  Buy Super Viagra Propecia Minoxidil Side Effects Canadian Overnight [url=http://mailordervia.com]viagra[/url] Viagra For Sale Canada Pharmacy

 137. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  27 października 2017 at 02:13

  Excellent post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.

  Cheers!

 138. Dadado Veig

  28 października 2017 at 07:24

  What i don’t realize is if truth be told how you are
  no longer really much more smartly-appreciated than you may be now.
  You are very intelligent. You realize thus considerably in relation to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles.

  Its like men and women are not involved unless it’s one thing to do
  with Lady gaga! Your own stuffs excellent. At all times deal with it up!

 139. Carlos Eduardo Correa da Veig

  28 października 2017 at 08:57

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, let
  alone the content!

 140. Lelio Junior

  29 października 2017 at 18:41

  Everyone loves it when individuals come together and share ideas.
  Great website, keep it up!

 141. Miguneingzep

  30 października 2017 at 15:34

  Cephalexin Pneumonia Bactroban [url=http://howmuchisvia.com]online pharmacy[/url] Generic Amoxicilina Website On Line

 142. find asbestos

  31 października 2017 at 00:44

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. Cheers

 143. Lélio Vieira Carneiro Junior

  31 października 2017 at 11:42

  Pretty! This was an incredibly wonderful article.
  Thanks for providing this information.

 144. Miguneingzep

  31 października 2017 at 13:18

  Online Pharmacy Cialis Reviews Sale Macrobid Best Website Online Cheapeast [url=http://costofcial.com]online pharmacy[/url] Cephalexin For Canine Il Viagra Umano

 145. home security system

  31 października 2017 at 18:13

  Excellent way of telling, and good paragraph to take facts regarding my presentation focus, which i am
  going to deliver in institution of higher education.

 146. tercio borlenghi junior

  1 listopada 2017 at 09:07

  Howdy! This blog post could not be written any better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I’ll send this article to him.

  Pretty sure he will have a good read. I appreciate you for
  sharing!

 147. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  2 listopada 2017 at 01:45

  Hello, always i used to check blog posts here early in the dawn, as i like to gain knowledge of more
  and more.

 148. Itamar Serp

  2 listopada 2017 at 07:40

  Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.

 149. quality security

  4 listopada 2017 at 05:16

  Your mode of telling all in this paragraph is genuinely
  pleasant, every one be able to effortlessly know it, Thanks
  a lot.

 150. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  4 listopada 2017 at 23:13

  Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding anything totally, however this piece of writing gives good understanding yet.

 151. asbestos spores

  5 listopada 2017 at 15:28

  I every time spent my half an hour to read this weblog’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.

 152. http://www.vs.windhaag-perg.at

  8 listopada 2017 at 04:29

  I’m more than happy to uncover this website. I wanted to thank you for ones
  time for this particularly fantastic read!!

  I definitely savored every part of it and i also have you saved to fav to look at new things on your web site.

 153. website numbers

  10 listopada 2017 at 19:06

  Superb, what a weblog it is! This blog gives useful data to us, keep it up.

 154. Carlos Eduardo Veiga

  12 listopada 2017 at 02:04

  It’s really a great and useful piece of information. I
  am satisfied that you just shared this helpful information with us.

  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 155. Miguneingzep

  21 listopada 2017 at 12:24

  Propecia Arzt [url=http://cheapvia50mg.com]viagra[/url] Zithromax And Breastfeeding Viagra Pour Libido

 156. timex check

  25 listopada 2017 at 02:10

  Keep on working, great job!

 157. Ezekiel

  28 listopada 2017 at 19:02

  Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me mad so any
  help is very much appreciated.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra