Rodzina

Niemal zapomniane słowa Jana Pawła II do kobiet. Po ponad dwudziestu latach wciąż aktualne!

fot. Jan Paweł II (Łódź, 1987)

W 1995 roku Jan Paweł wystosował pełen emocji i wzruszający list do kobiet z całego świata, w którym podkreśla, jak wiele znaczą w Kościele ale nie tylko. „List do kobiet” Jana Pawła II został ogłoszony 10 lipca 1995 roku, w związku z IV międzynarodową konferencją ONZ na temat kobiet, która odbyła się we wrześniu 1995 w Pekinie.

 

Pełna treść:

Do was, kobiety całego świata, kieruję moje serdeczne pozdrowienie!

1. Do każdej z was, na znak solidarności i wdzięczności, przesyłam ten list w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie, która odbędzie się w Pekinie we wrześniu bieżącego roku.

Pragnę nade wszystko wyrazić szczere uznanie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wystąpiła z inicjatywą o tak wielkim znaczeniu. Kościół również zamierza wnieść swój wkład w sprawę obrony godności, roli i praw kobiet, nie tylko poprzez udział oficjalnej Delegacji Stolicy Apostolskiej w obradach w Pekinie, lecz także bezpośrednio przemawiając do serc i umysłów wszystkich kobiet. Niedawno, przy okazji wizyty, jaką Pani Gertruda Mongella, Sekretarz Generalny Konferencji, złożyła mi w związku z tym ważnym spotkaniem, przekazałem na Jej ręce orędzie, w którym zostały zawarte podstawowe punkty nauczania Kościoła na ten temat. Przesłanie to, abstrahując od konkretnej okoliczności, w jakiej powstało, ogarnia szerszą perspektywę rzeczywistości i problemów ogółu kobiet, pragnąc służyć ich sprawie w Kościele i w świecie współczesnym. Z tego powodu poleciłem, aby zostało ono przekazane wszystkim Konferencjom Episkopatów, celem jak najszerszego upowszechnienia.

 

 

Nawiązując do treści tego dokumentu, pragnę teraz zwrócić się bezpośrednio do każdej kobiety, aby wspólnie zastanowić się nad problemami i perspektywami życia kobiet w naszych czasach, poświęcając szczególną uwagę zasadniczemu tematowi godności i praw kobiet, rozpatrywanych w świetle Słowa Bożego.

Punktem wyjścia tego dialogu niech będzie przede wszystkim podziękowanie. Kościół — napisałem w Liście apostolskim „Mulieris dignitatem” — „pragnie złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za «tajemnicę kobiety» i za każdą kobietę — za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za «wielkie dzieła Boże», jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości” (n. 31).

2. Podziękowanie Panu Bogu za Jego zamysł określający powołanie i posłannictwo kobiety w świecie, staje się także konkretnym i bezpośrednim podziękowaniem składanym kobietom, każdej kobiecie za to, co przedstawia sobą w życiu ludzkości.

Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości.

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

3. Ale — jak wiemy — samo podziękowanie nie wystarczy. Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów pełnych uwarunkowań, które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrudniały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej godności, pomijanej i niedocenianej, nierzadko spychanej na margines, a wreszcie sprowadzanej do roli niewolnicy. Nie pozwalało jej to być w pełni sobą i pozbawiało całą ludzkość prawdziwych bogactw duchowych. Z pewnością niełatwo ustalić dokładnie odpowiedzialność za ten stan rzeczy, z uwagi na głęboki wpływ wzorców kulturowych, które w ciągu wieków kształtowały mentalność i instytucje. Ale jeśli, zwłaszcza w określonych kontekstach historycznych, obiektywną odpowiedzialność ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym ubolewam. Niech to ubolewanie stanie się w całym Kościele bodźcem do odnowy wierności wobec ducha Ewangelii, która właśnie w odniesieniu do kwestii wyzwolenia kobiet spod wszelkich form ucisku i dominacji, głosi zawsze aktualne orędzie płynące z postawy samego Chrystusa. On bowiem, przezwyciężając obowiązujące w kulturze swej epoki wzory, przyjmował wobec niewiast postawę otwartości, szacunku, zrozumienia i serdeczności. W ten sposób czcił w kobiecie ową godność, którą ma ona od początku w planie i miłości Boga. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia patrzymy na Chrystusa, nasuwa się pytanie: w jakiej mierze Jego orędzie zostało przyjęte i urzeczywistnione?

Tak, nadeszła pora, by z odwagą, jakiej wymaga pamięć i ze szczerym poczuciem odpowiedzialności popatrzyć na długie dzieje ludzkości, w które kobiety wniosły wkład nie mniejszy niż mężczyźni, a w większości przypadków w warunkach o wiele trudniejszych. Myślę w szczególności o kobietach, które umiłowały kulturę i sztukę oraz im się poświęciły, mimo niesprzyjających warunków, często pozbawione jednakowego dostępu do oświaty, niedoceniane, narażone na niezrozumienie, a nawet na brak uznania ich wkładu intelektualnego. Z rozlicznych dzieł dokonanych przez kobiety w ciągu dziejów, bardzo niewiele, niestety, daje się opisać przy pomocy metod historiografii naukowej. Chociaż czas zatarł wiele materialnych świadectw ich działania, nie sposób nie dostrzec ich błogosławionego wpływu na życie kolejnych pokoleń aż do naszych czasów. Ludzkość zaciągnęła ogromny dług wobec tej „tradycji” kobiecej. Jakże często oceniano kobietę w przeszłości i ocenia się jeszcze dzisiaj bardziej według wyglądu zewnętrznego niż jej zdolności, profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wrażliwości, czyli ostatecznie według jej godności!

4. A cóż powiedzieć można o przeszkodach, które w tylu częściach świata nadal nie pozwalają kobietom włączyć się w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze? Wystarczy pomyśleć, w jak trudnej sytuacji stawia często kobiety dar macierzyństwa, któremu ludzkość zawdzięcza swoje przetrwanie i który powinien być odpowiednio doceniany. Z pewnością pozostaje wciąż jeszcze wiele do zrobienia, aby kobieta i matka nie była dyskryminowana. Sprawą naglącą jest uzyskanie we wszystkich krajach rzeczywistej równości praw osób, a więc równej płacy za tę samą pracę, opieki nad pracującą matką, możliwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego, oraz uznania tego wszystkiego, co wiąże się z prawami i obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym.

Jest to akt sprawiedliwości, ale również pewnej konieczności. Polityka przyszłości będzie wymagała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych problemów, takich jak: czas wolny, jakość życia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, służba zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do ukazania sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności i produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości”.

5. Rozpatrując następnie jeden z bardziej delikatnych aspektów w sytuacji kobiety w świecie, jakże nie przypomnieć długiej i pełnej upokorzeń — choć tak często „niewidocznej” — historii nadużyć popełnianych wobec kobiet w dziedzinie seksualnej? Na progu trzeciego milenium nie możemy pozostać w obliczu tego zjawiska bierni i niewrażliwi. Nadszedł czas, by z całą mocą potępić — stwarzając odpowiednie środki obrony prawnej — różne formy przemocy seksualnej, której ofiarą padają często kobiety. W imię poszanowania osoby ludzkiej musimy również demaskować rozpowszechnianie kultury hedonistycznej i komercyjnej, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej, wciągając nawet bardzo młode dziewczęta w kręgi moralnego zepsucia i prostytucji.

W obliczu takich wypaczeń, na jakież uznanie zasługują natomiast kobiety, które z heroiczną miłością wobec swych dzieci akceptują ciążę będącą następstwem niesprawiedliwości, jaką stanowią akty gwałtu, i to nie tylko wtedy, gdy należą one do okrucieństw, popełnianych podczas wojen, tak częstych jeszcze na świecie, ale także w warunkach dobrobytu i pokoju, przez kulturę permisywizmu hedonistycznego, w której łatwo rodzą się tendencje do agresywnego maskulinizmu. W takich warunkach zanim odpowiedzialnością za decyzję o przerwaniu ciąży — zawsze pozostającą grzechem ciężkim — obarczy się kobiety, trzeba uznać, że winę ponosi tutaj również mężczyzna i współdziałające z nim otoczenie.

6. Moje podziękowanie kobietom jest przeto usilnym apelem, aby wszyscy, a w szczególności państwa i organizacje międzynarodowe uczyniły wszystko, co konieczne dla przywrócenia kobietom pełnego poszanowania ich godności i roli. W związku z tym nie mogę nie wyrazić mego podziwu dla kobiet dobrej woli, które poświęciły się obronie swojej kobiecej godności, walcząc o podstawowe prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne i które podjęły tę odważną inicjatywę w okresie, gdy ich zaangażowanie było uważane za wykroczenie, oznakę braku kobiecości, objaw ekshibicjonizmu, a nawet grzech!

Patrząc na tę długą drogę wiodącą do wyzwolenia kobiety, można powiedzieć — jak napisałem w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju — że „był to proces trudny i złożony, czasem nie wolny od błędów, ale zasadniczo pozytywny, choć do dziś nie zakończony z powodu licznych przeszkód, które w różnych częściach świata nie pozwalają na pełne uznanie i docenienie szczególnej godności kobiety, oraz na zapewnienie jej należnego szacunku” (n. 4).

Trzeba w tym kierunku iść dalej! Jestem jednak przekonany, że sekret szybkiego pokonania drogi dzielącej nas od pełnego poszanowania tożsamości kobiety nie polega jedynie na ujawnieniu, choć jest to konieczne, dyskryminacji i niesprawiedliwości, ale również i nade wszystko na opracowaniu konkretnego i światłego programu rozwoju, obejmującego wszystkie dziedziny życia kobiet, u którego podstaw leży uświadomienie sobie przez wszystkich na nowo godności kobiety. Do jej uznania, pomimo wielorakich uwarunkowań historycznych, wiedzie nas sam rozum, odczytujący prawo Boże wpisane w serce każdego człowieka. Nade wszystko jednak samo Słowo Boże pozwala nam odkryć podstawowe uzasadnienia antropologiczne godności kobiety, zawarte w zamyśle Bożym.

7. Pozwólcie zatem, drogie Siostry, bym wspólnie z wami jeszcze raz rozważył wspaniałą kartę biblijną, która opisuje stworzenie człowieka i która tak wiele mówi o waszej godności i o waszym posłannictwie w świecie.

Księga Rodzaju mówi o stworzeniu w sposób zwięzły, językiem poetycznym i symbolicznym, ale głęboko prawdziwym: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” ( Rdz 1, 27).

Ten stwórczy akt Boga rozwija się według ścisłego planu. Przede wszystkim powiedziane jest, że człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo Boże” (por. Rdz 1, 26), które to określenie wyjaśnia od razu specyficzność człowieka w całokształcie dzieła stworzenia.

Powiedziane jest następnie, że człowiek od początku został stworzony jako „mężczyzna i niewiasta” (por. Rdz 1, 27). Pismo Święte samo wyjaśnia ten przekaz: mężczyzna, chociaż był otoczony przez niezliczone stworzenia świata widzialnego, zdaje sobie sprawę, że jest sam (por. Rdz 2, 20). Bóg pomaga wówczas człowiekowi wyjść z sytuacji osamotnienia: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” ( Rdz 2, 18). W stworzenie kobiety została więc wpisana od początku zasada pomocy: pomocy — należy to podkreślić — która nie ma być jednostronna, ale wzajemna. Kobieta jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety: kobieta i mężczyzna są komplementarni. Kobiecość realizuje „człowieczeństwo” w takim samym stopniu jak męskość, ale w sposób odmienny i komplementarny.

Kiedy Księga Rodzaju mówi o „pomocy”, chodzi tutaj nie tylko o pomoc w zakresie działania, ale także w zakresie bycia. Kobiecość i męskość są komplementarne nie tylko z punktu widzenia fizycznego i psychicznego, ale ontycznego. Tylko dzięki łasce tej dwoistości elementu „męskiego” i „kobiecego”, człowieczeństwo realizuje się w pełni.

8. Stworzywszy człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg powiedział do obojga: „zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” (por. Rdz 1, 28). Nie tylko dał im moc rodzenia w celu przedłużania w czasie rodzaju ludzkiego, ale równocześnie zadał im tę ziemię poddając pod ich odpowiedzialne zarządzanie jej bogactwa. Człowiek, istota rozumna i wolna, został posłany, by przeobrażać oblicze ziemi. Za wypełnienie tego zadania, które jest w zasadniczej mierze dziełem kultury, mają od początku jednakową odpowiedzialność zarówno mężczyzna jak i kobieta. We wspólnocie małżeńskiej i w przekazywaniu życia, we wspólnym zadaniu panowania nad ziemią i czynienia jej sobie poddaną, między kobietą i mężczyzną nie ma statycznej i homologicznej równości, lecz nie ma też między nimi zasadniczej różnicy, która prowadziłaby nieuchronnie do konfliktu. Relacją bardziej naturalną, odpowiadającą zamysłowi Bożemu jest „jedność dwojga”, albo „dwoistość”, co pozwala każdemu z nich odczuwać międzyosobowe i wzajemne odniesienie jako dar, który wzbogaca i czyni odpowiedzialnym.

Tej „jedności dwojga” Bóg powierzył nie tylko dzieło przekazywania życia i tworzenia rodziny, ale także zadanie budowania dziejów. Jeśli podczas Międzynarodowego Roku Rodziny, obchodzonego w 1994 roku, uwaga nasza skoncentrowała się na kobiecie jako matce, to Konferencja w Pekinie stanowi szczególną okazję, aby na nowo zdać sobie sprawę z wielostronnego wkładu kobiety w życie całych społeczeństw i narodów. Jest to wkład natury przede wszystkim duchowej i kulturowej, ale także społeczno-politycznej i ekonomicznej. Jakże wiele zawdzięczają kobiecie różne dziedziny życia społecznego i państwowego, kultury narodowe oraz cały postęp ogólnoludzki!

9. Postęp ocenia się zwykle według kategorii naukowych i technicznych, i także w tych dziedzinach nie brak wkładu kobiet. Jednakże nie jest to jedyny wymiar postępu, a tym bardziej nie jest to wymiar zasadniczy. Ważniejszy od niego jest wymiar społeczno-etyczny, który bierze pod uwagę odniesienia międzyosobowe i zalety ducha. Społeczeństwo najwięcej zawdzięcza „geniuszowi kobiety” właśnie w tym wymiarze, który bardzo często urzeczywistnia się bez rozgłosu, w codziennych relacjach międzyosobowych, a szczególnie w życiu rodziny.

Chciałbym w związku z tym wyrazić szczególną wdzięczność kobietom, które trudzą się w różnych dziedzinach wychowania: w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, domach opieki, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca formacyjna, kobiety wykazują ogromną gotowość do poświęcania się, szczególnie na rzecz najsłabszych i bezbronnych. Poprzez taką służbę urzeczywistniają one tę formę macierzyństwa afektywnego, kulturowego i duchowego, które ze względu na wpływ jaki wywiera na rozwój osoby oraz na przyszłość społeczeństwa, ma nieocenioną wartość. Jakże nie wspomnieć tu świadectwa tak wielu kobiet katolickich i zgromadzeń zakonnych żeńskich na różnych kontynentach, dla których wychowanie, szczególnie dzieci, stało się służbą najważniejszą? Jakże nie patrzeć z wdzięcznością na te wszystkie kobiety, które pracowały i nadal pracują w służbie zdrowia, nie tylko w dobrze zorganizowanych placówkach sanitarnych, ale często w trudnych warunkach w najuboższych krajach świata, dając świadectwo oddania, które nierzadko graniczy z męczeństwem?

10. Wyrażam zatem życzenie, drogie Siostry, aby temat „geniuszu kobiety” był rozważany ze szczególną uwagą nie tylko po to, by rozpoznać w nim ślady Bożego zamysłu, który winien być przyjęty z szacunkiem, ale także po to, by poświęcono mu więcej miejsca w życiu społecznym i kościelnym. Ten właśnie temat, który został już poruszony w związku z Rokiem Maryjnym, miałem okazję rozważyć szeroko we wspomnianym Liście apostolskim „Mulieris dignitatem”, ogłoszonym w 1988 roku. W bieżącym roku, do tradycyjnego Listu do kapłanów na Wielki Czwartek, dołączyłem właśnie dokument „Mulieris dignitatem”, aby ukazać, jak ważną rolę w życiu kapłana spełnia kobieta jako matka, jako siostra i jako współpracownica w dziełach apostolatu. Jest to inna jeszcze — różniąca się od małżeńskiej, ale również ważna — forma owej „pomocy”, którą kobieta, jak mówi Księga Rodzaju, winna nieść mężczyźnie.

Najpełniejszy wyraz „geniuszu kobiecego” Kościół widzi w Maryi i znajduje w Niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazwała siebie „służebnicą Pańską” (por. Łk 1, 38). Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie — wcale niełatwe — małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego „królowania”. Nie przez przypadek jest wzywana jako „Królowa nieba i ziemi”. Nazywa Ją tak cała wspólnota wierzących, jest też nazywana „Królową” przez wiele narodów i ludów. To „królowanie” Maryi jest służeniem! To Jej służenie jest „królowaniem”!

W ten sposób powinna być rozumiana władza tak w rodzinie, jak w społeczeństwie i w Kościele. „Królowanie” jest objawieniem zasadniczego powołania człowieka, stworzonego na „obraz” Tego, który jest Panem nieba i ziemi, i wezwanego, aby być w Chrystusie Jego przybranym synem. Człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem „którego Bóg chciał dla niego samego”, jak naucza Sobór Watykański II, dodając znamienne słowa, że człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24).

Na tym też polega macierzyńskie „królowanie” Maryi. Stawszy się całkowicie darem dla swojego Syna, staje się także darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być prowadzony przez Nią po trudnych drogach życia ziemskiego do ostatecznego celu. Ten cel ostateczny osiąga każdy poprzez różne etapy własnego powołania, poprzez cele doczesne, które są udziałem tak mężczyzny, jak i kobiety.

11. Jeśli to „służenie” urzeczywistnia się w sposób wolny, ze wzajemnością i miłością, jeśli wyraża prawdziwą „królewskość” osoby ludzkiej — to dopuszczalne jest, bez negatywnych konsekwencji dla kobiety, także pewne zróżnicowanie zadań, pod warunkiem, że nie jest ono narzucone, ale wypływa ze specyfiki bycia mężczyzną i kobietą. Jest to kwestia, która ma szczególne znaczenie także wewnątrz Kościoła. Jeśli Chrystus — na mocy wolnej i niezależnej decyzji, wyraźnie poświadczonej przez Ewangelię i nieprzerwaną tradycję kościelną — zawierzył tylko mężczyznom zadanie, aby byli Jego „ikoną” jako „pasterza” i „oblubieńca” Kościoła poprzez kapłaństwo służebne, to fakt ten w niczym nie umniejsza roli kobiety ani innych członków Kościoła, którzy nie zostali wezwani do pełnienia tej świętej posługi, wszyscy bowiem zostali w tej samej mierze obdarzeni godnością wypływającą z „kapłaństwa powszechnego”, zakorzenionego w sakramencie Chrztu. Tego zróżnicowania zadań nie należy jednak interpretować w świetle norm regulujących funkcjonowanie społeczności ludzkiej, lecz według kryteriów właściwych ekonomii sakramentalnej, to znaczy ekonomii „znaków”, które Bóg wybrał w sposób wolny, aby ukazać „swą obecność” wśród ludzi.

Zresztą, właśnie w tej ekonomii znaków, chociaż poza rzeczywistością sakramentalną, niemałe znaczenie posiada „kobiecość” przeżywana na wzór Maryi. W tej bowiem „kobiecości” kobiety wierzącej, a w szczególności „konsekrowanej”, zawiera się pewien rodzaj immanentnego „profetyzmu” (por. Mulieris dignitatem, 29), pełen szczególnej wymowy symbolizm, można by powiedzieć, bardzo wyraźny charakter „ikony”, która urzeczywistnia się w pełni w Maryi i jasno ukazuje samą istotę Kościoła jako wspólnoty poświęconej bez reszty — jak serce „dziewicze” — by być „oblubienicą” Chrystusa i „matką” wierzących. W świetle tej komplementarności „ikonicznej” ról mężczyzny i kobiety, uwidoczniają się lepiej dwa nieodłączne wymiary Kościoła: zasada „maryjna” i „apostolsko-Piotrowa” (por. tamże, 27). Z drugiej strony, jak przypomniałem kapłanom we wspomnianym Liście na Wielki Czwartek tego roku, kapłaństwo służebne w zamyśle Bożym „nie jest władaniem, lecz służbą” (n. 7). Naglącym zadaniem Kościoła, w jego codziennym odnawianiu się w świetle Słowa Bożego, jest coraz wyraźniejsze ukazywanie tej prawdy zarówno poprzez rozwijanie ducha wspólnoty i wszystkich kościelnych form uczestnictwa, jak też przez poszanowanie i docenianie wartości niezliczonych charyzmatów indywidualnych i wspólnotowych, wzbudzanych przez Ducha Świętego, aby przyczyniały się do budowania wspólnoty chrześcijańskiej i służyły ludziom.

W tym szerokim kontekście służby, Kościół — pomimo wielu uwarunkowań — na przestrzeni dwóch tysięcy lat swej historii, poznał w pełni „geniusz kobiety” dzięki wielkim postaciom kobiet, które wywarły istotny i dobroczynny wpływ na swoje czasy. Mam na myśli długi orszak męczennic, świętych kobiet, wielkich mistyczek. Myślę w szczególny sposób o świętej Katarzynie ze Sieny i o świętej Teresie z Avili, której Papież Paweł VI przyznał tytuł Doktora Kościoła. A jakże nie wspomnieć również tych kobiet, które kierując się duchem wiary, stworzyły dzieła o niezwykłej doniosłości społecznej, zwłaszcza w zakresie służby najuboższym? Z pewnością w przyszłości Kościoła trzeciego milenium nie zabraknie nowych i wspaniałych przykładów „geniuszu kobiety”.

12. Drogie Siostry, widzicie zatem, jak bardzo pragnie Kościół, aby najbliższa Konferencja w Pekinie, ukazała pełną prawdę o kobiecie. Trzeba, aby w sposób wszechstronny ukazała „geniusz kobiety” i to nie tylko na przykładzie wielkich i znanych kobiet z przeszłości lub nam współczesnych, ale także tych zwyczajnych, prostych, które wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra innych w życiu codziennym. Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno — nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę.

Zawierzam Panu w modlitwie owoce tego ważnego spotkania w Pekinie. Niech rok bieżący będzie dla wspólnot kościelnych okazją do szczególnego dziękczynienia Stwórcy i Odkupicielowi świata za dar tak wielkiego dobra, jakim jest kobiecość, która w różnych formach stanowi podstawowe dziedzictwo ludzkości i Kościoła.

Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego!

Z moim Błogosławieństwem Apostolskim.

Jan Paweł II, papież

W Watykanie, dnia 29 czerwca 1995 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

151 komentarzy

151 Komentarzy

 1. Wojtek

  12 marca 2017 at 01:32

  Zboczek JP2

 2. Augusto de Arruda Botelho

  16 marca 2017 at 17:31

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and
  also the rest of the website is really good.

 3. Dakota

  19 marca 2017 at 08:27

  Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might
  be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back very
  soon. I want to encourage you to ultimately continue
  your great job, have a nice evening!

 4. Dirk

  20 marca 2017 at 21:01

  What i do not realize is in fact how you’re not really much more
  well-favored than you may be now. You are
  so intelligent. You understand therefore considerably in terms of this topic,
  made me personally imagine it from numerous various angles.

  Its like women and men don’t seem to be fascinated until it
  is one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent.

  Always take care of it up!

 5. Itamar Serpa Fernandes

  21 marca 2017 at 01:13

  It’s actually a nice and useful piece of information. I am
  glad that you just shared this helpful information with us.

  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 6. Fredericka

  21 marca 2017 at 03:49

  you are in reality a just right webmaster. The website
  loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic process in this subject!

 7. Freya

  21 marca 2017 at 04:34

  I love what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to
  blogroll.

 8. Cleta

  21 marca 2017 at 05:10

  I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and
  without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is
  an issue that not enough folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 9. Maritza

  21 marca 2017 at 08:05

  Wonderful article! That is the kind of information that are meant to be shared around the internet.

  Shame on Google for no longer positioning this post
  upper! Come on over and discuss with my web site .

  Thank you =)

 10. Cristine

  21 marca 2017 at 09:17

  Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding something fully, but this
  post offers fastidious understanding yet.

 11. web md

  21 marca 2017 at 09:36

  Thank you for another magnificent article. Where else may anyone get that type of info
  in such an ideal means of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the search for such information.

 12. Elizabet

  21 marca 2017 at 10:09

  Hiya very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I’m glad to seek out numerous helpful info right here within the post,
  we need develop more techniques on this regard, thank you for
  sharing. . . . . .

 13. Everett

  21 marca 2017 at 12:32

  You are so interesting! I don’t think I’ve read through something like
  this before. So great to find somebody with a few original thoughts on this
  topic. Really.. thank you for starting this up.
  This web site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 14. Doug

  21 marca 2017 at 15:44

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100%
  positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 15. electronic currency exchange

  21 marca 2017 at 17:35

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 16. Itamar Serpa Fernandes

  21 marca 2017 at 20:43

  What i do not realize is in fact how you are no longer actually
  much more neatly-appreciated than you might be now.
  You are so intelligent. You know therefore considerably with regards to this topic, made me in my
  opinion consider it from so many varied angles. Its like
  women and men are not involved until it is one thing to do with Lady gaga!
  Your own stuffs nice. All the time take care of it
  up!

 17. Eliza

  21 marca 2017 at 23:27

  Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from
  this web page, and your views are pleasant designed for
  new people.

 18. infection precautions

  22 marca 2017 at 00:32

  After I originally left a comment I seem to have
  clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added
  I receive four emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that
  service? Thanks!

 19. Itamar Serpa Fernandes

  22 marca 2017 at 00:43

  Hello There. I discovered your blog using msn. That
  is an extremely neatly written article. I’ll be sure to bookmark it
  and come back to learn extra of your helpful information. Thank you
  for the post. I will definitely comeback.

 20. food store reviews

  22 marca 2017 at 00:46

  I love what you guys are usually up too.

  This kind of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 21. Tiara

  22 marca 2017 at 07:47

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is
  written by him as no one else know such detailed about
  my trouble. You are amazing! Thanks!

 22. credit report

  22 marca 2017 at 09:06

  Thanks for the auspicious writeup. It actually used to be a amusement account
  it. Look advanced to far delivered agreeable from
  you! However, how could we keep up a correspondence?

 23. Katrice

  22 marca 2017 at 09:49

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Kudos!

 24. Nicholas

  22 marca 2017 at 17:43

  This is really interesting, You are an excessively
  skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to
  in quest of more of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

 25. networking financial advisors

  23 marca 2017 at 00:00

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a
  entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding
  choice of colors!

 26. currency exchange trading

  23 marca 2017 at 07:17

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 27. Jerry

  23 marca 2017 at 08:12

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting fed up
  of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 28. sales life easier

  23 marca 2017 at 09:11

  Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it
  and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 29. Jayden

  23 marca 2017 at 09:17

  Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 30. Egli Diana Pinto

  23 marca 2017 at 10:38

  That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.

  Short but very accurate info… Many thanks for sharing this
  one. A must read article!

 31. Issac

  23 marca 2017 at 14:09

  I absolutely love your site.. Great colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my own blog and would
  like to learn where you got this from or exactly what the theme is named.
  Many thanks!

 32. design tips

  23 marca 2017 at 16:12

  This article will assist the internet users for building up new website or even a weblog from start to end.

 33. financial failure

  23 marca 2017 at 16:44

  An intriguing discussion is definitely worth comment.
  I think that you ought to publish more about this subject matter, it may not be a taboo matter but generally
  folks don’t talk about such topics. To the next!
  Many thanks!!

 34. antibiotic-resistant strep throat

  23 marca 2017 at 17:19

  Hello to all, the contents existing at this web site
  are genuinely remarkable for people knowledge, well,
  keep up the good work fellows.

 35. diagnostics automobile diagnostics

  24 marca 2017 at 02:21

  If you want to improve your knowledge only keep visiting this website
  and be updated with the newest gossip posted here.

 36. word audio books

  25 marca 2017 at 22:16

  What’s up it’s me, I am also visiting this web page regularly, this website
  is genuinely good and the visitors are genuinely sharing good thoughts.

 37. prescribe antibiotics

  27 marca 2017 at 07:18

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell
  someone!

 38. big money

  27 marca 2017 at 07:32

  Hi! Would you mind if I share your blog with my
  facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 39. Egli Diana Pinto

  27 marca 2017 at 10:11

  Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  tell you I truly enjoy reading through your articles.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  deal with the same topics? Thanks!

 40. Walker

  27 marca 2017 at 10:42

  I pay a quick visit daily some web sites and websites
  to read content, except this web site offers feature based writing.

 41. Josh

  27 marca 2017 at 13:17

  Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my
  iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to fix this problem. If you have any recommendations, please share.
  Thanks!

 42. indoor cycling spinning training

  28 marca 2017 at 11:23

  I needed to thank you for this very good read!!
  I absolutely loved every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you post…

 43. cs go skins trade site

  28 marca 2017 at 11:57

  If you would like to increase your familiarity only
  keep visiting this web page and be updated with the most up-to-date news posted here.

 44. Luis

  29 marca 2017 at 09:59

  Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this
  informative article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 45. cs go skins no steam

  29 marca 2017 at 15:13

  Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author.I will make
  certain to bookmark your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage you continue your great posts, have
  a nice morning!

 46. mink strip lashes australia

  29 marca 2017 at 16:01

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it
  was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 47. silk lashes near me

  30 marca 2017 at 04:45

  What’s up to all, it’s actually a pleasant for me to pay a visit this website, it contains valuable Information.

 48. Egli Diana Pinto

  30 marca 2017 at 11:03

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a
  lot of spam responses? If so how do you protect against it,
  any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s
  driving me crazy so any support is very much appreciated.

 49. Egli Diana Pinto

  30 marca 2017 at 13:14

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you
  need to write more on this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t discuss these subjects.
  To the next! Best wishes!!

 50. spinning wheels

  30 marca 2017 at 16:43

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such information much.
  I was looking for this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 51. car computer exchange

  30 marca 2017 at 19:19

  If you desire to increase your knowledge simply keep visiting this web
  site and be updated with the newest news update posted here.

 52. csgo skins price list

  31 marca 2017 at 00:22

  Very good article! We are linking to this
  great post on our website. Keep up the great
  writing.

 53. fifa coins 17

  31 marca 2017 at 06:16

  Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people
  think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined
  out the whole thing without having side effect , people can take
  a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 54. Liliana

  31 marca 2017 at 20:15

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 55. www.jjsapido.com

  1 kwietnia 2017 at 10:07

  hi!,I really like your writing very much! proportion we keep in touch more about your post on AOL?
  I need an expert in this space to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Taking a look forward to peer you.

 56. nba mobile coins for free

  1 kwietnia 2017 at 10:42

  Hi there to every one, the contents existing at this web page are truly amazing for people
  experience, well, keep up the good work fellows.

 57. website visitors

  1 kwietnia 2017 at 14:21

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to figure out if its a problem on my end
  or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 58. good website names

  1 kwietnia 2017 at 16:45

  Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes
  and actual effort to generate a top notch article… but what can I say…
  I procrastinate a lot and never seem to get anything
  done.

 59. buy cs go skins steam

  1 kwietnia 2017 at 18:02

  I get pleasure from, result in I found just what I was taking
  a look for. You’ve ended my four day long hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

 60. madden nfl mobile coins for sale

  2 kwietnia 2017 at 07:09

  Hey there would you mind letting me know which
  hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 61. Taylor

  2 kwietnia 2017 at 12:07

  My family members every time say that I am killing my time here at net, except I
  know I am getting knowledge everyday by reading such pleasant articles.

 62. kitasamakita.com

  3 kwietnia 2017 at 07:28

  I savour, lead to I found exactly what I was
  looking for. You have ended my 4 day long hunt!

  God Bless you man. Have a great day. Bye

 63. Nate

  3 kwietnia 2017 at 22:44

  You really make it seem really easy together with your presentation however I to find this matter to be
  really something which I feel I might by no means understand.
  It kind of feels too complex and extremely broad for me.
  I am having a look ahead to your next publish, I will try to get the cling of it!

 64. Itamar Serpa Fernandes

  5 kwietnia 2017 at 00:34

  Everyone loves what you guys are usually up too.
  Such clever work and exposure! Keep up the good
  works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 65. Augusto de Arruda Botelho

  5 kwietnia 2017 at 06:38

  I have been surfing on-line more than three hours as of late, but I
  never found any fascinating article like yours. It is pretty value enough for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right
  content as you probably did, the web can be much more helpful than ever
  before.

 66. nba live coins and cash

  5 kwietnia 2017 at 16:27

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very helpful information specifically the last part
  🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 67. cs go skin trade reddit

  5 kwietnia 2017 at 23:07

  Incredible points. Great arguments. Keep up the good work.

 68. Gretchen

  6 kwietnia 2017 at 00:44

  Great information. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 69. serious pest

  6 kwietnia 2017 at 07:49

  Does your site have a contact page? I’m having trouble
  locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 70. Pasquale

  7 kwietnia 2017 at 06:51

  hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points
  using this website, as I experienced to reload
  the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I
  am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of
  your respective interesting content. Ensure that
  you update this again very soon.

 71. Tegan

  7 kwietnia 2017 at 08:09

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of
  volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a
  wonderful job!

 72. Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing
  these kinds of things, therefore I am going to let know
  her.

 73. Reina

  7 kwietnia 2017 at 21:46

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

 74. Orlando

  8 kwietnia 2017 at 04:38

  I have learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

  I wonder how so much attempt you put to make the sort of
  magnificent informative web site.

 75. Lucille

  9 kwietnia 2017 at 02:19

  This paragraph will help the internet viewers for building up new webpage or even a weblog
  from start to end.

 76. Simone

  9 kwietnia 2017 at 09:14

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting tired
  of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 77. Margene

  9 kwietnia 2017 at 09:19

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m planning to start my own blog
  soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 78. Elden

  9 kwietnia 2017 at 11:09

  Terrific work! This is the type of information that are supposed to be shared
  across the web. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper!
  Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 79. Harrison

  10 kwietnia 2017 at 04:20

  Do you mind if I quote a few of your posts as
  long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my users would truly benefit
  from some of the information you present here. Please let me know if this
  okay with you. Cheers!

 80. Edith

  10 kwietnia 2017 at 06:00

  My brother recommended I might like this website. He was totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine simply how
  much time I had spent for this info! Thanks!

 81. lovingda.com

  10 kwietnia 2017 at 14:32

  Hi there, I read your new stuff daily. Your humoristic style is witty, keep
  it up!

 82. Franklyn

  10 kwietnia 2017 at 23:59

  I’m no longer sure the place you’re getting your information, but great topic.
  I must spend a while studying much more or working out
  more. Thank you for wonderful information I used to be searching for
  this info for my mission.

 83. Bart

  11 kwietnia 2017 at 03:20

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 84. Jack

  11 kwietnia 2017 at 04:33

  Every weekend i used to visit this website, for the reason that i wish for enjoyment, as this this website conations truly pleasant funny stuff too.

 85. Twyla

  11 kwietnia 2017 at 04:54

  Hi there! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have got here on this post.
  I will be returning to your web site for more soon.

 86. Ezequiel

  11 kwietnia 2017 at 07:57

  Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!

 87. Seth

  11 kwietnia 2017 at 09:20

  Great blog here! Also your website loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 88. Lynette

  11 kwietnia 2017 at 10:05

  Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 89. Erica

  12 kwietnia 2017 at 00:13

  What’s up, yup this post is in fact nice and I have learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

 90. Shalanda

  12 kwietnia 2017 at 06:16

  Hi, of course this post is in fact good and I have learned lot of things
  from it about blogging. thanks.

 91. Emile

  12 kwietnia 2017 at 14:41

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
  Many thanks

 92. windows car pc

  12 kwietnia 2017 at 14:41

  Please let me know if you’re looking for a article writer
  for your site. You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to
  write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Kudos!

 93. Jeannette

  12 kwietnia 2017 at 19:01

  Hi there, for all time i used to check webpage posts here early in the daylight, since i love to gain knowledge of more and
  more.

 94. Georges Sadala

  12 kwietnia 2017 at 23:16

  I am really grateful to the holder of this site
  who has shared this wonderful paragraph at at this time.

 95. Georges Sadala

  12 kwietnia 2017 at 23:29

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts
  and I will be waiting for your further write ups thank you once again.

 96. Augusto de Arruda Botelho

  12 kwietnia 2017 at 23:37

  Great post however , I was wanting to know if you could write a litte
  more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
  Thanks!

 97. Jeanne

  13 kwietnia 2017 at 00:51

  Good article! We will be linking to this particularly great post on our website.
  Keep up the good writing.

 98. Erlinda

  13 kwietnia 2017 at 08:56

  This design is steller! You most certainly know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start
  my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 99. http://forums.bikeracerecords.com

  13 kwietnia 2017 at 08:57

  Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where
  to start. Do you have any points or suggestions?

  Many thanks

 100. Grover

  13 kwietnia 2017 at 10:20

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right.
  This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I
  had spent for this information! Thanks!

 101. car computer exchange

  13 kwietnia 2017 at 10:38

  Thank you, I have recently been searching for information approximately this subject for ages and yours is the best I have came upon till
  now. But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the supply?

 102. Lakeisha

  13 kwietnia 2017 at 11:45

  I’m curious to find out what blog system you’re utilizing?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest
  blog and I would like to find something more safe. Do you have any
  solutions?

 103. Lou

  13 kwietnia 2017 at 13:23

  I’m extremely inspired along with your writing talents as smartly as with the structure in your blog.
  Is this a paid subject matter or did you customize it
  yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this
  one today..

 104. Elisabeth

  13 kwietnia 2017 at 13:57

  Since the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly it will be famous, due to its quality contents.

 105. Octavio

  13 kwietnia 2017 at 14:23

  Hi to all, the contents present at this web site are in fact awesome for people experience,
  well, keep up the nice work fellows.

 106. Augusto de Arruda Botelho

  14 kwietnia 2017 at 01:27

  Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone
  with experience. Any help would be greatly appreciated!

 107. Micki

  14 kwietnia 2017 at 01:48

  You’re so cool! I do not believe I have read anything like this before.
  So nice to discover another person with some unique thoughts on this topic.
  Really.. thanks for starting this up. This web site is one
  thing that is needed on the web, someone with some originality!

 108. Egli Diana Pinto

  14 kwietnia 2017 at 06:57

  Everything is very open with a clear description of the challenges.
  It was truly informative. Your site is very useful.

  Thank you for sharing!

 109. Chang

  14 kwietnia 2017 at 10:30

  Hi, I do believe this is an excellent website.
  I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to guide others.

 110. foto-583416

  14 kwietnia 2017 at 14:29

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog
  and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write
  again soon!

 111. sukhihomesproperties.com

  14 kwietnia 2017 at 22:05

  Hello to every body, it’s my first go to see of this weblog;
  this webpage includes awesome and actually
  fine stuff in favor of visitors.

 112. Rachele

  15 kwietnia 2017 at 08:19

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 113. Alva

  15 kwietnia 2017 at 18:08

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly return.

 114. Jurgen

  15 kwietnia 2017 at 20:03

  I read this paragraph fully on the topic of the comparison of newest and previous technologies, it’s amazing article.

 115. Katrin

  15 kwietnia 2017 at 20:21

  After looking over a handful of the articles on your
  web page, I honestly appreciate your way of writing a
  blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the
  near future. Take a look at my website as well and
  tell me how you feel.

 116. www.mieszkaniesopot.pl

  15 kwietnia 2017 at 20:50

  In fact when someone doesn’t know afterward its up to other
  people that they will assist, so here it happens.

 117. Augusto de Arruda Botelho

  15 kwietnia 2017 at 21:41

  We stumbled over here coming from a different web address and thought I should check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

 118. garden wastes

  16 kwietnia 2017 at 02:14

  I absolutely love your blog and find nearly all of your
  post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the
  subjects you write regarding here. Again, awesome blog!

 119. Rosella

  16 kwietnia 2017 at 05:36

  This site was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I have found something that helped me. Cheers!

 120. Ferne

  16 kwietnia 2017 at 06:40

  bookmarked!!, I really like your web site!

 121. Sheree

  16 kwietnia 2017 at 10:16

  This piece of writing gives clear idea designed for the new viewers of blogging, that actually how to do blogging.

 122. Leonida

  16 kwietnia 2017 at 15:20

  Hello, I read your blogs like every week. Your writing style is awesome, keep it up!

 123. recover data

  17 kwietnia 2017 at 00:25

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts
  and I am waiting for your further write ups thanks once again.

 124. Augusto de Arruda Botelho

  17 kwietnia 2017 at 01:06

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 125. Silvia Odete Morani Massad

  17 kwietnia 2017 at 14:46

  Hi there! Do you know if they make any plugins
  to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 126. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 01:46

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use
  a few of your ideas!!

 127. Susan

  19 kwietnia 2017 at 07:38

  I couldn’t resist commenting. Perfectly written!

 128. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 12:27

  I couldn’t refrain from commenting. Well written!

 129. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 18:04

  I’m now not certain where you are getting your information, however great
  topic. I must spend a while studying much more or figuring out more.
  Thank you for great info I used to be searching for this info for my mission.

 130. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 07:03

  I’m not certain where you’re getting your info, however good topic.
  I needs to spend a while finding out more or figuring out more.
  Thanks for great info I used to be in search of this
  information for my mission.

 131. cs go knife skins steam

  20 kwietnia 2017 at 07:48

  I blog frequently and I seriously appreciate your information. Your article has truly peaked
  my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once a week.
  I subscribed to your Feed too.

 132. Jarrod

  20 kwietnia 2017 at 07:54

  each time i used to read smaller content that also clear their motive, and that is
  also happening with this piece of writing which I am reading here.

 133. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 08:16

  I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable
  for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
  your theme? Outstanding work!

 134. control perth

  20 kwietnia 2017 at 08:35

  You are so interesting! I don’t suppose I have read something like that before.
  So great to discover another person with some unique thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This site is
  something that is required on the web, someone with a bit of originality!

 135. madden mobile coins glitch 2017

  20 kwietnia 2017 at 15:57

  I’m extremely inspired together with your writing abilities and also
  with the structure to your blog. Is that this a paid topic or did you customize it
  your self? Either way stay up the nice high quality
  writing, it is uncommon to look a nice blog like
  this one nowadays..

 136. Cathleen

  20 kwietnia 2017 at 17:04

  What’s up colleagues, how is the whole thing, and what you would like to say about this paragraph, in my view its
  genuinely awesome in favor of me.

 137. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 17:28

  There’s certainly a lot to know about this issue. I love all the points you made.

 138. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 17:38

  What a data of un-ambiguity and preserveness
  of valuable know-how concerning unpredicted emotions.

 139. Joel

  20 kwietnia 2017 at 20:42

  An interesting discussion is worth comment.
  I do think that you ought to write more about this topic, it may
  not be a taboo subject but usually people don’t talk about these topics.

  To the next! Many thanks!!

 140. Georges Sadala

  20 kwietnia 2017 at 23:40

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am
  experiencing problems with your RSS. I don’t know why I can’t join it.
  Is there anybody getting similar RSS issues?
  Anyone that knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 141. Mauro Luiz Soares Zamprogno

  21 kwietnia 2017 at 07:40

  It’s going to be finish of mine day, except before end I am reading this great paragraph
  to improve my knowledge.

 142. Georges Sadala

  21 kwietnia 2017 at 08:20

  I always emailed this webpage post page to all my contacts,
  since if like to read it next my friends will too.

 143. Garland

  21 kwietnia 2017 at 10:54

  Good day I am so happy I found your webpage, I really found you by mistake, while I was researching on Google for
  something else, Anyhow I am here now and would
  just like to say cheers for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to browse it all at the moment
  but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 144. Augusto de Arruda Botelho

  21 kwietnia 2017 at 10:56

  I love it whenever people come together and share thoughts.

  Great blog, keep it up!

 145. Augusto de Arruda Botelho

  21 kwietnia 2017 at 14:46

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good
  luck for the next!

 146. www.casadomainejakarta.com

  22 kwietnia 2017 at 11:55

  I do agree with all of the concepts you’ve presented in your post.
  They are really convincing and will definitely work.

  Nonetheless, the posts are too brief for novices.
  May you please lengthen them a little from subsequent time?

  Thank you for the post.

 147. Itamar Serpa Fernandes

  22 kwietnia 2017 at 21:13

  Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I
  decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

 148. Debora

  23 kwietnia 2017 at 02:07

  Everyone loves what you guys tend to be up
  too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to blogroll.

 149. Williemae

  23 kwietnia 2017 at 03:51

  Hi, the whole thing is going sound here and ofcourse every
  one is sharing data, that’s truly good, keep up writing.

 150. Brant Athan

  23 kwietnia 2017 at 09:11

  I very lucky to find this site on bing, just what I was searching for : D likewise saved to favorites.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra