Z kraju

Trzy punkty destrukcyjnego antyrodzinnego kompromisu rządu na arenie międzynarodowej

Publikujemy analizę trzech punktów antyrodzinnego kompromisu, na jaki zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

1.

Konkluzje Rady w sprawie równouprawnienia osób LGBTI z 16.06.2016
Po raz pierwszy w historii państwa UE zgodnie wypowiedziały się w kwestii LGBTI!

Kampania Przeciw Homofobii okrzyknęła wydarzeniem historycznym: „To historyczny moment! Nigdy wcześniej kraje UE nie wypowiedziały się jednym głosem w kwestii równouprawnienia osób LGBT”.

Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej wezwano poszczególne rządy w UE, aby „rozważyć współpracę z Komisją Europejską w odniesieniu do opublikowanej pod koniec 2015 roku listy działań (Lista działań Komisji na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI List of actions by the Commission to advance LGBTI equality), aby doprowadzić do równości LGBTI ” i „do podjęcia działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podpisał tę deklarację polityczną na forum Rady Europy. W rozmowie organizacji prorodzinnych z ministrem Kaczmarczykiem – przyznał się on, że nie miał żadnych możliwości manewru w tym względzie, ponieważ otrzymał odgórnie (od rządu? Od MSZ?) wyznaczone stanowisko negocjacyjne.

Na mocy tej deklaracji zobowiązujemy się do działania rzecz „praw” środowisk LGBT, a więc między innymi do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach, promowania homoseksualnego stylu życia w filmie i reklamie.

Na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej 19.10.2016 „równościowe” Konkluzje Rady Europejskiej zostały negatywnie zaopiniowane, a pełnomocnik ds. równego traktowania, który je podpisał minister Wojciech Kaczmarczyk został zdymisjonowany przez PiS ze swojego stanowiska, jednak w żaden sposób akt ten nie przełożył się na rzeczywiste stanowisko na forum Rady Europejskiej, gdzie Polska nadal pozostaje sygnatariuszem Klauzuli.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/260-czy-rzad-idzie-na-wojne-z-rodzicami-i-z-rodzina-stanowisko-organizacji-prorodzinnych-zwiazane-z-podpisaniem-konkluzji-rady-europy-epsco-dotyczacych-dzialan-na-rzecz-lgbti

2.

Mandat Niezależnego Ekspert ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową – Rada Praw Człowieka ONZ (Vitit Munthaborn)

Po raz pierwszy w historii powołano stanowisko ds. egzekwowania prawa LGBTQ jako praw człowieka, choć nigdy prawa LGBTQ nie zostały włączone do praw człowieka!

84 głosy do 77. Delegacja aktualnego rządu głosowała za powołaniem tego urzędu! (Dla porównania reprezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rządu liberalnej PO wstrzymywała się dotychczas od głosu w tej kwestii!)

Zaledwie przewagą 7 głosów przegłosowaliśmy wraz z innymi państwami Unii przedstawione przez Radę Praw Człowieka ONZ, stanowisko Niezależnego Eksperta ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ! Organizacje prorodzinne i katolickie przez kilka ostatnich lat prowadziły kampanię i z pomocą państw afrykańskich broniły ONZ przed tym krokiem (poniekąd legalizuje to stanowisko prawa LGBTQI jako prawa człowieka). Zadaniem tego urzędnika jest monitorowanie postępów na drodze legalizacji praw LGBTQI we wszystkich krajach świata!

Podczas swojego inauguracyjnego wystąpienia niezależny ekspert Vitit Munthaborn podzielił się kierunkami i celami swoich działań.

Program eksperta
4 cel – zakazać przekazywania treści religijnych niezgodnych z ideologią ruchów LGBT

5 cel – promocja ideologii ruchu homoseksualnego za pośrednictwem szkół i innych placówek edukacyjnych

Edukacja ma stać się punktem wyjścia ku temu, by dzieci były “urodzone i wychowywane od najmłodszych lat” we właściwych postawach. Sugeruje, by na froncie zdrowotnym, społeczność medyczna została zobligowana do potępiania każdej formy terapii poświęconej pomocy tym, którzy chcą uporać się z pociągiem do osób tej samej płci.

Ów rzecznik przyznał również, że pojęcie rodziny pozostaje otwartą kwestią.

Gdy został skonfrontowany z problemem sprzeczności między prawami LGBT, a wolnością religijną, przez Henka Jana van Schothorsta z Transatlantic Christian Council, odpowiedź Muntarbhorna była kategoryczna.

“Są prawa, które są absolutne”, stwierdził, “ale są też takie, które absolutne nie są”. Wyjaśnił, że “wolność wypowiedzi, a w tym wolność religijna” nie są prawami absolutnymi i mogą w razie potrzeby zostać zredukowane.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/299-rowniez-dzieki-polsce-dokonano-po-raz-pierwszy-w-historii-onz-instytucjonalizacji-agendy-lgbt

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/306-nowy-ekspert-lgbt-onz-przeciwko-wolnosci-religijnej-rodzinie-i-za-pakietem-startowym-praw-dla-homoseksualistow-i-transseksualistow

3.

Seksualizacja dzieci, aborcja i ograniczanie praw rodziców – Unia Europejska proponuje ONZ oburzające zmiany w dokumencie końcowym 61. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet. Te skandaliczne postulaty poparł też polski rząd.

Po raz pierwszy w historii prawa reprodukcyjne mogą zostać określone prawami kobiet!

Na początku marca na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku rozpoczęły się negocjacje przygotowujące 61. sesję Komisji ds. Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women – CSW). Sesja, jak co roku, ma zakończyć się przyjęciem dokumentu końcowego, którego treść jest obecnie negocjowana. Polska po raz kolejny popiera na forum ONZ forsowanie przez UE ograniczenia praw rodziców, seksualizację dzieci i aborcję.

Do stosunkowo wyważonego dokumentu wyjściowego nader radykalne poprawki zgłosiła Unia Europejska reprezentująca jednogłos 28 państw. Każde z nich osobno musiało sygnować zgłoszone poprawki i zaakceptować sformułowania, które mają na celu ograniczenie praw rodziców do wychowywania dzieci, promujące programy seksualizacji dzieci, a w konsekwencji upowszechnienie aborcji, w tym aborcji wśród dziewczynek. Popierane przez Polskę kontrowersyjne sformułowania pozostają w rażącej sprzeczności zarówno z Konstytucją RP, z szeregiem ustaw zwykłych, jak i z treścią prawa międzynarodowego.

Unia Europejska forsuje w szczególności sformułowania mówiące o tzw. prawach reprodukcyjnych i seksualnych w kontekście promowania „swobodnych decyzji” w zakresie seksualności, odnoszonych wyraźnie również do dziewcząt. Przy użyciu tego typu sformułowań tworzy się polityczne warunki służące opracowywaniu programów i polityk prowadzących do seksualizacji dzieci, zwłaszcza zaś dziewcząt i do propagowaniu wśród nich aborcji. Co więcej, „swoboda” decyzji, o której mowa w popieranej przez Polskę poprawce UE, oznacza, że na tę decyzję nie będą mieli jakiegokolwiek wpływu rodzice. Sformułowania tego typu korespondują z rekomendacjami działających w ramach ONZ gremiów eksperckich, propagujących pomysły, by to placówki edukacyjne, bez wiedzy rodziców kierowały dziewczynki na aborcję.

Podobny kierunek mają również sformułowania mówiące o promowaniu tzw. kompleksowej edukacji seksualnej (comprehensive sexuality education) oraz orientacji seksualnej i rodzajowej (sexual orientation and gender identity – SOGI).

Propozycje Unii Europejskiej stanowią próbę radykalizacji istniejącego obecnie na gruncie ONZ konsensu, który zakłada daleko idący sceptycyzm względem aborcji i wspiera prawa rodziców do wychowania dzieci

„Akceptacja dla sformułowań o comprehensive sexuality education jest sprzeczna z art. 72 Konstytucji RP, który nakłada na Państwo obowiązek ochrony praw dziecka m.in. przed demoralizacją oraz z art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Podkreślić również należy, że prawa rodziców do wychowywania dzieci są gwarantowane przez art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 96 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Co więcej, prawa rodziców w tej mierze gwarantuje również art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 16 § 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 14 pkt. 2 Konwencji Praw Dziecka.

Poparcie przez Polskę radykalnie feministycznych poprawek do dokumentu końcowego tegorocznej sesji Komisji ds. Statusu Kobiet są dodatkowo niepokojące w kontekście występowania przez Polskę w opozycji do państw, które próbowały przeciwdziałać instytucjonalizacji wpływów lobby LGBT w Radzie Praw Człowieka. Polska polityka zagraniczna wciąż nie jest w stanie zdobyć się na podmiotowość w wymiarze cywilizacyjnym i na konsekwentną obronę prawa do życia i praw rodziny przed radykalizmem współczesnej ideologii feministycznej. Jednak negocjacje nad dokumentem końcowym tegorocznej sesji CSW wciąż trwają i Polska może ciągle zmienić swoje stanowisko, dostosowując je do kształtu polskiego prawa, na czele z Konstytucją RP.

Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu końcowego CSW będzie miało miejsce 24 marca br.

https://www.dpmc.gov.au/resource-centre/office-women/csw61-draft-agreed-conclusions-compilation-text-28-february-2017

http://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/989-un-focuses-on-gender-equality-and-women-empowerment

https://c-fam.org/friday_fax/un-tries-fast-track-lgbt-acceptance-abortion-acces/za ordoiuris.pl/

Choć wszystkie te akty działań na arenie międzynarodowej nie mają bezpośredniego przełożenia na polskie prawo, którym to argumentem próbuje się tłumaczyć rząd, relatywizując w ten sposób podjęte działania, jednak deklaracje te stają się wytycznymi dla programów, polityk, redystrybucji pieniędzy, a dalej tworzenia narzędzi nacisku na poszczególne kraje w kwestiach ustawodawczych. Wprowadzają do powszechnego – globalnego obiegu rzeczywistość i język skrajnie odmiennej antropologii człowieka – będą miały więc nieoszacowane znaczenie dla naszej lokalnej rzeczywistości.

Niemal oczywiste wydaje się, że zajęcie stanowiska proklamującego prawa LGBTQI jako prawa człowieka, czy prawa reprodukcyjne jako prawa kobiet na arenie międzynarodowej, będzie skutkowało wyrazistymi skutkami w polskiej przestrzeni politycznej, prawnej i kulturowej.

Źródło: Stop-seksualizacji.pl

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

29 komentarzy

29 Komentarzy

 1. Pomorzanin

  18 marca 2017 at 17:54

  Wszystko fajnie, ale ja chcę wiedzieć imiennie kto z PiS jest za to odpowiedzialny, bo tak jest to dla mnie mowa/pisanie-trawa?

  • Soroka

   18 marca 2017 at 18:18

   Jak to kto? Cały Prezes i Spółka! Przecież delegat reprezentuje rząd i rządzących!
   Jeżeli to jest prawda, to mamy do czynienia z dalszym ciągiem udawania przemian w Polsce, a te wszystkie agresywne ataki PO na PiS, to też jest udawanie. Widać w Polsce wszystko już jest skurwiałe.

 2. Pomorzanin

  18 marca 2017 at 18:46

  Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Nie mogę zrozumieć takiej obłudy.

 3. csgo skins free giveaway

  20 marca 2017 at 16:27

  Hello, this weekend is fastidious for me, for the reason that this point in time i am reading this wonderful
  educational piece of writing here at my home.

 4. Ilene

  21 marca 2017 at 03:52

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and
  effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 5. fifa coins ps4

  21 marca 2017 at 04:17

  This design is steller! You obviously know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.

  I really enjoyed what you had to say, and more
  than that, how you presented it. Too cool!

 6. Arleen

  7 kwietnia 2017 at 06:34

  This article will help the internet users for setting up new website or even a blog
  from start to end.

 7. Wilmer

  10 kwietnia 2017 at 14:55

  Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 8. Charley

  14 kwietnia 2017 at 10:30

  A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this issue,
  it may not be a taboo matter but typically people don’t speak about such issues.
  To the next! Cheers!!

 9. csgo skins free no survey

  15 kwietnia 2017 at 18:16

  I’m gone to convey my little brother, that he should also
  pay a visit this blog on regular basis to get updated from newest information.

 10. http://jerrystory.com

  15 kwietnia 2017 at 19:25

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where
  I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m
  having difficulty finding one? Thanks a lot!

 11. madden mobile coin cheat no download

  16 kwietnia 2017 at 21:15

  I do not know whether it’s just me or if perhaps
  everyone else encountering issues with your blog.

  It appears as though some of the written text in your content are running off the
  screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as
  well? This could be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

 12. fifa coins for sale ps3

  17 kwietnia 2017 at 04:17

  Great post. I was checking continuously this blog and I am
  impressed! Extremely helpful information specially the last part :
  ) I care for such information a lot. I was looking for this
  certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 13. real mink lashes for sale

  17 kwietnia 2017 at 04:22

  I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
  You’re amazing! Thanks!

 14. silk lashes extension

  19 kwietnia 2017 at 07:32

  Asking questions are truly nice thing if you are not understanding anything completely, except this post provides pleasant understanding yet.

 15. madden mobile coins cheap

  20 kwietnia 2017 at 13:05

  Great article. I will be facing some of these issues as well..

 16. Rosaline

  20 kwietnia 2017 at 16:21

  Please let me know if you’re looking for a article writer for
  your site. You have some really good articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off,
  I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link
  back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
  Thanks!

 17. trainy.market

  22 kwietnia 2017 at 07:27

  magnificent points altogether, you just gained a new reader.
  What might you suggest about your post that you just made a few days ago?
  Any positive?

 18. Madonna

  23 kwietnia 2017 at 06:40

  Incredible story there. What occurred after? Good luck!

 19. Kristin

  24 kwietnia 2017 at 22:10

  Hello! I’ve been reading your website for a while now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx!
  Just wanted to tell you keep up the great work!

 20. arsenlupen.org

  25 kwietnia 2017 at 01:50

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well
  written article. I will be sure to bookmark it and come back
  to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

 21. Dannie

  3 maja 2017 at 15:12

  I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz answer back as I’m looking to
  create my own blog and would like to find out where u got this from.
  appreciate it

 22. cheap csgo skins

  3 maja 2017 at 19:59

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting
  a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary
  job!

 23. www.cbnusophia.net

  10 maja 2017 at 03:20

  certainly like your website however you need to check the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues
  and I to find it very bothersome to tell the truth on the other hand
  I’ll surely come back again.

 24. h1z1 skins

  12 maja 2017 at 18:48

  I just like the valuable info you provide to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here frequently.
  I am fairly certain I’ll be informed plenty of new stuff proper
  right here! Good luck for the following!

 25. mp4 porn

  17 maja 2017 at 13:31

  InterestingCould you give me approximately the date of publication of that extension and how much do you will it cost?And one more functional question:I am looking for a capability where the task responsible can input a degree of completion of teh task and the possibility to re-dimension the task in time cost.. Did you think about it in your developemnt??Thank you

 26. turquoise fascinator headband

  23 maja 2017 at 22:36

  Thanks for another informative web site. The place else may I get that kind of info written in such a perfect method? I’ve a mission that I’m just now running on, and I’ve been at the look out for such information.

 27. game poker online

  26 maja 2017 at 08:22

  All of us happened over here originating from a distinct website and also considered I will check out issues away. I love what I observe Trzy punkty destrukcyjnego antyrodzinnego kompromisu rządu na arenie międzynarodowej – Prawy.pl therefore i’m following a person. Anticipate exceeding your internet web page yet again. game poker online http://www.feraripoker.org/

 28. Monty Pizano

  27 maja 2017 at 18:16

  I would like to show appreciation to this writer for rescuing me from this particular matter. Right after scouting throughout the world wide web and obtaining techniques that were not pleasant, I assumed my life was well over. Being alive without the solutions to the issues you have solved as a result of your good post is a critical case, and ones which might have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t discovered your web page. Your personal know-how and kindness in dealing with all the details was very useful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a stuff like this. I can also at this moment relish my future. Thank you so much for the professional and effective help. I won’t think twice to suggest your web page to any person who needs support about this problem.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra