Rodzina

Niemal zapomniane słowa Jana Pawła II do kobiet. Po ponad dwudziestu latach wciąż aktualne!

fot. Jan Paweł II (Łódź, 1987)

W 1995 roku Jan Paweł wystosował pełen emocji i wzruszający list do kobiet z całego świata, w którym podkreśla, jak wiele znaczą w Kościele ale nie tylko. „List do kobiet” Jana Pawła II został ogłoszony 10 lipca 1995 roku, w związku z IV międzynarodową konferencją ONZ na temat kobiet, która odbyła się we wrześniu 1995 w Pekinie.

 

Pełna treść:

Do was, kobiety całego świata, kieruję moje serdeczne pozdrowienie!

1. Do każdej z was, na znak solidarności i wdzięczności, przesyłam ten list w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie, która odbędzie się w Pekinie we wrześniu bieżącego roku.

Pragnę nade wszystko wyrazić szczere uznanie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wystąpiła z inicjatywą o tak wielkim znaczeniu. Kościół również zamierza wnieść swój wkład w sprawę obrony godności, roli i praw kobiet, nie tylko poprzez udział oficjalnej Delegacji Stolicy Apostolskiej w obradach w Pekinie, lecz także bezpośrednio przemawiając do serc i umysłów wszystkich kobiet. Niedawno, przy okazji wizyty, jaką Pani Gertruda Mongella, Sekretarz Generalny Konferencji, złożyła mi w związku z tym ważnym spotkaniem, przekazałem na Jej ręce orędzie, w którym zostały zawarte podstawowe punkty nauczania Kościoła na ten temat. Przesłanie to, abstrahując od konkretnej okoliczności, w jakiej powstało, ogarnia szerszą perspektywę rzeczywistości i problemów ogółu kobiet, pragnąc służyć ich sprawie w Kościele i w świecie współczesnym. Z tego powodu poleciłem, aby zostało ono przekazane wszystkim Konferencjom Episkopatów, celem jak najszerszego upowszechnienia.

 

 

Nawiązując do treści tego dokumentu, pragnę teraz zwrócić się bezpośrednio do każdej kobiety, aby wspólnie zastanowić się nad problemami i perspektywami życia kobiet w naszych czasach, poświęcając szczególną uwagę zasadniczemu tematowi godności i praw kobiet, rozpatrywanych w świetle Słowa Bożego.

Punktem wyjścia tego dialogu niech będzie przede wszystkim podziękowanie. Kościół — napisałem w Liście apostolskim „Mulieris dignitatem” — „pragnie złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za «tajemnicę kobiety» i za każdą kobietę — za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za «wielkie dzieła Boże», jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości” (n. 31).

2. Podziękowanie Panu Bogu za Jego zamysł określający powołanie i posłannictwo kobiety w świecie, staje się także konkretnym i bezpośrednim podziękowaniem składanym kobietom, każdej kobiecie za to, co przedstawia sobą w życiu ludzkości.

Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości.

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

3. Ale — jak wiemy — samo podziękowanie nie wystarczy. Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów pełnych uwarunkowań, które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrudniały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej godności, pomijanej i niedocenianej, nierzadko spychanej na margines, a wreszcie sprowadzanej do roli niewolnicy. Nie pozwalało jej to być w pełni sobą i pozbawiało całą ludzkość prawdziwych bogactw duchowych. Z pewnością niełatwo ustalić dokładnie odpowiedzialność za ten stan rzeczy, z uwagi na głęboki wpływ wzorców kulturowych, które w ciągu wieków kształtowały mentalność i instytucje. Ale jeśli, zwłaszcza w określonych kontekstach historycznych, obiektywną odpowiedzialność ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym ubolewam. Niech to ubolewanie stanie się w całym Kościele bodźcem do odnowy wierności wobec ducha Ewangelii, która właśnie w odniesieniu do kwestii wyzwolenia kobiet spod wszelkich form ucisku i dominacji, głosi zawsze aktualne orędzie płynące z postawy samego Chrystusa. On bowiem, przezwyciężając obowiązujące w kulturze swej epoki wzory, przyjmował wobec niewiast postawę otwartości, szacunku, zrozumienia i serdeczności. W ten sposób czcił w kobiecie ową godność, którą ma ona od początku w planie i miłości Boga. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia patrzymy na Chrystusa, nasuwa się pytanie: w jakiej mierze Jego orędzie zostało przyjęte i urzeczywistnione?

Tak, nadeszła pora, by z odwagą, jakiej wymaga pamięć i ze szczerym poczuciem odpowiedzialności popatrzyć na długie dzieje ludzkości, w które kobiety wniosły wkład nie mniejszy niż mężczyźni, a w większości przypadków w warunkach o wiele trudniejszych. Myślę w szczególności o kobietach, które umiłowały kulturę i sztukę oraz im się poświęciły, mimo niesprzyjających warunków, często pozbawione jednakowego dostępu do oświaty, niedoceniane, narażone na niezrozumienie, a nawet na brak uznania ich wkładu intelektualnego. Z rozlicznych dzieł dokonanych przez kobiety w ciągu dziejów, bardzo niewiele, niestety, daje się opisać przy pomocy metod historiografii naukowej. Chociaż czas zatarł wiele materialnych świadectw ich działania, nie sposób nie dostrzec ich błogosławionego wpływu na życie kolejnych pokoleń aż do naszych czasów. Ludzkość zaciągnęła ogromny dług wobec tej „tradycji” kobiecej. Jakże często oceniano kobietę w przeszłości i ocenia się jeszcze dzisiaj bardziej według wyglądu zewnętrznego niż jej zdolności, profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wrażliwości, czyli ostatecznie według jej godności!

4. A cóż powiedzieć można o przeszkodach, które w tylu częściach świata nadal nie pozwalają kobietom włączyć się w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze? Wystarczy pomyśleć, w jak trudnej sytuacji stawia często kobiety dar macierzyństwa, któremu ludzkość zawdzięcza swoje przetrwanie i który powinien być odpowiednio doceniany. Z pewnością pozostaje wciąż jeszcze wiele do zrobienia, aby kobieta i matka nie była dyskryminowana. Sprawą naglącą jest uzyskanie we wszystkich krajach rzeczywistej równości praw osób, a więc równej płacy za tę samą pracę, opieki nad pracującą matką, możliwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego, oraz uznania tego wszystkiego, co wiąże się z prawami i obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym.

Jest to akt sprawiedliwości, ale również pewnej konieczności. Polityka przyszłości będzie wymagała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych problemów, takich jak: czas wolny, jakość życia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, służba zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do ukazania sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności i produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości”.

5. Rozpatrując następnie jeden z bardziej delikatnych aspektów w sytuacji kobiety w świecie, jakże nie przypomnieć długiej i pełnej upokorzeń — choć tak często „niewidocznej” — historii nadużyć popełnianych wobec kobiet w dziedzinie seksualnej? Na progu trzeciego milenium nie możemy pozostać w obliczu tego zjawiska bierni i niewrażliwi. Nadszedł czas, by z całą mocą potępić — stwarzając odpowiednie środki obrony prawnej — różne formy przemocy seksualnej, której ofiarą padają często kobiety. W imię poszanowania osoby ludzkiej musimy również demaskować rozpowszechnianie kultury hedonistycznej i komercyjnej, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej, wciągając nawet bardzo młode dziewczęta w kręgi moralnego zepsucia i prostytucji.

W obliczu takich wypaczeń, na jakież uznanie zasługują natomiast kobiety, które z heroiczną miłością wobec swych dzieci akceptują ciążę będącą następstwem niesprawiedliwości, jaką stanowią akty gwałtu, i to nie tylko wtedy, gdy należą one do okrucieństw, popełnianych podczas wojen, tak częstych jeszcze na świecie, ale także w warunkach dobrobytu i pokoju, przez kulturę permisywizmu hedonistycznego, w której łatwo rodzą się tendencje do agresywnego maskulinizmu. W takich warunkach zanim odpowiedzialnością za decyzję o przerwaniu ciąży — zawsze pozostającą grzechem ciężkim — obarczy się kobiety, trzeba uznać, że winę ponosi tutaj również mężczyzna i współdziałające z nim otoczenie.

6. Moje podziękowanie kobietom jest przeto usilnym apelem, aby wszyscy, a w szczególności państwa i organizacje międzynarodowe uczyniły wszystko, co konieczne dla przywrócenia kobietom pełnego poszanowania ich godności i roli. W związku z tym nie mogę nie wyrazić mego podziwu dla kobiet dobrej woli, które poświęciły się obronie swojej kobiecej godności, walcząc o podstawowe prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne i które podjęły tę odważną inicjatywę w okresie, gdy ich zaangażowanie było uważane za wykroczenie, oznakę braku kobiecości, objaw ekshibicjonizmu, a nawet grzech!

Patrząc na tę długą drogę wiodącą do wyzwolenia kobiety, można powiedzieć — jak napisałem w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju — że „był to proces trudny i złożony, czasem nie wolny od błędów, ale zasadniczo pozytywny, choć do dziś nie zakończony z powodu licznych przeszkód, które w różnych częściach świata nie pozwalają na pełne uznanie i docenienie szczególnej godności kobiety, oraz na zapewnienie jej należnego szacunku” (n. 4).

Trzeba w tym kierunku iść dalej! Jestem jednak przekonany, że sekret szybkiego pokonania drogi dzielącej nas od pełnego poszanowania tożsamości kobiety nie polega jedynie na ujawnieniu, choć jest to konieczne, dyskryminacji i niesprawiedliwości, ale również i nade wszystko na opracowaniu konkretnego i światłego programu rozwoju, obejmującego wszystkie dziedziny życia kobiet, u którego podstaw leży uświadomienie sobie przez wszystkich na nowo godności kobiety. Do jej uznania, pomimo wielorakich uwarunkowań historycznych, wiedzie nas sam rozum, odczytujący prawo Boże wpisane w serce każdego człowieka. Nade wszystko jednak samo Słowo Boże pozwala nam odkryć podstawowe uzasadnienia antropologiczne godności kobiety, zawarte w zamyśle Bożym.

7. Pozwólcie zatem, drogie Siostry, bym wspólnie z wami jeszcze raz rozważył wspaniałą kartę biblijną, która opisuje stworzenie człowieka i która tak wiele mówi o waszej godności i o waszym posłannictwie w świecie.

Księga Rodzaju mówi o stworzeniu w sposób zwięzły, językiem poetycznym i symbolicznym, ale głęboko prawdziwym: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” ( Rdz 1, 27).

Ten stwórczy akt Boga rozwija się według ścisłego planu. Przede wszystkim powiedziane jest, że człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo Boże” (por. Rdz 1, 26), które to określenie wyjaśnia od razu specyficzność człowieka w całokształcie dzieła stworzenia.

Powiedziane jest następnie, że człowiek od początku został stworzony jako „mężczyzna i niewiasta” (por. Rdz 1, 27). Pismo Święte samo wyjaśnia ten przekaz: mężczyzna, chociaż był otoczony przez niezliczone stworzenia świata widzialnego, zdaje sobie sprawę, że jest sam (por. Rdz 2, 20). Bóg pomaga wówczas człowiekowi wyjść z sytuacji osamotnienia: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” ( Rdz 2, 18). W stworzenie kobiety została więc wpisana od początku zasada pomocy: pomocy — należy to podkreślić — która nie ma być jednostronna, ale wzajemna. Kobieta jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety: kobieta i mężczyzna są komplementarni. Kobiecość realizuje „człowieczeństwo” w takim samym stopniu jak męskość, ale w sposób odmienny i komplementarny.

Kiedy Księga Rodzaju mówi o „pomocy”, chodzi tutaj nie tylko o pomoc w zakresie działania, ale także w zakresie bycia. Kobiecość i męskość są komplementarne nie tylko z punktu widzenia fizycznego i psychicznego, ale ontycznego. Tylko dzięki łasce tej dwoistości elementu „męskiego” i „kobiecego”, człowieczeństwo realizuje się w pełni.

8. Stworzywszy człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg powiedział do obojga: „zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” (por. Rdz 1, 28). Nie tylko dał im moc rodzenia w celu przedłużania w czasie rodzaju ludzkiego, ale równocześnie zadał im tę ziemię poddając pod ich odpowiedzialne zarządzanie jej bogactwa. Człowiek, istota rozumna i wolna, został posłany, by przeobrażać oblicze ziemi. Za wypełnienie tego zadania, które jest w zasadniczej mierze dziełem kultury, mają od początku jednakową odpowiedzialność zarówno mężczyzna jak i kobieta. We wspólnocie małżeńskiej i w przekazywaniu życia, we wspólnym zadaniu panowania nad ziemią i czynienia jej sobie poddaną, między kobietą i mężczyzną nie ma statycznej i homologicznej równości, lecz nie ma też między nimi zasadniczej różnicy, która prowadziłaby nieuchronnie do konfliktu. Relacją bardziej naturalną, odpowiadającą zamysłowi Bożemu jest „jedność dwojga”, albo „dwoistość”, co pozwala każdemu z nich odczuwać międzyosobowe i wzajemne odniesienie jako dar, który wzbogaca i czyni odpowiedzialnym.

Tej „jedności dwojga” Bóg powierzył nie tylko dzieło przekazywania życia i tworzenia rodziny, ale także zadanie budowania dziejów. Jeśli podczas Międzynarodowego Roku Rodziny, obchodzonego w 1994 roku, uwaga nasza skoncentrowała się na kobiecie jako matce, to Konferencja w Pekinie stanowi szczególną okazję, aby na nowo zdać sobie sprawę z wielostronnego wkładu kobiety w życie całych społeczeństw i narodów. Jest to wkład natury przede wszystkim duchowej i kulturowej, ale także społeczno-politycznej i ekonomicznej. Jakże wiele zawdzięczają kobiecie różne dziedziny życia społecznego i państwowego, kultury narodowe oraz cały postęp ogólnoludzki!

9. Postęp ocenia się zwykle według kategorii naukowych i technicznych, i także w tych dziedzinach nie brak wkładu kobiet. Jednakże nie jest to jedyny wymiar postępu, a tym bardziej nie jest to wymiar zasadniczy. Ważniejszy od niego jest wymiar społeczno-etyczny, który bierze pod uwagę odniesienia międzyosobowe i zalety ducha. Społeczeństwo najwięcej zawdzięcza „geniuszowi kobiety” właśnie w tym wymiarze, który bardzo często urzeczywistnia się bez rozgłosu, w codziennych relacjach międzyosobowych, a szczególnie w życiu rodziny.

Chciałbym w związku z tym wyrazić szczególną wdzięczność kobietom, które trudzą się w różnych dziedzinach wychowania: w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, domach opieki, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca formacyjna, kobiety wykazują ogromną gotowość do poświęcania się, szczególnie na rzecz najsłabszych i bezbronnych. Poprzez taką służbę urzeczywistniają one tę formę macierzyństwa afektywnego, kulturowego i duchowego, które ze względu na wpływ jaki wywiera na rozwój osoby oraz na przyszłość społeczeństwa, ma nieocenioną wartość. Jakże nie wspomnieć tu świadectwa tak wielu kobiet katolickich i zgromadzeń zakonnych żeńskich na różnych kontynentach, dla których wychowanie, szczególnie dzieci, stało się służbą najważniejszą? Jakże nie patrzeć z wdzięcznością na te wszystkie kobiety, które pracowały i nadal pracują w służbie zdrowia, nie tylko w dobrze zorganizowanych placówkach sanitarnych, ale często w trudnych warunkach w najuboższych krajach świata, dając świadectwo oddania, które nierzadko graniczy z męczeństwem?

10. Wyrażam zatem życzenie, drogie Siostry, aby temat „geniuszu kobiety” był rozważany ze szczególną uwagą nie tylko po to, by rozpoznać w nim ślady Bożego zamysłu, który winien być przyjęty z szacunkiem, ale także po to, by poświęcono mu więcej miejsca w życiu społecznym i kościelnym. Ten właśnie temat, który został już poruszony w związku z Rokiem Maryjnym, miałem okazję rozważyć szeroko we wspomnianym Liście apostolskim „Mulieris dignitatem”, ogłoszonym w 1988 roku. W bieżącym roku, do tradycyjnego Listu do kapłanów na Wielki Czwartek, dołączyłem właśnie dokument „Mulieris dignitatem”, aby ukazać, jak ważną rolę w życiu kapłana spełnia kobieta jako matka, jako siostra i jako współpracownica w dziełach apostolatu. Jest to inna jeszcze — różniąca się od małżeńskiej, ale również ważna — forma owej „pomocy”, którą kobieta, jak mówi Księga Rodzaju, winna nieść mężczyźnie.

Najpełniejszy wyraz „geniuszu kobiecego” Kościół widzi w Maryi i znajduje w Niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazwała siebie „służebnicą Pańską” (por. Łk 1, 38). Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie — wcale niełatwe — małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego „królowania”. Nie przez przypadek jest wzywana jako „Królowa nieba i ziemi”. Nazywa Ją tak cała wspólnota wierzących, jest też nazywana „Królową” przez wiele narodów i ludów. To „królowanie” Maryi jest służeniem! To Jej służenie jest „królowaniem”!

W ten sposób powinna być rozumiana władza tak w rodzinie, jak w społeczeństwie i w Kościele. „Królowanie” jest objawieniem zasadniczego powołania człowieka, stworzonego na „obraz” Tego, który jest Panem nieba i ziemi, i wezwanego, aby być w Chrystusie Jego przybranym synem. Człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem „którego Bóg chciał dla niego samego”, jak naucza Sobór Watykański II, dodając znamienne słowa, że człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24).

Na tym też polega macierzyńskie „królowanie” Maryi. Stawszy się całkowicie darem dla swojego Syna, staje się także darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być prowadzony przez Nią po trudnych drogach życia ziemskiego do ostatecznego celu. Ten cel ostateczny osiąga każdy poprzez różne etapy własnego powołania, poprzez cele doczesne, które są udziałem tak mężczyzny, jak i kobiety.

11. Jeśli to „służenie” urzeczywistnia się w sposób wolny, ze wzajemnością i miłością, jeśli wyraża prawdziwą „królewskość” osoby ludzkiej — to dopuszczalne jest, bez negatywnych konsekwencji dla kobiety, także pewne zróżnicowanie zadań, pod warunkiem, że nie jest ono narzucone, ale wypływa ze specyfiki bycia mężczyzną i kobietą. Jest to kwestia, która ma szczególne znaczenie także wewnątrz Kościoła. Jeśli Chrystus — na mocy wolnej i niezależnej decyzji, wyraźnie poświadczonej przez Ewangelię i nieprzerwaną tradycję kościelną — zawierzył tylko mężczyznom zadanie, aby byli Jego „ikoną” jako „pasterza” i „oblubieńca” Kościoła poprzez kapłaństwo służebne, to fakt ten w niczym nie umniejsza roli kobiety ani innych członków Kościoła, którzy nie zostali wezwani do pełnienia tej świętej posługi, wszyscy bowiem zostali w tej samej mierze obdarzeni godnością wypływającą z „kapłaństwa powszechnego”, zakorzenionego w sakramencie Chrztu. Tego zróżnicowania zadań nie należy jednak interpretować w świetle norm regulujących funkcjonowanie społeczności ludzkiej, lecz według kryteriów właściwych ekonomii sakramentalnej, to znaczy ekonomii „znaków”, które Bóg wybrał w sposób wolny, aby ukazać „swą obecność” wśród ludzi.

Zresztą, właśnie w tej ekonomii znaków, chociaż poza rzeczywistością sakramentalną, niemałe znaczenie posiada „kobiecość” przeżywana na wzór Maryi. W tej bowiem „kobiecości” kobiety wierzącej, a w szczególności „konsekrowanej”, zawiera się pewien rodzaj immanentnego „profetyzmu” (por. Mulieris dignitatem, 29), pełen szczególnej wymowy symbolizm, można by powiedzieć, bardzo wyraźny charakter „ikony”, która urzeczywistnia się w pełni w Maryi i jasno ukazuje samą istotę Kościoła jako wspólnoty poświęconej bez reszty — jak serce „dziewicze” — by być „oblubienicą” Chrystusa i „matką” wierzących. W świetle tej komplementarności „ikonicznej” ról mężczyzny i kobiety, uwidoczniają się lepiej dwa nieodłączne wymiary Kościoła: zasada „maryjna” i „apostolsko-Piotrowa” (por. tamże, 27). Z drugiej strony, jak przypomniałem kapłanom we wspomnianym Liście na Wielki Czwartek tego roku, kapłaństwo służebne w zamyśle Bożym „nie jest władaniem, lecz służbą” (n. 7). Naglącym zadaniem Kościoła, w jego codziennym odnawianiu się w świetle Słowa Bożego, jest coraz wyraźniejsze ukazywanie tej prawdy zarówno poprzez rozwijanie ducha wspólnoty i wszystkich kościelnych form uczestnictwa, jak też przez poszanowanie i docenianie wartości niezliczonych charyzmatów indywidualnych i wspólnotowych, wzbudzanych przez Ducha Świętego, aby przyczyniały się do budowania wspólnoty chrześcijańskiej i służyły ludziom.

W tym szerokim kontekście służby, Kościół — pomimo wielu uwarunkowań — na przestrzeni dwóch tysięcy lat swej historii, poznał w pełni „geniusz kobiety” dzięki wielkim postaciom kobiet, które wywarły istotny i dobroczynny wpływ na swoje czasy. Mam na myśli długi orszak męczennic, świętych kobiet, wielkich mistyczek. Myślę w szczególny sposób o świętej Katarzynie ze Sieny i o świętej Teresie z Avili, której Papież Paweł VI przyznał tytuł Doktora Kościoła. A jakże nie wspomnieć również tych kobiet, które kierując się duchem wiary, stworzyły dzieła o niezwykłej doniosłości społecznej, zwłaszcza w zakresie służby najuboższym? Z pewnością w przyszłości Kościoła trzeciego milenium nie zabraknie nowych i wspaniałych przykładów „geniuszu kobiety”.

12. Drogie Siostry, widzicie zatem, jak bardzo pragnie Kościół, aby najbliższa Konferencja w Pekinie, ukazała pełną prawdę o kobiecie. Trzeba, aby w sposób wszechstronny ukazała „geniusz kobiety” i to nie tylko na przykładzie wielkich i znanych kobiet z przeszłości lub nam współczesnych, ale także tych zwyczajnych, prostych, które wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra innych w życiu codziennym. Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno — nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę.

Zawierzam Panu w modlitwie owoce tego ważnego spotkania w Pekinie. Niech rok bieżący będzie dla wspólnot kościelnych okazją do szczególnego dziękczynienia Stwórcy i Odkupicielowi świata za dar tak wielkiego dobra, jakim jest kobiecość, która w różnych formach stanowi podstawowe dziedzictwo ludzkości i Kościoła.

Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego!

Z moim Błogosławieństwem Apostolskim.

Jan Paweł II, papież

W Watykanie, dnia 29 czerwca 1995 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

621 komentarzy

621 Komentarzy

 1. Wojtek

  12 marca 2017 at 01:32

  Zboczek JP2

 2. Augusto de Arruda Botelho

  16 marca 2017 at 17:31

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and
  also the rest of the website is really good.

 3. Dakota

  19 marca 2017 at 08:27

  Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might
  be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back very
  soon. I want to encourage you to ultimately continue
  your great job, have a nice evening!

 4. Dirk

  20 marca 2017 at 21:01

  What i do not realize is in fact how you’re not really much more
  well-favored than you may be now. You are
  so intelligent. You understand therefore considerably in terms of this topic,
  made me personally imagine it from numerous various angles.

  Its like women and men don’t seem to be fascinated until it
  is one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent.

  Always take care of it up!

 5. Itamar Serpa Fernandes

  21 marca 2017 at 01:13

  It’s actually a nice and useful piece of information. I am
  glad that you just shared this helpful information with us.

  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 6. Fredericka

  21 marca 2017 at 03:49

  you are in reality a just right webmaster. The website
  loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic process in this subject!

 7. Freya

  21 marca 2017 at 04:34

  I love what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to
  blogroll.

 8. Cleta

  21 marca 2017 at 05:10

  I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and
  without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is
  an issue that not enough folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 9. Maritza

  21 marca 2017 at 08:05

  Wonderful article! That is the kind of information that are meant to be shared around the internet.

  Shame on Google for no longer positioning this post
  upper! Come on over and discuss with my web site .

  Thank you =)

 10. Cristine

  21 marca 2017 at 09:17

  Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding something fully, but this
  post offers fastidious understanding yet.

  • Trix

   16 maja 2017 at 04:33

   You’ve hit the ball out the park! Inbecdirle!

  • race car insurance australia

   17 maja 2017 at 18:44

   I such as the beneficial info you deliver in the content articles.I’ll bookmark your website and look at all over again below recurrently.I’m quite confident I will gain knowledge of a whole lot of recent stuff best the following! High-quality luck for that upcoming!

  • average insurance rates by car uk

   17 maja 2017 at 19:45

   You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

  • register a car in illinois

   17 maja 2017 at 20:08

   Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

  • che le banche verranno inondate di denaro pubblico poi sarà necessario che anche la governance sia pubblicainfatti, il succo è tutto qui. Il prblema però è che non dovrebbero essere dei politici a determinare la governance

  • average auto insurance policy limits

   18 maja 2017 at 00:04

   Huhu , les assureurs qui disent tout va bien. Ils oublient un truc, si panique bancaire ou banrun certains iront vider leur assurance vie.. et là ça ira mal pour les banques sous capitalisées.

  • cheap military life insurance

   18 maja 2017 at 00:38

   We definitely need more smart people like you around.

  • liberty insurance online quote

   18 maja 2017 at 02:49

   Yo, that’s what’s up truthfully.

  • aarco american insurance

   18 maja 2017 at 02:58

   In a highly ideology-laden debate fallacies are common. The “dictatorial” hyperbole is one. Then there’s the likening of a point made (ignorance on a matter) to a point that was not made (people are ignorant) in order to construct a straw man.The third one closely follows: presenting one’s own group as the eternal victim.It is often accompanied by the non sequitur that the victims are better or right.

  • auto report

   18 maja 2017 at 04:39

   Why do I bother calling up people when I can just read this!

  • What a joy to find someone else who thinks this way.

  • is shannons car insurance any good

   18 maja 2017 at 07:27

   Chile…this shit is not the business. If this show is the Catch Of Day, then I’ll be having CHICKEN! And why does Mona Scott-Young sound like a damn pterodactyl doing the voice-over?

  • disse:Qual tipo de maquiagem devo usar agora no inverno? A sombra deve ser clara ou escura tipo grafite? Qualo tipo de hidrante para o rosto? Tantas perguntas porque não sou muito boa em maquiagem. Obrigada.

  • progressive car insurance fax number

   18 maja 2017 at 08:19

   It’s a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.

  • no fault auto insurance rates

   18 maja 2017 at 08:40

   This posting knocked my socks off

  • Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

  • grundy classic car insurance reviews

   18 maja 2017 at 10:31

   I know what to call the Olympics. Advertisement complex. Are the All Drug Olympics far off? Or are they already here? The two are certainly connected and considering that fact, probably not.

  • pa insurance companies

   18 maja 2017 at 10:46

   . It is sad that they have removed the achievements just because a lot of new players feel it their God given right to beg animals rather than wait 3 days or so to breed some, i feel sorry for people now as these achievements do not look challenging at all to me, im glad mine are all finished.

  • pegram insurance shelby nc

   18 maja 2017 at 14:06

   Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

  • auto insurance agent license nj

   18 maja 2017 at 15:56

   No closet is complete without leather trousers! Love that white blouse too. God seeing you in all those summery festival fab dresses make me wish it was summer again! Hope the kitty gets better!

  • insurance windshield repair

   18 maja 2017 at 16:18

   Super informative writing; keep it up.

  • motor vehicle insurance comparison

   18 maja 2017 at 18:28

   These tires are awesome but they are not ideal for all conditions. For most, these work great in the rear then complemented by the Rubber Queen in the front.

  • twenty first insurance

   18 maja 2017 at 19:37

   Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

  • mechanical insurance for cars nz

   18 maja 2017 at 20:49

   The problem could be nipped in the bud by requiring all voting machine software be 100% open source, and then implementing all of the standard features (like printable receipts) that computer security and voting rights advocates have supported for years. If we end up having litigation over faulty electronic voting machines, it will be entirely the fault of politicians who permitted the use of blackbox machines to run our democracy.

  • face value in insurance

   19 maja 2017 at 00:54

   Stephanie – thank you, it was the perfect time of day, late afternoon and the light was gorgeous. Taken on a point and shoot no less, which tells you how lovely the scene actually was

  • employee insurance coverage

   19 maja 2017 at 01:20

   Appreciating the persistence you put into your website and detailed information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  • the best insurance plan

   19 maja 2017 at 03:26

   Yo, good lookin out! Gonna make it work now.

  • I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

  • why liberty mutual

   19 maja 2017 at 04:02

   Articles like this really grease the shafts of knowledge.

  • dangers of speeding

   19 maja 2017 at 07:50

   Action requires knowledge, and now I can act!

  • Michael K: Good. It has to be the right pair of suede brogues and those Lodgers are the right pair.Cillian: The cable knit is beautiful isn't it…I regret not picking one up for myself.

  • laredo insurance

   19 maja 2017 at 10:39

   Why do I bother calling up people when I can just read this!

  • medical insurance deductible

   19 maja 2017 at 10:51

   I just hope whoever writes these keeps writing more!

  • gocompare man

   19 maja 2017 at 11:46

   A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

  • heathinsurance

   19 maja 2017 at 12:16

   Thanks for the great info dog I owe you biggity.

  • car insurance with zero excess

   19 maja 2017 at 12:53

   Your answer shows real intelligence.

  • do black cars cost more to insurance

   19 maja 2017 at 13:49

   Propagating your website…Way too many organizations never spend money on website marketing along with advertisements as a way to repair open disputes and additionally lies due to various people….

  • insurance 4 carhire

   19 maja 2017 at 14:22

   If you want to get read, this is how you should write.

  • fbitn auto insurance

   19 maja 2017 at 15:06

   Looking forward to changes. Am down over 70 lbs but have been losing/gaining next 5 pounds for months now. Change helps so glad to see something to help all of us “change it up.

  • reviews for safeco auto insurance

   19 maja 2017 at 15:25

   I’ve been looking for a post like this for an age

  • quote for 3rd party car insurance

   20 maja 2017 at 18:54

   Smack-dab what I was looking for-ty!

  • car insurance first time driver

   20 maja 2017 at 20:31

   That’s a wise answer to a tricky question

  • gibraltar car insurance

   20 maja 2017 at 23:08

   Cheers pal. I do appreciate the writing.

  • Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

  • avemco insurance company

   21 maja 2017 at 07:59

   Make sure that you have filled out the form with your name and email address to enter. Click on the blue “form” in the TO ENTER paragraph. You can enter once a day.

  • Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

  • Woot, I will certainly put this to good use!

  • florida insurance quote auto

   21 maja 2017 at 13:51

   I’m quite pleased with the information in this one. TY!

  • insurance for trucks

   21 maja 2017 at 14:45

   Een aanrader!Een bijzondere ervaring om zo tussen de zeehonden te zitten.Fijne en sfeervolle groep met een flinke dosis humor.Tips en trucs van Hillebrand die mij verder brengen in het gebruik van mijn camera, maar ook anders heeft leeren kijken naar mijn omgeving.Een verrassend en fijn weekend waar ik vele prachtige foto’s gemaakt heb.

  • alabama car insurance

   21 maja 2017 at 16:19

   Going to put this article to good use now.

  • senex – Amen for breath of fresh air. If I was going to pick holes I would say the CEOs already had the customer as top priority, at least they did before the government started back stopping their losses.

  • That’s way more clever than I was expecting. Thanks!

  • ctp insurance companies

   21 maja 2017 at 20:49

   I’m out of league here. Too much brain power on display!

  • progressive auto accident settlement

   21 maja 2017 at 21:34

   Count on us to participate in Just One Day…but our prayer is for EVERY day. Our Quinn was one day away from being PTS as it is politely called… MILLIONS are as not lucky as he was. Killing the homeless and unwanted is just wrong.

  • A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this article.

  • You are so awesome for helping me solve this mystery.

  • It’s much easier to understand when you put it that way!

  • compare car insurance review

   22 maja 2017 at 05:52

   說道:I was just searching for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

  • the insurance act 1973

   24 maja 2017 at 16:46

   A few years ago I’d have to pay someone for this information.

  • insurance costs for teenage drivers

   24 maja 2017 at 17:44

   Whoa, things just got a whole lot easier.

  • compar car insurance

   24 maja 2017 at 20:00

   That’s an apt answer to an interesting question

  • anderson auto insurance quotes

   24 maja 2017 at 20:57

   I want to send you an award for most helpful internet writer.

  • your cover car insurance

   24 maja 2017 at 21:23

   Hey presently there! I know this can be kinda away from topic nonetheless I’d realized I’d question. Would you be thinking about trading links or possibly guest composing a post or vice-versa? My site discusses many of the same subject areas as your own house and I believe we could greatly benefit from each some other. If you’re interested feel liberated to shoot me an e-mail. I expect hearing coming from you! Awesome blog incidentally!

  • car insurance shelby twp mi

   24 maja 2017 at 21:41

   That’s a nicely made answer to a challenging question

  • That’s the best answer of all time! JMHO

  • insurance for motorcycle

   25 maja 2017 at 03:23

   I’ve been looking for a post like this for an age

  • I can Imagine how dangerous it can be out there on a motorcycle with no protective body parts like on a car or truck. You really have to drive defensively at all times. That was a great tip for all drivers to look left right and then left again at intersections. It seems that some have a new hobby called running red lights and stop signs.

  • insurance everett wa

   25 maja 2017 at 13:08

   That insight would have saved us a lot of effort early on.

  • Articles like this really grease the shafts of knowledge.

  • I think that it is especially in times like these that it is important to stress that, most of the damn time, it is important to let your children have some freedom. Cases like this are horrid and sad and scary as hell. But they are not the norm. I think it’s important for all of us to remember that. Not that you would take advantage of the poor boy by posting right when he went missing. No one would think that.

  • auto mechanical insurance

   25 maja 2017 at 18:35

   Shiver me timbers, them’s some great information.

  • insurance aaa auto

   25 maja 2017 at 20:22

   Sultan patut jadi contoh…ape gune sebut daulat tuanku, menyanjung bagai tuhan..derma lagi elok…ade ape pade nombor plat?

  • car insurance abu dhabi quote

   25 maja 2017 at 21:57

   Enlightening the world, one helpful article at a time.

  • car insurance database check free

   26 maja 2017 at 02:39

   Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

  • That’s a creative answer to a difficult question

  • auto insurance largo florida

   26 maja 2017 at 21:30

   Danke! Blitzleistung und Einstelllicht sind über die Hensel Strobe Wizard Funkfernbedienung steuerbar. Ausserdem beinhaltet Strobe Wizard natürlich auch eine Funksynchro. Unser Aussendienst stellt Ihnen gerne einen Speed Max zum Testen zur Verfügung – bitte nur rechtzeitig melden, die Nachfrage ist gross! Adressen der Ansprechpartner gibt es auf unserer Website unter “Vertrieb & Service”.

  • car insurance nacogdoches

   27 maja 2017 at 00:56

   Az kérem úgy volt, hogy volt egy lejelszavazatlan wifi és meg volt osztva az Üvegtigris a LAN-on, amit csak is személyes használatra teljesen törvényesen hazavittem a filmstúdióból, és így lelopták a laptopomról. Na így került fel az Üvegtigris 3 a netre.

  • cheap insurance today

   27 maja 2017 at 02:09

   If information were soccer, this would be a goooooal!

  • mychild insurance

   27 maja 2017 at 02:10

   Great stuff, you helped me out so much!

  • farmers auto insurance discounts

   27 maja 2017 at 07:00

   Was totally stuck until I read this, now back up and running.

  • eastern casualty insurance company

   27 maja 2017 at 20:16

   I can’t believe you’re not playing with me–that was so helpful.

  • farm bureau car insurance sc

   27 maja 2017 at 21:14

   Thanks for that! It’s just the answer I needed.

  • car insurers with uk call centres

   27 maja 2017 at 23:07

   ah, ini tips basi chank. Sooo 20 years ago. Gue udah make cara ini sejak SD. Kadang malahan ditambahin dengan acara muntah2. Gimana caranya? ayo belajar ama mbah2nya pemalas biadab, sinih! >:)

  • can you cancel monthly car insurance

   27 maja 2017 at 23:18

   disse:Bruna, adorei o texto. É bem por aí mesmo. Tenho uma filha de 1 ano e tive de aprender a como dizer não sem praticar uma violência. O que aprendi é que o exemplo é a chave do sucesso. Ou não. Diria que o começo de tudo é desconstruir os próprios preconceitos…Um abraço!

  • auto insurance brokers in halifax

   27 maja 2017 at 23:40

   How could any of this be better stated? It couldn’t.

  • car gap insurance policies

   28 maja 2017 at 00:25

   nausea, and diarrhea. Ask your doctor if you have any of these other conditions: a breathing disorder; a vaginal sponge containing spermicide. Stop using Fish cialis depression is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 5.02. Revision Date: 2012-08-28, 11:53:48 cialis depression

  • shop cheap auto insurance

   28 maja 2017 at 03:19

   That’s really thinking of the highest order

  • cheap car insurance for peugeot 106

   28 maja 2017 at 10:54

   Thanks guys, I just about lost it looking for this.

  • car insurance premiums by state

   28 maja 2017 at 11:46

   She’ is mixed. How can you judge on how she doesn’t “look” Black. All shades of the color. Lets not turn this into light skin vs dark skin. Ignorance.

  • does progressive cover my rental car

   28 maja 2017 at 14:17

   I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

  • naic number aaa

   28 maja 2017 at 15:00

   That’s a mold-breaker. Great thinking!

  • Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

  • auto insurance for the uninsurable

   28 maja 2017 at 20:38

   I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

  • car insurance minneapolis mn

   28 maja 2017 at 21:12

   I wasn't aware you had a piercing; I guess I never looked close enough.Your comment about moms reminded me of a funny experience. Back in the late 1970s (when earrings were not common among boys), I pierced my left ear. Because I had long hair, it wasn't immediately obvious. I was sitting with my family at the dinner-table when my mother suddenly saw it. She got up and screamed, "Why did you do this to me?!!"

  • aj services car insurance

   29 maja 2017 at 03:19

   Hey very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m glad to search out numerous useful info right here within the submit, we’d like develop more strategies in this regard, thanks for sharing.

  • knight auto insurance

   29 maja 2017 at 04:16

   A Society In Decay,NOT Guns In the majority of the mass killings that have happened…Evidence Suggests Cover-Up In ATF Scandal,As More Guns Appear At Crime Scenes Just hours after the death of Border Patrol agent

  • cic motor vehicle insurance

   29 maja 2017 at 05:18

   If you want to get read, this is how you should write.

  • I love reading these articles because they’re short but informative.

  • commerical liability insurance

   29 maja 2017 at 12:32

   disse:O melhor de tudo é que agora poderei saber muito sobre o futebol do nordeste lendo seus posts. Quero escrever assim quando tiver a sua idade *-* Realmente o jogo Bahia X Flamengo foi o melhor da rodada.  time do Bahia é bom, mas quero ver como o treinador irá administrar os “anjinhos” do elenco, já que o Neymar é um monstro, dito por ele mesmo, né Renê? Xerooo

  • aaa auto insurance yuba city

   29 maja 2017 at 13:08

   I just hope whoever writes these keeps writing more!

  • rbc insurance auto ontario

   29 maja 2017 at 15:22

   Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

  • freedom general car insurance

   29 maja 2017 at 16:52

   Entra Rosa Díez moi furiosa nunha ferretería e comeza a berrarlle ao dependente: -Mire usted harapiento, llevo toda la puta tarde intentando talar el árbol de Guernica con esta mierda de motosierra que me vendiste, ¡y no le hice ni un jodido rasguño!-Perdone, señorita, le juro que la máquina está en perfectas condiciones, no sé lo que ha podido pasar. Déjeme echarle un vistazo… (BRRRRRUUUUUNNNNN!!!!)-Hostiaputa, y ese ruido?????

  • buy pi insurance online

   29 maja 2017 at 20:50

   That’s an apt answer to an interesting question

  • cheap insurance quotes in sc

   30 maja 2017 at 00:22

   I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 11. web md

  21 marca 2017 at 09:36

  Thank you for another magnificent article. Where else may anyone get that type of info
  in such an ideal means of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the search for such information.

  • Eliza

   16 maja 2017 at 04:18

   So much info in so few words. Totosly could learn a lot.

  • va car insurance

   17 maja 2017 at 16:43

   That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

  • All of these articles have saved me a lot of headaches.

  • ecar car insurance

   17 maja 2017 at 18:40

   Nail Head, meet Hammer.Nice job Alex.I’m really bothered by all the talk about scientific conspiracies. After all these years since I got my PhD, I still haven’t had anyone come by to teach me the secret handshake! Come on already. I won’t show it to anybody. Really!

  • cheapest rental insurance

   17 maja 2017 at 21:57

   I have been browsing on-line greater than 3 hours as of late, but I by no means discovered any interesting article like yours. It’s beautiful price sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.

  • Keep it coming, writers, this is good stuff.

  • car insurance guelph on

   18 maja 2017 at 00:22

   I definitely liked this article. I assume your content is actually actually excellent. But I noticed the write-up title a little monotonous! I believe you really may improve on the title by referencing how the leading bloggers execute this. This’s a shame that you do not have adequate direct exposure just due to your post headlines. Also, why are there plenty of spammers over here posting here?

  • Продаю очередь на Polo седан 1.6 цвет Reflex, Highline механика + пакет Premium+ защита двигателя. Срок поставки март. Автоцентр Классика. Цена по предварительному договору 606400 руб. Внесён залог 50000 руб. +15000 руб. за очередь. Тел5A8ефон 8 904 333-61-66

  • Mas difícil que explicar qué es dar papaya es tratar de explicarlo en otro idioma/cultura. Primero hay que explicar que es la papaya. Luego que además de fruta es una oportunidad facil. Luego por que se aprovecharia la gente de las oportunidades que dan los otros. Y ni para que entrar a hablar de eso de que „camarón que se duerme se lo lleva la corriente”!

  • Kudos! What a neat way of thinking about it.

  • cheap sr22 insurance new hampshire

   18 maja 2017 at 07:02

   Articles like this really grease the shafts of knowledge.

  • liberty mutual auto insurance claims

   18 maja 2017 at 10:50

   Always the best content from these prodigious writers.

  • Your answer was just what I needed. It’s made my day!

  • auto insurance total loss

   18 maja 2017 at 11:34

   Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

  • health insurance mn for low income

   18 maja 2017 at 11:52

   Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

  • Your posting is absolutely on the point!

  • pei auto insurance quote

   18 maja 2017 at 19:12

   When my friend looks for a game, he doesn’t need an installer. He just uses his external hard disk drive and copies the game from the program files. The game runs smoothly.So what is the difference if you install a game, and just copied the game?Are there any difference when it comes to performance?

  • insurance bradenton fl

   18 maja 2017 at 19:26

   If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

  • car insurance on 0 credit card

   18 maja 2017 at 19:43

   Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

  • He probably already knows that the Liberals will roll over and play dead. Another 6-8 months of Harper picking apart the country and yet another election where the Liberals implode.

  • I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

  • cheap car insurance france

   18 maja 2017 at 21:59

   lets see,not enough "reported" incomebad creditno downpayment.Answer: no. Your husband will need to SHOW where the income is coming from. This would be tax returns, 1099 or W-2. Unreported income WILL NOT work.Plus, if SSI finds out . . . ..References : Was this answer helpful?

  • access auto insurance reno nv

   19 maja 2017 at 01:06

   Wow! Talk about a posting knocking my socks off!

  • Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

  • auto insurance in vancouver bc

   19 maja 2017 at 03:44

   Uniqueness is always about taking risks and I think this one doesn't exactly is a success. The structure itself and the materials used are indeed stunning but I really dislike the "bolt" idea in the front. It may be innovative but it doesn't seem to blend with the other structures there

  • non negligence insurance

   19 maja 2017 at 05:31

   You are so awesome for helping me solve this mystery.

  • kenosha insurance

   19 maja 2017 at 05:49

   Dave, that small device next to the LED’s might be a magnet sensor of some sort. My blackberry had one in the phone and a small magnet in the case and it would shut off once it went in the case. Plus it would explain why you could turn it on with the screwdriver and not your finger.

  • henderson taylor car insurance

   19 maja 2017 at 07:12

   I thank you humbly for sharing your wisdom JJWY

  • cheap health insurance for 457 visa

   19 maja 2017 at 07:37

   So that’s the case? Quite a revelation that is.

  • insurance auto sales

   19 maja 2017 at 09:39

   It’s good to get a fresh way of looking at it.

  • You’ve really helped me understand the issues. Thanks.

  • Your answer lifts the intelligence of the debate.

  • jim wall insurance

   19 maja 2017 at 14:23

   Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

  • car insurance canberra

   19 maja 2017 at 14:45

   Wow! Great thinking! JK

  • car insurance nova scotia

   19 maja 2017 at 15:42

   grandfather mcqueen sure enjoyed seeing photos of you 3 in DC. Miriam was born in the area and when she was about Ian’s age I took her downtown also. May God bless you three as you have blessed me.

  • capitol insurance

   19 maja 2017 at 15:46

   I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to our blogroll.

  • best car for insurance rates uk

   19 maja 2017 at 17:23

   We could’ve done with that insight early on.

  • bardin insurance vernon ct

   20 maja 2017 at 21:19

   lukasA me interessano poco le dietrologie.Interessa che vengano presi provvedimenti nell’interesse dei cittadini e questo sulla formazione mi piace.Il mov5stelle sta dimostrando che i suoi voti sa farli fruttare e sa incidere sulla giunta.Un risultato importante per i 5stellati.

  • It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

  • auto insurance rome ga

   20 maja 2017 at 23:07

   You’ve managed a first class post

  • Begun, the great internet education has.

  • And a large swath of plot is occupied by a secret occult society and its inner workings and how it runs the Empire and I was like, dude, I saw this movie when it was called From Hell, wt2000f.The Masons were a secret society, no doubt, but not occult really, even if some of their members were crazy.As a JB fan meself, I know I will have to take this movie with a whole cellarfull of salt, but I am still intrigued by it…

  • population of overland park ks

   21 maja 2017 at 01:56

   This article went ahead and made my day.

  • insurance a rates

   21 maja 2017 at 02:58

   178I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

  • autoversicherung

   21 maja 2017 at 03:06

   I’d venture that this article has saved me more time than any other.

  • car insurance overland park ks

   21 maja 2017 at 07:56

   Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

  • empower insurance texas

   21 maja 2017 at 11:16

   Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

  • “Jesus, you are the vine; we are the branches. If we remain in you and you in us, we will bear much fruit; apart from you we can do nothing. If we do not remain in you, we are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If we remain in you and your words remain in us, we may ask whatever we wish, and it will be done for us. This is to the Father’s glory, that we bear much fruit, showing ourselves to be your disciples. Amen.” John 15:5-8************************************************************************Amen!

  • reliance general insurance.co.in

   21 maja 2017 at 14:27

   My holster is the equivlant of Galco’s combat master minus the adjustable tensioner. I carry my Taurus 24/7 G2 almost every day and it has held up excellent. The Tagua was half the price as Galco’s version. I just bought the same style for my dad for his Bersa Thunder 380. He has not had a chance to try it yet so we shall see if it’s as awesome as mine is

  • car insurance for 65 mustang

   21 maja 2017 at 22:59

   Thank God! Someone with brains speaks!

  • ninja 250r insurance

   22 maja 2017 at 02:10

   Shoot, so that’s that one supposes.

  • fast cars cheap insurance uk

   22 maja 2017 at 03:10

   I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thanks a lot

  • aa holiday home insurance

   22 maja 2017 at 03:25

   I feel so much happier now I understand all this. Thanks!

  • cheap car insurance richmond ca

   22 maja 2017 at 05:19

   ERRATUM : Dans mon post de 23h54 ci-dessus, j’ai fait une erreur stupide. A la dernière ligne, il faut évidemment lire « maudire », au lieu de « anéantir », sinon cela n’a aucun sens.Avec mes plus plates excuses

  • insurance in usa for visitors

   24 maja 2017 at 20:13

   私も5年前に今の家に転居してきて、近所で子供と同級生のママ友ができて喜んだのは初めてあいさつした時だけでした。すぐに私の言うことには否定的で、他の近所のママや幼稚園のママに陰では悪口を言っていました。私にも他のママたちのことをさりげなく悪口を言ったりはするけど、その人たちの前では、いい人を装います。電話もすごくて、とにかく長電話で当初毎日かかってました。毎日のように食事時に電話してきて、主人もとうとう腹を立て向こうに聞こえるように電話を切るように言ってきてから食事時の電話は少なくなりました。この5年の間に第二,三子が生まれ、機会があるごとに子育て大変(^_^;)って言っておいて、電話も何度か無視。次の日にメールで連絡って感じで、今はほとんど必要以外かかってこなくなりました。でもここまでになるまで5年かかりました。こういう人って押しが強くて自信家なのか、距離を置こうとしていることをなかなかわかってくれない気がします。でも、後味悪いのは嫌じゃないですか?時間をかけて距離を置くのが良い気がします♪2651

  • Just what the doctor ordered, thankity you!

  • the business of insurance

   25 maja 2017 at 13:36

   No, the sun is getting hotter. That would heat things up a bit right? There is no evidence that our carbon footprint on the earth is affecting the globe. Al Bore is an idiot. The only reason they want us to buy into the idea of global warming is so that they can start a global, yes global carbon tax. The powers that be are already talking about it.

  • http://www.vegetarianminimeals.com/

   25 maja 2017 at 15:05

   What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

  • direct car insurance quotes online

   25 maja 2017 at 15:34

   THX that’s a great answer!

  • ez rent a car insurance price

   25 maja 2017 at 17:46

   You’ve got to be kidding me-it’s so transparently clear now!

  • http://www.mariascharlottenc.com/

   25 maja 2017 at 20:50

   I’ve learned new things via your site. One other thing I’d like to say is that often newer computer os’s are likely to allow a lot more memory to get used, but they likewise demand more storage simply to operate. If someone’s computer is unable to handle far more memory as well as the newest software program requires that storage increase, it could be the time to buy a new Personal computer. Thanks

  • It was a huge first step for the Council on Foundations to invite bloggers to the conference. The natural next step would be to record the sessions and post them on the website. This would not be expensive or difficult. I’m recording a podcast with Jeff Martin, director of media relations at COF about the council’s efforts at communicating with the public. We’ll see what happens.

  • This is the perfect way to break down this information.

  • http://www.jadenovah.com/

   26 maja 2017 at 01:33

   Ze tak powiem Kasiu, ja bym sie wogole nie przejmowala (juz chcialam uzyc slowa " pieprzyla" :D) i pokrolila tylko pigwe z grubsza. Tyle ze jesli pigwe pozbawic nasion to potem taka wyjeta z nalewki mozna jeszcze suszyc, kandyzowac… ale czasem sobie odpuszczam 🙂 Usciski!PS. A slodkosc, tak jak Ci pislaalm na 1kg pigwy dalabym gora 1/2kg cukru.

  • An answer from an expert! Thanks for contributing.

  • privatkredit-rechner

   26 maja 2017 at 05:12

   Super excited to see more of this kind of stuff online.

  • cgu car insurance online quote

   26 maja 2017 at 05:55

   Katrina – Best of luck to you Katrina. I hope and pray that you will slowly recover your lost function. I hope you get great results on the 5th of December

  • Your article was excellent and erudite.

  • amax auto insurance jacksboro hwy

   26 maja 2017 at 19:12

   Good to find an expert who knows what he’s talking about!

  • practice insurance test

   26 maja 2017 at 20:41

   Grant, Do you know this is the norm in running a offense, having 3 guys involved in the game plans? I don’t see Mike Shanahan and Mike Holmgren in dividing this by 3 people, when they were here.

  • car insurance in chester va

   26 maja 2017 at 21:07

   …”Yes, Sure Shot has been producing for a long time and he has produced some fine material”. Also, Here you are the proud owner of a website, fighting with everyone who disagrees with you…IN A SECTION FOR READERS COMMENTS….ARE YOU AREADER TOO!!!…HA HA HA !!NOW WHO’S THE DUMB ASS!!! I BEGINNING TO AGREE WITH OUR MR ANGRY NOW!!!GROW UP! MR AttL AND LET THE PUBLIC COMMENT YOU SPOILT LITTLE IRISH BOY, AS PER USUAL YOU GOT IT BACK TO FRONT.

  • insure jewellery

   27 maja 2017 at 01:11

   To beat the blues, We try and get lots of fresh air!! I also try and plan indoor adventures. We make forts, have silly picnics, or have a dance party! ha xokimberly.long at gmail dot com

  • cheap car insurance san bernardino

   27 maja 2017 at 03:32

   You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

  • driving uninsured vehicle

   27 maja 2017 at 06:09

   I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

  • credit insurance companies

   27 maja 2017 at 07:38

   Just another adventure, it’s not just the usual adventure. It’s a trip to remember. I must say that even if this was how your tripped turned out to be, you still enjoyed the view and you will forever cherish the mud stuck! I have been into that before and it was worth remembering – because I was close to nature that I love.

  • Heck of a job there, it absolutely helps me out.

  • insurance cheapest car

   27 maja 2017 at 16:40

   Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

  • comm insurance car

   27 maja 2017 at 18:57

   Holy concise data batman. Lol!

  • norguard insurance

   27 maja 2017 at 19:25

   Time to face the music armed with this great information.

  • insurance car jersey

   27 maja 2017 at 20:17

   Super Sache!Ich möchte gewinnen, da ich angehender Mediengestalter bin und mir ab und an schon mal eine Ausgabe geleistet habe und schon länger mit dem Gedanken spiele ein Abo abzuschließen.Greetinx

  • aaa car insurance accident report

   28 maja 2017 at 01:30

   I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

  • cheap weekend vehicle insurance

   28 maja 2017 at 03:39

   magnificent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t understand this. You should continue your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

  • company car insurance quote online

   28 maja 2017 at 05:40

   Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

  • what is a pip in car insurance

   28 maja 2017 at 11:09

   This info is the cat’s pajamas!

  • little general car insurance

   28 maja 2017 at 11:34

    ( 2012.03.3 13:44 ) : Thank you an unbelievable submit, will examine your particular others content. thanks for your ideas on this, I experienced a bit made an impact to by this short article. Many thanks again! You earn an excellent time. Displays the beauty through wonderful report here. I think that in case more people considered it like that, they’d have a very better moment in time have the hang ofing the matter.

  • tenant insurance quotes

   28 maja 2017 at 11:58

   Io ci ho provato a mettermi in marcia… ma mi sono intraversata quasi subito con la mia smartina e solo per un pelo non ho fatto grossi danni…. sono scesa che mi tremavano ancora le gambe e arrivata in redazione coi mezzi!!! Bella da vedere la neve ma… se hai più di sette anni è un casino… ^____^

  • wow….Angie that has got to be the best looking chicken I have seen in a long time…..the color of the breading is just perfect!! I bet that bit of almond and that lemon zest just added so much flavor. Thanks for giving us such a wonderful recipe!!

  • medicare as a secondary insurance

   28 maja 2017 at 12:57

   Thanks for the interesting post Dick.I would add that although most organizations do use a 5-point rating scale, we see improvements in how fast and objectively managers can choose a rating by adding a long behavioural statement specific to each competency beyond a standard scale such as “fully successful”. By making it explicit what that looks like for each competency the manager does not need to spend as much time trying to work out and justify each rating.

  • reviews on farmers car insurance

   28 maja 2017 at 15:43

   So beautiful Angie. I bought 1 a while back and it was so not what I expected I could not prepare it right. This is inspiring and elegant. I guess its better to use it like celeriac. Truffles are perfect to match.

  • What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

  • oink insurance

   28 maja 2017 at 17:24

   The answer of an expert. Good to hear from you.

  • http://www.autoinsurancepoint.us/

   28 maja 2017 at 18:47

   Your posting lays bare the truth

  • auto insurance rossville ga

   29 maja 2017 at 01:12

   I’m so glad that the internet allows free info like this!

  • auto cheap auto

   29 maja 2017 at 01:34

   I’ll try to put this to good use immediately.

  • new jersey auto insurance tort

   29 maja 2017 at 02:27

   Thank God! Someone with brains speaks!

  • Don’t double-book dates on a single night Like a player, you might have numerous guys you are playing. May well cross country relationship advice I’m able to give you is always to always make here we are at your someone.

  • icw group insurance companies

   29 maja 2017 at 08:43

   Taking the overview, this post is first class

  • auto insurance erie pa

   29 maja 2017 at 09:43

   Our Baby Bag is dated and my wife always gives it to me to carry as she would ‘not be seen dead with it’. With the Singapore Sling I could earn brownie points and best of it she might carry it from time to time!

  • cheap florida auto insurance quotes

   29 maja 2017 at 11:32

   Thanks for sharing the link, but unfortunately it seems to be offline… Does anybody have a mirror or another source? Please reply to my post if you do!I would appreciate if a staff member here at skwillms.wordpress.com could post it.Thanks,Peter

  • what is auto insurance deductible

   29 maja 2017 at 12:48

   So that’s the case? Quite a revelation that is.

  • gator auto insurance jacksonville fl

   29 maja 2017 at 17:59

   Ich lasse Dir gerne einen Kommantar da, denn was Du machst ist wunderschön auch dieser Rahmen gefällt mir sehr.Dein blog ist für mich etwas ungewohnt, ich musste erstmal nach dem Kommentar suchen, und hoffe ich habs richtig gemacht.Schönen Sonntag noch undlG Anja /stampa08

  • Thanks for introducing a little rationality into this debate.

  • Love all of this organziation! Great job! So clean yet girly and personalized… My favorite part? Seeing Dan’s and my name on your workflow! Adorable pics too

  • car insurance oxford ms

   29 maja 2017 at 22:15

   necesito ayuda o mas bien una orientacion tengo un nieto de cinco años tiene rasgos de autismo no tiene ningun dianostico que lo certifique tiene algunos problemas en la escuela como lo puedo ayudar.

  • insurance gibraltar

   30 maja 2017 at 00:33

   I reckon you are quite dead on with that.

 12. Elizabet

  21 marca 2017 at 10:09

  Hiya very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I’m glad to seek out numerous helpful info right here within the post,
  we need develop more techniques on this regard, thank you for
  sharing. . . . . .

 13. Everett

  21 marca 2017 at 12:32

  You are so interesting! I don’t think I’ve read through something like
  this before. So great to find somebody with a few original thoughts on this
  topic. Really.. thank you for starting this up.
  This web site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 14. Doug

  21 marca 2017 at 15:44

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100%
  positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 15. electronic currency exchange

  21 marca 2017 at 17:35

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 16. Itamar Serpa Fernandes

  21 marca 2017 at 20:43

  What i do not realize is in fact how you are no longer actually
  much more neatly-appreciated than you might be now.
  You are so intelligent. You know therefore considerably with regards to this topic, made me in my
  opinion consider it from so many varied angles. Its like
  women and men are not involved until it is one thing to do with Lady gaga!
  Your own stuffs nice. All the time take care of it
  up!

 17. Eliza

  21 marca 2017 at 23:27

  Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from
  this web page, and your views are pleasant designed for
  new people.

 18. infection precautions

  22 marca 2017 at 00:32

  After I originally left a comment I seem to have
  clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added
  I receive four emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that
  service? Thanks!

 19. Itamar Serpa Fernandes

  22 marca 2017 at 00:43

  Hello There. I discovered your blog using msn. That
  is an extremely neatly written article. I’ll be sure to bookmark it
  and come back to learn extra of your helpful information. Thank you
  for the post. I will definitely comeback.

 20. food store reviews

  22 marca 2017 at 00:46

  I love what you guys are usually up too.

  This kind of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

  • Doll

   16 maja 2017 at 04:14

   Superior thinking deattsnrmoed above. Thanks!

  • does aarp offer car rental discounts

   17 maja 2017 at 19:24

   This is a neat summary. Thanks for sharing!

  • liability insurance for pharmacists

   17 maja 2017 at 21:10

   Wonderful explanation of facts available here.

  • what car company is the best

   17 maja 2017 at 21:22

   I have been totally floored by my friends’ disregard for etiquette on more than one occasion-washing dishes in our bathtub (some had mysteriously clogged the sink) while guests enjoyed Desperate Housewives after an Easter meal comes to mind quickly! How I wish everyone on Earth could read this perfect post!

  • the van insurance

   18 maja 2017 at 01:06

   An answer from an expert! Thanks for contributing.

  • general insurance premium

   18 maja 2017 at 05:51

   Superfluous connecting on LinkedIn is like superfluous violence in a movie. If you have to wonder why, then it shouldn’t be there. I always try to add something of relevance, whether it’s an observation, a compliment, or a request for information, LinkedIn is for building relationships, not desperately seeking “Susan.”Cool post.Thanks.

  • You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

  • whats the cheapest car insurance

   18 maja 2017 at 06:40

   Alright alright alright that’s exactly what I needed!

  • cheapest auto and home insurance

   18 maja 2017 at 07:38

   Smart thinking – a clever way of looking at it.

  • overseas auto insurance quote

   18 maja 2017 at 09:10

   If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

  • short term provisional car insurance

   18 maja 2017 at 09:26

   I searched a bunch of sites and this was the best.

  • esure car insurance telephone number

   18 maja 2017 at 09:32

   Aw come on, even if Billy isn’t in, ya still gotta admit, this game looks like it kicks ass…. Even if it is a Mario Kart 7 clone… *sighs* Well, the true fans didn’t care when they saw the first one being a Mario Kart Wii clone, it was still a fun game.

  • Not bad at all fellas and gallas. Thanks.

  • Thank God! Someone with brains speaks!

  • That’s way the bestest answer so far!

  • citizens bank norwood mn

   18 maja 2017 at 14:41

   women lie just as much as men do so why do you have to bitch and be so nosy. maybe he just wanted you to shut the fuck up and stop bothering him

  • harley davidson insurance cost

   18 maja 2017 at 20:17

   More posts of this quality. Not the usual c***, please

  • I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

  • car insurance quotes hurt credit

   18 maja 2017 at 23:49

   After I read this, I realized that the times I feel most energized and challenged and excited about my work is when I do abandon that “good girl, get the A” way of being and when I go full-force with playing big–putting my ideas out there first, thinking out loud, driving new discussions and pushing on new doors. It’s easier to do in my line of work, since I’ve been at it for 10+ years and feel like I’ve got that encyclopedic knowledge under my belt, than it is to do in newer (to me) ventures, like my creative practice or new groups I’ve joined. Working on that, though![]

  • dashers auto insurance quote

   19 maja 2017 at 00:32

   There’s a terrific amount of knowledge in this article!

  • amax auto insurance

   19 maja 2017 at 05:33

   Sharp thinking! Thanks for the answer.

  • average cheap car insurance

   19 maja 2017 at 06:58

   Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

  • walmart harahan la

   19 maja 2017 at 07:05

   That’s a sensible answer to a challenging question

  • Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

  • insurance rsa

   19 maja 2017 at 09:08

   Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

  • century 21 online

   19 maja 2017 at 09:23

   Ven. Xian Jie,Is registration required?Thank you for offering the amazing retreat. What else could be a better way to have a new-year’s holiday than intensive meditation!Musho

  • commercial insurance ohio

   19 maja 2017 at 09:38

   The voice of rationality! Good to hear from you.

  • honda civic si 4 door

   19 maja 2017 at 11:14

   I say go for it, IrisI have no problem with people wanting to make money from their efforts, and if blogging is the platform they want to use, then more power to them. I just wanted to get back to what I wanted to do, when I started my blog, which is to share my journey with other like minded people and help them in way I can.I am happy to hear my post has given you the inspiration to get started. Go Iris!Shoot me an email if you need any help or want to discuss how to get started.

  • auto insurance danville va

   19 maja 2017 at 14:02

   It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

  • cheapest sports car insurance

   20 maja 2017 at 19:43

   kelmix pisze:jak zrobiÅ‚em tak jak pisaÅ‚o do 4 obrazka potem kliknÄ…Å‚em na dysk C i pisaÅ‚o zmniejsz wolumin i tyle proste i Å‚atwe… a przy tym sposobie to kilkanaÅ›cie minut roboty !!

  • average auto insurance los angeles

   20 maja 2017 at 23:19

   Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

  • olivieri insurance

   21 maja 2017 at 04:22

   Thank God! Someone with brains speaks!

  • How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

  • Great pus plug at the beginning. It looked like it was far from finished. A good hard squeeze will send that payload into orbit. Let’s hope for a part two. Great find poppintime.

  • insurance rules for borrowing a car

   21 maja 2017 at 07:38

   Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

  • oregon car insurance requirements

   21 maja 2017 at 10:37

   That’s enough, Rab. I get that you’re pissed about the situation, but I’m not going to have people getting personal here. You’re entitled to your opinion, but keep it civil if you’re going to be expressing it here. As far as I can tell, there won’t be any more DLC without keyboards at all — not unless the song doesn’t have keys at all. Sounds to me like this is just for new versions of old tunes. Judging from the reactions, they may be reconsidering how often they’ll be doing that sort of thing.

  • nrma car insurance review

   21 maja 2017 at 12:09

   If you think about it…when Triple H started winning ALL the belts is when Raw TUMBLED in the ratings…May of ’02 Hulk Hogan is champ, Triple H becomes heel-god for the next 4 years, Steve Austin retires, NWO comes back….it was a multitude of events that made everyone turn away….for me mostly Steve Austin retiring.

  • toyota corolla insurance

   21 maja 2017 at 12:56

   If you want to get read, this is how you should write.

  • car insurance recovery os

   21 maja 2017 at 12:59

   I get it. The moon pulls me, too. I love that you are being kind to yourself. Just reading that reminds me to do the same. Be kind. Shine. Settle in. Love love love to you, friend.

  • cheap car insurance postcode

   21 maja 2017 at 14:18

   In awe of that answer! Really cool!

  • It IS as though we collect and bottle what should be enjoyed freely as it passes through the day, our lives… good to see none of your bottled treasures is feeling short of air – yet.

  • progressive auto insurances

   21 maja 2017 at 16:35

   Thank you so much for this article, it saved me time!

  • register vehicle in pa

   21 maja 2017 at 18:02

   Oh net weer terug en nu alweer weg,wat heb je haar een prachtig schoonmaak cadeau gegeven,ik zoek ook zo op kleur haha,ik heb je naam in de pot gedaan,fijne week,lieve groet Musje,het is trouwens een schitterend pand.

  • michigan law on car insurance

   21 maja 2017 at 23:31

   Heck of a job there, it absolutely helps me out.

  • how good is nationwide car insurance

   22 maja 2017 at 02:11

   Great issues altogether, you simply received a new reader. What may you suggest about your submit that you simply made a few days ago? Any certain?

  • tejas auto insurance

   22 maja 2017 at 05:48

   bitching about the indian invasionIndia has more than a billion people, second to China. Therefore, statistically it produces the second highest number of "smart" people. It is much easier for Indian people to immigrate to USA than Chinese. "Smart" people still choose to work at Microsoft. Hence, the large number of Indian people @Redmond. It is the same at @Mt View or any big firm. Hope this helps.

  • Webmaster, I am the admin at . We profile SEO Plugins for WordPress blogs for on-site and off-site SEO. I’d like to invite you to check out our recent profile for a pretty amazing plugin which can double or triple traffic for a Worpdress blog. You can delete this comment, I didn’t want to comment on your blog, just wanted to drop you a personal message. Thanks, Rich

  • ratings for auto insurance

   22 maja 2017 at 09:28

   If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

  • I’m so glad this post provided information you needed, and I hope you find relief from your pain. A healthy diet and exercise can help tremendously.

  • aaa utah

   24 maja 2017 at 20:41

   Thanks for the strategies presented. One thing I also believe is credit cards providing a 0% apr often bait consumers together with zero rate of interest, instant endorsement and easy on the web balance transfers, nevertheless beware of the most recognized factor that will certainly void that 0% easy street annual percentage rate and also throw anybody out into the bad house rapidly.

  • phoenix insurance companies

   24 maja 2017 at 21:55

   Nothing I could say would give you undue credit for this story.

  • expat car insurance

   24 maja 2017 at 23:32

   Lidiano Veir da Silva disse:No dia 20 de setembro completo 5 anos de carteira assinada e minha data de nascimento é 10 de março. Esse ano já tenho dieito a retirar meu pis em outubro?

  • self pay insurance plans

   25 maja 2017 at 08:28

   scrive:Io l’ho visto quel film! il film del concorso di salsa che tu hai preso da you tube. non mi sembrava vero, un film sulla salsa e nonostante l’ora me lo sono guardato fino allla fine. è così raro.peccato che non balleremo mai insieme io e te eh ehpurtroppo nella nostra trasmissione attuale non si parla di salsa, magari in una delle prossime trasmissioni dedicate. per tornare alla mia scrittura, hai presente come scriveva leonardo da vinci?

  • american independent insurance co

   25 maja 2017 at 09:06

   Woot, I will certainly put this to good use!

  • what is learner driver insurance

   25 maja 2017 at 13:16

   Cheers pal. I do appreciate the writing.

  • car insurance marysville mi

   25 maja 2017 at 13:35

   I have read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create the sort of wonderful informative website.

  • define liability car insurance

   25 maja 2017 at 15:00

   An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

  • quote me today insurance

   25 maja 2017 at 18:02

   Damn, I wish I could think of something smart like that!

  • cheap auto insurance dallas texas

   25 maja 2017 at 20:37

   this is legit guys I vouch for it, I got a iPad Mini for me and my girlfriend through this! Its a great time to get it especially when you can sell them for 50% off once you get the free iPad Mini

  • has best car insurance rates

   25 maja 2017 at 21:07

   I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

  • accurate auto insurance chicago

   25 maja 2017 at 21:51

   This is a really intelligent way to answer the question.

  • car insurance lancaster california

   25 maja 2017 at 23:17

   I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight.

  • farm bureau insurance liberty tx

   26 maja 2017 at 11:18

   God, I feel like I should be takin notes! Great work

  • affordable car insurance austin tx

   26 maja 2017 at 16:41

   35b4I enjoy, result in I found just what I was looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye 154

  • car insurance colorado springs co

   26 maja 2017 at 18:05

   This is the perfect post for me to find at this time

  • atlas travel medical insurance

   26 maja 2017 at 20:07

   Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

  • health insurance carriers

   26 maja 2017 at 22:29

   Articles like this just make me want to visit your website even more.

  • auto owners insurance of lansing mi

   26 maja 2017 at 22:51

   ‘the teenage Herbert’In the interests of balance, anyone trying to write or say that with a straight face at my school would have been gently ribbed.But it was a different time.   19 likes

  • cornhill insurance

   27 maja 2017 at 02:22

   I hate my life but at least this makes it bearable.

  • auto insurance city comparison

   27 maja 2017 at 04:24

   Well I downloaded it. Twice actually. One for me and one for my son. While I do think that a sub $50 would be more suited to this particular game, I wouldn’t mind paying the $69.95 for other premium games like if Project X Zone were to be released in the west, and JRPG’s that might not make it out of Japan in boxed form. I think it’s great having it on my system as its a game that I will always be playing on and off for years to come, especially with the DLC to come at a later date.

  • santam insurance

   27 maja 2017 at 05:22

   Finding this post solves a problem for me. Thanks!

  • uk car insurance for foreigners

   27 maja 2017 at 06:15

   Bonjour tout le monde !De très bonnes choses cette semaine je trouve ! Je suis impressionné par le travail de Larkéo, Scarlet, Caro, Kadérick ou encore Sébastien !Bon courage à tous pour le thème 9…et rendez-vous samedi et dimanche prochain

  • Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

  • senate car insurance

   27 maja 2017 at 08:21

   Shiver me timbers, them’s some great information.

  • compton car insurance

   27 maja 2017 at 09:16

   Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

  • quick auto quote

   27 maja 2017 at 21:19

   Johnson's position is to reduce government spending, including stimulus, plus cuts in the safety net plus cuts in Medicare and SocSec.How is this different from Romney? His economic plan would make the current economic situation worse not better. This is clearly ideological thinking, not based on dealing with the current situation.

  • cost to register car in california

   27 maja 2017 at 21:38

   Heck yeah this is exactly what I needed.

  • how does a no fault insurance work

   27 maja 2017 at 22:58

   slicer / 04 Haziran 2012Bu iÅŸi sonlandırıyor olmanıza gerçekten çok üzüldüm fakat hakkınızda hayırlısı neyse o olsun. Ä°nÅŸallah baÅŸka bir platformda tekrar görüşürüz. Bu güne kadar bize yaÅŸattığınız güzel dakikalar için ikinize de sonsuz teÅŸekkürler…Cevaplamak için giriÅŸ yapın

  • largest auto insurance in us

   28 maja 2017 at 00:03

   I wanted to spend a minute to thank you for this.

  • hoffman henry insurance

   28 maja 2017 at 02:27

   Thank you for this Crystal! The Examen is such a great way to reflect and pray with kids. Thank you for the reminder to reflect and pray this way myself.

  • car insurance nsw australia

   28 maja 2017 at 08:55

   I feel satisfied after reading that one.

  • pt car life insurance

   28 maja 2017 at 09:47

   Gosh Troll, you absolutely kill me! is there no end to you beclowning yourself?Rush Limbaugh and Sean Hannity are commentators not journalists who are members of the White House press corps!.And President Reagan was a sitting President, not a journalist who is supposed to present a balanced report of the news! Yes, I know, you can't see the difference. LOL!Thanks for providing me with a chuckle.

  • Posts like this make the internet such a treasure trove

  • fuel efficient low insurance cars

   28 maja 2017 at 16:07

   You’ve captured this perfectly. Thanks for taking the time!

  • rental car insurance liability

   28 maja 2017 at 17:28

   تایید میشه ، ویروس اسکن شد ،تست شد و مشکلی نداشت ، تاخیر در استفاده با توجه به روز رسانی های بعدی بازی امکان بلا استفاده بودن رو داره.میتونید سریع تست و انجام بدید.ضمنا باید دکمه های روبروی هر ۳ گزینه رو هم بزنید که مثلا پرستیژ ۱۰ لول ۸۰ و یک عدد دیگر برای توکن انتخاب کنید و دکمه های مربوطه رو بزنید.

  • drive to canada

   28 maja 2017 at 18:03

   I just hope whoever writes these keeps writing more!

  • one sure car insurance

   28 maja 2017 at 20:42

   I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

  • insurance on a car

   28 maja 2017 at 21:41

   Oh no! Brian Malow is leaving San Francisco! But good for him and the science museum! Now that he is leaving, I can admit that Brian is a science-humor genius and a science enthusiast whose intellectual exuberance is infectious. I’m a neurologist who also writes comedy for major comedians,so I know a wonderful brain when I see one, and I hope someday to come to North Carolina to see Brian’s.

  • motor insurance legal protection

   28 maja 2017 at 23:47

   Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

  • Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

  • These topics are so confusing but this helped me get the job done.

  • auto insurance rates wa

   29 maja 2017 at 01:56

   Hi there. Very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am happy to find a lot of helpful information right here in the post. Thanks for sharing.

  • how to get a quote on car insurance

   29 maja 2017 at 06:55

   Maristela disse:Olá…. estou me preparando para minha primeira viagem à Europa, e a primeira cidade é Paris… gostaria de comprar bengalas na Europa, as utilizo em função de sequelas de fraturas…. sabem me dizer onde posso comprar? lojas ou mercado de pulgas?????

  • auto insurance employees as insureds

   29 maja 2017 at 08:55

   I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

  • antique auto insurance reviews

   29 maja 2017 at 11:55

   That’s a smart way of thinking about it.

  • volkswagen motor vehicle insurance

   29 maja 2017 at 17:05

   Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

  • http://www.autoinsurancepoint.us/

   29 maja 2017 at 19:24

   romney is a natural for old school conservatives but he’s mormon. christianistas don’t like mormons. the gop ticket is doomed w/out the christians, there are just not enough of them.

  • At last, someone who comes to the heart of it all

  • car insurances for a month

   29 maja 2017 at 21:59

   This is a neat summary. Thanks for sharing!

 21. Tiara

  22 marca 2017 at 07:47

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is
  written by him as no one else know such detailed about
  my trouble. You are amazing! Thanks!

 22. credit report

  22 marca 2017 at 09:06

  Thanks for the auspicious writeup. It actually used to be a amusement account
  it. Look advanced to far delivered agreeable from
  you! However, how could we keep up a correspondence?

 23. Katrice

  22 marca 2017 at 09:49

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Kudos!

 24. Nicholas

  22 marca 2017 at 17:43

  This is really interesting, You are an excessively
  skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to
  in quest of more of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

 25. networking financial advisors

  23 marca 2017 at 00:00

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a
  entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding
  choice of colors!

 26. currency exchange trading

  23 marca 2017 at 07:17

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 27. Jerry

  23 marca 2017 at 08:12

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting fed up
  of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 28. sales life easier

  23 marca 2017 at 09:11

  Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it
  and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 29. Jayden

  23 marca 2017 at 09:17

  Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 30. Egli Diana Pinto

  23 marca 2017 at 10:38

  That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.

  Short but very accurate info… Many thanks for sharing this
  one. A must read article!

 31. Issac

  23 marca 2017 at 14:09

  I absolutely love your site.. Great colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my own blog and would
  like to learn where you got this from or exactly what the theme is named.
  Many thanks!

 32. design tips

  23 marca 2017 at 16:12

  This article will assist the internet users for building up new website or even a weblog from start to end.

 33. financial failure

  23 marca 2017 at 16:44

  An intriguing discussion is definitely worth comment.
  I think that you ought to publish more about this subject matter, it may not be a taboo matter but generally
  folks don’t talk about such topics. To the next!
  Many thanks!!

 34. antibiotic-resistant strep throat

  23 marca 2017 at 17:19

  Hello to all, the contents existing at this web site
  are genuinely remarkable for people knowledge, well,
  keep up the good work fellows.

 35. diagnostics automobile diagnostics

  24 marca 2017 at 02:21

  If you want to improve your knowledge only keep visiting this website
  and be updated with the newest gossip posted here.

 36. word audio books

  25 marca 2017 at 22:16

  What’s up it’s me, I am also visiting this web page regularly, this website
  is genuinely good and the visitors are genuinely sharing good thoughts.

 37. prescribe antibiotics

  27 marca 2017 at 07:18

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell
  someone!

 38. big money

  27 marca 2017 at 07:32

  Hi! Would you mind if I share your blog with my
  facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 39. Egli Diana Pinto

  27 marca 2017 at 10:11

  Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  tell you I truly enjoy reading through your articles.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  deal with the same topics? Thanks!

 40. Walker

  27 marca 2017 at 10:42

  I pay a quick visit daily some web sites and websites
  to read content, except this web site offers feature based writing.

 41. Josh

  27 marca 2017 at 13:17

  Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my
  iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to fix this problem. If you have any recommendations, please share.
  Thanks!

 42. indoor cycling spinning training

  28 marca 2017 at 11:23

  I needed to thank you for this very good read!!
  I absolutely loved every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you post…

 43. cs go skins trade site

  28 marca 2017 at 11:57

  If you would like to increase your familiarity only
  keep visiting this web page and be updated with the most up-to-date news posted here.

 44. Luis

  29 marca 2017 at 09:59

  Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this
  informative article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 45. cs go skins no steam

  29 marca 2017 at 15:13

  Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author.I will make
  certain to bookmark your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage you continue your great posts, have
  a nice morning!

 46. mink strip lashes australia

  29 marca 2017 at 16:01

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it
  was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 47. silk lashes near me

  30 marca 2017 at 04:45

  What’s up to all, it’s actually a pleasant for me to pay a visit this website, it contains valuable Information.

 48. Egli Diana Pinto

  30 marca 2017 at 11:03

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a
  lot of spam responses? If so how do you protect against it,
  any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s
  driving me crazy so any support is very much appreciated.

 49. Egli Diana Pinto

  30 marca 2017 at 13:14

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you
  need to write more on this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t discuss these subjects.
  To the next! Best wishes!!

 50. spinning wheels

  30 marca 2017 at 16:43

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such information much.
  I was looking for this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 51. car computer exchange

  30 marca 2017 at 19:19

  If you desire to increase your knowledge simply keep visiting this web
  site and be updated with the newest news update posted here.

 52. csgo skins price list

  31 marca 2017 at 00:22

  Very good article! We are linking to this
  great post on our website. Keep up the great
  writing.

 53. fifa coins 17

  31 marca 2017 at 06:16

  Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people
  think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined
  out the whole thing without having side effect , people can take
  a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 54. Liliana

  31 marca 2017 at 20:15

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 55. www.jjsapido.com

  1 kwietnia 2017 at 10:07

  hi!,I really like your writing very much! proportion we keep in touch more about your post on AOL?
  I need an expert in this space to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Taking a look forward to peer you.

 56. nba mobile coins for free

  1 kwietnia 2017 at 10:42

  Hi there to every one, the contents existing at this web page are truly amazing for people
  experience, well, keep up the good work fellows.

 57. website visitors

  1 kwietnia 2017 at 14:21

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to figure out if its a problem on my end
  or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 58. good website names

  1 kwietnia 2017 at 16:45

  Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes
  and actual effort to generate a top notch article… but what can I say…
  I procrastinate a lot and never seem to get anything
  done.

 59. buy cs go skins steam

  1 kwietnia 2017 at 18:02

  I get pleasure from, result in I found just what I was taking
  a look for. You’ve ended my four day long hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

 60. madden nfl mobile coins for sale

  2 kwietnia 2017 at 07:09

  Hey there would you mind letting me know which
  hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 61. Taylor

  2 kwietnia 2017 at 12:07

  My family members every time say that I am killing my time here at net, except I
  know I am getting knowledge everyday by reading such pleasant articles.

 62. kitasamakita.com

  3 kwietnia 2017 at 07:28

  I savour, lead to I found exactly what I was
  looking for. You have ended my 4 day long hunt!

  God Bless you man. Have a great day. Bye

 63. Nate

  3 kwietnia 2017 at 22:44

  You really make it seem really easy together with your presentation however I to find this matter to be
  really something which I feel I might by no means understand.
  It kind of feels too complex and extremely broad for me.
  I am having a look ahead to your next publish, I will try to get the cling of it!

 64. Itamar Serpa Fernandes

  5 kwietnia 2017 at 00:34

  Everyone loves what you guys are usually up too.
  Such clever work and exposure! Keep up the good
  works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 65. Augusto de Arruda Botelho

  5 kwietnia 2017 at 06:38

  I have been surfing on-line more than three hours as of late, but I
  never found any fascinating article like yours. It is pretty value enough for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right
  content as you probably did, the web can be much more helpful than ever
  before.

 66. nba live coins and cash

  5 kwietnia 2017 at 16:27

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very helpful information specifically the last part
  🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 67. cs go skin trade reddit

  5 kwietnia 2017 at 23:07

  Incredible points. Great arguments. Keep up the good work.

 68. Gretchen

  6 kwietnia 2017 at 00:44

  Great information. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 69. serious pest

  6 kwietnia 2017 at 07:49

  Does your site have a contact page? I’m having trouble
  locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 70. Pasquale

  7 kwietnia 2017 at 06:51

  hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points
  using this website, as I experienced to reload
  the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I
  am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of
  your respective interesting content. Ensure that
  you update this again very soon.

 71. Tegan

  7 kwietnia 2017 at 08:09

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of
  volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a
  wonderful job!

 72. Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing
  these kinds of things, therefore I am going to let know
  her.

 73. Reina

  7 kwietnia 2017 at 21:46

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

 74. Orlando

  8 kwietnia 2017 at 04:38

  I have learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

  I wonder how so much attempt you put to make the sort of
  magnificent informative web site.

 75. Lucille

  9 kwietnia 2017 at 02:19

  This paragraph will help the internet viewers for building up new webpage or even a weblog
  from start to end.

 76. Simone

  9 kwietnia 2017 at 09:14

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting tired
  of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 77. Margene

  9 kwietnia 2017 at 09:19

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m planning to start my own blog
  soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 78. Elden

  9 kwietnia 2017 at 11:09

  Terrific work! This is the type of information that are supposed to be shared
  across the web. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper!
  Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 79. Harrison

  10 kwietnia 2017 at 04:20

  Do you mind if I quote a few of your posts as
  long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my users would truly benefit
  from some of the information you present here. Please let me know if this
  okay with you. Cheers!

 80. Edith

  10 kwietnia 2017 at 06:00

  My brother recommended I might like this website. He was totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine simply how
  much time I had spent for this info! Thanks!

 81. lovingda.com

  10 kwietnia 2017 at 14:32

  Hi there, I read your new stuff daily. Your humoristic style is witty, keep
  it up!

 82. Franklyn

  10 kwietnia 2017 at 23:59

  I’m no longer sure the place you’re getting your information, but great topic.
  I must spend a while studying much more or working out
  more. Thank you for wonderful information I used to be searching for
  this info for my mission.

 83. Bart

  11 kwietnia 2017 at 03:20

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 84. Jack

  11 kwietnia 2017 at 04:33

  Every weekend i used to visit this website, for the reason that i wish for enjoyment, as this this website conations truly pleasant funny stuff too.

 85. Twyla

  11 kwietnia 2017 at 04:54

  Hi there! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have got here on this post.
  I will be returning to your web site for more soon.

 86. Ezequiel

  11 kwietnia 2017 at 07:57

  Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!

 87. Seth

  11 kwietnia 2017 at 09:20

  Great blog here! Also your website loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 88. Lynette

  11 kwietnia 2017 at 10:05

  Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 89. Erica

  12 kwietnia 2017 at 00:13

  What’s up, yup this post is in fact nice and I have learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

 90. Shalanda

  12 kwietnia 2017 at 06:16

  Hi, of course this post is in fact good and I have learned lot of things
  from it about blogging. thanks.

 91. Emile

  12 kwietnia 2017 at 14:41

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
  Many thanks

 92. windows car pc

  12 kwietnia 2017 at 14:41

  Please let me know if you’re looking for a article writer
  for your site. You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to
  write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Kudos!

 93. Jeannette

  12 kwietnia 2017 at 19:01

  Hi there, for all time i used to check webpage posts here early in the daylight, since i love to gain knowledge of more and
  more.

 94. Georges Sadala

  12 kwietnia 2017 at 23:16

  I am really grateful to the holder of this site
  who has shared this wonderful paragraph at at this time.

 95. Georges Sadala

  12 kwietnia 2017 at 23:29

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts
  and I will be waiting for your further write ups thank you once again.

 96. Augusto de Arruda Botelho

  12 kwietnia 2017 at 23:37

  Great post however , I was wanting to know if you could write a litte
  more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
  Thanks!

 97. Jeanne

  13 kwietnia 2017 at 00:51

  Good article! We will be linking to this particularly great post on our website.
  Keep up the good writing.

 98. Erlinda

  13 kwietnia 2017 at 08:56

  This design is steller! You most certainly know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start
  my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 99. http://forums.bikeracerecords.com

  13 kwietnia 2017 at 08:57

  Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where
  to start. Do you have any points or suggestions?

  Many thanks

 100. Grover

  13 kwietnia 2017 at 10:20

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right.
  This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I
  had spent for this information! Thanks!

 101. car computer exchange

  13 kwietnia 2017 at 10:38

  Thank you, I have recently been searching for information approximately this subject for ages and yours is the best I have came upon till
  now. But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the supply?

 102. Lakeisha

  13 kwietnia 2017 at 11:45

  I’m curious to find out what blog system you’re utilizing?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest
  blog and I would like to find something more safe. Do you have any
  solutions?

 103. Lou

  13 kwietnia 2017 at 13:23

  I’m extremely inspired along with your writing talents as smartly as with the structure in your blog.
  Is this a paid subject matter or did you customize it
  yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this
  one today..

 104. Elisabeth

  13 kwietnia 2017 at 13:57

  Since the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly it will be famous, due to its quality contents.

 105. Octavio

  13 kwietnia 2017 at 14:23

  Hi to all, the contents present at this web site are in fact awesome for people experience,
  well, keep up the nice work fellows.

 106. Augusto de Arruda Botelho

  14 kwietnia 2017 at 01:27

  Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone
  with experience. Any help would be greatly appreciated!

 107. Micki

  14 kwietnia 2017 at 01:48

  You’re so cool! I do not believe I have read anything like this before.
  So nice to discover another person with some unique thoughts on this topic.
  Really.. thanks for starting this up. This web site is one
  thing that is needed on the web, someone with some originality!

 108. Egli Diana Pinto

  14 kwietnia 2017 at 06:57

  Everything is very open with a clear description of the challenges.
  It was truly informative. Your site is very useful.

  Thank you for sharing!

 109. Chang

  14 kwietnia 2017 at 10:30

  Hi, I do believe this is an excellent website.
  I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to guide others.

 110. foto-583416

  14 kwietnia 2017 at 14:29

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog
  and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write
  again soon!

 111. sukhihomesproperties.com

  14 kwietnia 2017 at 22:05

  Hello to every body, it’s my first go to see of this weblog;
  this webpage includes awesome and actually
  fine stuff in favor of visitors.

 112. Rachele

  15 kwietnia 2017 at 08:19

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 113. Alva

  15 kwietnia 2017 at 18:08

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly return.

 114. Jurgen

  15 kwietnia 2017 at 20:03

  I read this paragraph fully on the topic of the comparison of newest and previous technologies, it’s amazing article.

 115. Katrin

  15 kwietnia 2017 at 20:21

  After looking over a handful of the articles on your
  web page, I honestly appreciate your way of writing a
  blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the
  near future. Take a look at my website as well and
  tell me how you feel.

 116. www.mieszkaniesopot.pl

  15 kwietnia 2017 at 20:50

  In fact when someone doesn’t know afterward its up to other
  people that they will assist, so here it happens.

 117. Augusto de Arruda Botelho

  15 kwietnia 2017 at 21:41

  We stumbled over here coming from a different web address and thought I should check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

 118. garden wastes

  16 kwietnia 2017 at 02:14

  I absolutely love your blog and find nearly all of your
  post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the
  subjects you write regarding here. Again, awesome blog!

 119. Rosella

  16 kwietnia 2017 at 05:36

  This site was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I have found something that helped me. Cheers!

 120. Ferne

  16 kwietnia 2017 at 06:40

  bookmarked!!, I really like your web site!

 121. Sheree

  16 kwietnia 2017 at 10:16

  This piece of writing gives clear idea designed for the new viewers of blogging, that actually how to do blogging.

 122. Leonida

  16 kwietnia 2017 at 15:20

  Hello, I read your blogs like every week. Your writing style is awesome, keep it up!

 123. recover data

  17 kwietnia 2017 at 00:25

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts
  and I am waiting for your further write ups thanks once again.

 124. Augusto de Arruda Botelho

  17 kwietnia 2017 at 01:06

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 125. Silvia Odete Morani Massad

  17 kwietnia 2017 at 14:46

  Hi there! Do you know if they make any plugins
  to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 126. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 01:46

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use
  a few of your ideas!!

 127. Susan

  19 kwietnia 2017 at 07:38

  I couldn’t resist commenting. Perfectly written!

 128. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 12:27

  I couldn’t refrain from commenting. Well written!

 129. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 18:04

  I’m now not certain where you are getting your information, however great
  topic. I must spend a while studying much more or figuring out more.
  Thank you for great info I used to be searching for this info for my mission.

 130. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 07:03

  I’m not certain where you’re getting your info, however good topic.
  I needs to spend a while finding out more or figuring out more.
  Thanks for great info I used to be in search of this
  information for my mission.

 131. cs go knife skins steam

  20 kwietnia 2017 at 07:48

  I blog frequently and I seriously appreciate your information. Your article has truly peaked
  my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once a week.
  I subscribed to your Feed too.

 132. Jarrod

  20 kwietnia 2017 at 07:54

  each time i used to read smaller content that also clear their motive, and that is
  also happening with this piece of writing which I am reading here.

 133. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 08:16

  I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable
  for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
  your theme? Outstanding work!

 134. control perth

  20 kwietnia 2017 at 08:35

  You are so interesting! I don’t suppose I have read something like that before.
  So great to discover another person with some unique thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This site is
  something that is required on the web, someone with a bit of originality!

 135. madden mobile coins glitch 2017

  20 kwietnia 2017 at 15:57

  I’m extremely inspired together with your writing abilities and also
  with the structure to your blog. Is that this a paid topic or did you customize it
  your self? Either way stay up the nice high quality
  writing, it is uncommon to look a nice blog like
  this one nowadays..

 136. Cathleen

  20 kwietnia 2017 at 17:04

  What’s up colleagues, how is the whole thing, and what you would like to say about this paragraph, in my view its
  genuinely awesome in favor of me.

 137. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 17:28

  There’s certainly a lot to know about this issue. I love all the points you made.

 138. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 17:38

  What a data of un-ambiguity and preserveness
  of valuable know-how concerning unpredicted emotions.

 139. Joel

  20 kwietnia 2017 at 20:42

  An interesting discussion is worth comment.
  I do think that you ought to write more about this topic, it may
  not be a taboo subject but usually people don’t talk about these topics.

  To the next! Many thanks!!

 140. Georges Sadala

  20 kwietnia 2017 at 23:40

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am
  experiencing problems with your RSS. I don’t know why I can’t join it.
  Is there anybody getting similar RSS issues?
  Anyone that knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 141. Mauro Luiz Soares Zamprogno

  21 kwietnia 2017 at 07:40

  It’s going to be finish of mine day, except before end I am reading this great paragraph
  to improve my knowledge.

 142. Georges Sadala

  21 kwietnia 2017 at 08:20

  I always emailed this webpage post page to all my contacts,
  since if like to read it next my friends will too.

 143. Garland

  21 kwietnia 2017 at 10:54

  Good day I am so happy I found your webpage, I really found you by mistake, while I was researching on Google for
  something else, Anyhow I am here now and would
  just like to say cheers for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to browse it all at the moment
  but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 144. Augusto de Arruda Botelho

  21 kwietnia 2017 at 10:56

  I love it whenever people come together and share thoughts.

  Great blog, keep it up!

 145. Augusto de Arruda Botelho

  21 kwietnia 2017 at 14:46

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good
  luck for the next!

 146. www.casadomainejakarta.com

  22 kwietnia 2017 at 11:55

  I do agree with all of the concepts you’ve presented in your post.
  They are really convincing and will definitely work.

  Nonetheless, the posts are too brief for novices.
  May you please lengthen them a little from subsequent time?

  Thank you for the post.

 147. Itamar Serpa Fernandes

  22 kwietnia 2017 at 21:13

  Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I
  decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

 148. Debora

  23 kwietnia 2017 at 02:07

  Everyone loves what you guys tend to be up
  too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to blogroll.

 149. Williemae

  23 kwietnia 2017 at 03:51

  Hi, the whole thing is going sound here and ofcourse every
  one is sharing data, that’s truly good, keep up writing.

 150. Brant Athan

  23 kwietnia 2017 at 09:11

  I very lucky to find this site on bing, just what I was searching for : D likewise saved to favorites.

 151. Lonnie

  24 kwietnia 2017 at 15:43

  obviously like your web-site however you have to test the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems
  and I in finding it very troublesome to tell the truth then again I will definitely come again again.

 152. www.atek.co.kr

  24 kwietnia 2017 at 21:54

  Appreciating the time and energy you put into your
  website and detailed information you provide. It’s great
  to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your
  RSS feeds to my Google account.

 153. buy pubg skins

  25 kwietnia 2017 at 02:30

  Useful information. Lucky me I discovered your web site accidentally, and I’m stunned why
  this accident did not came about earlier! I bookmarked it.

 154. siberian mink lashes nyc

  25 kwietnia 2017 at 02:31

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the
  screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser
  compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem
  solved soon. Thanks

 155. Jonna

  25 kwietnia 2017 at 16:24

  Yes! Finally something about small business.

 156. Rogelio

  25 kwietnia 2017 at 23:42

  I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 157. Ericka

  26 kwietnia 2017 at 08:29

  If you wish for to get a great deal from this post then you have to apply these
  techniques to your won website.

 158. www.militaryairshows.com

  26 kwietnia 2017 at 10:56

  It’s hard to find educated people in this particular subject, but
  you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 159. Egli Diana Pinto

  27 kwietnia 2017 at 23:38

  Hello there I am so glad I found your site, I really found you by error,
  while I was researching on Askjeeve for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a
  remarkable post and a all round entertaining blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to
  go through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read
  much more, Please do keep up the awesome job.

 160. w88 link vao

  28 kwietnia 2017 at 09:48

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 161. Preston

  28 kwietnia 2017 at 15:50

  I really like what you guys tend to be up too. This sort of
  clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve
  added you guys to blogroll.

 162. Holly

  28 kwietnia 2017 at 16:46

  Wow! After all I got a website from where I know how to genuinely
  obtain useful data concerning my study and knowledge.

 163. Michelle

  28 kwietnia 2017 at 17:23

  If you want to increase your experience only keep visiting this website
  and be updated with the most up-to-date gossip posted here.

 164. shop local

  28 kwietnia 2017 at 18:39

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 165. Hulda

  29 kwietnia 2017 at 04:34

  Hi there to all, it’s really a fastidious for me to go to see this
  web site, it includes useful Information.

 166. Alat pemadam kebakaran

  29 kwietnia 2017 at 11:30

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 167. Alat pemadam api

  29 kwietnia 2017 at 20:24

  An interesting discussion is price comment. I feel that you must write extra on this topic, it may not be a taboo topic but usually people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 168. Tabung Pemadam kebakaran

  30 kwietnia 2017 at 05:23

  My brother recommended I may like this web site. He used to be totally right. This put up actually made my day. You cann’t imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!

 169. Tabung Pemadam api

  30 kwietnia 2017 at 10:54

  Great write-up, I am normal visitor of one’s web site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 170. Tabung Pemadam api

  1 maja 2017 at 01:19

  Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 171. Chicago princess party

  1 maja 2017 at 02:28

  Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great style.

 172. generally hair

  1 maja 2017 at 02:31

  Good day! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

  My blog discusses a lot of the same subjects as yours
  and I think we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 173. pest free

  1 maja 2017 at 12:13

  Right away I am going away to do my breakfast, later than having my
  breakfast coming yet again to read additional news.

 174. Tabung Pemadam api

  1 maja 2017 at 16:29

  Hello! I’ve been reading your website for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to mention keep up the fantastic job!

 175. Effie

  2 maja 2017 at 02:48

  It’s going to be finish of mine day, but before finish I am reading this impressive paragraph to increase
  my knowledge.

 176. transformation

  3 maja 2017 at 10:16

  I like the valuable information you provide to your articles. I will bookmark your weblog and take a look at again here frequently. I’m relatively sure I’ll be told plenty of new stuff proper right here! Best of luck for the following!

 177. Fresh Fruit for Young Children

  3 maja 2017 at 16:46

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 178. Computer Repair Services

  4 maja 2017 at 00:05

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 179. extensions extensions

  4 maja 2017 at 03:35

  Hello it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web site is actually
  fastidious and the visitors are genuinely sharing fastidious thoughts.

 180. PG Accommodation for lease

  4 maja 2017 at 09:10

  Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 181. versace men bags

  5 maja 2017 at 05:04

  I rattling happy to find this internet site on bing, just what I was looking for : D also saved to bookmarks.

 182. Hi there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 183. Maggie

  6 maja 2017 at 08:05

  Good day! I could have sworn I’ve visited this site before
  but after going through many of the articles I realized it’s new to me.

  Anyhow, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking
  it and checking back frequently!

 184. kawa jemen matari

  6 maja 2017 at 11:05

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

 185. przysmak dla myszy

  6 maja 2017 at 19:37

  You have noted very interesting points! ps nice site.

 186. Ariane Slinger ace

  6 maja 2017 at 20:23

  What’s up friends, how is everything, and what you would
  like to say regarding this piece of writing, in my view its actually amazing for me.

 187. zabawki muzyczne

  7 maja 2017 at 03:32

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 188. http://yanistyle.com

  7 maja 2017 at 11:13

  Very interesting info!Perfect just what I was looking for!

 189. sale bags designer

  7 maja 2017 at 18:18

  I really enjoy looking at on this website, it holds good blog posts. „And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

 190. Shaunte Heine

  8 maja 2017 at 00:38

  free people search

 191. control services firm

  8 maja 2017 at 10:54

  Hello! Quick question that’s completely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might
  be able to fix this problem. If you have any recommendations, please
  share. Thank you!

 192. Meri

  8 maja 2017 at 12:00

  Its like you read my thoughts! You appear to know so
  much approximately this, such as you wrote the e book in it or something.
  I believe that you could do with a few % to pressure the message house a bit, however other than that, this is excellent blog.
  A great read. I will definitely be back.

 193. www.promidiafoto.com.br

  8 maja 2017 at 14:46

  This site certainly has all of the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 194. politica.estadao.com.br

  8 maja 2017 at 22:53

  When someone writes an article he/she maintains the thought of a user in his/her mind that how a user can understand it.
  So that’s why this post is perfect. Thanks!

 195. Nicole

  9 maja 2017 at 02:23

  I every time spent my half an hour to read this web site’s content every day along with a cup of coffee.

 196. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 197. http://everinspire.com

  9 maja 2017 at 09:06

  Way cool! Some very valid points! I appreciate
  you penning this write-up and the rest of the site is also
  very good.

 198. http://gproxy.info/

  9 maja 2017 at 12:49

  Hello there, I found your web site via Google while looking for a related
  topic, your site came up, it seems to be good. I’ve
  bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply become alert to your blog via Google, and located that
  it is really informative. I am going to be careful for brussels.
  I’ll appreciate should you proceed this in future.
  A lot of other people shall be benefited out
  of your writing. Cheers!

 199. makanan untuk anak usia 2 tahun

  10 maja 2017 at 09:00

  Hello very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I’m happy to search out so many helpful information right here in the publish, we need develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 200. conceal hair loss

  10 maja 2017 at 12:35

  I think the admin of this website is truly working hard in support of his web site, for the reason that
  here every stuff is quality based stuff.

 201. Alysa

  10 maja 2017 at 20:13

  It’s actually a great and useful piece of info.
  I am glad that you simply shared this helpful info with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 202. glam seamless review

  10 maja 2017 at 20:23

  I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is really
  fastidious.

 203. yacht rental dubai

  10 maja 2017 at 22:50

  As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can aid me. Thank you

 204. http://www.alexanderheaton.co.uk

  11 maja 2017 at 05:04

  First off I would like to say excellent blog!
  I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.

  I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out.

  I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply
  just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Many thanks!

 205. W 88

  11 maja 2017 at 06:21

  Very efficiently written story. It will be useful to anybody who utilizes it, as well as myself. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 206. Meditation teacher training

  11 maja 2017 at 14:18

  Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 207. site

  11 maja 2017 at 21:31

  I enjoy the efforts you have put in this, thank you for all the great content.

 208. capital one credit card

  12 maja 2017 at 01:19

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this blog on regular basis
  to get updated from latest information.

 209. Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to
  no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 210. Chante

  12 maja 2017 at 08:51

  I was curious if you ever thought of changing the page layout of
  your website? Its very well written; I love what youve got
  to say. But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 211. car computer exchange

  12 maja 2017 at 15:23

  Nice blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really
  make my blog jump out. Please let me know where
  you got your theme. Thanks a lot

 212. top 10 work from home jobs

  14 maja 2017 at 09:30

  Magnificent website. Lots of helpful info here. I?¦m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And certainly, thank you on your sweat!

 213. mocha frappe machine

  14 maja 2017 at 16:46

  I really treasure your piece of work, Great post.

 214. pt.wikipedia.org

  14 maja 2017 at 18:28

  With havin so much content do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright violation? My site has a lot of
  exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it
  looks like a lot of it is popping it up all over the internet without
  my permission. Do you know any techniques to help stop content from being stolen?
  I’d really appreciate it.

 215. Alat pemadam kebakaran

  15 maja 2017 at 01:06

  I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 216. USaa auto insurance

  15 maja 2017 at 07:29

  I’d should check with you here. Which isn’t something I often do! I get pleasure from studying a post that may make folks think. Also, thanks for allowing me to remark!

 217. Refugia

  15 maja 2017 at 20:36

  I was wondering if you ever thought of changing the layout of your
  site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 218. metlife home insurance quotes

  16 maja 2017 at 00:56

  Terrific paintings! That is the type of information that are supposed to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and visit my website . Thanks =)

 219. hair extensions attached

  16 maja 2017 at 01:59

  I think this is among the most important information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 220. Rosabel

  16 maja 2017 at 03:07

  Wow, Meg, these ideas ROCK. My husband claims he'll be going as "an absentee latqnord&duol; this year, which is hilarious but doesn't take much in the way of costume creativity.

 221. mp4 porn

  16 maja 2017 at 05:23

  My blog post cherokeecounty-nc.gov (Daniel)

 222. marrakesh camel ride

  16 maja 2017 at 07:06

  I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 223. mobsex.mobi

  16 maja 2017 at 12:18

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 224. www.connectabl.es

  16 maja 2017 at 13:14

  The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and
  tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 225. giorgio armani controls

  16 maja 2017 at 13:16

  Thanks for finally talking about >Niemal zapomniane słowa Jana Pawła II do kobiet.
  Po ponad dwudziestu latach wciąż aktualne! – Prawy.pl <Loved it!

 226. Theo

  16 maja 2017 at 15:52

  Hello There. I found your blog using msn. This is
  a very well written article. I’ll be sure to bookmark it
  and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will certainly comeback.

 227. http://apps.alus.co/

  17 maja 2017 at 11:19

  I think that what you said was very reasonable. However, consider this, suppose you
  were to write a killer headline? I am not suggesting your information is not good, however what if you added a title that makes people desire
  more? I mean Niemal zapomniane słowa Jana Pawła II do kobiet.
  Po ponad dwudziestu latach wciąż aktualne!
  – Prawy.pl is a little plain. You should peek at
  Yahoo’s front page and see how they create news headlines to get viewers to open the links.
  You might add a related video or a pic or two to get
  people excited about what you’ve written. Just my opinion,
  it would bring your website a little livelier.

 228. Silvia Odete Morani Massad

  17 maja 2017 at 19:36

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger
  if you are not already 😉 Cheers!

 229. Jung

  18 maja 2017 at 05:01

  It’s really a cool and useful piece of information. I am happy that you shared
  this helpful information with us. Please keep us informed like this.
  Thank you for sharing.

 230. Augusto de Arruda Botelho

  18 maja 2017 at 05:59

  I know this site gives quality dependent content and additional information, is there any other website which gives these kinds of data in quality?

 231. Sadye

  18 maja 2017 at 06:28

  Excellent post. I’m going through some of these issues as well..

 232. car computer exchange

  18 maja 2017 at 07:05

  I’m really enjoying the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A few of my blog readers have complained about my
  blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

 233. Augusto de Arruda Botelho

  18 maja 2017 at 08:49

  Thanks , I have just been looking for information about
  this topic for ages and yours is the greatest I have came upon till now.
  But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 234. Daniele

  18 maja 2017 at 13:55

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?

  My blog is in the exact same niche as yours and my users
  would genuinely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Many thanks!

 235. free IQ test online

  19 maja 2017 at 01:20

  I like looking at and I conceive this website got some really useful stuff on it! .

 236. flat pack container homes

  19 maja 2017 at 08:23

  You are a very smart person!

 237. Kris

  19 maja 2017 at 15:48

  This information is worth everyone’s attention. When can I
  find out more?

 238. personas.mspace.fm

  19 maja 2017 at 21:34

  Everything published made a ton of sense. However, what about this?
  what if you wrote a catchier title? I mean, I don’t want to tell you
  how to run your blog, but suppose you added something that grabbed folk’s attention? I mean Niemal zapomniane słowa Jana Pawła II do kobiet.
  Po ponad dwudziestu latach wciąż aktualne!
  – Prawy.pl is a little vanilla. You could glance at Yahoo’s home page and watch
  how they write post titles to get people to open the
  links. You might add a video or a picture or two
  to grab people interested about everything’ve got to say.
  In my opinion, it could make your website a little
  bit more interesting.

 239. www.schneckenhof.com

  19 maja 2017 at 22:55

  If you are going for finest contents like me, only pay a
  visit this web site daily as it provides feature contents, thanks

 240. Darnell

  20 maja 2017 at 00:24

  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam responses? If
  so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 241. News updated at crazy blog

  20 maja 2017 at 01:23

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 242. wiki.piesdokwadratu.pl

  20 maja 2017 at 05:31

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a
  team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 243. Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 244. Ezekiel

  20 maja 2017 at 08:54

  Great article. I’m going through many of these issues as
  well..

 245. pceet075.cern.ch

  20 maja 2017 at 11:05

  I just could not leave your website prior to suggesting
  that I really loved the usual information a person provide for your guests?
  Is going to be again regularly to inspect new posts

 246. tea5565.com

  20 maja 2017 at 12:05

  This design is incredible! You certainly know how to keep a reader
  entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 247. קמגרה תופעות לוואי

  20 maja 2017 at 16:00

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination outstanding post! .

 248. Progressive auto insurance

  20 maja 2017 at 23:46

  Thank you for your own hard work on this web site. My mom really loves conducting research and it’s easy to see why. A lot of people hear all of the lively method you create powerful suggestions through the web blog and even boost contribution from other individuals on that topic so my girl is being taught a lot of things. Have fun with the rest of the year. You are always conducting a terrific job.

 249. Auto insurance quote

  21 maja 2017 at 01:16

  I’m just commenting to make you understand what a excellent experience my princess undergone reading through your web page. She came to find too many things, with the inclusion of what it is like to have a marvelous teaching mindset to have many others easily have an understanding of some multifaceted things. You actually did more than her expected results. Thanks for distributing these warm and helpful, trusted, explanatory and easy guidance on your topic to Gloria.

 250. travel companies

  21 maja 2017 at 03:02

  I’m curious to find out what blog platform you are using?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest
  blog and I would like to find something more secure.
  Do you have any suggestions?

 251. blonde hair extensions

  22 maja 2017 at 01:38

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but,
  I’d like to shoot you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing
  it develop over time.

 252. اختبار الذكاء

  22 maja 2017 at 02:19

  I think this web site contains some real fantastic info for everyone : D.

 253. http://craiggallagher.net

  22 maja 2017 at 06:49

  I am extremely impressed along with your writing abilities and also with
  the format for your weblog. Is this a paid topic or did you customize it your self?
  Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays..

 254. Lizzie

  22 maja 2017 at 07:13

  You need to be a part of a contest for one of the most useful sites on the net.
  I most certainly will highly recommend this blog!

 255. Brock

  22 maja 2017 at 09:03

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a
  similar one and i was just curious if you get a lot of spam
  comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?

  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 256. Rolland

  22 maja 2017 at 09:15

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like
  to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 257. Hi there, after reading this remarkable post i am too happy
  to share my know-how here with colleagues.

 258. car hydrogen generator

  22 maja 2017 at 15:32

  It’s amazing to pay a quick visit this web site and reading the
  views of all colleagues concerning this post, while I am also zealous of getting familiarity.

 259. Marko

  22 maja 2017 at 16:31

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable information to work on. You
  have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 260. global resorts

  22 maja 2017 at 18:01

  When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get
  several emails with the same comment. Is there any way you
  can remove me from that service? Bless you!

 261. security service

  22 maja 2017 at 19:39

  Excellent web site you have got here.. It’s hard to find good quality writing
  like yours these days. I really appreciate people like you!
  Take care!!

 262. car computer exchange

  22 maja 2017 at 22:38

  Very great post. I simply stumbled upon your blog and
  wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing on your feed and I am hoping you write
  again very soon!

 263. car computer exchange

  22 maja 2017 at 23:54

  If some one wants expert view regarding running a blog afterward i recommend him/her to go to
  see this webpage, Keep up the pleasant job.

 264. cheap broadband

  23 maja 2017 at 04:08

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am encountering issues
  with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it.
  Is there anyone else having identical RSS issues?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

 265. steal important items

  23 maja 2017 at 08:53

  Definitely imagine that that you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest factor to
  bear in mind of. I say to you, I definitely get annoyed even as folks
  think about concerns that they plainly don’t understand about.
  You managed to hit the nail upon the highest and
  also outlined out the whole thing without having side-effects , folks can take
  a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 266. cruise lines

  23 maja 2017 at 17:42

  Ahaa, its good dialogue concerning this post at this place
  at this webpage, I have read all that, so at this time me
  also commenting at this place.

 267. travel insurance for canadians

  23 maja 2017 at 18:32

  I visited several blogs except the audio quality for audio songs
  present at this website is in fact superb.

 268. Myrtle

  23 maja 2017 at 19:12

  Hi there would you mind letting me know which web
  host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you
  suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 269. Florian

  23 maja 2017 at 20:02

  I’m extremely impressed along with your writing abilities and also with the layout to your
  blog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self?
  Anyway stay up the excellent high quality writing, it is rare
  to see a nice blog like this one these days..

 270. car computer exchange

  24 maja 2017 at 00:10

  Great article, exactly what I was looking for.

 271. black hair extensions

  24 maja 2017 at 01:23

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A couple of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but
  looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 272. plasticwiki.org

  24 maja 2017 at 04:13

  Howdy! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.

  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 273. Grandes almacenes

  24 maja 2017 at 06:42

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 274. offering diagnostics

  24 maja 2017 at 08:07

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, terrific blog!

 275. africa vacation

  24 maja 2017 at 08:46

  You could certainly see your skills within the article you write.
  The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say
  how they believe. At all times go after your heart.

 276. leave important valuables

  24 maja 2017 at 10:24

  Hi mates, its great post regarding tutoringand completely explained,
  keep it up all the time.

 277. best broadband deals uk

  24 maja 2017 at 11:29

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you
  could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that,
  this is magnificent blog. A fantastic read.
  I will definitely be back.