Z kraju

Polska Jutra – Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego

W obliczu wyzwań i zagrożeń współczesnego świata, świadomi obowiązku i odpowiedzialności wynikłych z dziedzictwa naszych Ojców Ideowych, którzy poświęcili swoje życie walce o Wielką Polskę, my, działacze odrodzonego Obozu Narodowo-Radykalnego, mając na celu zachowanie depozytu Idei, wprowadzenie go w życie i przekazanie przyszłym pokoleniom, deklarujemy:

1. Zbawienie w Bogu ostatecznym celem człowieka

Bóg jest Dobrem Najwyższym, a zbawienie najważniejszym i ostatecznym celem życia człowieka. Przykazania wiary Chrystusowej wyrażonej w tradycyjnej nauce Kościoła rzymskokatolickiego kierują człowieka ku Prawdzie i wyznaczają etyczne ramy ziemskiej egzystencji. Podkreślając ogromną rolę katolicyzmu, będącego ponad tysiącletnim czynnikiem kulturotwórczym, filarem polskości i ostoją tożsamości narodowej, postulujemy wizję Wielkiej Polski jako państwa przenikniętego duchem katolickim.

2. Naród najwyższą wartością ziemską

Naród, rozumiany jako trwała, organiczna wspólnota kulturowa pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, stanowi dla nas najwyższą wartość doczesną. Członkiem Narodu polskiego jest każdy, kto poczuwa się do bycia Polakiem, odczuwa przywiązanie do polskiej tradycji i historii oraz jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka. Potępiając rasizm biologiczny, postulujemy zachowanie stanu homogeniczności etnicznej, który sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa.

3. Rodzina fundamentem Narodu

Rodzina, będąc fundamentem i bogactwem Narodu, jego podstawową komórką, rozumianą jako nierozerwalny związek małżeński kobiety i mężczyzny będzie objęta szczególną ochroną, zwłaszcza w obliczu kryzysu demograficznego i szerzącej się cywilizacji śmierci zmierzającej do jej rozkładu i unicestwienia. Powołanie do życia w rodzinie i odpowiedzialność za nią są w równym stopniu obowiązkiem kobiety, jak i mężczyzny. Rozsądna polityka prorodzinna i działania chroniące życie od poczęcia są jednym z głównych zadań polityki narodowo-radykalnej. Rodzicielstwo nie wyklucza pracy społecznej na rzecz Narodu i Ojczyzny oraz aktywności zawodowej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

4. Państwo organizacją polityczną Narodu

Państwo polskie jest emanacją zbiorowej woli Polaków. Państwo jest organizacją polityczną Narodu służącą pełnemu i wszechstronnemu rozwojowi członków Narodu oraz zabezpieczeniu interesów narodowych. Państwo polskie, pełniąc funkcję służebną wobec Narodu polskiego, będzie jednocześnie pełnić funkcje wychowawcze i będzie zobowiązane do umacniania tożsamości narodowej w szczególności poprzez kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i prowadzenie racjonalnej polityki pamięci opartej na prawdzie historycznej, wolnej od zewnętrznych wpływów.

5. Ustrój gwarantem sprawiedliwości i solidaryzmu narodowego

Ustrój Wielkiej Polski będzie stanowić kompozycję elementów wynikających wprost z tradycji i ducha polskości, przystosowanych do wyzwań XXI wieku. W swojej istocie będzie opierać się na autorytecie, zawierać suwerenność, hierarchiczność, organicyzm, samorządność i zasadę pomocniczości. Czynnikami decydującymi o miejscu w hierarchii nie będą majątek i urodzenie, lecz osiągnięty poziom moralny, zasługi na rzecz służby Ojczyźnie i poziom zdolności osobistych. Ograniczona zostanie rola partii politycznych jako instytucji szkodliwych, stawiających interes ugrupowań ponad wspólny interes Narodu, doprowadzających do sztucznych podziałów i konfliktów w łonie wspólnoty. Odrzucamy każdą formę totalitaryzmu, w tym liberalną demokrację, jako reżimy polityczne skrajnie szkodliwe dla wspólnoty narodowej. Wzmocnimy rolę samorządu terytorialnego i gospodarczego. Gmina, województwo, korporacja branżowa i inne organy samorządowe staną się ciałem pośredniczącym między obywatelem a administracją rządową.

6. Edukacja kuźnią elit Narodu

Przyszłość Narodu zależy od stopnia przygotowania i wychowania jego nowych elit, wolnych od wpływów zewnętrznych szkodzących wspólnocie. Edukacja będzie przeniknięta duchem narodowym, będzie kształcić postawy patriotyczne oraz przywiązanie do Narodu i Ojczyzny. Polska młodzież będzie poddana wychowaniu obywatelskiemu, wolnemu od demoralizacji, deprawacji i dewiacji, których źródła upatrywać należy w ideologiach osłabiających więzy rodzinne. W interesie państwa powinno być wspieranie rozwoju szkolnictwa i jego innowacyjności w taki sposób, by interesem uczących się było wspieranie Narodu i państwa. Doprowadzimy do odrodzenia szkół zawodowych i techników. Szkolnictwo wyższe będzie cieszyło się szeroką autonomią, wolną od nacisków zewnętrznych i nieograniczoną w swych aspiracjach, tworząc swoistą „rzeczpospolitą akademicką”, będącą sprawdzianem nowych elit duchowych.

7. Wojsko Polskie na straży interesów Narodu

Wojsko polskie, nawiązując do wielowiekowych tradycji oręża polskiego, będzie przeniknięte duchem narodowym, będzie stać na straży bezpieczeństwa i będzie rzeczywistym gwarantem niepodległości Ojczyzny. Hierarchia, porządek i dyscyplina wojskowa będą promieniować na resztę Narodu, wyrabiając wśród Polaków, poprzez obowiązkowe powszechne przeszkolenie wojskowe, postawy patriotyczne i cechy obywatelskie. Wojsko Polskie będzie służyć wyłącznie celom obronnym Polski oraz zabezpieczeniu istotnych polskich interesów poza granicami państwa. Polscy żołnierze nigdy nie wezmą udziału w obcych wojnach niesłużących interesom Narodu. Etos żołnierza polskiego zostanie przywrócony, a jego mundur odzyska dawny szacunek wśród Polaków.

8. Gospodarka w służbie całego Narodu

Celem narodowo-radykalnej polityki społeczno-gospodarczej będzie przede wszystkim wypracowanie sprawiedliwego konsensusu pozwalającego na realizację interesów całego Narodu. Jesteśmy zwolennikami gospodarki trójsektorowej. Po pierwsze, strategiczne sektory gospodarki muszą pozostać pod kontrolą państwa. Po drugie, zadbamy o rozwój spółdzielczości i akcjonariatu pracowniczego. Po trzecie, własność prywatna, jako jeden z filarów systemu gospodarczego, będzie pełnić funkcję nie tylko ekonomiczną, ale przede wszystkim społeczną. Jesteśmy stanowczymi przeciwnikami rozdętej biurokracji i przywilejów dla ponadnarodowych koncernów. Z Narodu najemnych pracowników Polacy staną się gospodarzami swego kraju. Nie ma naszej zgody na oddzielenie zysków od pracy. Własność prywatna i system nie będą źródłami umacniania wyzysku i niesprawiedliwości społecznej. Państwo będzie chronić i stymulować rozwój gospodarki narodowej.

Państwo polskie nie będzie bezczynnie przyglądać się emigracji zarobkowej Polaków. Obowiązkiem państwa będzie stworzenie warunków, które umożliwią szerokim masom znalezienie pracy w Ojczyźnie. Nie będziemy tolerować sytuacji, w której nasi rodacy są zmuszeni do szukania godnego życia poza granicami własnego państwa. Żeby pozyskać środki na stworzenie miejsc pracy, opodatkujemy wielki kapitał i znacjonalizujemy rozkradziony poprzez tzw. prywatyzację majątek narodowy. Ostatecznie skończymy z uprzywilejowaną pozycją zagranicznego kapitału, który, zamiast pomnażać majątek narodowy, przyczynia się do zaniżania wartości pracy i jest źródłem drenażu zysków za granicę, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za koszty społeczne. Uprzemysłowimy Polskę i obierzemy kierunek na jak największą samodzielność gospodarczą poprzez pobudzenie i przestawienie produkcji na zaspakajanie potrzeb Narodu, a nie przypisaną rolę w międzynarodowym podziale pracy.

9. Kultura fundamentem tożsamości Narodu

Kultura, jako jeden z fundamentów tożsamości narodowej, będzie znajdować się pod szczególną ochroną. W obliczu ofensywy libertyńskiej, rozprzestrzeniania się pseudokultury, niszczenia dorobku przeszłych pokoleń i relatywizacji uniwersalnych dogmatów cywilizacji łacińskiej przywrócimy należyte miejsce kulturze narodowej oraz będziemy promować i tworzyć nowe wzorce kulturowe, których zadaniem będzie służba przestrzeganiu etyki katolickiej w życiu publicznym i rozwojowi osobowemu jej odbiorców. Oprócz aspektów duchowych podkreślamy wielką wagę dziedzictwa narodowego, jako wielopokoleniowego dorobku materialnego i językowego ściśle związanego z przywiązaniem do ziemi ojczystej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego. Miłość do swojej małej ojczyzny objawiała się w wytworzeniu osobliwych kultur regionalnych, wzbogacających i nadających wyjątkowy charakter w wymiarze ogólnonarodowym. Zachowanie tej naturalnej równowagi i wzajemnego uzupełniania uważamy za kluczowe, a swym zakresem sięgające pozostałych sfer życia Narodu polskiego.

10. Kresy Wschodnie ośrodkiem polskości i dziedzictwem Narodu

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy przelewali krew w imię niepodległości i wolności, dalej pozostają w naszych sercach ważnymi ośrodkami polskości, a zamieszkujący je Polacy – naszymi braćmi, którzy powinni mieć prawo stanowienia o losach Ojczyzny. Oderwanie tych ziem od macierzy przez sowiecki imperializm w wyniku II wojny światowej było komunistyczną zbrodnią, która nie może ulec zapomnieniu ani przedawnieniu. Nie zgadzamy się na bezwarunkowe wyrzeczenie się przez Polskę jej dziedzictwa na Wschodzie, a postawę taką, którą forsują obecnie środowiska lewicowo-liberalne, uważamy za przejaw narodowego zaprzaństwa i zdradę.

11. Polityka zagraniczna wyrazem interesów Narodu

Na gruncie międzynarodowym państwo polskie będzie kierować się tylko i wyłącznie dążeniem do realizacji dobrze pojmowanego interesu narodowego. Miejsce, w jakim leży Polska, od wieków stanowi probierz żywotności i siły Narodu. Położenie między potęgami, z jednej strony Niemcami, a z drugiej Rosją, wymagało od Polaków wytworzenia niespotykanej woli przetrwania. Obecnie nadszedł czas, żeby zabezpieczyć polityczną, gospodarczą i militarną suwerenność Polski. Zrobimy to poprzez zainicjowanie realnej współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które łączy wspólna, niejednokrotnie bolesna i pełna wzajemnych krzywd, historia oraz doświadczenia. Jedynie silny i niezależny blok państw naszego regionu będzie w stanie umożliwić prowadzenie podmiotowej polityki w zglobalizowanej rzeczywistości. Nie upatrujemy swojej przyszłości i bezpieczeństwa państwa w atlantyckich gwarancjach, unijnej biurokracji i serwilizmie wobec rosyjskiego imperializmu. Opowiemy się przeciwko wszelkim zapędom imperialistycznym, a za dobrowolną współpracą niepodległych państw narodowych.

Polska powinna czynnie wspierać i wzmacniać organizację polskich diaspor w duchu samopomocy, solidarności, a także przechowywania, krzewienia i budowania kultury polskiej. Sama aktywność Polaków powinna być ukierunkowana na lobbowanie takich działań państwa gospodarza, które byłyby tożsame z interesami Państwa Polskiego. Należy więc stworzyć taką wspólnotę poza granicami Ojczyzny, by była ona sprawnym narzędziem w stosunkach międzynarodowych.

12. Federacja państw Europy Środkowo-Wschodniej przyszłością Cywilizacji Łacińskiej

Polska ma do wypełnienia doniosłą misję, która przejawia się przez całe istnienie polskiej państwowości. Polska jest powołana do bycia przewodnikiem odrodzenia cywilizacji łacińskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Żeby to było możliwe, Polska stanie się państwem-przykładem odrodzenia chrześcijańskiego, a następnie wyjdzie z inicjatywą współpracy politycznej, gospodarczej i kulturowej z państwami regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. W dobie starcia cywilizacji nie może być miejsca na tolerowanie słabego poczucia tożsamości Europy, dlatego Polska, jako odwieczny filar cywilizacji wyrosłej na chrześcijaństwie, będzie inicjatorem ożywczego ruchu, który z Europy Środkowo-Wschodniej rozprzestrzeni się na cały kontynent.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

172 komentarze

172 Komentarzy

 1. Alek

  1 maja 2017 at 13:14

  Deklaracja ONR bardzo mi się podoba.Najważniejsze zagadnienia Państwa i Narodu zostały poruszone.Życzę powodzenia.

 2. Czesław

  1 maja 2017 at 15:40

  „Trójmorze” tzn. współgra to z deklaracjami Prezydenta A.Dudy a może to jest jedność.

  • Paweł

   1 maja 2017 at 16:09

   @Czeslaw

   ONR zaczyna przypominać bardziej radykalny wentyl bezpieczeństwa.

   Ps. @ONR z tym współczesnym katolicyzmem daleko nie zajedziecie.

 3. Maciek

  1 maja 2017 at 17:11

  Nazim,rasizm i nienawisc do innych jeszcze nikomu nie wyszlo na dobre.mozna byc patyjota i kochac swoj kraj ale zyc i wspolpracowac trzeba ze wszystkimi.dzieki nazizmowi 70 lat temu zginelo 50 milionow ludzi.

  • Forgetolerance

   1 maja 2017 at 21:48

   Dzięki pasożydom.

  • Paweł

   2 maja 2017 at 09:13

   @Maciek

   Doskonale opisałeś izrael, syjonistów, talmudystów, upowców i tym podobnych. Polscy nacjonaliści nie mają z tym nic wspólnego.

 4. wiesscar

  1 maja 2017 at 18:53

  Dwie uwagi:
  1) religia rzymskokatolicka ale bez koncepcji judeochrzescijanstwa czyli bez koncepcji Terlikowskiego bo wtedy wyznajemy kult starszych braci jako Narodu Wybranego,
  2) Federacja ABC
  Czesi glownie ateisci, Rumuni prawoslawni, Ukraincy grekokatolicy i prawosławni,
  jedynie polowa Wegrow to katolicy,
  katolicy to tez Slowacy i Chorwaci.
  Zatem budowa swiata kultury lacinskiej w Federacji ABC to malo realna wizja.

 5. wiesscar

  1 maja 2017 at 19:16

  Jezeli Europa bedzie dalej niszczona przez Merkel i Franka to Polska nie da rady ratowac chrzescijanska Europe.
  Musimy Polacy myslec o sobie.
  Czyli szukac sojuszy.
  Pomyslec w przyszlosci o porozumieniu o nieagresji z kalifatami zachodniej Europy.

 6. Tekst komentarzem

  1 maja 2017 at 19:20

  Zbawienie celem
  Naród wartością
  Rodzina fundamentem
  Państwo organizacją
  Ustrój gwarantem
  Edukacja kuźnią
  Wojsko strażnikiem
  Gospodarka służbą
  Kultura fundamentem
  Kresy ośrodkiem
  Polityka wyrazem
  Federacja przyszłością

 7. nnnn

  2 maja 2017 at 11:07

  Popieram w 100% tylko radykalizm może nas wyzwolić z tego lewctwa i żydostwa w naszym kraju.

  • Hermosa Beach SEO

   15 grudnia 2017 at 21:33

   I bet you would like Louisiana. Your writing style reminds me of my bff back in Missouri. Can you tell us more about this?

 8. Dan Ruggiere

  8 maja 2017 at 00:32

  Press Release Submission

  • bar ordering app

   15 grudnia 2017 at 23:39

   I was reading your blog and my dumb kitten threw a pitcher all over my brand new computer! If your articles are always this helpful, I will be back. cool post!

 9. Ginny Queller

  9 maja 2017 at 01:11

  Great short article.

 10. Esteban Brombach

  25 maja 2017 at 06:05

  I discovered something from this.

 11. Dong

  12 czerwca 2017 at 22:56

  Me parece maravilloso estar leyendo este tema de una forma tan fácil. Es muy agradable y fácil de entender!

 12. oakley nz

  15 czerwca 2017 at 04:22

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 13. бг билети

  17 czerwca 2017 at 23:16

  Would you be interested in exchanging links?

 14. shoe sales online free shipping

  26 czerwca 2017 at 08:52

  The on-line store can act as a great extension counter accessible to your clients all more than the city.|A mild color shirt below a dark elegant suit influences a strong guy within you.

 15. womens cheap shoes online

  2 lipca 2017 at 06:35

  Recommended reads includeNikki Nichols’ Frozen in Time: The Enduring Legacy of the 1961 U.S.|You can avoid this kind of a scenario by getting a pair of footwear on-line.

 16. Would you be interested in exchanging links?

 17. best shoe shops online

  16 lipca 2017 at 07:20

  Actually, some of the very best ipad games online are an evolution of the other existing applications in the internet.

 18. linux programming help

  29 lipca 2017 at 08:54

  This is best programming help service in the world

 19. самолетно разписание

  7 sierpnia 2017 at 14:10

  Would you be interested in exchanging links?

 20. computer disposal near me

  14 sierpnia 2017 at 01:27

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 21. Su

  14 sierpnia 2017 at 18:41

  lose weight 500 calories a day

 22. Brawley Marijuana

  19 sierpnia 2017 at 09:11

  Top Pinterest professionals would agree. To think, I was confused a minute ago. You have a number of great facts there.

 23. Wine/Spirits business

  19 sierpnia 2017 at 16:13

  You can definitely see your expertise in the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 24. free snap milfs

  19 sierpnia 2017 at 22:12

  snap milfs

 25. technology adviser

  23 sierpnia 2017 at 22:28

  I enjoyed reading this. Hello from Nevada. Hit me up! Well written!

 26. milfs looking for fun

  27 sierpnia 2017 at 05:19

  yes it work

 27. Ontario Marijuana

  29 sierpnia 2017 at 23:56

  I will be subscribing to your feed. My neighbor would like to be a master in this topic. I could not refrain from commenting. I actually felt my brain growing when I browsed your blog. There are certainly a lot of information to take into consideration.

 28. very nice post, i certainly love this website, keep on it

 29. startup speaker

  30 sierpnia 2017 at 08:22

  I had to take a break from kissing my boyfriend to write your write up. Great little bit of written content. Such a deep answer! This might be a weird thing to to say but, I really like your blogs.

 30. Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 11:31

  This is an excellent, an eye-opener for sure! Hit me up! You should be thanked more often. So thank you!!

 31. new business speaker

  31 sierpnia 2017 at 20:24

  Any new info. I check your page every few days. Right here is some really useful info. Blog experts would really love your website. I could not resist commenting.

 32. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 06:56

  How could any of this be better stated? It could not. I wants to be a master in this topic someday.

  • what parties are going on tonight

   16 grudnia 2017 at 01:54

   You should be thanked more often. So thank you!! My boyfriends trying to learn more on this subject. I am hoping you write once more very soon! Very nice post.

 33. полети софия милано

  1 września 2017 at 13:15

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 34. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 15:21

  This might be a weird thing to to say but, I really love your websites. Blog experts would agree with your blog. I am trying to learn more about this subject.

 35. technology adviser

  2 września 2017 at 06:00

  I am continually browsing online for tips that can help me. Keep doing what you are doing! Your perspective is really refreshing.

 36. Jesse Grillo

  3 września 2017 at 02:27

  Our community is better because you are in it. magnificent post. I really like your writing style. That is a smart way of thinking about it.

 37. cannabis

  4 września 2017 at 13:04

  Some nice points there. This might be a weird thing to to say but… I really love your pages. Well this is strange, when I started my Iphone this site was loaded. I enjoy the information you provide here.

 38. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 21:51

  I really like your article. I love your pages but, I am dyslexic. Do you have you tube videos on the topic? I know top Blog professionals would agree. great post! Well written!

 39. investor speaker

  6 września 2017 at 00:32

  When I read your article I could feel myself getting smarter. I just by luck found your write ups.

 40. technology adviser

  8 września 2017 at 03:37

  I bet seasoned Reddit professionals would love your post. I am continually browsing online for tips that can help me. it is like you wrote the book on it or something.

 41. tech speaker

  8 września 2017 at 12:21

  Incredible! This blog looks just like my old one Nice read. cool job on this article!

 42. Jesse Grillo Jesse Grillo

  9 września 2017 at 03:38

  I needed this. You pretty active on Blog?

 43. casual shoes online shopping

  10 września 2017 at 14:31

  So you can purchase what ever you need on-line.|Even although the costs are kept at a reduced level, the quality of these products is second to none. Before buy discount shoes, you should require to lookup on operating shoes. How can you miss Christian Louboutin online shop!|They also have three blackout t-shirt styles size 3XL that you can select from.

 44. escape room burleson

  12 września 2017 at 09:25

  Great information. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 45. escape room denton

  14 września 2017 at 06:51

  Great web site you have got here.. It’s hard to find good quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 46. how to apply singapore pr

  14 września 2017 at 21:54

  I like this post! Thanks.

 47. Tracy Chiang

  16 września 2017 at 17:06

  Its such as you read my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e book in it or something. I feel that you simply could do with some p.c. to force the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 48. singapore pr

  16 września 2017 at 19:23

  Great post!

 49. permanent resident

  17 września 2017 at 11:05

  I like this post! Thanks.

 50. electronic recycling companies

  17 września 2017 at 17:35

  Dead pent content, Really enjoyed reading through.

 51. singapore permanent resident

  17 września 2017 at 21:00

  I like this post! Thanks.

 52. apply pr

  18 września 2017 at 21:03

  I like this post! Thanks.

 53. apply for pr

  19 września 2017 at 21:29

  I like this post! Thanks.

 54. софия бургас самолет

  20 września 2017 at 18:19

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 55. escape room dallas

  22 września 2017 at 04:31

  Great article! We are linking to this great content on our site. Keep up the great writing.

 56. escape room dfw

  23 września 2017 at 11:09

  Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thank you for supplying this info.

 57. escape room southlake

  26 września 2017 at 06:46

  Howdy, I think your web site may be having internet browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great website!

 58. apply pr singapore

  26 września 2017 at 19:26

  Great post there! Keep it up!

 59. singapore pr

  27 września 2017 at 13:48

  Nice.

 60. Miguneingzep

  28 września 2017 at 17:27

  Buy Cialis Online Without Prescription Propecia Stada cheap cialis Vigre In Usa Without Prickription

 61. Miguneingzep

  28 września 2017 at 20:09

  Cialis Levitra Yahoo What Is Zithromax Z Pak Sivacracy Amoxil Net buy cialis Canada Meds Without A Prescription Buy Pfizer Viagra Uk Buy

 62. Miguneingzep

  2 października 2017 at 09:14

  Ebay Cheap Cialis Cialis Online Rush Delivery viagra Amoxicillin Reaction Rash Will Propecia Work Forever Regrow Hair

 63. Miguneingzep

  2 października 2017 at 12:28

  Cialis Comparateur De Prix Viagra Women Effects viagra Amiloride Furosemide Code Red 7 Seconds Pill

 64. escape room frisco

  4 października 2017 at 21:33

  Hello there, There’s no doubt that your web site may be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 65. play comedy video

  5 października 2017 at 00:11

  You saved me a lot of hassle just now. it is like you wrote the book on it or something. good post. Do you have videos on the subject? I enjoyed reading this.

 66. Marijuana Dispensary

  7 października 2017 at 00:50

  Fantastic post! You have a great sense of humor. I work in the Sativa industry. Crazy odd, when I opened my browser this website was already loaded.

  • Marketing Consultant

   15 grudnia 2017 at 04:23

   Keep doing what you are doing. Do you have any video of this? You really cleared this up for me.

 67. Miguneingzep

  8 października 2017 at 13:13

  Cephalexin Family Finasteride 1mg Tablets For Sale buy viagra Levitra Kaufen Mit Rezept Canedian Pharmacy

 68. Mesa oc happy hour

  9 października 2017 at 01:07

  Kudos. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my page. I think the admin of this web website is really working hard in support of his web site, since here every material is quality based information.

 69. Miguneingzep

  13 października 2017 at 12:43

  Amoxicillin Shipping To China Comprar Cialis Soft Online cialis Propecia Liver Damage Herbal Propecia Engorda Garantia De Satisfaccion Cialis Migraine

 70. Miguneingzep

  13 października 2017 at 15:30

  Viagra Professional Vs Regular Viagra viagra Cialis Generico Postepay Canada Drug Amex Secure Ordering Bentyl Internet Free Shipping Store Munich

 71. Miguneingzep

  14 października 2017 at 17:44

  Accutane Buy Online E’ Sicuro Comprare Viagra On Line Dutasteride viagra prescription Surdosage Levitra

 72. Delmar Vanscooter

  14 października 2017 at 18:48

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 73. weed app

  14 października 2017 at 23:46

  My boyfriend turned me onto your articles. You have a great sense of humor. Right here is some really useful info.

 74. political satire shows

  16 października 2017 at 01:17

  Your post is awesome! Google Plus experts would really love your write up. I will just say amazing!

 75. The Bavarian Football

  16 października 2017 at 02:34

  Pokemons are very very cute, i would really love to keep one of them in our home~

 76. Ysabel la address

  16 października 2017 at 13:48

  Interesting content. awesome read. I like download mass roots but I have always been a supporter of advertisers. Such a deep answer! There are certainly a lot of info to take into consideration.

 77. Weed app

  18 października 2017 at 06:33

  I truly think this blog needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. You are my savior.

 78. Miguneingzep

  20 października 2017 at 23:36

  Amoxicillin Prescription cialis Best Online Canadian Pharcharmy Medicament Cialis 20mg Priligy Efectos Secundarios

 79. kush

  21 października 2017 at 03:53

  I will like your social channels. Thank you.

 80. Judi Bola Final Champion

  21 października 2017 at 12:13

  It’s arduous to seek out knowledgeable individuals on this matter, however you sound like you recognize what you’re speaking about! Thanks

 81. Glinda Hulitt

  22 października 2017 at 16:43

  I enjoy, lead to I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 82. Marijuana Dispensary

  22 października 2017 at 17:07

  This blog looks just like my old one I was going for a jog on Thursday when I heard about this. I enjoyed reading this.

  • Hermosa Marketing

   16 grudnia 2017 at 09:15

   Your post has proven useful to me. Do you have Youtube videos on the subject? Kudos. It’s a pity you don’t have a donate button!

 83. Donald Masztal

  23 października 2017 at 11:20

  Test touches online casino beneath the cream. The flesh tosses test past the tin circuit. The steep exit noses above test. The biased cylinder floors online casino. The insistence dies near the flaw.

 84. funny satire quotes

  24 października 2017 at 09:31

  Oh my goodness! A excellent article. I have added your page to my Instagram bookmarks great post.

 85. Palo Alto marijuana

  24 października 2017 at 12:34

  Your posts is excellent! You have a great sense of humor. I enjoyed your website. Do you have any video of that?

 86. Judi Bola Banyak Bank

  24 października 2017 at 14:42

  Some genuinely prime posts on this website , bookmarked .

 87. can u escape

  24 października 2017 at 21:51

  You need to take part in a contest for one of the greatest blogs on the web. I will recommend this website!

 88. Judi Bola

  25 października 2017 at 14:19

  An fascinating discussion will probably be worth comment. I believe that you ought to write more on this topic, may possibly not be described as a taboo subject but usually everyone is too little to communicate on such topics. To another location. Cheers

 89. Miguneingzep

  25 października 2017 at 22:41

  Medical Information Baclofene Perte De Poids cheap levitra online Prevacid Online Pharmacy priligy Best Canadian Pharmacy To Buy From

 90. Miguneingzep

  26 października 2017 at 01:11

  Real Viagra Pills Cheapest What Are The Ingredients In Amoxicillin viagra Cephalexin For Tooth Abscess

 91. Palo Alto Muncheez

  27 października 2017 at 00:22

  Your creative potential seems limitless. I would like to say magnificent blog! Greetings from South Dakota! My aunt told me they really like your pages blog.

 92. Judi Bola

  27 października 2017 at 10:28

  I will invite all my friends to your blog, you really got a great blog.,”*.

 93. marijuana doctor

  27 października 2017 at 15:32

  I could not stop from commenting. If your articles are always this helpful, I will be back. Any team would be lucky to have you on it. Google Plus pros would really like your blog.

 94. Jesse Grillo

  27 października 2017 at 21:26

  I know you would like Vermont. Thank you for writing this great post. Very nice website.

 95. Miguneingzep

  30 października 2017 at 12:44

  Canada Drugs Online Generic Retin A Propecia Hairy Back viagra vs cialis vs levitra Levitra Bucodispersable Prospecto

 96. Miguneingzep

  30 października 2017 at 15:30

  Cialis Belgique Amoxicillin Canine Pharmaceutical Side Effects Buying Viagra Online Reviews viagra online prescription Levitra 20 Mg Efectos Secundarios Levitra Palpitations Amoxicillin Substitute

 97. Maricela

  31 października 2017 at 01:22

  thx for the info

 98. Fidela

  31 października 2017 at 20:05

  thx for the info

 99. Lashunda

  4 listopada 2017 at 23:22

  Thanks for the info

 100. Clementina

  4 listopada 2017 at 23:37

  Thanks for the info

 101. Situs Bolanation

  5 listopada 2017 at 06:54

  You got a very good website, Gladiola I discovered it through yahoo.

 102. Maya Yeaton

  5 listopada 2017 at 16:05

  You could certainly see your skills within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 103. Stuart Conard

  6 listopada 2017 at 01:52

  As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can be of assistance to me. Thank you

 104. Miguneingzep

  7 listopada 2017 at 10:52

  Propecia Low Price Canadian Amoxicillin Normal Dose cialis price Purchase Cialis For Daily Use Online

 105. Miguneingzep

  7 listopada 2017 at 13:40

  Viagra Ordonnance En Pharmacie buy viagra Achat Viagra A L’Unite Amoxicillin Ndc Number Lowest Prices On Viagra

 106. Indo Bookies

  9 listopada 2017 at 04:03

  I also conceive thence , perfectly indited post! .

 107. Togel Singapura

  11 listopada 2017 at 15:18

  Some truly great articles on this internet site , thankyou for contribution.

 108. cannabis seeds

  12 listopada 2017 at 01:51

  I shared your blogs on Facebook. I found this on Website Geez, that is unbelievable. Got sucked into your article for the last few hours. I have added your write up to my Pinterest

 109. fort worth sites to see

  12 listopada 2017 at 07:15

  I was able to find good advice from your content.

 110. Miguneingzep

  21 listopada 2017 at 08:42

  Viagra Interacciones Medicamentosas Viagra Online Express viagra Cvs Propecia Male Pattern Baldness Cephalexin Without Prescription Over The Counter Zithromax

 111. Miguneingzep

  21 listopada 2017 at 12:10

  Cialis 10 Mg Indicazioni Isotretinoin find cialis Cialis Doctissimo Forum Amoxicillin Normal Dose

 112. Gerry Dickman

  27 listopada 2017 at 10:06

  I feel there exists a issue with your websites using Internet explorer web browser.

 113. John Deere Service Manuals

  28 listopada 2017 at 08:34

  fitness equipment is a requirement if you want to build muscles or loose fat,,

 114. Scott Work

  28 listopada 2017 at 14:34

  This really answered my problem. If your articles are always this helpful, I will be back. Guess I will just book mark this page.

 115. Pozycjonowanie Ceny

  29 listopada 2017 at 03:42

  I’ll immediately take hold of your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 116. Pozycjonowanie Stron Cennik Wroclaw

  1 grudnia 2017 at 19:57

  Some genuinely prize articles on this website , saved to my bookmarks .

 117. camera

  2 grudnia 2017 at 13:40

  Wow, amazing blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The whole look of your site is excellent, let alone the content material!

 118. box office movies

  4 grudnia 2017 at 12:42

  Wow, wonderful weblog structure! How long have you ever been blogging for? you made blogging glance easy. The total look of your web site is great, let alone the content material!

 119. Manhattan Beach Seo

  6 grudnia 2017 at 01:29

  No complaints on this end, simply a cool piece. I simply have to tell you that your write ups are totally awesome. cool post! I could not refrain from leaving a comment! I discovered your blog on my Pinterest feed.

 120. south bay seo

  9 grudnia 2017 at 15:07

  Now I feel stupid. Interesting write up.

 121. Home Improvement

  10 grudnia 2017 at 18:53

  You have noted very interesting details! ps nice site.

 122. wizard самолетни билети

  11 grudnia 2017 at 15:45

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 123. Computer Software

  13 grudnia 2017 at 09:46

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 124. Home Improvement

  13 grudnia 2017 at 09:58

  You have remarked very interesting details ! ps nice web site . „Become addicted to constant and never-ending self improvement.” by Anthony D’Angelo.

 125. helpful hints

  13 grudnia 2017 at 13:45

  I really hope to inform you that I am new to putting up a blog and totally cherished your review. Very likely I am inclined to save your blog post . You certainly have fabulous article materials. Acknowledge it for discussing with us your current web report

  • hermosa beach

   15 grudnia 2017 at 05:15

   I check your page every few days. Spot on with this. You are my savior.

 126. Click This Link

  13 grudnia 2017 at 16:16

  Noticeably stimulating specifics you’ll have mentioned, a big heads up for submitting.

 127. agen bola terpercaya

  13 grudnia 2017 at 18:47

  Palms down, Apple’s app retailer wins through a mile. It’s a large alternative of all sorts of programs vs a as an alternative not happy variety of a handful for Zune. Microsoft is made up of Ideas, particularly in the realm of video games, yet I’m not certain I’d need to have toward bet upon the future if this aspect is crucial towards yourself. The iPod is a a great deal greater decision inside of that circumstance.

 128. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 129. agen bola indonesia

  14 grudnia 2017 at 03:38

  If you are even now on the fence: get your favored earphones, thoughts down towards a Excellent Buy and check with toward plug them into a Zune then an iPod and see which 1 appears superior to by yourself, and which interface helps make yourself smile additional. Then you will recognize which is straight for oneself.

 130. Health News

  14 grudnia 2017 at 10:48

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 131. Health Services

  14 grudnia 2017 at 10:52

  I have recently started a blog, the information you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 132. situs casino online terbaik

  14 grudnia 2017 at 12:21

  If you might be still upon the fence: seize your beloved earphones, head down toward a Least difficult Obtain and talk to towards plug them into a Zune then an iPod and view which a single appears much better to you, and which interface generates by yourself smile far more. Then you can expect to understand which is directly for yourself.

 133. cleaning franchise opportunities

  14 grudnia 2017 at 16:06

  We absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web site!

 134. билети за англия

  15 grudnia 2017 at 01:56

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 135. Automobile Definition

  15 grudnia 2017 at 02:03

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 136. Health

  15 grudnia 2017 at 05:18

  I’ve been browsing online more than 3 hours as of late, yet I never found any interesting article like yours. It is beautiful price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet shall be a lot more helpful than ever before. „We are not retreating – we are advancing in another Direction.” by Douglas MacArthur.

 137. right here

  15 grudnia 2017 at 09:17

  You’ll find it almost unattainable to encounter well-informed visitors on this theme, however , you look like you fully understand which you’re writing about! Bless You

 138. discount shopping

  15 grudnia 2017 at 09:42

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 139. Dating

  15 grudnia 2017 at 10:21

  Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 140. Health Tips

  15 grudnia 2017 at 12:58

  I enjoy you because of your entire labor on this website. Betty enjoys setting aside time for investigation and it’s really easy to see why. Most of us learn all about the lively means you make functional tactics by means of the web site and foster response from some others on this subject matter while our own simple princess is actually discovering a lot of things. Take pleasure in the rest of the year. You’re the one conducting a really good job.

 141. mobile franchise opportunities

  15 grudnia 2017 at 16:39

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 142. continue reading this

  15 grudnia 2017 at 16:48

  I was extremely pleased to find this site. I want to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you bookmarked to check out new information in your website.

 143. Opportunity Leads

  15 grudnia 2017 at 18:06

  At this time it looks like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 144. Url Site

  15 grudnia 2017 at 18:50

  Hiya here, just turned out to be receptive to your article through yahoo, and found that it is really good. I’ll take pleasure in if you persist such.

 145. Autos

  15 grudnia 2017 at 19:42

  Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally breathtaking chance to read from this blog. It is always very sweet and stuffed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your web site the equivalent of 3 times in one week to learn the fresh items you have got. And of course, I’m just usually amazed with your incredible points served by you. Certain 1 areas on this page are undoubtedly the best I have had.

 146. find more information

  15 grudnia 2017 at 22:19

  Pretty insightful information you have mentioned, warm regards for writing.

 147. New Business

  16 grudnia 2017 at 02:05

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 148. Online Purchase

  16 grudnia 2017 at 02:08

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 149. franchise opportunities 2015

  16 grudnia 2017 at 02:30

  Right now it sounds like Drupal is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 150. right here

  16 grudnia 2017 at 06:42

  I really desire to tell you that I am new to blogging and incredibly liked your article. Very possible I am most likely to remember your blog post . You really have great article blog posts. Appreciate it for share-out with us your current web write-up

 151. Latest Financial News

  16 grudnia 2017 at 10:49

  Thanks , I’ve just been looking for information about this subject for a long time and yours is the best I have discovered so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?

 152. Blueprints For Homes

  16 grudnia 2017 at 10:51

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thanks , I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 153. Verified Leads

  16 grudnia 2017 at 17:37

  Appreciating the persistence you put into your site and detailed information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 154. Unsecured Business Loans

  16 grudnia 2017 at 17:53

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 155. Car Dealer

  16 grudnia 2017 at 17:53

  Nice blog right here! Additionally your site lots up very fast! What host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 156. Beef Recipes

  16 grudnia 2017 at 17:58

  Needed to create you one very little observation to finally thank you very much again for your lovely principles you’ve shown here. It’s so tremendously open-handed of you to convey freely what many people could possibly have offered as an e-book to get some dough on their own, particularly seeing that you could have tried it if you wanted. These tips as well worked as a fantastic way to be aware that someone else have the identical dream similar to my personal own to learn much more in respect of this issue. I am sure there are lots of more fun sessions up front for individuals who look into your site.

 157. Cheap Online Shopping Sites

  17 grudnia 2017 at 03:06

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 158. Jewelry

  17 grudnia 2017 at 04:46

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 159. coffee pot or keurig

  17 grudnia 2017 at 09:34

  Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my site?

 160. There are some interesting points in time in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as wellyou have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 161. available franchise opportunities

  17 grudnia 2017 at 18:27

  Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the future. I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra