Z kraju

Czy do szkół trafią seksedukatorzy za aprobatą Ministerstwa Zdrowia? – odpowiedź na artykuł wpolityce.pl „Minister Radziwiłł stanowczo odcina się…”

To, że lewicowe i liberalne media wkładają ogromny wysiłek w sterowanie opinią publiczną stało się już aksjomatem, jednak to, że zjawisko takie ma miejsce w mediach prawicowych wydaje się zaskakujące. Tymczasem, ze smutkiem wypada poinformować opinię publiczną, że wiele organizacji broniących bezpieczeństwa tradycyjnego modelu rodziny oraz chrześcijańskich wartości coraz częściej spotyka się z wymownym brakiem odzewu, gdy próbują one alarmować media o szkodliwych działaniach oraz zaniechaniach popełnionych w wyżej wymienionym przedmiocie przez obecną władzę. Przodują w tym, niestety, media, które obecnie przejmują rolę alternatywnego mainstreamu, kojarzone najbardziej z panującym obozem.

Wyjątkowo, zdarzy się niekiedy, że wysyłane przez organizację taką jak nasza, ostrzeżenie przykuje uwagę którejś z tych redakcji, możemy jednak wtedy liczyć wyłącznie na ostrą, często pozamerytoryczną krytykę, którą trudno później jest sprostować. Podobna sytuacja zaistniała obecnie, gdy podczas krótkiego telefonicznego wywiadu udzielonego Krzysztofowi Skowrońskiemu w radiu Wnet udało się wyrazić zaniepokojenie rodziców z inicjatywy „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” oraz innych partnerskich prorodzinnych organizacji, w związku z dotyczącymi spraw etycznych, destrukcyjnymi działaniami rządu na arenie międzynarodowej, oraz nowym projektem Ministerstwa Zdrowia. Projekt MZ tylnymi drzwiami wprowadza do polskich szkół dodatkowe zajęcia edukacji seksualnej – bo tak należy nazwać ministerialny Narodowy Program Zdrowia edukacji prokreacyjnej.

W ślad za tym wystąpieniem, w portalu wPolityce.pl pojawił się artykuł Marzeny Nykiel pt. Minister Radziwiłł stanowczo odcina się od ideologii gender. Dlaczego organizacje i media, które nakręcały aferę rzucając oskarżeniami, milczą?.

Już na początku, by zdyskredytować naszą krytykę działań rządu, dziennikarka przywołuje w artykulesytuację, którą nierzetelnie interpretuje. Marzena Nykiel pisze: „Podobnie było w przypadku straszenia PiS-em i zarzucaniu ministrowi Kaczmarczykowi życzliwego przyjmowania do polskiego prawa rozwiązań mających uprzywilejować środowiska LGBT”.

Nasze, zarzuty były słuszne! Minister Kaczmarczyk reprezentując rząd Prawa i Sprawiedliwości wraz z 28. państwami UE na forum Rady Europy podpisał deklarację promocji i przyśpieszenia działań na rzecz LGBTQ. Ostatecznie na skutek naszej akcji sam PiS zdymisjonował Wojciecha Kaczmarczyka z zajmowanego stanowiska, a sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej przewagą głosów posłów PiS, 19.10.2016 negatywnie zaopiniowała „równościowe” tzw. Konkluzje Rady Europejskiej! Marszałek Marek Jurek podczas posiedzenia Komisji przedstawił wszystkie luki rzekomo „zabezpieczonego” przez pełnomocnika aktu. Podobnie nasza organizacja po konsultacjach przeprowadzonych w gronie kilku prawników różnych środowisk wysunęła swoje zastrzeżenia. Można je przeczytać w oświadczeniu na naszej stronie internetowej.
Wydanie wówczas przez PiS negatywnej opinii miało jednak znaczenie wyłącznie populistyczne i w żaden sposób nie przełożyło się na rzeczywiste stanowisko na forum Rady Europejskiej, gdzie Polska nadal pozostaje sygnatariuszem Konkluzji.

Niestety, cały artykuł Marzeny Nykiel nie tylko zawiera daleko idące insynuacje i mija się z prawdą, ale jest również wysoce nierzetelny. Nie odnosi się w najmniejszym stopniu do zarzutów wobec programu Ministerstwa Zdrowia postawionych w wywiadzie radiowym, ani do ich uszczegółowienia w materiale, który rozsyłany był przez nas do mediów, w tym również do redakcji wPolityce.pl. Materiał ten został też zamieszczony na stronie internetowej stop-seksualizacji.pl (patrz artykuł: PiS przeznaczył 9 mln zł na seksedukatorów w szkołach!!!).

Ani w jednym (wywiad radiowy), ani drugim (artykuł) przypadku nie zarzucaliśmy ministrowi prowadzenia działalności pro-genderowej – więc samo wypowiedzenie się ministra Radziwiła w tej kwestii jest chybione, a wątki naszych wypowiedzi poplątane, bądź celowo zmanipulowane przez autorkę.

Postawione przez nas Ministerstwu Zdrowia zarzuty (w przeciwieństwie do tych imputowanych nam przez autorkę), dotyczą fundamentalnej sprawy braku uzasadnienia dla jakichkolwiek zajęć dodatkowej edukacji prokreacyjnej – seksualnej. Nie musimy jako organizacja przez wiele miesięcy zabiegać o spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia, jak to się działo w przypadku kilku innych ministerialnych spotkań, po to, żeby ostatecznie uzyskać zapewnienie, że treść programu jest intencjonalnie właściwa, a proces ewaluacji będzie prowadzony w trakcie przebiegu programu w szkołach….
Muszę dodać, że kontaktowaliśmy się z Ministerstwem, w kwestii programu, jak również z Fundacją „Pro Longa Vita”. To od wewnątrz ministerstwa, zostaliśmy zaalarmowani o dziwnym pojawieniu się i niespotykanej procedurze wprowadzania tegoż prokreacyjnego programu. Z naszymi zarzutami można się zapoznać na stronie stop-seksualizacji.pl. Pan Minister nie może ich zakwestionować – ponieważ leżą one w sferze faktów, a nie ich interpretacji!

Formułując nasze zarzuty wobec Narodowego Programu Zdrowia – prokreacyjnego stajemy na stanowisku, że wprowadzenie takiego precedensu jest już z gruntu niebezpieczne i przyczyni się do nie dających się oszacować szkód w przyszłości, niezależnie od tego, co będą zawierały w swych scenariuszach proponowane zajęcia. Edukacja seksualna prowadzona na terenie placówek oświatowych w autorytecie rządu jest nieoczekiwanie pożądanym prezentem dla wszystkich tych środowisk, które po PiSie przejmą władzę i będą chciały w ramach tegoż programu realizować swoje własne koncepcje. Oto otrzymują od Ministerstwa Zdrowia „gotowca”, którego będą mogły wypełnić dowolnymi własnymi treściami. Czy nie jest to odłożone w czasie zrealizowane marzenie środowisk lewicowych?
Nikt nie powie wówczas (a stanie się to może już za dwa i pół roku), że edukatorzy seksualni nie mogą legalnie i z rządowej aprobaty działać na terenie szkół, ponieważ aktualny Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia właśnie ich tam wprowadza na zajęcia.

Minister widzi konieczność przeprowadzenia takiego programu, jednak proponowany zakres zajęć całkowicie duplikuje zagadnienia omawiane podczas zajęć wdż, włącznie z aspektem wychowawczym związanym z seksualnością.

Zajęcia wdż nie są obowiązkowe, rodzice mogą zwolnić dziecko, nie są obowiązkowe też zajęcia prowadzone przez zewnętrzne organizacje – tym rodzice w ogóle mogą odmówić obecności w szkole. Narodowy Program Zdrowia – to jednak narodowy program zdrowia – jego znaczenie jest obligujące i propagandowe! Powinien dotrzeć do każdego ucznia w szkole i wyposażyć w wiedzę obojętnie – czy pożądaną, czy niepożądaną (nawet jeśli deklarowane jest to inaczej) – w przeciwnym wypadku jego zadanie pozostaje niespełnione. Obecność programu ma być intensywna, widoczna w przestrzeni szkoły i agresywnie nachalna (materiały reklamowe, kampanie medialne) – taki jest bowiem propagandowy cel całego szerokiego programu prokreacyjnego i na to właśnie wydatkowane jest nie tylko dziewięć, prawie dziesięć, ale dwadzieścia jeden milionów złoty.

Stwarza to precedens, na dotychczas nie przedsięwziętą skalę, upubliczniania sfery, której delikatność i wstydliwość powinna być chroniona, a akty ekshibicjonizmu i instrumentalizacji traktowane jako nieetyczne.

Oczywiście są również zastrzeżenia do samych założeń programu opublikowanych w ofercie przetargu skierowanej do organizacji. Treść zajęć, o których przeprowadzenie aplikują organizacje nie jest znana, nie jest przygotowana, nie przeszła badań ani ewaluacji, nie podlega też pedagogicznemu nadzorowi Ministerstwa Edukacji. Nie zbadano ani nie orzeczono, czy prezentowane treści będą dostosowane do wieku uczniów – samodzielnie zdecydują o tym seksualni tutorzy, albo zamknięta w kręgu organizacji wąska grupa osób o nieokreślonych na seksualność poglądach? Bynajmniej nie nauczyciele, którzy muszą swoje kwalifikacje zdobywać na studiach podyplomowych w wymiarze 250-350 godzin i podlegają nadzorowi pedagogicznemu.

Ten naprędce przygotowany produkt zostanie dopiero zaprezentowany organizacjom, które w przypadku wygrania przetargu staną niejako pod ścianą z zaanektowaną już pulą pieniędzy na przeprowadzenie nieznanych im w treściach zajęć.

Deklaratywne intencje Ministerstwa Zdrowia niestety nie mogą być również odbierane z naiwnym zaufaniem z innych powodów.

Postawiony, w przywołanej przez redaktor Nykiel audycji, zarzut prowadzenia polityki pro-genderowej został sformułowany przez nas wobec Ministerstwu Edukacji w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej (pro LGBTQ). Na terenie placówek szkolnych toczy się ona pełną parą i nawet jeśli taki fakt, jak cofnięcie finansowania Fundacji Autonomia miał miejsce – to mamy nową ustawę oświatową Minister Anny Zalewskiej, która obligując szkoły do prowadzenia działalności antydyskryminacyjnej szeroko otwiera drzwi wszelkiej maści lewicowym organizacjom. Wcale nie muszą one korzystać z rządowych środków. Dysponują bowiem wystarczającymi europejskimi i prywatnymi funduszami. Dotychczas z pełnym przyzwoleniem przeprowadziły one na terenie szkół kampanie takie jak m.in. „Tęczowy piątek”, „16 dni przeciwko dyskryminacji”. Za wiedzą i aprobatą MEN podpisują z placówkami Kodeksy Równego Traktowania obdarzone patronatem Rzecznika ds. Równego Traktowania ministra Lipińskiego (!). Bez problemu też na terenie szkół działa Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Dotychczasowe działania rządu dowodzą, że nie tylko nie zamierza on wycofać się z kierunku wymuszonego ratyfikacją „Konwencji przemocowej”, przeciwnie, podejmuje nowe dewastujące zobowiązania na arenie międzynarodowej, dotyczące między innymi promowania norm całkowicie sprzecznych z polskim porządkiem prawnym i wszelkim zdrowym rozsądkiem. Zobowiązania te odpowiadają prowadzonej aktualnie polityce zacieśniania więzi z podmiotem – coraz bardziej politycznie i ideologicznie agresywnymi i wymagającymymi daleko idących etycznych kompromisów, takimi jak Unia Europejska, i coraz bardziej ONZ. Podpisanie trzech epokowych na arenie międzynarodowej deklaracji, Konkluzji Rady Europy o propagowani LGBTQ, przegłosowanie stanowiska niezależnego eksperta LGBTQ w ONZ oraz obecnie forsowanie „praw reprodukcyjnych” (aborcji, edukacji seksualnej, praw LGBTQ) jako praw kobiet również na forum ONZ oznacza, że bynajmniej wobec naszych partnerów i różnych organizacji będziemy uprawiali symulacyjne akty na rzecz zdeklarowanych kierunków działań. Kompletnie poza świadomością i wiedzą kibicujących partii szczerych wyborców, rząd wprowadził Polskę na drogę dotychczas potępianą przez społeczną większość wyborców – etyczny liberalizm.

Wobec takich działań trudno zachować naiwne zaufanie dla deklarowanych dobrych intencji, co jest przewodnim wątkiem propagandowego materiału wpolityce.pl – przeciwnie raczej rząd powinien spodziewać się weryfikującej i nieufnej obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni, którą intencjonalnie zachował dla własnej swobodnej dyspozycji i ukrył przed swoimi wyborcami.

Magdalena Trojanowska

w imieniu Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Źródło: Stop Seksualizacji

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

42 komentarze

42 Komentarzy

 1. Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 2. Fabian

  20 kwietnia 2017 at 15:32

  There is definately a great deal to learn about this topic.
  I love all the points you’ve made.

 3. cheap h1z1 items

  12 maja 2017 at 17:43

  It’s great that you are getting thoughts from
  this paragraph as well as from our discussion made here.

 4. white fascinator hats

  24 maja 2017 at 17:15

  you’re truly a excellent webmaster. The website loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a great task in this subject!

 5. air bg samoletni bileti

  13 czerwca 2017 at 10:38

  Would you be interested in exchanging links?

 6. Florencio

  14 czerwca 2017 at 01:56

  Quiero darte las gracias por toda la orientación que ofreces en este artículo. Realmente, me ha servido mucho!

 7. under armour perth

  15 czerwca 2017 at 09:57

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 8. shoes online for women

  17 czerwca 2017 at 16:58

  {Don’t get me wrong, we aren’t going hungry, but issues are not fantastic at the second.

 9. kids shoes online shopping

  9 lipca 2017 at 02:10

  So you can purchase what ever you require on-line.|Even though the costs are stored at a low level, the quality of these products is second to none. Before purchase discount footwear, you must need to search on running shoes. How can you skip Christian Louboutin online shop!|They also have three blackout t-shirt styles dimension 3XL that you can choose from.

 10. Errol Tatsapaugh

  14 lipca 2017 at 18:10

  You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 11. Roseann Balcerzak

  15 lipca 2017 at 20:25

  Very good written information. It will be beneficial to anyone who usess it, including yours truly :). Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

 12. Snap Milfs

  18 lipca 2017 at 20:12

  Free milf sex at http://snapmilfs.com

 13. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 14. porno cerdas

  20 lipca 2017 at 01:54

  ofrecen cámara web xxx en HD y micrófono.

 15. ChasBiarge

  20 lipca 2017 at 20:58

  Viagra Per Ragazzi [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Levitra Kaufen Berlin

 16. KennHitthype

  20 lipca 2017 at 23:20

  Real Propecia Results Hair Loss [url=http://cheapviapill.com]viagra online pharmacy[/url] Alli Diet Pills Sale

 17. Magnolia Zagara

  21 lipca 2017 at 00:30

  Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 18. navy fascinator headband

  21 lipca 2017 at 07:03

  It is really a great and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 19. womens boots cheap online

  21 lipca 2017 at 19:57

  Selecting from roughly 30 categories, you are sure to find what you are searching for.|Shoe tree helps to keep the footwear in a much better form and stop it from shrinking. There are races, polo, farming, equestrian performs, and a whole lot more. „It was a difficult time for the city back again then.|These shoes are as mild-excess weight as feasible, but also very durable. Trying the same exercise without the web would be slow and tough. Revitol extend mark: this product is for stopping extend mark.|Are you unhappy because of your overweight issue? Figure Skating Team ($9.sixteen on Amazon) and Patricia Shelley Bushman’s Indelible Tracings: The Tale of the 1961 U.S. No trouble of standing in long queue to procedure this.|This is certainly very easy and anybody can surely try it out. You do not have to travel from one location to another. Zappos was purchased by Amazon in 2009, but nonetheless operates as an independent store.|Most of the portals provide one hundredtwenty five cash back again in situation the consumer returns the item.

 20. KelChalkhic

  23 lipca 2017 at 18:03

  Can Amoxicillin Test Positive For Cocaine [url=http://pricescial.com]buy cialis[/url] Cialis Purchases Without A Prescription

 21. pale green fascinator

  24 lipca 2017 at 00:59

  Great work! This is the kind of info that are meant to be shared around the internet. Shame on the search engines for no longer positioning this submit higher! Come on over and visit my web site . Thank you =)

 22. There are some interesting points in time in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as wellyou have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 23. stovetop percolator

  31 lipca 2017 at 07:06

  Good day very nice site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am happy to seek out so many useful info here within the submit, we need work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 24. rayner билети

  2 sierpnia 2017 at 01:26

  I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 25. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 26. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 27. rachel steele red milf productions

  12 sierpnia 2017 at 23:15

  thanks for t5he info

 28. nud milf

  14 sierpnia 2017 at 10:46

  thanks for the onfo

 29. twerking

  14 sierpnia 2017 at 17:27

  by way of which to distinguish herself.|Some enterprising person backstage just occurred to be shooting video of the incident and, properly,

 30. Marlana

  14 sierpnia 2017 at 21:37

  ways to lose weight fast without exercise

 31. twerking

  15 sierpnia 2017 at 08:45

  other and laughed.|TWERKhoreo® is a weekly class held for our advanced twerkers who want to put their moves learnt from TWERKFit® classes into complicated routines.|I now have definitely no concentrate for the rest of the day due to the fact

 32. twerking

  15 sierpnia 2017 at 11:48

  the rest is viral video history.|Gaunt’s dataset includes videos of girls alone in their bedrooms, or with close friends, or groups of girls in living rooms or backyards.|In my humble opinion these

 33. twerking

  15 sierpnia 2017 at 13:20

  through which to distinguish herself.|Some enterprising person backstage just occurred to be shooting video of the incident and, effectively,

 34. twerking

  15 sierpnia 2017 at 14:52

  |In between spitting bars in her island accent, Nicki Minaj backs up her wagon on Busta Rhymes in his Twerk It” video.|Girls twerking turns me on as much

 35. twerking

  15 sierpnia 2017 at 16:24

  We cannot honestly say that we weren’t surprised and impressed by the sheer ingenuity of the Twerking Butt.|The employees at Scripps Ranch Higher College discussed a twerking incident involving students in a letter addressed to a college trustee.|

 36. twerking

  16 sierpnia 2017 at 03:37

  |Amongst spitting bars in her island accent, Nicki Minaj backs up her wagon on Busta Rhymes in his Twerk It” video.|Girls twerking turns me on as a lot

 37. twerking

  16 sierpnia 2017 at 05:15

  |It’s an extremely attractive point to do and it is my mission to take women out of their comfort zone and get them twerking.|Nonetheless,

 38. twerking

  16 sierpnia 2017 at 06:38

  this signifies up and down).|Our Instructors have been busy understanding the AUSSIE TWERK way and becoming Aussie Twerk Certified Instructors….

 39. Jesse Grillo

  19 sierpnia 2017 at 09:57

  I am continually browsing online for tips that can help me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever before. Well written!

 40. free snap milfs

  20 sierpnia 2017 at 00:17

  snap milfs

 41. летище софия полети

  23 sierpnia 2017 at 12:50

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 42. adult video milf

  23 sierpnia 2017 at 20:54

  thankw for the info

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra