Rodzina

Niemal zapomniane słowa Jana Pawła II do kobiet. Po ponad dwudziestu latach wciąż aktualne!

fot. Jan Paweł II (Łódź, 1987)

W 1995 roku Jan Paweł wystosował pełen emocji i wzruszający list do kobiet z całego świata, w którym podkreśla, jak wiele znaczą w Kościele ale nie tylko. „List do kobiet” Jana Pawła II został ogłoszony 10 lipca 1995 roku, w związku z IV międzynarodową konferencją ONZ na temat kobiet, która odbyła się we wrześniu 1995 w Pekinie.

 

Pełna treść:

Do was, kobiety całego świata, kieruję moje serdeczne pozdrowienie!

1. Do każdej z was, na znak solidarności i wdzięczności, przesyłam ten list w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie, która odbędzie się w Pekinie we wrześniu bieżącego roku.

Pragnę nade wszystko wyrazić szczere uznanie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wystąpiła z inicjatywą o tak wielkim znaczeniu. Kościół również zamierza wnieść swój wkład w sprawę obrony godności, roli i praw kobiet, nie tylko poprzez udział oficjalnej Delegacji Stolicy Apostolskiej w obradach w Pekinie, lecz także bezpośrednio przemawiając do serc i umysłów wszystkich kobiet. Niedawno, przy okazji wizyty, jaką Pani Gertruda Mongella, Sekretarz Generalny Konferencji, złożyła mi w związku z tym ważnym spotkaniem, przekazałem na Jej ręce orędzie, w którym zostały zawarte podstawowe punkty nauczania Kościoła na ten temat. Przesłanie to, abstrahując od konkretnej okoliczności, w jakiej powstało, ogarnia szerszą perspektywę rzeczywistości i problemów ogółu kobiet, pragnąc służyć ich sprawie w Kościele i w świecie współczesnym. Z tego powodu poleciłem, aby zostało ono przekazane wszystkim Konferencjom Episkopatów, celem jak najszerszego upowszechnienia.

 

 

Nawiązując do treści tego dokumentu, pragnę teraz zwrócić się bezpośrednio do każdej kobiety, aby wspólnie zastanowić się nad problemami i perspektywami życia kobiet w naszych czasach, poświęcając szczególną uwagę zasadniczemu tematowi godności i praw kobiet, rozpatrywanych w świetle Słowa Bożego.

Punktem wyjścia tego dialogu niech będzie przede wszystkim podziękowanie. Kościół — napisałem w Liście apostolskim „Mulieris dignitatem” — „pragnie złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za «tajemnicę kobiety» i za każdą kobietę — za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za «wielkie dzieła Boże», jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości” (n. 31).

2. Podziękowanie Panu Bogu za Jego zamysł określający powołanie i posłannictwo kobiety w świecie, staje się także konkretnym i bezpośrednim podziękowaniem składanym kobietom, każdej kobiecie za to, co przedstawia sobą w życiu ludzkości.

Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości.

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

3. Ale — jak wiemy — samo podziękowanie nie wystarczy. Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów pełnych uwarunkowań, które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrudniały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej godności, pomijanej i niedocenianej, nierzadko spychanej na margines, a wreszcie sprowadzanej do roli niewolnicy. Nie pozwalało jej to być w pełni sobą i pozbawiało całą ludzkość prawdziwych bogactw duchowych. Z pewnością niełatwo ustalić dokładnie odpowiedzialność za ten stan rzeczy, z uwagi na głęboki wpływ wzorców kulturowych, które w ciągu wieków kształtowały mentalność i instytucje. Ale jeśli, zwłaszcza w określonych kontekstach historycznych, obiektywną odpowiedzialność ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym ubolewam. Niech to ubolewanie stanie się w całym Kościele bodźcem do odnowy wierności wobec ducha Ewangelii, która właśnie w odniesieniu do kwestii wyzwolenia kobiet spod wszelkich form ucisku i dominacji, głosi zawsze aktualne orędzie płynące z postawy samego Chrystusa. On bowiem, przezwyciężając obowiązujące w kulturze swej epoki wzory, przyjmował wobec niewiast postawę otwartości, szacunku, zrozumienia i serdeczności. W ten sposób czcił w kobiecie ową godność, którą ma ona od początku w planie i miłości Boga. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia patrzymy na Chrystusa, nasuwa się pytanie: w jakiej mierze Jego orędzie zostało przyjęte i urzeczywistnione?

Tak, nadeszła pora, by z odwagą, jakiej wymaga pamięć i ze szczerym poczuciem odpowiedzialności popatrzyć na długie dzieje ludzkości, w które kobiety wniosły wkład nie mniejszy niż mężczyźni, a w większości przypadków w warunkach o wiele trudniejszych. Myślę w szczególności o kobietach, które umiłowały kulturę i sztukę oraz im się poświęciły, mimo niesprzyjających warunków, często pozbawione jednakowego dostępu do oświaty, niedoceniane, narażone na niezrozumienie, a nawet na brak uznania ich wkładu intelektualnego. Z rozlicznych dzieł dokonanych przez kobiety w ciągu dziejów, bardzo niewiele, niestety, daje się opisać przy pomocy metod historiografii naukowej. Chociaż czas zatarł wiele materialnych świadectw ich działania, nie sposób nie dostrzec ich błogosławionego wpływu na życie kolejnych pokoleń aż do naszych czasów. Ludzkość zaciągnęła ogromny dług wobec tej „tradycji” kobiecej. Jakże często oceniano kobietę w przeszłości i ocenia się jeszcze dzisiaj bardziej według wyglądu zewnętrznego niż jej zdolności, profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wrażliwości, czyli ostatecznie według jej godności!

4. A cóż powiedzieć można o przeszkodach, które w tylu częściach świata nadal nie pozwalają kobietom włączyć się w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze? Wystarczy pomyśleć, w jak trudnej sytuacji stawia często kobiety dar macierzyństwa, któremu ludzkość zawdzięcza swoje przetrwanie i który powinien być odpowiednio doceniany. Z pewnością pozostaje wciąż jeszcze wiele do zrobienia, aby kobieta i matka nie była dyskryminowana. Sprawą naglącą jest uzyskanie we wszystkich krajach rzeczywistej równości praw osób, a więc równej płacy za tę samą pracę, opieki nad pracującą matką, możliwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego, oraz uznania tego wszystkiego, co wiąże się z prawami i obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym.

Jest to akt sprawiedliwości, ale również pewnej konieczności. Polityka przyszłości będzie wymagała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych problemów, takich jak: czas wolny, jakość życia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, służba zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do ukazania sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności i produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości”.

5. Rozpatrując następnie jeden z bardziej delikatnych aspektów w sytuacji kobiety w świecie, jakże nie przypomnieć długiej i pełnej upokorzeń — choć tak często „niewidocznej” — historii nadużyć popełnianych wobec kobiet w dziedzinie seksualnej? Na progu trzeciego milenium nie możemy pozostać w obliczu tego zjawiska bierni i niewrażliwi. Nadszedł czas, by z całą mocą potępić — stwarzając odpowiednie środki obrony prawnej — różne formy przemocy seksualnej, której ofiarą padają często kobiety. W imię poszanowania osoby ludzkiej musimy również demaskować rozpowszechnianie kultury hedonistycznej i komercyjnej, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej, wciągając nawet bardzo młode dziewczęta w kręgi moralnego zepsucia i prostytucji.

W obliczu takich wypaczeń, na jakież uznanie zasługują natomiast kobiety, które z heroiczną miłością wobec swych dzieci akceptują ciążę będącą następstwem niesprawiedliwości, jaką stanowią akty gwałtu, i to nie tylko wtedy, gdy należą one do okrucieństw, popełnianych podczas wojen, tak częstych jeszcze na świecie, ale także w warunkach dobrobytu i pokoju, przez kulturę permisywizmu hedonistycznego, w której łatwo rodzą się tendencje do agresywnego maskulinizmu. W takich warunkach zanim odpowiedzialnością za decyzję o przerwaniu ciąży — zawsze pozostającą grzechem ciężkim — obarczy się kobiety, trzeba uznać, że winę ponosi tutaj również mężczyzna i współdziałające z nim otoczenie.

6. Moje podziękowanie kobietom jest przeto usilnym apelem, aby wszyscy, a w szczególności państwa i organizacje międzynarodowe uczyniły wszystko, co konieczne dla przywrócenia kobietom pełnego poszanowania ich godności i roli. W związku z tym nie mogę nie wyrazić mego podziwu dla kobiet dobrej woli, które poświęciły się obronie swojej kobiecej godności, walcząc o podstawowe prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne i które podjęły tę odważną inicjatywę w okresie, gdy ich zaangażowanie było uważane za wykroczenie, oznakę braku kobiecości, objaw ekshibicjonizmu, a nawet grzech!

Patrząc na tę długą drogę wiodącą do wyzwolenia kobiety, można powiedzieć — jak napisałem w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju — że „był to proces trudny i złożony, czasem nie wolny od błędów, ale zasadniczo pozytywny, choć do dziś nie zakończony z powodu licznych przeszkód, które w różnych częściach świata nie pozwalają na pełne uznanie i docenienie szczególnej godności kobiety, oraz na zapewnienie jej należnego szacunku” (n. 4).

Trzeba w tym kierunku iść dalej! Jestem jednak przekonany, że sekret szybkiego pokonania drogi dzielącej nas od pełnego poszanowania tożsamości kobiety nie polega jedynie na ujawnieniu, choć jest to konieczne, dyskryminacji i niesprawiedliwości, ale również i nade wszystko na opracowaniu konkretnego i światłego programu rozwoju, obejmującego wszystkie dziedziny życia kobiet, u którego podstaw leży uświadomienie sobie przez wszystkich na nowo godności kobiety. Do jej uznania, pomimo wielorakich uwarunkowań historycznych, wiedzie nas sam rozum, odczytujący prawo Boże wpisane w serce każdego człowieka. Nade wszystko jednak samo Słowo Boże pozwala nam odkryć podstawowe uzasadnienia antropologiczne godności kobiety, zawarte w zamyśle Bożym.

7. Pozwólcie zatem, drogie Siostry, bym wspólnie z wami jeszcze raz rozważył wspaniałą kartę biblijną, która opisuje stworzenie człowieka i która tak wiele mówi o waszej godności i o waszym posłannictwie w świecie.

Księga Rodzaju mówi o stworzeniu w sposób zwięzły, językiem poetycznym i symbolicznym, ale głęboko prawdziwym: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” ( Rdz 1, 27).

Ten stwórczy akt Boga rozwija się według ścisłego planu. Przede wszystkim powiedziane jest, że człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo Boże” (por. Rdz 1, 26), które to określenie wyjaśnia od razu specyficzność człowieka w całokształcie dzieła stworzenia.

Powiedziane jest następnie, że człowiek od początku został stworzony jako „mężczyzna i niewiasta” (por. Rdz 1, 27). Pismo Święte samo wyjaśnia ten przekaz: mężczyzna, chociaż był otoczony przez niezliczone stworzenia świata widzialnego, zdaje sobie sprawę, że jest sam (por. Rdz 2, 20). Bóg pomaga wówczas człowiekowi wyjść z sytuacji osamotnienia: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” ( Rdz 2, 18). W stworzenie kobiety została więc wpisana od początku zasada pomocy: pomocy — należy to podkreślić — która nie ma być jednostronna, ale wzajemna. Kobieta jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety: kobieta i mężczyzna są komplementarni. Kobiecość realizuje „człowieczeństwo” w takim samym stopniu jak męskość, ale w sposób odmienny i komplementarny.

Kiedy Księga Rodzaju mówi o „pomocy”, chodzi tutaj nie tylko o pomoc w zakresie działania, ale także w zakresie bycia. Kobiecość i męskość są komplementarne nie tylko z punktu widzenia fizycznego i psychicznego, ale ontycznego. Tylko dzięki łasce tej dwoistości elementu „męskiego” i „kobiecego”, człowieczeństwo realizuje się w pełni.

8. Stworzywszy człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg powiedział do obojga: „zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” (por. Rdz 1, 28). Nie tylko dał im moc rodzenia w celu przedłużania w czasie rodzaju ludzkiego, ale równocześnie zadał im tę ziemię poddając pod ich odpowiedzialne zarządzanie jej bogactwa. Człowiek, istota rozumna i wolna, został posłany, by przeobrażać oblicze ziemi. Za wypełnienie tego zadania, które jest w zasadniczej mierze dziełem kultury, mają od początku jednakową odpowiedzialność zarówno mężczyzna jak i kobieta. We wspólnocie małżeńskiej i w przekazywaniu życia, we wspólnym zadaniu panowania nad ziemią i czynienia jej sobie poddaną, między kobietą i mężczyzną nie ma statycznej i homologicznej równości, lecz nie ma też między nimi zasadniczej różnicy, która prowadziłaby nieuchronnie do konfliktu. Relacją bardziej naturalną, odpowiadającą zamysłowi Bożemu jest „jedność dwojga”, albo „dwoistość”, co pozwala każdemu z nich odczuwać międzyosobowe i wzajemne odniesienie jako dar, który wzbogaca i czyni odpowiedzialnym.

Tej „jedności dwojga” Bóg powierzył nie tylko dzieło przekazywania życia i tworzenia rodziny, ale także zadanie budowania dziejów. Jeśli podczas Międzynarodowego Roku Rodziny, obchodzonego w 1994 roku, uwaga nasza skoncentrowała się na kobiecie jako matce, to Konferencja w Pekinie stanowi szczególną okazję, aby na nowo zdać sobie sprawę z wielostronnego wkładu kobiety w życie całych społeczeństw i narodów. Jest to wkład natury przede wszystkim duchowej i kulturowej, ale także społeczno-politycznej i ekonomicznej. Jakże wiele zawdzięczają kobiecie różne dziedziny życia społecznego i państwowego, kultury narodowe oraz cały postęp ogólnoludzki!

9. Postęp ocenia się zwykle według kategorii naukowych i technicznych, i także w tych dziedzinach nie brak wkładu kobiet. Jednakże nie jest to jedyny wymiar postępu, a tym bardziej nie jest to wymiar zasadniczy. Ważniejszy od niego jest wymiar społeczno-etyczny, który bierze pod uwagę odniesienia międzyosobowe i zalety ducha. Społeczeństwo najwięcej zawdzięcza „geniuszowi kobiety” właśnie w tym wymiarze, który bardzo często urzeczywistnia się bez rozgłosu, w codziennych relacjach międzyosobowych, a szczególnie w życiu rodziny.

Chciałbym w związku z tym wyrazić szczególną wdzięczność kobietom, które trudzą się w różnych dziedzinach wychowania: w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, domach opieki, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca formacyjna, kobiety wykazują ogromną gotowość do poświęcania się, szczególnie na rzecz najsłabszych i bezbronnych. Poprzez taką służbę urzeczywistniają one tę formę macierzyństwa afektywnego, kulturowego i duchowego, które ze względu na wpływ jaki wywiera na rozwój osoby oraz na przyszłość społeczeństwa, ma nieocenioną wartość. Jakże nie wspomnieć tu świadectwa tak wielu kobiet katolickich i zgromadzeń zakonnych żeńskich na różnych kontynentach, dla których wychowanie, szczególnie dzieci, stało się służbą najważniejszą? Jakże nie patrzeć z wdzięcznością na te wszystkie kobiety, które pracowały i nadal pracują w służbie zdrowia, nie tylko w dobrze zorganizowanych placówkach sanitarnych, ale często w trudnych warunkach w najuboższych krajach świata, dając świadectwo oddania, które nierzadko graniczy z męczeństwem?

10. Wyrażam zatem życzenie, drogie Siostry, aby temat „geniuszu kobiety” był rozważany ze szczególną uwagą nie tylko po to, by rozpoznać w nim ślady Bożego zamysłu, który winien być przyjęty z szacunkiem, ale także po to, by poświęcono mu więcej miejsca w życiu społecznym i kościelnym. Ten właśnie temat, który został już poruszony w związku z Rokiem Maryjnym, miałem okazję rozważyć szeroko we wspomnianym Liście apostolskim „Mulieris dignitatem”, ogłoszonym w 1988 roku. W bieżącym roku, do tradycyjnego Listu do kapłanów na Wielki Czwartek, dołączyłem właśnie dokument „Mulieris dignitatem”, aby ukazać, jak ważną rolę w życiu kapłana spełnia kobieta jako matka, jako siostra i jako współpracownica w dziełach apostolatu. Jest to inna jeszcze — różniąca się od małżeńskiej, ale również ważna — forma owej „pomocy”, którą kobieta, jak mówi Księga Rodzaju, winna nieść mężczyźnie.

Najpełniejszy wyraz „geniuszu kobiecego” Kościół widzi w Maryi i znajduje w Niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazwała siebie „służebnicą Pańską” (por. Łk 1, 38). Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie — wcale niełatwe — małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego „królowania”. Nie przez przypadek jest wzywana jako „Królowa nieba i ziemi”. Nazywa Ją tak cała wspólnota wierzących, jest też nazywana „Królową” przez wiele narodów i ludów. To „królowanie” Maryi jest służeniem! To Jej służenie jest „królowaniem”!

W ten sposób powinna być rozumiana władza tak w rodzinie, jak w społeczeństwie i w Kościele. „Królowanie” jest objawieniem zasadniczego powołania człowieka, stworzonego na „obraz” Tego, który jest Panem nieba i ziemi, i wezwanego, aby być w Chrystusie Jego przybranym synem. Człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem „którego Bóg chciał dla niego samego”, jak naucza Sobór Watykański II, dodając znamienne słowa, że człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24).

Na tym też polega macierzyńskie „królowanie” Maryi. Stawszy się całkowicie darem dla swojego Syna, staje się także darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być prowadzony przez Nią po trudnych drogach życia ziemskiego do ostatecznego celu. Ten cel ostateczny osiąga każdy poprzez różne etapy własnego powołania, poprzez cele doczesne, które są udziałem tak mężczyzny, jak i kobiety.

11. Jeśli to „służenie” urzeczywistnia się w sposób wolny, ze wzajemnością i miłością, jeśli wyraża prawdziwą „królewskość” osoby ludzkiej — to dopuszczalne jest, bez negatywnych konsekwencji dla kobiety, także pewne zróżnicowanie zadań, pod warunkiem, że nie jest ono narzucone, ale wypływa ze specyfiki bycia mężczyzną i kobietą. Jest to kwestia, która ma szczególne znaczenie także wewnątrz Kościoła. Jeśli Chrystus — na mocy wolnej i niezależnej decyzji, wyraźnie poświadczonej przez Ewangelię i nieprzerwaną tradycję kościelną — zawierzył tylko mężczyznom zadanie, aby byli Jego „ikoną” jako „pasterza” i „oblubieńca” Kościoła poprzez kapłaństwo służebne, to fakt ten w niczym nie umniejsza roli kobiety ani innych członków Kościoła, którzy nie zostali wezwani do pełnienia tej świętej posługi, wszyscy bowiem zostali w tej samej mierze obdarzeni godnością wypływającą z „kapłaństwa powszechnego”, zakorzenionego w sakramencie Chrztu. Tego zróżnicowania zadań nie należy jednak interpretować w świetle norm regulujących funkcjonowanie społeczności ludzkiej, lecz według kryteriów właściwych ekonomii sakramentalnej, to znaczy ekonomii „znaków”, które Bóg wybrał w sposób wolny, aby ukazać „swą obecność” wśród ludzi.

Zresztą, właśnie w tej ekonomii znaków, chociaż poza rzeczywistością sakramentalną, niemałe znaczenie posiada „kobiecość” przeżywana na wzór Maryi. W tej bowiem „kobiecości” kobiety wierzącej, a w szczególności „konsekrowanej”, zawiera się pewien rodzaj immanentnego „profetyzmu” (por. Mulieris dignitatem, 29), pełen szczególnej wymowy symbolizm, można by powiedzieć, bardzo wyraźny charakter „ikony”, która urzeczywistnia się w pełni w Maryi i jasno ukazuje samą istotę Kościoła jako wspólnoty poświęconej bez reszty — jak serce „dziewicze” — by być „oblubienicą” Chrystusa i „matką” wierzących. W świetle tej komplementarności „ikonicznej” ról mężczyzny i kobiety, uwidoczniają się lepiej dwa nieodłączne wymiary Kościoła: zasada „maryjna” i „apostolsko-Piotrowa” (por. tamże, 27). Z drugiej strony, jak przypomniałem kapłanom we wspomnianym Liście na Wielki Czwartek tego roku, kapłaństwo służebne w zamyśle Bożym „nie jest władaniem, lecz służbą” (n. 7). Naglącym zadaniem Kościoła, w jego codziennym odnawianiu się w świetle Słowa Bożego, jest coraz wyraźniejsze ukazywanie tej prawdy zarówno poprzez rozwijanie ducha wspólnoty i wszystkich kościelnych form uczestnictwa, jak też przez poszanowanie i docenianie wartości niezliczonych charyzmatów indywidualnych i wspólnotowych, wzbudzanych przez Ducha Świętego, aby przyczyniały się do budowania wspólnoty chrześcijańskiej i służyły ludziom.

W tym szerokim kontekście służby, Kościół — pomimo wielu uwarunkowań — na przestrzeni dwóch tysięcy lat swej historii, poznał w pełni „geniusz kobiety” dzięki wielkim postaciom kobiet, które wywarły istotny i dobroczynny wpływ na swoje czasy. Mam na myśli długi orszak męczennic, świętych kobiet, wielkich mistyczek. Myślę w szczególny sposób o świętej Katarzynie ze Sieny i o świętej Teresie z Avili, której Papież Paweł VI przyznał tytuł Doktora Kościoła. A jakże nie wspomnieć również tych kobiet, które kierując się duchem wiary, stworzyły dzieła o niezwykłej doniosłości społecznej, zwłaszcza w zakresie służby najuboższym? Z pewnością w przyszłości Kościoła trzeciego milenium nie zabraknie nowych i wspaniałych przykładów „geniuszu kobiety”.

12. Drogie Siostry, widzicie zatem, jak bardzo pragnie Kościół, aby najbliższa Konferencja w Pekinie, ukazała pełną prawdę o kobiecie. Trzeba, aby w sposób wszechstronny ukazała „geniusz kobiety” i to nie tylko na przykładzie wielkich i znanych kobiet z przeszłości lub nam współczesnych, ale także tych zwyczajnych, prostych, które wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra innych w życiu codziennym. Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno — nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę.

Zawierzam Panu w modlitwie owoce tego ważnego spotkania w Pekinie. Niech rok bieżący będzie dla wspólnot kościelnych okazją do szczególnego dziękczynienia Stwórcy i Odkupicielowi świata za dar tak wielkiego dobra, jakim jest kobiecość, która w różnych formach stanowi podstawowe dziedzictwo ludzkości i Kościoła.

Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego!

Z moim Błogosławieństwem Apostolskim.

Jan Paweł II, papież

W Watykanie, dnia 29 czerwca 1995 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

796 komentarzy

796 Komentarzy

 1. Wojtek

  12 marca 2017 at 01:32

  Zboczek JP2

 2. Fredericka

  21 marca 2017 at 03:49

  you are in reality a just right webmaster. The website
  loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic process in this subject!

 3. electronic currency exchange

  21 marca 2017 at 17:35

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 4. Katrice

  22 marca 2017 at 09:49

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Kudos!

 5. Jayden

  23 marca 2017 at 09:17

  Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 6. design tips

  23 marca 2017 at 16:12

  This article will assist the internet users for building up new website or even a weblog from start to end.

 7. silk lashes near me

  30 marca 2017 at 04:45

  What’s up to all, it’s actually a pleasant for me to pay a visit this website, it contains valuable Information.

 8. Egli Diana Pinto

  30 marca 2017 at 13:14

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you
  need to write more on this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t discuss these subjects.
  To the next! Best wishes!!

 9. csgo skins price list

  31 marca 2017 at 00:22

  Very good article! We are linking to this
  great post on our website. Keep up the great
  writing.

 10. nba mobile coins for free

  1 kwietnia 2017 at 10:42

  Hi there to every one, the contents existing at this web page are truly amazing for people
  experience, well, keep up the good work fellows.

 11. website visitors

  1 kwietnia 2017 at 14:21

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to figure out if its a problem on my end
  or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 12. buy cs go skins steam

  1 kwietnia 2017 at 18:02

  I get pleasure from, result in I found just what I was taking
  a look for. You’ve ended my four day long hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

 13. Taylor

  2 kwietnia 2017 at 12:07

  My family members every time say that I am killing my time here at net, except I
  know I am getting knowledge everyday by reading such pleasant articles.

 14. kitasamakita.com

  3 kwietnia 2017 at 07:28

  I savour, lead to I found exactly what I was
  looking for. You have ended my 4 day long hunt!

  God Bless you man. Have a great day. Bye

 15. cs go skin trade reddit

  5 kwietnia 2017 at 23:07

  Incredible points. Great arguments. Keep up the good work.

 16. Gretchen

  6 kwietnia 2017 at 00:44

  Great information. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 17. Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing
  these kinds of things, therefore I am going to let know
  her.

 18. Orlando

  8 kwietnia 2017 at 04:38

  I have learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

  I wonder how so much attempt you put to make the sort of
  magnificent informative web site.

 19. Lucille

  9 kwietnia 2017 at 02:19

  This paragraph will help the internet viewers for building up new webpage or even a weblog
  from start to end.

 20. lovingda.com

  10 kwietnia 2017 at 14:32

  Hi there, I read your new stuff daily. Your humoristic style is witty, keep
  it up!

 21. Jack

  11 kwietnia 2017 at 04:33

  Every weekend i used to visit this website, for the reason that i wish for enjoyment, as this this website conations truly pleasant funny stuff too.

 22. Twyla

  11 kwietnia 2017 at 04:54

  Hi there! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have got here on this post.
  I will be returning to your web site for more soon.

 23. Ezequiel

  11 kwietnia 2017 at 07:57

  Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!

 24. Seth

  11 kwietnia 2017 at 09:20

  Great blog here! Also your website loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 25. Jeanne

  13 kwietnia 2017 at 00:51

  Good article! We will be linking to this particularly great post on our website.
  Keep up the good writing.

 26. Lou

  13 kwietnia 2017 at 13:23

  I’m extremely inspired along with your writing talents as smartly as with the structure in your blog.
  Is this a paid subject matter or did you customize it
  yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this
  one today..

 27. Elisabeth

  13 kwietnia 2017 at 13:57

  Since the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly it will be famous, due to its quality contents.

 28. Octavio

  13 kwietnia 2017 at 14:23

  Hi to all, the contents present at this web site are in fact awesome for people experience,
  well, keep up the nice work fellows.

 29. Augusto de Arruda Botelho

  14 kwietnia 2017 at 01:27

  Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone
  with experience. Any help would be greatly appreciated!

 30. Rachele

  15 kwietnia 2017 at 08:19

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 31. www.mieszkaniesopot.pl

  15 kwietnia 2017 at 20:50

  In fact when someone doesn’t know afterward its up to other
  people that they will assist, so here it happens.

 32. Rosella

  16 kwietnia 2017 at 05:36

  This site was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I have found something that helped me. Cheers!

 33. Sheree

  16 kwietnia 2017 at 10:16

  This piece of writing gives clear idea designed for the new viewers of blogging, that actually how to do blogging.

 34. Silvia Odete Morani Massad

  17 kwietnia 2017 at 14:46

  Hi there! Do you know if they make any plugins
  to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 35. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 01:46

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use
  a few of your ideas!!

 36. Susan

  19 kwietnia 2017 at 07:38

  I couldn’t resist commenting. Perfectly written!

 37. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 12:27

  I couldn’t refrain from commenting. Well written!

 38. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 17:28

  There’s certainly a lot to know about this issue. I love all the points you made.

 39. Mauro Luiz Soares Zamprogno

  21 kwietnia 2017 at 07:40

  It’s going to be finish of mine day, except before end I am reading this great paragraph
  to improve my knowledge.

 40. Georges Sadala

  21 kwietnia 2017 at 08:20

  I always emailed this webpage post page to all my contacts,
  since if like to read it next my friends will too.

 41. Brant Athan

  23 kwietnia 2017 at 09:11

  I very lucky to find this site on bing, just what I was searching for : D likewise saved to favorites.

 42. Jonna

  25 kwietnia 2017 at 16:24

  Yes! Finally something about small business.

 43. Ericka

  26 kwietnia 2017 at 08:29

  If you wish for to get a great deal from this post then you have to apply these
  techniques to your won website.

 44. Alat pemadam api

  29 kwietnia 2017 at 20:24

  An interesting discussion is price comment. I feel that you must write extra on this topic, it may not be a taboo topic but usually people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 45. Chicago princess party

  1 maja 2017 at 02:28

  Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great style.

 46. pest free

  1 maja 2017 at 12:13

  Right away I am going away to do my breakfast, later than having my
  breakfast coming yet again to read additional news.

 47. Effie

  2 maja 2017 at 02:48

  It’s going to be finish of mine day, but before finish I am reading this impressive paragraph to increase
  my knowledge.

 48. versace men bags

  5 maja 2017 at 05:04

  I rattling happy to find this internet site on bing, just what I was looking for : D also saved to bookmarks.

 49. przysmak dla myszy

  6 maja 2017 at 19:37

  You have noted very interesting points! ps nice site.

 50. http://yanistyle.com

  7 maja 2017 at 11:13

  Very interesting info!Perfect just what I was looking for!

 51. Shaunte Heine

  8 maja 2017 at 00:38

  free people search

 52. Meri

  8 maja 2017 at 12:00

  Its like you read my thoughts! You appear to know so
  much approximately this, such as you wrote the e book in it or something.
  I believe that you could do with a few % to pressure the message house a bit, however other than that, this is excellent blog.
  A great read. I will definitely be back.

 53. Nicole

  9 maja 2017 at 02:23

  I every time spent my half an hour to read this web site’s content every day along with a cup of coffee.

 54. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 55. conceal hair loss

  10 maja 2017 at 12:35

  I think the admin of this website is truly working hard in support of his web site, for the reason that
  here every stuff is quality based stuff.

 56. W 88

  11 maja 2017 at 06:21

  Very efficiently written story. It will be useful to anybody who utilizes it, as well as myself. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 57. capital one credit card

  12 maja 2017 at 01:19

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this blog on regular basis
  to get updated from latest information.

 58. Chante

  12 maja 2017 at 08:51

  I was curious if you ever thought of changing the page layout of
  your website? Its very well written; I love what youve got
  to say. But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 59. Refugia

  15 maja 2017 at 20:36

  I was wondering if you ever thought of changing the layout of your
  site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 60. marrakesh camel ride

  16 maja 2017 at 07:06

  I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 61. mobsex.mobi

  16 maja 2017 at 12:18

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 62. Silvia Odete Morani Massad

  17 maja 2017 at 19:36

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger
  if you are not already 😉 Cheers!

 63. Sadye

  18 maja 2017 at 06:28

  Excellent post. I’m going through some of these issues as well..

 64. flat pack container homes

  19 maja 2017 at 08:23

  You are a very smart person!

 65. Kris

  19 maja 2017 at 15:48

  This information is worth everyone’s attention. When can I
  find out more?

 66. News updated at crazy blog

  20 maja 2017 at 01:23

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 67. Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 68. Ezekiel

  20 maja 2017 at 08:54

  Great article. I’m going through many of these issues as
  well..

 69. اختبار الذكاء

  22 maja 2017 at 02:19

  I think this web site contains some real fantastic info for everyone : D.

 70. Lizzie

  22 maja 2017 at 07:13

  You need to be a part of a contest for one of the most useful sites on the net.
  I most certainly will highly recommend this blog!

 71. Hi there, after reading this remarkable post i am too happy
  to share my know-how here with colleagues.

 72. car computer exchange

  22 maja 2017 at 23:54

  If some one wants expert view regarding running a blog afterward i recommend him/her to go to
  see this webpage, Keep up the pleasant job.

 73. cruise lines

  23 maja 2017 at 17:42

  Ahaa, its good dialogue concerning this post at this place
  at this webpage, I have read all that, so at this time me
  also commenting at this place.

 74. travel insurance for canadians

  23 maja 2017 at 18:32

  I visited several blogs except the audio quality for audio songs
  present at this website is in fact superb.

 75. car computer exchange

  24 maja 2017 at 00:10

  Great article, exactly what I was looking for.

 76. offering diagnostics

  24 maja 2017 at 08:07

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, terrific blog!

 77. africa vacation

  24 maja 2017 at 08:46

  You could certainly see your skills within the article you write.
  The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say
  how they believe. At all times go after your heart.

 78. best broadband deals uk

  24 maja 2017 at 11:29

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you
  could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that,
  this is magnificent blog. A fantastic read.
  I will definitely be back.

 79. especially important things

  24 maja 2017 at 18:16

  This is a topic that’s near to my heart… Best
  wishes! Exactly where are your contact details though?

 80. Wilhemina

  25 maja 2017 at 04:13

  Marvelous, what a blog it is! This web site provides helpful
  data to us, keep it up.

 81. https://pt-br.facebook.com

  25 maja 2017 at 04:21

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good gains. If you know of any please share. Cheers!

 82. Augusto de Arruda Botelho

  25 maja 2017 at 09:20

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence
  on just posting videos to your site when you could be giving
  us something informative to read?

 83. Pearlene

  25 maja 2017 at 09:43

  When some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to be
  available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 84. maserati rental washington dc

  26 maja 2017 at 05:22

  I haven?¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 85. silver fascinators headband

  26 maja 2017 at 08:45

  You can certainly see your skills within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart. „There are only two industries that refer to their customers as users.” by Edward Tufte.

 86. Brittny

  26 maja 2017 at 09:34

  I think the admin of this web site is truly working hard for his web
  page, because here every information is quality based material.

 87. http://file.feelcool.org

  26 maja 2017 at 11:32

  These are truly wonderful ideas in concerning blogging. You have touched some pleasant factors here.
  Any way keep up wrinting.

 88. broadband and television deals

  26 maja 2017 at 19:59

  You can definitely see your skills within the article you write.

  The world hopes for even more passionate writers
  like you who aren’t afraid to mention how they believe.
  At all times go after your heart.

 89. security management

  27 maja 2017 at 02:00

  Why viewers still use to read news papers when in this technological world everything is existing on web?

 90. catchalldiscount.com

  29 maja 2017 at 01:05

  Rattling good info can be found on web site. „Often the test of courage is not to die but to live.” by Conte Vittorio Alfieri.

 91. آموزش نرم افزار 3d max

  30 maja 2017 at 07:39

  Good V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 92. dr fisher

  2 czerwca 2017 at 02:44

  Amazing.

 93. Compare Man and Van

  4 czerwca 2017 at 10:26

  I’m still learning from you, as I’m making my way to the top as well. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 94. global healthcare it market share

  5 czerwca 2017 at 08:40

  I too conceive thus, perfectly composed post! .

 95. search acim

  8 czerwca 2017 at 12:03

  I have read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you set to create this kind of magnificent informative web site.

 96. Margie

  8 czerwca 2017 at 16:17

  Hi there to every one, the contents existing at this website are in fact amazing for people knowledge, well, keep up the
  nice work fellows.

 97. Domino 99

  9 czerwca 2017 at 23:21

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 98. Link alternatif Bola88

  10 czerwca 2017 at 08:59

  Whats up! I just would like to give a huge thumbs up for the great data you could have right here on this post. I might be coming back to your blog for extra soon.

 99. I am lucky that I detected this site, just the right information that I was looking for! .

 100. Sky Mining

  12 czerwca 2017 at 05:57

  Very interesting subject , regards for putting up.

 101. zhishanglihe.q.jiqunzhihui.com

  13 czerwca 2017 at 08:28

  Good write-up. I definitely appreciate this site. Keep writing!

 102. m88

  13 czerwca 2017 at 20:41

  Wow, incredible weblog layout! How long have you been running a blog for? you made running a blog look easy. The full look of your website is fantastic, as well as the content!

 103. Emilie

  14 czerwca 2017 at 09:08

  Hi, i think that i saw you visited my website so i came
  to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 104. Arturo

  15 czerwca 2017 at 01:31

  Informative article, totally what I was looking for.

 105. Project Wreckless

  15 czerwca 2017 at 09:42

  How come you do not have your website viewable in mobile format? cant see anything in my Droid.

 106. Rajabhat University

  15 czerwca 2017 at 20:27

  You have brought up a very great points, regards for the post.

 107. human hair weave

  16 czerwca 2017 at 01:53

  Its like you read my mind! You seem to know so much
  about this, like you wrote the book in it or something. I think
  that you can do with a few pics to drive the message
  home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

 108. resorts network opportunity

  17 czerwca 2017 at 10:54

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your article seem to be running off the screen in Opera.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers

 109. Charmain

  17 czerwca 2017 at 18:07

  great put up, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector don’t realize
  this. You must continue your writing. I’m confident,
  you have a huge readers’ base already!

 110. car computer exchange

  18 czerwca 2017 at 15:14

  WOW just what I was searching for. Came here
  by searching for computer diagnostics

 111. hair salons services

  19 czerwca 2017 at 04:05

  Now I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read additional news.

 112. Diorio International Reality

  20 czerwca 2017 at 06:21

  When are you going to take this to a full book?

 113. hop over to here

  20 czerwca 2017 at 16:20

  Keep working ,remarkable job!

 114. sports news headlines

  21 czerwca 2017 at 08:47

  Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 115. honningvineriet.dk

  22 czerwca 2017 at 13:00

  This piece of writing will assist the internet visitors for
  setting up new blog or even a weblog from start to end.

 116. Marietta

  22 czerwca 2017 at 16:34

  Ahaa, its good conversation concerning this article here at
  this web site, I have read all that, so now me also commenting here.

 117. superstartube.com

  23 czerwca 2017 at 01:38

  Genuinely when someone doesn’t know then its up to other users that they will help, so here it occurs.

 118. WOW just what I was searching for. Came here by searching for 1

 119. Valencia

  23 czerwca 2017 at 11:21

  Excellent post. I will be experiencing many of these
  issues as well..

 120. car computer exchange

  23 czerwca 2017 at 21:37

  This post will help the internet visitors for building up new webpage or even a weblog from start to end.

 121. car water

  24 czerwca 2017 at 20:53

  Inspiring story there. What happened after? Take care!

 122. Palace of Fine Arts

  24 czerwca 2017 at 22:01

  Assume you are doing good linking to position you on the first pages of search engines.

 123. hair coloring

  25 czerwca 2017 at 17:25

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site
  is magnificent, as well as the content!

 124. instant beautiful long

  25 czerwca 2017 at 18:47

  Ahaa, its fastidious conversation concerning this post at
  this place at this website, I have read all that, so now me also commenting
  at this place.

 125. Progressive quotes

  25 czerwca 2017 at 19:24

  I’ve read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to make the sort of great informative website.

 126. http://www.audcom.net/

  26 czerwca 2017 at 00:15

  Excellent blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little
  lost on everything. Would you recommend starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused ..
  Any recommendations? Appreciate it!

 127. human hair extensions

  26 czerwca 2017 at 01:49

  Touche. Solid arguments. Keep up the good spirit.

 128. Touche. Solid arguments. Keep up the great effort.

 129. Life insurance products

  26 czerwca 2017 at 20:45

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 130. nationwide

  27 czerwca 2017 at 00:53

  so much good information on here, : D.

 131. Luz

  27 czerwca 2017 at 04:42

  Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m attempting
  to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 132. 10 most visited countries in Asia

  27 czerwca 2017 at 19:38

  You should take part in a contest for the most effective blogs on the web. I will recommend this website!

 133. Cameron

  27 czerwca 2017 at 20:31

  Every weekend i used to pay a visit this web page,
  for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this web site
  conations in fact nice funny material too.

 134. free lance makeup

  27 czerwca 2017 at 22:00

  With havin so much written content do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web
  without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 135. car computer exchange

  28 czerwca 2017 at 02:11

  I’d like to find out more? I’d like to find out more details.

 136. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

 137. I have read some excellent stuff here. Definitely value bookmarking
  for revisiting. I wonder how much effort you set to make one of these magnificent informative web site.

 138. www.ixawiki.com

  28 czerwca 2017 at 18:19

  I do not even know the way I finished up right here, however I believed
  this put up was once good. I do not realize who you are however certainly you’re going to a famous blogger should you are not already.
  Cheers!

 139. debsplace.tv

  28 czerwca 2017 at 19:47

  I was wondering if you ever considered changing the layout of your site?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text
  for only having one or two images. Maybe you could space it
  out better?

 140. bengaluruq.com

  29 czerwca 2017 at 03:39

  Hey very nice blog!

 141. Sung Ternullo

  29 czerwca 2017 at 05:21

  secret money system review

 142. Ahmad Huling

  29 czerwca 2017 at 05:38

  mindset rx

 143. http://otosb.tactise.com

  30 czerwca 2017 at 05:51

  Very nice article, totally what I needed.

 144. The Midway Gallery

  1 lipca 2017 at 10:26

  I like meeting utile info, this post has got me even more info!

 145. dnn-developer.com

  1 lipca 2017 at 12:39

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been running a
  blog for? you make blogging glance easy. The whole look of your
  site is great, let alone the content material!

 146. InventHelp Pittsburgh

  1 lipca 2017 at 13:47

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 147. www.golibertytech.com

  1 lipca 2017 at 13:47

  Howdy! I just wish to offer you a huge thumbs up for the great info
  you have right here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.

 148. Umsatzsteuer

  2 lipca 2017 at 04:05

  I dugg some of you post as I cerebrated they were invaluable very helpful

 149. state farm auto insurance claims

  2 lipca 2017 at 04:50

  I regard something genuinely special in this internet site.

 150. card scanner

  3 lipca 2017 at 15:25

  This information is worth everyone’s attention. How can I find out more?

 151. state farm home insurance quote

  4 lipca 2017 at 04:22

  Some genuinely superb posts on this web site, appreciate it for contribution. „He that falls in love with himself will have no rivals.” by Benjamin Franklin.

 152. geico homeowners

  6 lipca 2017 at 04:42

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 153. Russian Escorts in Mumbai

  6 lipca 2017 at 14:40

  I appreciate your piece of work, appreciate it for all the interesting articles.

 154. Marketing

  6 lipca 2017 at 19:20

  very nice post, i certainly love this web site, keep on it

 155. Adah Hochstetler

  7 lipca 2017 at 02:21

  Wow, awesome blog layout! How long have you been running a blog for? you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 156. Ariane Slinger

  7 lipca 2017 at 13:54

  Hi, I desire to subscribe for this blog to obtain latest updates, so where can i do it please assist.

 157. PPsoccer

  7 lipca 2017 at 20:44

  Would love to forever get updated great site! .

 158. investigators agency

  7 lipca 2017 at 23:20

  I don’t unremarkably comment but I gotta admit appreciate it for the post on this perfect one : D.

 159. private investigators singapore

  9 lipca 2017 at 04:39

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 160. Alat pemadam kebakaran

  9 lipca 2017 at 23:22

  Some times its a pain in the ass to read what website owners wrote but this web site is real user genial! .

 161. The Goodman Jewelry

  10 lipca 2017 at 03:59

  Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The total look of your web site is fantastic, let alone the content!

 162. Shanghai luxury property show

  12 lipca 2017 at 16:28

  great post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!

 163. Rhonda

  15 lipca 2017 at 22:23

  Very nice article, exactly what I needed.

 164. Delila

  16 lipca 2017 at 03:01

  I visited several web sites but the audio feature for audio songs present at
  this site is in fact fabulous.

 165. Dawn

  16 lipca 2017 at 15:20

  Awesome post.

 166. Mua ban nha dat TPHCM

  16 lipca 2017 at 17:25

  you’ve got an awesome weblog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 167. dw-gaming.com

  17 lipca 2017 at 04:30

  It’s an awesome paragraph in support of all the online people; they will
  take advantage from it I am sure.

 168. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  17 lipca 2017 at 05:16

  Great blog you have got here.. It’s hard to find high quality writing like yours nowadays.

  I truly appreciate people like you! Take care!!

 169. Silvia Odete Morani Massad

  17 lipca 2017 at 14:45

  Good information. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon).
  I have bookmarked it for later!

 170. www.marple.ru

  17 lipca 2017 at 18:37

  Excellent blog here! Also your web site a lot up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get
  your affiliate link for your host? I desire my website loaded up as
  quickly as yours lol

 171. Kai

  18 lipca 2017 at 07:23

  Good write-up. I certainly appreciate this website.

  Keep writing!

 172. corporativoinfo.com

  18 lipca 2017 at 08:47

  Heya i am for the first time here. I came across this board
  and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided
  me.

 173. samoleti

  18 lipca 2017 at 14:39

  This really answered my problem, thank you!

 174. Regards for helping out, good info .

 175. Lelio Vieira Carneiro Junior

  19 lipca 2017 at 00:55

  When some one searches for his essential thing, so he/she wishes to be
  available that in detail, thus that thing is maintained
  over here.

 176. Mauro Luiz Soares Zamprogno

  19 lipca 2017 at 01:27

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 177. Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort to produce a
  top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 178. share4all.com

  19 lipca 2017 at 05:44

  Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply excellent
  and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow
  me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 179. Dick

  19 lipca 2017 at 13:29

  It’s amazing designed for me to have a site, which is valuable for my know-how.

  thanks admin

 180. Lelio Vieira Carneiro

  19 lipca 2017 at 14:51

  Today, I went to the beachfront with my kids.

  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic
  but I had to tell someone!

 181. Adrianne

  19 lipca 2017 at 15:46

  It’s going to be finish of mine day, however before finish I am reading this impressive article to improve my know-how.

 182. Video Bokep

  19 lipca 2017 at 16:50

  It is in point of fact a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 183. Lelio Vieira Carneiro Junior

  19 lipca 2017 at 17:06

  Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and say I truly enjoy reading your blog posts.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
  Thanks a ton!

 184. http://www.hk-storage.com

  19 lipca 2017 at 19:01

  You could certainly see your skills within the work
  you write. The arena hopes for more passionate writers
  such as you who are not afraid to mention how they believe.
  Always follow your heart.

 185. email marketing

  19 lipca 2017 at 23:29

  I’m extremely inspired with your writing abilities and also with the format to your weblog. Is this a paid topic or did you modify it your self? Either way stay up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

 186. Darby

  20 lipca 2017 at 05:15

  After looking at a handful of the articles on your site, I honestly like your technique of writing a blog.
  I bookmarked it to my bookmark website list
  and will be checking back soon. Please check out my web site too and tell me your
  opinion.

 187. Lelio Vieira Carneiro

  20 lipca 2017 at 08:14

  Aw, this was an incredibly nice post. Taking the
  time and actual effort to make a top notch article… but what
  can I say… I put things off a whole lot and don’t seem
  to get nearly anything done.

 188. christian music group

  20 lipca 2017 at 13:21

  Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted
  to say excellent blog!

 189. http://www.shavingssupply.co.za

  20 lipca 2017 at 13:58

  Hey just wanted to give you a brief heads up and let
  you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different browsers and both show the same outcome.

 190. That hits the target dead center! Great answer!

 191. cheapest car insurance in Evans GA

  20 lipca 2017 at 16:03

  Your post captures the issue perfectly!

 192. direct auto insurance Hesperia CA

  20 lipca 2017 at 16:07

  Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 193. payless auto insurance Novi MI

  20 lipca 2017 at 16:25

  A provocative insight! Just what we need!

 194. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 195. Ross

  20 lipca 2017 at 17:52

  Hi there, this weekend is nice in support of me, for the reason that this
  occasion i am reading this impressive educational piece of writing here at my house.

 196. You keep it up now, understand? Really good to know.

 197. Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

 198. Fantastic blog you have here but I was wondering if you knew of any
  user discussion forums that cover the same topics discussed here?

  I’d really like to be a part of group where I can get advice from other experienced people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 199. airlines nowadays airfares

  20 lipca 2017 at 21:11

  Hi, yeah this paragraph is in fact good and I have learned lot of things from it on the topic
  of blogging. thanks.

 200. car insurance quotes Ridgecrest CA

  20 lipca 2017 at 21:16

  I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 201. startup news india

  20 lipca 2017 at 21:18

  Simply wanna input on few general things, The website design is perfect, the articles is rattling fantastic. „Crime does not pay … as well as politics.” by Alfred E. Newman.

 202. Houston

  20 lipca 2017 at 21:28

  This article provides clear idea in favor of the new viewers of blogging,
  that actually how to do blogging and site-building.

 203. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 204. auto acceptance insurance Atlanta GA

  20 lipca 2017 at 22:39

  That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

 205. car insurance Aurora IL

  20 lipca 2017 at 23:15

  This introduces a pleasingly rational point of view.

 206. list of car insurances in Florence SC

  20 lipca 2017 at 23:17

  My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 207. cheapest car insurance Omaha NE

  21 lipca 2017 at 01:14

  You are so awesome for helping me solve this mystery.

 208. Thanks for helping me to see things in a different light.

 209. best car insurance in Annandale VA

  21 lipca 2017 at 02:25

  Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 210. best auto insurance in Atascadero CA

  21 lipca 2017 at 02:31

  Articles like this just make me want to visit your website even more.

 211. cheapest car insurance San Diego CA

  21 lipca 2017 at 03:56

  If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 212. auto insurance Tuscaloosa AL

  21 lipca 2017 at 05:05

  A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 213. Jae Hollander

  21 lipca 2017 at 05:44

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 214. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger
  if you aren’t already 😉 Cheers!

 215. Tammi

  21 lipca 2017 at 07:33

  You made some decent points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 216. cheapest auto insurance in Fremont CA

  21 lipca 2017 at 07:47

  Hot damn, looking pretty useful buddy.

 217. Hats off to whoever wrote this up and posted it.

 218. Georges Sadala Rihan

  21 lipca 2017 at 08:15

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to take a look. I’m definitely enjoying the
  information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Wonderful blog and superb design.

 219. cheapest car insurance LA

  21 lipca 2017 at 08:21

  I appreciate you taking to time to contribute That’s very helpful.

 220. Adrienne

  21 lipca 2017 at 08:29

  Thanks for finally talking about >Niemal zapomniane
  słowa Jana Pawła II do kobiet. Po ponad dwudziestu latach wciąż aktualne!

  – Prawy.pl <Loved it!

 221. This is a neat summary. Thanks for sharing!

 222. us agency car insurance San Jose CA

  21 lipca 2017 at 09:31

  I read your post and wished I’d written it

 223. car insurance Sicklerville NJ

  21 lipca 2017 at 10:56

  Son of a gun, this is so helpful!

 224. I’m out of league here. Too much brain power on display!

 225. Call me wind because I am absolutely blown away.

 226. I can already tell that’s gonna be super helpful.

 227. cheapest car insurance Metairie LA

  21 lipca 2017 at 13:06

  AFAICT you’ve covered all the bases with this answer!

 228. cheap sr22 insurance Lancaster SC

  21 lipca 2017 at 13:08

  I can already tell that’s gonna be super helpful.

 229. payless auto insurance Laurel MD

  21 lipca 2017 at 13:32

  It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 230. Wow! Great to find a post with such a clear message!

 231. best auto insurance in Sioux Falls SD

  21 lipca 2017 at 15:28

  Short, sweet, to the point, FREE-exactly as information should be!

 232. Arleen

  21 lipca 2017 at 16:08

  Usually I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check
  out and do it! Your writing style has been surprised me.
  Thanks, quite great post.

 233. Kenneth

  21 lipca 2017 at 17:08

  certainly like your website however you need to take a look at the spelling on several of your posts.

  Several of them are rife with spelling problems and I
  to find it very troublesome to inform the reality then again I’ll surely
  come again again.

 234. Your cranium must be protecting some very valuable brains.

 235. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!”

 236. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 237. Such a deep answer! GD&RVVF

 238. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  21 lipca 2017 at 18:55

  Thanks in support of sharing such a good
  opinion, piece of writing is good, thats why i have read it entirely

 239. cheap car insurance quotes Midland MI

  21 lipca 2017 at 19:06

  Your answer shows real intelligence.

 240. Thanks for the insight. It brings light into the dark!

 241. auto insurance East Brunswick NJ

  21 lipca 2017 at 19:53

  Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 242. cheap auto insurance Hayward CA

  21 lipca 2017 at 19:59

  Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 243. Clyde

  21 lipca 2017 at 20:56

  Thanks very nice blog!

 244. Great insight. Relieved I’m on the same side as you.

 245. affordable car insurance Flint MI

  21 lipca 2017 at 22:15

  That’s really thinking at a high level

 246. cheap sr22 insurance Akron OH

  21 lipca 2017 at 22:46

  This info is the cat’s pajamas!

 247. free car insurance quotes Suwanee GA

  21 lipca 2017 at 23:14

  I read your post and wished I was good enough to write it

 248. For the love of God, keep writing these articles.

 249. A good many valuables you’ve given me.

 250. panglis.gr

  22 lipca 2017 at 00:57

  This excellent website really has all the information I wanted about this
  subject and didn’t know who to ask.

 251. cheap car insurance KY

  22 lipca 2017 at 02:47

  Your posting lays bare the truth

 252. Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 253. auto insurance quotes Baton Rouge LA

  22 lipca 2017 at 04:51

  You’ve really helped me understand the issues. Thanks.

 254. car insurance Bristol CT

  22 lipca 2017 at 05:31

  Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 255. Thank God! Someone with brains speaks!

 256. And I was just wondering about that too!

 257. Enlightening the world, one helpful article at a time.

 258. I am forever indebted to you for this information.

 259. I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 260. Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 261. Delphia

  22 lipca 2017 at 10:14

  It’s going to be ending of mine day, except before end I am reading this fantastic
  article to improve my experience.

 262. free shoes online

  22 lipca 2017 at 10:23

  So once your purchase is sent to you, you can try out the shoes and check the size etc.|As online retailers are open up 24 hrs a day and 365 times a yr, so they take order all time. But you may be a small disappointed simply because these programs are certainly not for totally free.|A pair great footwear not only can protact us and can bring us good feeling. It may arrive to your discover while attempting a shoe that both of your foot is bigger than the other. Two various colour make the sole appears so adorable.|You can get authentic NFL jerseys for men, women and kids, officially sanctioned by the NFL.

 263. car insurance in San Bernardino CA

  22 lipca 2017 at 11:04

  Articles like this are an example of quick, helpful answers.

 264. auto insurance Ypsilanti MI

  22 lipca 2017 at 11:06

  Keep it coming, writers, this is good stuff.

 265. car insurance Marietta GA

  22 lipca 2017 at 12:25

  Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 266. indigo airlines nowadays

  22 lipca 2017 at 13:21

  Very good blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so
  many options out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any recommendations? Thank you!

 267. At last, someone comes up with the „right” answer!

 268. car insurance in Evanston IL

  22 lipca 2017 at 14:18

  Too many compliments too little space, thanks!

 269. cheap auto insurance South Bend IN

  22 lipca 2017 at 14:30

  All of these articles have saved me a lot of headaches.

 270. cheapest auto insurance Paw Paw MI

  22 lipca 2017 at 17:20

  Extremely helpful article, please write more.

 271. auto insurance quotes Collingswood NJ

  22 lipca 2017 at 18:29

  A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 272. cheapest car insurance in Richmond VA

  22 lipca 2017 at 18:43

  Free info like this is an apple from the tree of knowledge. Sinful?

 273. Oh yeah, fabulous stuff there you!

 274. car insurance rates Madison WI

  22 lipca 2017 at 19:04

  I came, I read this article, I conquered.

 275. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 276. Geico motorcycle insurance

  22 lipca 2017 at 20:10

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 277. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 278. low income car insurance Sarasota FL

  22 lipca 2017 at 20:59

  Articles like this are an example of quick, helpful answers.

 279. Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

 280. This article achieved exactly what I wanted it to achieve.

 281. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 282. car insurance in West Des Moines IA

  22 lipca 2017 at 22:19

  I found just what I was needed, and it was entertaining!

 283. I was seriously at DefCon 5 until I saw this post.

 284. auto insurance Belvidere IL

  22 lipca 2017 at 22:33

  Wow! Great to find a post with such a clear message!

 285. affordable car insurance Fontana CA

  22 lipca 2017 at 22:38

  You’ve really captured all the essentials in this subject area, haven’t you?

 286. Whoa, things just got a whole lot easier.

 287. look auto insurance Placentia CA

  22 lipca 2017 at 23:03

  I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 288. Porsche tower

  23 lipca 2017 at 00:40

  This website is really a walk-by means of for all the info you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll definitely discover it.

 289. cheap sr22 insurance Greeneville TN

  23 lipca 2017 at 00:51

  I cannot tell a lie, that really helped.

 290. The honesty of your posting shines through

 291. I’m so glad I found my solution online.

 292. full coverage car insurance Monroe GA

  23 lipca 2017 at 01:40

  I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 293. http://bbs.huiontablet.com

  23 lipca 2017 at 01:47

  I needed to thank you for this wonderful read!!
  I definitely loved every little bit of it. I have you book-marked
  to check out new things you post…

 294. payless auto insurance Salem VA

  23 lipca 2017 at 02:15

  And to think I was going to talk to someone in person about this.

 295. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 296. us agency car insurance Garner NC

  23 lipca 2017 at 03:42

  This is an article that makes you think „never thought of that!”

 297. I was seriously at DefCon 5 until I saw this post.

 298. home quote

  23 lipca 2017 at 05:06

  I got good info from your blog

 299. Great stuff, you helped me out so much!

 300. It’s like you’re on a mission to save me time and money!

 301. cheap auto insurance Maple Grove MN

  23 lipca 2017 at 06:36

  Thanks for the insight. It brings light into the dark!

 302. Always refreshing to hear a rational answer.

 303. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 304. cheap sr22 insurance Gainesville TX

  23 lipca 2017 at 09:35

  Could you write about Physics so I can pass Science class?

 305. I really wish there were more articles like this on the web.

 306. That’s a smart answer to a difficult question.

 307. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 308. Lelio Vieira Carneiro Junior

  23 lipca 2017 at 13:42

  Hello would you mind letting me know which webhost you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?

  Many thanks, I appreciate it!

 309. car insurance quotes Fort Worth TX

  23 lipca 2017 at 13:55

  That’s the smart thinking we could all benefit from.

 310. It’s spooky how clever some ppl are. Thanks!

 311. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 312. That’s a smart way of thinking about it.

 313. cheapest car insurance in Bozeman MT

  23 lipca 2017 at 15:51

  The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

 314. payless auto insurance Monroe LA

  23 lipca 2017 at 17:01

  What I find so interesting is you could never find this anywhere else.

 315. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 316. affordable auto insurance Lenexa KS

  23 lipca 2017 at 18:03

  Super excited to see more of this kind of stuff online.

 317. cheap auto insurance Lutz FL

  23 lipca 2017 at 18:27

  You make things so clear. Thanks for taking the time!

 318. Silvia Odete Morani Massad

  23 lipca 2017 at 18:43

  Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really
  enjoy your content. Please let me know. Thanks

 319. car insurance San Clemente CA

  23 lipca 2017 at 19:16

  Unbelievable how well-written and informative this was.

 320. https://ello.co/

  23 lipca 2017 at 20:49

  Quality articles is the important to be a focus for the people to go to see the site, that’s what this web site is providing.

 321. http://breakmycycle.com

  23 lipca 2017 at 21:30

  I’m not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 322. car insurance quotes New Boston MI

  23 lipca 2017 at 21:48

  Never seen a better post! ICOCBW

 323. www.youtube.com

  23 lipca 2017 at 22:03

  It’s very simple to find out any topic on net as compared
  to textbooks, as I found this post at this website.

 324. Finding this post has answered my prayers

 325. Boy that really helps me the heck out.

 326. cheapest car insurance Cadillac MI

  23 lipca 2017 at 23:51

  It’s about time someone wrote about this.

 327. Posts like this brighten up my day. Thanks for taking the time.

 328. affordable car insurance Sanford FL

  24 lipca 2017 at 01:22

  With the bases loaded you struck us out with that answer!

 329. This is way better than a brick & mortar establishment.

 330. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  completely different subject but it has pretty
  much the same page layout and design. Great choice of colors!

 331. I really wish there were more articles like this on the web.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra