Z kraju

Czy do szkół trafią seksedukatorzy za aprobatą Ministerstwa Zdrowia? – odpowiedź na artykuł wpolityce.pl „Minister Radziwiłł stanowczo odcina się…”

To, że lewicowe i liberalne media wkładają ogromny wysiłek w sterowanie opinią publiczną stało się już aksjomatem, jednak to, że zjawisko takie ma miejsce w mediach prawicowych wydaje się zaskakujące. Tymczasem, ze smutkiem wypada poinformować opinię publiczną, że wiele organizacji broniących bezpieczeństwa tradycyjnego modelu rodziny oraz chrześcijańskich wartości coraz częściej spotyka się z wymownym brakiem odzewu, gdy próbują one alarmować media o szkodliwych działaniach oraz zaniechaniach popełnionych w wyżej wymienionym przedmiocie przez obecną władzę. Przodują w tym, niestety, media, które obecnie przejmują rolę alternatywnego mainstreamu, kojarzone najbardziej z panującym obozem.

Wyjątkowo, zdarzy się niekiedy, że wysyłane przez organizację taką jak nasza, ostrzeżenie przykuje uwagę którejś z tych redakcji, możemy jednak wtedy liczyć wyłącznie na ostrą, często pozamerytoryczną krytykę, którą trudno później jest sprostować. Podobna sytuacja zaistniała obecnie, gdy podczas krótkiego telefonicznego wywiadu udzielonego Krzysztofowi Skowrońskiemu w radiu Wnet udało się wyrazić zaniepokojenie rodziców z inicjatywy „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” oraz innych partnerskich prorodzinnych organizacji, w związku z dotyczącymi spraw etycznych, destrukcyjnymi działaniami rządu na arenie międzynarodowej, oraz nowym projektem Ministerstwa Zdrowia. Projekt MZ tylnymi drzwiami wprowadza do polskich szkół dodatkowe zajęcia edukacji seksualnej – bo tak należy nazwać ministerialny Narodowy Program Zdrowia edukacji prokreacyjnej.

W ślad za tym wystąpieniem, w portalu wPolityce.pl pojawił się artykuł Marzeny Nykiel pt. Minister Radziwiłł stanowczo odcina się od ideologii gender. Dlaczego organizacje i media, które nakręcały aferę rzucając oskarżeniami, milczą?.

Już na początku, by zdyskredytować naszą krytykę działań rządu, dziennikarka przywołuje w artykulesytuację, którą nierzetelnie interpretuje. Marzena Nykiel pisze: „Podobnie było w przypadku straszenia PiS-em i zarzucaniu ministrowi Kaczmarczykowi życzliwego przyjmowania do polskiego prawa rozwiązań mających uprzywilejować środowiska LGBT”.

Nasze, zarzuty były słuszne! Minister Kaczmarczyk reprezentując rząd Prawa i Sprawiedliwości wraz z 28. państwami UE na forum Rady Europy podpisał deklarację promocji i przyśpieszenia działań na rzecz LGBTQ. Ostatecznie na skutek naszej akcji sam PiS zdymisjonował Wojciecha Kaczmarczyka z zajmowanego stanowiska, a sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej przewagą głosów posłów PiS, 19.10.2016 negatywnie zaopiniowała „równościowe” tzw. Konkluzje Rady Europejskiej! Marszałek Marek Jurek podczas posiedzenia Komisji przedstawił wszystkie luki rzekomo „zabezpieczonego” przez pełnomocnika aktu. Podobnie nasza organizacja po konsultacjach przeprowadzonych w gronie kilku prawników różnych środowisk wysunęła swoje zastrzeżenia. Można je przeczytać w oświadczeniu na naszej stronie internetowej.
Wydanie wówczas przez PiS negatywnej opinii miało jednak znaczenie wyłącznie populistyczne i w żaden sposób nie przełożyło się na rzeczywiste stanowisko na forum Rady Europejskiej, gdzie Polska nadal pozostaje sygnatariuszem Konkluzji.

Niestety, cały artykuł Marzeny Nykiel nie tylko zawiera daleko idące insynuacje i mija się z prawdą, ale jest również wysoce nierzetelny. Nie odnosi się w najmniejszym stopniu do zarzutów wobec programu Ministerstwa Zdrowia postawionych w wywiadzie radiowym, ani do ich uszczegółowienia w materiale, który rozsyłany był przez nas do mediów, w tym również do redakcji wPolityce.pl. Materiał ten został też zamieszczony na stronie internetowej stop-seksualizacji.pl (patrz artykuł: PiS przeznaczył 9 mln zł na seksedukatorów w szkołach!!!).

Ani w jednym (wywiad radiowy), ani drugim (artykuł) przypadku nie zarzucaliśmy ministrowi prowadzenia działalności pro-genderowej – więc samo wypowiedzenie się ministra Radziwiła w tej kwestii jest chybione, a wątki naszych wypowiedzi poplątane, bądź celowo zmanipulowane przez autorkę.

Postawione przez nas Ministerstwu Zdrowia zarzuty (w przeciwieństwie do tych imputowanych nam przez autorkę), dotyczą fundamentalnej sprawy braku uzasadnienia dla jakichkolwiek zajęć dodatkowej edukacji prokreacyjnej – seksualnej. Nie musimy jako organizacja przez wiele miesięcy zabiegać o spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia, jak to się działo w przypadku kilku innych ministerialnych spotkań, po to, żeby ostatecznie uzyskać zapewnienie, że treść programu jest intencjonalnie właściwa, a proces ewaluacji będzie prowadzony w trakcie przebiegu programu w szkołach….
Muszę dodać, że kontaktowaliśmy się z Ministerstwem, w kwestii programu, jak również z Fundacją „Pro Longa Vita”. To od wewnątrz ministerstwa, zostaliśmy zaalarmowani o dziwnym pojawieniu się i niespotykanej procedurze wprowadzania tegoż prokreacyjnego programu. Z naszymi zarzutami można się zapoznać na stronie stop-seksualizacji.pl. Pan Minister nie może ich zakwestionować – ponieważ leżą one w sferze faktów, a nie ich interpretacji!

Formułując nasze zarzuty wobec Narodowego Programu Zdrowia – prokreacyjnego stajemy na stanowisku, że wprowadzenie takiego precedensu jest już z gruntu niebezpieczne i przyczyni się do nie dających się oszacować szkód w przyszłości, niezależnie od tego, co będą zawierały w swych scenariuszach proponowane zajęcia. Edukacja seksualna prowadzona na terenie placówek oświatowych w autorytecie rządu jest nieoczekiwanie pożądanym prezentem dla wszystkich tych środowisk, które po PiSie przejmą władzę i będą chciały w ramach tegoż programu realizować swoje własne koncepcje. Oto otrzymują od Ministerstwa Zdrowia „gotowca”, którego będą mogły wypełnić dowolnymi własnymi treściami. Czy nie jest to odłożone w czasie zrealizowane marzenie środowisk lewicowych?
Nikt nie powie wówczas (a stanie się to może już za dwa i pół roku), że edukatorzy seksualni nie mogą legalnie i z rządowej aprobaty działać na terenie szkół, ponieważ aktualny Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia właśnie ich tam wprowadza na zajęcia.

Minister widzi konieczność przeprowadzenia takiego programu, jednak proponowany zakres zajęć całkowicie duplikuje zagadnienia omawiane podczas zajęć wdż, włącznie z aspektem wychowawczym związanym z seksualnością.

Zajęcia wdż nie są obowiązkowe, rodzice mogą zwolnić dziecko, nie są obowiązkowe też zajęcia prowadzone przez zewnętrzne organizacje – tym rodzice w ogóle mogą odmówić obecności w szkole. Narodowy Program Zdrowia – to jednak narodowy program zdrowia – jego znaczenie jest obligujące i propagandowe! Powinien dotrzeć do każdego ucznia w szkole i wyposażyć w wiedzę obojętnie – czy pożądaną, czy niepożądaną (nawet jeśli deklarowane jest to inaczej) – w przeciwnym wypadku jego zadanie pozostaje niespełnione. Obecność programu ma być intensywna, widoczna w przestrzeni szkoły i agresywnie nachalna (materiały reklamowe, kampanie medialne) – taki jest bowiem propagandowy cel całego szerokiego programu prokreacyjnego i na to właśnie wydatkowane jest nie tylko dziewięć, prawie dziesięć, ale dwadzieścia jeden milionów złoty.

Stwarza to precedens, na dotychczas nie przedsięwziętą skalę, upubliczniania sfery, której delikatność i wstydliwość powinna być chroniona, a akty ekshibicjonizmu i instrumentalizacji traktowane jako nieetyczne.

Oczywiście są również zastrzeżenia do samych założeń programu opublikowanych w ofercie przetargu skierowanej do organizacji. Treść zajęć, o których przeprowadzenie aplikują organizacje nie jest znana, nie jest przygotowana, nie przeszła badań ani ewaluacji, nie podlega też pedagogicznemu nadzorowi Ministerstwa Edukacji. Nie zbadano ani nie orzeczono, czy prezentowane treści będą dostosowane do wieku uczniów – samodzielnie zdecydują o tym seksualni tutorzy, albo zamknięta w kręgu organizacji wąska grupa osób o nieokreślonych na seksualność poglądach? Bynajmniej nie nauczyciele, którzy muszą swoje kwalifikacje zdobywać na studiach podyplomowych w wymiarze 250-350 godzin i podlegają nadzorowi pedagogicznemu.

Ten naprędce przygotowany produkt zostanie dopiero zaprezentowany organizacjom, które w przypadku wygrania przetargu staną niejako pod ścianą z zaanektowaną już pulą pieniędzy na przeprowadzenie nieznanych im w treściach zajęć.

Deklaratywne intencje Ministerstwa Zdrowia niestety nie mogą być również odbierane z naiwnym zaufaniem z innych powodów.

Postawiony, w przywołanej przez redaktor Nykiel audycji, zarzut prowadzenia polityki pro-genderowej został sformułowany przez nas wobec Ministerstwu Edukacji w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej (pro LGBTQ). Na terenie placówek szkolnych toczy się ona pełną parą i nawet jeśli taki fakt, jak cofnięcie finansowania Fundacji Autonomia miał miejsce – to mamy nową ustawę oświatową Minister Anny Zalewskiej, która obligując szkoły do prowadzenia działalności antydyskryminacyjnej szeroko otwiera drzwi wszelkiej maści lewicowym organizacjom. Wcale nie muszą one korzystać z rządowych środków. Dysponują bowiem wystarczającymi europejskimi i prywatnymi funduszami. Dotychczas z pełnym przyzwoleniem przeprowadziły one na terenie szkół kampanie takie jak m.in. „Tęczowy piątek”, „16 dni przeciwko dyskryminacji”. Za wiedzą i aprobatą MEN podpisują z placówkami Kodeksy Równego Traktowania obdarzone patronatem Rzecznika ds. Równego Traktowania ministra Lipińskiego (!). Bez problemu też na terenie szkół działa Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Dotychczasowe działania rządu dowodzą, że nie tylko nie zamierza on wycofać się z kierunku wymuszonego ratyfikacją „Konwencji przemocowej”, przeciwnie, podejmuje nowe dewastujące zobowiązania na arenie międzynarodowej, dotyczące między innymi promowania norm całkowicie sprzecznych z polskim porządkiem prawnym i wszelkim zdrowym rozsądkiem. Zobowiązania te odpowiadają prowadzonej aktualnie polityce zacieśniania więzi z podmiotem – coraz bardziej politycznie i ideologicznie agresywnymi i wymagającymymi daleko idących etycznych kompromisów, takimi jak Unia Europejska, i coraz bardziej ONZ. Podpisanie trzech epokowych na arenie międzynarodowej deklaracji, Konkluzji Rady Europy o propagowani LGBTQ, przegłosowanie stanowiska niezależnego eksperta LGBTQ w ONZ oraz obecnie forsowanie „praw reprodukcyjnych” (aborcji, edukacji seksualnej, praw LGBTQ) jako praw kobiet również na forum ONZ oznacza, że bynajmniej wobec naszych partnerów i różnych organizacji będziemy uprawiali symulacyjne akty na rzecz zdeklarowanych kierunków działań. Kompletnie poza świadomością i wiedzą kibicujących partii szczerych wyborców, rząd wprowadził Polskę na drogę dotychczas potępianą przez społeczną większość wyborców – etyczny liberalizm.

Wobec takich działań trudno zachować naiwne zaufanie dla deklarowanych dobrych intencji, co jest przewodnim wątkiem propagandowego materiału wpolityce.pl – przeciwnie raczej rząd powinien spodziewać się weryfikującej i nieufnej obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni, którą intencjonalnie zachował dla własnej swobodnej dyspozycji i ukrył przed swoimi wyborcami.

Magdalena Trojanowska

w imieniu Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Źródło: Stop Seksualizacji

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

81 komentarzy

81 Komentarzy

 1. Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 2. Fabian

  20 kwietnia 2017 at 15:32

  There is definately a great deal to learn about this topic.
  I love all the points you’ve made.

 3. cheap h1z1 items

  12 maja 2017 at 17:43

  It’s great that you are getting thoughts from
  this paragraph as well as from our discussion made here.

 4. air bg samoletni bileti

  13 czerwca 2017 at 10:38

  Would you be interested in exchanging links?

 5. Florencio

  14 czerwca 2017 at 01:56

  Quiero darte las gracias por toda la orientación que ofreces en este artículo. Realmente, me ha servido mucho!

 6. under armour perth

  15 czerwca 2017 at 09:57

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 7. shoes online for women

  17 czerwca 2017 at 16:58

  {Don’t get me wrong, we aren’t going hungry, but issues are not fantastic at the second.

 8. kids shoes online shopping

  9 lipca 2017 at 02:10

  So you can purchase what ever you require on-line.|Even though the costs are stored at a low level, the quality of these products is second to none. Before purchase discount footwear, you must need to search on running shoes. How can you skip Christian Louboutin online shop!|They also have three blackout t-shirt styles dimension 3XL that you can choose from.

 9. Errol Tatsapaugh

  14 lipca 2017 at 18:10

  You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 10. porno cerdas

  20 lipca 2017 at 01:54

  ofrecen cámara web xxx en HD y micrófono.

 11. ChasBiarge

  20 lipca 2017 at 20:58

  Viagra Per Ragazzi [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Levitra Kaufen Berlin

 12. KelChalkhic

  23 lipca 2017 at 18:03

  Can Amoxicillin Test Positive For Cocaine [url=http://pricescial.com]buy cialis[/url] Cialis Purchases Without A Prescription

 13. Marlana

  14 sierpnia 2017 at 21:37

  ways to lose weight fast without exercise

 14. twerking

  15 sierpnia 2017 at 11:48

  the rest is viral video history.|Gaunt’s dataset includes videos of girls alone in their bedrooms, or with close friends, or groups of girls in living rooms or backyards.|In my humble opinion these

 15. free snap milfs

  20 sierpnia 2017 at 00:17

  snap milfs

 16. ChasBiarge

  24 sierpnia 2017 at 08:56

  Fluoxetine Visa No Doctor C.O.D. Express Delivery [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Over The Counter Cialis Equivalent

 17. KelChalkhic

  25 sierpnia 2017 at 08:41

  No Precreption Avodart 0.5 Mg [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Buy Lasix 100mg

 18. orgy milf

  27 sierpnia 2017 at 19:00

  yess it works

 19. Jesse Grillo

  30 sierpnia 2017 at 13:13

  You are obviously very knowledgeable. I shared this on Tumblr. I enjoyed reading this. I truly appreciate this posts. This website has some interesting and solid content.

 20. Jesse Grillo Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 09:21

  I will bookmark this. How could any of this be better stated? It could not.

 21. CEO adviser

  1 września 2017 at 04:38

  I was looking everywhere and this popped up like nothing! Babies and small animals probably love you.

 22. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 11:51

  Thumbs up! Try to make the guest write up as excellent as possible by promoting and dropping links.

 23. Jesse Grillo

  2 września 2017 at 00:05

  Spot on with this. How could any of this be better stated? It could not. When I read your blog I could feel myself getting smarter. Right here is some really useful info.

 24. tech adviser

  2 września 2017 at 07:50

  You have the best ideas. Who raised you? They deserve a medal for a job well done. Incredible.

 25. Jesse Grillo

  3 września 2017 at 04:06

  Your page is liked by this guy I recently met. I love articles like this one but I find myself spending hours simply browsing and reading. Neat blog. I had to take a break from kissing my boyfriend to write your article. You are my savior.

 26. buy boots online for women

  3 września 2017 at 19:26

  This is simply because these types of footwear are very much compatible with different kinds of clothes.|They barely get time to buy even the fundamental stuffs like high very best footwear for them or their households. Versatility is the key and footwear with Velcro straps instead of lace ups would be better suited.|I often question why it is that individuals shoes online store at all. It is because it sells Vigrx Plus at the official cost. That’s because it’s so simple to carry out price comparisons when shopping on-line.|You merely wouldn’t have accessibility to that numerous stores if you were relying on local shops. So, where in the world is the very best location to shop for shoes? Of program, topless means not wearing a top.|Before purchase discount shoes, you must need to search on operating shoes.

 27. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 08:15

  I just stumbled upon your page. I have added your post to my Reddit

 28. new business adviser

  4 września 2017 at 15:35

  My dad said they like your write ups page. Thank you!

 29. big data speaker

  4 września 2017 at 20:25

  I am impressed! I know seasoned Twitter pros would agree with you.

 30. Freddy Linsner

  4 września 2017 at 20:51

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 31. Jesse Grillo

  5 września 2017 at 20:36

  I could not refrain from commenting. This blog looks just like my old one Nice read.

 32. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 33. new business speaker

  8 września 2017 at 01:27

  I know top Blog experts would like your post. If your articles are always this helpful, I will be back. You have the best ideas. My professor wants to be a master in this field. Neat blog.

 34. Jesse Grillo

  8 września 2017 at 10:01

  You are a very persuasive writer. cool article and thought|Thanks for expressing your own posts I�d constantly stick to|Thank you almost all for the details.

 35. site themes

  9 września 2017 at 01:31

  I’ll equipment this assessment toward 2 styles of All those: present Zune owners who are taking into consideration an update, and people in america hoping to make a decision involving a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, together with the Sony Walkman X, nonetheless I expect this features you ample facts in the direction of make an mindful final decision of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as properly.)

 36. Manhattan Beach Marketing

  9 września 2017 at 01:44

  In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever before. I am totally impressed! It is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. Can you tell us more about this? Keep it up!

 37. escape room mckinney

  14 września 2017 at 10:03

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t understand why I can’t join it. Is there anyone else getting similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 38. apply pr in singapore

  15 września 2017 at 01:23

  I like this post! Thanks.

 39. cheap online shopping sites for clothes

  16 września 2017 at 01:21

  {The reality is standing for long could be known as as a time squander, which individuals can’t pay for.

 40. any blog

  16 września 2017 at 04:22

  Sorry for the huge examine, nevertheless I am genuinely loving the clean Zune, and expect this, as well as the Terrific critiques some other americans include prepared, will help on your own come to a decision if it’s the directly alternative for your self.

 41. Pete Kyzer

  16 września 2017 at 20:39

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 42. apply singapore pr

  16 września 2017 at 20:54

  Great post!

 43. download site

  17 września 2017 at 06:47

  Fingers down, Apple’s application shop wins through a mile. It really is a huge selection of all styles of programs vs a really sad alternative of a handful for Zune. Microsoft incorporates Strategies, specially within just the realm of video games, nonetheless I am not of course I might will need toward guess upon the potential if this feature is sizeable in direction of on your own. The iPod is a significantly superior determination within that case.

 44. e waste drop off

  17 września 2017 at 18:57

  I simply wanted to appreciate you once more. I do not know the things that I might have sorted out in the absence of the type of tactics contributed by you regarding such a field. It absolutely was a intimidating condition in my circumstances, but considering the professional strategy you processed it made me to cry with joy. I’m just happy for this information and as well , wish you are aware of a powerful job you are providing instructing some other people through the use of a blog. Probably you have never encountered any of us.

 45. recycling computer hardware

  17 września 2017 at 19:05

  I do accept as true with all of the ideas you’ve offered in your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for novices. May just you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 46. old computer disposal

  17 września 2017 at 19:06

  obviously like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth however I’ll certainly come back again.

 47. computer destruction

  17 września 2017 at 19:07

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a excellent activity on this matter!

 48. how to get pr in singapore

  18 września 2017 at 22:40

  I like this post! Thanks.

 49. e waste drop off

  19 września 2017 at 12:57

  I’ve learn several excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to make the sort of magnificent informative site.

 50. computer parts recycling

  19 września 2017 at 12:58

  Someone necessarily help to make critically posts I would state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual submit incredible. Fantastic process!

 51. e waste recycling near me

  19 września 2017 at 13:03

  I gotta bookmark this site it seems very useful extremely helpful

 52. how to get singapore pr

  19 września 2017 at 23:03

  I like this post! Thanks.

 53. escape room dallas

  20 września 2017 at 16:32

  I really like it when people come together and share opinions. Great blog, continue the good work!

 54. евтини билети

  21 września 2017 at 13:51

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 55. escape room dallas

  22 września 2017 at 07:14

  Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to generate a very good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 56. escape room dfw

  22 września 2017 at 13:38

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this. And he actually bought me dinner simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your site.

 57. escape room fort worth

  25 września 2017 at 17:53

  I blog frequently and I really appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 58. navy disc fascinator

  25 września 2017 at 22:25

  I am commenting to make you understand what a awesome encounter my daughter developed using your webblog. She even learned such a lot of issues, not to mention how it is like to possess a wonderful helping style to make the rest completely know just exactly a number of problematic things. You undoubtedly did more than her desires. Thank you for showing the beneficial, trusted, revealing and even fun guidance on your topic to Evelyn.

 59. escape room southlake

  26 września 2017 at 09:33

  I wanted to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every little bit of it. I have you book marked to look at new things you post…

 60. apply pr singapore

  27 września 2017 at 09:18

  Great post there! Keep it up!

 61. escape room plano

  27 września 2017 at 09:54

  I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 62. emotions mariah carey youtube

  27 września 2017 at 09:57

  Apple presently includes Rhapsody as an application, which is a great start out, nonetheless it is currently hampered as a result of the lack of ability to retailer regionally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit price. If this adjustments, then it will somewhat negate this ease for the Zune, nonetheless the Ten tunes for each thirty day period will even now be a huge moreover within just Zune Pass’ desire.

 63. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 64. www.thetelecommunications.net

  4 października 2017 at 08:05

  Concerning me and my spouse we’ve owned excess MP3 avid gamers previously mentioned the yrs than I can depend, which include Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the ultimate couple many years I’ve solved down in direction of just one line of gamers. Why? For the reason that I was happy to take a look at how well-designed and enjoyment in direction of retain the services of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 65. funny political satire

  5 października 2017 at 05:09

  I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post. magnificent blogs.

 66. The rooftop oc

  5 października 2017 at 05:28

  Well written! Thanks for posting this great posts.

 67. coffee maker just stopped working

  5 października 2017 at 17:29

  As a Newbie, I am continuously browsing online for articles that can help me. Thank you

 68. Russel Zonker

  7 października 2017 at 00:17

  Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 69. marijuana doctor

  7 października 2017 at 16:35

  You deserve a hug right now. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon.

 70. Rex Pisicchio

  7 października 2017 at 18:08

  It is really a great and helpful piece of info. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 71. Jesse Grillo

  8 października 2017 at 14:07

  good insight. I feel like people should send you cash for this great material.

 72. capsa online terpercaya

  9 października 2017 at 08:15

  Fingers down, Apple’s app retail outlet wins through a mile. It’s a substantial range of all styles of programs vs a in its place unhappy preference of a handful for Zune. Microsoft contains packages, specifically within just the realm of video games, nevertheless I am not of course I’d have to have in direction of bet upon the foreseeable future if this feature is vital to yourself. The iPod is a substantially greater final decision in just that situation.

 73. клубове софия жива музика

  10 października 2017 at 08:06

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 74. bandar bola terbesar

  11 października 2017 at 04:10

  Concerning me and my husband we have owned further more MP3 players over the decades than I can rely, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and many others. But, the remaining several several years I have fixed down in direction of 1 line of players. Why? Simply because I was content in the direction of investigate how well-designed and pleasurable toward employ the service of the underappreciated (and commonly mocked) Zunes are.

 75. computer electronics recycling

  13 października 2017 at 08:42

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 76. Johnnie Delosangeles

  14 października 2017 at 22:16

  Magnificent items from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and you are just too great. I actually like what you’ve bought right here, certainly like what you are saying and the way during which you say it. You make it enjoyable and you still care for to stay it wise. I cant wait to learn much more from you. This is really a tremendous web site.

 77. litle blog

  15 października 2017 at 15:54

  The Zune concentrates on getting a Transportable Media Player. Not a internet browser. Not a activity machine. Quite possibly inside of the foreseeable future it will do even better in those people areas, nevertheless for presently it is really a Good course in the direction of set up and pay attention towards your songs and films, and is without the need of peer within just that regard. The iPod’s positive aspects are its world wide web going to and applications. If those people strong further powerful, maybe it is your suitable alternative.

 78. Isaac Ebershoff

  15 października 2017 at 21:13

  I am always searching online for posts that can assist me. Thanks!

 79. Mesa oc hours

  15 października 2017 at 21:43

  Exceptionally well written! Your creative potential seems limitless. Babies and small animals probably love you. cool post. The people you love are lucky to have you in their lives.

 80. apps for nightlife

  16 października 2017 at 02:22

  Well written! I enjoy the info you provide here and can not wait to take a look when I get home. I shared this on my page and 20 of my friends have already read it! If your articles are always this helpful, I will be back. You appear to know a lot about this.

 81. Rex Novelly

  16 października 2017 at 07:32

  I take pleasure in, cause I found exactly what I used to be looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra