Z kraju

Polska Jutra – Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego

W obliczu wyzwań i zagrożeń współczesnego świata, świadomi obowiązku i odpowiedzialności wynikłych z dziedzictwa naszych Ojców Ideowych, którzy poświęcili swoje życie walce o Wielką Polskę, my, działacze odrodzonego Obozu Narodowo-Radykalnego, mając na celu zachowanie depozytu Idei, wprowadzenie go w życie i przekazanie przyszłym pokoleniom, deklarujemy:

1. Zbawienie w Bogu ostatecznym celem człowieka

Bóg jest Dobrem Najwyższym, a zbawienie najważniejszym i ostatecznym celem życia człowieka. Przykazania wiary Chrystusowej wyrażonej w tradycyjnej nauce Kościoła rzymskokatolickiego kierują człowieka ku Prawdzie i wyznaczają etyczne ramy ziemskiej egzystencji. Podkreślając ogromną rolę katolicyzmu, będącego ponad tysiącletnim czynnikiem kulturotwórczym, filarem polskości i ostoją tożsamości narodowej, postulujemy wizję Wielkiej Polski jako państwa przenikniętego duchem katolickim.

2. Naród najwyższą wartością ziemską

Naród, rozumiany jako trwała, organiczna wspólnota kulturowa pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, stanowi dla nas najwyższą wartość doczesną. Członkiem Narodu polskiego jest każdy, kto poczuwa się do bycia Polakiem, odczuwa przywiązanie do polskiej tradycji i historii oraz jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka. Potępiając rasizm biologiczny, postulujemy zachowanie stanu homogeniczności etnicznej, który sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa.

3. Rodzina fundamentem Narodu

Rodzina, będąc fundamentem i bogactwem Narodu, jego podstawową komórką, rozumianą jako nierozerwalny związek małżeński kobiety i mężczyzny będzie objęta szczególną ochroną, zwłaszcza w obliczu kryzysu demograficznego i szerzącej się cywilizacji śmierci zmierzającej do jej rozkładu i unicestwienia. Powołanie do życia w rodzinie i odpowiedzialność za nią są w równym stopniu obowiązkiem kobiety, jak i mężczyzny. Rozsądna polityka prorodzinna i działania chroniące życie od poczęcia są jednym z głównych zadań polityki narodowo-radykalnej. Rodzicielstwo nie wyklucza pracy społecznej na rzecz Narodu i Ojczyzny oraz aktywności zawodowej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

4. Państwo organizacją polityczną Narodu

Państwo polskie jest emanacją zbiorowej woli Polaków. Państwo jest organizacją polityczną Narodu służącą pełnemu i wszechstronnemu rozwojowi członków Narodu oraz zabezpieczeniu interesów narodowych. Państwo polskie, pełniąc funkcję służebną wobec Narodu polskiego, będzie jednocześnie pełnić funkcje wychowawcze i będzie zobowiązane do umacniania tożsamości narodowej w szczególności poprzez kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i prowadzenie racjonalnej polityki pamięci opartej na prawdzie historycznej, wolnej od zewnętrznych wpływów.

5. Ustrój gwarantem sprawiedliwości i solidaryzmu narodowego

Ustrój Wielkiej Polski będzie stanowić kompozycję elementów wynikających wprost z tradycji i ducha polskości, przystosowanych do wyzwań XXI wieku. W swojej istocie będzie opierać się na autorytecie, zawierać suwerenność, hierarchiczność, organicyzm, samorządność i zasadę pomocniczości. Czynnikami decydującymi o miejscu w hierarchii nie będą majątek i urodzenie, lecz osiągnięty poziom moralny, zasługi na rzecz służby Ojczyźnie i poziom zdolności osobistych. Ograniczona zostanie rola partii politycznych jako instytucji szkodliwych, stawiających interes ugrupowań ponad wspólny interes Narodu, doprowadzających do sztucznych podziałów i konfliktów w łonie wspólnoty. Odrzucamy każdą formę totalitaryzmu, w tym liberalną demokrację, jako reżimy polityczne skrajnie szkodliwe dla wspólnoty narodowej. Wzmocnimy rolę samorządu terytorialnego i gospodarczego. Gmina, województwo, korporacja branżowa i inne organy samorządowe staną się ciałem pośredniczącym między obywatelem a administracją rządową.

6. Edukacja kuźnią elit Narodu

Przyszłość Narodu zależy od stopnia przygotowania i wychowania jego nowych elit, wolnych od wpływów zewnętrznych szkodzących wspólnocie. Edukacja będzie przeniknięta duchem narodowym, będzie kształcić postawy patriotyczne oraz przywiązanie do Narodu i Ojczyzny. Polska młodzież będzie poddana wychowaniu obywatelskiemu, wolnemu od demoralizacji, deprawacji i dewiacji, których źródła upatrywać należy w ideologiach osłabiających więzy rodzinne. W interesie państwa powinno być wspieranie rozwoju szkolnictwa i jego innowacyjności w taki sposób, by interesem uczących się było wspieranie Narodu i państwa. Doprowadzimy do odrodzenia szkół zawodowych i techników. Szkolnictwo wyższe będzie cieszyło się szeroką autonomią, wolną od nacisków zewnętrznych i nieograniczoną w swych aspiracjach, tworząc swoistą „rzeczpospolitą akademicką”, będącą sprawdzianem nowych elit duchowych.

7. Wojsko Polskie na straży interesów Narodu

Wojsko polskie, nawiązując do wielowiekowych tradycji oręża polskiego, będzie przeniknięte duchem narodowym, będzie stać na straży bezpieczeństwa i będzie rzeczywistym gwarantem niepodległości Ojczyzny. Hierarchia, porządek i dyscyplina wojskowa będą promieniować na resztę Narodu, wyrabiając wśród Polaków, poprzez obowiązkowe powszechne przeszkolenie wojskowe, postawy patriotyczne i cechy obywatelskie. Wojsko Polskie będzie służyć wyłącznie celom obronnym Polski oraz zabezpieczeniu istotnych polskich interesów poza granicami państwa. Polscy żołnierze nigdy nie wezmą udziału w obcych wojnach niesłużących interesom Narodu. Etos żołnierza polskiego zostanie przywrócony, a jego mundur odzyska dawny szacunek wśród Polaków.

8. Gospodarka w służbie całego Narodu

Celem narodowo-radykalnej polityki społeczno-gospodarczej będzie przede wszystkim wypracowanie sprawiedliwego konsensusu pozwalającego na realizację interesów całego Narodu. Jesteśmy zwolennikami gospodarki trójsektorowej. Po pierwsze, strategiczne sektory gospodarki muszą pozostać pod kontrolą państwa. Po drugie, zadbamy o rozwój spółdzielczości i akcjonariatu pracowniczego. Po trzecie, własność prywatna, jako jeden z filarów systemu gospodarczego, będzie pełnić funkcję nie tylko ekonomiczną, ale przede wszystkim społeczną. Jesteśmy stanowczymi przeciwnikami rozdętej biurokracji i przywilejów dla ponadnarodowych koncernów. Z Narodu najemnych pracowników Polacy staną się gospodarzami swego kraju. Nie ma naszej zgody na oddzielenie zysków od pracy. Własność prywatna i system nie będą źródłami umacniania wyzysku i niesprawiedliwości społecznej. Państwo będzie chronić i stymulować rozwój gospodarki narodowej.

Państwo polskie nie będzie bezczynnie przyglądać się emigracji zarobkowej Polaków. Obowiązkiem państwa będzie stworzenie warunków, które umożliwią szerokim masom znalezienie pracy w Ojczyźnie. Nie będziemy tolerować sytuacji, w której nasi rodacy są zmuszeni do szukania godnego życia poza granicami własnego państwa. Żeby pozyskać środki na stworzenie miejsc pracy, opodatkujemy wielki kapitał i znacjonalizujemy rozkradziony poprzez tzw. prywatyzację majątek narodowy. Ostatecznie skończymy z uprzywilejowaną pozycją zagranicznego kapitału, który, zamiast pomnażać majątek narodowy, przyczynia się do zaniżania wartości pracy i jest źródłem drenażu zysków za granicę, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za koszty społeczne. Uprzemysłowimy Polskę i obierzemy kierunek na jak największą samodzielność gospodarczą poprzez pobudzenie i przestawienie produkcji na zaspakajanie potrzeb Narodu, a nie przypisaną rolę w międzynarodowym podziale pracy.

9. Kultura fundamentem tożsamości Narodu

Kultura, jako jeden z fundamentów tożsamości narodowej, będzie znajdować się pod szczególną ochroną. W obliczu ofensywy libertyńskiej, rozprzestrzeniania się pseudokultury, niszczenia dorobku przeszłych pokoleń i relatywizacji uniwersalnych dogmatów cywilizacji łacińskiej przywrócimy należyte miejsce kulturze narodowej oraz będziemy promować i tworzyć nowe wzorce kulturowe, których zadaniem będzie służba przestrzeganiu etyki katolickiej w życiu publicznym i rozwojowi osobowemu jej odbiorców. Oprócz aspektów duchowych podkreślamy wielką wagę dziedzictwa narodowego, jako wielopokoleniowego dorobku materialnego i językowego ściśle związanego z przywiązaniem do ziemi ojczystej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego. Miłość do swojej małej ojczyzny objawiała się w wytworzeniu osobliwych kultur regionalnych, wzbogacających i nadających wyjątkowy charakter w wymiarze ogólnonarodowym. Zachowanie tej naturalnej równowagi i wzajemnego uzupełniania uważamy za kluczowe, a swym zakresem sięgające pozostałych sfer życia Narodu polskiego.

10. Kresy Wschodnie ośrodkiem polskości i dziedzictwem Narodu

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy przelewali krew w imię niepodległości i wolności, dalej pozostają w naszych sercach ważnymi ośrodkami polskości, a zamieszkujący je Polacy – naszymi braćmi, którzy powinni mieć prawo stanowienia o losach Ojczyzny. Oderwanie tych ziem od macierzy przez sowiecki imperializm w wyniku II wojny światowej było komunistyczną zbrodnią, która nie może ulec zapomnieniu ani przedawnieniu. Nie zgadzamy się na bezwarunkowe wyrzeczenie się przez Polskę jej dziedzictwa na Wschodzie, a postawę taką, którą forsują obecnie środowiska lewicowo-liberalne, uważamy za przejaw narodowego zaprzaństwa i zdradę.

11. Polityka zagraniczna wyrazem interesów Narodu

Na gruncie międzynarodowym państwo polskie będzie kierować się tylko i wyłącznie dążeniem do realizacji dobrze pojmowanego interesu narodowego. Miejsce, w jakim leży Polska, od wieków stanowi probierz żywotności i siły Narodu. Położenie między potęgami, z jednej strony Niemcami, a z drugiej Rosją, wymagało od Polaków wytworzenia niespotykanej woli przetrwania. Obecnie nadszedł czas, żeby zabezpieczyć polityczną, gospodarczą i militarną suwerenność Polski. Zrobimy to poprzez zainicjowanie realnej współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które łączy wspólna, niejednokrotnie bolesna i pełna wzajemnych krzywd, historia oraz doświadczenia. Jedynie silny i niezależny blok państw naszego regionu będzie w stanie umożliwić prowadzenie podmiotowej polityki w zglobalizowanej rzeczywistości. Nie upatrujemy swojej przyszłości i bezpieczeństwa państwa w atlantyckich gwarancjach, unijnej biurokracji i serwilizmie wobec rosyjskiego imperializmu. Opowiemy się przeciwko wszelkim zapędom imperialistycznym, a za dobrowolną współpracą niepodległych państw narodowych.

Polska powinna czynnie wspierać i wzmacniać organizację polskich diaspor w duchu samopomocy, solidarności, a także przechowywania, krzewienia i budowania kultury polskiej. Sama aktywność Polaków powinna być ukierunkowana na lobbowanie takich działań państwa gospodarza, które byłyby tożsame z interesami Państwa Polskiego. Należy więc stworzyć taką wspólnotę poza granicami Ojczyzny, by była ona sprawnym narzędziem w stosunkach międzynarodowych.

12. Federacja państw Europy Środkowo-Wschodniej przyszłością Cywilizacji Łacińskiej

Polska ma do wypełnienia doniosłą misję, która przejawia się przez całe istnienie polskiej państwowości. Polska jest powołana do bycia przewodnikiem odrodzenia cywilizacji łacińskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Żeby to było możliwe, Polska stanie się państwem-przykładem odrodzenia chrześcijańskiego, a następnie wyjdzie z inicjatywą współpracy politycznej, gospodarczej i kulturowej z państwami regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. W dobie starcia cywilizacji nie może być miejsca na tolerowanie słabego poczucia tożsamości Europy, dlatego Polska, jako odwieczny filar cywilizacji wyrosłej na chrześcijaństwie, będzie inicjatorem ożywczego ruchu, który z Europy Środkowo-Wschodniej rozprzestrzeni się na cały kontynent.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

112 komentarzy

112 Komentarzy

 1. Alek

  1 maja 2017 at 13:14

  Deklaracja ONR bardzo mi się podoba.Najważniejsze zagadnienia Państwa i Narodu zostały poruszone.Życzę powodzenia.

 2. Czesław

  1 maja 2017 at 15:40

  „Trójmorze” tzn. współgra to z deklaracjami Prezydenta A.Dudy a może to jest jedność.

  • Paweł

   1 maja 2017 at 16:09

   @Czeslaw

   ONR zaczyna przypominać bardziej radykalny wentyl bezpieczeństwa.

   Ps. @ONR z tym współczesnym katolicyzmem daleko nie zajedziecie.

 3. Maciek

  1 maja 2017 at 17:11

  Nazim,rasizm i nienawisc do innych jeszcze nikomu nie wyszlo na dobre.mozna byc patyjota i kochac swoj kraj ale zyc i wspolpracowac trzeba ze wszystkimi.dzieki nazizmowi 70 lat temu zginelo 50 milionow ludzi.

  • Forgetolerance

   1 maja 2017 at 21:48

   Dzięki pasożydom.

  • Paweł

   2 maja 2017 at 09:13

   @Maciek

   Doskonale opisałeś izrael, syjonistów, talmudystów, upowców i tym podobnych. Polscy nacjonaliści nie mają z tym nic wspólnego.

 4. wiesscar

  1 maja 2017 at 18:53

  Dwie uwagi:
  1) religia rzymskokatolicka ale bez koncepcji judeochrzescijanstwa czyli bez koncepcji Terlikowskiego bo wtedy wyznajemy kult starszych braci jako Narodu Wybranego,
  2) Federacja ABC
  Czesi glownie ateisci, Rumuni prawoslawni, Ukraincy grekokatolicy i prawosławni,
  jedynie polowa Wegrow to katolicy,
  katolicy to tez Slowacy i Chorwaci.
  Zatem budowa swiata kultury lacinskiej w Federacji ABC to malo realna wizja.

 5. wiesscar

  1 maja 2017 at 19:16

  Jezeli Europa bedzie dalej niszczona przez Merkel i Franka to Polska nie da rady ratowac chrzescijanska Europe.
  Musimy Polacy myslec o sobie.
  Czyli szukac sojuszy.
  Pomyslec w przyszlosci o porozumieniu o nieagresji z kalifatami zachodniej Europy.

 6. Tekst komentarzem

  1 maja 2017 at 19:20

  Zbawienie celem
  Naród wartością
  Rodzina fundamentem
  Państwo organizacją
  Ustrój gwarantem
  Edukacja kuźnią
  Wojsko strażnikiem
  Gospodarka służbą
  Kultura fundamentem
  Kresy ośrodkiem
  Polityka wyrazem
  Federacja przyszłością

 7. nnnn

  2 maja 2017 at 11:07

  Popieram w 100% tylko radykalizm może nas wyzwolić z tego lewctwa i żydostwa w naszym kraju.

 8. Dan Ruggiere

  8 maja 2017 at 00:32

  Press Release Submission

 9. Ginny Queller

  9 maja 2017 at 01:11

  Great short article.

 10. Esteban Brombach

  25 maja 2017 at 06:05

  I discovered something from this.

 11. Dong

  12 czerwca 2017 at 22:56

  Me parece maravilloso estar leyendo este tema de una forma tan fácil. Es muy agradable y fácil de entender!

 12. oakley nz

  15 czerwca 2017 at 04:22

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 13. бг билети

  17 czerwca 2017 at 23:16

  Would you be interested in exchanging links?

 14. shoe sales online free shipping

  26 czerwca 2017 at 08:52

  The on-line store can act as a great extension counter accessible to your clients all more than the city.|A mild color shirt below a dark elegant suit influences a strong guy within you.

 15. womens cheap shoes online

  2 lipca 2017 at 06:35

  Recommended reads includeNikki Nichols’ Frozen in Time: The Enduring Legacy of the 1961 U.S.|You can avoid this kind of a scenario by getting a pair of footwear on-line.

 16. Would you be interested in exchanging links?

 17. best shoe shops online

  16 lipca 2017 at 07:20

  Actually, some of the very best ipad games online are an evolution of the other existing applications in the internet.

 18. fanduel promo code

  19 lipca 2017 at 13:14

  Incredible quest there. What occurred after? Good luck!

 19. linux programming help

  29 lipca 2017 at 08:54

  This is best programming help service in the world

 20. самолетно разписание

  7 sierpnia 2017 at 14:10

  Would you be interested in exchanging links?

 21. computer disposal near me

  14 sierpnia 2017 at 01:27

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 22. Su

  14 sierpnia 2017 at 18:41

  lose weight 500 calories a day

 23. Brawley Marijuana

  19 sierpnia 2017 at 09:11

  Top Pinterest professionals would agree. To think, I was confused a minute ago. You have a number of great facts there.

 24. Wine/Spirits business

  19 sierpnia 2017 at 16:13

  You can definitely see your expertise in the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 25. free snap milfs

  19 sierpnia 2017 at 22:12

  snap milfs

 26. technology adviser

  23 sierpnia 2017 at 22:28

  I enjoyed reading this. Hello from Nevada. Hit me up! Well written!

 27. milfs looking for fun

  27 sierpnia 2017 at 05:19

  yes it work

 28. Ontario Marijuana

  29 sierpnia 2017 at 23:56

  I will be subscribing to your feed. My neighbor would like to be a master in this topic. I could not refrain from commenting. I actually felt my brain growing when I browsed your blog. There are certainly a lot of information to take into consideration.

 29. very nice post, i certainly love this website, keep on it

 30. startup speaker

  30 sierpnia 2017 at 08:22

  I had to take a break from kissing my boyfriend to write your write up. Great little bit of written content. Such a deep answer! This might be a weird thing to to say but, I really like your blogs.

 31. women shoes online

  31 sierpnia 2017 at 03:34

  For occasion, women choose strappy footwear for summer time and ankle boots for the winter season.|If you are truly interested to play ipad games online, it is essential that you download them first. Now, there are numerous various variations of the Chanel two.55. The most prominent function of Aspis Forte is low cost.|With a couple of clicks of your mouse, you can have a broad variety of choices in footwear in front of you.

 32. Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 11:31

  This is an excellent, an eye-opener for sure! Hit me up! You should be thanked more often. So thank you!!

 33. new business speaker

  31 sierpnia 2017 at 20:24

  Any new info. I check your page every few days. Right here is some really useful info. Blog experts would really love your website. I could not resist commenting.

 34. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 06:56

  How could any of this be better stated? It could not. I wants to be a master in this topic someday.

 35. полети софия милано

  1 września 2017 at 13:15

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 36. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 15:21

  This might be a weird thing to to say but, I really love your websites. Blog experts would agree with your blog. I am trying to learn more about this subject.

 37. tech adviser

  1 września 2017 at 22:24

  It is really unbelievable you do not have a larger following. I have learned new things through your page. Great tips and very easy to understand. great insight.

 38. technology adviser

  2 września 2017 at 06:00

  I am continually browsing online for tips that can help me. Keep doing what you are doing! Your perspective is really refreshing.

 39. Jesse Grillo

  3 września 2017 at 02:27

  Our community is better because you are in it. magnificent post. I really like your writing style. That is a smart way of thinking about it.

 40. new business adviser

  4 września 2017 at 07:57

  My boyfriend would like to be a mentor in this topic. Somehow you make time stop and fly at the same time. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon.

 41. cannabis

  4 września 2017 at 13:04

  Some nice points there. This might be a weird thing to to say but… I really love your pages. Well this is strange, when I started my Iphone this site was loaded. I enjoy the information you provide here.

 42. Rickie Savoy

  4 września 2017 at 17:16

  Hi there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.

 43. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 21:51

  I really like your article. I love your pages but, I am dyslexic. Do you have you tube videos on the topic? I know top Blog professionals would agree. great post! Well written!

 44. investor speaker

  6 września 2017 at 00:32

  When I read your article I could feel myself getting smarter. I just by luck found your write ups.

 45. technology adviser

  8 września 2017 at 03:37

  I bet seasoned Reddit professionals would love your post. I am continually browsing online for tips that can help me. it is like you wrote the book on it or something.

 46. tech speaker

  8 września 2017 at 12:21

  Incredible! This blog looks just like my old one Nice read. cool job on this article!

 47. Jesse Grillo Jesse Grillo

  9 września 2017 at 03:38

  I needed this. You pretty active on Blog?

 48. blog tips

  10 września 2017 at 14:19

  Zune and iPod: Most people in america assess the Zune toward the Touch, yet when observing how skinny and surprisingly minor and gentle it is, I just take it in direction of be a pretty one of a kind hybrid that combines characteristics of the two the Contact and the Nano. It is very colorful and gorgeous OLED display screen is somewhat smaller sized than the touch screen, but the player itself feels quite a bit more compact and lighter. It weighs regarding 2/3 as significantly, and is appreciably lesser inside of width and top, despite the fact that being precisely a hair thicker.

 49. casual shoes online shopping

  10 września 2017 at 14:31

  So you can purchase what ever you need on-line.|Even although the costs are kept at a reduced level, the quality of these products is second to none. Before buy discount shoes, you should require to lookup on operating shoes. How can you miss Christian Louboutin online shop!|They also have three blackout t-shirt styles size 3XL that you can select from.

 50. escape room burleson

  12 września 2017 at 09:25

  Great information. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 51. escape room denton

  14 września 2017 at 06:51

  Great web site you have got here.. It’s hard to find good quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 52. how to apply singapore pr

  14 września 2017 at 21:54

  I like this post! Thanks.

 53. the blog

  16 września 2017 at 06:55

  I am going to tools this evaluate in the direction of Two patterns of These: recent Zune homeowners who are contemplating an enhance, and Those people making an attempt toward come to a decision among a Zune and an iPod. (There are other gamers well worth thinking about out there, which includes the Sony Walkman X, still I count on this gives yourself sufficient info to create an informed decision of the Zune vs gamers other than the iPod line as perfectly.)

 54. top charities

  16 września 2017 at 13:21

  When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Many thanks!

 55. Tracy Chiang

  16 września 2017 at 17:06

  Its such as you read my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e book in it or something. I feel that you simply could do with some p.c. to force the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 56. singapore pr

  16 września 2017 at 19:23

  Great post!

 57. blog resource

  17 września 2017 at 09:49

  The Zune concentrates on staying a Moveable Media Player. Not a website browser. Not a sport machine. Quite possibly in just the upcoming it’ll do even better within people areas, still for now it really is a Great course in direction of set up and pay attention in the direction of your new music and videos, and is with out peer in that regard. The iPod’s benefits are its world wide web checking out and apps. If those people solid further more persuasive, potentially it is your least difficult selection.

 58. permanent resident

  17 września 2017 at 11:05

  I like this post! Thanks.

 59. electronic dump

  17 września 2017 at 17:32

  Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost all important infos. I would like to look extra posts like this.

 60. electronic recycle near me

  17 września 2017 at 17:34

  Keep up the great piece of work, I read few posts on this site and I believe that your site is really interesting and contains circles of great info .

 61. electronic recycling companies

  17 września 2017 at 17:35

  Dead pent content, Really enjoyed reading through.

 62. disposing old computers

  17 września 2017 at 17:35

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 63. singapore permanent resident

  17 września 2017 at 21:00

  I like this post! Thanks.

 64. donate shoes

  18 września 2017 at 02:58

  This site truly has all the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 65. apply pr

  18 września 2017 at 21:03

  I like this post! Thanks.

 66. apply for pr

  19 września 2017 at 21:29

  I like this post! Thanks.

 67. софия бургас самолет

  20 września 2017 at 18:19

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 68. escape room dallas

  22 września 2017 at 04:31

  Great article! We are linking to this great content on our site. Keep up the great writing.

 69. escape room dfw

  23 września 2017 at 11:09

  Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thank you for supplying this info.

 70. Merely wanna input that you have a very nice website , I the pattern it really stands out.

 71. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 72. escape room southlake

  26 września 2017 at 06:46

  Howdy, I think your web site may be having internet browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great website!

 73. apply pr singapore

  26 września 2017 at 19:26

  Great post there! Keep it up!

 74. emotions wheel printable

  27 września 2017 at 10:00

  Sorry for the massive research, nevertheless I am genuinely loving the fresh new Zune, and expect this, as perfectly as the quality assessments some other humans comprise written, will help your self come to a decision if it is really the straight option for your self.

 75. singapore pr

  27 września 2017 at 13:48

  Nice.

 76. Miguneingzep

  28 września 2017 at 17:27

  Buy Cialis Online Without Prescription Propecia Stada cheap cialis Vigre In Usa Without Prickription

 77. Miguneingzep

  28 września 2017 at 20:09

  Cialis Levitra Yahoo What Is Zithromax Z Pak Sivacracy Amoxil Net buy cialis Canada Meds Without A Prescription Buy Pfizer Viagra Uk Buy

 78. Miguneingzep

  2 października 2017 at 09:14

  Ebay Cheap Cialis Cialis Online Rush Delivery viagra Amoxicillin Reaction Rash Will Propecia Work Forever Regrow Hair

 79. Miguneingzep

  2 października 2017 at 12:28

  Cialis Comparateur De Prix Viagra Women Effects viagra Amiloride Furosemide Code Red 7 Seconds Pill

 80. www.thetelecommunications.net

  4 października 2017 at 05:26

  Concerning me and my husband we’ve owned further MP3 gamers about the yrs than I can depend, which include Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and many others. But, the past couple many years I’ve solved down toward one particular line of players. Why? Considering the fact that I was content in the direction of explore how well-designed and exciting toward employ the underappreciated (and commonly mocked) Zunes are.

 81. escape room frisco

  4 października 2017 at 21:33

  Hello there, There’s no doubt that your web site may be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 82. play comedy video

  5 października 2017 at 00:11

  You saved me a lot of hassle just now. it is like you wrote the book on it or something. good post. Do you have videos on the subject? I enjoyed reading this.

 83. satire shows

  5 października 2017 at 03:56

  Do you have any video of that? I am a fan of Unified but I’ve always been a fan of marijuana doctors. Your blog is really useful. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further posts thank you once again.

 84. zambesi coffee pot

  5 października 2017 at 06:54

  naturally like your website however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality on the other hand I¡¦ll certainly come back again.

 85. Miguneingzep

  5 października 2017 at 11:59

  Cialis Free Sample Phone Cialis Receta Medica Cialis In Deutschland Kaufen viagra Como Obtener Priligy Cialis Y La Comida Canadian Phrmacy

 86. Jesse Grillo

  5 października 2017 at 22:04

  Great tips and very easy to understand. You have a great sense of humor. Spot on with this. I bet you make babies smile.

 87. Stanley Potteiger

  6 października 2017 at 20:48

  Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

 88. Marijuana Dispensary

  7 października 2017 at 00:50

  Fantastic post! You have a great sense of humor. I work in the Sativa industry. Crazy odd, when I opened my browser this website was already loaded.

 89. Josef Oltrogge

  7 października 2017 at 14:39

  Thank you a lot for providing individuals with such a breathtaking possiblity to check tips from this blog. It is always so superb and as well , stuffed with amusement for me and my office friends to search your web site nearly 3 times weekly to read the newest guides you will have. And lastly, we’re certainly fulfilled for the excellent creative ideas you serve. Certain 4 tips in this posting are really the best I’ve had.

 90. Miguneingzep

  8 października 2017 at 10:40

  Allergic Itching Due To Amoxicillin viagra online pharmacy Dose Zithromax Propecia Kaufen Deutschland Cephalexin Dermatitis

 91. Miguneingzep

  8 października 2017 at 13:13

  Cephalexin Family Finasteride 1mg Tablets For Sale buy viagra Levitra Kaufen Mit Rezept Canedian Pharmacy

 92. Mesa oc happy hour

  9 października 2017 at 01:07

  Kudos. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my page. I think the admin of this web website is really working hard in support of his web site, since here every material is quality based information.

 93. judi online

  9 października 2017 at 01:44

  This is taking a bit even more subjective, nonetheless I substantially desire the Zune Current market. The interface is colorful, consists of further aptitude, and some interesting capabilities like ‚Mixview’ that make it possible for yourself abruptly see related albums, new music, or other customers very similar towards what you might be listening to. Clicking on 1 of all those will middle on that products, and a further preset of „neighbors” will arrive into impression, allowing for your self in direction of navigate in close proximity to studying by comparable artists, music, or buyers. Speaking of users, the Zune „Social” is way too ideal exciting, allowing for your self find some others with shared preferences and turning out to be pals with them. Your self then can hear toward a playlist constructed dependent upon an amalgamation of what all your mates are listening towards, which is also thrilling. Those apprehensive with privacy will be relieved toward know on your own can avert the general public from watching your particular person listening practices if yourself as a result just take.

 94. клубове и музика на живо

  9 października 2017 at 19:11

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 95. Miguneingzep

  13 października 2017 at 12:43

  Amoxicillin Shipping To China Comprar Cialis Soft Online cialis Propecia Liver Damage Herbal Propecia Engorda Garantia De Satisfaccion Cialis Migraine

 96. Miguneingzep

  13 października 2017 at 15:30

  Viagra Professional Vs Regular Viagra viagra Cialis Generico Postepay Canada Drug Amex Secure Ordering Bentyl Internet Free Shipping Store Munich

 97. Miguneingzep

  14 października 2017 at 17:44

  Accutane Buy Online E’ Sicuro Comprare Viagra On Line Dutasteride viagra prescription Surdosage Levitra

 98. Delmar Vanscooter

  14 października 2017 at 18:48

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 99. weed app

  14 października 2017 at 23:46

  My boyfriend turned me onto your articles. You have a great sense of humor. Right here is some really useful info.

 100. Kelsie Sambucetti

  15 października 2017 at 17:50

  I don’t even understand how I ended up here, but I thought this put up used to be good. I don’t realize who you are but certainly you’re going to a famous blogger in the event you are not already 😉 Cheers!

 101. my resource

  15 października 2017 at 20:59

  Sorry for the large evaluate, nevertheless I’m fairly loving the clean Zune, and count on this, as nicely as the Fantastic critiques some other humans comprise created, will support on your own determine if it’s the directly determination for yourself.

 102. political satire shows

  16 października 2017 at 01:17

  Your post is awesome! Google Plus experts would really love your write up. I will just say amazing!

 103. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 104. The Bavarian Football

  16 października 2017 at 02:34

  Pokemons are very very cute, i would really love to keep one of them in our home~

 105. Branden Finocan

  16 października 2017 at 04:09

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 106. Ysabel la address

  16 października 2017 at 13:48

  Interesting content. awesome read. I like download mass roots but I have always been a supporter of advertisers. Such a deep answer! There are certainly a lot of info to take into consideration.

 107. Bola Online dan Bola Eropa

  16 października 2017 at 22:38

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 108. Segala Macam Judi Olahraga

  18 października 2017 at 04:05

  Thanks for giving your ideas on this blog. Furthermore, a delusion regarding the banking institutions intentions whenever talking about property foreclosure is that the loan company will not have my repayments. There is a degree of time that the bank will take payments in some places. If you are as well deep inside hole, they will commonly call that you pay the actual payment completely. However, i am not saying that they will not take any sort of repayments at all. In the event you and the financial institution can manage to work something out, this foreclosure course of action may cease. However, if you ever continue to miss payments underneath the new system, the property foreclosures process can pick up from where it was left off.

 109. Weed app

  18 października 2017 at 06:33

  I truly think this blog needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. You are my savior.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra