Z kraju

Trzy punkty destrukcyjnego antyrodzinnego kompromisu rządu na arenie międzynarodowej

Publikujemy analizę trzech punktów antyrodzinnego kompromisu, na jaki zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

1.

Konkluzje Rady w sprawie równouprawnienia osób LGBTI z 16.06.2016
Po raz pierwszy w historii państwa UE zgodnie wypowiedziały się w kwestii LGBTI!

Kampania Przeciw Homofobii okrzyknęła wydarzeniem historycznym: „To historyczny moment! Nigdy wcześniej kraje UE nie wypowiedziały się jednym głosem w kwestii równouprawnienia osób LGBT”.

Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej wezwano poszczególne rządy w UE, aby „rozważyć współpracę z Komisją Europejską w odniesieniu do opublikowanej pod koniec 2015 roku listy działań (Lista działań Komisji na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI List of actions by the Commission to advance LGBTI equality), aby doprowadzić do równości LGBTI ” i „do podjęcia działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podpisał tę deklarację polityczną na forum Rady Europy. W rozmowie organizacji prorodzinnych z ministrem Kaczmarczykiem – przyznał się on, że nie miał żadnych możliwości manewru w tym względzie, ponieważ otrzymał odgórnie (od rządu? Od MSZ?) wyznaczone stanowisko negocjacyjne.

Na mocy tej deklaracji zobowiązujemy się do działania rzecz „praw” środowisk LGBT, a więc między innymi do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach, promowania homoseksualnego stylu życia w filmie i reklamie.

Na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej 19.10.2016 „równościowe” Konkluzje Rady Europejskiej zostały negatywnie zaopiniowane, a pełnomocnik ds. równego traktowania, który je podpisał minister Wojciech Kaczmarczyk został zdymisjonowany przez PiS ze swojego stanowiska, jednak w żaden sposób akt ten nie przełożył się na rzeczywiste stanowisko na forum Rady Europejskiej, gdzie Polska nadal pozostaje sygnatariuszem Klauzuli.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/260-czy-rzad-idzie-na-wojne-z-rodzicami-i-z-rodzina-stanowisko-organizacji-prorodzinnych-zwiazane-z-podpisaniem-konkluzji-rady-europy-epsco-dotyczacych-dzialan-na-rzecz-lgbti

2.

Mandat Niezależnego Ekspert ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową – Rada Praw Człowieka ONZ (Vitit Munthaborn)

Po raz pierwszy w historii powołano stanowisko ds. egzekwowania prawa LGBTQ jako praw człowieka, choć nigdy prawa LGBTQ nie zostały włączone do praw człowieka!

84 głosy do 77. Delegacja aktualnego rządu głosowała za powołaniem tego urzędu! (Dla porównania reprezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rządu liberalnej PO wstrzymywała się dotychczas od głosu w tej kwestii!)

Zaledwie przewagą 7 głosów przegłosowaliśmy wraz z innymi państwami Unii przedstawione przez Radę Praw Człowieka ONZ, stanowisko Niezależnego Eksperta ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ! Organizacje prorodzinne i katolickie przez kilka ostatnich lat prowadziły kampanię i z pomocą państw afrykańskich broniły ONZ przed tym krokiem (poniekąd legalizuje to stanowisko prawa LGBTQI jako prawa człowieka). Zadaniem tego urzędnika jest monitorowanie postępów na drodze legalizacji praw LGBTQI we wszystkich krajach świata!

Podczas swojego inauguracyjnego wystąpienia niezależny ekspert Vitit Munthaborn podzielił się kierunkami i celami swoich działań.

Program eksperta
4 cel – zakazać przekazywania treści religijnych niezgodnych z ideologią ruchów LGBT

5 cel – promocja ideologii ruchu homoseksualnego za pośrednictwem szkół i innych placówek edukacyjnych

Edukacja ma stać się punktem wyjścia ku temu, by dzieci były “urodzone i wychowywane od najmłodszych lat” we właściwych postawach. Sugeruje, by na froncie zdrowotnym, społeczność medyczna została zobligowana do potępiania każdej formy terapii poświęconej pomocy tym, którzy chcą uporać się z pociągiem do osób tej samej płci.

Ów rzecznik przyznał również, że pojęcie rodziny pozostaje otwartą kwestią.

Gdy został skonfrontowany z problemem sprzeczności między prawami LGBT, a wolnością religijną, przez Henka Jana van Schothorsta z Transatlantic Christian Council, odpowiedź Muntarbhorna była kategoryczna.

“Są prawa, które są absolutne”, stwierdził, “ale są też takie, które absolutne nie są”. Wyjaśnił, że “wolność wypowiedzi, a w tym wolność religijna” nie są prawami absolutnymi i mogą w razie potrzeby zostać zredukowane.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/299-rowniez-dzieki-polsce-dokonano-po-raz-pierwszy-w-historii-onz-instytucjonalizacji-agendy-lgbt

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/306-nowy-ekspert-lgbt-onz-przeciwko-wolnosci-religijnej-rodzinie-i-za-pakietem-startowym-praw-dla-homoseksualistow-i-transseksualistow

3.

Seksualizacja dzieci, aborcja i ograniczanie praw rodziców – Unia Europejska proponuje ONZ oburzające zmiany w dokumencie końcowym 61. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet. Te skandaliczne postulaty poparł też polski rząd.

Po raz pierwszy w historii prawa reprodukcyjne mogą zostać określone prawami kobiet!

Na początku marca na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku rozpoczęły się negocjacje przygotowujące 61. sesję Komisji ds. Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women – CSW). Sesja, jak co roku, ma zakończyć się przyjęciem dokumentu końcowego, którego treść jest obecnie negocjowana. Polska po raz kolejny popiera na forum ONZ forsowanie przez UE ograniczenia praw rodziców, seksualizację dzieci i aborcję.

Do stosunkowo wyważonego dokumentu wyjściowego nader radykalne poprawki zgłosiła Unia Europejska reprezentująca jednogłos 28 państw. Każde z nich osobno musiało sygnować zgłoszone poprawki i zaakceptować sformułowania, które mają na celu ograniczenie praw rodziców do wychowywania dzieci, promujące programy seksualizacji dzieci, a w konsekwencji upowszechnienie aborcji, w tym aborcji wśród dziewczynek. Popierane przez Polskę kontrowersyjne sformułowania pozostają w rażącej sprzeczności zarówno z Konstytucją RP, z szeregiem ustaw zwykłych, jak i z treścią prawa międzynarodowego.

Unia Europejska forsuje w szczególności sformułowania mówiące o tzw. prawach reprodukcyjnych i seksualnych w kontekście promowania „swobodnych decyzji” w zakresie seksualności, odnoszonych wyraźnie również do dziewcząt. Przy użyciu tego typu sformułowań tworzy się polityczne warunki służące opracowywaniu programów i polityk prowadzących do seksualizacji dzieci, zwłaszcza zaś dziewcząt i do propagowaniu wśród nich aborcji. Co więcej, „swoboda” decyzji, o której mowa w popieranej przez Polskę poprawce UE, oznacza, że na tę decyzję nie będą mieli jakiegokolwiek wpływu rodzice. Sformułowania tego typu korespondują z rekomendacjami działających w ramach ONZ gremiów eksperckich, propagujących pomysły, by to placówki edukacyjne, bez wiedzy rodziców kierowały dziewczynki na aborcję.

Podobny kierunek mają również sformułowania mówiące o promowaniu tzw. kompleksowej edukacji seksualnej (comprehensive sexuality education) oraz orientacji seksualnej i rodzajowej (sexual orientation and gender identity – SOGI).

Propozycje Unii Europejskiej stanowią próbę radykalizacji istniejącego obecnie na gruncie ONZ konsensu, który zakłada daleko idący sceptycyzm względem aborcji i wspiera prawa rodziców do wychowania dzieci

„Akceptacja dla sformułowań o comprehensive sexuality education jest sprzeczna z art. 72 Konstytucji RP, który nakłada na Państwo obowiązek ochrony praw dziecka m.in. przed demoralizacją oraz z art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Podkreślić również należy, że prawa rodziców do wychowywania dzieci są gwarantowane przez art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 96 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Co więcej, prawa rodziców w tej mierze gwarantuje również art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 16 § 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 14 pkt. 2 Konwencji Praw Dziecka.

Poparcie przez Polskę radykalnie feministycznych poprawek do dokumentu końcowego tegorocznej sesji Komisji ds. Statusu Kobiet są dodatkowo niepokojące w kontekście występowania przez Polskę w opozycji do państw, które próbowały przeciwdziałać instytucjonalizacji wpływów lobby LGBT w Radzie Praw Człowieka. Polska polityka zagraniczna wciąż nie jest w stanie zdobyć się na podmiotowość w wymiarze cywilizacyjnym i na konsekwentną obronę prawa do życia i praw rodziny przed radykalizmem współczesnej ideologii feministycznej. Jednak negocjacje nad dokumentem końcowym tegorocznej sesji CSW wciąż trwają i Polska może ciągle zmienić swoje stanowisko, dostosowując je do kształtu polskiego prawa, na czele z Konstytucją RP.

Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu końcowego CSW będzie miało miejsce 24 marca br.

https://www.dpmc.gov.au/resource-centre/office-women/csw61-draft-agreed-conclusions-compilation-text-28-february-2017

http://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/989-un-focuses-on-gender-equality-and-women-empowerment

https://c-fam.org/friday_fax/un-tries-fast-track-lgbt-acceptance-abortion-acces/za ordoiuris.pl/

Choć wszystkie te akty działań na arenie międzynarodowej nie mają bezpośredniego przełożenia na polskie prawo, którym to argumentem próbuje się tłumaczyć rząd, relatywizując w ten sposób podjęte działania, jednak deklaracje te stają się wytycznymi dla programów, polityk, redystrybucji pieniędzy, a dalej tworzenia narzędzi nacisku na poszczególne kraje w kwestiach ustawodawczych. Wprowadzają do powszechnego – globalnego obiegu rzeczywistość i język skrajnie odmiennej antropologii człowieka – będą miały więc nieoszacowane znaczenie dla naszej lokalnej rzeczywistości.

Niemal oczywiste wydaje się, że zajęcie stanowiska proklamującego prawa LGBTQI jako prawa człowieka, czy prawa reprodukcyjne jako prawa kobiet na arenie międzynarodowej, będzie skutkowało wyrazistymi skutkami w polskiej przestrzeni politycznej, prawnej i kulturowej.

Źródło: Stop-seksualizacji.pl

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

17 komentarzy

17 Komentarzy

 1. Pomorzanin

  18 marca 2017 at 17:54

  Wszystko fajnie, ale ja chcę wiedzieć imiennie kto z PiS jest za to odpowiedzialny, bo tak jest to dla mnie mowa/pisanie-trawa?

  • Soroka

   18 marca 2017 at 18:18

   Jak to kto? Cały Prezes i Spółka! Przecież delegat reprezentuje rząd i rządzących!
   Jeżeli to jest prawda, to mamy do czynienia z dalszym ciągiem udawania przemian w Polsce, a te wszystkie agresywne ataki PO na PiS, to też jest udawanie. Widać w Polsce wszystko już jest skurwiałe.

 2. Pomorzanin

  18 marca 2017 at 18:46

  Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Nie mogę zrozumieć takiej obłudy.

 3. Arleen

  7 kwietnia 2017 at 06:34

  This article will help the internet users for setting up new website or even a blog
  from start to end.

 4. Wilmer

  10 kwietnia 2017 at 14:55

  Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 5. Charley

  14 kwietnia 2017 at 10:30

  A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this issue,
  it may not be a taboo matter but typically people don’t speak about such issues.
  To the next! Cheers!!

 6. csgo skins free no survey

  15 kwietnia 2017 at 18:16

  I’m gone to convey my little brother, that he should also
  pay a visit this blog on regular basis to get updated from newest information.

 7. madden mobile coins cheap

  20 kwietnia 2017 at 13:05

  Great article. I will be facing some of these issues as well..

 8. trainy.market

  22 kwietnia 2017 at 07:27

  magnificent points altogether, you just gained a new reader.
  What might you suggest about your post that you just made a few days ago?
  Any positive?

 9. Madonna

  23 kwietnia 2017 at 06:40

  Incredible story there. What occurred after? Good luck!

 10. charlottefrench

  14 czerwca 2017 at 10:07

  It’s an amazing post for all the online users; they will obtain benefit from it I am sure.|

 11. Fae

  22 czerwca 2017 at 13:42

  What’s up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post
  i thought i could also create comment due to this good piece of
  writing.

 12. Ashton

  24 czerwca 2017 at 12:27

  There’s definately a great deal to know
  about this issue. I like all of the points you’ve
  made.

 13. Lacy Stickrod

  7 lipca 2017 at 03:42

  An interesting discussion is value comment. I believe that you need to write more on this topic, it won’t be a taboo topic but usually individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 14. Garland Pradier

  14 lipca 2017 at 22:59

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 15. полети до прага

  19 lipca 2017 at 01:58

  You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 16. Kyra Hadaller

  21 lipca 2017 at 04:34

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra