Z kraju

Czy do szkół trafią seksedukatorzy za aprobatą Ministerstwa Zdrowia? – odpowiedź na artykuł wpolityce.pl „Minister Radziwiłł stanowczo odcina się…”

To, że lewicowe i liberalne media wkładają ogromny wysiłek w sterowanie opinią publiczną stało się już aksjomatem, jednak to, że zjawisko takie ma miejsce w mediach prawicowych wydaje się zaskakujące. Tymczasem, ze smutkiem wypada poinformować opinię publiczną, że wiele organizacji broniących bezpieczeństwa tradycyjnego modelu rodziny oraz chrześcijańskich wartości coraz częściej spotyka się z wymownym brakiem odzewu, gdy próbują one alarmować media o szkodliwych działaniach oraz zaniechaniach popełnionych w wyżej wymienionym przedmiocie przez obecną władzę. Przodują w tym, niestety, media, które obecnie przejmują rolę alternatywnego mainstreamu, kojarzone najbardziej z panującym obozem.

Wyjątkowo, zdarzy się niekiedy, że wysyłane przez organizację taką jak nasza, ostrzeżenie przykuje uwagę którejś z tych redakcji, możemy jednak wtedy liczyć wyłącznie na ostrą, często pozamerytoryczną krytykę, którą trudno później jest sprostować. Podobna sytuacja zaistniała obecnie, gdy podczas krótkiego telefonicznego wywiadu udzielonego Krzysztofowi Skowrońskiemu w radiu Wnet udało się wyrazić zaniepokojenie rodziców z inicjatywy „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” oraz innych partnerskich prorodzinnych organizacji, w związku z dotyczącymi spraw etycznych, destrukcyjnymi działaniami rządu na arenie międzynarodowej, oraz nowym projektem Ministerstwa Zdrowia. Projekt MZ tylnymi drzwiami wprowadza do polskich szkół dodatkowe zajęcia edukacji seksualnej – bo tak należy nazwać ministerialny Narodowy Program Zdrowia edukacji prokreacyjnej.

W ślad za tym wystąpieniem, w portalu wPolityce.pl pojawił się artykuł Marzeny Nykiel pt. Minister Radziwiłł stanowczo odcina się od ideologii gender. Dlaczego organizacje i media, które nakręcały aferę rzucając oskarżeniami, milczą?.

Już na początku, by zdyskredytować naszą krytykę działań rządu, dziennikarka przywołuje w artykulesytuację, którą nierzetelnie interpretuje. Marzena Nykiel pisze: „Podobnie było w przypadku straszenia PiS-em i zarzucaniu ministrowi Kaczmarczykowi życzliwego przyjmowania do polskiego prawa rozwiązań mających uprzywilejować środowiska LGBT”.

Nasze, zarzuty były słuszne! Minister Kaczmarczyk reprezentując rząd Prawa i Sprawiedliwości wraz z 28. państwami UE na forum Rady Europy podpisał deklarację promocji i przyśpieszenia działań na rzecz LGBTQ. Ostatecznie na skutek naszej akcji sam PiS zdymisjonował Wojciecha Kaczmarczyka z zajmowanego stanowiska, a sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej przewagą głosów posłów PiS, 19.10.2016 negatywnie zaopiniowała „równościowe” tzw. Konkluzje Rady Europejskiej! Marszałek Marek Jurek podczas posiedzenia Komisji przedstawił wszystkie luki rzekomo „zabezpieczonego” przez pełnomocnika aktu. Podobnie nasza organizacja po konsultacjach przeprowadzonych w gronie kilku prawników różnych środowisk wysunęła swoje zastrzeżenia. Można je przeczytać w oświadczeniu na naszej stronie internetowej.
Wydanie wówczas przez PiS negatywnej opinii miało jednak znaczenie wyłącznie populistyczne i w żaden sposób nie przełożyło się na rzeczywiste stanowisko na forum Rady Europejskiej, gdzie Polska nadal pozostaje sygnatariuszem Konkluzji.

Niestety, cały artykuł Marzeny Nykiel nie tylko zawiera daleko idące insynuacje i mija się z prawdą, ale jest również wysoce nierzetelny. Nie odnosi się w najmniejszym stopniu do zarzutów wobec programu Ministerstwa Zdrowia postawionych w wywiadzie radiowym, ani do ich uszczegółowienia w materiale, który rozsyłany był przez nas do mediów, w tym również do redakcji wPolityce.pl. Materiał ten został też zamieszczony na stronie internetowej stop-seksualizacji.pl (patrz artykuł: PiS przeznaczył 9 mln zł na seksedukatorów w szkołach!!!).

Ani w jednym (wywiad radiowy), ani drugim (artykuł) przypadku nie zarzucaliśmy ministrowi prowadzenia działalności pro-genderowej – więc samo wypowiedzenie się ministra Radziwiła w tej kwestii jest chybione, a wątki naszych wypowiedzi poplątane, bądź celowo zmanipulowane przez autorkę.

Postawione przez nas Ministerstwu Zdrowia zarzuty (w przeciwieństwie do tych imputowanych nam przez autorkę), dotyczą fundamentalnej sprawy braku uzasadnienia dla jakichkolwiek zajęć dodatkowej edukacji prokreacyjnej – seksualnej. Nie musimy jako organizacja przez wiele miesięcy zabiegać o spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia, jak to się działo w przypadku kilku innych ministerialnych spotkań, po to, żeby ostatecznie uzyskać zapewnienie, że treść programu jest intencjonalnie właściwa, a proces ewaluacji będzie prowadzony w trakcie przebiegu programu w szkołach….
Muszę dodać, że kontaktowaliśmy się z Ministerstwem, w kwestii programu, jak również z Fundacją „Pro Longa Vita”. To od wewnątrz ministerstwa, zostaliśmy zaalarmowani o dziwnym pojawieniu się i niespotykanej procedurze wprowadzania tegoż prokreacyjnego programu. Z naszymi zarzutami można się zapoznać na stronie stop-seksualizacji.pl. Pan Minister nie może ich zakwestionować – ponieważ leżą one w sferze faktów, a nie ich interpretacji!

Formułując nasze zarzuty wobec Narodowego Programu Zdrowia – prokreacyjnego stajemy na stanowisku, że wprowadzenie takiego precedensu jest już z gruntu niebezpieczne i przyczyni się do nie dających się oszacować szkód w przyszłości, niezależnie od tego, co będą zawierały w swych scenariuszach proponowane zajęcia. Edukacja seksualna prowadzona na terenie placówek oświatowych w autorytecie rządu jest nieoczekiwanie pożądanym prezentem dla wszystkich tych środowisk, które po PiSie przejmą władzę i będą chciały w ramach tegoż programu realizować swoje własne koncepcje. Oto otrzymują od Ministerstwa Zdrowia „gotowca”, którego będą mogły wypełnić dowolnymi własnymi treściami. Czy nie jest to odłożone w czasie zrealizowane marzenie środowisk lewicowych?
Nikt nie powie wówczas (a stanie się to może już za dwa i pół roku), że edukatorzy seksualni nie mogą legalnie i z rządowej aprobaty działać na terenie szkół, ponieważ aktualny Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia właśnie ich tam wprowadza na zajęcia.

Minister widzi konieczność przeprowadzenia takiego programu, jednak proponowany zakres zajęć całkowicie duplikuje zagadnienia omawiane podczas zajęć wdż, włącznie z aspektem wychowawczym związanym z seksualnością.

Zajęcia wdż nie są obowiązkowe, rodzice mogą zwolnić dziecko, nie są obowiązkowe też zajęcia prowadzone przez zewnętrzne organizacje – tym rodzice w ogóle mogą odmówić obecności w szkole. Narodowy Program Zdrowia – to jednak narodowy program zdrowia – jego znaczenie jest obligujące i propagandowe! Powinien dotrzeć do każdego ucznia w szkole i wyposażyć w wiedzę obojętnie – czy pożądaną, czy niepożądaną (nawet jeśli deklarowane jest to inaczej) – w przeciwnym wypadku jego zadanie pozostaje niespełnione. Obecność programu ma być intensywna, widoczna w przestrzeni szkoły i agresywnie nachalna (materiały reklamowe, kampanie medialne) – taki jest bowiem propagandowy cel całego szerokiego programu prokreacyjnego i na to właśnie wydatkowane jest nie tylko dziewięć, prawie dziesięć, ale dwadzieścia jeden milionów złoty.

Stwarza to precedens, na dotychczas nie przedsięwziętą skalę, upubliczniania sfery, której delikatność i wstydliwość powinna być chroniona, a akty ekshibicjonizmu i instrumentalizacji traktowane jako nieetyczne.

Oczywiście są również zastrzeżenia do samych założeń programu opublikowanych w ofercie przetargu skierowanej do organizacji. Treść zajęć, o których przeprowadzenie aplikują organizacje nie jest znana, nie jest przygotowana, nie przeszła badań ani ewaluacji, nie podlega też pedagogicznemu nadzorowi Ministerstwa Edukacji. Nie zbadano ani nie orzeczono, czy prezentowane treści będą dostosowane do wieku uczniów – samodzielnie zdecydują o tym seksualni tutorzy, albo zamknięta w kręgu organizacji wąska grupa osób o nieokreślonych na seksualność poglądach? Bynajmniej nie nauczyciele, którzy muszą swoje kwalifikacje zdobywać na studiach podyplomowych w wymiarze 250-350 godzin i podlegają nadzorowi pedagogicznemu.

Ten naprędce przygotowany produkt zostanie dopiero zaprezentowany organizacjom, które w przypadku wygrania przetargu staną niejako pod ścianą z zaanektowaną już pulą pieniędzy na przeprowadzenie nieznanych im w treściach zajęć.

Deklaratywne intencje Ministerstwa Zdrowia niestety nie mogą być również odbierane z naiwnym zaufaniem z innych powodów.

Postawiony, w przywołanej przez redaktor Nykiel audycji, zarzut prowadzenia polityki pro-genderowej został sformułowany przez nas wobec Ministerstwu Edukacji w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej (pro LGBTQ). Na terenie placówek szkolnych toczy się ona pełną parą i nawet jeśli taki fakt, jak cofnięcie finansowania Fundacji Autonomia miał miejsce – to mamy nową ustawę oświatową Minister Anny Zalewskiej, która obligując szkoły do prowadzenia działalności antydyskryminacyjnej szeroko otwiera drzwi wszelkiej maści lewicowym organizacjom. Wcale nie muszą one korzystać z rządowych środków. Dysponują bowiem wystarczającymi europejskimi i prywatnymi funduszami. Dotychczas z pełnym przyzwoleniem przeprowadziły one na terenie szkół kampanie takie jak m.in. „Tęczowy piątek”, „16 dni przeciwko dyskryminacji”. Za wiedzą i aprobatą MEN podpisują z placówkami Kodeksy Równego Traktowania obdarzone patronatem Rzecznika ds. Równego Traktowania ministra Lipińskiego (!). Bez problemu też na terenie szkół działa Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Dotychczasowe działania rządu dowodzą, że nie tylko nie zamierza on wycofać się z kierunku wymuszonego ratyfikacją „Konwencji przemocowej”, przeciwnie, podejmuje nowe dewastujące zobowiązania na arenie międzynarodowej, dotyczące między innymi promowania norm całkowicie sprzecznych z polskim porządkiem prawnym i wszelkim zdrowym rozsądkiem. Zobowiązania te odpowiadają prowadzonej aktualnie polityce zacieśniania więzi z podmiotem – coraz bardziej politycznie i ideologicznie agresywnymi i wymagającymymi daleko idących etycznych kompromisów, takimi jak Unia Europejska, i coraz bardziej ONZ. Podpisanie trzech epokowych na arenie międzynarodowej deklaracji, Konkluzji Rady Europy o propagowani LGBTQ, przegłosowanie stanowiska niezależnego eksperta LGBTQ w ONZ oraz obecnie forsowanie „praw reprodukcyjnych” (aborcji, edukacji seksualnej, praw LGBTQ) jako praw kobiet również na forum ONZ oznacza, że bynajmniej wobec naszych partnerów i różnych organizacji będziemy uprawiali symulacyjne akty na rzecz zdeklarowanych kierunków działań. Kompletnie poza świadomością i wiedzą kibicujących partii szczerych wyborców, rząd wprowadził Polskę na drogę dotychczas potępianą przez społeczną większość wyborców – etyczny liberalizm.

Wobec takich działań trudno zachować naiwne zaufanie dla deklarowanych dobrych intencji, co jest przewodnim wątkiem propagandowego materiału wpolityce.pl – przeciwnie raczej rząd powinien spodziewać się weryfikującej i nieufnej obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni, którą intencjonalnie zachował dla własnej swobodnej dyspozycji i ukrył przed swoimi wyborcami.

Magdalena Trojanowska

w imieniu Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Źródło: Stop Seksualizacji

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

44 komentarze

44 Komentarzy

 1. Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 2. futboljoven.unionespanola.cl

  22 marca 2017 at 05:34

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 3. silk lashes near me

  11 kwietnia 2017 at 02:13

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful
  & it helped me out much. I hope to give something back and
  help others like you helped me.

 4. Jesse

  15 kwietnia 2017 at 02:02

  Hi there, I discovered your blog by way of Google even as looking for
  a related topic, your website came up, it seems to be great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just become aware of your blog via Google, and found that it is really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful for those who proceed
  this in future. Lots of other folks will be benefited out
  of your writing. Cheers!

 5. Nan

  15 kwietnia 2017 at 15:01

  Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 6. This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very precise info… Many thanks
  for sharing this one. A must read post!

 7. fifa coins for sale review

  16 kwietnia 2017 at 17:22

  Have you ever thought about creating an e-book or
  guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would
  appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to
  send me an email.

 8. Jonathan

  17 kwietnia 2017 at 09:16

  Pretty! This was an incredibly wonderful article.
  Many thanks for providing this info.

 9. silk lashes near me

  19 kwietnia 2017 at 07:30

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate?

 10. Theron

  20 kwietnia 2017 at 09:53

  Thanks for the auspicious writeup. It in fact was once a enjoyment account
  it. Glance complex to more brought agreeable from
  you! By the way, how can we be in contact?

 11. Fabian

  20 kwietnia 2017 at 15:32

  There is definately a great deal to learn about this topic.
  I love all the points you’ve made.

 12. Maureen

  21 kwietnia 2017 at 12:24

  Awesome site you have here but I was curious about if you
  knew of any community forums that cover the same topics discussed in this
  article? I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from other
  knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know. Appreciate
  it!

 13. www.resistance2.com

  22 kwietnia 2017 at 09:02

  I will right away grasp your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link
  or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 14. buy pubg skins

  10 maja 2017 at 01:13

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was
  wondering what all is required to get set up? I’m assuming
  having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
  Any tips or advice would be greatly appreciated.

  Kudos

 15. cheap h1z1 items

  12 maja 2017 at 17:43

  It’s great that you are getting thoughts from
  this paragraph as well as from our discussion made here.

 16. mp4 porn

  20 maja 2017 at 18:33

  I’m very pleased to uncover this page. I want to to thankyou for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored everypart of it and i also have you bookmarked to look at new stuff in your website.Here is my homepage: ios 8.4.1 jailbreak

 17. white fascinator hats

  24 maja 2017 at 17:15

  you’re truly a excellent webmaster. The website loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a great task in this subject!

 18. Latoria Yem

  27 maja 2017 at 09:03

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 19. ChrEmpoday

  28 maja 2017 at 02:34

  Comprare Levitra Generico Senza [url=http://antabusa.xyz/antabuse-online-cheap.php]Antabuse Online Cheap[/url] Nexium Pills Online Progesterone Australia [url=http://5553pill.xyz/vibramycin-for-sale.php]Vibramycin For Sale[/url] Buy Kamagra Safely Imodium [url=http://prope1.xyz/buying-propecia.php]Buying Propecia[/url] Lioresal Comprime Secable Viagra Scaduto Brevetto [url=http://buykama.xyz/purchase-kamagra-usa.php]Purchase Kamagra Usa[/url] Generic Cialis From India Generic Why Does Viagra Stop Working [url=http://amox1.xyz/cost-of-amoxil.php]Cost Of Amoxil[/url] Precio Comprar Propecia Finasteride Generico Amoxicillin Cure Vaginal Infection [url=http://buycheapind.xyz/propranolol-free-offer.php]Propranolol Free Offer[/url] Kamagra Portugal Que Es Levitra 20 Mg [url=http://nolva.xyz/best-site-to-buy-nolvadex.php]Best Site To Buy Nolvadex[/url] Aricept Buy Prevacid Solutab 15 Mg [url=http://5553pill.xyz/generic-vibramycin-cheap.php]Generic Vibramycin Cheap[/url] Canadian Cialas Without Does Amoxicillin Ever Expire [url=http://clom1.xyz/buy-online-clomiphene.php]Buy Online Clomiphene[/url] Discount Isotretinoin Best Buy No Prescription Needed Store Nebraska Cialis Original De La India [url=http://buyzithro.xyz/cheap-zithromax-usa.php]Cheap Zithromax Usa[/url] Macrobid How To Buy Amoxicillin Skin Treatment [url=http://buynolva.xyz/nolvadex-online-uk.php]Nolvadex Online Uk[/url] Cialis Corazon Prednisone Online Order [url=http://deltas.xyz/deltasone-online-pharmacy.php]Deltasone Online Pharmacy[/url] Levitra 10 Orodispersible Dysfonction Propecia Zona Occipitale [url=http://nolva.xyz/nolvadex-comprar.php]Nolvadex Comprar[/url] Buy Lasix Uk Amoxicillin And Refrigeration [url=http://propeus.xyz/cost-propecia.php]Cost Propecia[/url] Amoxicillin 500 And Yeast Infection Cheap Online Cails Pills [url=http://antab1.xyz/get-antabuse-online.php]Get Antabuse Online[/url] Viaga Canada 411 Side Effects Of Amoxicillin In Cat [url=http://propeus.xyz/propecia-help-forum.php]Propecia Help Forum[/url] Pastillas Priligy Precio Tadalafil In Canada [url=http://kama1.xyz/kamagra-pills.php]Kamagra Pills[/url] Rx Cheap Propecia

 20. ChrEmpoday

  2 czerwca 2017 at 02:37

  Amoxicillin Dogs Long Term Useage Tumors [url=http://buystrat.xyz/order-strattera-pills.php]Order Strattera Pills[/url] Generic Cialis Los Vegas Buy Claravis Propecia [url=http://sildenaf.xyz/generic-sildenafil.php]Generic Sildenafil[/url] Purchase Lasix Viagra Kaufen Holland Rezeptfrei [url=http://buy-priligy-in-usa.prilipills.com]Buy Priligy In Usa[/url] Cialis Generique Sans Danger Cialis Tadalafil Online [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Buy Vardenafil Levitra Discount Propecia [url=http://deltas.xyz/order-generic-deltasone.php]Order Generic Deltasone[/url] Buy Doxycycline No Prescription Online Zithromax And Side Effects [url=http://amox1.xyz/amoxil-tablet.php]Amoxil Tablet[/url] Cialis Originale Controindicazioni Priligy Australia Release Date [url=http://buynolva.xyz/pharmacy-nolvadex.php]Pharmacy Nolvadex[/url] Viagra Ohne Rezept Apotheke Viagra Jelly Online Uk [url=http://buyizot.xyz/accutane-antibiotics.php]Accutane Antibiotics[/url] Keflex Low Glucose Cialis In Francia [url=http://deltas.xyz/buy-cheap-deltasone-pills.php]Buy Cheap Deltasone Pills[/url] Celebrex Discount Card Sildenafil Viagra [url=http://buyizot.xyz/accutane-for-acne-price.php]Accutane For Acne Price[/url] Amoxicillin And Leave And Body Cialis Indicacion [url=http://priligy-usa-sale.priliorder.com]Priligy Usa Sale[/url] Cialis 20 Mg Comprime Pellicule Boete De 8

 21. ChrEmpoday

  5 czerwca 2017 at 22:51

  Priligy Comentarios [url=http://levitra-brand-name.levitab.com]Levitra Brand Name[/url] Amoxicillin Stomach Pain Niagara Tablets [url=http://cialusa.com]cialis online pharmacy[/url] Buy Xenical From Boots Propecia Folcres Generico [url=http://viaprices.com]viagra online pharmacy[/url] Buy Prednisone Overnight Delivery Its the fast convenient and affordable way to get the cash you need Loans from Friends and Family Can Damage Your Relationships Unlike many payday lenders that approve nearly anyone with an income LoanNow utilizes an innovative more holistic underwriting process that looks beyond your credit score to evaluate your entire financial situation. [url=http://yourcashloan24.com]unsecured loans[/url] The lowest range is only available if you sign up for an automatic payment from a CordiaGrad Checking Account.Orlistat Fast Delivery [url=http://dprixe.com]levitra samples Kamagra Efectos Secundarios Cephalexin Antibiotic Class [url=http://propecia-cheap-price.propecorder.com]Propecia Cheap Price[/url] Potenzmittel Cialis Billig Kaufen Datos De Propecia [url=http://levipill.com/levitra-order.php]Levitra Order[/url] Compare Viagra Levitron Cialis Clonidine Substitute [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Wellebutrin 150 V 300 Cialis Werbung [url=http://costofvia.com/viagra-online-stores.php]Viagra Online Stores[/url] Effets Secondaires Cialis Yeux Purchase Viagra In India [url=http://bestlevi.com/levitra-soft-tabs.php]Levitra Soft Tabs[/url] Kamagra Vente Libre Montreal Cialis Para Se Utiliza [url=http://propecia-online-uk-buy.propecorder.com]Propecia Online Uk Buy[/url] Quality Rx Clomid For Sale [url=http://buy-priligy-pills.priliorder.com]Buy Priligy Pills[/url] Achat Cialis 5mg Donde Comprar Cialis Madrid [url=http://propecia-cost-usa.propecpills.com]Propecia Cost Usa[/url] Using Rogaine With Propecia Opinion Cialis Generico [url=http://cheap-cialis-online.tadalaf.com]Cheap Cialis Online[/url] Viagra Bilbao Cialis 2 5mg [url=http://cial40mg.com/cheap-cialis-no-rx.php]Cheap Cialis No Rx[/url] Buying Viagra Online Forum Mebendazole Over The Counter Canada [url=http://leviusa.com]levitra 10mg[/url] Viagra 100mg 12 Preis Generic Cialis Professional 20mg [url=http://dprixe.com]viagra online Propecia Nizoral Hair Loss Treatments

 22. ChrEmpoday

  9 czerwca 2017 at 17:22

  Cialis Brand 20 Mg [url=http://leviprix.com/levitra-usa.php]Levitra Usa[/url] Opinion Finasteride Propecia Buy Cipro Xr 500 Mg [url=http://cheapcial.com/cialis-viagra.php]Cialis Viagra[/url] Philippine Pharmacy Online Propecia Comprar Sin Receta [url=http://cialbuy.com]viagra cialis[/url] Viagra 4 Tabletten Order Now Macrobid 100mg Internet France On Line [url=http://leviplus.com/pill-price-levitra.php]Pill price levitra[/url] generic isotretinoin acne find real visa cod only Buy Accutane V [url=http://viasamples.com/price-generic-viagra.php]Price Generic Viagra[/url] What Size Fluconazole For A Small Dog Lowest Price On Generic Cialis [url=http://propecia-tablets-price.propecpills.com]Propecia Tablets Price[/url] Amoxicillin And Dosing Buy Topamax Online Without Doctor [url=http://leviusa.com]cheap levitra online[/url] Propecia Working Pattern Baldness Propecia Epididimitis [url=http://priligy-on-line.prilipills.com]Priligy On Line[/url] Achat Cialis Moins Cher On Sale Macrobid Next Day Delivery [url=http://bpdrugs.com/cialis-online.php]Cialis Online[/url] Walmart Formulary Zithromax Manufacturer [url=http://cialbuy.com]cialis[/url] Nolvadex Medicament Overnight Viagra Oders [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Buyrealviagraonlihenoperscription Valore Propecia [url=http://viaprices.com]viagra prescription[/url] Biomedical Supplier Amoxicillin Amoxicillin Gluten [url=http://brand-cialis-online.BuyCial.com]Brand Cialis Online[/url] Baclofene Cirrhose Cialis Nessun Effetto [url=http://genericvia.com/how-much-is-viagra.php]How Much Is Viagra[/url] Accutane Online Australia Canadian Neighborhood Pharmacy [url=http://dprixe.com]buy viagra online[/url] Pastillas Cialis Farmacia Cheap No Perscription Viagra [url=http://brandcial.com/cialis-generic.php]Cialis Generic[/url] Can Amoxicillin Affect Clomid Viagra Generika Ohne Kreditkarte [url=http://cial40mg.com/ordering-cialis-online.php]Ordering Cialis Online[/url] Sertraline Canadian Pharmacies Online [url=http://levipill.com/levitra-vardenafil.php]Levitra Vardenafil[/url] Viagra En Espana Priligy Ervaringen [url=http://purchase-levitra.buylevi.com]Purchase Levitra[/url] Same Day Delivery Candain Drug

 23. shopping online for shoes

  12 czerwca 2017 at 00:48

  RIM’s new Blackberry curve 9220, attractively priced at Rs 10,990 is particularly focused at the kids in India.|But again, this is permanent and you will not be able to change it as soon as established.

 24. ChrEmpoday

  12 czerwca 2017 at 13:58

  Clomid C Est Coi [url=http://cialusa.com]cialis online[/url] Canadian Pharmacy Viagra Online Online Pharmacy Overnight Delivery [url=http://cialis-cost.tadalaf.com]Cialis Cost[/url] Fish Amoxicillin Safe For Humans Forum Canadian Discount Rx Services [url=http://buy-generic-priligy.priliorder.com]Buy Generic Priligy[/url] Online Viagra Forum El Cialis Se Vende Sin Receta [url=http://levitra-online.buylevi.com]Levitra Online[/url] Can You Safely Take Expired Amoxicillin Viagra In Usa Overnight [url=http://buy-cheap-propecia-uk.propecorder.com]Buy Cheap Propecia Uk[/url] Homeopathic Amoxicillin For Pets Cephalexin Or Cefalexin [url=http://cheapcial.com/cialis-pills.php]Cialis Pills[/url] Cymbalta Lupin Keflex [url=http://propecia-no-prescription.propecorder.com]Propecia No Prescription[/url] Trazodone Buy Online In United States Levitra Australia Prices [url=http://brandcial.com/cialis-40mg.php]Cialis 40mg[/url] Amoxicillin Dose For A Dog Propecia Grandvalira [url=http://best-price-on-levitra.levitab.com]Best Price On Levitra[/url] Buy Cialis Online Cheap 500 Keflex Mg [url=http://china-viagra-online.viapill.com]China Viagra Online[/url] Cephalexin 750mg Viagra Farmacia Madrid [url=http://purchase-generic-cialis.tadalaf.com]Purchase Generic Cialis[/url] Kamagra Doctissimo Afin Priligy Bon Marche [url=http://leviplus.com/levitra-usa.php]Levitra Usa[/url] Buy Cipro Uk Viagra Erfinder Albaner [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Clobetasol For Sale Discount Boutique Cialis [url=http://propecia-buying.propecpills.com]Propecia Buying[/url] Buy Valtrex Online Cheap Azithromycin Vs Zithromax [url=http://buy-online-usa.priliorder.com]Buy Online Usa[/url] Ciprofloxacin Amoxicillin Generique Baclofen 10mg [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-for-cheap.php]Levitra For Cheap[/url] Generic Amoxicilina Direct Florida Achat Viagra Livraison Rapide [url=http://cialusa.com]generic cialis[/url] Parafarmacia Online Propecia Cialis Achat Ligne [url=http://price-of-levitra.levitab.com]Price Of Levitra[/url] Bacterial Infections Keflex Online Deltasone Cheap [url=http://cialbuy.com]viagra cialis[/url] 40 Mg Levitra Amoxicillin 500 Mg Safe Dosage [url=http://cialbuy.com]cialis buy online[/url] Propecia Generic Discount Coupon For Celebrex [url=http://leviprix.com/low-cost-levitra.php]Low Cost Levitra[/url] Make Me Durer Plus Longtemps Pflanzliches Viagra Nebenwirkungen [url=http://how-much-is-kamagra.kamagorder.com]How Much Is Kamagra[/url] Viagra Professional 100mg Pills Tonic Water And Amoxicillin [url=http://cialcheap.com/cheap-cialis.php]Cheap Cialis[/url] Comprar Viagra Online Espana Purchase Cephalexin [url=http://buy-online-cialis.tadalaf.com]Buy Online Cialis[/url] Viagra On Line Levitra Herzrasen [url=http://china-viagra-online.viapill.com]China Viagra Online[/url] Cialis Originale Prezzi Como Cortar El Propecia [url=http://cial40mg.com/cialis-40mg.php]Cialis 40mg[/url] Cialis One Day Erezione Buy Colchicine Tablets [url=http://purchase-viagra.via100mg.com]Purchase Viagra[/url] Viagra Dove Si Acquista Viagra Professionalfromgermany [url=http://accutane.ccrpdc.com/generic-of-accutane.php]Generic Of Accutane[/url] Amoxicillin And Tetracycline Cephalexin Cap 500 Mg C [url=http://kamagra-gel-oral.kamagpills.com]Kamagra Gel Oral[/url] Comprar Cialis En Gibraltar Buy Generic Plavix Online India [url=http://staminamen.com/generic-cialis-100mg.php]Generic Cialis 100mg[/url] Clobetasol With Overnight Delivery Amoxicillin 120mg Kg [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-cost-uk.php]Levitra Cost Uk[/url] Propecia Vente Ligne Cialis Pharmacie Sans Ordonnance [url=http://how-much-propecia.propecorder.com]How Much Propecia[/url] Viagra Women Effects

 25. air bg samoletni bileti

  13 czerwca 2017 at 10:38

  Would you be interested in exchanging links?

 26. shoe boots for women

  14 czerwca 2017 at 00:29

  With online paid out surveys, you will have enjoyable and at the same time, make some extra cash.|So pls choose carefully thatw hat all off web page action you require. In these days’s globe most of the individuals like to wear light material fit. You can get everything sent free of cost.|Place them with each other and we have the Individual Pc. Once he gets your ask for, he will deliver you an email with the link to download the genie. Am I heading to have many photos or movies on the site?|Jpearls Bracelets section is the wonderland for women with a taste for elegance. This will save you cash if there occurs to be a very good sale at one particular retailer. Why is business A so much less expensive than business B?|Present certificates for online shopping website s might be provided as an incentive. But seeing a infant in a baby costume can melt anybody’s heart. For checking right keywords you can use Google key phrase tool.|They are accessible at a number of retailers including Target, Walmart, Kmart and even QVC. Our lives stand on the foundation of ‚s and one’s. Health is important if you want to be successful in life.|Don’t get me wrong, we aren’t going hungry, but issues are not fantastic at the moment.

 27. Florencio

  14 czerwca 2017 at 01:56

  Quiero darte las gracias por toda la orientación que ofreces en este artículo. Realmente, me ha servido mucho!

 28. under armour perth

  15 czerwca 2017 at 09:57

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 29. ChrEmpoday

  16 czerwca 2017 at 05:34

  Cialis Prescription Online [url=http://levitra-prices.levitab.com]Levitra Prices[/url] Keflex Recovery Lovaza [url=http://cialis-20mg-price.tadalaf.com]Cialis 20mg Price[/url] Keflex Dialysis Propecia 1.5 [url=http://buy-online-cialis.cialorder.com]Buy Online Cialis[/url] Healthymale Keflex What Is [url=http://newisotretinoin.com/acutane.php]Acutane[/url] Cialis Forum Statistiques Comprare Viagra Online Italia [url=http://accutane.cialpills.com/accutane-no-prescription.php]Accutane No Prescription[/url] Order Diflucan Overnight Year FixedRate FHA.Total Amount of credit. [url=http://easymoneyfast-365.com]pay day loan[/url] microsoft.Levitra Remedio [url=http://etrobax.com]viagra cialis[/url] Efectos Viagra Espana Levitra Strips [url=http://viagra.cialpills.com/order-viagra.php]Order Viagra[/url] Imitrex Levitra Kaufen Mit Rezept [url=http://costofvia.com/generic-viagra-online.php]Generic Viagra Online[/url] Viagra Online Next Day Shipping Synthroid No Prescription [url=http://accutane.cialpills.com/ordering-accutane-online.php]Ordering Accutane Online[/url] Buy Canadian Cialis Comprare Cialis In Contrassegno [url=http://cialis-cost.tadalaf.com]Cialis Cost[/url] Tricoplus Propecia Le Cialis Moin Chere [url=http://leviplus.com/get-levitra.php]Get Levitra[/url] Zoloft Require Prescription In Canada Propecia Comprar Online [url=http://buy-cheap-propecia-uk.propecpills.com]Buy Cheap Propecia Uk[/url] Propecia En La Mujer Clobetasol With Next Day Delivery [url=http://staminamen.com/order-cialis-tablets.php]Order Cialis Tablets[/url] Will Amoxicillin Cure Clamidia Amoxicilline Prednisolone [url=http://levitra-price-check.leviorder.com]Levitra Price Check[/url] Perret Vente Lioresal En France [url=http://propecia-uk.propecorder.com]Propecia Uk[/url] Viagra Online Pharmacy Natural Alternative To Orlistat [url=http://staminamen.com/buy-generic-cialis-online.php]Buy Generic Cialis Online[/url] Viagra E Terapia Antipertensiva No Prescription Foreign Pharmacies [url=http://propecia-pill.propecpills.com]Propecia Pill[/url] Zithromax Birth Control

 30. shoes online for women

  17 czerwca 2017 at 16:58

  {Don’t get me wrong, we aren’t going hungry, but issues are not fantastic at the second.

 31. lead acid battery recycling reading

  18 czerwca 2017 at 13:43

  Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 32. KelChalkhic

  20 czerwca 2017 at 10:57

  discount generic isotretinoin medicine in internet fedex Anchorage [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Cialis 5mg. 28 Comprimidos Precio Cheapest Desyrel Without A Prescription [url=http://buy-real-viagra-online.via100mg.com]Buy Real Viagra Online[/url] Nizoral Pills Cheap No Perscription Tamoxifen Citrate Online No Prescription [url=http://doxycycline.ccrpdc.com/vibramycin-online-store.php]Vibramycin Online Store[/url] Zithromax Greenstone Metamucil Taken With Amoxicillin [url=http://dapoxetina-priligy.priliorder.com]Dapoxetina Priligy[/url] Kamagra Tablets Side Effects

 33. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 34. katie

  21 czerwca 2017 at 20:04

  diet pills vysera-cls testimonials meaning in tamil

 35. katie

  22 czerwca 2017 at 19:35

  diet pills vysera-cls at gnc

 36. Aileen

  23 czerwca 2017 at 06:43

  Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I have
  truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your feed and I am
  hoping you write once more soon!

 37. Hurrah, that’s what I was seeking for, what a data! present here at
  this web site, thanks admin of this web site.

 38. katie

  23 czerwca 2017 at 16:01

  best diet pills and fat burners

 39. KelChalkhic

  24 czerwca 2017 at 09:53

  Levitra Sans Ordonance [url=http://bpdrugs.com/order-cialis.php]Order Cialis[/url] Prezzo Viagra Con Ricetta buy accutane v-drugstore [url=http://levipills.com/levitra-tablet.php]Levitra Tablet[/url] Flovent Dosage Cephalexin Bladder Infection [url=http://biuy-viagra-online.via100mg.com]Biuy Viagra Online[/url] Low Prices Flagyl In Chula Vista Cialis 5 Mg Son Prix [url=http://bestlevi.com/levitra-20mg-cost.php]Levitra 20mg Cost[/url] Actonel Acheter Nolvadex [url=http://newisotretinoin.com/accutane-pills-online.php]Accutane Pills Online[/url] Where Can I Order 20 Gm Retin A Tubes Discount Pharmacy From Canada [url=http://leviprix.com/levitra-online-cheap.php]Levitra Online Cheap[/url] Cialis Gсђс–сѓв˜nstig Kaufen Amoxicillin 250 Mg [url=http://fast-delivery-viagra.viapill.com]Fast Delivery Viagra[/url] Where Can I Get Fertomid Buy Kamagra Originale [url=http://brand-viagra-online.viapill.com]Brand Viagra Online[/url] Contact Customer Ed Propecia Weight Training [url=http://viasamples.com/cheap-viagra-generic.php]Cheap Viagra Generic[/url] Amoxicillin Storage Viagra Pagamento Paypal [url=http://leviplus.com/levitra-tablets.php]Levitra Tablets[/url] Alli Canada Walmart Buy Levitra?20mg [url=http://strattera.ccrpdc.com/order-generic-strattera.php]Order Generic Strattera[/url] Class Action Suits Amoxicillin Cheap Buy Propecia Online [url=http://cheap-viagra-on-line.viapill.com]Cheap Viagra On Line[/url] Propecia Dosis Aprobada Cialis Miglior Sito [url=http://levipills.com/order-levitra.php]Order Levitra[/url] Propecia Pas Cher Canada Viagra Omeprazole Interaction [url=http://staminamen.com/cialis-40mg.php]Cialis 40mg[/url] Buy Domperidone Without Prescription Skin Rash Amoxicillin Sun Exposure [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Amoxicillin And Clavulanate Purchasing Levitra [url=http://buy-cheap-cialis.BuyCial.com]Buy Cheap Cialis[/url] Acquistare Viagra Cialis Medicine Keflex [url=http://fast-shipping-viagra.via100mg.com]Fast Shipping Viagra[/url] Cialis Zuzahlung Worldwide Doryx With Next Day Delivery Amex [url=http://levicost.com]non prescription levitra[/url] Viagra Pour Rigoler Amoxicillin 875mg [url=http://cialis-professional.cialorder.com]Cialis Professional[/url] Costo Del Levitra Cialis En Generico [url=http://cialis-online-pharmacy.BuyCial.com]Cialis Online Pharmacy[/url] Dosing For Amoxicillin 500mg Buy Zithromax In Uk [url=http://mail-order-viagra.canadianvia.com]Mail Order Viagra[/url] Canadian Farmacie Differin Buy Paypal [url=http://cialusa.com]cialis online pharmacy[/url] Lifestyle Pharmaceuticals Get Direct Progesterone Trophigil Online Price [url=http://levipills.com/levitra-buy-generic.php]Levitra Buy Generic[/url] Vendita Levitra Senza Ricetta Sueno Propecia [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-40mg-sale.php]Levitra 40mg Sale[/url] Cialis 20mg Filmtabletten Packungsbeilage Lloyds Pharmacy Propecia [url=http://viagra-cheap.viaforsale.com]Viagra Cheap[/url] In House Pharmacy Motilium General Levitra Zoll [url=http://cytotec.ccrpdc.com/cytotec-price.php]Cytotec Price[/url] Antiobiotic Without Precription Zithromax Powder [url=http://viagra-online-online.viaforsale.com]Viagra Online Online[/url] Cialis Pas Cher Pharmacie Paris That lender will immediately process the loan contract and release funds to your bank account usually within one business day. [url=http://money-loan-today.com]personal loan rates[/url] Dallas Direct Lender Cash Loans Dallas TX Direct Lender Loans Dallas TX Personal Loans Denton Getting a Dallas Installment Loan with Opportunity Financial means getting the Cash Loan you need quickly and easily.compageid poor.Drugstore [url=http://comprar-levitra.buylevi.com]Comprar Levitra[/url] Envio De Cialis A Reembolso Cialis Kamagra En Ligne [url=http://kamagra.purchasevia.com/generic-kamagra-pricing.php]Generic Kamagra Pricing[/url] Cialis Generico Compra Grapefruit And Amoxicillin [url=http://kamagra-cheap.kamagpills.com]Kamagra Cheap[/url] Acheter Dapoxetine En Ligne Were Is Viraga [url=http://generic-viagra-100mg.viasample.com]Generic Viagra 100mg[/url] Viagra Usa Without A Prescription Last Longer Naturally [url=http://bpdrugs.com/cialis-on-line.php]Cialis On Line[/url] Zithromax Erythromycin Allergy Holy Water In Italia [url=http://price-generic-viagra.viapill.com]Price Generic Viagra[/url] Order Online Fluoxetine Bulimia Medication Internet Shop Propecia Tinnitus Allergy [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-trial.php]Levitra Trial[/url] Cialis Oglasi Cialis Casero [url=http://levitra-buy-generic.levitab.com]Levitra Buy Generic[/url] Achat Viagra A Paris Cialis Professional Vs. Super Active [url=http://buy-propecia-online.propecorder.com]Buy Propecia Online[/url] Zithromax Dosage Upper Respiratory Infection Viagra 100 Mg 2 Compresse [url=http://dprixe.com]acquista vardenafil[/url] Viagra Kaufen Illegal Comprar Accutane In Usa [url=http://viagra-cheap.via100mg.com]Viagra Cheap[/url] Priligy Foglio Illustrativo Cialis Online Overnight Shipping [url=http://order-cialis-online.tadalaf.com]Order Cialis Online[/url] Farmacias Online Usa Amoxicillin Powder For Oral Suspension [url=http://priliorder.com]Buy Priligy[/url] Buying Levitra Online Safe Viagra In Deutschland Kaufen [url=http://biuy-viagra-online.canadianvia.com]Biuy Viagra Online[/url] Tadalafil For Sale Cephalexin Vaginal Bacteria [url=http://cialcost.com/where-to-buy-cialis.php]Where To Buy Cialis[/url] Levitra Originale Prezzo Overnight Viagra Delivery [url=http://cheapcial.com/cialis-online.php]Cialis Online[/url] Dyes Amoxicillin Cancer You Can Last Longer [url=http://cialcost.com/buy-cialis.php]Buy Cialis[/url] Precio Viagra De 100 Proventil Price [url=http://priligy-price.prilipills.com]Priligy Price[/url] Site Pour Acheter Levitra

 40. Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 41. safe fifa 18 coins

  25 czerwca 2017 at 08:54

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It
  positively helpful and it has helped me out loads.
  I hope to give a contribution & aid other users like its
  helped me. Great job.

 42. katie

  25 czerwca 2017 at 17:04

  diet pills ephedrine products stimulant

 43. KelChalkhic

  26 czerwca 2017 at 09:09

  Generic Antabuse Disulfiram [url=http://viagra-online-online.via100mg.com]Viagra Online Online[/url] Viagra Per Cuore

 44. jenny

  27 czerwca 2017 at 08:41

  diet pills yeduc sibutramina reviews on hydroxycut

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra