Z kraju

Polska Jutra – Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego

W obliczu wyzwań i zagrożeń współczesnego świata, świadomi obowiązku i odpowiedzialności wynikłych z dziedzictwa naszych Ojców Ideowych, którzy poświęcili swoje życie walce o Wielką Polskę, my, działacze odrodzonego Obozu Narodowo-Radykalnego, mając na celu zachowanie depozytu Idei, wprowadzenie go w życie i przekazanie przyszłym pokoleniom, deklarujemy:

1. Zbawienie w Bogu ostatecznym celem człowieka

Bóg jest Dobrem Najwyższym, a zbawienie najważniejszym i ostatecznym celem życia człowieka. Przykazania wiary Chrystusowej wyrażonej w tradycyjnej nauce Kościoła rzymskokatolickiego kierują człowieka ku Prawdzie i wyznaczają etyczne ramy ziemskiej egzystencji. Podkreślając ogromną rolę katolicyzmu, będącego ponad tysiącletnim czynnikiem kulturotwórczym, filarem polskości i ostoją tożsamości narodowej, postulujemy wizję Wielkiej Polski jako państwa przenikniętego duchem katolickim.

2. Naród najwyższą wartością ziemską

Naród, rozumiany jako trwała, organiczna wspólnota kulturowa pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, stanowi dla nas najwyższą wartość doczesną. Członkiem Narodu polskiego jest każdy, kto poczuwa się do bycia Polakiem, odczuwa przywiązanie do polskiej tradycji i historii oraz jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka. Potępiając rasizm biologiczny, postulujemy zachowanie stanu homogeniczności etnicznej, który sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa.

3. Rodzina fundamentem Narodu

Rodzina, będąc fundamentem i bogactwem Narodu, jego podstawową komórką, rozumianą jako nierozerwalny związek małżeński kobiety i mężczyzny będzie objęta szczególną ochroną, zwłaszcza w obliczu kryzysu demograficznego i szerzącej się cywilizacji śmierci zmierzającej do jej rozkładu i unicestwienia. Powołanie do życia w rodzinie i odpowiedzialność za nią są w równym stopniu obowiązkiem kobiety, jak i mężczyzny. Rozsądna polityka prorodzinna i działania chroniące życie od poczęcia są jednym z głównych zadań polityki narodowo-radykalnej. Rodzicielstwo nie wyklucza pracy społecznej na rzecz Narodu i Ojczyzny oraz aktywności zawodowej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

4. Państwo organizacją polityczną Narodu

Państwo polskie jest emanacją zbiorowej woli Polaków. Państwo jest organizacją polityczną Narodu służącą pełnemu i wszechstronnemu rozwojowi członków Narodu oraz zabezpieczeniu interesów narodowych. Państwo polskie, pełniąc funkcję służebną wobec Narodu polskiego, będzie jednocześnie pełnić funkcje wychowawcze i będzie zobowiązane do umacniania tożsamości narodowej w szczególności poprzez kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i prowadzenie racjonalnej polityki pamięci opartej na prawdzie historycznej, wolnej od zewnętrznych wpływów.

5. Ustrój gwarantem sprawiedliwości i solidaryzmu narodowego

Ustrój Wielkiej Polski będzie stanowić kompozycję elementów wynikających wprost z tradycji i ducha polskości, przystosowanych do wyzwań XXI wieku. W swojej istocie będzie opierać się na autorytecie, zawierać suwerenność, hierarchiczność, organicyzm, samorządność i zasadę pomocniczości. Czynnikami decydującymi o miejscu w hierarchii nie będą majątek i urodzenie, lecz osiągnięty poziom moralny, zasługi na rzecz służby Ojczyźnie i poziom zdolności osobistych. Ograniczona zostanie rola partii politycznych jako instytucji szkodliwych, stawiających interes ugrupowań ponad wspólny interes Narodu, doprowadzających do sztucznych podziałów i konfliktów w łonie wspólnoty. Odrzucamy każdą formę totalitaryzmu, w tym liberalną demokrację, jako reżimy polityczne skrajnie szkodliwe dla wspólnoty narodowej. Wzmocnimy rolę samorządu terytorialnego i gospodarczego. Gmina, województwo, korporacja branżowa i inne organy samorządowe staną się ciałem pośredniczącym między obywatelem a administracją rządową.

6. Edukacja kuźnią elit Narodu

Przyszłość Narodu zależy od stopnia przygotowania i wychowania jego nowych elit, wolnych od wpływów zewnętrznych szkodzących wspólnocie. Edukacja będzie przeniknięta duchem narodowym, będzie kształcić postawy patriotyczne oraz przywiązanie do Narodu i Ojczyzny. Polska młodzież będzie poddana wychowaniu obywatelskiemu, wolnemu od demoralizacji, deprawacji i dewiacji, których źródła upatrywać należy w ideologiach osłabiających więzy rodzinne. W interesie państwa powinno być wspieranie rozwoju szkolnictwa i jego innowacyjności w taki sposób, by interesem uczących się było wspieranie Narodu i państwa. Doprowadzimy do odrodzenia szkół zawodowych i techników. Szkolnictwo wyższe będzie cieszyło się szeroką autonomią, wolną od nacisków zewnętrznych i nieograniczoną w swych aspiracjach, tworząc swoistą „rzeczpospolitą akademicką”, będącą sprawdzianem nowych elit duchowych.

7. Wojsko Polskie na straży interesów Narodu

Wojsko polskie, nawiązując do wielowiekowych tradycji oręża polskiego, będzie przeniknięte duchem narodowym, będzie stać na straży bezpieczeństwa i będzie rzeczywistym gwarantem niepodległości Ojczyzny. Hierarchia, porządek i dyscyplina wojskowa będą promieniować na resztę Narodu, wyrabiając wśród Polaków, poprzez obowiązkowe powszechne przeszkolenie wojskowe, postawy patriotyczne i cechy obywatelskie. Wojsko Polskie będzie służyć wyłącznie celom obronnym Polski oraz zabezpieczeniu istotnych polskich interesów poza granicami państwa. Polscy żołnierze nigdy nie wezmą udziału w obcych wojnach niesłużących interesom Narodu. Etos żołnierza polskiego zostanie przywrócony, a jego mundur odzyska dawny szacunek wśród Polaków.

8. Gospodarka w służbie całego Narodu

Celem narodowo-radykalnej polityki społeczno-gospodarczej będzie przede wszystkim wypracowanie sprawiedliwego konsensusu pozwalającego na realizację interesów całego Narodu. Jesteśmy zwolennikami gospodarki trójsektorowej. Po pierwsze, strategiczne sektory gospodarki muszą pozostać pod kontrolą państwa. Po drugie, zadbamy o rozwój spółdzielczości i akcjonariatu pracowniczego. Po trzecie, własność prywatna, jako jeden z filarów systemu gospodarczego, będzie pełnić funkcję nie tylko ekonomiczną, ale przede wszystkim społeczną. Jesteśmy stanowczymi przeciwnikami rozdętej biurokracji i przywilejów dla ponadnarodowych koncernów. Z Narodu najemnych pracowników Polacy staną się gospodarzami swego kraju. Nie ma naszej zgody na oddzielenie zysków od pracy. Własność prywatna i system nie będą źródłami umacniania wyzysku i niesprawiedliwości społecznej. Państwo będzie chronić i stymulować rozwój gospodarki narodowej.

Państwo polskie nie będzie bezczynnie przyglądać się emigracji zarobkowej Polaków. Obowiązkiem państwa będzie stworzenie warunków, które umożliwią szerokim masom znalezienie pracy w Ojczyźnie. Nie będziemy tolerować sytuacji, w której nasi rodacy są zmuszeni do szukania godnego życia poza granicami własnego państwa. Żeby pozyskać środki na stworzenie miejsc pracy, opodatkujemy wielki kapitał i znacjonalizujemy rozkradziony poprzez tzw. prywatyzację majątek narodowy. Ostatecznie skończymy z uprzywilejowaną pozycją zagranicznego kapitału, który, zamiast pomnażać majątek narodowy, przyczynia się do zaniżania wartości pracy i jest źródłem drenażu zysków za granicę, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za koszty społeczne. Uprzemysłowimy Polskę i obierzemy kierunek na jak największą samodzielność gospodarczą poprzez pobudzenie i przestawienie produkcji na zaspakajanie potrzeb Narodu, a nie przypisaną rolę w międzynarodowym podziale pracy.

9. Kultura fundamentem tożsamości Narodu

Kultura, jako jeden z fundamentów tożsamości narodowej, będzie znajdować się pod szczególną ochroną. W obliczu ofensywy libertyńskiej, rozprzestrzeniania się pseudokultury, niszczenia dorobku przeszłych pokoleń i relatywizacji uniwersalnych dogmatów cywilizacji łacińskiej przywrócimy należyte miejsce kulturze narodowej oraz będziemy promować i tworzyć nowe wzorce kulturowe, których zadaniem będzie służba przestrzeganiu etyki katolickiej w życiu publicznym i rozwojowi osobowemu jej odbiorców. Oprócz aspektów duchowych podkreślamy wielką wagę dziedzictwa narodowego, jako wielopokoleniowego dorobku materialnego i językowego ściśle związanego z przywiązaniem do ziemi ojczystej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego. Miłość do swojej małej ojczyzny objawiała się w wytworzeniu osobliwych kultur regionalnych, wzbogacających i nadających wyjątkowy charakter w wymiarze ogólnonarodowym. Zachowanie tej naturalnej równowagi i wzajemnego uzupełniania uważamy za kluczowe, a swym zakresem sięgające pozostałych sfer życia Narodu polskiego.

10. Kresy Wschodnie ośrodkiem polskości i dziedzictwem Narodu

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy przelewali krew w imię niepodległości i wolności, dalej pozostają w naszych sercach ważnymi ośrodkami polskości, a zamieszkujący je Polacy – naszymi braćmi, którzy powinni mieć prawo stanowienia o losach Ojczyzny. Oderwanie tych ziem od macierzy przez sowiecki imperializm w wyniku II wojny światowej było komunistyczną zbrodnią, która nie może ulec zapomnieniu ani przedawnieniu. Nie zgadzamy się na bezwarunkowe wyrzeczenie się przez Polskę jej dziedzictwa na Wschodzie, a postawę taką, którą forsują obecnie środowiska lewicowo-liberalne, uważamy za przejaw narodowego zaprzaństwa i zdradę.

11. Polityka zagraniczna wyrazem interesów Narodu

Na gruncie międzynarodowym państwo polskie będzie kierować się tylko i wyłącznie dążeniem do realizacji dobrze pojmowanego interesu narodowego. Miejsce, w jakim leży Polska, od wieków stanowi probierz żywotności i siły Narodu. Położenie między potęgami, z jednej strony Niemcami, a z drugiej Rosją, wymagało od Polaków wytworzenia niespotykanej woli przetrwania. Obecnie nadszedł czas, żeby zabezpieczyć polityczną, gospodarczą i militarną suwerenność Polski. Zrobimy to poprzez zainicjowanie realnej współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które łączy wspólna, niejednokrotnie bolesna i pełna wzajemnych krzywd, historia oraz doświadczenia. Jedynie silny i niezależny blok państw naszego regionu będzie w stanie umożliwić prowadzenie podmiotowej polityki w zglobalizowanej rzeczywistości. Nie upatrujemy swojej przyszłości i bezpieczeństwa państwa w atlantyckich gwarancjach, unijnej biurokracji i serwilizmie wobec rosyjskiego imperializmu. Opowiemy się przeciwko wszelkim zapędom imperialistycznym, a za dobrowolną współpracą niepodległych państw narodowych.

Polska powinna czynnie wspierać i wzmacniać organizację polskich diaspor w duchu samopomocy, solidarności, a także przechowywania, krzewienia i budowania kultury polskiej. Sama aktywność Polaków powinna być ukierunkowana na lobbowanie takich działań państwa gospodarza, które byłyby tożsame z interesami Państwa Polskiego. Należy więc stworzyć taką wspólnotę poza granicami Ojczyzny, by była ona sprawnym narzędziem w stosunkach międzynarodowych.

12. Federacja państw Europy Środkowo-Wschodniej przyszłością Cywilizacji Łacińskiej

Polska ma do wypełnienia doniosłą misję, która przejawia się przez całe istnienie polskiej państwowości. Polska jest powołana do bycia przewodnikiem odrodzenia cywilizacji łacińskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Żeby to było możliwe, Polska stanie się państwem-przykładem odrodzenia chrześcijańskiego, a następnie wyjdzie z inicjatywą współpracy politycznej, gospodarczej i kulturowej z państwami regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. W dobie starcia cywilizacji nie może być miejsca na tolerowanie słabego poczucia tożsamości Europy, dlatego Polska, jako odwieczny filar cywilizacji wyrosłej na chrześcijaństwie, będzie inicjatorem ożywczego ruchu, który z Europy Środkowo-Wschodniej rozprzestrzeni się na cały kontynent.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

25 komentarzy

25 Komentarzy

 1. Alek

  1 maja 2017 at 13:14

  Deklaracja ONR bardzo mi się podoba.Najważniejsze zagadnienia Państwa i Narodu zostały poruszone.Życzę powodzenia.

 2. Czesław

  1 maja 2017 at 15:40

  „Trójmorze” tzn. współgra to z deklaracjami Prezydenta A.Dudy a może to jest jedność.

  • Paweł

   1 maja 2017 at 16:09

   @Czeslaw

   ONR zaczyna przypominać bardziej radykalny wentyl bezpieczeństwa.

   Ps. @ONR z tym współczesnym katolicyzmem daleko nie zajedziecie.

 3. Maciek

  1 maja 2017 at 17:11

  Nazim,rasizm i nienawisc do innych jeszcze nikomu nie wyszlo na dobre.mozna byc patyjota i kochac swoj kraj ale zyc i wspolpracowac trzeba ze wszystkimi.dzieki nazizmowi 70 lat temu zginelo 50 milionow ludzi.

  • Forgetolerance

   1 maja 2017 at 21:48

   Dzięki pasożydom.

  • Paweł

   2 maja 2017 at 09:13

   @Maciek

   Doskonale opisałeś izrael, syjonistów, talmudystów, upowców i tym podobnych. Polscy nacjonaliści nie mają z tym nic wspólnego.

 4. wiesscar

  1 maja 2017 at 18:53

  Dwie uwagi:
  1) religia rzymskokatolicka ale bez koncepcji judeochrzescijanstwa czyli bez koncepcji Terlikowskiego bo wtedy wyznajemy kult starszych braci jako Narodu Wybranego,
  2) Federacja ABC
  Czesi glownie ateisci, Rumuni prawoslawni, Ukraincy grekokatolicy i prawosławni,
  jedynie polowa Wegrow to katolicy,
  katolicy to tez Slowacy i Chorwaci.
  Zatem budowa swiata kultury lacinskiej w Federacji ABC to malo realna wizja.

 5. wiesscar

  1 maja 2017 at 19:13

  Lepiej okreslic miejsce Polski w Europie okreslajac sily niszczace Polske i narod polski.
  Sa to m.in. masoni, zydokomuna, rozne odmiany faszyzmu – teraz wzmacnia sie nacjonalizm ukrainski glownie banderyzm.
  Niemcy powoli stana sie kalifatem islamskim. Szwecja tez.
  Rosja to znak zapytania.
  Gdyby w Rosji wielkorusi nawiazali do caratu i prawoslawia to Polska moglaby zastanowic sie nad jakims sojuszem z Rosja bo sami przed islamem sie nie obronimy.
  Trzeba elastycznie reagowac bo zmiany w Europie zachodza coraz dynamiczniej.
  Dlatego nalezy badac mozliwosci roznych sojuszy bo narod polski ma okreslone mozliwosci samoobrony. Nie damy rady przeskoczyc te mozliwosci dlatego trzeba realnie budowac program polityczny dla panstwa polskiego.

 6. wiesscar

  1 maja 2017 at 19:16

  Jezeli Europa bedzie dalej niszczona przez Merkel i Franka to Polska nie da rady ratowac chrzescijanska Europe.
  Musimy Polacy myslec o sobie.
  Czyli szukac sojuszy.
  Pomyslec w przyszlosci o porozumieniu o nieagresji z kalifatami zachodniej Europy.

 7. Tekst komentarzem

  1 maja 2017 at 19:20

  Zbawienie celem
  Naród wartością
  Rodzina fundamentem
  Państwo organizacją
  Ustrój gwarantem
  Edukacja kuźnią
  Wojsko strażnikiem
  Gospodarka służbą
  Kultura fundamentem
  Kresy ośrodkiem
  Polityka wyrazem
  Federacja przyszłością

 8. nnnn

  2 maja 2017 at 11:07

  Popieram w 100% tylko radykalizm może nas wyzwolić z tego lewctwa i żydostwa w naszym kraju.

 9. Dan Ruggiere

  8 maja 2017 at 00:32

  Press Release Submission

 10. Ellyn Peto

  8 maja 2017 at 13:33

  mybiz Another issue is that video games are generally serious naturally with the major focus on finding out rather than enjoyment. Although, we have an entertainment part to keep your sons or daughters engaged, each one game is generally designed to develop a specific skill set or curriculum, such as mathematics or scientific research. Thanks for your posting.Go Biz Ap

 11. Saxenda

  8 maja 2017 at 18:03

  Going to advise everybody to this website because this details is truly handy.

 12. Sandee Lecuyer

  8 maja 2017 at 21:03

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 13. home warranty

  8 maja 2017 at 22:06

  These are genuinely enormous ideas in concerning blogging. You have touched some fastidious things here. Keep up the really awesome work! Is it OK to share on Reddit? Any way, keep up the blogging.

 14. Osvaldo Callington

  8 maja 2017 at 23:19

  Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a weblog web site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent concept

  http://www.breastmri.net

 15. Ginny Queller

  9 maja 2017 at 01:11

  Great short article.

 16. mobsex.mobi

  10 maja 2017 at 20:17

  I am often to blogging we in fact appreciate your posts. Your content material has truly peaks my interest. I will bookmark your internet site and maintain checking for brand spanking new details.

 17. free flight simulator

  11 maja 2017 at 22:34

  Thanks for the suggestions you have provided here. Something important I would like to state is that computer memory requirements generally go up along with other improvements in the technologies. For instance, when new generations of cpus are brought to the market, there’s usually a matching increase in the scale calls for of both laptop memory and also hard drive room. This is because the software operated by means of these processors will inevitably boost in power to make new technologies.

 18. the electronics specialist

  16 maja 2017 at 04:57

  Zune and iPod: Highest human beings evaluate the Zune toward the Contact, however once viewing how skinny and shockingly lower and light-weight it is, I take into account it to be a alternatively distinctive hybrid that combines properties of both the Contact and the Nano. It is really Really vibrant and magnificent OLED display screen is slightly more compact than the contact screen, yet the player alone feels reasonably a bit smaller and lighter. It weighs in excess of 2/3 as a lot, and is considerably smaller sized in width and peak, whilst remaining just a hair thicker.

 19. http://mobsex.mobi

  16 maja 2017 at 10:46

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

 20. mobile porn

  17 maja 2017 at 17:54

  I am no longer sure where you are getting your info, however great topic. I must spend a while finding out much more or understanding more. Thank you for magnificent information I used to be searching for this information for my mission.

 21. Texas Home warranty

  18 maja 2017 at 15:22

  These are in fact wonderful ideas in regarding blogging. You have touched some pleasant points here. Keep up the good work! Is it OK to post on Facebook? Any way, keep up the posting.

 22. Www.Breastmri.Net

  19 maja 2017 at 06:13

  ӏ’m amazed, I must sɑy. Seldom Ԁο Ӏ сome ɑcross a blog tһɑt’s both educative аnd engaging, and without
  a doubt, yοu have hit the nail on the head. Ꭲhе issue iѕ ѕomething that not еnough
  folks ɑre speaking intelligently about. Ⅰ ɑm very haрpy that I stumbled
  acroѕs tɦis in my search for something relating to this.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra