Felieton

Duch antropozofii – cz. VI: Fałszywi mistycy

Rasistowski światopogląd XX wieku dzielący ludzkość na panów i niewolników doprowadził w ostatnim stuleciu do podejmowania przez „panów” eksperymentów dokonywanych na ludziach, których uznali za swych „niewolników”. Różne eksperymenty prowadzone były na więźniach, a dziś prowadzone bywają podczas różnych medytacji i ćwiczeń psychicznych, duchowych, relaksacyjnych, terapeutycznych czy umysłowych.

Dotyczą one głównie zastosowania technik wprowadzania człowieka w hipnotyczny lub erotyczny trans i możliwości sterowania jego podświadomością. Osoby, które poddawane są wspomnianym ćwiczeniom, nie mogą być świadome tego, że są obiektem eksperymentów, aby w ich świadomości nie powstawały uprzedzenia, które mogłyby mieć subiektywny wpływ na wynik tychże badań, utrudniające jego obiektywną ocenę. Dlatego w materiałach reklamujących powyższe ćwiczenia o tym nie ma mowy. Również nie mówi się o tym, że na tychże ćwiczeniach niejednokrotnie eksperymentuje się ze środkami halucynogennymi, zwanymi psychodelicznymi. Najczęściej są to: peyotl, meskalina i LSD (skrót nazwy chemicznej Lyserg Saure Diethylamid), a dla zmylenia świadomości, propagatorzy LSD tłumaczą, że ten skrót znaczy: League of Spiritual Development (czyli Liga Duchowego Rozwoju). Osoby poddawane eksperymentom, które pod ich wpływem wchodzą w trans i przeżywają złudne wizje lub euforię, sądzą, że doświadczają mistycznych uniesień lub umysłowego „oświecenia” oraz poznania realnego duchowego świata. Metody wchodzenia w trans praktykowane są od wieków w religiach Wschodu. Mają one zwykle związek z magią seksualną i używaniem tzw. „boskich napojów”, które na mózg działają pobudzająco. Praktyki te z racji ich intymności objęte są tajemnicą (należą do tzw. „wiedzy tajemnej”). Dziś zjawiska psychiczne występujące pod ich wpływem „wtajemniczeni mistrzowie” z Zachodu intensywnie badają. Toteż coraz więcej jest już ofiar, które są dowodem, że badana na ludziach chemia, hipnoza, magia oraz inne praktyki okultystyczne są tragiczne w skutkach, gdyż umożliwiają one całkowite ujarzmienie (ubezwłasnowolnienie) człowieka przez człowieka. Wprowadzanie człowieka w błąd (w iluzję) oraz pozbawienie woli jest największą krzywdą, jaką można człowiekowi wyrządzić, dlatego Bóg zakazał praktykowania okultyzmu.

Z katolickiego punktu widzenia życie erotyczne człowieka jest znormalizowane przez prawo Boże, a prowadzenie eksperymentów na ludziach, szczególnie bez ich wiedzy, jest niedopuszczalne! Natomiast poza Objawieniem biblijnym, szczególnie w okultyzmie i w religiach Wschodu takich ograniczeń nie ma. Tam nie Bóg, lecz „mistrz”, guru, rosi itp. jest najwyższym autorytetem i on decyduje o tym, co komu wolno. Poza tym „mistrz”, który wierzy w reinkarnację, jest przekonany, że ewentualnie poszkodowany dzięki temu, że był do jego dyspozycji, „odrodzi” się, i to w lepszym wcieleniu! Toteż badania procesów psychiczno-duchowych, związanych z intymnymi przeżyciami religijnymi i erotycznymi oraz możliwości sterowania nimi przez osoby z zewnątrz, bezkarnie prowadzone są na bazie okultyzmu oraz tych religii, które wyznają wiarę w reinkarnację i rasistowską segregację społeczną. Z tego względu (zwłaszcza w realiach UE) politologia, socjologia i pedagogika oparta na religiach Wschodu i okultystycznym światopoglądzie jest nie do zaakceptowania.

Właśnie ze wschodniego światopoglądu Rudolf Steiner przyjął okultyzm z wiarą w reinkarnację i w wielokrotność boskich epifanii w ludzkiej postaci oraz astrologię, według której losami ludzi i świata kierują gwiazdy oraz różne „tajemne siły”. Wśród astrologów panuje powszechne przekonanie, że co 2000 lat Ziemia przechodzi pod działanie innego układu ciał niebieskich, które m.in. wpływają na pojawianie się nadludzkich postaci, doprowadzających do przełomowych wydarzeń w świecie. Wiarę tę szczególnie rozpowszechniał Rudolf Steiner w swej teorii o nadchodzącej nowej epoce świata (New Age)1.

Religijne bezdroża

Słownictwo antropozoficzne w dużym stopniu zaczerpnięte jest z chrześcijaństwa, ale ich znaczenie zostało zmienione tak, że poglądy antropozofów są zaprzeczeniem nauki Jezusa Chrystusa i chrześcijańskiej duchowości. Jednak ich treści podawane w biblijnej nomenklaturze stają się swojskie dla chrześcijan, a swymi utopijnymi spekulacjami mistyczno-kosmopolitycznymi wabią intelektualistów i stają się coraz powszechniejsze. Antropozofowie posługując się naukowymi i religijnymi pojęciami tak zmieniają ich sens, by nadać im okultystyczne znaczenie; przez to wprowadzają wielkie zamieszanie w religijnych pojęciach. Wiele osób ulega religijnej dezorientacji, gdyż o teozoficznych i steinerowskich błędach (opartych na jego podejrzanych wizjonerskich „oglądach”) mało się mówi; wręcz przeciwnie – reklamuje się jego poglądy jako rzekomą “mądrość” lub “mistykę chrześcijańską”. Jest to pseudo-mistyka, która dla katolickiej duchowości jest szczególnie toksyczna, jak np. działalność wspomnianej wyżej loży Mysteria Mystica Aeterna oraz The Order of the Temple of Orient (Zakon Świątyni Orientu – Ordo Templi Orientis – skrót: OTO) znane z praktyk magii seksualnej. Magia seksualna we wschodnich kultach powszechnie praktykowana jest podczas tantra – jogi oraz lingamjoni – jogi (czyli jogi „we dwoje”), gdzie erotyczny trans traktowany jest jako osiągnięcie „boskiego stanu”. Pewne praktyki magii seksualnej spotykane są już w Polsce – i to w imię zdrowia, a nawet w imię doskonałości duchowej!…2

Bardzo dezorientująca jest dziś propaganda buddyzmu zgodna z poglądem okultystów i Rudolfa Steinera, że buddyzm „udoskonali” chrześcijaństwo. Dlatego w Polsce pojawiło się wiele ośrodków propagujących medytację zen, jakoby była ona zgodna z katolickim mistycyzmem. Aby ukazać ich zakłamanie, powołam się na książkę profesora filozofii dr hab Włodzimierza Wilowskiego z poznańskiego uniwersytetu, pt.: Czy zen może być chrześcijański? Książka ma 360 stron, ale ważna tam jest przedmowa ks. dr hab. Aleksandra Posackiego SJ pt.: Zen, a chrześcijaństwo – aspekt duchowy

Podaję tu wyjątki długiego tekstu ks. Posackiego, który pisze, że: „Wiele zakonów katolickich zaczęło uprawiać coraz częściej i śmielej duchowe praktyki orientalne, a nawet okultystyczne (…) W sercach wielu zakonników pojawił się poważny konflikt sumienia. Tego rodzaju eksperymenty w obszarze duchowości powstały wcześniej na bazie teologii liberalnej, która zyskuje w Kościele katolickim coraz większe znaczenie, co jest związane z mentalnością epoki. Co to jest teologia liberalna? Pojęcie jest tu szerokie i nieostre, ale istotą jest tutaj zmiana stosunku do dogmatu, swobodna jego interpretacja lub nawet odmowa podstawowego czy ukierunkowującego znaczenia sfery dogmatycznej w doświadczeniu wiary. Ortodoksję zastępuje ortopraktyka, ale co to naprawdę znaczy?

Ale czy to będzie jeszcze chrześcijańska „wiara”, skoro depozyt wiary czy teologia dogmatyczna (nie jest to tylko zwykła „teoria”), która była do tej pory matrycą (punktem odniesienia) dla wszelkich doświadczeń duchowych, zwłaszcza mistycznych, zostaje w pewien sposób zakwestionowana? To prawda, że doświadczenie mistyczne zawsze poniekąd rządziło się swoimi prawami. (…) Historia z Mistrzem Eckhardtem, którego neoplatońskie doświadczenie słusznie porównuje się z buddyjskim, ukazuje ten problem aż nadto wyraźnie. Niemniej jednak duchowość Jana od Krzyża, także porównywana z buddyjską wedle Jana Pawła II zaczyna się tam, gdzie właśnie kończą się buddyjskie intuicje. (…)”

Problemem, który podejmuje prof. Włodzimierz Wilowski w książce Czy zen może być chrześcijański, zadając pytania i analizując duchowość zen, jest na ile jego adaptacja w łonie chrześcijaństwa zmienia czy nie zmienia serce naszej wiary. Na ile nie zmienia dogmatyki, a może jednak jest zagrożeniem duchowym, co się często wycisza, zamyka dyskusję, a nawet ośmiesza? Tymczasem chodzi o sprawy najwyższej wagi, gdyż dotykamy tu problemów soteriologii, życia wiecznego i warunków jego zdobywania, czyli zbawienia. Łączy to się z niezrozumieniem zbawczej tajemnicy Krzyża, przez buddystów, o czym pisał jasno, cytowany i analizowany przez Autora, Suzuki.

W tym kontekście, upraszczając nieco wnikliwe analizy Autora, które sam czytelnik spotka w tej książce, i sam wyrobi sobie zdanie, ja sam zadam kilka pytań.

1. Czy da się „wysterylizować” doświadczenie zen, a przynajmniej ducha zen z kontekstu światopoglądu, ściśle związanego z kultem, z którego zen przecież wyrasta. Czy można zostawić ten kult na boku? Czy da się pominąć, a nie tylko zapomnieć fundamentalne filozoficzne i teologiczne błędy buddyzmu. Czy mamy prawo zignorować błędy monizmu, panteizmu, możliwej idolatrii stworzenia czy natury? Czy można zostawić na boku fatalizm koncepcji karmy i antypersonalizm doktryny reinkarnacji, przeciwstawnej orędziu Zmartwychwstania? Czy można też nie dostrzegać realnych zagrożeń duchowych, ze strony obecnego w buddyzmie klimatu podstawowych antychrześcijańskich herezji, a nawet grzechów: ducha gnozy, pelagianizmu czy otwarcia na magię, spirytyzm i mediumizm?

2. Czy doświadczenie – załóżmy, że już uwolnione od problematycznego ideowego, światopoglądowego czy kultycznego kontekstu – o którym mowa, ma charakter naturalistyczny (naturalny) czy może spirytystyczny (praeternaturalny)? Jak to rozeznać skoro odrzuca się w zen wszelką obiektywną wiedzę i przedmiotowy punkt odniesienia, co wielokrotnie podkreśla Wilowski.

3. Jakie są dowody na związek zenu z tym, co absolutne i transcendentne (jaka jest natura samadhi?), a nie tylko naturalne czy – co gorsza – praeternaturalne (pozanaturalne) – tego ostatniego nie należy mylić z nadprzyrodzonym – a które dotyczy świata duchów, zwykle nieżyczliwych, a nawet złych i zwodniczych, wedle tradycji judeochrześcijańskiej, a także islamskiej. Jak pisze Autor, cytując Lassalle’a, jest on przekonany, iż w jego czasach nikt już nie kwestionuje, że oświecenie w zen, podobnie jak inne porównywalne przeżycia w religiach niechrześcijańskich są prawdziwym przeżyciem Absolutu, choć mają charakter nieosobowy. Tym czasem nie jest to do końca jasne. (…)

Problematyczne jest w tym kluczu nie tylko usuwanie rozumu i problemu dobra i zła (pod hasłem nie-dualistycznego odrzucenia przedmiotowości), ale też generowania w sobie pojęcia, a następnie doświadczenia pustki. Tak rozumiana „medytacja bezprzedmiotowa” (pozbawiona „zabezpieczeń” zarówno Rozumu, jak i Objawienia, czyli dogmatycznej Wiary – inaczej niż medytacja ignacjańska), może być formą mediumizmu (złej pustki, otwarcia), otwierającego na opętanie diabelskie.

Niepokoi w tym świetle obecność mediumizmu na najwyższym szczeblu buddyjskiego nauczania, czyli wyboru Dalaj Lamy. Korzysta się tam z wyroczni, czyli medium, przez które przemawia Neczung, osobisty opiekun dalajlamów od setek lat. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, mediumizm radykalnie się sprzeciwia prawdziwej mistyce. Mamy więc kolejny problem.

Niepokojący jest także – w świetle powyższego – stosunek buddyzmu do złych duchów czy demonów (chodzi o symbole zła). Buddyzm zen także posiada swoje doświadczenie tego, co demoniczne, a nawet rozwija swoistą demonologię. Wydaje się jednak, że występuje w tradycji buddyjskiej swoista akceptacja, afirmacja, a nawet kult złych duchów (właściwa dla pogaństwa), który oczywiście może różnie interpretowany, co jednak i tak ciągle niepokoi, choć dla wielu nie ma to żadnego znaczenia. Czy opis pewnych zaburzeń w praktyce zen, zwanych także „stanami demonicznymi” w jakimś sensie nie może nawiązywać do doświadczeń opętania, opisywanych przez Ks. Malachi Martina, cytowanego przez Autora?

Rozeznanie duchowe a Zbawienie

W tym kontekście fundamentalną kwestią jest stosunek do rzeczywistości zła i cierpienia, który w buddyzmie zbliża się do religii gnozy. Łączy się to ze swoistym rozumieniem kwestii fundamentalnej, jaką jest sprawa zbawienia wiecznego. Gnoza, akcentująca samopoznanie, ale jako samozbawienie i samowystarczalność pelagianizmu (te aspekty wymienia dokument watykański na temat New Age, jako negatywne). Nieprzypadkowo buddyzm (podobnie jak hinduizm), który doskonale odpowiada wszystkim zachodnim ezoterykom (nawet jeśli go upraszczają i deformują), miał silny wpływ na ideologie masońskie (w lożach są często wykłady na temat buddyzmu). Miał też fundamentalny wpływ na teozofię H. Bławatskiej (związanej z ruchami spirytystycznymi i masonerią), którą P. G. Gramaglia określił jedną z najbardziej antychrześcijańskich organizacji ostatnich czasów?

Podobnie radykalne pytania – dotyczące kwestii Zbawienia, często dziś pomijanej – stawiają Bracia Prawosławni i Protestanci, dla których niektóre niefrasobliwe eksperymenty duchownych i zakonników stają się poważnym powodem do zgorszenia, co w epoce otwarcia na ekumenizm (a nie tylko na dialog międzyreligijny) ma wielkie znaczenie. Sami katolicy zakonnicy, jak Jurgens wycofali się z tych eksperymentów, w poczuciu zdrady Chrystusa i Jego Krzyża. W przeciwieństwie do T. Mertona i Lassalle, których problematyczne poglądy analizuje Wilowski. Ważne jest więc stawianie pytań, które wskazują, że różnice mogą być w tej sytuacji większe od podobieństw. Prezentowana książka może wnieść w tym kontekście wiele światła, ze względu na kompetencję Autora w omawianym temacie”3. Tu kończy się cytat ks. Posackiego.

Widzimy więc, że poglądy o „ubogaceniu” chrześcijaństwa buddyzmem, są po prostu demoniczną pokusą, którą Steiner rekomenduje. Poza tym, wszystkie aspekty duchowego życia chrześcijańskiego są zafałszowane. Wspólnoty antropozofów mają dziś własną etykę (prawo dharmy i karmy), własną eschatologię z wiarą w reinkarnację dusz, własne obrzędy chrztu (solą i popiołem na czole oraz na piersi dziecka kreśli się trójkąt w imię sił wszechświata), posiadają własną chrystologię (Chrystus nazywany jest „Najwyższą Istotą Słoneczną”) i własną koncepcję „boga”, uważanego za bezosobowy, odwieczny byt, którego ducha powinno się odczuwać zarówno w kamieniu, w roślinie, czy zwierzęciu, jak i w człowieku. Jednak według Rudolfa Steinera najwyższą osobowością i prawodawcą jest człowiek, który poprzez reinkarnację (pojmowaną zgodnie z darwinowską teorią ewolucji) rozwinął swoje „energie” aż do osiągnięcia „stanu boskości”. Stąd wiara w reinkarnację i kult jednostki („mistrza”) stoi u podstaw wychowania w szkołach steinerowskich (waldorfskich).

1 Por. Rudolf Steiner, Preparing for the Sixth Epoch, USA 1957, zawierające jego wykłady wygłoszone w Niemczech do II grupy antropozofów w 1913 r.

2 Por. PTHP, Od witalności do duchowości, Warszawa 1985, s. 80nn.

3 Ks dr hab. Alleksander Posacki, Przedmowa II „Zen a chrześcijaństwo”, w: Włodzimierz Wilowski Czy zen może być chrześcijański, Poznań 2005, s. 13. Warto w Internecie poszukać wykłady prof. Wilowskiego, by zrozumieć problem akomodacji buddyzmu do chrześcijaństwa.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

186 komentarzy

186 Komentarzy

 1. robert

  18 czerwca 2017 at 12:11

  Dzisiaj tresura ludzkosci przez OKO Saurona z szeregow swiatowej UBecji odbywa sie na poziomie technologi remote neural monitoring,wykorzystujac zabawki typu Dekoder mysli stworzyli,tworza swiatowa siec neuronowa,neuroprzekaznikowa podłaczona do superkomputerow obsługiwana z nieba za pomoca satelitow.Potzebny sen za kierownica,prosze bardzo,potrzebny wylewik,zawalek serduszka,prosze bardzo,potrzeba nowotworka w dyni,prosze masz glejaczka,potrzeba pacjenta dla psychiatry,prosze bardzo,masz paranoje(V2K).Nie chce ale musze byc robotem,jak mawiał klasyk Bolek.

 2. Danka

  18 czerwca 2017 at 12:22

  Inzyniera swiadomoscia i podswiadomoscia spoleczna to temat malo znany-wbrew pozorom.Szczegolnie ofiarom tej inzynierii bardzo zadufanym w sobie z syndromem sodowej wody, co to nie wiedza, kto im w Gdansku gra na dudach.

 3. Danka

  18 czerwca 2017 at 12:40

  Siostro czcigodna!W nocy byla oatatnio audycja o byciu „dobry jak chleb” wg motto sw.Brata Alberta Chmielowskiego. Ojciec prowadzacy te audycje w RM, optowal za otwieraniem sie na wszystkch, na kazdego jak na brata, zeby byc dobrym, zlo dobrem zwyciezac itp.Zadzwonil jeden ze sluchaczy i powiedzial : dobroc, ale w polaczeniu z madroscia. Nie chce tego rozwijac, bo „madrej glowie dosc po slowie”…,a co do znaczenia slow-zyciowego przeslamia bl.ks Jerzego Popieluszki, to przeciez on nie glosil, zeby sie poddawac wrogom,sam tez tego nie robil.Za dobro uwazal gloszenie i dazenie do Prawdy, ktora jest istota Boga, za dobro uwazal chronienie innych przed skutkami zla, czyli klamstwa, tak?

 4. Danka

  18 czerwca 2017 at 12:49

  Poprawiam/sorry,ale via tel.molestowany przz blokady.O, juz spadl mi na tekst baner z prawy.plPolska.Tradycja.Rodzina…;)/ :
  Inzynieria swiadomoscia/…/, o byciu „dobrym jak chleb”.
  W Polsce bylo kilku egzorcystow, a aktualnie jedt ponad 120 i maja pelne rece roboty, Szatan nie cofa sie, szuka…Ojciec prowadzacy jakby bagatelizowal to zjawisko.

 5. Danka

  18 czerwca 2017 at 16:00

  A nie powinien, zwlaszcza duchowny bagatelizowac Szatana, bo jemu wlasmie „w to graj!”.Dopiero teraz dokonczylam z ciekawoscia lekture teho tekstu i z przerazeniem czytam, ze w niektorych zakonach bracia tak sie zmodernizowali, ze uprawiaja ZEN buddyjski.To zdrada Boga w swiatyniach jego.”Nie bedziesz mial bogow cudzych przede mna”! Polecam / w przedostatnim rozdziale/ tekst o opetaniu, o stanach diabolicznych,a wczesniej o dezorientacji / politycznej takze;)/

 6. Danka

  18 czerwca 2017 at 16:11

  Czy jest siewca Zla, nienawisci i wszystkiego, co najgorsze, wspaniale oddaje pewien zabieg przeprowadzony na „Hymnie o Milosci”- zastosowanie przeciwstawienstw, antonimow do kazdej mysli sw.Pawla.
  Np.milosc cierpliwa jest, laskawa, nie unosi sie pycha, nie szuka swego / moglam pomieszac, ale ;)/ Teraz Szatan: „Nienawisc niecierpliwa jest, nielaskawa,unosi sie pycha, szuka swego itd….

 7. robert

  18 czerwca 2017 at 21:49

  Włodarzem w Gdansku jest Niezmiennie Zygfryd de lowe parade i jego kon bojówkowy czystej krwi arabskiej kibucefał

  • Danka

   19 czerwca 2017 at 00:21

   Zygfryd kibu co??? Rety!;););) Ozeszty!Ludzie!!!!

 8. Jay Holda

  29 czerwca 2017 at 05:37

  United States Press Release Distribution

 9. Danille Granade

  9 lipca 2017 at 03:18

  odszkodowania uk

 10. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 18:50

  Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support you.

 11. business coach

  6 września 2017 at 22:50

  Great blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my web site loaded up as quickly
  as yours lol

 12. Lelio Vieira Carneiro Junior

  7 września 2017 at 06:44

  When someone writes an article he/she maintains the thought of
  a user in his/her brain that how a user can understand it. Thus that’s why
  this post is outstdanding. Thanks!

 13. Matilda

  8 września 2017 at 09:31

  Thanks for finally writing about >Duch antropozofii – cz.
  VI: Fałszywi mistycy – Prawy.pl <Loved it!

 14. James Frazer-Mann

  8 września 2017 at 14:33

  I read this paragraph fully concerning the resemblance of most recent and preceding technologies,
  it’s awesome article.

 15. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a weblog site?
  The account helped me a appropriate deal. I have
  been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant clear
  idea

 16. http://test.idsdesign.ru/user/WayneVosz72

  9 września 2017 at 12:42

  Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in internet explorer,
  might test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a
  huge section of other folks will omit your great writing because of this
  problem.

 17. smdservicesllc.com

  9 września 2017 at 15:10

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could
  we communicate?

 18. Irene

  9 września 2017 at 17:04

  Hi it’s me, I am also visiting this website on a regular basis, this site
  is in fact pleasant and the users are in fact sharing good thoughts.

 19. Mira

  10 września 2017 at 04:59

  It’s awesome designed for me to have a website, which is
  useful designed for my know-how. thanks admin

 20. thousand stocks

  10 września 2017 at 07:34

  You’ve made some good points there. I looked on the
  web for more info about the issue and found most people will go along
  with your views on this website.

 21. Ahmad

  10 września 2017 at 15:01

  Hello there! I just wish to give you a huge thumbs up for your excellent info you’ve got
  here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 22. garage door installers

  11 września 2017 at 09:08

  Excellent article. I’m dealing with many of these issues as well..

 23. getting education loans

  11 września 2017 at 10:09

  hi!,I love your writing so much! share we keep in touch extra about
  your article on AOL? I require an expert in this space to unravel my problem.
  May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 24. carymt2.net

  11 września 2017 at 13:28

  I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you
  guys to my blogroll.

 25. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
  I had to tell someone!

 26. Bradley

  11 września 2017 at 14:15

  I’ll right away clutch your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Please allow me realize so that
  I could subscribe. Thanks.

 27. tek-group.ru

  11 września 2017 at 15:11

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog!

  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 28. http://ritablighart.com/

  11 września 2017 at 17:13

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get
  setup? I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not
  100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

  Cheers

 29. loan providers

  12 września 2017 at 06:07

  Simply wish to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 30. credit real estate

  12 września 2017 at 09:12

  You’ve made some good points there. I checked on the
  net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 31. personal player

  12 września 2017 at 09:25

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for touch screen phones

 32. real estate listings

  12 września 2017 at 13:54

  Fantastic web site. A lot of useful information here.

  I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious.

  And obviously, thanks to your sweat!

 33. real estate license

  12 września 2017 at 14:23

  Simply wish to say your article is as surprising. The clearness
  in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable
  work.

 34. all these things that i've done

  12 września 2017 at 19:34

  I’ve read some excellent stuff here. Definitely value
  bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you place to make any such fantastic informative site.

 35. losing weight after pregnancy

  13 września 2017 at 00:25

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 36. federal loan

  13 września 2017 at 00:26

  Amazing! Its really amazing piece of writing, I
  have got much clear idea regarding from this piece of writing.

 37. spinning hard

  13 września 2017 at 01:13

  It’s amazing to visit this web site and reading the
  views of all friends regarding this piece of writing, while
  I am also keen of getting know-how.

 38. overrated interest rate

  13 września 2017 at 01:44

  Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting
  for your next write ups thanks once again.

 39. Hello! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room
  mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 40. place macau tourism

  16 września 2017 at 05:33

  Hi there this is somewhat of off topic but I
  was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but
  have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

 41. http://www.burriananova.com/

  16 września 2017 at 20:23

  I love what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!

  Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 42. golf club

  16 września 2017 at 20:25

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more
  about this subject, it may not be a taboo matter but usually folks don’t discuss
  such issues. To the next! Best wishes!!

 43. macau tourism

  17 września 2017 at 00:58

  Thanks for some other excellent post. The place else could anybody get that kind of information in such a perfect manner of writing?
  I have a presentation next week, and I am on the search for such info.

 44. open golf

  17 września 2017 at 02:12

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended
  up losing several weeks of hard work due to
  no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 45. golf clubs

  17 września 2017 at 06:22

  hi!,I really like your writing so much! percentage we be in contact more approximately your
  post on AOL? I require a specialist in this house to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 46. Alexandra

  17 września 2017 at 11:11

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about
  my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 47. open golf

  18 września 2017 at 14:00

  I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own blog
  and would love to know where you got this from or what
  the theme is called. Thanks!

 48. best pron

  20 września 2017 at 12:00

  B84x1z This excellent website certainly has all of the information and facts I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 49. brazil butt

  21 września 2017 at 00:38

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to far added agreeable from
  you! However, how can we communicate?

 50. Dewayne

  21 września 2017 at 16:16

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, as well as the content!

 51. travel tips

  22 września 2017 at 02:16

  It is appropriate time to make some plans
  for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice.
  Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I desire to read even more things about it!

 52. travel deals

  22 września 2017 at 03:24

  With havin so much written content do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve either created
  myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off?

  I’d genuinely appreciate it.

 53. Miguneingzep

  22 września 2017 at 23:10

  Prescription Free Viagra [url=http://cialtobuy.com ]cheap cialis[/url] Does Keflex Cover Group A Streptococcus
  Reputable Online Pharmacies Canada Discount Zentel Ups In Internet Quick Shipping Price Kirklees
  Viagra Orders cheap cialis Parlodel

 54. route travel

  23 września 2017 at 03:03

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the
  favor”.I’m trying to find things to improve
  my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 55. Niki

  23 września 2017 at 16:08

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished
  to say that I’ve really loved browsing your
  weblog posts. In any case I’ll be subscribing
  in your rss feed and I’m hoping you write again soon!

 56. http://www.thedfsdoctor.com/?q=node/226430

  23 września 2017 at 18:03

  I every time emailed this blog post page to all my contacts, as
  if like to read it afterward my links will too.

 57. 120.116.38.11

  23 września 2017 at 20:21

  We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with helpful info to
  work on. You have performed an impressive process and our
  whole group shall be thankful to you.

 58. heckham23.sakura.ne.jp

  24 września 2017 at 01:10

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and
  the rest of the website is also really good.

 59. Dean

  24 września 2017 at 05:36

  Awesome post.

 60. www.nzchina.co.nz

  24 września 2017 at 14:46

  Hello to every one, for the reason that I am truly eager of reading this web site’s
  post to be updated daily. It carries pleasant stuff.

 61. Celeste

  25 września 2017 at 17:06

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However
  I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it.
  Is there anyone else getting similar RSS issues?
  Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 62. Regan

  25 września 2017 at 21:00

  I think this is one of the most significant information for
  me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful,
  the articles is really great : D. Good job, cheers

 63. Gabriela

  26 września 2017 at 08:52

  What you published was actually very logical. But, consider this, what if you wrote a catchier title?
  I ain’t suggesting your information is not solid., but what
  if you added something that makes people want more?
  I mean Duch antropozofii – cz. VI: Fałszywi mistycy – Prawy.pl is kinda vanilla.
  You ought to glance at Yahoo’s home page and note how
  they create news titles to get people interested. You might
  add a video or a related picture or two to grab readers excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it would make your posts a little livelier.

 64. dating guidelines

  26 września 2017 at 10:58

  Saved as a favorite, I really like your website!

 65. fatal heart

  26 września 2017 at 12:04

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thanks!

 66. http://hamyangcho.com/board_bgRq10/948211

  26 września 2017 at 22:14

  I used to be recommended this web site via my cousin.
  I am not certain whether this publish is written by
  him as no one else realize such specific about my problem.

  You are incredible! Thanks!

 67. heart disease

  27 września 2017 at 00:52

  Hi there it’s me, I am also visiting this site
  daily, this web page is in fact good and the users are actually sharing good thoughts.

 68. backpacking travel

  27 września 2017 at 01:49

  I constantly emailed this website post page to all my friends,
  because if like to read it next my friends will too.

 69. Alejandro

  27 września 2017 at 08:39

  Hey! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my
  old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 70. Daniela

  27 września 2017 at 20:53

  I am not sure where you’re getting your information, but great topic.

  I needs to spend some time learning much more
  or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 71. travel guides

  27 września 2017 at 21:09

  Great post. I was checking constantly this weblog and I am impressed!
  Very helpful information particularly the remaining phase 🙂 I handle such info much.
  I was seeking this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 72. campoditirocluborgosolo.it

  28 września 2017 at 14:20

  I’m more than happy to find this site. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!!
  I definitely appreciated every bit of it and I have you saved as a favorite to see new stuff in your
  web site.

 73. Adelaida

  28 września 2017 at 15:25

  I’m excited to uncover this web site. I need
  to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
  I definitely appreciated every bit of it and I have you saved as a favorite to
  see new stuff in your blog.

 74. Gisele

  28 września 2017 at 22:26

  What’s up to all, how is everything, I think every one is getting more from this
  web page, and your views are pleasant in favor of new people.

 75. www.asianfoodstuff.com

  29 września 2017 at 08:08

  What’s up everyone, it’s my first go to see at this web site, and post is truly fruitful in support of me, keep up posting these posts.

 76. pif.org.in

  29 września 2017 at 08:43

  Hi there, all is going fine here and ofcourse every one is sharing
  data, that’s really excellent, keep up writing.

 77. Hello, I want to subscribe for this blog to take latest updates,
  so where can i do it please help.

 78. test bank free

  29 września 2017 at 21:29

  Say, you got a blog write-up.Genuinely appreciate it! Really Cool.

 79. contract phones

  30 września 2017 at 03:22

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.

  This post actually made my day. You can not consider simply
  how so much time I had spent for this info! Thanks!

 80. soccer sweat shirts

  30 września 2017 at 07:36

  I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!

  Keep up the very good works guys I’ve incorporated you
  guys to my blogroll.

 81. Six Sigma Riyadh

  30 września 2017 at 07:57

  Thanks for an explanation. All ingenious is simple.

 82. smart phone

  30 września 2017 at 11:47

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a
  coworker who has been doing a little research on this. And he in fact bought me dinner because I found it
  for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU
  for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your site.

 83. dating web site

  30 września 2017 at 11:55

  Post writing is also a fun, if you be acquainted with
  then you can write otherwise it is complex to write.

 84. contract phones encapsulate

  30 września 2017 at 12:12

  Touche. Sound arguments. Keep up the great spirit.

 85. Miguneingzep

  30 września 2017 at 12:41

  Cheap Quality Viagra Forum [url=http://cialgeneri.com ]cialis[/url] Viagra Kaufen Dusseldorf

 86. www.great-quotes.com

  30 września 2017 at 20:17

  Some really interesting info, well written and broadly speaking user genial.

 87. vancouver dispensary mushrooms

  2 października 2017 at 00:04

  This very blog is without a doubt awesome as well as informative. I have found helluva helpful tips out of it. I ad love to return over and over again. Cheers!

 88. Carlos Eduardo Correa da Veiga

  2 października 2017 at 04:29

  Having read this I believed it was very informative. I appreciate
  you taking the time and energy to put this informative article together.

  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and
  leaving comments. But so what, it was still worth it!

 89. Shopping cart cover

  2 października 2017 at 13:46

  Red your site publish and beloved it. Have you at any time thought about visitor putting up on other associated weblogs comparable to your weblog?

 90. phuket property lawyers

  2 października 2017 at 22:27

  That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info Thanks for sharing this one. A must read article!

 91. www.wiki.globalkini.xyz

  3 października 2017 at 06:44

  What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge regarding unexpected emotions.

 92. rank checker

  3 października 2017 at 10:40

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 93. serp rank checker

  3 października 2017 at 11:59

  stupefaction goombay murdstone Concetta breese veruca husk camembert tot

 94. for more info

  3 października 2017 at 13:15

  You could certainly see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 95. Miguneingzep

  4 października 2017 at 00:02

  Buy Real Vigra Levitra Pills For Sale [url=http://viafreetrial.com]viagra[/url] Buy Celebrex With No Prescription

 96. Online Dispensary Canada

  4 października 2017 at 10:37

  Muchos Gracias for your blog article.Much thanks again. Awesome.

 97. Best Water Filter

  4 października 2017 at 12:48

  Wow, great article.Really looking forward to read more. Want more.

 98. butt muscles

  4 października 2017 at 13:57

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your
  blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 99. travel cruise starting

  4 października 2017 at 14:30

  Good post! We are linking to this great post
  on our site. Keep up the great writing.

 100. for more information

  4 października 2017 at 15:26

  very good post, i certainly love this web site, carry on it

 101. Stacia

  4 października 2017 at 19:13

  Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting
  for your next post thank you once again.

 102. hairdressing education

  4 października 2017 at 19:18

  I think this is a real great post. Fantastic.

 103. iPhone Plus

  4 października 2017 at 21:31

  Thanks for one as marvelous posting! I quite enjoyed reading it,

 104. nearest marijuana

  5 października 2017 at 04:11

  My brother recommended I may like this website. He was totally right.

 105. dating web site

  6 października 2017 at 01:13

  Hello just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its
  a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 106. arsenal soccer jerseys

  6 października 2017 at 04:17

  Pretty! This has been an incredibly wonderful
  post. Many thanks for providing this information.

 107. Miguneingzep

  6 października 2017 at 18:49

  Cialis 10 Oder 20 Mg Productividad Propecia Ou Acheter Du Viagra Librement [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Levitra Bayer Prix Comparateur Prix Viagra Cialis Kamagra Direct From India

 108. asbestos study first

  6 października 2017 at 19:15

  When I initially left a comment I seem to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with
  the exact same comment. Is there a means you can remove me from that
  service? Many thanks!

 109. buy arsenal soccer

  6 października 2017 at 21:12

  I have been surfing on-line more than 3 hours nowadays, but I never discovered any interesting article like yours.
  It’s beautiful value sufficient for me. In my view, if all
  webmasters and bloggers made good content as you probably did, the net might be much more useful than ever before.

 110. Silvia Odete Morani Massad

  6 października 2017 at 22:15

  Whats up are using WordPress for your blog platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 111. tas kulit pria vintage

  6 października 2017 at 23:17

  topic, however, you sound like you know what you are talking

 112. app development companies toronto

  7 października 2017 at 10:31

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thank you!

 113. Millionaire

  7 października 2017 at 20:40

  Very informative article.Much thanks again. Really Cool.

 114. http://www.buzlot.com/item.php?id=253495&mode=1

  8 października 2017 at 02:16

  Hi great website! Does running a blog such as this require a lot of work?
  I’ve no knowledge of coding but I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyhow, should you have
  any suggestions or techniques for new blog
  owners please share. I know this is off topic nevertheless I simply wanted to ask.
  Appreciate it!

 115. Miguneingzep

  8 października 2017 at 09:43

  Cytotec Vente Libre Cialis Viagra Farmacia [url=http://sildenaf100mg.com]viagra[/url] Dapoxetina Comprare Official Canadian Pharmacy

 116. Comfortable Work Shoes For Men Standing All Day

  8 października 2017 at 10:30

  You got a very good website, Glad I observed it through yahoo.

 117. web dating guidelines

  8 października 2017 at 21:21

  Hey there great blog! Does running a blog such as this take a
  large amount of work? I have absolutely no expertise in programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject but I simply wanted to ask. Thanks a
  lot!

 118. confer heart

  8 października 2017 at 23:29

  Everything posted made a lot of sense. But, consider this, what if you were
  to create a killer headline? I am not suggesting your content is not solid., but suppose
  you added something to possibly get people’s attention? I mean Duch antropozofii – cz.
  VI: Fałszywi mistycy – Prawy.pl is a little plain. You ought to
  glance at Yahoo’s front page and watch how they write post titles to get viewers interested.
  You might add a related video or a related pic or two to grab people interested about everything’ve got
  to say. In my opinion, it might make your website a little livelier.

 119. Penyubur Kandungan Blesifen

  9 października 2017 at 00:28

  Remarkable issues here. I am very glad to peer your post. Thank you a lot and I am looking forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 120. travel around

  9 października 2017 at 05:21

  Hi there, its good article concerning media print, we all be familiar
  with media is a enormous source of information.

 121. Agen bola

  9 października 2017 at 08:35

  This website definitely has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 122. backpacking travel

  9 października 2017 at 11:08

  Attractive section of content. I just stumbled
  upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually
  enjoyed account your weblog posts. Anyway
  I will be subscribing for your augment and even I
  achievement you access constantly fast.

 123. to learn more

  9 października 2017 at 12:42

  Online Article Every so often in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose

 124. bigger butt

  9 października 2017 at 13:21

  I truly love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you create this website yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal website
  and would like to learn where you got this
  from or just what the theme is called. Cheers!

 125. for more info

  9 października 2017 at 14:03

  Thanks for sharing this very good piece. Very interesting ideas! (as always, btw)

 126. stretch marks

  9 października 2017 at 16:40

  Merely wanna state that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

 127. Miguneingzep

  9 października 2017 at 20:11

  Staph Aureus Keflex Zentel 400mg Combivent Without Prescription Drugs [url=http://orderlevi.com]levitra without prescription[/url] Online Propecia Canada Compra Levitra Cialis 5mg Vs 10mg

 128. 2013christianlouboutin-shoes.com

  9 października 2017 at 21:19

  This is one awesome blog post.Really thank you! Cool.

 129. tnpsc group 4 exam result

  9 października 2017 at 23:39

  Thanks a lot for the article.Much thanks again. Keep writing.

 130. hey

  10 października 2017 at 02:08

  whoah this blog is magnificent i really like reading your articles.
  Keep up the good work! You know, lots of persons are hunting round
  for this info, you can help them greatly.

 131. travel around

  10 października 2017 at 05:38

  I have been surfing online more than three hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It’s pretty
  worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot
  more useful than ever before.

 132. vps switzerland

  10 października 2017 at 07:45

  I value the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 133. Arlene

  10 października 2017 at 08:08

  You actually make it appear so easy together with your presentation but I in finding this matter to be really one thing which I believe I
  would by no means understand. It sort of feels too complicated and very huge
  for me. I am looking ahead on your next post, I’ll
  attempt to get the hang of it!

 134. window cleaner service

  10 października 2017 at 11:48

  The city couldn at request for virtually any much better outcome than what has occurred right here, she mentioned.

 135. click here

  10 października 2017 at 15:11

  Really informative post.Thanks Again. Want more.

 136. to learn more

  10 października 2017 at 16:32

  Im grateful for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 137. soccer jersey

  10 października 2017 at 21:33

  If you wish for to get a great deal from this article then you have to apply these techniques to
  your won webpage.

 138. traveling wilburys

  11 października 2017 at 00:48

  Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter
  group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Thanks

 139. bracelet

  11 października 2017 at 08:06

  There as certainly a lot to learn about this subject. I really like all of the points you have made.

 140. visit website

  11 października 2017 at 09:35

  Music began playing when I opened up this web page, so annoying!

 141. toned butt

  11 października 2017 at 09:41

  Great article, exactly what I needed.

 142. for details

  11 października 2017 at 13:42

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 143. click here

  11 października 2017 at 15:04

  Thanks a lot for the blog article. Fantastic.

 144. premium cigar wholesaler

  12 października 2017 at 07:50

  Most likely You Also Make These kind of Slip ups With the bag ?

 145. dating web site

  12 października 2017 at 11:14

  Great post. I was checking continuously this blog and I am
  impressed! Extremely helpful information specially the last part
  🙂 I care for such information a lot. I was
  looking for this particular information for a
  long time. Thank you and best of luck.

 146. Alarmanlage Berlin

  12 października 2017 at 21:51

  Regards for all your efforts that you have put in this. Very interesting information.

 147. asbestos spores

  13 października 2017 at 12:02

  Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed
  reading it, you might be a great author. I will
  make certain to bookmark your blog and will often come back later on.
  I want to encourage you to definitely continue your great writing,
  have a nice holiday weekend!

 148. this website

  13 października 2017 at 12:10

  me out a lot. I hope to give something again and aid others like you helped me.

 149. find asbestos inside

  13 października 2017 at 12:26

  It’s going to be ending of mine day, except before finish
  I am reading this fantastic article to improve my
  experience.

 150. levelup

  13 października 2017 at 13:32

  Very informative blog.Thanks Again. Fantastic.

 151. japanese porn

  13 października 2017 at 17:32

  That as truly a pleasant movie described in this paragraph regarding how to write a piece of writing, so i got clear idea from here.

 152. free logo online

  14 października 2017 at 09:52

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about &.

 153. Best Real Estate Investing Nationwide

  14 października 2017 at 18:08

  Major thankies for the blog.Really thank you! Want more.

 154. GYM School

  14 października 2017 at 22:17

  I value the post.Really looking forward to read more. Great.

 155. Miguneingzep

  14 października 2017 at 22:47

  Propecia Proscar Benign Prostatic Hyperplasia Buy Ciprofloxacin Hydrochloride Ophthalmic Solution [url=http://cheaplevi.com]buy levitra[/url] Exceso De Kamagra Brand Viagra Prices

 156. The Perfect Fitness Center

  15 października 2017 at 10:45

  We stumbled over here different website and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

 157. VPN service reviews

  15 października 2017 at 18:08

  Really enjoyed this blog article.Really thank you! Cool.

 158. for more information

  16 października 2017 at 11:54

  Thank you for your blog article.Thanks Again. Really Cool.

 159. vintage shoes

  16 października 2017 at 13:20

  Looking forward to reading more. Great post.

 160. for more information

  16 października 2017 at 14:46

  Thanks for the post. I all definitely return.

 161. lowes coupon generator

  16 października 2017 at 16:11

  Looking around I like to browse around the web, often I will just go to Stumble Upon and follow thru

 162. Lélio Vieira Carneiro Junior

  16 października 2017 at 19:10

  What i don’t realize is in truth how you’re no longer really much more neatly-preferred than you might be
  now. You are so intelligent. You realize thus significantly with
  regards to this matter, produced me in my view believe it from
  numerous numerous angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s something
  to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent.

  All the time maintain it up!

 163. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 23:14

  Purely mostly since you will discover a lot

 164. kiteboarding school squamish

  17 października 2017 at 03:17

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is extremely good.

 165. lizard kush

  17 października 2017 at 07:22

  Very nice article, totally what I wanted to find.

 166. How To Lose 10 Pounds In A Week Without Exercise

  17 października 2017 at 11:28

  wow, awesome post.Thanks Again. Want more.

 167. dispensary

  17 października 2017 at 15:33

  Looking around I like to look in various places on the web, regularly I will go to Digg and follow thru

 168. Dadado Veig

  17 października 2017 at 18:05

  A fascinating discussion is worth comment. I think that you need to publish
  more on this topic, it may not be a taboo matter but generally people do
  not discuss these issues. To the next! All the best!!

 169. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  17 października 2017 at 18:07

  Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with
  after that you can write otherwise it is difficult to write.

 170. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 02:26

  Hi there, the whole thing is going perfectly here and ofcourse
  every one is sharing information, that’s in fact
  excellent, keep up writing.

 171. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  18 października 2017 at 04:46

  Generally I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it!
  Your writing style has been amazed me. Thanks, very great article.

 172. for more information

  18 października 2017 at 12:13

  Lovely website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 173. visit website

  18 października 2017 at 15:04

  Terrific article. I am just expecting a lot more. You happen to be this kind of good creator.

 174. visit website

  18 października 2017 at 16:28

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I all be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 175. limestone paving

  18 października 2017 at 22:22

  Looking forward to reading more. Great blog.Thanks Again. Much obliged.

 176. Umanizzare

  19 października 2017 at 02:54

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice.
  Maybe you could write next articles referring to
  this article. I want to read more things about it!

 177. Itamar Serp

  19 października 2017 at 05:34

  Very rapidly this web page will be famous among all blogging and site-building users, due
  to it’s nice content

 178. visit website

  19 października 2017 at 12:08

  minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I

 179. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 12:53

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time
  locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 180. for more info

  19 października 2017 at 13:33

  Major thanks for the article.Thanks Again. Keep writing.

 181. jual sepatu roda surabaya

  19 października 2017 at 19:05

  Thank you for your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 182. Grupo Coral fraude

  19 października 2017 at 22:16

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched
  her ear. She never wants to go back! LoL I
  know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 183. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  20 października 2017 at 01:39

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
  „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off
  topic but I had to tell someone!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra