Kościół

Franciszek na Wielki Post: Odkryjmy dar Słowa Bożego i drugiego człowieka

Do odkrycia na nowo daru Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących zachęcił papież Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post. Jego hasło brzmi: „Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”.

Papież na wstępie przypomniał, że Wielki Post jest okresem, w którym chrześcijanie wezwani są do nawrócenia, aby wzrastali w przyjaźni z Bogiem. Służą temu post, modlitwa i jałmużna. W swoim orędziu nawiązał do przypowieści o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31).

Franciszek wskazał, że tekst ten wzywa nas do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek niezależnie od swojego statusu materialnego jest darem. Stąd Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Dotyczy to zwłaszcza przyjęcia życia i umiłowania go, zwłaszcza gdy jest kruche.

Ojciec Święty odnosząc się do postaci bogacza wskazał następnie na zaślepienie spowodowane przez grzech i podporządkowanie nas samych i całego świata „egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju”. „Bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu” – zaznaczył.

„Źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata” – stwierdził papież.

Franciszek podkreślił, że Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim.

„Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących” – napisał Ojciec Święty.

Papież zachęcił wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej.

„Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej” – zakończył swoje wielkopostne orędzie papież Franciszek.

 

Oto treść tego dokumentu w tłumaczeniu na język polski:

ORĘDZIE NA WIELKI POST 2017

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne, zachęcając nas do szczerego nawrócenia.

1. Druga osoba jest darem

Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia dwóch głównych bohaterów, ale to człowiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: jest on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby się podnieść, leży u bramy bogacza i je okruszyny, które spadają z jego stołu, całe jego ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). Obraz jest więc ponury, a człowiek jest powalony na obie łopatki i poniżony.

Scena okazuje się jeszcze bardziej dramatyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to osoba anonimowa, ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się jako człowiek, z którym należy łączyć jakąś historię osobistą. Chociaż dla bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas staje się znany i niemal bliski, staje się obliczem; a jako takie – darem, bezcennym bogactwem, istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej konkretna kondycja jest sytuacją odrzucenia przez ludzi (por. Homilia na Mszy św., 8 stycznia 2016).

Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu z wdzięcznością ich wartości. Również ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty i przemiany swojego życia. Pierwszą zachętą jaką kieruje ta przypowieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. By jednak móc to uczynić, trzeba potraktować poważnie także to, co Ewangelia mówi nam o bogaczu.

2. Grzech nas zaślepia

Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których znajduje się bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest określony jedynie jako „bogacz”. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura była rzeczywiście bardzo ceniona, bardziej niż srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodzajem tkaniny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakteru. Zatem bogactwo tego człowieka było przesadne, również dlatego, że okazywane było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 19).

Dostrzega się w nim dramatycznie zepsucie grzechu, które dokonuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność i pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 20 września 2013).

Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem (por. Adhort, ap. Evangelii gaudium, 55). Zamiast być narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi, pieniądz może podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju.

Przypowieść ukazuje nam ponadto, że chciwość bogacza czyni go próżnym. Jego osobowość spełnia się w pozorach, w pokazywaniu innym, na co może sobie pozwolić. Pozory jednak maskują wewnętrzną pustkę. Jego życie jest uwięzione w zewnętrzności, najbardziej powierzchownym i ulotnym wymiarze egzystencji (por. tamże, 62).

Najniższym szczeblem tego upadku moralnego jest pycha. Bogacz ubiera się jak by był królem, udaje zachowanie Boga, zapominając, że jest po prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka zdemoralizowanego umiłowaniem bogactwa nie ma nic oprócz własnego „ja”, i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega otaczających go osób. Owocem przywiązania do pieniędzy jest zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu.

Patrząc na tę osobę możemy zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

3. Słowo jest darem

Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze przygotować się na zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas do przeżycia doświadczenia podobnego, do tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny było udziałem bogacza. Kapłan, nakładając popiół na głowę, powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza część przypowieści ma miejsce w zaświatach. Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7).

Również nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi długi dialog z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk 16,24.27), wykazując, że należy do ludu Bożego. Ten szczegół czyni jego życie jeszcze bardziej niespójnym, ponieważ do tej pory nic nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie było miejsca dla Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam.

Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby biedak ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. Gesty, o które prosi Łazarza są podobne do tych, których bogacz sam mógł dokonać, ale których nigdy nie dopełnił. Abraham jednak wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” (w. 25). W zaświatach zostaje przywrócona pewna sprawiedliwość i cierpienia życiowe są równoważone przez dobro.

Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Bogacz bowiem, który ma braci jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby posłał do nich Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków; niechże ich słuchają” (w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (w. 31).

W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem bogacza: źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata.

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.

W Watykanie, 18 października 2016 r., w Święto św. Łukasza Ewangelisty

FRANCISZEK

Źródło: Episkopat.pl

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

207 komentarzy

207 Komentarzy

 1. cheap prints

  3 listopada 2017 at 09:29

  I could not resist commenting. Perfectly written!

 2. how to get free psn codes 2017

  5 listopada 2017 at 01:15

  Awesome post.

 3. Maria Luiza

  6 listopada 2017 at 18:57

  Wichtig bei dieser Übung ist der gerade Rücken. http://njxrds.com/comment/html/?7423.html

 4. Denver Assisted Living

  8 listopada 2017 at 09:22

  Regulations vary for senior care services.

 5. SCCP

  8 listopada 2017 at 10:57

  Incredible points. Great arguments. Keep up the good work.

 6. what is shingles

  22 listopada 2017 at 00:21

  Prior to the sores crust over, the VZV infection could be spread to anybody who is
  not unsusceptible to chickenpox with inoculation or
  previous infection.

 7. itil bernanah

  29 listopada 2017 at 20:48

  Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku
  cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku
  cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku
  cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek
  ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku
  cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku
  cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu
  Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu
  Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu
  Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku
  cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu Memek ku cuman satu

 8. Home Improvement

  14 grudnia 2017 at 06:19

  Perfectly written content material , regards for information .

 9. pirater un compte facebook

  16 grudnia 2017 at 01:57

  pirater un compte facebook

 10. poker

  16 grudnia 2017 at 08:38

  pirater un compte facebook

 11. Zbiornik

  21 grudnia 2017 at 01:51

  Keep on working, great job!

 12. ciré

  21 grudnia 2017 at 22:35

  Tanks in support of sharing such a nice thinking, pkst is fastidious,
  thats wwhy i have read it entirely

 13. taboo tube

  23 grudnia 2017 at 21:18

  Hey very nice blog!

 14. christian tee shirts

  24 grudnia 2017 at 06:28

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

 15. captcha solver

  27 grudnia 2017 at 02:51

  І wih I could enter morde info aboսt thiѕ,
  but I can be jeopardizing myself annd my family. Not to mention, the usսally pⅼease tɑke a molre secuular
  approach tһat’s good bеcause іt maу Ƅе used by anyone reɑlly.
  Mοst men wһіch hass a porn habit wіll advise уoս tһat they’re not a
  single thiing ɑny healthy man won’t do.

 16. tarot la emperatriz trabajo

  27 grudnia 2017 at 14:44

  tirada de tarot amor solteros tarot del dia amor tarot virgo hoy amor
  cruz celta tarot explicacion consulta cartas tarot trabajo tarot en persona granada tarot gratis si ono tarot economico 5 euros tarot tirada de cartas tarot
  si ono gratis carta do dia tarot gratis cartas tarot mundoastro tarot gratis por telefono uruguay
  tarot gratis telefono fijo tarot y horoscopo gratis vida y familia tarot
  sola busca la emperatriz tarot salud tarot gratis dinero
  y negocios rueda dela fortuna tarot mitico comprar cartas tarot barcelona como se lee el tarot osho
  zen tirada de cartas de tarot gratis consulta cartas
  del tarot gratis tarot aleister crowley gratis tarot salud arcanos tarot astrologia horoscopo horoscopo
  chino gratis de hoy cerdo tarot capricornio amor 2017 el tarot de hoy para acuario tarotista en madrid tarot amor
  una carta gratis tirada de cartas de tarot tarot gratis si
  o no 3 cartas la rueda dela fortuna tarot trabajo tarot del amor solteros tarot
  del amor piscis tarot piscis hoy amor tarot y amor mago tarot salud busco
  tarotista buena tarot gratis carta del dia tarot de la buena
  suerte tarot para tauro hoy gratis quiero aprender a tirar las
  cartas de tarot gratis arcanos del tarot gnosis tarot de pareja amor
  tarot 8 tarot y runas gratis tirada virtual tarot
  gratis si o no el oraculo tarot del amor para libra
  hoy tirada del tarot del amor oraculo gratis tarot gay horoscopo de hoy geminis mujer tarot gratis secretos magicos tirada de tarot gratis
  para trabajo tirada tarot gitano dela suerte gratis emperatriz invertida tarot amor
  tarot chino 2017 gratis tarot de las hadas de azucar gratis cartas tarot gratis tirada tira el tarot tiradas gratis
  runas cruz que significa la carta del tarot el ermitano tarot
  de verdad amor tarot por telefono gratis tarot osho zen voz interior consulta tarot granada si o
  no tarot hispano tarot del amor del dia de hoy gratis tirada de tarot de sol gratis chat gratis para lectura de tarot telefono de tarot economico
  tarot sobre la salud gratis tarot vida y familia piscis tarotistas famosos en mexico tirada del
  tarot amor y trabajo tarot certero por si o no tarot en el amor para hoy baraja de tarot con manchas de humedad interpretacion tarot brujas tarot celta tirada tarot gratis vidente tirada
  de vidas pasadas consulta futuro tarot gratis consulta tarot gratis telefono tarot de solteros gratis la carta de tarot del dia tarot por telefono
  en uruguay relacion entre cabala y tarot tirada tarot gratis
  cartas aquarian tarot el tarot gitano tarot union de
  parejas barajas del tarot gitano curso de cabala
  y tarot tiradas de cartas de tarot gratis tarot visa 3 euros
  tarot en linea gratis si o no consulta del tarot sobre
  el amor tarot sincero como aprender a leer el tarot de las hadas

 17. Pingback: wordpress

 18. Pingback: matthew pillmore

 19. Pingback: Fake Oakleys

 20. Pingback: geico home

 21. Pingback: click this

 22. Pingback: Bankruptcy Attorney

 23. Pingback: Lotto Dominator Reviews

 24. Pingback: Flower delivery singapore

 25. Pingback: typing software

 26. Pingback: התקנת מזוזוה בלוד

 27. Pingback: cannabis oil treatment

 28. Pingback: free xbox live codes

 29. Pingback: coupon code

 30. Pingback: free psn codes 2017

 31. Pingback: jake burgess

 32. Pingback: Recommended Reading

 33. Pingback: progressive homeowners insurance

 34. Pingback: hartford auto insurance quotes

 35. Pingback: wedding packages

 36. Pingback: Office website

 37. Pingback: wedding gowns

 38. Pingback: http://amishfurnitureonline.angelfire.com/

 39. Pingback: how to deal with phen375 side effects

 40. Pingback: fast payday loans online no credit check online

 41. Pingback: health insurance for individuals

 42. Pingback: Buy Ripple

 43. Pingback: boiler repairs

 44. Pingback: water pipe

 45. Pingback: Funciona

 46. Pingback: Home Page

 47. Pingback: emp jammer

 48. Pingback: alitadie shop

 49. Pingback: bionda figa

 50. Pingback: Comics

 51. Pingback: http://www.saveforkids.org/tooth-restoration-options-and-considerations.php

 52. Pingback: abs workout

 53. Pingback: Oakley Sunglasses Sale

 54. Pingback: ali-bird.com

 55. Pingback: עופות ובשר

 56. Pingback: pcmunkey

 57. Pingback: instagram takipçi satın al

 58. Pingback: ERP System Contruction Set

 59. Pingback: pirater un compte facebook

 60. Pingback: house insurance

 61. Pingback: دانلود شهرزاد سوم

 62. Pingback: casino

 63. Pingback: youth oakleys cheap

 64. Pingback: instagram hack

 65. Pingback: maricruz

 66. Pingback: free sex video

 67. Pingback: altinfiyatlariguncel.net

 68. Pingback: Publix Passport

 69. Pingback: liteblue sign in

 70. Pingback: https://loginsecure.org/

 71. Pingback: http://helios7blog.wordpress.com/2018/02/10/dangerous-side-effects-of-energy-drinks/

 72. Pingback: find more

 73. Pingback: best womens bike helmet

 74. Pingback: emergency plumbers north ealing

 75. Pingback: xxx

 76. Pingback: best porno

 77. Pingback: 192.168.l.l

 78. Pingback: boiler repair

 79. Pingback: شهرزاد سوم

 80. Pingback: شهرزاد چهارم

 81. Pingback: Photography Quinceañera

 82. Pingback: http://community.thomsonreuters.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/431503

 83. Pingback: hartford property insurance

 84. Pingback: melasma ayurvedic treatment

 85. Pingback: transfer services

 86. Pingback: http://2ch-ranking.net/redirect.php?url=http://forum.babyonline.pl/forum/member.php?u=296093

 87. Pingback: http://2ch-ranking.net/redirect.php?url=https://www.bme.com/iam/kulll/

 88. Pingback: sex stamina

 89. Pingback: Sanitär

 90. Pingback: read more

 91. Pingback: right here

 92. Pingback: Coventry Chauffeur Hire

 93. Pingback: Purple Mattress Dangerous Powder

 94. Pingback: OTHER CENTER TO CENTER

 95. Pingback: http://vreporn.com/

 96. Pingback: Bourn hall clinic gurgaon

 97. Pingback: Bitcoin

 98. Pingback: Bulk SMS Turkmenistan

 99. Pingback: http://pornofollies.com/

 100. Pingback: Asbestos Watch Brisbane Removal

 101. Pingback: click for source

 102. Pingback: my link

 103. Pingback: sex tapes

 104. Pingback: white noise mp3

 105. Pingback: Electronic & 3D Printer

 106. Pingback: christian louboutin outlet real

 107. Pingback: http://clubpenguin-codes.com/

 108. Pingback: his explanation

 109. Pingback: Travel Deals

 110. Pingback: beleza brasil

 111. Pingback: Pokies

 112. Pingback: Sex Toy Store

 113. Pingback: UIDAI Features

 114. Pingback: Aadhar Latest News

 115. Pingback: sell my house fast

 116. Pingback: trabajos en garden grove ca

 117. Pingback: wedding photographer CT

 118. Pingback: Learn To Sing For Beginners

 119. Pingback: MILF Amber Jayne What's Good For The Goose

 120. Pingback: Pot O'Dongs Eva Notty Carolina Sweets

 121. Pingback: great post to read

 122. Pingback: iamtheceo

 123. Pingback: matthew pillmore

 124. Pingback: Lesb

 125. Pingback: christian louboutin sneaker replica

 126. Pingback: search optimization

 127. Pingback: wnetrz

 128. Pingback: http://www.eyekonik.com

 129. Pingback: drone works ny

 130. Pingback: quick cash loans bad credit

 131. Pingback: go to website

 132. Pingback: Discover More Here

 133. Pingback: children's party hire equipment

 134. Pingback: รับดูแลสวน

 135. Pingback: Red Tea Detox

 136. Pingback: วิธีทําให้ผิวขาวง่ายๆ

 137. Pingback: 15 Minute Manifestation Reviews

 138. Pingback: Manifestation Miracle Reviews

 139. Pingback: ray ban canada outlet

 140. Pingback: I was reading this

 141. Pingback: knob

 142. Pingback: https://mrbabyphotography.page4.me/

 143. Pingback: semen

 144. Pingback: wilhelm willeke

 145. Pingback: watch movies online

 146. Pingback: Vicenta

 147. Pingback: Georgianna

 148. Pingback: Malamud

 149. Pingback: montaj aer conditionat ieftin bucuresti

 150. Pingback: DraftKings NBA DFS Picks

 151. Pingback: discoteche versilia

 152. Pingback: cheap online sunglasses australia

 153. Pingback: healthy diet

 154. Pingback: ivoignatov com

 155. Pingback: http://ptcharacterprofiles.website/index.php/Sound_And_Productive_Secrets_And_Techniques_To_Speaking_In_General_Public..._Tip_Num_24_Of_839

 156. Pingback: read this article

 157. Pingback: Nâng Mũi S Line

 158. Pingback: michael kors outlet tanger

 159. Pingback: cunt

 160. Pingback: Exchange Cryptocurrency to US Dollars

 161. Pingback: weee disposal

 162. Pingback: weee recycling

 163. Pingback: jake burgess springfield mo

 164. Pingback: rekomendasi saham

 165. Pingback: Rich Fucks Part 2 Bridgette B Kristen Scott Honey Gold Xander Corvus

 166. Pingback: No Pain No GPA Gain Makayla Cox Vienna Black

 167. Pingback: Lindsay

 168. Pingback: Official site

 169. Pingback: oakley australia complaints

 170. Pingback: charapitas cacheras

 171. Pingback: computer equipment disposal

 172. Pingback: old computer recycling

 173. Pingback: click here

 174. Pingback: Clicking Here

 175. Pingback: Movers and Packers in Dubai

 176. Pingback: rectum

 177. Pingback: college

 178. Pingback: reddit canada goose

 179. Pingback: Visit Website

 180. Pingback: drone works binghampton ny

 181. Pingback: Deluxe Back of the Kitchen White Bib Aprons

 182. Pingback: real instagram likes

 183. Pingback: payday loans

 184. Pingback: Lincoln park Chiropractors

 185. Pingback: Quick

 186. Pingback: https://www.acheinabaixada.com.br/

 187. Pingback: Full Report

 188. Pingback: cum

 189. Pingback: crap

 190. Pingback: capodanno versilia

 191. Pingback: discoteche in versilia

 192. Pingback: affordable website designers

 193. Pingback: House for sale in Oak lawn, IL.

 194. Pingback: https://holidays.etihad.com/deals/on-sale

 195. Pingback: James Vertzayias

 196. Pingback: Samsung wholesale

 197. Pingback: Lips

 198. Pingback: buy viagra online

 199. Pingback: blinds to go cellular shades

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra