Z kraju

Polska Jutra – Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego

W obliczu wyzwań i zagrożeń współczesnego świata, świadomi obowiązku i odpowiedzialności wynikłych z dziedzictwa naszych Ojców Ideowych, którzy poświęcili swoje życie walce o Wielką Polskę, my, działacze odrodzonego Obozu Narodowo-Radykalnego, mając na celu zachowanie depozytu Idei, wprowadzenie go w życie i przekazanie przyszłym pokoleniom, deklarujemy:

1. Zbawienie w Bogu ostatecznym celem człowieka

Bóg jest Dobrem Najwyższym, a zbawienie najważniejszym i ostatecznym celem życia człowieka. Przykazania wiary Chrystusowej wyrażonej w tradycyjnej nauce Kościoła rzymskokatolickiego kierują człowieka ku Prawdzie i wyznaczają etyczne ramy ziemskiej egzystencji. Podkreślając ogromną rolę katolicyzmu, będącego ponad tysiącletnim czynnikiem kulturotwórczym, filarem polskości i ostoją tożsamości narodowej, postulujemy wizję Wielkiej Polski jako państwa przenikniętego duchem katolickim.

2. Naród najwyższą wartością ziemską

Naród, rozumiany jako trwała, organiczna wspólnota kulturowa pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, stanowi dla nas najwyższą wartość doczesną. Członkiem Narodu polskiego jest każdy, kto poczuwa się do bycia Polakiem, odczuwa przywiązanie do polskiej tradycji i historii oraz jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka. Potępiając rasizm biologiczny, postulujemy zachowanie stanu homogeniczności etnicznej, który sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa.

3. Rodzina fundamentem Narodu

Rodzina, będąc fundamentem i bogactwem Narodu, jego podstawową komórką, rozumianą jako nierozerwalny związek małżeński kobiety i mężczyzny będzie objęta szczególną ochroną, zwłaszcza w obliczu kryzysu demograficznego i szerzącej się cywilizacji śmierci zmierzającej do jej rozkładu i unicestwienia. Powołanie do życia w rodzinie i odpowiedzialność za nią są w równym stopniu obowiązkiem kobiety, jak i mężczyzny. Rozsądna polityka prorodzinna i działania chroniące życie od poczęcia są jednym z głównych zadań polityki narodowo-radykalnej. Rodzicielstwo nie wyklucza pracy społecznej na rzecz Narodu i Ojczyzny oraz aktywności zawodowej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

4. Państwo organizacją polityczną Narodu

Państwo polskie jest emanacją zbiorowej woli Polaków. Państwo jest organizacją polityczną Narodu służącą pełnemu i wszechstronnemu rozwojowi członków Narodu oraz zabezpieczeniu interesów narodowych. Państwo polskie, pełniąc funkcję służebną wobec Narodu polskiego, będzie jednocześnie pełnić funkcje wychowawcze i będzie zobowiązane do umacniania tożsamości narodowej w szczególności poprzez kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i prowadzenie racjonalnej polityki pamięci opartej na prawdzie historycznej, wolnej od zewnętrznych wpływów.

5. Ustrój gwarantem sprawiedliwości i solidaryzmu narodowego

Ustrój Wielkiej Polski będzie stanowić kompozycję elementów wynikających wprost z tradycji i ducha polskości, przystosowanych do wyzwań XXI wieku. W swojej istocie będzie opierać się na autorytecie, zawierać suwerenność, hierarchiczność, organicyzm, samorządność i zasadę pomocniczości. Czynnikami decydującymi o miejscu w hierarchii nie będą majątek i urodzenie, lecz osiągnięty poziom moralny, zasługi na rzecz służby Ojczyźnie i poziom zdolności osobistych. Ograniczona zostanie rola partii politycznych jako instytucji szkodliwych, stawiających interes ugrupowań ponad wspólny interes Narodu, doprowadzających do sztucznych podziałów i konfliktów w łonie wspólnoty. Odrzucamy każdą formę totalitaryzmu, w tym liberalną demokrację, jako reżimy polityczne skrajnie szkodliwe dla wspólnoty narodowej. Wzmocnimy rolę samorządu terytorialnego i gospodarczego. Gmina, województwo, korporacja branżowa i inne organy samorządowe staną się ciałem pośredniczącym między obywatelem a administracją rządową.

6. Edukacja kuźnią elit Narodu

Przyszłość Narodu zależy od stopnia przygotowania i wychowania jego nowych elit, wolnych od wpływów zewnętrznych szkodzących wspólnocie. Edukacja będzie przeniknięta duchem narodowym, będzie kształcić postawy patriotyczne oraz przywiązanie do Narodu i Ojczyzny. Polska młodzież będzie poddana wychowaniu obywatelskiemu, wolnemu od demoralizacji, deprawacji i dewiacji, których źródła upatrywać należy w ideologiach osłabiających więzy rodzinne. W interesie państwa powinno być wspieranie rozwoju szkolnictwa i jego innowacyjności w taki sposób, by interesem uczących się było wspieranie Narodu i państwa. Doprowadzimy do odrodzenia szkół zawodowych i techników. Szkolnictwo wyższe będzie cieszyło się szeroką autonomią, wolną od nacisków zewnętrznych i nieograniczoną w swych aspiracjach, tworząc swoistą „rzeczpospolitą akademicką”, będącą sprawdzianem nowych elit duchowych.

7. Wojsko Polskie na straży interesów Narodu

Wojsko polskie, nawiązując do wielowiekowych tradycji oręża polskiego, będzie przeniknięte duchem narodowym, będzie stać na straży bezpieczeństwa i będzie rzeczywistym gwarantem niepodległości Ojczyzny. Hierarchia, porządek i dyscyplina wojskowa będą promieniować na resztę Narodu, wyrabiając wśród Polaków, poprzez obowiązkowe powszechne przeszkolenie wojskowe, postawy patriotyczne i cechy obywatelskie. Wojsko Polskie będzie służyć wyłącznie celom obronnym Polski oraz zabezpieczeniu istotnych polskich interesów poza granicami państwa. Polscy żołnierze nigdy nie wezmą udziału w obcych wojnach niesłużących interesom Narodu. Etos żołnierza polskiego zostanie przywrócony, a jego mundur odzyska dawny szacunek wśród Polaków.

8. Gospodarka w służbie całego Narodu

Celem narodowo-radykalnej polityki społeczno-gospodarczej będzie przede wszystkim wypracowanie sprawiedliwego konsensusu pozwalającego na realizację interesów całego Narodu. Jesteśmy zwolennikami gospodarki trójsektorowej. Po pierwsze, strategiczne sektory gospodarki muszą pozostać pod kontrolą państwa. Po drugie, zadbamy o rozwój spółdzielczości i akcjonariatu pracowniczego. Po trzecie, własność prywatna, jako jeden z filarów systemu gospodarczego, będzie pełnić funkcję nie tylko ekonomiczną, ale przede wszystkim społeczną. Jesteśmy stanowczymi przeciwnikami rozdętej biurokracji i przywilejów dla ponadnarodowych koncernów. Z Narodu najemnych pracowników Polacy staną się gospodarzami swego kraju. Nie ma naszej zgody na oddzielenie zysków od pracy. Własność prywatna i system nie będą źródłami umacniania wyzysku i niesprawiedliwości społecznej. Państwo będzie chronić i stymulować rozwój gospodarki narodowej.

Państwo polskie nie będzie bezczynnie przyglądać się emigracji zarobkowej Polaków. Obowiązkiem państwa będzie stworzenie warunków, które umożliwią szerokim masom znalezienie pracy w Ojczyźnie. Nie będziemy tolerować sytuacji, w której nasi rodacy są zmuszeni do szukania godnego życia poza granicami własnego państwa. Żeby pozyskać środki na stworzenie miejsc pracy, opodatkujemy wielki kapitał i znacjonalizujemy rozkradziony poprzez tzw. prywatyzację majątek narodowy. Ostatecznie skończymy z uprzywilejowaną pozycją zagranicznego kapitału, który, zamiast pomnażać majątek narodowy, przyczynia się do zaniżania wartości pracy i jest źródłem drenażu zysków za granicę, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za koszty społeczne. Uprzemysłowimy Polskę i obierzemy kierunek na jak największą samodzielność gospodarczą poprzez pobudzenie i przestawienie produkcji na zaspakajanie potrzeb Narodu, a nie przypisaną rolę w międzynarodowym podziale pracy.

9. Kultura fundamentem tożsamości Narodu

Kultura, jako jeden z fundamentów tożsamości narodowej, będzie znajdować się pod szczególną ochroną. W obliczu ofensywy libertyńskiej, rozprzestrzeniania się pseudokultury, niszczenia dorobku przeszłych pokoleń i relatywizacji uniwersalnych dogmatów cywilizacji łacińskiej przywrócimy należyte miejsce kulturze narodowej oraz będziemy promować i tworzyć nowe wzorce kulturowe, których zadaniem będzie służba przestrzeganiu etyki katolickiej w życiu publicznym i rozwojowi osobowemu jej odbiorców. Oprócz aspektów duchowych podkreślamy wielką wagę dziedzictwa narodowego, jako wielopokoleniowego dorobku materialnego i językowego ściśle związanego z przywiązaniem do ziemi ojczystej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego. Miłość do swojej małej ojczyzny objawiała się w wytworzeniu osobliwych kultur regionalnych, wzbogacających i nadających wyjątkowy charakter w wymiarze ogólnonarodowym. Zachowanie tej naturalnej równowagi i wzajemnego uzupełniania uważamy za kluczowe, a swym zakresem sięgające pozostałych sfer życia Narodu polskiego.

10. Kresy Wschodnie ośrodkiem polskości i dziedzictwem Narodu

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy przelewali krew w imię niepodległości i wolności, dalej pozostają w naszych sercach ważnymi ośrodkami polskości, a zamieszkujący je Polacy – naszymi braćmi, którzy powinni mieć prawo stanowienia o losach Ojczyzny. Oderwanie tych ziem od macierzy przez sowiecki imperializm w wyniku II wojny światowej było komunistyczną zbrodnią, która nie może ulec zapomnieniu ani przedawnieniu. Nie zgadzamy się na bezwarunkowe wyrzeczenie się przez Polskę jej dziedzictwa na Wschodzie, a postawę taką, którą forsują obecnie środowiska lewicowo-liberalne, uważamy za przejaw narodowego zaprzaństwa i zdradę.

11. Polityka zagraniczna wyrazem interesów Narodu

Na gruncie międzynarodowym państwo polskie będzie kierować się tylko i wyłącznie dążeniem do realizacji dobrze pojmowanego interesu narodowego. Miejsce, w jakim leży Polska, od wieków stanowi probierz żywotności i siły Narodu. Położenie między potęgami, z jednej strony Niemcami, a z drugiej Rosją, wymagało od Polaków wytworzenia niespotykanej woli przetrwania. Obecnie nadszedł czas, żeby zabezpieczyć polityczną, gospodarczą i militarną suwerenność Polski. Zrobimy to poprzez zainicjowanie realnej współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które łączy wspólna, niejednokrotnie bolesna i pełna wzajemnych krzywd, historia oraz doświadczenia. Jedynie silny i niezależny blok państw naszego regionu będzie w stanie umożliwić prowadzenie podmiotowej polityki w zglobalizowanej rzeczywistości. Nie upatrujemy swojej przyszłości i bezpieczeństwa państwa w atlantyckich gwarancjach, unijnej biurokracji i serwilizmie wobec rosyjskiego imperializmu. Opowiemy się przeciwko wszelkim zapędom imperialistycznym, a za dobrowolną współpracą niepodległych państw narodowych.

Polska powinna czynnie wspierać i wzmacniać organizację polskich diaspor w duchu samopomocy, solidarności, a także przechowywania, krzewienia i budowania kultury polskiej. Sama aktywność Polaków powinna być ukierunkowana na lobbowanie takich działań państwa gospodarza, które byłyby tożsame z interesami Państwa Polskiego. Należy więc stworzyć taką wspólnotę poza granicami Ojczyzny, by była ona sprawnym narzędziem w stosunkach międzynarodowych.

12. Federacja państw Europy Środkowo-Wschodniej przyszłością Cywilizacji Łacińskiej

Polska ma do wypełnienia doniosłą misję, która przejawia się przez całe istnienie polskiej państwowości. Polska jest powołana do bycia przewodnikiem odrodzenia cywilizacji łacińskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Żeby to było możliwe, Polska stanie się państwem-przykładem odrodzenia chrześcijańskiego, a następnie wyjdzie z inicjatywą współpracy politycznej, gospodarczej i kulturowej z państwami regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. W dobie starcia cywilizacji nie może być miejsca na tolerowanie słabego poczucia tożsamości Europy, dlatego Polska, jako odwieczny filar cywilizacji wyrosłej na chrześcijaństwie, będzie inicjatorem ożywczego ruchu, który z Europy Środkowo-Wschodniej rozprzestrzeni się na cały kontynent.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

49 komentarzy

49 Komentarzy

 1. Alek

  1 maja 2017 at 13:14

  Deklaracja ONR bardzo mi się podoba.Najważniejsze zagadnienia Państwa i Narodu zostały poruszone.Życzę powodzenia.

 2. Czesław

  1 maja 2017 at 15:40

  „Trójmorze” tzn. współgra to z deklaracjami Prezydenta A.Dudy a może to jest jedność.

  • Paweł

   1 maja 2017 at 16:09

   @Czeslaw

   ONR zaczyna przypominać bardziej radykalny wentyl bezpieczeństwa.

   Ps. @ONR z tym współczesnym katolicyzmem daleko nie zajedziecie.

 3. Maciek

  1 maja 2017 at 17:11

  Nazim,rasizm i nienawisc do innych jeszcze nikomu nie wyszlo na dobre.mozna byc patyjota i kochac swoj kraj ale zyc i wspolpracowac trzeba ze wszystkimi.dzieki nazizmowi 70 lat temu zginelo 50 milionow ludzi.

  • Forgetolerance

   1 maja 2017 at 21:48

   Dzięki pasożydom.

  • Paweł

   2 maja 2017 at 09:13

   @Maciek

   Doskonale opisałeś izrael, syjonistów, talmudystów, upowców i tym podobnych. Polscy nacjonaliści nie mają z tym nic wspólnego.

 4. wiesscar

  1 maja 2017 at 18:53

  Dwie uwagi:
  1) religia rzymskokatolicka ale bez koncepcji judeochrzescijanstwa czyli bez koncepcji Terlikowskiego bo wtedy wyznajemy kult starszych braci jako Narodu Wybranego,
  2) Federacja ABC
  Czesi glownie ateisci, Rumuni prawoslawni, Ukraincy grekokatolicy i prawosławni,
  jedynie polowa Wegrow to katolicy,
  katolicy to tez Slowacy i Chorwaci.
  Zatem budowa swiata kultury lacinskiej w Federacji ABC to malo realna wizja.

 5. wiesscar

  1 maja 2017 at 19:16

  Jezeli Europa bedzie dalej niszczona przez Merkel i Franka to Polska nie da rady ratowac chrzescijanska Europe.
  Musimy Polacy myslec o sobie.
  Czyli szukac sojuszy.
  Pomyslec w przyszlosci o porozumieniu o nieagresji z kalifatami zachodniej Europy.

 6. Tekst komentarzem

  1 maja 2017 at 19:20

  Zbawienie celem
  Naród wartością
  Rodzina fundamentem
  Państwo organizacją
  Ustrój gwarantem
  Edukacja kuźnią
  Wojsko strażnikiem
  Gospodarka służbą
  Kultura fundamentem
  Kresy ośrodkiem
  Polityka wyrazem
  Federacja przyszłością

 7. nnnn

  2 maja 2017 at 11:07

  Popieram w 100% tylko radykalizm może nas wyzwolić z tego lewctwa i żydostwa w naszym kraju.

 8. Dan Ruggiere

  8 maja 2017 at 00:32

  Press Release Submission

 9. Sandee Lecuyer

  8 maja 2017 at 21:03

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 10. Ginny Queller

  9 maja 2017 at 01:11

  Great short article.

 11. Texas Home warranty

  18 maja 2017 at 15:22

  These are in fact wonderful ideas in regarding blogging. You have touched some pleasant points here. Keep up the good work! Is it OK to post on Facebook? Any way, keep up the posting.

 12. Esteban Brombach

  25 maja 2017 at 06:05

  I discovered something from this.

 13. Don Pallino

  27 maja 2017 at 03:43

  I keep listening to the rumor talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 14. Dong

  12 czerwca 2017 at 22:56

  Me parece maravilloso estar leyendo este tema de una forma tan fácil. Es muy agradable y fácil de entender!

 15. oakley nz

  15 czerwca 2017 at 04:22

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 16. бг билети

  17 czerwca 2017 at 23:16

  Would you be interested in exchanging links?

 17. shoe sales online free shipping

  26 czerwca 2017 at 08:52

  The on-line store can act as a great extension counter accessible to your clients all more than the city.|A mild color shirt below a dark elegant suit influences a strong guy within you.

 18. womens cheap shoes online

  2 lipca 2017 at 06:35

  Recommended reads includeNikki Nichols’ Frozen in Time: The Enduring Legacy of the 1961 U.S.|You can avoid this kind of a scenario by getting a pair of footwear on-line.

 19. Would you be interested in exchanging links?

 20. best shoe shops online

  16 lipca 2017 at 07:20

  Actually, some of the very best ipad games online are an evolution of the other existing applications in the internet.

 21. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 22. singapore permanent resident

  18 lipca 2017 at 23:13

  Great post here!

 23. fanduel promo code

  19 lipca 2017 at 13:14

  Incredible quest there. What occurred after? Good luck!

 24. how to get singapore pr

  19 lipca 2017 at 20:23

  I like this post. Thanks.

 25. best footwear online

  21 lipca 2017 at 02:44

  Choosing from roughly thirty classes, you are certain to find what you are searching for.|Shoe tree assists to keep the shoes in a better shape and stop it from shrinking. There are races, polo, farming, equestrian plays, and a whole great deal much more. „It was a difficult time for the metropolis back again then.|These shoes are as mild-weight as feasible, but also extremely durable. Trying the same physical exercise without the internet would be slow and tough. Revitol extend mark: this product is for stopping stretch mark.|Are you unhappy because of your obese issue? Determine Skating Team ($9.sixteen on Amazon) and Patricia Shelley Bushman’s Indelible Tracings: The Tale of the 1961 U.S. No hassle of standing in long queue to process this.|This is certainly extremely simple and anybody can surely attempt it out. You do not have to journey from 1 location to another. Zappos was purchased by Amazon in 2009, but still operates as an independent store.|Most of the portals provide 100twenty five money back in situation the customer returns the product.

 26. pr application

  23 lipca 2017 at 20:02

  Good posts!

 27. Tatiana Fego

  26 lipca 2017 at 20:28

  I’ve read some just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you put to make the sort of wonderful informative website.

 28. Terese Sawina

  28 lipca 2017 at 13:32

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the website is very good.

 29. linux programming help

  29 lipca 2017 at 08:54

  This is best programming help service in the world

 30. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Great job.

 31. best place to buy boots online

  31 lipca 2017 at 15:28

  Proactol has been medically endorsed by top medical doctors and members of the healthcare neighborhood.|That way you can make sure you are getting what you spend for. These can be a great way of helping you to determine where the biggest bargains can be discovered. This kind of a issue varies from 1 manufacture to another.|Some individuals persist with purchasing footwear from conventional, bodily shops. There are brand names which show their goods on-line. Moreover, you will have different footwear brand names to select from.|What’s more, there is by no means any rhythm or schedule to it. The number one location to order Vimax is from its official on-line store. They simply don’t want to consider the time to inventory a big size shoe for ladies.|On the web, by contrast, you can search the items that are being offered by a much bigger quantity of stores. The second place to purchase Vimax for these of us who do not want to buy from its official shop is amazon.|Appear to see if the online retailer that you are intending to make a buy from has issued any low cost codes. Why were they so keen to purchase shoes from Samuel Windsor? These are also good for these who are neutral runners.|The bag got its name from the day of its launch, which was February 1955. Thirdly appear for different outlets, promos, and another shopping store. There are races, polo, farming, equestrian performs, and a entire lot more.|It is more powerful than the active cultures generally noticed in yogurt. Same applies here, Front Line Furthermore is also great efficient product but it is pricey. Skateboarding arrives below intense sports activities class.|Online shoe critiques will give you an concept of the size and high quality of the shoes reviewed.

 32. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 33. софия мюнхен

  2 sierpnia 2017 at 15:06

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 34. самолетно разписание

  7 sierpnia 2017 at 14:10

  Would you be interested in exchanging links?

 35. evtini samoletni bileti bg air

  9 sierpnia 2017 at 00:57

  This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 36. latina milf anal

  12 sierpnia 2017 at 16:47

  thanks for the inf0o

 37. Household Supplies Small business

  13 sierpnia 2017 at 19:21

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i am satisfied to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I found out just what I needed. I most definitely will make certain to don’t put out of your mind this web site and give it a look regularly.

 38. computer recycling companies

  14 sierpnia 2017 at 01:25

  I would like to express my appreciation to the writer for rescuing me from this condition. Right after browsing throughout the world wide web and coming across concepts that were not powerful, I believed my entire life was over. Existing without the presence of solutions to the issues you have solved as a result of your website is a serious case, and those that would have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t encountered your blog post. Your primary expertise and kindness in maneuvering all the details was valuable. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a stuff like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for this specialized and sensible help. I won’t be reluctant to propose the sites to any individual who should get recommendations about this subject matter.

 39. computer disposal near me

  14 sierpnia 2017 at 01:27

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 40. e waste drop off near me

  14 sierpnia 2017 at 01:27

  I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 41. electronic recycling center near me

  14 sierpnia 2017 at 01:29

  Very interesting subject, thank you for posting.

 42. milf tits tgp

  14 sierpnia 2017 at 07:13

  thankes for the info

 43. Su

  14 sierpnia 2017 at 18:41

  lose weight 500 calories a day

 44. Brawley Marijuana

  19 sierpnia 2017 at 09:11

  Top Pinterest professionals would agree. To think, I was confused a minute ago. You have a number of great facts there.

 45. Wine/Spirits business

  19 sierpnia 2017 at 16:13

  You can definitely see your expertise in the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 46. free snap milfs

  19 sierpnia 2017 at 22:12

  snap milfs

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra