Wiara

Franciszek na Wielki Post: Odkryjmy dar Słowa Bożego i drugiego człowieka

Do odkrycia na nowo daru Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących zachęcił papież Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post. Jego hasło brzmi: „Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”.

Papież na wstępie przypomniał, że Wielki Post jest okresem, w którym chrześcijanie wezwani są do nawrócenia, aby wzrastali w przyjaźni z Bogiem. Służą temu post, modlitwa i jałmużna. W swoim orędziu nawiązał do przypowieści o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31).

Franciszek wskazał, że tekst ten wzywa nas do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek niezależnie od swojego statusu materialnego jest darem. Stąd Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Dotyczy to zwłaszcza przyjęcia życia i umiłowania go, zwłaszcza gdy jest kruche.

Ojciec Święty odnosząc się do postaci bogacza wskazał następnie na zaślepienie spowodowane przez grzech i podporządkowanie nas samych i całego świata „egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju”. „Bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu” – zaznaczył.

„Źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata” – stwierdził papież.

Franciszek podkreślił, że Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim.

„Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących” – napisał Ojciec Święty.

Papież zachęcił wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej.

„Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej” – zakończył swoje wielkopostne orędzie papież Franciszek.

 

Oto treść tego dokumentu w tłumaczeniu na język polski:

ORĘDZIE NA WIELKI POST 2017

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne, zachęcając nas do szczerego nawrócenia.

1. Druga osoba jest darem

Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia dwóch głównych bohaterów, ale to człowiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: jest on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby się podnieść, leży u bramy bogacza i je okruszyny, które spadają z jego stołu, całe jego ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). Obraz jest więc ponury, a człowiek jest powalony na obie łopatki i poniżony.

Scena okazuje się jeszcze bardziej dramatyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to osoba anonimowa, ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się jako człowiek, z którym należy łączyć jakąś historię osobistą. Chociaż dla bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas staje się znany i niemal bliski, staje się obliczem; a jako takie – darem, bezcennym bogactwem, istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej konkretna kondycja jest sytuacją odrzucenia przez ludzi (por. Homilia na Mszy św., 8 stycznia 2016).

Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu z wdzięcznością ich wartości. Również ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty i przemiany swojego życia. Pierwszą zachętą jaką kieruje ta przypowieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. By jednak móc to uczynić, trzeba potraktować poważnie także to, co Ewangelia mówi nam o bogaczu.

2. Grzech nas zaślepia

Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których znajduje się bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest określony jedynie jako „bogacz”. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura była rzeczywiście bardzo ceniona, bardziej niż srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodzajem tkaniny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakteru. Zatem bogactwo tego człowieka było przesadne, również dlatego, że okazywane było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 19).

Dostrzega się w nim dramatycznie zepsucie grzechu, które dokonuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność i pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 20 września 2013).

Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem (por. Adhort, ap. Evangelii gaudium, 55). Zamiast być narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi, pieniądz może podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju.

Przypowieść ukazuje nam ponadto, że chciwość bogacza czyni go próżnym. Jego osobowość spełnia się w pozorach, w pokazywaniu innym, na co może sobie pozwolić. Pozory jednak maskują wewnętrzną pustkę. Jego życie jest uwięzione w zewnętrzności, najbardziej powierzchownym i ulotnym wymiarze egzystencji (por. tamże, 62).

Najniższym szczeblem tego upadku moralnego jest pycha. Bogacz ubiera się jak by był królem, udaje zachowanie Boga, zapominając, że jest po prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka zdemoralizowanego umiłowaniem bogactwa nie ma nic oprócz własnego „ja”, i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega otaczających go osób. Owocem przywiązania do pieniędzy jest zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu.

Patrząc na tę osobę możemy zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

3. Słowo jest darem

Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze przygotować się na zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas do przeżycia doświadczenia podobnego, do tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny było udziałem bogacza. Kapłan, nakładając popiół na głowę, powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza część przypowieści ma miejsce w zaświatach. Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7).

Również nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi długi dialog z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk 16,24.27), wykazując, że należy do ludu Bożego. Ten szczegół czyni jego życie jeszcze bardziej niespójnym, ponieważ do tej pory nic nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie było miejsca dla Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam.

Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby biedak ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. Gesty, o które prosi Łazarza są podobne do tych, których bogacz sam mógł dokonać, ale których nigdy nie dopełnił. Abraham jednak wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” (w. 25). W zaświatach zostaje przywrócona pewna sprawiedliwość i cierpienia życiowe są równoważone przez dobro.

Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Bogacz bowiem, który ma braci jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby posłał do nich Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków; niechże ich słuchają” (w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (w. 31).

W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem bogacza: źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata.

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.

W Watykanie, 18 października 2016 r., w Święto św. Łukasza Ewangelisty

FRANCISZEK

Źródło: Episkopat.pl

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

154 komentarze

154 Komentarzy

 1. Tanika Landsaw

  21 lutego 2017 at 16:12

  tree removal the woodlands texas

 2. Stacey Lapinta

  22 lutego 2017 at 07:21

  dodaj ogloszenie za darmo

 3. Camie Gum

  22 lutego 2017 at 08:42

  iherb coupon code

 4. Alexander Candle

  22 lutego 2017 at 08:47

  urlop w Mikolajkach

 5. Charmaine Pellerito

  22 lutego 2017 at 08:55

  poker online

 6. Dotty Degroote

  22 lutego 2017 at 14:08

  I truly wanted to develop a simple note to be able to say thanks to you for some of the amazing techniques you are sharing on this site. My long internet look up has at the end been recognized with beneficial strategies to share with my two friends. I ‚d point out that we site visitors actually are truly lucky to live in a perfect website with many marvellous individuals with useful things. I feel extremely grateful to have seen the website page and look forward to tons of more cool moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.CosmosEntertainment

 7. Merle Orantes

  22 lutego 2017 at 16:15

  Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and certainly not appear to get something done.TubeSync

 8. Dottie

  22 lutego 2017 at 18:16

  Real clear web site, thankyou for this post.EBestWebHost

 9. Buford Mattick

  23 lutego 2017 at 03:10

  Thanks for this post, I am a big big fan of this internet site would like to keep updated.TubeSync

 10. Vi

  23 lutego 2017 at 05:08

  The subsequent time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my option to learn, but I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you might repair if you happen to werent too busy in search of attention.EBestWebHost

 11. tummy tuck st louis

  23 lutego 2017 at 23:33

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and after this whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is in whatever way you can remove me from that service? Thanks!

 12. Alysha Delosreyes

  24 lutego 2017 at 02:22

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thanks!

 13. Glenn

  24 lutego 2017 at 03:58

  Thank you a lot for providing individuals with a very spectacular opportunity to read critical reviews from this blog. It is usually so excellent and also full of a lot of fun for me personally and my office colleagues to search your blog no less than three times in one week to study the latest stuff you will have. Not to mention, I’m also at all times motivated for the unbelievable advice you serve. Certain 2 points in this post are honestly the most effective we have had.EBestWebHost

 14. Alane Nevwirth

  24 lutego 2017 at 05:39

  I like this web blog so much, saved to favorites.EBestWebHost

 15. Bio-Medical Waste Management Qatar

  4 marca 2017 at 15:24

  This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 16. bijuteri online satış

  4 marca 2017 at 18:59

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 17. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 18. mike tyson

  5 marca 2017 at 23:34

  O1oTE0 Informative and precise Its hard to find informative and accurate information but here I found

 19. wizzie

  6 marca 2017 at 09:20

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 20. venue finder

  6 marca 2017 at 19:50

  Very informative blog post.Really thank you! Keep writing.

 21. Lina

  6 marca 2017 at 21:38

  I truly appreciate this post. Great.

 22. tsx market news

  6 marca 2017 at 22:29

  Enjoyed every bit of your post.Thanks Again. Awesome.

 23. replacement

  7 marca 2017 at 00:17

  Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Cool.

 24. kendi kendine meme muayenesi

  7 marca 2017 at 01:40

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 25. writers

  7 marca 2017 at 02:21

  There as definately a great deal to learn about this topic. I like all the points you have made.

 26. Check This Out

  7 marca 2017 at 04:28

  This article regarding SEO gives clear idea designed for new SEO people that how to do SEO, thus keep it up. Pleasant job

 27. Saugerties musician

  7 marca 2017 at 05:32

  Thanks a lot for this kind of details I had been exploring all Yahoo to locate it!

 28. tsx value today

  7 marca 2017 at 06:37

  Very informative post.Really thank you! Keep writing.

 29. german stock market

  7 marca 2017 at 07:43

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as

 30. ut homes for sale

  7 marca 2017 at 09:55

  Im obliged for the blog.Thanks Again. Will read on

 31. best optician

  7 marca 2017 at 10:09

  Enjoyed every bit of your post.Really thank you! Much obliged.

 32. darceky

  7 marca 2017 at 11:02

  This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused.

 33. Love Compatibility

  7 marca 2017 at 13:13

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 34. RCB vs MI

  7 marca 2017 at 14:21

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 35. im live

  7 marca 2017 at 16:19

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 36. secrets to dog training

  7 marca 2017 at 16:35

  you are really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a excellent job on this topic!

 37. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 38. cabrera dominican republic

  7 marca 2017 at 21:01

  I truly appreciate this article post.Thanks Again. Want more.

 39. meme muayene yardim

  7 marca 2017 at 23:59

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 40. nikon d7200 price in delhi

  8 marca 2017 at 00:19

  Wonderful items from I like to make use of a treatment for my personal itchy vagina because it helps keep me personally esteem as opposed to hearing simply a doctor.

 41. phuket cheap holiday rentals

  8 marca 2017 at 01:27

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 42. premium cccam

  8 marca 2017 at 02:39

  Thanks for sharing this fine article. Very interesting ideas! (as always, btw)

 43. Playground games

  8 marca 2017 at 03:48

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 44. toronto seo company

  8 marca 2017 at 12:19

  Some really choice articles on this site, saved to bookmarks.

 45. ar condicionado automotivo

  8 marca 2017 at 15:46

  This unique blog is no doubt educating and also factual. I have picked many interesting things out of this amazing blog. I ad love to return every once in a while. Thanks a bunch!

 46. Really enjoyed this article.Much thanks again. Great.

 47. Thankyou for this post, I am a big big fan of this internet site would like to proceed updated.

 48. EZ Battery Reconditioning

  8 marca 2017 at 20:22

  visitor retention, page ranking, and revenue potential.

 49. TIPSTER PREMIUM

  8 marca 2017 at 21:32

  Thanks for the article.Much thanks again. Want more.

 50. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 51. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 52. shop online boots

  10 marca 2017 at 08:23

  Hi, just needed to mention, I enjoyed this website publish. It was useful. Keep on posting! Also pay a visit to my web website; ครีมหน้าขาว

 53. best glass dildo

  10 marca 2017 at 09:23

  Thanks so much for the blog article.Much thanks again. Cool.

 54. Jual Follower Instagram

  10 marca 2017 at 12:12

  The Silent Shard This may probably be fairly handy for a few of your respective job opportunities I decide to never only with my website but

 55. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 56. wachschutz berlin

  10 marca 2017 at 15:46

  Wow! Thank you! I permanently needed to write on my website something like that. Can I implement a fragment of your post to my site?

 57. data recovery in salt lake

  10 marca 2017 at 16:58

  with hackers and I am looking at alternatives for another platform.

 58. is it real

  10 marca 2017 at 18:12

  Very good info. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 59. Poliermaschine Test

  10 marca 2017 at 22:51

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 60. Study

  11 marca 2017 at 04:48

  Informative and precise Its hard to find informative and precise info but here I found

 61. download video

  11 marca 2017 at 05:58

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is

 62. rent a lamborghini

  11 marca 2017 at 08:19

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post. Really Great.

 63. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 64. eiffel парфюмерия

  11 marca 2017 at 10:23

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 65. sandal shoes online

  11 marca 2017 at 12:37

  Hey, you utilized to compose magnificent, but the final number of posts have been kinda dull… I miss your wonderful writings. Past many posts are just a small bit out of track! come on!

 66. beige hair fascinators

  11 marca 2017 at 18:50

  I keep listening to the reports speak about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 67. айфел парфюм бг

  11 marca 2017 at 22:33

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 68. Paternity Test

  13 marca 2017 at 02:46

  Thanks again for the article.Much thanks again. Really Great.

 69. Turkey Yacht Charter

  13 marca 2017 at 03:56

  Its hard to find good help I am regularly saying that its difficult to get good help, but here is

 70. childrens shoes online

  13 marca 2017 at 06:23

  I’m extremely pleased to uncover this site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I absolutely liked each bit of it and i also have you guide marked to check out new factors on your web website

 71. twitter promotions

  13 marca 2017 at 09:03

  Say, you got a nice blog post.Really thank you! Keep writing.

 72. Romero zombies

  13 marca 2017 at 11:28

  I value the article.Really looking forward to read more.

 73. online trading companies

  13 marca 2017 at 14:57

  This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn at know who to ask. Glimpse here, and you all definitely discover it.

 74. hosting a web service

  13 marca 2017 at 16:11

  Utterly pent written content, Really enjoyed looking at.

 75. California angel investors

  13 marca 2017 at 17:23

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 76. Red Carnation Hotels

  14 marca 2017 at 09:31

  Wow, great blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 77. VideoPal Review

  14 marca 2017 at 15:15

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!

 78. Tanisha Sava

  14 marca 2017 at 15:34

  Very nice article and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks 🙂

 79. vestidos de fiesta largos

  14 marca 2017 at 19:08

  Really enjoyed this article post.Much thanks again.

 80. Jasa Like Facebook

  14 marca 2017 at 22:34

  Im thankful for the blog post.Thanks Again. Really Cool.

 81. Ultraschallzahnbursten Test

  15 marca 2017 at 00:58

  There as certainly a great deal to find out about this topic. I like all the points you have made.

 82. cheap shoes for men online

  15 marca 2017 at 05:46

  Hey, you used to write magnificent, but the last number of posts have been kinda uninteresting… I miss your fantastic writings. Past a number of posts are just a little bit out of track! come on!

 83. Vetting Process

  15 marca 2017 at 11:02

  Regards for helping out, superb information.

 84. hotel booking

  15 marca 2017 at 16:35

  I really liked your blog post.Really thank you! Awesome.

 85. ebaydroplister

  15 marca 2017 at 18:53

  that they can can get you in to a car, in case your credit is poor enough you will

 86. Magan

  15 marca 2017 at 20:06

  This site truly has all of the information and facts I needed about this subject and didn at know who to ask.

 87. increase ejaculate volume

  15 marca 2017 at 21:19

  We stumbled over here from a different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page again.

 88. Michelle

  16 marca 2017 at 11:09

  Thanks for the blog article.Much thanks again. Really Cool.

 89. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 90. play online casino

  16 marca 2017 at 14:55

  I was looking at some of your content on this site and I conceive this internet site is very instructive! Retain posting.

 91. celebrity gossip

  16 marca 2017 at 16:11

  I?аАТ’аЂа†ll right away snatch your rss feed as I can at find your email subscription link or e-newsletter service. Do you ave any? Please allow me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

 92. top bodybuilding supplements

  16 marca 2017 at 19:54

  What as up, just wanted to mention, I loved this blog post. It was inspiring. Keep on posting!

 93. Quality Assurance Qatar

  16 marca 2017 at 19:58

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 94. nanny

  16 marca 2017 at 23:34

  Thank you for another wonderful article. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 95. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the website is also really good.

 96. for additional information

  17 marca 2017 at 08:17

  This is a great tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise information Thank you for sharing this one. A must read article!

 97. oscar nominated films 2018

  17 marca 2017 at 12:00

  Say, you got a nice blog post. Fantastic.

 98. www.sattamatkai.net

  17 marca 2017 at 13:15

  You have remarked very interesting points! ps decent web site.

 99. e zigaretten köln

  17 marca 2017 at 14:30

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 100. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 101. Pingback: c39wym64xve6ccyetmcw45t4tno4t

 102. dangerous drones

  20 marca 2017 at 00:34

  Normally I don at read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.

 103. Gardening Hydroponics

  20 marca 2017 at 13:46

  Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 104. ейфел парфюм

  20 marca 2017 at 16:18

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 105. ball lip balm lipstick

  20 marca 2017 at 16:26

  Thank you for your blog post.Thanks Again. Awesome.

 106. travel to peru

  20 marca 2017 at 17:50

  You have got a really good layout for your blog i want it to work with on my web page too

 107. ейфел парфюм

  20 marca 2017 at 18:58

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 108. You made some decent points there. I did a search on the issue and found most individuals will agree with your website.

 109. ейфел парфюм

  20 marca 2017 at 21:07

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 110. clash royale glitch

  20 marca 2017 at 21:16

  Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Will read on…

 111. click for more

  20 marca 2017 at 22:47

  Hey, thanks for the article post.Thanks Again. Will read on…

 112. browse around here

  20 marca 2017 at 23:55

  I cannot thank you enough for the blog.Thanks Again. Will read on…

 113. get more

  21 marca 2017 at 02:10

  This is one awesome blog.Much thanks again. Keep writing.

 114. cream fascinator and bag

  21 marca 2017 at 02:49

  You have brought up a very wonderful points , regards for the post.

 115. visit their website

  21 marca 2017 at 03:18

  I am so grateful for your blog article.Thanks Again. Keep writing.

 116. numerologist.com free reading

  21 marca 2017 at 05:33

  Looking forward to reading more. Great article.Thanks Again. Will read on…

 117. central park pedicab tours

  21 marca 2017 at 10:21

  Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Fantastic.

 118. Trojan Virus

  21 marca 2017 at 21:37

  I simply could not depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide on your guests? Is going to be again often in order to check out new posts

 119. rinofot

  22 marca 2017 at 00:20

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 120. Technology

  22 marca 2017 at 07:34

  Zune and iPod: Maximum people in america assess the Zune towards the Touch, yet immediately after observing how slender and remarkably minor and gentle it is, I take into consideration it in direction of be a very exclusive hybrid that brings together traits of both the Touch and the Nano. It’s fairly colourful and magnificent OLED exhibit is a little bit lesser than the touch screen, however the participant by itself feels fairly a little bit more compact and lighter. It weighs concerning 2/3 as a great deal, and is substantially smaller inside width and height, while staying precisely a hair thicker.

 121. айфел парфюм

  22 marca 2017 at 10:41

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 122. best pregnancy pillow

  22 marca 2017 at 15:06

  You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 123. how to do meditation at home

  22 marca 2017 at 17:45

  There is certainly noticeably a bundle to comprehend this. I assume you might have made particular great factors in functions also.

 124. toronto shea butter

  22 marca 2017 at 17:52

  This page definitely has all the info I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 125. Wallhax

  22 marca 2017 at 19:05

  That is a good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read article!

 126. white fascinator online Australia

  23 marca 2017 at 05:58

  It¡¦s truly a great and helpful piece of information. I¡¦m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 127. day trading stocks

  23 marca 2017 at 11:03

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 128. highland park realtor

  23 marca 2017 at 15:14

  physical exam before starting one. Many undersized Robert Griffin Iii Jersey Price

 129. 90041 real estate agent

  23 marca 2017 at 16:36

  Major thankies for the article post. Really Great.

 130. xarelto lawsuit attorney

  23 marca 2017 at 19:22

  This website definitely has all of the information I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 131. amazon promotional code

  23 marca 2017 at 22:09

  Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 132. cream fascinator net

  24 marca 2017 at 06:59

  Hi my loved one! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this .

 133. Erik Mansukhani

  24 marca 2017 at 12:54

  I discovered your blog site on google and appearance a few of your early posts. Keep up the excellent operate. I simply extra the RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading more on your part later on!…

 134. Designer Cases

  24 marca 2017 at 13:52

  The best solution is to know the secret of lustrous thick hair.

 135. Ginger Demasters

  24 marca 2017 at 15:46

  most cosmetics today are made up of artificial products that can harm the skin, there are still few natural cosmetics on the market,

 136. dedetizadora

  24 marca 2017 at 20:38

  It as actually a great and helpful piece of information. I am happy that you just shared this helpful tidbit with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 137. st george realty

  24 marca 2017 at 22:01

  Must tow line I concur! completely with what you said. Good stuff. Keep going, guys..

 138. scenic photo gallery

  24 marca 2017 at 23:26

  You have made some decent points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 139. Well I truly liked studying it. This article provided by you is very effective for proper planning.

 140. pearl engagement rings

  25 marca 2017 at 10:43

  we are working with plastic kitchen faucets at household simply because they are very cheap and also you can quickly replace them if they broke

 141. Quality Free backlinks

  25 marca 2017 at 13:33

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Cool.

 142. jual kroto

  25 marca 2017 at 14:58

  Your posts continually include many of really up to date info. Where do you come up with this? Just saying you are very creative. Thanks again

 143. sleep apnea weight loss

  25 marca 2017 at 16:24

  Tirage gratuit des cartes divinatoires logiciel astrologie mac

 144. Technology

  25 marca 2017 at 17:29

  Arms down, Apple’s app retailer wins through a mile. It’s a massive amount of all sorts of applications vs a very disappointed number of a handful for Zune. Microsoft includes Ideas, specifically inside the realm of video games, nonetheless I am not indeed I might need to bet upon the foreseeable future if this component is sizeable to yourself. The iPod is a a lot better choice in just that case.

 145. take a look at

  25 marca 2017 at 22:00

  Your stream posts constantly contain a lot of especially positive to date information. Everyplace achieve you come positive with this? Emphatically stating you are same creative. Recognition again

 146. Website Intro

  25 marca 2017 at 23:26

  I think this is a real great blog post.Much thanks again. Really Cool.

 147. sexy nude girls

  26 marca 2017 at 00:51

  Thank which you bunch with regard to sharing this kind of with all you genuinely admit a minute ago what you are speaking approximately! Bookmarked. Entertain also obtain guidance from my web page

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra