Z kraju

Czy do szkół trafią seksedukatorzy za aprobatą Ministerstwa Zdrowia? – odpowiedź na artykuł wpolityce.pl „Minister Radziwiłł stanowczo odcina się…”

To, że lewicowe i liberalne media wkładają ogromny wysiłek w sterowanie opinią publiczną stało się już aksjomatem, jednak to, że zjawisko takie ma miejsce w mediach prawicowych wydaje się zaskakujące. Tymczasem, ze smutkiem wypada poinformować opinię publiczną, że wiele organizacji broniących bezpieczeństwa tradycyjnego modelu rodziny oraz chrześcijańskich wartości coraz częściej spotyka się z wymownym brakiem odzewu, gdy próbują one alarmować media o szkodliwych działaniach oraz zaniechaniach popełnionych w wyżej wymienionym przedmiocie przez obecną władzę. Przodują w tym, niestety, media, które obecnie przejmują rolę alternatywnego mainstreamu, kojarzone najbardziej z panującym obozem.

Wyjątkowo, zdarzy się niekiedy, że wysyłane przez organizację taką jak nasza, ostrzeżenie przykuje uwagę którejś z tych redakcji, możemy jednak wtedy liczyć wyłącznie na ostrą, często pozamerytoryczną krytykę, którą trudno później jest sprostować. Podobna sytuacja zaistniała obecnie, gdy podczas krótkiego telefonicznego wywiadu udzielonego Krzysztofowi Skowrońskiemu w radiu Wnet udało się wyrazić zaniepokojenie rodziców z inicjatywy „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” oraz innych partnerskich prorodzinnych organizacji, w związku z dotyczącymi spraw etycznych, destrukcyjnymi działaniami rządu na arenie międzynarodowej, oraz nowym projektem Ministerstwa Zdrowia. Projekt MZ tylnymi drzwiami wprowadza do polskich szkół dodatkowe zajęcia edukacji seksualnej – bo tak należy nazwać ministerialny Narodowy Program Zdrowia edukacji prokreacyjnej.

W ślad za tym wystąpieniem, w portalu wPolityce.pl pojawił się artykuł Marzeny Nykiel pt. Minister Radziwiłł stanowczo odcina się od ideologii gender. Dlaczego organizacje i media, które nakręcały aferę rzucając oskarżeniami, milczą?.

Już na początku, by zdyskredytować naszą krytykę działań rządu, dziennikarka przywołuje w artykulesytuację, którą nierzetelnie interpretuje. Marzena Nykiel pisze: „Podobnie było w przypadku straszenia PiS-em i zarzucaniu ministrowi Kaczmarczykowi życzliwego przyjmowania do polskiego prawa rozwiązań mających uprzywilejować środowiska LGBT”.

Nasze, zarzuty były słuszne! Minister Kaczmarczyk reprezentując rząd Prawa i Sprawiedliwości wraz z 28. państwami UE na forum Rady Europy podpisał deklarację promocji i przyśpieszenia działań na rzecz LGBTQ. Ostatecznie na skutek naszej akcji sam PiS zdymisjonował Wojciecha Kaczmarczyka z zajmowanego stanowiska, a sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej przewagą głosów posłów PiS, 19.10.2016 negatywnie zaopiniowała „równościowe” tzw. Konkluzje Rady Europejskiej! Marszałek Marek Jurek podczas posiedzenia Komisji przedstawił wszystkie luki rzekomo „zabezpieczonego” przez pełnomocnika aktu. Podobnie nasza organizacja po konsultacjach przeprowadzonych w gronie kilku prawników różnych środowisk wysunęła swoje zastrzeżenia. Można je przeczytać w oświadczeniu na naszej stronie internetowej.
Wydanie wówczas przez PiS negatywnej opinii miało jednak znaczenie wyłącznie populistyczne i w żaden sposób nie przełożyło się na rzeczywiste stanowisko na forum Rady Europejskiej, gdzie Polska nadal pozostaje sygnatariuszem Konkluzji.

Niestety, cały artykuł Marzeny Nykiel nie tylko zawiera daleko idące insynuacje i mija się z prawdą, ale jest również wysoce nierzetelny. Nie odnosi się w najmniejszym stopniu do zarzutów wobec programu Ministerstwa Zdrowia postawionych w wywiadzie radiowym, ani do ich uszczegółowienia w materiale, który rozsyłany był przez nas do mediów, w tym również do redakcji wPolityce.pl. Materiał ten został też zamieszczony na stronie internetowej stop-seksualizacji.pl (patrz artykuł: PiS przeznaczył 9 mln zł na seksedukatorów w szkołach!!!).

Ani w jednym (wywiad radiowy), ani drugim (artykuł) przypadku nie zarzucaliśmy ministrowi prowadzenia działalności pro-genderowej – więc samo wypowiedzenie się ministra Radziwiła w tej kwestii jest chybione, a wątki naszych wypowiedzi poplątane, bądź celowo zmanipulowane przez autorkę.

Postawione przez nas Ministerstwu Zdrowia zarzuty (w przeciwieństwie do tych imputowanych nam przez autorkę), dotyczą fundamentalnej sprawy braku uzasadnienia dla jakichkolwiek zajęć dodatkowej edukacji prokreacyjnej – seksualnej. Nie musimy jako organizacja przez wiele miesięcy zabiegać o spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia, jak to się działo w przypadku kilku innych ministerialnych spotkań, po to, żeby ostatecznie uzyskać zapewnienie, że treść programu jest intencjonalnie właściwa, a proces ewaluacji będzie prowadzony w trakcie przebiegu programu w szkołach….
Muszę dodać, że kontaktowaliśmy się z Ministerstwem, w kwestii programu, jak również z Fundacją „Pro Longa Vita”. To od wewnątrz ministerstwa, zostaliśmy zaalarmowani o dziwnym pojawieniu się i niespotykanej procedurze wprowadzania tegoż prokreacyjnego programu. Z naszymi zarzutami można się zapoznać na stronie stop-seksualizacji.pl. Pan Minister nie może ich zakwestionować – ponieważ leżą one w sferze faktów, a nie ich interpretacji!

Formułując nasze zarzuty wobec Narodowego Programu Zdrowia – prokreacyjnego stajemy na stanowisku, że wprowadzenie takiego precedensu jest już z gruntu niebezpieczne i przyczyni się do nie dających się oszacować szkód w przyszłości, niezależnie od tego, co będą zawierały w swych scenariuszach proponowane zajęcia. Edukacja seksualna prowadzona na terenie placówek oświatowych w autorytecie rządu jest nieoczekiwanie pożądanym prezentem dla wszystkich tych środowisk, które po PiSie przejmą władzę i będą chciały w ramach tegoż programu realizować swoje własne koncepcje. Oto otrzymują od Ministerstwa Zdrowia „gotowca”, którego będą mogły wypełnić dowolnymi własnymi treściami. Czy nie jest to odłożone w czasie zrealizowane marzenie środowisk lewicowych?
Nikt nie powie wówczas (a stanie się to może już za dwa i pół roku), że edukatorzy seksualni nie mogą legalnie i z rządowej aprobaty działać na terenie szkół, ponieważ aktualny Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia właśnie ich tam wprowadza na zajęcia.

Minister widzi konieczność przeprowadzenia takiego programu, jednak proponowany zakres zajęć całkowicie duplikuje zagadnienia omawiane podczas zajęć wdż, włącznie z aspektem wychowawczym związanym z seksualnością.

Zajęcia wdż nie są obowiązkowe, rodzice mogą zwolnić dziecko, nie są obowiązkowe też zajęcia prowadzone przez zewnętrzne organizacje – tym rodzice w ogóle mogą odmówić obecności w szkole. Narodowy Program Zdrowia – to jednak narodowy program zdrowia – jego znaczenie jest obligujące i propagandowe! Powinien dotrzeć do każdego ucznia w szkole i wyposażyć w wiedzę obojętnie – czy pożądaną, czy niepożądaną (nawet jeśli deklarowane jest to inaczej) – w przeciwnym wypadku jego zadanie pozostaje niespełnione. Obecność programu ma być intensywna, widoczna w przestrzeni szkoły i agresywnie nachalna (materiały reklamowe, kampanie medialne) – taki jest bowiem propagandowy cel całego szerokiego programu prokreacyjnego i na to właśnie wydatkowane jest nie tylko dziewięć, prawie dziesięć, ale dwadzieścia jeden milionów złoty.

Stwarza to precedens, na dotychczas nie przedsięwziętą skalę, upubliczniania sfery, której delikatność i wstydliwość powinna być chroniona, a akty ekshibicjonizmu i instrumentalizacji traktowane jako nieetyczne.

Oczywiście są również zastrzeżenia do samych założeń programu opublikowanych w ofercie przetargu skierowanej do organizacji. Treść zajęć, o których przeprowadzenie aplikują organizacje nie jest znana, nie jest przygotowana, nie przeszła badań ani ewaluacji, nie podlega też pedagogicznemu nadzorowi Ministerstwa Edukacji. Nie zbadano ani nie orzeczono, czy prezentowane treści będą dostosowane do wieku uczniów – samodzielnie zdecydują o tym seksualni tutorzy, albo zamknięta w kręgu organizacji wąska grupa osób o nieokreślonych na seksualność poglądach? Bynajmniej nie nauczyciele, którzy muszą swoje kwalifikacje zdobywać na studiach podyplomowych w wymiarze 250-350 godzin i podlegają nadzorowi pedagogicznemu.

Ten naprędce przygotowany produkt zostanie dopiero zaprezentowany organizacjom, które w przypadku wygrania przetargu staną niejako pod ścianą z zaanektowaną już pulą pieniędzy na przeprowadzenie nieznanych im w treściach zajęć.

Deklaratywne intencje Ministerstwa Zdrowia niestety nie mogą być również odbierane z naiwnym zaufaniem z innych powodów.

Postawiony, w przywołanej przez redaktor Nykiel audycji, zarzut prowadzenia polityki pro-genderowej został sformułowany przez nas wobec Ministerstwu Edukacji w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej (pro LGBTQ). Na terenie placówek szkolnych toczy się ona pełną parą i nawet jeśli taki fakt, jak cofnięcie finansowania Fundacji Autonomia miał miejsce – to mamy nową ustawę oświatową Minister Anny Zalewskiej, która obligując szkoły do prowadzenia działalności antydyskryminacyjnej szeroko otwiera drzwi wszelkiej maści lewicowym organizacjom. Wcale nie muszą one korzystać z rządowych środków. Dysponują bowiem wystarczającymi europejskimi i prywatnymi funduszami. Dotychczas z pełnym przyzwoleniem przeprowadziły one na terenie szkół kampanie takie jak m.in. „Tęczowy piątek”, „16 dni przeciwko dyskryminacji”. Za wiedzą i aprobatą MEN podpisują z placówkami Kodeksy Równego Traktowania obdarzone patronatem Rzecznika ds. Równego Traktowania ministra Lipińskiego (!). Bez problemu też na terenie szkół działa Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Dotychczasowe działania rządu dowodzą, że nie tylko nie zamierza on wycofać się z kierunku wymuszonego ratyfikacją „Konwencji przemocowej”, przeciwnie, podejmuje nowe dewastujące zobowiązania na arenie międzynarodowej, dotyczące między innymi promowania norm całkowicie sprzecznych z polskim porządkiem prawnym i wszelkim zdrowym rozsądkiem. Zobowiązania te odpowiadają prowadzonej aktualnie polityce zacieśniania więzi z podmiotem – coraz bardziej politycznie i ideologicznie agresywnymi i wymagającymymi daleko idących etycznych kompromisów, takimi jak Unia Europejska, i coraz bardziej ONZ. Podpisanie trzech epokowych na arenie międzynarodowej deklaracji, Konkluzji Rady Europy o propagowani LGBTQ, przegłosowanie stanowiska niezależnego eksperta LGBTQ w ONZ oraz obecnie forsowanie „praw reprodukcyjnych” (aborcji, edukacji seksualnej, praw LGBTQ) jako praw kobiet również na forum ONZ oznacza, że bynajmniej wobec naszych partnerów i różnych organizacji będziemy uprawiali symulacyjne akty na rzecz zdeklarowanych kierunków działań. Kompletnie poza świadomością i wiedzą kibicujących partii szczerych wyborców, rząd wprowadził Polskę na drogę dotychczas potępianą przez społeczną większość wyborców – etyczny liberalizm.

Wobec takich działań trudno zachować naiwne zaufanie dla deklarowanych dobrych intencji, co jest przewodnim wątkiem propagandowego materiału wpolityce.pl – przeciwnie raczej rząd powinien spodziewać się weryfikującej i nieufnej obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni, którą intencjonalnie zachował dla własnej swobodnej dyspozycji i ukrył przed swoimi wyborcami.

Magdalena Trojanowska

w imieniu Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Źródło: Stop Seksualizacji

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

97 komentarzy

97 Komentarzy

 1. Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 2. Fabian

  20 kwietnia 2017 at 15:32

  There is definately a great deal to learn about this topic.
  I love all the points you’ve made.

 3. cheap h1z1 items

  12 maja 2017 at 17:43

  It’s great that you are getting thoughts from
  this paragraph as well as from our discussion made here.

 4. air bg samoletni bileti

  13 czerwca 2017 at 10:38

  Would you be interested in exchanging links?

 5. Florencio

  14 czerwca 2017 at 01:56

  Quiero darte las gracias por toda la orientación que ofreces en este artículo. Realmente, me ha servido mucho!

 6. under armour perth

  15 czerwca 2017 at 09:57

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 7. shoes online for women

  17 czerwca 2017 at 16:58

  {Don’t get me wrong, we aren’t going hungry, but issues are not fantastic at the second.

 8. kids shoes online shopping

  9 lipca 2017 at 02:10

  So you can purchase what ever you require on-line.|Even though the costs are stored at a low level, the quality of these products is second to none. Before purchase discount footwear, you must need to search on running shoes. How can you skip Christian Louboutin online shop!|They also have three blackout t-shirt styles dimension 3XL that you can choose from.

 9. Errol Tatsapaugh

  14 lipca 2017 at 18:10

  You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 10. porno cerdas

  20 lipca 2017 at 01:54

  ofrecen cámara web xxx en HD y micrófono.

 11. ChasBiarge

  20 lipca 2017 at 20:58

  Viagra Per Ragazzi [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Levitra Kaufen Berlin

 12. KelChalkhic

  23 lipca 2017 at 18:03

  Can Amoxicillin Test Positive For Cocaine [url=http://pricescial.com]buy cialis[/url] Cialis Purchases Without A Prescription

 13. Marlana

  14 sierpnia 2017 at 21:37

  ways to lose weight fast without exercise

 14. twerking

  15 sierpnia 2017 at 11:48

  the rest is viral video history.|Gaunt’s dataset includes videos of girls alone in their bedrooms, or with close friends, or groups of girls in living rooms or backyards.|In my humble opinion these

 15. free snap milfs

  20 sierpnia 2017 at 00:17

  snap milfs

 16. ChasBiarge

  24 sierpnia 2017 at 08:56

  Fluoxetine Visa No Doctor C.O.D. Express Delivery [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Over The Counter Cialis Equivalent

 17. KelChalkhic

  25 sierpnia 2017 at 08:41

  No Precreption Avodart 0.5 Mg [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Buy Lasix 100mg

 18. orgy milf

  27 sierpnia 2017 at 19:00

  yess it works

 19. Jesse Grillo Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 09:21

  I will bookmark this. How could any of this be better stated? It could not.

 20. Jesse Grillo

  2 września 2017 at 00:05

  Spot on with this. How could any of this be better stated? It could not. When I read your blog I could feel myself getting smarter. Right here is some really useful info.

 21. tech adviser

  2 września 2017 at 07:50

  You have the best ideas. Who raised you? They deserve a medal for a job well done. Incredible.

 22. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 08:15

  I just stumbled upon your page. I have added your post to my Reddit

 23. new business adviser

  4 września 2017 at 15:35

  My dad said they like your write ups page. Thank you!

 24. big data speaker

  4 września 2017 at 20:25

  I am impressed! I know seasoned Twitter pros would agree with you.

 25. Jesse Grillo

  5 września 2017 at 20:36

  I could not refrain from commenting. This blog looks just like my old one Nice read.

 26. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 27. new business speaker

  8 września 2017 at 01:27

  I know top Blog experts would like your post. If your articles are always this helpful, I will be back. You have the best ideas. My professor wants to be a master in this field. Neat blog.

 28. apply pr in singapore

  15 września 2017 at 01:23

  I like this post! Thanks.

 29. Pete Kyzer

  16 września 2017 at 20:39

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 30. apply singapore pr

  16 września 2017 at 20:54

  Great post!

  • redondo beach

   16 grudnia 2017 at 10:44

   I bet top Pinterest pros would love this. You really should be doing this for a living. Your writing is so epic that my eyes exploded while reading it. Very nice article, exactly what I needed. Incredible ρoints.

 31. computer destruction

  17 września 2017 at 19:07

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a excellent activity on this matter!

 32. how to get pr in singapore

  18 września 2017 at 22:40

  I like this post! Thanks.

 33. e waste drop off

  19 września 2017 at 12:57

  I’ve learn several excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to make the sort of magnificent informative site.

 34. e waste recycling near me

  19 września 2017 at 13:03

  I gotta bookmark this site it seems very useful extremely helpful

 35. how to get singapore pr

  19 września 2017 at 23:03

  I like this post! Thanks.

 36. евтини билети

  21 września 2017 at 13:51

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 37. escape room southlake

  26 września 2017 at 09:33

  I wanted to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every little bit of it. I have you book marked to look at new things you post…

 38. apply pr singapore

  27 września 2017 at 09:18

  Great post there! Keep it up!

 39. The rooftop oc

  5 października 2017 at 05:28

  Well written! Thanks for posting this great posts.

 40. coffee maker just stopped working

  5 października 2017 at 17:29

  As a Newbie, I am continuously browsing online for articles that can help me. Thank you

 41. Jesse Grillo

  8 października 2017 at 14:07

  good insight. I feel like people should send you cash for this great material.

 42. клубове софия жива музика

  10 października 2017 at 08:06

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 43. Isaac Ebershoff

  15 października 2017 at 21:13

  I am always searching online for posts that can assist me. Thanks!

 44. Rex Novelly

  16 października 2017 at 07:32

  I take pleasure in, cause I found exactly what I used to be looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 45. Marijuana Dispensary

  19 października 2017 at 11:19

  I bet you do crossword puzzles in ink. I am on the same side as you. I have been looking everywhere for this! You are absolutly a professional. It is like you wrote the book on it or something.

  • Seated App

   15 grudnia 2017 at 06:10

   Do you have any video of that? Your write up has proven super useful to me. You has some interesting and great content.

 46. Redondo Beach

  21 października 2017 at 19:24

  The people you love are lucky to have you in their lives. Thank you for putting this up.

 47. Judi Bola Terpercaya

  21 października 2017 at 22:34

  Oh my goodness! a wonderful article dude. Many thanks However I am experiencing trouble with ur rss . Don’t know why Unable to sign up to it. Perhaps there is everyone getting identical rss issue? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 48. marijuana edible

  22 października 2017 at 02:50

  This might be a weird thing to to say however… I like your articles. I am impressed, I must say. Thank you. That cleared it up for me. magnificent posts.

 49. Marijuana Dispensary

  24 października 2017 at 11:41

  I check your website every few days. I worked in this field back when I lived in Iowa. I bet you sweat glitter.

 50. Social Costa Mesa

  25 października 2017 at 05:54

  I have added your post to my Reddit Thx again. amazing job on this article!

 51. marijuana doctor

  25 października 2017 at 10:50

  Thanks for sharing this interesting posts with us. magnificent little bit of written content.

  • Jesse Grillo

   15 grudnia 2017 at 08:52

   This is so helpful! The people you love are lucky to have you in their lives. Incredible article dude!

 52. marijuana dispensary

  26 października 2017 at 21:39

  My boyfriend introduced me to your posts. Your creative potential seems limitless.

 53. Jesse Grillo

  27 października 2017 at 13:29

  Blog pros would like your post. Got sucked into your article for the last hour. This is an excellent, an eye-opener for sure! On a scale from 1 to 10, You are an 11.

 54. Carletta

  31 października 2017 at 04:24

  thx for the info

 55. Cara

  31 października 2017 at 12:59

  thx for the info

 56. Marita

  1 listopada 2017 at 02:43

  Thanks for the info

 57. Shayna

  2 listopada 2017 at 01:28

  thx for the info

 58. Agenwin

  2 listopada 2017 at 14:33

  I agree completely with what you said. Great Stuff. Keep going, guys..

  http://winbetting24.com

 59. Jesusa

  5 listopada 2017 at 01:16

  Thanks for the info

 60. Bola-Nation

  5 listopada 2017 at 18:11

  I too conceive thus, perfectly composed post! .

 61. Situs Bola Vegas

  7 listopada 2017 at 21:19

  Keep in mind that its an opinion, people might not think the same thing.

 62. freebird

  8 listopada 2017 at 17:18

  Any team would be lucky to have you on it. I really like your blog. I simply have to tell you that your websites are really awesome.

 63. kid friendly things to do in fort worth

  12 listopada 2017 at 09:13

  This is a topic that is near to my heart… Best wishes! Exactly where are your contact details though?

 64. cannabis doctor

  12 listopada 2017 at 21:40

  This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my write up. I think the admin of this web post is really working hard in support of his web site, since here every material is quality based information. Colors seem brighter when you are around. I enjoyed reading what you had to say. I just saw your websites on Saturday.

 65. Jonathon Cottillion

  14 listopada 2017 at 00:59

  I will immediately grab your rss as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

 66. Agenwin

  14 listopada 2017 at 18:53

  I just added this webpage to my feed reader, great stuff. Cannot get enough!

  • Jesse Grillo

   15 grudnia 2017 at 02:28

   What you typed was very logical. It is like you wrote the book on it or something. awesome post!

 67. poker online indonesia

  20 listopada 2017 at 22:37

  Czy do szkół trafią seksedukatorzy za aprobatą Ministerstwa Zdrowia? – odpowiedź na artykuł wpolityce.pl „Minister Radziwiłł stanowczo odcina się…” – Prawy.pl poker online indonesia

 68. buku mimpi

  22 listopada 2017 at 22:51

  What’s up, I check your Czy do szkół trafią seksedukatorzy za aprobatą Ministerstwa Zdrowia? – odpowiedź na artykuł wpolityce.pl „Minister Radziwiłł stanowczo odcina się…” – Prawy.pl blogs like every week. Your humoristic style is awesome, keep it up! buku mimpi

 69. thor' hammer

  26 listopada 2017 at 19:10

  I’m not sure where you are getting your information, however great topic. I needs to spend a while finding out more or working out more. Thank you for wonderful information I used to be looking for this info for my mission.

 70. business advice

  2 grudnia 2017 at 17:00

  If you feel you’re prepared to tackle the difficulties of global company, follow our suggestions from magnate who have been there previously.

 71. walking aids for elderly uk

  3 grudnia 2017 at 01:39

  Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? With thanks

 72. business service

  3 grudnia 2017 at 01:48

  find out just how details, systems was associated with business, ways to make business less complicated as well as more effective utilizing our guidance from the professional business advancement.

 73. Hermosa Beach

  6 grudnia 2017 at 00:12

  I truly think this website needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. A lot of things to take into consideration.

  • DrinkAdvisor App

   16 grudnia 2017 at 00:46

   Thank you again. Some very valid points! When I browsed your blog I could feel myself getting smarter. After looking over a number of the post posts on your blog, I seriously like your way of blogging. I bet you sweat glitter.

 74. scoutmob

  8 grudnia 2017 at 13:11

  I’m here for the first time. Excellent web site you have got here. I know old school LinkedIn experts would agree with you. Top Reddit experts would love this. You have a good head on your shoulders.

 75. taruhan bola

  13 grudnia 2017 at 13:52

  Zune and iPod: Most humans review the Zune toward the Touch, but at the time seeing how slim and astonishingly minor and gentle it is, I attempt it toward be a instead one of a kind hybrid that brings together features of both the Contact and the Nano. It truly is Pretty colorful and gorgeous OLED display screen is somewhat scaled-down than the contact screen, nonetheless the player alone feels Extremely a little bit more compact and lighter. It weighs around 2/3 as significantly, and is substantially more compact in width and top, although becoming simply a hair thicker.

 76. agen judi bola

  13 grudnia 2017 at 15:59

  Concerning me and my husband we have owned extra MP3 avid gamers earlier mentioned the a long time than I can count, together with Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the closing handful of many years I have fixed down towards a person line of players. Why? Simply because I was delighted toward come across how well-designed and entertaining toward employ the underappreciated (and broadly mocked) Zunes are.

 77. zob percolator

  13 grudnia 2017 at 18:57

  Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 78. agen casino terpercaya

  14 grudnia 2017 at 04:27

  The Zune concentrates on currently being a Moveable Media Player. Not a website browser. Not a activity machine. Maybe inside the future it’ll do even greater within just these areas, still for previously it can be a excellent route in direction of arrange and hear towards your new music and motion pictures, and is devoid of peer inside of that respect. The iPod’s pros are its world-wide-web visiting and programs. If those solid even more persuasive, possibly it is your least complicated final decision.

 79. agen bola terpercaya

  14 grudnia 2017 at 15:19

  The new Zune browser is surprisingly positive, nevertheless not as beneficial as the iPod’s. It operates nicely, however isn’t really as instant as Safari, and includes a clunkier interface. If by yourself once in a while system upon having the internet browser that’s not an issue, yet if you’re coming up with towards go through the internet alot versus your PMP then the iPod’s larger sized screen and far better browser may possibly be significant.

 80. wizz air киев будапешт

  14 grudnia 2017 at 15:32

  I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 81. Executive Leads

  16 grudnia 2017 at 01:52

  We stumbled over here from a different page and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page again.

 82. hot new franchise opportunities

  16 grudnia 2017 at 18:54

  I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this issue?

 83. Entrepreneur Leads

  17 grudnia 2017 at 01:19

  Superb post however I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Kudos!

 84. cartier like love bracelet replica

  17 grudnia 2017 at 10:26

  The data talked about inside the report are several of the top available
  cartier like love bracelet replica

 85. casino online asia

  17 grudnia 2017 at 19:13

  This is turning out to be a little bit even further subjective, but I much prefer the Zune Market. The interface is colourful, is made up of further more flair, and some great capabilities together with ‚Mixview’ that allow for on your own instantly perspective related albums, songs, or other users identical towards what you’re listening in direction of. Clicking on one of those people will middle on that solution, and a further preset of „neighbors” will appear into see, permitting by yourself in direction of navigate over researching by comparable artists, songs, or users. Chatting of consumers, the Zune „Social” is in addition excellent entertaining, enabling you come across other people with shared choices and getting to be buddies with them. Oneself then can pay attention toward a playlist created dependent on an amalgamation of what all your pals are listening in direction of, which is also enjoyable. Individuals concerned with privacy will be relieved in the direction of understand by yourself can avert the community against viewing your specific listening routines if oneself hence select.

 86. franchise opportunities in md

  17 grudnia 2017 at 20:58

  My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for. can you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!

 87. Opportunity Leads

  18 grudnia 2017 at 00:43

  My partner and I stumbled over here from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

 88. agen casino online

  18 grudnia 2017 at 05:20

  Palms down, Apple’s application keep wins as a result of a mile. It is a massive preference of all forms of applications vs a alternatively not happy number of a handful for Zune. Microsoft has Options, particularly in just the realm of online games, however I am not certainly I would have to have towards wager upon the long run if this section is major toward on your own. The iPod is a a great deal improved conclusion in that scenario.

 89. At this time it seems like Expression Engine is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 90. zambesi coffee pot

  18 grudnia 2017 at 09:19

  Thank you, I have recently been looking for info about this topic for a long time and yours is the best I’ve found out till now. However, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 91. live casino online

  18 grudnia 2017 at 18:55

  Amongst me and my spouse we have owned further MP3 players previously mentioned the decades than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so on. But, the previous number of yrs I have settled down towards 1 line of players. Why? Considering that I was satisfied in the direction of investigate how well-designed and fun to seek the services of the underappreciated (and commonly mocked) Zunes are.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra