Wiara

Papież jasno o uchodźcach: „zjawisko dotyka całej planety”

Na sytuację nieletnich imigrantów – zwraca uwagę Ojciec Święty w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przypadający w niedzielę. Kościół powszechny obchodzi go w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.

W orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Ojciec Święty Franciszek występuje przeciw współczesnym formom niewolnictwa, jakimi są handel ludźmi, prostytucja czy wyzysk w pracy. Zachęca też do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony.

W orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Papież wzywa do otoczenia troską dzieci, które są „bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej”. Podejmując refleksję nad wyzyskiem nieletnich, cytuje słowa z Ewangelii św. Mateusza: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2).

Ojciec Święty zauważa, że dzisiaj migracje dotykają wszystkich kontynentów i – jak pisze – w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. „Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu” – czytamy w orędziu.

Papież przypomina, że „każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej. Zachęca też do tego, by pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów.

Pełny tekst orędzia:

„Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”

Drodzy bracia i siostry!

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę Jezusa, która jest zarówno porywająca jak i zobowiązująca. Stwierdzenie to wytycza w istocie pewną drogę, która prowadzi do Boga, począwszy od najmniejszych, a skończywszy na Zbawicielu w dynamice gościnności. Zatem to właśnie gościnność jest niezbędnym warunkiem, aby urzeczywistnić tę drogę: Bóg stał się jednym z nas, w Jezusie stał się dzieckiem, a otwartość na Boga w wierze, która karmi nadzieję, wyraża się w miłosnej bliskości wobec najmniejszych i najsłabszych. Zarówno wiara, nadzieja jak i miłość są zaangażowane w uczynkach miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, które odkryliśmy podczas niedawnego Jubileuszu Nadzwyczajnego.

Ale Ewangeliści podkreślają również odpowiedzialność tych, którzy działają wbrew miłosierdziu: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2). Jakże nie myśleć o tym surowym ostrzeżeniu zastanawiając się nad wyzyskiem, jakiego dopuszczają się ludzie bez skrupułów, ze szkodą dla wielu chłopców i dziewcząt wprowadzanych na drogę prostytucji lub nabranych na pornografię, zniewolonych pracą dziecięcą lub zaciągniętych do wojska, wplątanych w handel narkotykami i inne formy przestępczości, zmuszonych do ucieczki od konfliktów i prześladowań, związanej z ryzykiem samotności i opuszczenia?

Z tego względu z okazji dorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, zależy mi na zwróceniu uwagi na sytuację nieletnich imigrantów, zwłaszcza samotnych, wzywając wszystkich do otoczenia troską dzieci, które są trzykrotnie bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej.

Dzisiaj migracje nie są zjawiskiem ograniczonym do niektórych obszarów naszej planety, ale dotykają wszystkich kontynentów i w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu. To przede wszystkim nieletni płacą wielkie koszty emigracji, niemal zawsze spowodowanej przez przemoc, ubóstwo i warunki środowiskowe – czynniki z którymi niemal zawsze łączy się również globalizacja w jej aspektach negatywnych. Niepohamowany wyścig ku szybkim i łatwym zyskom pociąga za sobą także rozwój obrzydliwych plag, jak handel dziećmi, wyzysk i maltretowanie nieletnich i, ogólnie, pozbawienie praw właściwych dzieciństwu usankcjonowanych w Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Okres dziecięcy ze względu na jego szczególną delikatność ma unikalne i niezbędne wymagania. Przed wszystkim prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego, w którym można wzrastać pod kierunkiem i przykładem ojca i matki. Następnie, prawo i obowiązek do otrzymania odpowiedniego wykształcenia, głównie w rodzinie, a także w szkole, gdzie dzieci mogą rozwijać się jako ludzie i jako protagoniści swojej własnej przyszłości i przyszłości swojej ojczyzny. Rzeczywiście w wielu częściach świata czytanie, pisanie i dokonywanie elementarnych rachunków jest nadal przywilejem nielicznych. Ponadto wszyscy nieletni mają prawo do zabawy i podejmowania aktywności rekreacyjnych – a w sumie mają prawo, aby być dziećmi.

Natomiast wśród imigrantów dzieci są grupą najbardziej narażoną, ponieważ, wchodząc w życie, są niedostrzegane i pozbawione głosu: niestabilność pozbawia je dokumentów, ukrywając je w oczach świata; nieobecność towarzyszących im dorosłych uniemożliwia, by ich głos się podniósł i był słyszalny. W ten sposób imigranci niepełnoletni często ostatecznie lądują na najniższych poziomach ludzkiej degradacji, gdzie bezprawie i przemoc wypalają przyszłość wielu niewinnych ludzi, zaś sieć wyzysku nieletnich trudno przełamać.

Jak na to reagować?

Przede wszystkim zdając sobie sprawę, że zjawisko migracji nie jest oderwane od historii zbawienia, a wręcz stanowi jej część. Z nim jest związane przykazanie Boże: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Wj 22,20); „Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt 10,19). Zjawisko to jest znakiem czasów, znakiem mówiącym o opatrznościowym dziele Bożym w historii i we wspólnocie ludzkiej w oczekiwaniu na powszechną komunię. Nie pomijając problemów a często także dramatów i tragedii migracji, jak również trudności związanych z godnym przyjęciem tych osób, Kościół zachęca do rozpoznania Bożego planu także w tym zjawisku, będąc pewnym, że nikt nie jest obcy we wspólnocie chrześcijańskiej, „obejmującej osoby każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, jak to ma miejsce w przypadku migrantów niepełnoletnich.

Trzeba również zmierzać do ochrony, integracji i trwałych rozwiązań.

Przede wszystkim chodzi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony, ponieważ „ci chłopcy i dziewczęta trafiają często na ulicę, pozostawieni są samym sobie, wykorzystywani przez ludzi pozbawionych skrupułów, którzy niejednokrotnie czynią z nich ofiary przemocy fizycznej, moralnej i seksualnej” (BENEDYKT XVI, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008).

Zresztą linia podziału między migracją a handlem czasami może być bardzo cienka. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do stworzenia wśród imigrantów stanu narażonych na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli są niepełnoletni: ubóstwo i brak środków utrzymania – wraz nierealnymi oczekiwaniami wywołanymi przez media; niski poziom alfabetyzacji; nieznajomość praw, kultury a często także języka krajów przyjmujących. Wszystko to czyni ich zależnymi fizycznie i psychicznie. Ale najsilniejszym bodźcem do wykorzystywania i wyzysku dzieci jest popyt. Jeśli nie zostanie znaleziony surowszy i bardziej skuteczny sposób reakcji przeciwko spekulantom, to nie będzie można powstrzymać wielu form niewolnictwa, których ofiarami są nieletni.

Konieczne jest zatem, aby imigranci właśnie dla dobra swoich dzieci coraz ściślej współpracowali z przyjmującymi je wspólnotami. Z wielką wdzięcznością patrzymy na organizmy i instytucje, kościelne i obywatelskie, które z wielkim zaangażowaniem oferują czas i środki, aby chronić nieletnich przed różnymi formami wykorzystywania. Ważne, aby zrealizować coraz bardziej skuteczną i wzmożoną współpracę, opartą nie tylko na wymianie informacji, ale także na intensyfikacji sieci zdolnych do zapewnienia szybkich i powszechnych interwencji. Nie oznacza to niedocenienia faktu, że niezwykła siła wspólnot kościelnych przejawia się zwłaszcza wtedy, gdy jest w nich jedność w modlitwie i komunia we wspólnocie.

Po drugie, trzeba pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów. Zależą oni we wszystkim od wspólnoty dorosłych i bardzo często brak środków finansowych staje się przeszkodą w zastosowaniu odpowiedniej polityki przyjęcia, pomocy i integracji społecznej. W konsekwencji, zamiast promować integrację społeczną nieletnich migrantów, czy programy bezpiecznej i wspieranej repatriacji, usiłuje się jedynie przeszkodzić ich wjazdowi, sprzyjając w ten sposób uciekaniu się do siatek nielegalnych; lub są oni odsyłani do kraju pochodzenia, bez upewnienia się, czy odpowiada to ich rzeczywistemu „interesowi nadrzędnemu”.

Kondycja nieletnich migrantów jest jeszcze poważniejsza, gdy są w sytuacji nieregularnej lub gdy są zaangażowani przez zorganizowaną przestępczość. Wówczas często ich losem są ośrodki pozbawienia wolności. Nierzadko bywają aresztowani, a ponieważ nie mają pieniędzy, aby zapłacić za kaucję lub podróż powrotną, to mogą być przez długie okresy osadzeni, narażeni na nadużycia i przemoc różnego rodzaju. W takich przypadkach prawo państw do zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zabezpieczenia narodowego dobra wspólnego musi się łączyć z obowiązkiem rozwiązania i uregulowania sytuacji nieletnich imigrantów, z pełnym poszanowaniem ich godności i starając się sprostać ich potrzebom, kiedy są sami, ale również potrzebom ich rodziców, dla dobra całej rodziny.

Następnie kluczową kwestią pozostaje przyjęcie odpowiednich procedur krajowych i planów współpracy uzgodnionych pomiędzy krajami pochodzenia i przyjmującymi, mając na uwadze eliminację przyczyn przymusowej migracji nieletnich.

Po trzecie, kieruję do wszystkich gorący apel o poszukiwanie i przyjmowanie trwałych rozwiązań. Ponieważ jest to zjawisko złożone, kwestia migrantów nieletnich musi zostać rozwiązana począwszy od jej przyczyn. Wojny, łamanie praw człowieka, korupcja, ubóstwo, zaburzenia równowagi środowiska i katastrofy ekologiczne są niektórymi z przyczyn tego problemu. Dzieci jako pierwsze cierpią z tego powodu, znosząc niekiedy tortury i kary cielesne, którym towarzyszą cierpienia moralne i psychiczne, pozostawiając w nich niemal zawsze nieusuwalne ślady.

Jest zatem absolutnie konieczne, aby w krajach pochodzenia stawić czoło przyczynom migracji. Wymaga to, jako pierwszy krok, zaangażowania całej wspólnoty międzynarodowej w celu wygaszenia konfliktów i przemocy, które zmuszają ludzi do ucieczki. Ponadto potrzebna jest dalekowzroczna wizja, zdolna do zapewnienia odpowiednich programów dla obszarów dotkniętych najpoważniejszymi niesprawiedliwościami i niestabilnością, aby wszystkim zapewniono dostęp do autentycznego rozwoju, który promuje dobro dzieci będących nadzieją ludzkości.

Na koniec pragnę skierować słowo do was, idących obok dzieci i młodzieży na drogach emigracji: potrzebują oni waszej cennej pomocy, a także Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej przez was ofiarnej służbie. Niestrudzenie odważnie żyjcie dobrym świadectwem Ewangelii, która wzywa was do rozpoznania i przyjęcia Pana Jezusa obecnego w najmniejszych i najsłabszych.

Zawierzam wszystkich nieletnich imigrantów, ich rodziny, ich wspólnoty i was, będących blisko nich, opiece Świętej Rodziny z Nazaretu, aby czuwała nad każdym i towarzyszyła im w drodze. Do mojej modlitwy dołączam Apostolskie Błogosławieństwo.

W Watykanie, 8 września 2016 r., we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

118 komentarzy

118 Komentarzy

 1. Everette Henkensiefken

  23 lutego 2017 at 21:49

  Fake Oakley Sunglasses

 2. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 19:13

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

 3. Lelio Vieira Carneiro Junior

  5 września 2017 at 23:11

  It’s remarkable to pay a quick visit this
  web page and reading the views of all friends on the topic of this article, while I am also keen of getting experience.

 4. business coach

  6 września 2017 at 20:28

  Hi there, for all time i used to check webpage posts here early in the morning, as i like to find out more and more.

 5. thesun.co.uk

  8 września 2017 at 13:20

  Wow, fantastic blog format! How lengthy have you ever been blogging for?
  you make running a blog glance easy. The overall look of your web site is excellent, as neatly as the content!

 6. door pops back

  9 września 2017 at 13:57

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

  You are amazing! Thanks!

 7. pt.wikipedia.org

  10 września 2017 at 00:54

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 8. available cheap stocks

  10 września 2017 at 14:14

  Thank you for every other great post. The place else
  may anybody get that kind of information in such an ideal way
  of writing? I’ve a presentation subsequent week,
  and I am on the look for such information.

 9. Thanks for sharing your thoughts on losing weight.
  Regards

 10. I was very pleased to find this site. I want to
  to thank you for your time just for this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you
  saved as a favorite to see new things in your site.

 11. door pops

  12 września 2017 at 13:56

  It’s really very complex in this busy life to listen news on Television, thus
  I just use the web for that reason, and get the hottest information.

 12. https://cashsmile.net/activity/p/364621

  12 września 2017 at 16:40

  You are so awesome! I do not believe I have read a single
  thing like that before. So nice to find somebody with a few original thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This website is something
  that’s needed on the internet, someone with some originality!

 13. real estate investing

  13 września 2017 at 00:33

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is
  fantastic, as well as the content!

 14. planning travel

  16 września 2017 at 06:07

  I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this
  information for my mission.

 15. macau tourism offers

  17 września 2017 at 01:46

  I am sure this piece of writing has touched all the
  internet users, its really really fastidious article on building
  up new webpage.

 16. tourism keep

  17 września 2017 at 01:55

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it
  has pretty much the same page layout and design. Superb choice
  of colors!

 17. golf course

  17 września 2017 at 06:44

  These are truly wonderful ideas in about blogging. You have touched some pleasant things here.
  Any way keep up wrinting.

 18. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 września 2017 at 00:01

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
  when i read this article i thought i could also create comment due
  to this brilliant piece of writing.

 19. adare golf course

  18 września 2017 at 05:32

  Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thank you for providing these details.

 20. travel cover

  18 września 2017 at 06:38

  It’s actually a cool and helpful piece of information.
  I’m satisfied that you shared this helpful information with
  us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 21. cause fatal heart

  19 września 2017 at 09:44

  Great post.

 22. holiday travel cruise

  19 września 2017 at 10:56

  Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it
  a look. I’m definitely enjoying the information. I’m
  book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and great design and style.

 23. Franklin

  19 września 2017 at 13:08

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find
  It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 24. traveling wilburys

  20 września 2017 at 02:10

  Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem.
  If you have any recommendations, please share.

  Many thanks!

 25. golf clubs

  20 września 2017 at 08:31

  After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and now each
  time a comment is added I get 4 emails with the same comment.
  There has to be an easy method you are able to remove me from that service?

  Thanks a lot!

 26. hamyangcho.com

  21 września 2017 at 00:33

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried
  about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress content into
  it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 27. l2demigods.eu

  21 września 2017 at 17:17

  It’s actually a great and helpful piece of
  information. I am glad that you simply shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 28. tourism keep

  21 września 2017 at 17:59

  Thanks for another informative site. The place else may just I am getting
  that type of information written in such an ideal manner?
  I’ve a mission that I am just now running on, and
  I have been at the look out for such info.

 29. Terrie

  21 września 2017 at 19:40

  Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
  when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible piece of writing.

 30. tnmert.top

  22 września 2017 at 00:33

  Amazing! This blog looks just like my old one!
  It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

 31. http://forum.cakeinthesixpack.com/

  22 września 2017 at 05:11

  Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.

  Please let me know. Thank you

 32. Alyce

  22 września 2017 at 11:37

  You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be actually something which I think
  I would never understand. It seems too complex and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 33. soccer sweat shirts

  22 września 2017 at 14:06

  First off I want to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask
  if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing.
  I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts
  out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying
  to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Appreciate it!

 34. metalgearctf.net

  22 września 2017 at 21:31

  Hi to all, it’s genuinely a good for me to pay
  a quick visit this web site, it contains priceless Information.

 35. http://bbs.zgsyb.com/space-uid-1309887.html

  23 września 2017 at 19:08

  WOW just what I was looking for. Came here by searching
  for ig

 36. http://www.amberkaye.com/

  25 września 2017 at 00:06

  These are genuinely enormous ideas in about blogging. You have touched some
  nice points here. Any way keep up wrinting.

 37. Nelly

  25 września 2017 at 01:25

  Very good information. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).

  I have bookmarked it for later!

 38. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this site with
  my Facebook group. Chat soon!

 39. Marcus

  25 września 2017 at 11:41

  That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise info… Appreciate your sharing
  this one. A must read article!

 40. butt workout

  26 września 2017 at 00:45

  Hi there, just wanted to mention, I loved this blog post. It was practical.
  Keep on posting!

 41. travel cruise starting

  26 września 2017 at 19:04

  I visited several web sites however the audio feature for audio songs existing at this web page is truly fabulous.

 42. travel cruise starting

  27 września 2017 at 05:40

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found
  something that helped me. Appreciate it!

 43. Dollie

  27 września 2017 at 12:52

  I am not sure where you are getting your info, but good
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 44. soccer jerseys

  28 września 2017 at 03:11

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

  I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
  All the best

 45. http://fatbuddha.ie/

  28 września 2017 at 03:38

  Awesome things here. I’m very satisfied to see your post.
  Thank you a lot and I am having a look forward
  to touch you. Will you please drop me a mail?

 46. Hello There. I found your blog using msn. This is a
  really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come
  back to read more of your useful info. Thanks for the
  post. I’ll definitely return.

 47. corpus.co.il

  28 września 2017 at 07:14

  I blog often and I genuinely appreciate your content. This article has truly peaked
  my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new details about
  once per week. I opted in for your Feed too.

 48. route travel

  28 września 2017 at 12:58

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward
  to brand new updates and will share this site with my Facebook
  group. Talk soon!

 49. gratis brazil dating

  28 września 2017 at 17:35

  Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend
  your site, how can i subscribe for a weblog web site?
  The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 50. Carmine

  29 września 2017 at 07:56

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article
  seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with web browser compatibility but I thought I’d post to let
  you know. The style and design look great though!

  Hope you get the problem fixed soon. Cheers

 51. Ronrhip

  29 września 2017 at 12:16

  Cialis Online Napoli Il Viagra Scade cialis Mail Order Celebrex Cats Bladder Infection Amoxicillin Viagra Calgary Fast Shipping

 52. smart phones

  30 września 2017 at 17:00

  This page truly has all of the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 53. www.instagram.com

  2 października 2017 at 02:06

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web
  site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed
  account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to
  your feeds and even I achievement you access consistently
  rapidly.

 54. dating sites frequently

  2 października 2017 at 19:17

  This site was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I have found something which helped me. Thanks!

 55. Ronrhip

  3 października 2017 at 11:52

  Propecia With Minoxidil Male Pattern Amoxil Package Insert Where To Buy Clomid Trusted Site cheap cialis Vipps Approved Canadian Pharmacies Levitra Disfuncion Psicologica

 56. https://br.linkedin.com/

  4 października 2017 at 12:40

  Having read this I believed it was very enlightening.

  I appreciate you finding the time and effort to put this information together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.

  But so what, it was still worthwhile!

 57. I’ll immediately snatch your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe.
  Thanks.

 58. buy arsenal soccer

  5 października 2017 at 12:31

  Excellent goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to
  and you’re simply too magnificent. I really like what you’ve acquired right here, really like what you’re saying and the way in which through which you are saying it.
  You’re making it entertaining and you still care for
  to keep it sensible. I can not wait to learn far more from
  you. This is really a great web site.

 59. Ronrhip

  6 października 2017 at 06:48

  Top Pills Online No Perscription Low Cost Diflucan cialis Le Cialis Prise

 60. heart protection

  7 października 2017 at 13:13

  I do not even understand how I ended up here, however I
  assumed this put up was good. I do not realize who you might be but certainly you are going to a
  famous blogger in the event you are not already. Cheers!

 61. travel tips

  8 października 2017 at 03:44

  Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?

  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
  your broadcast offered vibrant clear idea

 62. Ronrhip

  8 października 2017 at 17:43

  Viagra Rezeptfrei Kaufen Billig levitra 20mg Cialis Ruckenschmerzen

 63. dating sites

  9 października 2017 at 19:26

  Ahaa, its fastidious conversation regarding this post at this place at
  this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 64. lee-field.co.uk

  10 października 2017 at 04:57

  Wonderful items from you, man. I’ve take into accout
  your stuff prior to and you are just too great. I actually like what you have acquired right
  here, really like what you are saying and the way in which
  by which you say it. You make it entertaining and you continue to care for to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is really
  a great web site.

 65. confer heart protection

  11 października 2017 at 09:52

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 66. www.youtube.com

  11 października 2017 at 15:06

  For latest news you have to go to see world-wide-web
  and on world-wide-web I found this site as a most excellent web
  site for hottest updates.

 67. dating web page

  12 października 2017 at 09:54

  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where
  I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours
  and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 68. Ronrhip

  12 października 2017 at 19:47

  Buy Prednisone For Dogs Online Acheter Kamagra En Ligne Lasting Longer In Bed generic levitra for sale in us Propecia Preparado Oficinal

 69. travel close

  13 października 2017 at 06:29

  This is my first time pay a visit at here and i am actually happy to read everthing
  at one place.

 70. Ronrhip

  15 października 2017 at 09:42

  Generic Zentel Overnight Shipping Shipped Ups bayer generic generic levitra 100mg Doxycycline Lyme Substitute

 71. Ronrhip

  16 października 2017 at 01:15

  Clomid Plus D Ovulation How Does Kamagra Work Ciplactin viagra Order Doxycycline Online Australia What Is Amoxicillin Used

 72. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  18 października 2017 at 04:06

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group.
  Chat soon!

 73. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  18 października 2017 at 07:27

  After exploring a number of the blog posts on your web site, I truly appreciate your technique of writing a blog.
  I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
  Please visit my website too and tell me your opinion.

 74. Lelio Junior

  20 października 2017 at 00:39

  Hi there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 75. smart phone applications

  20 października 2017 at 05:18

  I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering issues with
  your website. It appears as if some of the written text within your posts
  are running off the screen. Can somebody else please comment
  and let me know if this is happening to them too? This
  may be a problem with my browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

 76. Lelio Vieira Carneiro

  20 października 2017 at 18:01

  I think this is among the most vital information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna
  remark on few general things, The site style is ideal, the
  articles is really excellent : D. Good job, cheers

 77. Egli Diana Pinto

  20 października 2017 at 18:41

  Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am
  attempting to find things to enhance my web site!I suppose its
  ok to use some of your ideas!!

 78. www.byutiful.net

  21 października 2017 at 04:07

  Keep this going please, great job!

 79. Lelio Vieira Carneiro Junior

  21 października 2017 at 05:06

  It’s in fact very complex in this full of activity life to listen news
  on Television, thus I just use web for that purpose, and take the latest
  news.

 80. Ronrhip

  22 października 2017 at 05:47

  Tretinoin No Prescription Tadalafil Generic Online Viagra Y Cialis Mejor generic cialis Levitra Walmart Plan Synthriod Without A Script

 81. phones encapsulate

  22 października 2017 at 12:22

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Bless you

 82. Itamar Serp

  23 października 2017 at 03:43

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading
  incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is
  it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 83. Carlos Eduardo Veiga

  23 października 2017 at 22:52

  Hey there! I’ve been following your site for a long time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Texas!
  Just wanted to say keep up the excellent work!

 84. http://www.cieek.com/profile/EugeniaMar

  24 października 2017 at 07:41

  Yes! Finally something about pressure factors.

 85. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  24 października 2017 at 20:44

  Everyone loves what you guys are usually up too.
  This type of clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 86. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 18:09

  This paragraph is in fact a pleasant one it assists
  new net viewers, who are wishing for blogging.

 87. Ronrhip

  26 października 2017 at 05:54

  How Long Does Zithromax Stay In System Sildenafil 25 Mg Generico sildenafil tadalafil and vardenafil Dois

 88. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  26 października 2017 at 14:47

  If you want to take much from this paragraph then you have to apply such strategies to your won webpage.

 89. José Wilame Araújo Rodrigues

  27 października 2017 at 03:14

  I visited multiple sites however the audio feature for audio songs current at this web page is really marvelous.

 90. Umanizzare presídios

  27 października 2017 at 10:44

  What’s up everyone, it’s my first visit at this web site, and paragraph is
  in fact fruitful in favor of me, keep up
  posting these articles.

 91. Egli Diana Pinto

  27 października 2017 at 11:34

  Hi, just wanted to mention, I loved this post.
  It was funny. Keep on posting!

 92. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  27 października 2017 at 18:20

  I was extremely pleased to discover this website. I need to to thank you for
  your time just for this wonderful read!! I definitely loved every
  part of it and I have you bookmarked to look at new information in your site.

 93. Carlos Eduardo Correa da Veig

  28 października 2017 at 01:48

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough
  time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative
  ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 94. Carlos Eduardo Correa da Veig

  28 października 2017 at 12:19

  Hi to all, because I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular
  basis. It contains nice data.

 95. tercio borlenghi jr

  28 października 2017 at 19:19

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your website.
  It looks like some of the written text in your content are running off the screen.
  Can someone else please comment and let me know if this
  is happening to them too? This may be a issue with my web browser because I’ve
  had this happen previously. Cheers

 96. Egli Diana Pinto

  29 października 2017 at 00:23

  Greetings I am so happy I found your blog page, I really found you by error, while I was looking on Digg for something else, Nonetheless I am here now
  and would just like to say kudos for a tremendous post
  and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic job.

 97. Lelio Vieira Carneiro

  29 października 2017 at 04:16

  Hi there to all, since I am genuinely eager of reading
  this weblog’s post to be updated daily. It contains good
  material.

 98. website admin allows

  29 października 2017 at 05:06

  If some one wishes expert view about blogging after that i suggest him/her
  to pay a visit this weblog, Keep up the fastidious job.

 99. sand asbestos

  29 października 2017 at 18:12

  Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I’ve truly loved surfing around your blog posts.

  After all I will be subscribing to your feed and I am hoping you write again soon!

 100. May

  29 października 2017 at 23:47

  Thanks for finally writing about >Papież jasno
  o uchodźcach: „zjawisko dotyka całej planety” – Prawy.pl <Loved it!

 101. Ronrhip

  30 października 2017 at 12:46

  Dental Antibiotic Amoxicillin Protection How Long 10 Levitra 10mg Prix Viagra Online Reditab [url=http://cheaplevi.com]buy levitra professional[/url] Where Can I Buy Orlistat In Us

 102. security system

  31 października 2017 at 06:37

  I love it when people get together and share ideas.
  Great blog, keep it up!

 103. Egli Diana Pinto

  31 października 2017 at 17:28

  These are truly impressive ideas in about blogging.
  You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.

 104. timex wearers

  31 października 2017 at 22:48

  This is very fascinating, You’re an overly skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to searching for
  more of your excellent post. Also, I’ve shared your website
  in my social networks

 105. Lelio Vieira Carneiro Junior

  1 listopada 2017 at 03:20

  Hello I am so thrilled I found your blog page, I really found you
  by mistake, while I was browsing on Bing for something else, Nonetheless
  I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post
  and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
  through it all at the minute but I have saved
  it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 106. Ronrhip

  1 listopada 2017 at 09:23

  Cialis 10 O 20 Mg Brand Cialis Overnight secure ordering isotretinoin amex accepted low price [url=http://cheapvia50mg.com]generic viagra[/url] Priligy Ftbl 30 Mg

 107. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  4 listopada 2017 at 01:44

  Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the excellent work!

 108. short websites

  4 listopada 2017 at 05:35

  Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness for your publish is just cool and that i
  could assume you’re knowledgeable in this subject.
  Fine with your permission let me to take hold of your
  RSS feed to keep updated with drawing close post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 109. timex watch

  4 listopada 2017 at 22:18

  Attractive element of content. I just stumbled upon your site and in accession capital
  to say that I acquire in fact loved account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing in your feeds or even I
  fulfillment you get admission to consistently rapidly.

 110. Ronrhip

  5 listopada 2017 at 05:48

  Generic For Propecia Levitra Lawyers [url=http://cheapvia100mg.com]viagra prescription[/url] Doxycycline Acne Viagra 24 Horas Espana

 111. http://helmyhashim.com/

  8 listopada 2017 at 03:23

  Keep on writing, great job!

 112. website whenever

  8 listopada 2017 at 13:09

  Saved as a favorite, I really like your website!

 113. Dadado Veig

  11 listopada 2017 at 11:49

  Very shortly this web site will be famous among all blog users, due
  to it’s nice articles or reviews

 114. Ward

  11 listopada 2017 at 18:06

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for novice blog writers?
  I’d really appreciate it.

 115. Grupo Coral presidios

  11 listopada 2017 at 23:00

  Hi to every one, for the reason that I am really eager of
  reading this blog’s post to be updated on a regular basis.
  It consists of pleasant material.

 116. Lelio Vieira Carneiro Junior

  12 listopada 2017 at 05:14

  Hi to all, how is everything, I think every one is getting
  more from this website, and your views are pleasant in support of new
  visitors.

 117. smart phones

  14 listopada 2017 at 21:19

  It’s amazing to visit this site and reading the views of all mates
  about this paragraph, while I am also eager of getting know-how.

 118. Ronrhip

  17 listopada 2017 at 17:57

  Priligy Farmacias Ecuador Cheap Pharmacy [url=http://bestviaonline.com]viagra[/url] Viagra Online Pharmacy Amoxicillin Dosage Skin Infection

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra