Z kraju

Stowarzyszenie STOP NOP wkrótce rusza z pozwem zbiorowym przeciw ministrowi zdrowia

Przedstawiciele Stowarzyszenia STOP NOP apelują, aby wszyscy, których dotknął NOP zbierał dowody na naruszenia prawa związane z przymusem szczepień i ignorowaniem powikłań poszczepiennych.

Jednocześnie wezwali Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i wiele innych instytucji do usunięcia naruszeń prawa w zakresie prawa krajowego oraz międzynarodowego, praw człowieka i praw pacjenta w zakresie systemu szczepień wobec dzieci oraz ich opiekunów prawnych, w podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia placówkach medycznych – w postaci przestępczego pozbawiania dzieci prawa dostępu do gwarantowanych świadczeń medycznych i opieki medycznej, w celu zmuszenia tych dzieci do poddania się szczepieniom. tj. prześladowanie ze względów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego z zamiarem pozbawienia praw podstawowych: prawa do zdrowia, prawa do szczególnej ochrony, prawa do poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej, prawa do równego traktowania.

„Wzywamy Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do natychmiastowego usunięcia drogą uprawnień nadzorczych organów, a Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta drogą uprawnień wynikających z delegacji do ochrony praw poszkodowanych przez administrację obywateli, upowszechnianych dziś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej rażących naruszeń prawa przez podmioty medyczne i pracowników medycznych wobec nieletnich pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych, w postaci przestępczego pozbawiania dzieci dostępu do finansowanej ze środków publicznych rejonowej opieki medycznej, zgodnej z wyborem pacjenta, oraz kierowania gróźb przestępczej odmowy świadczenia usług gwarantowanych, z powodu realizacji przez te dzieci niezbywalnych praw podstawowych do ochrony przed naruszaniem integralności fizycznej oraz do niewyrażenia zgody na związaną z ryzykiem utraty zdrowa lub życia ingerencję medyczną z użyciem nieuchronnie niebezpiecznych immunologicznych produktów farmaceutycznych” napisali przedstawiciele Stowarzyszenia STOP NOP.

Dodali, iż wskazane naruszenie ma charakter ogólnopolski, w związku z tym istnieje uzasadnione podejrzenie inspirowania tych nielegalnych działań przez urzędników i/lub funkcjonariuszy publicznych wysokiego szczebla, podobnie jak w przypadku wdrażania na terenie całego kraju bezprawnych oświadczeń o „świadomej odmowie szczepień”, zainicjowanego kilka lat temu przez eksperta będącego funkcjonariuszem publicznym i NIZP-PZH.

Przypomnieli, że uprawnienia nadzorcze, kontrolne i karne Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawców, wynikają wprost z przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Art.: 64, 163, 165, 170-172).

Jednocześnie na podstawie Artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP żąda wskazania przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego wezwania, skutecznej prawnej ścieżki odwoławczej, jaką należy stosować w obronie przed takimi przestępczymi, naruszającymi przepisy krajowe i międzynarodowe działaniami placówek medycznych i/lub lekarzy.

Stowarzyszenie jest w posiadaniu pisma Rzecznika Praw Pacjenta w odpowiedzi na indywidualne zgłoszenie o w/w przestępczym procederze, w którym Rzecznik legitymizuje wymienione działania placówek medycznych i/lub lekarzy wobec osób realizujących podstawowe prawa człowieka i prawa pacjenta w zakresie decydowania o poddawaniu się lub nie procedurze medycznej związanej z ryzykiem, jaką są szczepienia.

Dokument ten będzie podstawą dowodową przeciwko funkcjonariuszowi pełniącemu urząd Rzecznika Praw Pacjenta, w związku z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeniem uprawnień, co stanowi podżeganie i pomocnictwo w popełnianiu tych przestępstw wobec małoletnich pacjentów.

W przypadku, gdy Minister Zdrowia i Prezes NFZ nie podejmą natychmiastowych działań kontrolnych i karnych z urzędu wobec wskazanych w załącznikach do niniejszego wezwania placówek i/lub lekarzy łamiących prawo, oraz w formie nadzorczych wytycznych wobec wszystkich placówek medycznych na terenie kraju, i gdy nie będą w stanie wskazać skutecznej prawnej ścieżki odwoławczej dla ofiar tych zamachów na prawa podstawowe, Stowarzyszenie uzna, iż obywatele Polski nie mają w tym zakresie drogi odwoławczej na terenie kraju, co otwiera im drogę do bezpośredniego wystąpienia przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (również zbiorowego) oraz do Komisji Europejskiej, z pominięciem krajowej ścieżki sądowej.

„W ostatnim czasie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP zgłaszają się osoby poszkodowane z terenu całego kraju – osoby wobec których placówki medyczne, z powodu realizacji praw człowieka i praw pacjenta do decydowania o poddaniu się lub nie, związanej z ryzykiem utraty zdrowia lub życia interwencji medycznej w postaci szczepień, zastosowały przestępczą odmowę świadczenia dla dziecka opieki zdrowotnej i gwarantowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych” uzasadniają przedstawiciele Stowarzyszenia STOP NOP.

„W przestępczej odmowie świadczenia w/w usług z powodu niewyrażenia zgody na wykonanie szczepienia tzw. obowiązkowego we wskazanym przez placówkę terminie, powołują się na przepisy o prawie lekarza do odmowy/odstąpienia od leczenia.” dodają.

Przypominają, że:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ani lekarz ani placówka medyczna nie mają prawa odmówić opieki medycznej i realizacji pozostałych świadczeń gwarantowanych, z powodu realizacji prawa podstawowego do nie poddawania się szczepieniom, ponieważ:

 1. Procedura medyczna w postaci szczepienia nie jest terapią leczniczą a jedynie potencjalną sztuczną a przede wszystkim krótkotrwałą profilaktyką niektórych istniejących chorób zakaźnych.

Prawo lekarza do odmowy lub odstąpienia, dotyczy wyłącznie konkretnej sytuacji związanej z prowadzeniem lub przystąpieniem do konkretnej terapii leczniczej – o czym świadczy choćby zapis Art. 38 ust.2, który nakazuje lekarzowi„wskazać realne możliwości uzyskania TEGO świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym”.

Ponadto prawo lekarza wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy, do odmowy leczenia lub odstąpienia od leczenia, może być realizowane wyłącznie z poważnych przyczyn i po uzyskaniu zgody przełożonego. Opracowania prawne i etyczne określają charakter tych dopuszczalnych poważnych przyczyn – wszystkie sprowadzają się w praktyce do „niedostatków” leżących głównie po stronie lekarza (brak kwalifikacji, wiedzy lub możliwości leczenia konkretnego przypadku, stosunek emocjonalny do pacjenta lub pacjenta do lekarza, mogące mieć negatywne skutki dla przebiegu terapii, itp.)

 1. Pacjent jest klientem lekarza i medycznej placówki usługowej, i w żadnym przypadku nie znajduje się w stosunku podległości wobec nich. Bezprawne naciski wobec pacjenta i nękanie go w celu wymuszenia określonego zachowania i zgody na nieuchronnie niebezpieczny zabieg medyczny, stanowi łamanie prawa i prowadzi do konfliktu, którego przyczyna leży po stronie lekarza/personelu medycznego a nie pacjenta.
  Każdy pacjent, w tym nieletni, ma niezbywalne prawa – prawa konstytucyjne, prawa człowieka, prawa pacjenta, prawa ubezpieczonego, prawa konsumenta, itd. – do których poszanowania, przestrzegania i realizacji bezwzględnie zobowiązany jest personel medyczny, w tym m.in.:
 2. a) prawo do wyrażenia lub nie wyrażenia poinformowanej zgody na każdą czynność medyczną, przy czym lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o każdym możliwym aktualnie znanym ryzyku danej procedury medycznej, oraz o alternatywie w stosunku do metody proponowanej (czynności medyczne o podwyższonym ryzyku, na które pacjent dobrowolnie zdecyduje się wyrazić świadomą zgodę, wymagają ponadto pisemnej formy zgody),
 3. b) prawo do nie poddawania się eksperymentom medycznym,
 4. c) prawo równego dostępu do gwarantowanych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych,
 5. d) prawo do szczególnej ochrony i opieki w przypadku dzieci.
 1. Pacjent ma prawo wyciągać konsekwencje formalno-prawne wobec personelu medycznego łamiącego jego prawa, i nie może być to przyczyną odmowy świadczenia usług przez placówkę medyczną.

Kierownictwo placówki, której personel łamie prawa człowieka, prawa pacjenta, przepisy krajowe, powinno działać intensywnie w kierunku karania i eliminowania takich praktyk na swoim terenie, a nie w kierunku eliminowania pacjentów świadomych prawnie.

 1. To pacjent jako świadczeniobiorca decyduje o wyborze placówki medycznej i lekarza, składając określoną przepisami deklarację wyboru. Placówka medyczna jako świadczeniodawca, który zawarł umowę na dostarczanie świadczeniobiorcom usług finansowanych ze środków publicznych, nie posiada ścieżki prawnej do „wypowiedzenia” pacjentowi świadczenia tych usług – jest to wprost łamanie prawa.
 1. Praktyka „wypowiadania” dzieciom usług z powodu nie wyrażenia zgody na nieuchronnie niebezpieczne szczepienie, jest szczególnie kuriozalna, niemoralna i wprost dyskryminacyjna ze względu na fakt, iż osoby dorosłe w tym personel placówek medycznych, nigdy nie były poddane zdecydowanej większości dziś nakładanych na dzieci przymusowych i zalecanych szczepień (Hib, pneumokoki, różyczka, świnka, ospa wietrzna, meningokoki, rotawirusy, HPV, grypa), oraz nie są regularnie maksymalnie co kilka lat doszczepiane w zakresie szczepień przyjmowanych ostatnio w dzieciństwie, a w szczególności przeciwko krztuścowi (udokumentowany zanik poszczepiennego uodpornienia w krótkim okresie czasu po zakończeniu cyklu szczepień, oraz powszechne nosicielstwo, zachorowalność i zakaźność wśród dorosłych osób onegdaj szczepionych).

Personel medyczny i ogółem osoby dorosłe, pod względem poszczepiennego uodpornienia w odniesieniu do zawartości aktualnego dziecięcego kalendarza szczepień tzw. obowiązkowych oraz zalecanych, nie różnią się więc niczym od osób w ogóle nie szczepionych.

Należałoby więc wypowiedzieć świadczenie usług medycznych ponad 30-tu milionom niedoszczepianych i nieszczepionych nowymi pozycjami z kalendarza, podatnych na zachorowanie, nosicielstwo i zakaźność dorosłych obywateli przebywających na terytorium Polski – a nie dzieciom.”

I dodaje:

„Należy też wspomnieć, iż agresywne i niemające podstaw w faktach stereotypy dotyczące rzekomego zagrożenia ze strony dzieci niezaszczepionych, podczas gdy niezaszczepionych dorosłych jest w polskiej populacji ok. 5-ciokrotnie więcej niż wynosi cała populacja dzieci, są efektem wyłącznie nieuczciwych praktyk rynkowych producentów szczepionek, lobbystów działających w ich imieniu oraz osób, w tym niejednokrotnie lekarzy i  funkcjonariuszy publicznych działających na ich rzecz.”

Zaznaczając, iż „nieuczciwe praktyki obejmują m.in. zatajanie przed konsumentami/pacjentami istotnych, niekorzystnych dla tych produktów faktów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, co jest możliwe m.in. dzięki powszechnemu udziałowi lekarzy w dezinformowaniu i zatajaniu informacji należnych pacjentowi, oraz w fałszowaniu kluczowych dla bezpieczeństwa wszystkich osób szczepionych, obowiązkowo zbieranych statystyk NOP (Inspekcja Sanitarna) i powikłań polekowych w tym szczepionek (URPL)”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie oczekuje w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego wezwania, na pisemną informację od Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta, w sprawie podjętych konkretnych działań skutecznie i natychmiastowo usuwających wymienione naruszenia prawa na terenie całego kraju, stanowiące prześladowania i nieludzkie taktowanie. Zaznacza, iż działania Ministra Zdrowia mogą mieć również formę oficjalnego stanowiska i wytycznych, opublikowanych i rozesłanych do podmiotów podległych i nadzorowanych z nakazem zapoznania się i stosowania.

„Od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oczekujemy natychmiastowego podjęcia działań kontrolnych przewidzianych przepisami, bezpośrednio wobec wskazanych w załącznikach placówek, i ukarania ich.” podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia.

Po tym terminie, w celu ochrony zbiorowo naruszanych a niezbywalnych praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, zostaną wszczęte działania prawne przeciwko Ministrowi Zdrowia na ścieżce krajowej a następnie europejskiej.

Podstawą prawną jest Europejska Konwencja Praw Człowieka:

ARTYKUŁ 8 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

[…]

ARTYKUŁ 13 Prawo do skutecznego środka odwoławczego

Każdy, kogo prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.

ARTYKUŁ 14 Zakaz dyskryminacji

Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.

Oraz Karta Praw Podstawowych UE

Artykuł 35 Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

A także Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 68
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielanych świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Oraz Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Art. 38.

 1. Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym.
 3. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego.
 4. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Nie można też zapominać o ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 15.

 1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.
 2. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

3) leczenia szpitalnego;

4) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

5) rehabilitacji leczniczej;

6) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

7) leczenia stomatologicznego;

8) lecznictwa uzdrowiskowego;

9) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;

10) ratownictwa medycznego;

11) opieki paliatywnej i hospicyjnej;

12) świadczeń wysokospecjalistycznych;

13) programów zdrowotnych;

14) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;

15) programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;

16) leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;

17) leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;

18) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

Art. 28.

 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]

1a. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jednocześnie wyboru lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

[…]

Art. 56.

 1. Wybór, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 1a, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”, będącym dokumentem w postaci:

1) papierowej lub

2) elektronicznej, […]

 1. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy deklaracje wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy.

Art. 65.

Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:

1) równego traktowania oraz solidarności społecznej;

2) zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem, […]

Art. 64.

 1. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, a w szczególności kontrolę:

1) organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

[…]

Art. 163.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór, stosując kryterium legalności, rzetelności i celowości, nad działalnością:

1) Funduszu;

2) świadczeniodawców, w zakresie realizacji umów z Funduszem;

3) podmiotów, którym Fundusz powierzył wykonywanie niektórych czynności;

4) aptek, w zakresie refundacji leków.

Art. 165.

 1. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony w szczególności do:

[…]

3) żądania udostępnienia przez świadczeniodawcę wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień, dotyczących realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

[…]

 1. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień i dokumentów, o których mowa w ust. 1, przypadków naruszeń prawa, statutu Funduszu lub interesu świadczeniobiorców minister właściwy do spraw zdrowia powiadamia odpowiednio Fundusz, świadczeniodawcę, podmiot, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, lub aptekę o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydaje zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności powiadamianego podmiotu do przepisów prawa, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności do przepisów prawa.

Art. 170.

 1. W razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie przez świadczeniodawcę lub podmiot, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, stwierdzonych nieprawidłowości, minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć na te podmioty karę pieniężną w wysokości do miesięcznej wartości umowy łączącej te podmioty z Funduszem, której dotyczą nieprawidłowości.

[…]

Art. 171.

 1. W przypadku stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1–4, rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę lub podmiot, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć na te podmioty karę pieniężną w wysokości do miesięcznej wartości umowy łączącej te podmioty z Funduszem, której dotyczą nieprawidłowości.

[…]

Art. 172.

W przypadkach określonych w art. 170 ust. 1 i art. 171 minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu o rozwiązanie umowy ze świadczeniodawcą albo podmiotem, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3.

Oraz:

Art. 29.

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]

Art. 30.

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]

Art. 31.

 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]
 2. Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób.

Z kolei KODEKS KARNY przewiduje:

Art. 118a.

 • 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
  2) DOPUSZCZA SIĘ POWAŻNEGO PRZEŚLADOWANIA grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne NA PODSTAWIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, POWODUJĄC POZBAWIENIE PRAW PODSTAWOWYCH, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Źródło: STOP NOP

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

85 komentarzy

85 Komentarzy

 1. m

  17 czerwca 2017 at 20:09

  Pozew. Nareszcie! Mam nadzieję, że z dobrą kancelarią.

  • Tomek

   17 czerwca 2017 at 23:06

   Idę o zakład, że żadna dobra kancelaria nie weźmie tego pozwu. I nie chodzi tylko o pieniądze, czy to że sprawa przegrana, bo zarzut jest absurdalny (to raczej Stop NOP powinno się skarżyć za narażanie zdrowia i życia ludzkiego). Chodzi o to, że ruchy antyszczepionkowe nie są poważnie traktowane przez normalnych ludzi i żadna kancelaria z pozycją nie będzie chciała z takim środowiskiem być kojarzona. Raczej sprawę weźmie jakiś lokalny kauzyperda, który uzna, że na tym gdzieś się w mediach pojawi.

   • m

    18 czerwca 2017 at 06:56

    Właśnie o to mi chodzi, żeby poznać rzeczywistą skalę problemu (NOP) i zorientować się, czy to problem wydumany przez nadwrażliwych rodziców czy zagrożenie dla dzieci.

    • Tomek

     18 czerwca 2017 at 10:54

     Skala problemu jest już znana – na podstawie bardzo szerokich badań prowadzonych przez renomowane uczelnie, agencje zajmujące się zdrowiem itp. Czy choćby możesz wziąć sobie dane z systemu rejestrowania NOP, które oczywiście nie są doskonałe bo dużo NOP w Polsce nie jest zgłaszanych, ale przemnóż te dane nawet razy 10 to zobaczysz, że przypadki NOP są bardzo rzadkie, a większość to sytuacje typu podwyższona gorączka itp. No, ale jak Stop NOP chce to jeszcze przed sądem „poznawać”, to ok. Skończy się wiadomo jak, a prawy.pl będzie publikował artykuły o tym, jaki to niesprawiedliwy sąd (w domyśle, na usługach koncernów, w domyśle dla niektórych czytelników – Żydów), pani Socha zaś będzie wzywała swoich wyznawców do protestowania i wywierania presji na sąd, jak ostatnio. A zwolennicy antyszczepionkowców, niezależnie od wyroku, nadal będą „wiedzieć” swoje. Przecież niektórzy tu piszą (przypadek autentyczny) że kilkanaście lat po szczepieniu męczą ich częste katary, więc na pewno ze szczepionką coś im szkodliwego wstrzyknięto.

    • moherowy beret

     23 czerwca 2017 at 13:14

     Jetem już zupełnie dorosła(aż za bardzo) i przypominam,że w dzieciństwie
     chorowałam na koklusz,odrę,wiatrówkę,zapalenie wątroby pokarmowe(wirus A),
     no i w niemowlęctwie na szkarlatynę.Żyję,nie umarłam.Natomiast jak miałam
     nieco lat,to miałam szczepienie na „czarną ospę”(strasznie ciężko odchoro-
     wałam.Przypominam też ,że w wieku mniej więcej 6 lub 8 lat szczepiono na
     gruźlicę.Ale szczepić malucha,który rodzi się i jest w ramionach mamy i
     pije jej mleko,to chyba coś nie tak.Przecież mleko matki zawiera elementy,
     które zabezpieczają dziecko przed zachorowaniem na początku życia.

   • gieptil

    18 czerwca 2017 at 11:02

    Zarzut nie jest absurdalny, zarzut jest szubieniczny. Coś mi się zdaje że będą tysiące szubienic dla tych szczepionkowców. A ja uważam że szczepienia w pewnym bezpiecznym zakresie są potrzebne. Tylko oni wykorzystują to jako pretekst do mordowania ludzi, szczególnie niemowląt – składają molochowi ( strasznemu pogańskiemu bożkowi ) ofiarę z niemowląt. I oni robią to ŚWIADOMIE.

    • Tomek

     18 czerwca 2017 at 16:14

     Szubieniczny, gieptilu, to tu jest humor pomysłodawców tego pozwu, a nie zarzut. Bo pajacują, jednocześnie igrając zdrowiem kub życiem ludzkim.

   • Tomasz

    18 czerwca 2017 at 12:34

    Tomek Jesteś antypolsko nastawiony do Polków i Polski To właśnie przymusowe szczepienia Szczepionkami Koncernów „Medycznych” amerykańskich, niemieckich które zawierają rtęć i inne szkodliwe substancje które spowodowały śmierć dzieci Polski.My byliśmy szczepieni w czasach PRL Polskimi szczepionkami na Odrę Błonicę ,Ospę po których nie było powikłań.Zanim napiszesz do się dowiedz więcej na temat szczepionek dostarczanych przez zachodnie Koncerny „Medyczne” NIEWIEDZA SZKODZI „Rodzice z NON STOP wygrają proces .Może Rodzice są „\ruskimi agentami”bo walczą o zdrowie swoich dzieci z Ministrem Zdrowia z PIS Konstantynem Radziwiłem ,Są prawnicy Katolicy którzy się tym zajmą Z Instytutu Ordo IURIS

    • Tomek

     18 czerwca 2017 at 16:25

     Antypolsko nastawieni to są, Tomaszu, tacy ludzie jak ty, skoro chcecie powrotu do sytuacji kiedy przed powszechnymi szczepieniami setki ludzi ginęły w Polsce na różne choroby zakaźne. W sumie, używając twojego stylu wypowiedzi, mógłbym nazwać was zwolennikami eksterminacji Polaków. Nie nazwałbym was natomiast ruską agenturą, bo nie muszę sobie głupoty tłumaczyć jakimiś spiskowymi teoriami. Niektórzy ludzie po prostu są ignorantami, żaden obcy wywiad nawet nie musi nimi sterować.

     A co do rtęci, to podaj mi dane, ile to niby dzieci w Polsce zamordowano szczepionkami z użyciem rtęci? Pewnie ich nie masz. I się nie dziwię, bo to bzdura.

     Zresztą, jeśli chodzi o rtęć, to nie wiem, czy wiesz, ale antyszczepionkowcy was okłamują podając owe przekroczone normy rtęci. Podają je bowiem dla metylortęci, podczas gdy w szczepionkach MMR była (bo już zasadniczo nie ma) etylortęć, która nie jest groźna zupełnie w ilościach podawanych w szczepionkach (uwzględniając to, ze podaje się szczepienia niemowlakom i podaje je się wiele w niedługim czasie). Wiem, ze wielu z was różnicy nie jest w stanie ogarnąć. Spróbujcie więc wypić szkolankę zwykłej wódki (z alkoholem etylowym), a potem szklankę alkoholu metylowego, to ogarnięcie na tym orzykładzie subtelną różnicę między motylkiem a etylkiem:)

     • Tomasz

      18 czerwca 2017 at 19:12

      Są Kamil i wiele inny dzieci Polskich .Jesteś antyPolakiem opłacanym przez amerykańskie koncerny”medyczne” skoro bronisz zabójczych „szczepionek”.Jest Instytut Ordo Iuris który zajmie się tą sprawą ,POLSKA NIE LAICKA ALE WIELKA KATOLICKA „JESTEM POLAKIEM WIĘC MAM OBOWIĄZKI POLSKIE”POLAK BĘDZIE MĄDRY ALBO GO NIE BĘDZIE WCALE’

     • Tomek

      19 czerwca 2017 at 18:32

      @Tomasz

      Konkrety. Nie lej wody z „Polską katolicką, a nie laicką”, tylko dawaj te konkrety.

   • Czarek

    18 czerwca 2017 at 22:51

    @Tomek. Ty idioto! Najpierw zapoznaj się z całą prawdą o tych szczepionkach, a potem zabieraj się do pisania. Brawo, wreszcie trzeba tych urzędasów obżerających się za nasze pieniądze nauczyć rozumu!

 2. finka

  17 czerwca 2017 at 20:37

  Wreszcie , Daj Boże, aby skończyła się wreszcie akcja okaleczania przyszłych pokoleń Polaków przez trucie neurotoksynami od pierwszych dni po narodzeniu.

 3. klioes vel pislamista

  17 czerwca 2017 at 20:52

  Obywatela coś uwiera.
  Coś… Ale co? No co, cholera!
  Musi, więc płaci różne składki.
  Choć wolałby dla chorej matki
  Swoje pieniądze ofiarować…
  Słyszał, że państwo ma budować
  Porty, lotniska i fabryki.
  Ale on przecież Ameryki
  Zna moc i wie, że nie buduje
  Tam państwo nic! Nie inwestuje
  I nie przymusza tam nikogo
  Do ubezpieczeń. Własną drogą
  Może iść każdy. Jak pościele
  Sam, tak się wyśpi, przyjaciele!
  Co moje daję …lub NIE daję.
  Kto mnie POPROSI, ten dostaje!
  Kto wrzeszczy, że „mu się należy”,
  Ten wrzeszczeć może… bez odzieży…
  (Dawniej nie żałowano pierzy
  I wcześniej zanurzanych w smole
  Tarzano w pierzach. Dobrą wolę
  Zakładać trzeba u każdego
  I …colta mieć też. Nabitego!)

  Uwiera coś obywatela…
  Słyszał, że składki co niedziela
  Pragną opodatkować tacy,
  Co nie składają się na tacy.
  Cokolwiek kupi, już podatek
  Ukryty płaci… „To dla matek.”
  On o swej matce i o żonie,
  Matce swych dzieci myśli. Kto nie
  Planuje życia swego, czemu
  Oddaje się opiekuńczemu
  Państwu?! Dlaczego obywatel
  Żyje, jak w świecie lalek Matel?!
  Co sprawia, jakie to czynniki,
  Że sercem chce do Ameryki:
  Bez obowiązku szczepień, szkoły.
  Gdzie urzędnicze go matoły
  Nie wepchną w ICHNIE formularze.
  Pycha z upadkiem idą w parze.
  Czynnikiem więc upadku państwa
  Jest to zmuszanie do poddaństwa
  Mądrych przez głupich! Coś uwiera
  Obywatela, jak cholera!!!
  Jest przecież „słusznie, nowocześnie“…
  A go uwiera, nawet we śnie.

  Ale co? Jakie to czynniki?
  Internet rodem z Ameryki
  Czyta. Wyłączył telewizor.
  Włączył myślenie. Jak rewizor
  Śledzi „państwowe i niezbędne”
  Kolej, górnictwo…Drugorzędne:
  LOT, telewizję… I urzędy:
  Rzeczników… Wszystkie głodne mendy!
  Z niejednym się zapoznał memem…
  Zrozumiał… PAŃSTWO JEST PROBLEMEM!!!
  Przeczuwał wciąż, że ktoś go buja;
  Poznał, że jest robiony w… Tu ja
  Sprawę zostawiam tych czynników
  Inteligencji czytelników.

  • m

   18 czerwca 2017 at 18:27

   Zdarza Ci się mówić prozą?

 4. luk

  17 czerwca 2017 at 21:05

  BRAWO.dość ingerencji państwa w rodzinę

  • Tomek

   17 czerwca 2017 at 23:11

   To nie jest ingerencja w rodzinę tylko dbałość o dobro dziecka. Jak rodzic dziecka nie upilnuje i dojdzie do jakiegoś wypadku, to odpowiada karnie. Nie mówiąc już o jakimś znacznie bardziej poważnym działaniu na jego szkodę. I tak też jest, jeśli rodzic szkodzi dziecku narażając je na różne niebezpieczne dla niego choroby, po posłuchał pseudonaukowych bzdur antyszczepionkowców. Dziecko to nie jest tylko twoje prawo, że możesz sobie z nim robić, co ci się podoba, bo taki masz światopogląd. To jest też obowiązek dbania o nie i stąd państwo przymusza do szczepień.

   • Ewelina

    18 czerwca 2017 at 18:09

    Uważa Pan, że powinno sie odbierac dieci za brak szczepień ? W takim razie dzieci, które ucierpiały po tych zabiegach też niech Państwo odbierze, doprowadzi do zupełnego zdrowia i zwróci rodzicom.

    • krystjan p.

     18 czerwca 2017 at 23:45

     Brawo Ewelina popieram Twoje zdanie w 100 procentach pomyśności w zalatwieniu trudnych spraw.

   • Egzorcysta

    19 czerwca 2017 at 14:40

    Jazeli panstwu chodziloby o dobro dzieci to nie byloby chemii w jedzeniu, i cocacoli w Polsce.Nie wiem kto ci do glowy nakladl tych roznych dyrdymalow o tym ,ze rtec i aluminium wstrzykiwana prosto do krwiobiegu niemowlaka po urodzeniu, jest czyms dobrym.I gdyby panstwu chodzilo o dobro dzieci nie chodzilby glodne do szkoly.Zreszta szkoda naszej duskusji i opowiadanie slepemu o kolorach.Czy to Pan panie posle Szczerba, zaplatal sie tu na prawym?A moze ktos z rodziny po tym samym ojcu?

 5. Tomek

  17 czerwca 2017 at 23:03

  Niezła komedia. A najbardziej rozbawił mnie ostatni zarzut – „3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
  2) DOPUSZCZA SIĘ POWAŻNEGO PRZEŚLADOWANIA grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne NA PODSTAWIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, POWODUJĄC POZBAWIENIE PRAW PODSTAWOWYCH”

  Widzę, że pisał to chyba zwolennik teorii, że rząd żydowski chce szczepionkami Polaków wymordować:). Ale dobrze, będzie więcej śmiechu na sali sądowej.

  Swoją drogą, to bardziej zasadny byłby pozew zbiorowy przeciwko Stop NOP za narażanie ludzkiego życia i zdrowia poprzez namawianie do unikania szczepień. O tym już od pewnego czasu mówi się w Stanach, są już chyba pierwsze procesy – słyszałem o skutecznym pozwie rodziców dzieci zarażonych odrą (do pediatry przyszło niezaszczepione dziecko, okazało się, że ma odrę i zaraziło kilkoro innych dzieci, które ze względu na wiek nie mogły jeszcze przeciwko odrze być zaszczepione). I być może tędy droga, skoro fakty do niektórych zmanipulowanych ludzi dotrzeć nie chcą.

  • Kpbieta28

   18 czerwca 2017 at 08:51

   A ja ciebie człowieku nie rozumiem
   To zaraża ten co ma wirusa czy baterie w sobie czy osoba która ich nie ma ???? Chce zauważyć że wstrzykuja w dużej części szczepionek żywe wirusy !!!! To kto tu kogo zaraża ???? Trochę logiki u mnie w rodzinie był siostrzeniec zarazony krztuscem od osoby szczepionej. Moje dziecko szczepione na różyczkę i chore na różyczkę !!!! To co szczepionki cud medycyny???? A jak tak mocno chcesz wiedzieć to Trump z USA o chyba ich prezydent ( to jest sarkazm ) powiedział że będzie walczył z lobby farmaceutycznych i właśnie chodzi mu o szczepionki i epidemie autyzmu w USA. Nie bądź ignorantem i jak chcesz się wypowiadać to zdobiadz trochę wiedzy na ten temat. Pozdrawiam abyś nigdy nie doświadczył nopu u swoich dzieci lub wnuków

 6. Hania

  17 czerwca 2017 at 23:42

  Pan Tomek dla jakiej firmy farmaceutycznej pracuje?

 7. kowalski

  18 czerwca 2017 at 05:28

  Skalę terroru i świadomego trucia Polaków mogą wykazać tylko te dane.1.Nigdzie w cywilizowanym Świecie nie zmusza się do szczepień kilkudniowych niemowląt.2.Nigdzie przymus [nawet jeśli jest] nie obejmuje 23 szczepionek tylko góra 3-4.3.Tylko w IIIrp. nie przeprowadza się krajowych klinicznych badań szczepionek tylko bierze się je „na wiarę” od obcych koncernów.4.Tylko w IIIrp. nie ma odpowiedzialności z NOPy a jest wściekły terror wobec rodzin chroniących swoje dzieci.

  • m

   18 czerwca 2017 at 10:30

   Trudno mi uwierzyć, że nie ma paragrafu w KK za narażenie kogoś na utratę zdrowia poprzez podanie niesprawdzonego preparatu. Problem chyba w tym, że organizmy dzieci różnie reagują i raz na …, no właśnie, jaka jest skala problemu?
   Z jaką częstością występują w Polsce NOPy?
   Te poważniejsze, bo podwyższona temperatura to chyba norma.
   Wie ktoś?

 8. Paweł

  18 czerwca 2017 at 11:00

  Z dedykacją dla „lekarzy” i ministra:

  Mowa wygłoszona w kahale we Lwowie w r. 1915 („Gazeta Poznańska” z d. 6.I.1922 r.):

  „Dziewiętnaście wieków walczą żydzi o władzę nad światem, którą Bóg Abrahamowi przyobiecał. Krzyż jednak powalił żydów. Rozproszeni po całym świecie, żydzi byli wszędzie przedmiotem prześladowania. Ale już to samo rozproszenie żydów po całym świecie świadczyło o przynależności całego świata do nas. Dziś naród żydowski staje się coraz potężniejszym. W rękach żydowskich nagromadzony jest pieniądz, przed którym dotychczas drży świat. Pieniądz to przyszłość żydów. Czasy prześladowania już minęły. Postęp i cywilizacja ludów chrześcijańskich stanowi mury ochronne dla żydów i przyspieszają urzeczywistnienie naszych planów. Nam żydom udało się opanować główne centra giełdy światowej w Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Amsterdamie i Hamburgu. Wszędzie gdzie są żydzi, rozporządzają wielkim kapitałem. Wszystkie państwa są dziś zadłużone, o długach stanowimy my żydzi. Więc państwa muszą się obdłużać coraz więcej. Długi zaciągnięte oddają w zastaw w ręce żydowskie kopalnie, dobra państwowe, koleje i fabryki państwowe, konieczną jest rzeczą jeszcze, aby żydzi wszędzie ziemię zagarnęli, a zwłaszcza wielką posiadłość. [..] Prawda, że niektórzy żydzi dają się ochrzcić, ale fakt ten tylko przyczynia się do naszej potęgi, gdyż ochrzczeni żydzi zawsze żydami zostają. Przyjdzie czas, w którym chrześcijanie zechcą przyjąć wiarę żydowską, ale Juda ze wstrętem ich odrzuci. Wrogiem naturalnym, to Kościół Katolicki (przedsoborowy – Paweł), dlatego musimy Kościół zarazić duchem swawoli, niewiary i braku wszelkiej karności (posoborowy – Paweł). Musimy podsycać walkę i niezgodę pośród różnych wyznań chrześcijańskich. [..] Religia chrześcijańska musi być wycofana ze szkół. [..] Żydzi muszą wszystko w swe ręce ująć, a zwłaszcza władzę i urzędy, dalej adwokaturę, sądownictwo, a najbardziej medycynę (!!!). Żydowski lekarz ma najlepszą sposobność zetknięcia się z rodziną chrześcijańską. Żydzi muszą kres położyć nierozerwalności małżeństw i doprowadzić do państwowych ślubów cywilnych. Francja pada już ofiarą obecnie czas na Austrię, w końcu idzie o zawładnięcie prasy – wtedy panowanie nasze całkiem zapewnione”.

  • Danek

   20 czerwca 2017 at 08:52

   Co to za śmietnik? Który żyd nazwie religie katolicką religją chrześcijańską? A co do szczepionek to dr Judy Mikovits pracowała nad nimi i podzieliła sie badaniami ze światem.

 9. nnnn

  18 czerwca 2017 at 12:58

  Zastanaiwam sie kiedy portal Prawy.pl zajmie sie sprawą wyrzynania naszego dziedzictwa narodowego Puszczy Białowieskiej.Puszcza przetrwała kataklizmy obu wojen ,komunizm,wczesniej złą polityke władców przed piewrwsza wojna,rozbiory a czasów XXI wieku i rządów wolnego kraju nie przetrwa to ma byc dobra zmiana która zniszczy nasze najwieksze dziedzictwo przyrodniczo-narodowe to straszne co sie dzieje z najpiekniejszym miejscem w Polsce jak i w europie.

 10. Roman

  18 czerwca 2017 at 15:34

  Artykuł bardzo dobry i potrzebny.Najwyższy czas skończyć ze szczepionkowym terrorem.Rodzice sami powinni decydować i ew. odpowiadać za szczepienie swoich dzieci.
  Jeśli lekarze mówią prawdę o niesłychanej szkodliwości szczepionek to Radziwiłł jest wyjątkowym szkodnikiem.
  Tomek i m włączcie myślenie.

 11. Tomasz

  18 czerwca 2017 at 19:17

  Tomek którą Lożę masońską reprezentujesz ? JESTEŚ ANTYOPOLAKIEM WROGO NASTAWIONYM DO POLSKI I NARODU POLSKIEGO ,Masz lewackie poglądy a nie konserwatywne.

 12. klopsik

  19 czerwca 2017 at 03:11

  Popieram jak najbardziej, widzę jak moi rówieśnicy chorowali (a raczej nie chorowali) jako dzieci i widzę teraz po swoich i ich rówieśnikach, normalnie tragedia. Najgorsze są te problemy na tle nerwowym, powszechne alergie i astmy, ciągłe gorączki , lekarze i szpitale, niedorozwój, strasznie to wszystko. Mam dwoje szczepionych dzieci, ale ślepy nie jestem i widzę te tysięcy dzieci mające problemy po szczepieniach i zdaję sobie sprawę, że coś jest na rzeczy. Tym bardziej gdy media od lewa do prawa o tym milczą !!! Boję się dalej szczepić, tzw. profesorów lubiących szczepienia nie toleruję nie wierzę im. Chciałbym jeszcze jednego dzieciaka, ale boję się go sprowadzać na świat. Tzw. uchodźcy czy ukrai… zapewne nie będą się nad tym ani chwili zastanawiać. Czy my mamy poprawiać demografię czy ściągniemy sobie innych obcokrajowców aby nam poprawiali, gdy my będziemy na wymarciu ?

 13. Polka

  19 czerwca 2017 at 09:26

  Komentarzami niejakiego Tomka , najlepiej nie zaśmiecać sobie umysłu , już wiadomo po której on jest stronie .
  Nareszcie Rodzice się budzą i to skutecznie , nie ustawajcie w walce o swoje Dzieci , Nasze Dzieci Polskie .
  Nikt o nich nie zadba jak mądry Rodzic !
  Powodzenia , prawda zwycięży , tu nie ma wątpliwości , ale nie będzie łatwo , bo dla tych złoczyńców kasa ma większą
  wartość niż zdrowie Naszych Dzieci .

  • JARO

   19 czerwca 2017 at 10:04

   100/100 – tak trzymać;

  • Agnieszka

   19 czerwca 2017 at 10:52

   Ten Tomek to oczywisty dureń narodowości hucpiarskiej judzący wręcz kryminalnie wśród Polaków…
   W każdym zdrowym środowisku fizycznym wzięty byłby pod pachy przez kilku rosłych Ojców Polaków pod pachy i wyprowadzony na zewnątz wspólnoty. Tam po porządnym łomocie wrzucony do dołu z gnojem z surowym zakazem na ponowne pojawienie się w domu wspólnoty polskiej.

 14. Zatroskana Polka

  19 czerwca 2017 at 12:04

  Jako babcia emerytka mam okazję obserwować wnuki i dzieci w rodzinie urodzone w latach 2006- 2014.Oto wyniki moich obserwacji. Dzieci z zamożniejszych domów poddane wszystkim reklamowanym szczepieniom i reklamowanej gotowej żywności mają poważne problemy zdrowotne min.alergie, jedna wnusia chorowała na nowotwór.Te żywione tradycyjne są zdrowe. Moim zdaniem obecne niesprawdzone szczepionki,genetycznie modyfikowana żywność dla ludzi i zwierząt, przedawkowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin to prawdziwi zabójcy.Tu jest działanie dla Pana Ministra i Całego Rządu Polskiego. No i oczywiście profilaktyka herbatkami ziołowymi dostosowanymi indywidualnie do człowieka i odpowiednia dieta i zdrowy styl życia.Tego oczekuję od programów w szkole dla przeciętnego człowieka i studentów medycyny i lekarzy. Jest tyle opracowań lekarzy opartych na medycynie św Hildegardy. Dzięki chorej wnusi odnalazłam wspaniałą sw Hildegardę z Binden

  • JARO

   19 czerwca 2017 at 12:16

   wspaniały wpis proszę @Zatroskanej Polki@ – naprawdę wspaniały; gratuluję podejścia do tematu; my niestety, jak patrzymy na te złowrogie względem Polski, a szczególnie Polaków, działania, nie wytrzymujemy nerwowo i piszemy dość dosłownie; takich wpisów jak powyższy też oczekujemy;

 15. m

  20 czerwca 2017 at 15:50

  @Tomek
  Wygląda na to, że znasz temat dogłębnie.
  Mam trochę przewrotną prośbę: porównaj kalendarze szczepień dzieci w Polsce i Izraelu ;-).

 16. Irena

  21 czerwca 2017 at 11:02

  Ta sprawa to odwracanie uwagi od spraw ważniejszych np. edukacji, ochrony życia. Wg mnie zmarnowany czas i energia ludzi.

 17. panda

  21 czerwca 2017 at 21:45

  Kto jeszcze czyta takie elaboraty? Dla przeciwników szczepień-byliście szczepieni? A wyobrażmy sobie, że nie ma żadnych szczepień, dla nikogo, oj, głupi ludzie…

 18. Grzegorz

  23 czerwca 2017 at 20:14

  Przedstawiciele koncernów farmaceutycznych przestańcie ludziom zawracać głowę.
  Precz z Radziwiłłem i obowiązkowymi szczepieniami.Te szczepienia to czarna plama PIS.

 19. Azzie Elvira

  29 czerwca 2017 at 05:22

  denver party bus

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra