Z kraju

Stowarzyszenie STOP NOP wkrótce rusza z pozwem zbiorowym przeciw ministrowi zdrowia

Przedstawiciele Stowarzyszenia STOP NOP apelują, aby wszyscy, których dotknął NOP zbierał dowody na naruszenia prawa związane z przymusem szczepień i ignorowaniem powikłań poszczepiennych.

Jednocześnie wezwali Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i wiele innych instytucji do usunięcia naruszeń prawa w zakresie prawa krajowego oraz międzynarodowego, praw człowieka i praw pacjenta w zakresie systemu szczepień wobec dzieci oraz ich opiekunów prawnych, w podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia placówkach medycznych – w postaci przestępczego pozbawiania dzieci prawa dostępu do gwarantowanych świadczeń medycznych i opieki medycznej, w celu zmuszenia tych dzieci do poddania się szczepieniom. tj. prześladowanie ze względów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego z zamiarem pozbawienia praw podstawowych: prawa do zdrowia, prawa do szczególnej ochrony, prawa do poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej, prawa do równego traktowania.

„Wzywamy Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do natychmiastowego usunięcia drogą uprawnień nadzorczych organów, a Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta drogą uprawnień wynikających z delegacji do ochrony praw poszkodowanych przez administrację obywateli, upowszechnianych dziś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej rażących naruszeń prawa przez podmioty medyczne i pracowników medycznych wobec nieletnich pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych, w postaci przestępczego pozbawiania dzieci dostępu do finansowanej ze środków publicznych rejonowej opieki medycznej, zgodnej z wyborem pacjenta, oraz kierowania gróźb przestępczej odmowy świadczenia usług gwarantowanych, z powodu realizacji przez te dzieci niezbywalnych praw podstawowych do ochrony przed naruszaniem integralności fizycznej oraz do niewyrażenia zgody na związaną z ryzykiem utraty zdrowa lub życia ingerencję medyczną z użyciem nieuchronnie niebezpiecznych immunologicznych produktów farmaceutycznych” napisali przedstawiciele Stowarzyszenia STOP NOP.

Dodali, iż wskazane naruszenie ma charakter ogólnopolski, w związku z tym istnieje uzasadnione podejrzenie inspirowania tych nielegalnych działań przez urzędników i/lub funkcjonariuszy publicznych wysokiego szczebla, podobnie jak w przypadku wdrażania na terenie całego kraju bezprawnych oświadczeń o „świadomej odmowie szczepień”, zainicjowanego kilka lat temu przez eksperta będącego funkcjonariuszem publicznym i NIZP-PZH.

Przypomnieli, że uprawnienia nadzorcze, kontrolne i karne Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawców, wynikają wprost z przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Art.: 64, 163, 165, 170-172).

Jednocześnie na podstawie Artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP żąda wskazania przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego wezwania, skutecznej prawnej ścieżki odwoławczej, jaką należy stosować w obronie przed takimi przestępczymi, naruszającymi przepisy krajowe i międzynarodowe działaniami placówek medycznych i/lub lekarzy.

Stowarzyszenie jest w posiadaniu pisma Rzecznika Praw Pacjenta w odpowiedzi na indywidualne zgłoszenie o w/w przestępczym procederze, w którym Rzecznik legitymizuje wymienione działania placówek medycznych i/lub lekarzy wobec osób realizujących podstawowe prawa człowieka i prawa pacjenta w zakresie decydowania o poddawaniu się lub nie procedurze medycznej związanej z ryzykiem, jaką są szczepienia.

Dokument ten będzie podstawą dowodową przeciwko funkcjonariuszowi pełniącemu urząd Rzecznika Praw Pacjenta, w związku z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeniem uprawnień, co stanowi podżeganie i pomocnictwo w popełnianiu tych przestępstw wobec małoletnich pacjentów.

W przypadku, gdy Minister Zdrowia i Prezes NFZ nie podejmą natychmiastowych działań kontrolnych i karnych z urzędu wobec wskazanych w załącznikach do niniejszego wezwania placówek i/lub lekarzy łamiących prawo, oraz w formie nadzorczych wytycznych wobec wszystkich placówek medycznych na terenie kraju, i gdy nie będą w stanie wskazać skutecznej prawnej ścieżki odwoławczej dla ofiar tych zamachów na prawa podstawowe, Stowarzyszenie uzna, iż obywatele Polski nie mają w tym zakresie drogi odwoławczej na terenie kraju, co otwiera im drogę do bezpośredniego wystąpienia przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (również zbiorowego) oraz do Komisji Europejskiej, z pominięciem krajowej ścieżki sądowej.

„W ostatnim czasie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP zgłaszają się osoby poszkodowane z terenu całego kraju – osoby wobec których placówki medyczne, z powodu realizacji praw człowieka i praw pacjenta do decydowania o poddaniu się lub nie, związanej z ryzykiem utraty zdrowia lub życia interwencji medycznej w postaci szczepień, zastosowały przestępczą odmowę świadczenia dla dziecka opieki zdrowotnej i gwarantowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych” uzasadniają przedstawiciele Stowarzyszenia STOP NOP.

„W przestępczej odmowie świadczenia w/w usług z powodu niewyrażenia zgody na wykonanie szczepienia tzw. obowiązkowego we wskazanym przez placówkę terminie, powołują się na przepisy o prawie lekarza do odmowy/odstąpienia od leczenia.” dodają.

Przypominają, że:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ani lekarz ani placówka medyczna nie mają prawa odmówić opieki medycznej i realizacji pozostałych świadczeń gwarantowanych, z powodu realizacji prawa podstawowego do nie poddawania się szczepieniom, ponieważ:

 1. Procedura medyczna w postaci szczepienia nie jest terapią leczniczą a jedynie potencjalną sztuczną a przede wszystkim krótkotrwałą profilaktyką niektórych istniejących chorób zakaźnych.

Prawo lekarza do odmowy lub odstąpienia, dotyczy wyłącznie konkretnej sytuacji związanej z prowadzeniem lub przystąpieniem do konkretnej terapii leczniczej – o czym świadczy choćby zapis Art. 38 ust.2, który nakazuje lekarzowi„wskazać realne możliwości uzyskania TEGO świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym”.

Ponadto prawo lekarza wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy, do odmowy leczenia lub odstąpienia od leczenia, może być realizowane wyłącznie z poważnych przyczyn i po uzyskaniu zgody przełożonego. Opracowania prawne i etyczne określają charakter tych dopuszczalnych poważnych przyczyn – wszystkie sprowadzają się w praktyce do „niedostatków” leżących głównie po stronie lekarza (brak kwalifikacji, wiedzy lub możliwości leczenia konkretnego przypadku, stosunek emocjonalny do pacjenta lub pacjenta do lekarza, mogące mieć negatywne skutki dla przebiegu terapii, itp.)

 1. Pacjent jest klientem lekarza i medycznej placówki usługowej, i w żadnym przypadku nie znajduje się w stosunku podległości wobec nich. Bezprawne naciski wobec pacjenta i nękanie go w celu wymuszenia określonego zachowania i zgody na nieuchronnie niebezpieczny zabieg medyczny, stanowi łamanie prawa i prowadzi do konfliktu, którego przyczyna leży po stronie lekarza/personelu medycznego a nie pacjenta.
  Każdy pacjent, w tym nieletni, ma niezbywalne prawa – prawa konstytucyjne, prawa człowieka, prawa pacjenta, prawa ubezpieczonego, prawa konsumenta, itd. – do których poszanowania, przestrzegania i realizacji bezwzględnie zobowiązany jest personel medyczny, w tym m.in.:
 2. a) prawo do wyrażenia lub nie wyrażenia poinformowanej zgody na każdą czynność medyczną, przy czym lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o każdym możliwym aktualnie znanym ryzyku danej procedury medycznej, oraz o alternatywie w stosunku do metody proponowanej (czynności medyczne o podwyższonym ryzyku, na które pacjent dobrowolnie zdecyduje się wyrazić świadomą zgodę, wymagają ponadto pisemnej formy zgody),
 3. b) prawo do nie poddawania się eksperymentom medycznym,
 4. c) prawo równego dostępu do gwarantowanych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych,
 5. d) prawo do szczególnej ochrony i opieki w przypadku dzieci.
 1. Pacjent ma prawo wyciągać konsekwencje formalno-prawne wobec personelu medycznego łamiącego jego prawa, i nie może być to przyczyną odmowy świadczenia usług przez placówkę medyczną.

Kierownictwo placówki, której personel łamie prawa człowieka, prawa pacjenta, przepisy krajowe, powinno działać intensywnie w kierunku karania i eliminowania takich praktyk na swoim terenie, a nie w kierunku eliminowania pacjentów świadomych prawnie.

 1. To pacjent jako świadczeniobiorca decyduje o wyborze placówki medycznej i lekarza, składając określoną przepisami deklarację wyboru. Placówka medyczna jako świadczeniodawca, który zawarł umowę na dostarczanie świadczeniobiorcom usług finansowanych ze środków publicznych, nie posiada ścieżki prawnej do „wypowiedzenia” pacjentowi świadczenia tych usług – jest to wprost łamanie prawa.
 1. Praktyka „wypowiadania” dzieciom usług z powodu nie wyrażenia zgody na nieuchronnie niebezpieczne szczepienie, jest szczególnie kuriozalna, niemoralna i wprost dyskryminacyjna ze względu na fakt, iż osoby dorosłe w tym personel placówek medycznych, nigdy nie były poddane zdecydowanej większości dziś nakładanych na dzieci przymusowych i zalecanych szczepień (Hib, pneumokoki, różyczka, świnka, ospa wietrzna, meningokoki, rotawirusy, HPV, grypa), oraz nie są regularnie maksymalnie co kilka lat doszczepiane w zakresie szczepień przyjmowanych ostatnio w dzieciństwie, a w szczególności przeciwko krztuścowi (udokumentowany zanik poszczepiennego uodpornienia w krótkim okresie czasu po zakończeniu cyklu szczepień, oraz powszechne nosicielstwo, zachorowalność i zakaźność wśród dorosłych osób onegdaj szczepionych).

Personel medyczny i ogółem osoby dorosłe, pod względem poszczepiennego uodpornienia w odniesieniu do zawartości aktualnego dziecięcego kalendarza szczepień tzw. obowiązkowych oraz zalecanych, nie różnią się więc niczym od osób w ogóle nie szczepionych.

Należałoby więc wypowiedzieć świadczenie usług medycznych ponad 30-tu milionom niedoszczepianych i nieszczepionych nowymi pozycjami z kalendarza, podatnych na zachorowanie, nosicielstwo i zakaźność dorosłych obywateli przebywających na terytorium Polski – a nie dzieciom.”

I dodaje:

„Należy też wspomnieć, iż agresywne i niemające podstaw w faktach stereotypy dotyczące rzekomego zagrożenia ze strony dzieci niezaszczepionych, podczas gdy niezaszczepionych dorosłych jest w polskiej populacji ok. 5-ciokrotnie więcej niż wynosi cała populacja dzieci, są efektem wyłącznie nieuczciwych praktyk rynkowych producentów szczepionek, lobbystów działających w ich imieniu oraz osób, w tym niejednokrotnie lekarzy i  funkcjonariuszy publicznych działających na ich rzecz.”

Zaznaczając, iż „nieuczciwe praktyki obejmują m.in. zatajanie przed konsumentami/pacjentami istotnych, niekorzystnych dla tych produktów faktów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, co jest możliwe m.in. dzięki powszechnemu udziałowi lekarzy w dezinformowaniu i zatajaniu informacji należnych pacjentowi, oraz w fałszowaniu kluczowych dla bezpieczeństwa wszystkich osób szczepionych, obowiązkowo zbieranych statystyk NOP (Inspekcja Sanitarna) i powikłań polekowych w tym szczepionek (URPL)”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie oczekuje w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego wezwania, na pisemną informację od Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta, w sprawie podjętych konkretnych działań skutecznie i natychmiastowo usuwających wymienione naruszenia prawa na terenie całego kraju, stanowiące prześladowania i nieludzkie taktowanie. Zaznacza, iż działania Ministra Zdrowia mogą mieć również formę oficjalnego stanowiska i wytycznych, opublikowanych i rozesłanych do podmiotów podległych i nadzorowanych z nakazem zapoznania się i stosowania.

„Od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oczekujemy natychmiastowego podjęcia działań kontrolnych przewidzianych przepisami, bezpośrednio wobec wskazanych w załącznikach placówek, i ukarania ich.” podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia.

Po tym terminie, w celu ochrony zbiorowo naruszanych a niezbywalnych praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, zostaną wszczęte działania prawne przeciwko Ministrowi Zdrowia na ścieżce krajowej a następnie europejskiej.

Podstawą prawną jest Europejska Konwencja Praw Człowieka:

ARTYKUŁ 8 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

[…]

ARTYKUŁ 13 Prawo do skutecznego środka odwoławczego

Każdy, kogo prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.

ARTYKUŁ 14 Zakaz dyskryminacji

Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.

Oraz Karta Praw Podstawowych UE

Artykuł 35 Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

A także Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 68
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielanych świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Oraz Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Art. 38.

 1. Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym.
 3. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego.
 4. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Nie można też zapominać o ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 15.

 1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.
 2. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

3) leczenia szpitalnego;

4) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

5) rehabilitacji leczniczej;

6) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

7) leczenia stomatologicznego;

8) lecznictwa uzdrowiskowego;

9) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;

10) ratownictwa medycznego;

11) opieki paliatywnej i hospicyjnej;

12) świadczeń wysokospecjalistycznych;

13) programów zdrowotnych;

14) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;

15) programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;

16) leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;

17) leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;

18) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

Art. 28.

 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]

1a. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jednocześnie wyboru lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

[…]

Art. 56.

 1. Wybór, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 1a, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”, będącym dokumentem w postaci:

1) papierowej lub

2) elektronicznej, […]

 1. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy deklaracje wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy.

Art. 65.

Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:

1) równego traktowania oraz solidarności społecznej;

2) zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem, […]

Art. 64.

 1. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, a w szczególności kontrolę:

1) organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

[…]

Art. 163.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór, stosując kryterium legalności, rzetelności i celowości, nad działalnością:

1) Funduszu;

2) świadczeniodawców, w zakresie realizacji umów z Funduszem;

3) podmiotów, którym Fundusz powierzył wykonywanie niektórych czynności;

4) aptek, w zakresie refundacji leków.

Art. 165.

 1. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony w szczególności do:

[…]

3) żądania udostępnienia przez świadczeniodawcę wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień, dotyczących realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

[…]

 1. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień i dokumentów, o których mowa w ust. 1, przypadków naruszeń prawa, statutu Funduszu lub interesu świadczeniobiorców minister właściwy do spraw zdrowia powiadamia odpowiednio Fundusz, świadczeniodawcę, podmiot, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, lub aptekę o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydaje zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności powiadamianego podmiotu do przepisów prawa, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności do przepisów prawa.

Art. 170.

 1. W razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie przez świadczeniodawcę lub podmiot, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, stwierdzonych nieprawidłowości, minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć na te podmioty karę pieniężną w wysokości do miesięcznej wartości umowy łączącej te podmioty z Funduszem, której dotyczą nieprawidłowości.

[…]

Art. 171.

 1. W przypadku stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1–4, rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę lub podmiot, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć na te podmioty karę pieniężną w wysokości do miesięcznej wartości umowy łączącej te podmioty z Funduszem, której dotyczą nieprawidłowości.

[…]

Art. 172.

W przypadkach określonych w art. 170 ust. 1 i art. 171 minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu o rozwiązanie umowy ze świadczeniodawcą albo podmiotem, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3.

Oraz:

Art. 29.

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]

Art. 30.

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]

Art. 31.

 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, […]
 2. Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób.

Z kolei KODEKS KARNY przewiduje:

Art. 118a.

 • 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
  2) DOPUSZCZA SIĘ POWAŻNEGO PRZEŚLADOWANIA grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne NA PODSTAWIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, POWODUJĄC POZBAWIENIE PRAW PODSTAWOWYCH, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Źródło: STOP NOP

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

157 komentarzy

157 Komentarzy

 1. m

  17 czerwca 2017 at 20:09

  Pozew. Nareszcie! Mam nadzieję, że z dobrą kancelarią.

  • Tomek

   17 czerwca 2017 at 23:06

   Idę o zakład, że żadna dobra kancelaria nie weźmie tego pozwu. I nie chodzi tylko o pieniądze, czy to że sprawa przegrana, bo zarzut jest absurdalny (to raczej Stop NOP powinno się skarżyć za narażanie zdrowia i życia ludzkiego). Chodzi o to, że ruchy antyszczepionkowe nie są poważnie traktowane przez normalnych ludzi i żadna kancelaria z pozycją nie będzie chciała z takim środowiskiem być kojarzona. Raczej sprawę weźmie jakiś lokalny kauzyperda, który uzna, że na tym gdzieś się w mediach pojawi.

   • m

    18 czerwca 2017 at 06:56

    Właśnie o to mi chodzi, żeby poznać rzeczywistą skalę problemu (NOP) i zorientować się, czy to problem wydumany przez nadwrażliwych rodziców czy zagrożenie dla dzieci.

    • Tomek

     18 czerwca 2017 at 10:54

     Skala problemu jest już znana – na podstawie bardzo szerokich badań prowadzonych przez renomowane uczelnie, agencje zajmujące się zdrowiem itp. Czy choćby możesz wziąć sobie dane z systemu rejestrowania NOP, które oczywiście nie są doskonałe bo dużo NOP w Polsce nie jest zgłaszanych, ale przemnóż te dane nawet razy 10 to zobaczysz, że przypadki NOP są bardzo rzadkie, a większość to sytuacje typu podwyższona gorączka itp. No, ale jak Stop NOP chce to jeszcze przed sądem „poznawać”, to ok. Skończy się wiadomo jak, a prawy.pl będzie publikował artykuły o tym, jaki to niesprawiedliwy sąd (w domyśle, na usługach koncernów, w domyśle dla niektórych czytelników – Żydów), pani Socha zaś będzie wzywała swoich wyznawców do protestowania i wywierania presji na sąd, jak ostatnio. A zwolennicy antyszczepionkowców, niezależnie od wyroku, nadal będą „wiedzieć” swoje. Przecież niektórzy tu piszą (przypadek autentyczny) że kilkanaście lat po szczepieniu męczą ich częste katary, więc na pewno ze szczepionką coś im szkodliwego wstrzyknięto.

    • moherowy beret

     23 czerwca 2017 at 13:14

     Jetem już zupełnie dorosła(aż za bardzo) i przypominam,że w dzieciństwie
     chorowałam na koklusz,odrę,wiatrówkę,zapalenie wątroby pokarmowe(wirus A),
     no i w niemowlęctwie na szkarlatynę.Żyję,nie umarłam.Natomiast jak miałam
     nieco lat,to miałam szczepienie na „czarną ospę”(strasznie ciężko odchoro-
     wałam.Przypominam też ,że w wieku mniej więcej 6 lub 8 lat szczepiono na
     gruźlicę.Ale szczepić malucha,który rodzi się i jest w ramionach mamy i
     pije jej mleko,to chyba coś nie tak.Przecież mleko matki zawiera elementy,
     które zabezpieczają dziecko przed zachorowaniem na początku życia.

   • gieptil

    18 czerwca 2017 at 11:02

    Zarzut nie jest absurdalny, zarzut jest szubieniczny. Coś mi się zdaje że będą tysiące szubienic dla tych szczepionkowców. A ja uważam że szczepienia w pewnym bezpiecznym zakresie są potrzebne. Tylko oni wykorzystują to jako pretekst do mordowania ludzi, szczególnie niemowląt – składają molochowi ( strasznemu pogańskiemu bożkowi ) ofiarę z niemowląt. I oni robią to ŚWIADOMIE.

    • Tomek

     18 czerwca 2017 at 16:14

     Szubieniczny, gieptilu, to tu jest humor pomysłodawców tego pozwu, a nie zarzut. Bo pajacują, jednocześnie igrając zdrowiem kub życiem ludzkim.

   • Tomasz

    18 czerwca 2017 at 12:34

    Tomek Jesteś antypolsko nastawiony do Polków i Polski To właśnie przymusowe szczepienia Szczepionkami Koncernów „Medycznych” amerykańskich, niemieckich które zawierają rtęć i inne szkodliwe substancje które spowodowały śmierć dzieci Polski.My byliśmy szczepieni w czasach PRL Polskimi szczepionkami na Odrę Błonicę ,Ospę po których nie było powikłań.Zanim napiszesz do się dowiedz więcej na temat szczepionek dostarczanych przez zachodnie Koncerny „Medyczne” NIEWIEDZA SZKODZI „Rodzice z NON STOP wygrają proces .Może Rodzice są „\ruskimi agentami”bo walczą o zdrowie swoich dzieci z Ministrem Zdrowia z PIS Konstantynem Radziwiłem ,Są prawnicy Katolicy którzy się tym zajmą Z Instytutu Ordo IURIS

    • Tomek

     18 czerwca 2017 at 16:25

     Antypolsko nastawieni to są, Tomaszu, tacy ludzie jak ty, skoro chcecie powrotu do sytuacji kiedy przed powszechnymi szczepieniami setki ludzi ginęły w Polsce na różne choroby zakaźne. W sumie, używając twojego stylu wypowiedzi, mógłbym nazwać was zwolennikami eksterminacji Polaków. Nie nazwałbym was natomiast ruską agenturą, bo nie muszę sobie głupoty tłumaczyć jakimiś spiskowymi teoriami. Niektórzy ludzie po prostu są ignorantami, żaden obcy wywiad nawet nie musi nimi sterować.

     A co do rtęci, to podaj mi dane, ile to niby dzieci w Polsce zamordowano szczepionkami z użyciem rtęci? Pewnie ich nie masz. I się nie dziwię, bo to bzdura.

     Zresztą, jeśli chodzi o rtęć, to nie wiem, czy wiesz, ale antyszczepionkowcy was okłamują podając owe przekroczone normy rtęci. Podają je bowiem dla metylortęci, podczas gdy w szczepionkach MMR była (bo już zasadniczo nie ma) etylortęć, która nie jest groźna zupełnie w ilościach podawanych w szczepionkach (uwzględniając to, ze podaje się szczepienia niemowlakom i podaje je się wiele w niedługim czasie). Wiem, ze wielu z was różnicy nie jest w stanie ogarnąć. Spróbujcie więc wypić szkolankę zwykłej wódki (z alkoholem etylowym), a potem szklankę alkoholu metylowego, to ogarnięcie na tym orzykładzie subtelną różnicę między motylkiem a etylkiem:)

     • Tomasz

      18 czerwca 2017 at 19:12

      Są Kamil i wiele inny dzieci Polskich .Jesteś antyPolakiem opłacanym przez amerykańskie koncerny”medyczne” skoro bronisz zabójczych „szczepionek”.Jest Instytut Ordo Iuris który zajmie się tą sprawą ,POLSKA NIE LAICKA ALE WIELKA KATOLICKA „JESTEM POLAKIEM WIĘC MAM OBOWIĄZKI POLSKIE”POLAK BĘDZIE MĄDRY ALBO GO NIE BĘDZIE WCALE’

     • Tomek

      19 czerwca 2017 at 18:32

      @Tomasz

      Konkrety. Nie lej wody z „Polską katolicką, a nie laicką”, tylko dawaj te konkrety.

   • Czarek

    18 czerwca 2017 at 22:51

    @Tomek. Ty idioto! Najpierw zapoznaj się z całą prawdą o tych szczepionkach, a potem zabieraj się do pisania. Brawo, wreszcie trzeba tych urzędasów obżerających się za nasze pieniądze nauczyć rozumu!

 2. finka

  17 czerwca 2017 at 20:37

  Wreszcie , Daj Boże, aby skończyła się wreszcie akcja okaleczania przyszłych pokoleń Polaków przez trucie neurotoksynami od pierwszych dni po narodzeniu.

 3. luk

  17 czerwca 2017 at 21:05

  BRAWO.dość ingerencji państwa w rodzinę

  • Tomek

   17 czerwca 2017 at 23:11

   To nie jest ingerencja w rodzinę tylko dbałość o dobro dziecka. Jak rodzic dziecka nie upilnuje i dojdzie do jakiegoś wypadku, to odpowiada karnie. Nie mówiąc już o jakimś znacznie bardziej poważnym działaniu na jego szkodę. I tak też jest, jeśli rodzic szkodzi dziecku narażając je na różne niebezpieczne dla niego choroby, po posłuchał pseudonaukowych bzdur antyszczepionkowców. Dziecko to nie jest tylko twoje prawo, że możesz sobie z nim robić, co ci się podoba, bo taki masz światopogląd. To jest też obowiązek dbania o nie i stąd państwo przymusza do szczepień.

   • Ewelina

    18 czerwca 2017 at 18:09

    Uważa Pan, że powinno sie odbierac dieci za brak szczepień ? W takim razie dzieci, które ucierpiały po tych zabiegach też niech Państwo odbierze, doprowadzi do zupełnego zdrowia i zwróci rodzicom.

    • krystjan p.

     18 czerwca 2017 at 23:45

     Brawo Ewelina popieram Twoje zdanie w 100 procentach pomyśności w zalatwieniu trudnych spraw.

   • Egzorcysta

    19 czerwca 2017 at 14:40

    Jazeli panstwu chodziloby o dobro dzieci to nie byloby chemii w jedzeniu, i cocacoli w Polsce.Nie wiem kto ci do glowy nakladl tych roznych dyrdymalow o tym ,ze rtec i aluminium wstrzykiwana prosto do krwiobiegu niemowlaka po urodzeniu, jest czyms dobrym.I gdyby panstwu chodzilo o dobro dzieci nie chodzilby glodne do szkoly.Zreszta szkoda naszej duskusji i opowiadanie slepemu o kolorach.Czy to Pan panie posle Szczerba, zaplatal sie tu na prawym?A moze ktos z rodziny po tym samym ojcu?

 4. Tomek

  17 czerwca 2017 at 23:03

  Niezła komedia. A najbardziej rozbawił mnie ostatni zarzut – „3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
  2) DOPUSZCZA SIĘ POWAŻNEGO PRZEŚLADOWANIA grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne NA PODSTAWIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, POWODUJĄC POZBAWIENIE PRAW PODSTAWOWYCH”

  Widzę, że pisał to chyba zwolennik teorii, że rząd żydowski chce szczepionkami Polaków wymordować:). Ale dobrze, będzie więcej śmiechu na sali sądowej.

  Swoją drogą, to bardziej zasadny byłby pozew zbiorowy przeciwko Stop NOP za narażanie ludzkiego życia i zdrowia poprzez namawianie do unikania szczepień. O tym już od pewnego czasu mówi się w Stanach, są już chyba pierwsze procesy – słyszałem o skutecznym pozwie rodziców dzieci zarażonych odrą (do pediatry przyszło niezaszczepione dziecko, okazało się, że ma odrę i zaraziło kilkoro innych dzieci, które ze względu na wiek nie mogły jeszcze przeciwko odrze być zaszczepione). I być może tędy droga, skoro fakty do niektórych zmanipulowanych ludzi dotrzeć nie chcą.

  • Kpbieta28

   18 czerwca 2017 at 08:51

   A ja ciebie człowieku nie rozumiem
   To zaraża ten co ma wirusa czy baterie w sobie czy osoba która ich nie ma ???? Chce zauważyć że wstrzykuja w dużej części szczepionek żywe wirusy !!!! To kto tu kogo zaraża ???? Trochę logiki u mnie w rodzinie był siostrzeniec zarazony krztuscem od osoby szczepionej. Moje dziecko szczepione na różyczkę i chore na różyczkę !!!! To co szczepionki cud medycyny???? A jak tak mocno chcesz wiedzieć to Trump z USA o chyba ich prezydent ( to jest sarkazm ) powiedział że będzie walczył z lobby farmaceutycznych i właśnie chodzi mu o szczepionki i epidemie autyzmu w USA. Nie bądź ignorantem i jak chcesz się wypowiadać to zdobiadz trochę wiedzy na ten temat. Pozdrawiam abyś nigdy nie doświadczył nopu u swoich dzieci lub wnuków

 5. Hania

  17 czerwca 2017 at 23:42

  Pan Tomek dla jakiej firmy farmaceutycznej pracuje?

 6. kowalski

  18 czerwca 2017 at 05:28

  Skalę terroru i świadomego trucia Polaków mogą wykazać tylko te dane.1.Nigdzie w cywilizowanym Świecie nie zmusza się do szczepień kilkudniowych niemowląt.2.Nigdzie przymus [nawet jeśli jest] nie obejmuje 23 szczepionek tylko góra 3-4.3.Tylko w IIIrp. nie przeprowadza się krajowych klinicznych badań szczepionek tylko bierze się je „na wiarę” od obcych koncernów.4.Tylko w IIIrp. nie ma odpowiedzialności z NOPy a jest wściekły terror wobec rodzin chroniących swoje dzieci.

  • m

   18 czerwca 2017 at 10:30

   Trudno mi uwierzyć, że nie ma paragrafu w KK za narażenie kogoś na utratę zdrowia poprzez podanie niesprawdzonego preparatu. Problem chyba w tym, że organizmy dzieci różnie reagują i raz na …, no właśnie, jaka jest skala problemu?
   Z jaką częstością występują w Polsce NOPy?
   Te poważniejsze, bo podwyższona temperatura to chyba norma.
   Wie ktoś?

 7. nnnn

  18 czerwca 2017 at 12:58

  Zastanaiwam sie kiedy portal Prawy.pl zajmie sie sprawą wyrzynania naszego dziedzictwa narodowego Puszczy Białowieskiej.Puszcza przetrwała kataklizmy obu wojen ,komunizm,wczesniej złą polityke władców przed piewrwsza wojna,rozbiory a czasów XXI wieku i rządów wolnego kraju nie przetrwa to ma byc dobra zmiana która zniszczy nasze najwieksze dziedzictwo przyrodniczo-narodowe to straszne co sie dzieje z najpiekniejszym miejscem w Polsce jak i w europie.

 8. Roman

  18 czerwca 2017 at 15:34

  Artykuł bardzo dobry i potrzebny.Najwyższy czas skończyć ze szczepionkowym terrorem.Rodzice sami powinni decydować i ew. odpowiadać za szczepienie swoich dzieci.
  Jeśli lekarze mówią prawdę o niesłychanej szkodliwości szczepionek to Radziwiłł jest wyjątkowym szkodnikiem.
  Tomek i m włączcie myślenie.

 9. Tomasz

  18 czerwca 2017 at 19:17

  Tomek którą Lożę masońską reprezentujesz ? JESTEŚ ANTYOPOLAKIEM WROGO NASTAWIONYM DO POLSKI I NARODU POLSKIEGO ,Masz lewackie poglądy a nie konserwatywne.

 10. klopsik

  19 czerwca 2017 at 03:11

  Popieram jak najbardziej, widzę jak moi rówieśnicy chorowali (a raczej nie chorowali) jako dzieci i widzę teraz po swoich i ich rówieśnikach, normalnie tragedia. Najgorsze są te problemy na tle nerwowym, powszechne alergie i astmy, ciągłe gorączki , lekarze i szpitale, niedorozwój, strasznie to wszystko. Mam dwoje szczepionych dzieci, ale ślepy nie jestem i widzę te tysięcy dzieci mające problemy po szczepieniach i zdaję sobie sprawę, że coś jest na rzeczy. Tym bardziej gdy media od lewa do prawa o tym milczą !!! Boję się dalej szczepić, tzw. profesorów lubiących szczepienia nie toleruję nie wierzę im. Chciałbym jeszcze jednego dzieciaka, ale boję się go sprowadzać na świat. Tzw. uchodźcy czy ukrai… zapewne nie będą się nad tym ani chwili zastanawiać. Czy my mamy poprawiać demografię czy ściągniemy sobie innych obcokrajowców aby nam poprawiali, gdy my będziemy na wymarciu ?

 11. Polka

  19 czerwca 2017 at 09:26

  Komentarzami niejakiego Tomka , najlepiej nie zaśmiecać sobie umysłu , już wiadomo po której on jest stronie .
  Nareszcie Rodzice się budzą i to skutecznie , nie ustawajcie w walce o swoje Dzieci , Nasze Dzieci Polskie .
  Nikt o nich nie zadba jak mądry Rodzic !
  Powodzenia , prawda zwycięży , tu nie ma wątpliwości , ale nie będzie łatwo , bo dla tych złoczyńców kasa ma większą
  wartość niż zdrowie Naszych Dzieci .

  • JARO

   19 czerwca 2017 at 10:04

   100/100 – tak trzymać;

  • Agnieszka

   19 czerwca 2017 at 10:52

   Ten Tomek to oczywisty dureń narodowości hucpiarskiej judzący wręcz kryminalnie wśród Polaków…
   W każdym zdrowym środowisku fizycznym wzięty byłby pod pachy przez kilku rosłych Ojców Polaków pod pachy i wyprowadzony na zewnątz wspólnoty. Tam po porządnym łomocie wrzucony do dołu z gnojem z surowym zakazem na ponowne pojawienie się w domu wspólnoty polskiej.

 12. Zatroskana Polka

  19 czerwca 2017 at 12:04

  Jako babcia emerytka mam okazję obserwować wnuki i dzieci w rodzinie urodzone w latach 2006- 2014.Oto wyniki moich obserwacji. Dzieci z zamożniejszych domów poddane wszystkim reklamowanym szczepieniom i reklamowanej gotowej żywności mają poważne problemy zdrowotne min.alergie, jedna wnusia chorowała na nowotwór.Te żywione tradycyjne są zdrowe. Moim zdaniem obecne niesprawdzone szczepionki,genetycznie modyfikowana żywność dla ludzi i zwierząt, przedawkowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin to prawdziwi zabójcy.Tu jest działanie dla Pana Ministra i Całego Rządu Polskiego. No i oczywiście profilaktyka herbatkami ziołowymi dostosowanymi indywidualnie do człowieka i odpowiednia dieta i zdrowy styl życia.Tego oczekuję od programów w szkole dla przeciętnego człowieka i studentów medycyny i lekarzy. Jest tyle opracowań lekarzy opartych na medycynie św Hildegardy. Dzięki chorej wnusi odnalazłam wspaniałą sw Hildegardę z Binden

  • JARO

   19 czerwca 2017 at 12:16

   wspaniały wpis proszę @Zatroskanej Polki@ – naprawdę wspaniały; gratuluję podejścia do tematu; my niestety, jak patrzymy na te złowrogie względem Polski, a szczególnie Polaków, działania, nie wytrzymujemy nerwowo i piszemy dość dosłownie; takich wpisów jak powyższy też oczekujemy;

 13. m

  20 czerwca 2017 at 15:50

  @Tomek
  Wygląda na to, że znasz temat dogłębnie.
  Mam trochę przewrotną prośbę: porównaj kalendarze szczepień dzieci w Polsce i Izraelu ;-).

 14. Irena

  21 czerwca 2017 at 11:02

  Ta sprawa to odwracanie uwagi od spraw ważniejszych np. edukacji, ochrony życia. Wg mnie zmarnowany czas i energia ludzi.

 15. Grzegorz

  23 czerwca 2017 at 20:14

  Przedstawiciele koncernów farmaceutycznych przestańcie ludziom zawracać głowę.
  Precz z Radziwiłłem i obowiązkowymi szczepieniami.Te szczepienia to czarna plama PIS.

 16. Azzie Elvira

  29 czerwca 2017 at 05:22

  denver party bus

 17. education

  1 września 2017 at 06:55

  It?s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you?re talking about! Thanks

 18. see more about my site

  3 września 2017 at 20:00

  This actually answered my downside, thank you!
  see more about my site http://www.etutez.com/2017/07/there-are-various-types-of-richell-pet.html

 19. see more about my site

  4 września 2017 at 11:36

  very good publish, i certainly love this web site, keep on it
  see more about my site http://www.forum.e-mama.pl/viewtopic.php?f=35&t=56373&p=6328928

 20. pepek

  4 września 2017 at 19:29

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …
  pepek http://www.188maxbet.com

 21. gomovies

  5 września 2017 at 08:44

  Spot on with this write-up, I actually suppose this web site wants much more consideration. I’ll most likely be again to learn way more, thanks for that info.

 22. see more at my website

  5 września 2017 at 10:37

  You need to participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will advocate this web site!

 23. 期货外汇开户

  6 września 2017 at 10:16

  It’s best to take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I’ll advocate this website!

 24. see my website

  6 września 2017 at 18:52

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 25. check out my website

  6 września 2017 at 21:15

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to find somebody with some original ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that’s wanted on the internet, somebody with somewhat originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 26. see my website

  6 września 2017 at 21:39

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to find someone with some unique thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that’s wanted on the internet, someone with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the web!

 27. check out my website

  6 września 2017 at 22:02

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 28. check out my website

  7 września 2017 at 08:31

  very good submit, i definitely love this web site, carry on it

 29. Spot on with this write-up, I really suppose this website wants much more consideration. I’ll in all probability be again to learn much more, thanks for that info.

 30. Your house is valueble for me. Thanks!…

 31. instagram takipçi sayısı arttırma

  7 września 2017 at 16:40

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain good points in features also.

 32. I’d must verify with you here. Which isn’t something I normally do! I get pleasure from reading a post that can make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 33. услуги оценщика

  8 września 2017 at 16:17

  I’d should examine with you here. Which isn’t something I often do! I enjoy studying a publish that can make folks think. Also, thanks for allowing me to comment!

 34. Ronrhip

  13 września 2017 at 06:05

  Cialis Romania [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Achat Viagra Veritable
  Discount Worldwide Fedex Shipping Isotretinoin Pills Therapy Propecia
  Code For Amoxicillin cialis buy online Acheter Xenical Toulouse

 35. Ronrhip

  13 września 2017 at 22:47

  Instructions For Taking Amoxicillin [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Sibutramina Interacting With Amoxil
  Inhaler Purchase United States Bo Levitra 20 Propecia Problemas Si
  How Does Amoxicillin Work cialis Onlineantibiotic Overnight

 36. This actually answered my drawback, thank you!

 37. showbox apk for pc

  16 września 2017 at 11:28

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 38. hindi mp3 songs

  18 września 2017 at 10:05

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss problem? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 39. Herbert Sim WTF

  19 września 2017 at 22:08

  This really answered my drawback, thanks!

 40. Grow lights LED

  20 września 2017 at 15:10

  This really answered my downside, thanks!

 41. Best Hyip monitoring website

  20 września 2017 at 23:24

  An attention-grabbing discussion is price comment. I think that you need to write extra on this topic, it won’t be a taboo subject but generally individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 42. piano lessons for kids chicago

  22 września 2017 at 17:45

  It’s hard to find knowledgeable people on this subject, but you sound like you already know what you’re talking about! Thanks

 43. Digital SLR camera

  23 września 2017 at 01:16

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 44. Limo

  23 września 2017 at 15:27

  It’s best to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will suggest this web site!

 45. security tutorials

  23 września 2017 at 23:29

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to search out any individual with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that is needed on the net, somebody with slightly originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 46. instagram follower kaufen

  25 września 2017 at 09:56

  very nice submit, i certainly love this web site, keep on it

 47. Blockchain jobs, Bitcoin jobs

  25 września 2017 at 11:46

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to find somebody with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that’s wanted on the net, someone with a bit originality. helpful job for bringing something new to the web!

 48. Movie Love Quotes

  27 września 2017 at 11:08

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 49. chakra balancing music

  27 września 2017 at 16:54

  I visited multiple web sites but the audio feature
  for audio songs existing at this site is really excellent.

 50. want him to want me

  27 września 2017 at 19:03

  There’s noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure nice factors in options also.

 51. how to make a new man fall in love

  27 września 2017 at 20:05

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 52. An attention-grabbing dialogue is value comment. I believe that you should write extra on this matter, it might not be a taboo subject however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 53. how to win him back over text

  28 września 2017 at 09:20

  It’s hard to seek out knowledgeable people on this topic, however you sound like you realize what you’re talking about! Thanks

 54. make sagittarius crazy

  28 września 2017 at 11:51

  Spot on with this write-up, I actually suppose this website needs much more consideration. I’ll in all probability be once more to read way more, thanks for that info.

 55. how to make an scorpio man to chase you

  28 września 2017 at 15:31

  This really answered my drawback, thank you!

 56. make scorpio regret

  28 września 2017 at 18:10

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 57. trap music

  28 września 2017 at 19:35

  It’s arduous to search out knowledgeable folks on this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 58. free shipping shoes

  28 września 2017 at 23:56

  There’s noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain good points in features also.

 59. how do you make a capricorn man chase you

  29 września 2017 at 15:03

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 60. free iphone porn

  1 października 2017 at 18:37

  Howdy! I simply would like to give an enormous thumbs up for the great information you will have here on this post. I might be coming back to your blog for more soon.

 61. click my link

  2 października 2017 at 00:06

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write extra on this matter, it won’t be a taboo topic but usually people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 62. Ronrhip

  2 października 2017 at 07:18

  Cytotec Sans Ordonnance Pharmacie Clomid Mode D’Emploi [url=http://viafreetrial.com]viagra[/url] Buy Flagyl Usa Sildenafil Citrate 100mg For Sale

 63. jasa view youtube

  2 października 2017 at 07:55

  An fascinating dialogue is worth comment. I feel that you should write more on this topic, it might not be a taboo topic however generally individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 64. sms service uae

  2 października 2017 at 14:46

  An fascinating dialogue is worth comment. I believe that it is best to write more on this topic, it may not be a taboo topic however usually persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 65. This actually answered my drawback, thank you!

 66. fat diminisher system review

  3 października 2017 at 08:18

  It’s arduous to search out knowledgeable individuals on this subject, however you sound like you recognize what you’re talking about! Thanks

 67. make aries man crave you

  3 października 2017 at 15:03

  Hello! I simply would like to give a huge thumbs up for the good info you have got right here on this post. I will be coming again to your blog for more soon.

 68. rigas satiksme

  4 października 2017 at 00:32

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 69. florist

  5 października 2017 at 23:28

  I’d need to test with you here. Which isn’t something I often do! I get pleasure from studying a submit that may make folks think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 70. diwali greetings messages

  6 października 2017 at 08:38

  very good submit, i actually love this web site, keep on it

 71. how to make a libra male want you

  6 października 2017 at 11:18

  This really answered my downside, thank you!

 72. Yeast Infection No More

  6 października 2017 at 12:47

  You need to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will advocate this website!

 73. https://www.ukbestessays.com

  6 października 2017 at 14:34

  you’ve gotten a fantastic blog right here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 74. UK based essay writing services

  6 października 2017 at 17:17

  very nice submit, i actually love this website, keep on it

 75. Thiet ke website tron goi

  6 października 2017 at 18:57

  very good post, i definitely love this website, carry on it

 76. scorpio man in love affair

  10 października 2017 at 09:42

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 77. mattress cleaning london

  10 października 2017 at 18:12

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good points in features also.

 78. youtube networks for small channels

  11 października 2017 at 01:50

  It’s best to participate in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this site!

 79. Ronrhip

  11 października 2017 at 15:46

  Nebenwirkungen Cialis Generika Acquistare Levitra Farmacia [url=http://cheapvia25mg.com]generic viagra[/url] Cialis Gunstig Kaufen 40mg Viagra Prix Pharmacie Forum Levitra Prix Maroc

 80. Google cheat 2017

  11 października 2017 at 22:44

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 81. Ronrhip

  12 listopada 2017 at 23:24

  Cialis Generika 40mg Allergic To Penicillin Amoxicillin [url=http://buycialonline.com]cialis buy online[/url] Cialis Spanien Kaufen Zithromax Antibiotics Online

 82. John Deere Repair Manuals

  28 listopada 2017 at 07:23

  Great points you made there in your article. Thanks for all your help in making a change in the world.

 83. Na Czym Polega Pozycjonowanie

  29 listopada 2017 at 10:02

  I really like your writing style, fantastic information, regards for putting up : D.

 84. Pozycjonowanie Stron Cena

  1 grudnia 2017 at 19:37

  Some genuinely prize posts on this web site , bookmarked .

 85. sewa scissor lift

  2 grudnia 2017 at 07:26

  I have read several just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you set to make this kind of great informative web site.

 86. Co To Jest Pozycjonowanie Seo

  3 grudnia 2017 at 15:33

  Absolutely composed content material , thankyou for information .

 87. News

  4 grudnia 2017 at 19:05

  Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 88. News

  5 grudnia 2017 at 17:36

  Some really excellent content on this web site, regards for contribution. „My salad days, When I was green in judgment.” by William Shakespeare.

 89. Pozycjonowanie Strony w Google Za Darmo

  5 grudnia 2017 at 20:42

  Some truly good articles on this website, thanks for contribution. „Better shun the bait, than struggle in the snare.” by John Dryden.

 90. Fashion

  8 grudnia 2017 at 03:52

  you’re in point of fact a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a magnificent job on this topic!

 91. hammer of thor forex

  8 grudnia 2017 at 09:15

  I have recently started a web site, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 92. Business

  11 grudnia 2017 at 12:52

  Enjoyed reading through this, very good stuff, appreciate it. „Success doesn’t come to you…you go to it.” by Marva Collins.

 93. Home Improvement Loans

  12 grudnia 2017 at 02:07

  Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 94. Legal Separation

  12 grudnia 2017 at 16:42

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 95. Destination

  13 grudnia 2017 at 01:35

  You are a very intelligent person!

 96. Go Here

  13 grudnia 2017 at 03:01

  Absolutely significant data you have stated, many thanks for setting up.

 97. the original source

  13 grudnia 2017 at 05:17

  You’ll find it nearly unthinkable to encounter well-advised viewers on this content, fortunately you look like you be aware of the things you’re covering! Appreciate It

 98. Computer Parts

  13 grudnia 2017 at 09:29

  Thank you for sharing superb informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 99. Beauty Salon

  13 grudnia 2017 at 09:38

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 100. Home Page

  13 grudnia 2017 at 15:55

  I was more than happy to discover this website. I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and I have you book-marked to look at new things in your web site.

 101. Fashion

  13 grudnia 2017 at 16:12

  F*ckin’ remarkable things here. I’m very happy to see your post. Thank you a lot and i’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 102. index

  13 grudnia 2017 at 16:39

  Hiya here, just turned out to be familiar with your wordpress bog through Search engine, and realized that it is seriously useful. I will like in the event you continue this.

 103. Destination

  14 grudnia 2017 at 01:05

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thanks , I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 104. Home Improvement

  14 grudnia 2017 at 04:22

  hello!,I like your writing very so much! percentage we communicate extra about your article on AOL? I need a specialist in this area to resolve my problem. May be that’s you! Looking ahead to look you.

 105. Education

  14 grudnia 2017 at 09:27

  Some truly excellent articles on this web site, thank you for contribution. „I finally know what distinguishes man from other beasts financial worries. – Journals” by Jules Renard.

 106. Health Tips

  14 grudnia 2017 at 10:34

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 107. Home Improvement

  14 grudnia 2017 at 14:53

  Wonderful site. A lot of useful info here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

 108. The MLS

  14 grudnia 2017 at 17:21

  I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 109. Web Design

  14 grudnia 2017 at 19:40

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 110. Health

  15 grudnia 2017 at 05:07

  Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 111. 3. 12 Days Of Christmas Funny Gift Ideas

  15 grudnia 2017 at 05:22

  I do agree with all of the ideas you have introduced on your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for newbies. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 112. Dating

  15 grudnia 2017 at 10:10

  You have brought up a very wonderful points , regards for the post.

 113. like this

  15 grudnia 2017 at 12:21

  I really desire to tell you that I am new to having a blog and very much admired your webpage. More than likely I am probably to remember your blog post . You certainly have amazing article content. Delight In it for discussing with us the best internet site post

 114. Open Floor Plans

  15 grudnia 2017 at 12:46

  I¡¦ve recently started a website, the info you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 115. Home Improvement

  15 grudnia 2017 at 14:53

  My husband and i ended up being really thankful that Michael could complete his investigations because of the precious recommendations he grabbed through your web pages. It’s not at all simplistic just to possibly be offering helpful hints other folks might have been selling. And now we do know we have got the blog owner to thank for that. The specific illustrations you made, the straightforward web site menu, the relationships you can assist to engender – it is most spectacular, and it’s making our son in addition to us understand the matter is awesome, and that is incredibly vital. Thank you for the whole thing!

 116. Source

  15 grudnia 2017 at 15:42

  Hiya here, just started to be aware of your web page through Search engines like google, and discovered that it is pretty interesting. I’ll like in the event you continue these.

 117. that site

  15 grudnia 2017 at 18:59

  Truly alluring data you’ll have remarked, a big heads up for writing.

 118. Trip

  16 grudnia 2017 at 01:48

  Hello. impressive job. I did not expect this. This is a great story. Thanks!

 119. view it

  16 grudnia 2017 at 02:33

  It truly is practically unattainable to encounter well-advised readers on this theme, nevertheless you come across as like you comprehend whatever you’re writing about! Thanks

 120. more info here

  16 grudnia 2017 at 03:57

  I’m very pleased to find this page. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely loved every part of it and i also have you saved to fav to check out new stuff in your blog.

 121. Free Shopping

  16 grudnia 2017 at 17:44

  I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 122. State Department

  17 grudnia 2017 at 02:35

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 123. Digital Marketing

  17 grudnia 2017 at 02:36

  fantastic points altogether, you just gained a new reader. What may you recommend in regards to your publish that you simply made a few days ago? Any certain?

 124. Shopping Network

  17 grudnia 2017 at 02:59

  Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I implement a portion of your post to my website?

 125. Pets

  17 grudnia 2017 at 04:35

  I must convey my affection for your kind-heartedness giving support to individuals who need assistance with this one niche. Your special dedication to getting the message all over had become exceptionally interesting and has frequently enabled girls like me to achieve their endeavors. The valuable help can mean a whole lot to me and extremely more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra