Z kraju

Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych

Biuro Prasowe Ruchu Narodowego upubliczniło treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych.

 

 

„Art. 1

1.Zakazuje się zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych.

2. Organizacje pozarządowe należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.).

3. Przez zagraniczne finansowanie należy rozumieć osiąganie jakiejkolwiek korzyści majątkowej, w szczególności otrzymywanie środków pieniężnych, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, od jakiegokolwiek podmiotu zagranicznego, w tym zagranicznej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej.

4. Zagranicznym finansowaniem nie jest otrzymywanie korzyści majątkowej od osoby fizycznej posiadającej polskie obywatelstwo, również w wypadku zamieszkiwania przez tę osobę poza terytorium RP.

5. Dozwolone jest zagraniczne finansowanie organizacji pozarządowych dokonywane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 2

1. Korzyści majątkowe otrzymane przez organizację pozarządową z naruszeniem art. 1 podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych, które organizacja pozarządowa zwróciła w terminie 30 dni od dnia przekazania korzyści.

3. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta, utracona lub nie może podlegać przepadkowi ze względu na swój charakter lub z innych przyczyn, przepadkowi podlega jej równowartość.

4. O przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości orzeka naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji pozarządowej.

Art. 3

1. Organizacja pozarządowa, która nie zwróciła korzyści majątkowej w terminie określonym w art. 2 ust. 2, jest zobowiązana do zawiadomienia urzędu skarbowego właściwego dla jej siedziby o osiągnięciu korzyści majątkowej z naruszeniem zakazu zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych w terminie 14 dni od upływu terminu, określonego w art. 2 ust. 2.

2. Zawiadomienie może zostać złożone również przez każdego członka organu organizacji pozarządowej lub osobę obowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi organizacji pozarządowej.

Art. 4

1. Kto, będąc członkiem organu organizacji pozarządowej lub będąc obowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi organizacji pozarządowej, dopuszcza do naruszenia przez organizację pozarządową zakazu ustanowionego w art. 1- podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli korzyść majątkowa została zwrócona w terminie określonym w art. 2 ust. 2.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zostało terminowo złożone zawiadomienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 5

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia”.

Zdaniem Ruchu Narodowego:

„Zaproponowana ustawa ma na celu wyeliminowanie luki prawnej, polegającej na braku uregulowania kwestii zagranicznego wpływu na polskie życie społeczne i polityczne poprzez finansowanie organizacji pozarządowych.

Kontekstem proponowanych regulacji są następujące okoliczności:

1. Rosnąca zewnętrzna presja polityczna wywierana na polskie społeczeństwo przez zagraniczne lub finansowane z zagranicy organizacje pozarządowe, mająca na celu powstrzymanie reform ustrojowych i przemian kulturowych zgodnych z oczekiwaniami narodu, do którego zgodnie z Konstytucją należy władza zwierzchnia w państwie.

2. Rosnąca zagraniczna presja ideologiczna na odstąpienie od ochrony wartości konstytucyjnych, jakimi są w Polsce prawda i dobro, sprawiedliwość, niepodległość, dziedzictwo narodowe, rodzina i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Presja ta wywierana jest m.in. poprzez zewnętrzne finansowanie organizacji pozarządowych negujących ww. wartości konstytucyjne i sens suwerennego bytu państwa polskiego.

3. Zaangażowanie finansowanych z zagranicy organizacji pozarządowych w protesty antyrządowe oraz popularyzację ekstremizmu politycznego, wyrażającego się w postulatach celowej destabilizacji państwa poprzez tzw. „majdan”, mający prowadzić do obalenia demokratycznie wyłonionego rządu.

4. Wytworzona w III RP nierównowaga w polskim życiu zbiorowym, polegająca na realnym uprzywilejowaniu centrum i lewej strony sceny politycznej i metapolitycznej, wynikającym z obfitego i wieloletniego zagranicznego finansowania środowisk i poglądów faworyzowanych przez donatorów, zainteresowanych manipulowaniem polskim życiem społecznym.

5. Ogromny kontrast w zakresie możliwości finansowych pomiędzy wyłącznie polskimi organizacjami społecznymi, finansowanymi z darowizn polskich obywateli i ze skromnych środków podatnika, a zagranicznymi organizacjami takimi jak np. obecne w Polsce niemieckie państwowe fundacje polityczne czy organizacje pozarządowe utrzymywane dzięki finansowaniu Open Society Foundations George’a Sorosa.

6. Brak narzędzi prawnych do przeciwdziałania propagandowym i destabilizującym działaniom legalnie finansowanym ze wschodu i realizowanym poprzez organizacje pozarządowe.

7. Brak transparentności międzynarodowych przepływów finansowych w sektorze pozarządowym i brak realnego nadzoru odpowiedzialnych ministerstw nad działalnością organizacji pozarządowych pozostających obecnie w czysto teoretycznym nadzorze.

Jest swoistym paradoksem, że w aktualnym stanie prawnym specjalnymi ustawami chroniona jest transparentność procesu stanowienia prawa (Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) czy autonomia demokratycznego procesu wyborczego (Kodeks wyborczy) oraz działania partii (Ustawa o partiach politycznych), a pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń od zewnętrznych i niejawnych wpływów jest samo życie publiczne, mające współcześnie charakter rywalizacji ideologicznej i społecznej pomiędzy środowiskami działającymi przede wszystkim w formie organizacji pozarządowych, przekształcającymi się na czas wyborów w komitety wyborcze i niekiedy równolegle działającymi w formie partii politycznych.

Granica pomiędzy życiem politycznym i społecznym jest obecnie płynna, dlatego nie zabezpieczając od zewnętrznych wpływów życia społecznego, otwieramy na nie zarazem życie polityczne. Obecne w polskim prawie zakazy zagranicznego finansowania partii politycznych i komitetów wyborczych, czy też obecne w debacie rozwiązania planowane dla repolonizacji mediów i ochrony narodowej autonomii polskiej debaty publicznej, nie będą w stanie spełnić swojej funkcji jeśli nie będą szły w parze z zakazem niekontrolowanego zagranicznego finansowania organizacji obywatelskich i twardą ochroną narodowej autonomii całości polskiego życia zbiorowego.

Warto również odnotować, że obecny w polskim Kodeksie karnym art. 130, dotyczący szpiegostwa, pozostaje częściowo martwy, ponieważ cały szereg zadań wywiadowczych można obecnie zupełnie legalnie prowadzić i finansować z zagranicy pod postacią organizacji pozarządowych. Można postawić pytanie o to po co właściwie jakikolwiek agent wpływu miałby uciekać się do nielegalnych form działania, skoro państwo polskie pozwala by dowolne zadania ideowe i polityczne za obce pieniądze na jego terytorium realizować całkowicie legalnie? Aby przekonać się, że nie jest to argument czysto teoretyczny wystarczy przyjrzeć się głośnej sprawie przebywającego od roku w areszcie byłego posła Mateusza Piskorskiego.

Proponowane w niniejszym projekcie przepisy regulujące kwestię zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych są zgodne z polską Konstytucją. Mają one na celu realizację jej 2. artykułu, a więc realizację normy, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Zarówno wymogi demokracji jak i sprawiedliwości społecznej domagają się starannej troski o standardy debaty publicznej i życia społecznego, które muszą się toczyć w sposób wolny, a więc niezależny od zewnętrznych wpływów, prób manipulacji, presji finansowej i innych form jawnego i niejawnego nacisku.

Przepisy projektu służą uzupełnieniu ustaw czyniących zadość normie z art. 12. Konstytucji, która gwarantuje wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Mają one bezpośrednie umocowanie w art. 31. Konstytucji, który to dopuszcza ustawowe ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności, gdy są one konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ustrojodawca w art. 31 Konstytucji podkreślił, że ograniczenia takie nie mogą naruszać istoty konstytucyjnych wolności i praw, dlatego należy podkreślić wyraźnie, że niniejszy projekt ustawy nie ingeruje w wolność zrzeszania się, nie ogranicza jej ani też nie ogranicza zakresu działania organizacji pozarządowych, a jedynie ustanawia niezbędne dla bezpieczeństwa państwa wymogi dotyczące źródeł ich finansowania, na wzór analogicznych rozwiązań obecnych już w polskim porządku prawnym, których konstytucyjności nigdy nie podważano.

Należy także zauważyć, że proponowany projekt nie eliminuje całkowicie możliwości finansowania organizacji pozarządowych z zagranicy, a jedynie eliminuje możliwość ich niejawnego i niekontrolowanego finansowania. Projekt ustawy zawiera bowiem wyłączenie zakazu dla finansowania na podstawie umów międzynarodowych, co może dotyczyć zarówno pojedynczych organizacji jak i całych międzynarodowych programów grantowych czy programów współpracy, również tych już obecnie trwających. Ich dopuszczenie, poprzez zawarcie niezbędnej umowy międzynarodowej, w myśl proponowanego rozwiązania będzie jednak zależne od państwa polskiego. Tym samym decyzje takie zostaną poddane demokratycznej kontroli i będą zależne od pozytywnego nastawienia gospodarzy, którzy będą mieć prawo powstrzymać napływ niechcianych środków finansowych, ale też dopuścić te służące autentycznemu dobru wspólnemu obywateli.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem UE i nie rodzi skutków dla budżetu państwa”.

Jan Bodakowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

174 komentarze

174 Komentarzy

 1. Wojciech

  29 lipca 2017 at 12:53

  Popieram ,gonić zarazę obcą nam kulturowo i nam wrogą .

 2. gosc

  29 lipca 2017 at 17:41

  Kto finansował Fundację Otwarty Dialog? Internauci prześwietlają sprawozdania i darczyńców
  http://wpolityce.pl/polityka/351022-kto-finansowal-fundacje-otwarty-dialog-internauci-przeswietlaja-sprawozdania-i-darczyncow
  Panie Boże, pomimo wielu rzeczy, nagannych zachowaj nam internet!

 3. kevin

  31 lipca 2017 at 15:25

  voilà un petit test pour voir. En effet je veux absolument que mes liens s’indexent bordel. Ca fait trop là sinon mes amis.

 4. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 17:58

  I know this if off topic but I’m looking
  into starting my own blog and was wondering what all is required
  to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 5. estate investing courses

  6 września 2017 at 18:19

  Pretty section of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I
  acquire in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing for
  your feeds and even I success you access persistently fast.

 6. penny stocks

  7 września 2017 at 08:45

  I have read so many articles or reviews concerning the blogger
  lovers however this paragraph is really a fastidious post, keep it up.

 7. Georgina

  7 września 2017 at 14:04

  I have read so many posts about the blogger lovers however this piece of writing is really a fastidious post, keep it up.

 8. Randolph

  7 września 2017 at 18:26

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
  and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your
  blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 9. corporativoinfo.com

  8 września 2017 at 07:30

  Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be interesting to read through articles from other writers and
  practice a little something from their web sites.

 10. door controls

  8 września 2017 at 21:56

  Hey very nice blog!

 11. www.physiotherapiegz.ch

  8 września 2017 at 22:45

  Hi there, always i used to check weblog posts here in the early hours in the daylight,
  as i love to find out more and more.

 12. start up capital

  8 września 2017 at 22:53

  I believe that is one of the such a lot vital info for me.
  And i’m satisfied studying your article. However
  wanna observation on some common issues, The web site taste is wonderful, the articles is in reality excellent :
  D. Good process, cheers

 13. RalphBuice

  9 września 2017 at 03:42

  cialis advantages

  cialis without a doctor prescription

  buy cheap cialis uk

  [url=http://cialisxrm.com/]buy cialis online[/url]

 14. Ambrose

  9 września 2017 at 15:53

  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really good paragraph on building up new weblog.

 15. car loans

  10 września 2017 at 17:36

  Incredible points. Great arguments. Keep up the good work.

 16. Isabelle

  11 września 2017 at 02:19

  Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I
  genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other
  blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Thanks a lot!

 17. overrated interest rates

  11 września 2017 at 06:39

  Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding knowledge to make
  your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 18. estate agents

  11 września 2017 at 15:00

  Helpful info. Lucky me I found your site accidentally,
  and I’m stunned why this twist of fate didn’t happened in advance!
  I bookmarked it.

 19. phone book

  12 września 2017 at 11:56

  This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Short but very accurate information… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 20. orlando real estate

  12 września 2017 at 14:07

  Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the
  favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose
  its ok to use a few of your ideas!!

 21. decisions regarding real

  12 września 2017 at 16:45

  Howdy superb website! Does running a blog such as this take a
  great deal of work? I have no expertise in coding but I had been hoping to start my own blog
  in the near future. Anyhow, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject but I just wanted to ask. Thanks!

 22. wholesale real estate

  13 września 2017 at 02:10

  My brother recommended I might like this website.
  He was once entirely right. This post actually made my day.
  You can not consider simply how so much time I had spent for this info!
  Thank you!

 23. corporativoinfo.com

  15 września 2017 at 09:28

  Howdy! This blog post could not be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I most certainly will send this information to him.
  Pretty sure he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 24. imoveisportoseguro.com

  16 września 2017 at 00:35

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same
  comment. Is there any way you can remove people
  from that service? Many thanks!

 25. travel meetup groups

  16 września 2017 at 14:51

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
  Thank you!

 26. www.namaskaaar.com

  16 września 2017 at 16:54

  Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a
  daily basis. It will always be useful to read content from other
  authors and practice a little something from their web sites.

 27. Hal

  16 września 2017 at 21:26

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you
  writing this write-up and the rest of the site is also very good.

 28. Patty

  16 września 2017 at 22:04

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 29. best tips travelling

  17 września 2017 at 01:40

  You really make it seem really easy with
  your presentation however I find this matter
  to be really something that I feel I would by no means understand.

  It kind of feels too complicated and very vast for
  me. I’m having a look ahead in your subsequent submit,
  I’ll attempt to get the cling of it!

 30. golf clubs

  17 września 2017 at 03:50

  I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 31. macau tourism

  17 września 2017 at 07:02

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you
  get a lot of spam responses? If so how do you stop it,
  any plugin or anything you can recommend? I get so much
  lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 32. international travel tips

  17 września 2017 at 08:20

  It’s enormous that you are getting thoughts from this post as well as from our
  dialogue made at this place.

 33. oldest golf course

  17 września 2017 at 09:32

  Hi there to every body, it’s my first go to see of this blog; this blog carries
  awesome and really good stuff in favor of visitors.

 34. http://paikars.com/user/profile/55617

  17 września 2017 at 16:06

  Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and
  come with approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this .

 35. Chet

  17 września 2017 at 21:12

  Hi there, I found your blog via Google even as looking for a related topic, your website
  came up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just was aware of your weblog via Google,
  and located that it is really informative. I am gonna
  watch out for brussels. I’ll appreciate in the event you continue
  this in future. Lots of people might be benefited from your writing.
  Cheers!

 36. best tips travelling

  18 września 2017 at 08:08

  I’m not sure why but this site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 37. Ivory

  18 września 2017 at 13:20

  I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!

  Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 38. Lelio Vieira Carneiro Junior

  19 września 2017 at 01:08

  This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

 39. heart rhythms

  19 września 2017 at 01:25

  That is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed
  and sit up for in quest of more of your great post.
  Also, I have shared your website in my social networks

 40. arsenal soccer

  19 września 2017 at 08:38

  Very good post. I absolutely appreciate this website.

  Keep it up!

 41. poolersocial.com

  19 września 2017 at 17:44

  WOW just what I was looking for. Came here by searching
  for getting enough sleep

 42. museum.jbnu.ac.kr

  20 września 2017 at 20:25

  Hi my loved one! I want to say that this post is awesome,
  great written and come with approximately all vital infos.
  I would like to see extra posts like this .

 43. well-known dating sites

  20 września 2017 at 21:08

  If some one needs expert view regarding blogging after that i recommend
  him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up the good job.

 44. killarney golf

  20 września 2017 at 22:04

  Your style is so unique compared to other people I
  have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the
  opportunity, Guess I will just book mark this site.

 45. traveling jobs

  21 września 2017 at 01:10

  With havin so much content do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it
  seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

  Do you know any methods to help protect against content from being stolen?
  I’d really appreciate it.

 46. macau tourism offers

  21 września 2017 at 08:59

  Hi everyone, it’s my first visit at this web site, and paragraph is really fruitful designed
  for me, keep up posting these types of content.

 47. Clara

  21 września 2017 at 13:21

  Do you have a spam issue on this website; I also
  am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures
  and we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 48. good golf course

  21 września 2017 at 15:07

  Thank you a bunch for sharing this with all people you actually recognize what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a hyperlink alternate arrangement among us

 49. well-known dating

  21 września 2017 at 16:52

  Hi there to all, the contents present at this website
  are genuinely amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.

 50. bdsss.qld.edu.au

  21 września 2017 at 17:37

  Inspiring story there. What occurred after? Take care!

 51. killarney golf

  21 września 2017 at 20:53

  Good post. I definitely love this site. Keep writing!

 52. imagine holiday travel

  22 września 2017 at 04:57

  Just desire to say your article is as astounding.
  The clearness for your publish is just great and that i can think
  you are a professional on this subject. Well together with your permission allow me to grab your feed to
  stay updated with forthcoming post. Thanks 1,000,000
  and please keep up the enjoyable work.

 53. developing heart disease

  22 września 2017 at 05:24

  I am actually pleased to glance at this blog posts which carries plenty of useful information, thanks
  for providing such information.

 54. golf courses

  22 września 2017 at 09:03

  These are genuinely great ideas in concerning blogging.
  You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.

 55. Heriberto

  22 września 2017 at 12:00

  Greetings from Florida! I’m bored to death at work
  so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not
  even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!

 56. www.servicecenterteam.com

  22 września 2017 at 13:16

  Very good article! We will be linking to this particularly great article on our site.
  Keep up the great writing.

 57. killarney golf

  22 września 2017 at 23:12

  Hi everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and article is truly fruitful
  in favor of me, keep up posting these articles or reviews.

 58. Eleanor

  23 września 2017 at 00:36

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say wonderful blog!

 59. best dating

  23 września 2017 at 01:27

  Appreciate the recommendation. Let me try it out.

 60. Jill

  23 września 2017 at 08:16

  You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.

  I’m looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of it!

 61. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was
  great. I do not know who you are but definitely you are going to a
  famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 62. Rebecca

  23 września 2017 at 15:46

  It’s going to be finish of mine day, except before
  ending I am reading this great post to increase my knowledge.

 63. www.thai-viagra.com

  23 września 2017 at 16:03

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Please additionally seek advice from my web site =).
  We may have a link alternate contract among us

 64. Royce

  23 września 2017 at 16:51

  Generally I don’t learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and
  do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you,
  quite great post.

 65. Trina

  23 września 2017 at 20:05

  Hello, I desire to subscribe for this blog to take most
  up-to-date updates, thus where can i do it please assist.

 66. Its not my first time to pay a quick visit this web
  site, i am visiting this web page dailly and take fastidious information from here all the
  time.

 67. http://nazimi.ir/user/TaneshaEfp/

  23 września 2017 at 21:31

  whoah this weblog is great i really like studying your articles.
  Stay up the great work! You recognize, a lot of persons are hunting round for
  this information, you could help them greatly.

 68. Appreciating the time and energy you put into your website and detailed information you provide.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same out of date rehashed material. Fantastic read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 69. Penney

  24 września 2017 at 09:06

  Hello, all the time i used to check webpage posts here early in the dawn, as i like to gain knowledge of more and more.

 70. My brother recommended I might like this web site.
  He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just
  how much time I had spent for this info! Thanks!

 71. Candice

  24 września 2017 at 12:44

  excellent issues altogether, you just received a emblem new
  reader. What might you recommend in regards to your publish that you just made a few days ago?

  Any certain?

 72. Marietta

  24 września 2017 at 13:59

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
  that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing
  to your feed and I hope you write again very soon!

 73. http://www.azizlar.com/

  24 września 2017 at 18:19

  Thanks for finally talking about >Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych – Prawy.pl <Liked it!

 74. Emery

  24 września 2017 at 19:18

  wonderful points altogether, you just received a new reader.
  What could you suggest about your post that you just made some days ago?

  Any positive?

 75. Lidia

  24 września 2017 at 22:14

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it.

  You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
  I can not wait to read far more from you. This is actually a great site.

 76. Pauline

  24 września 2017 at 22:43

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving
  us something enlightening to read?

 77. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this.

  And he in fact bought me dinner because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your blog.

 78. Chandra

  25 września 2017 at 17:04

  Great blog! Is your theme custom made or did you
  download it from somewhere? A theme like yours with a few
  simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 79. tiaotiaoke.com

  25 września 2017 at 17:09

  This is a topic that’s near to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 80. heart disease multiply

  26 września 2017 at 00:25

  I got this web page from my friend who informed me regarding this web site and at the moment this time
  I am visiting this website and reading very informative content here.

 81. best dating

  26 września 2017 at 01:35

  Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am encountering
  difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t join it.
  Is there anybody else getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!

 82. www.servicecenterteam.com

  26 września 2017 at 04:04

  This design is incredible! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 83. traveling jobs

  26 września 2017 at 04:09

  Hello mates, how is all, and what you wish for to say regarding this article, in my view its in fact
  awesome in support of me.

 84. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  26 września 2017 at 05:34

  Everything is very open with a precise explanation of
  the challenges. It was really informative. Your site is very helpful.
  Thanks for sharing!

 85. freedy1243.esy.es

  26 września 2017 at 11:55

  Heya are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set
  up my own. Do you need any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 86. http://rpoforums.com/

  26 września 2017 at 15:10

  you’re in point of fact a excellent webmaster. The website loading velocity
  is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful process on this topic!

 87. jordan soccer

  26 września 2017 at 20:26

  You’re so awesome! I do not suppose I’ve read through anything like this before.
  So good to find someone with genuine thoughts
  on this subject. Seriously.. thank you for starting this up.
  This website is one thing that is required on the web, someone
  with a bit of originality!

 88. jooog.com

  26 września 2017 at 22:31

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s website link
  on your page at proper place and other person will also do similar in favor
  of you.

 89. dating sites

  27 września 2017 at 02:00

  This is a topic which is close to my heart… Many
  thanks! Exactly where are your contact details though?

 90. holiday travel cruise

  27 września 2017 at 04:06

  What’s up everyone, it’s my first go to see at this website, and
  piece of writing is truly fruitful in favor of me, keep up posting these
  posts.

 91. Wally

  27 września 2017 at 11:25

  Remarkable! Its in fact remarkable paragraph,
  I have got much clear idea regarding from this piece of writing.

 92. heart disease

  27 września 2017 at 12:43

  These are genuinely enormous ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

 93. Candelaria

  27 września 2017 at 14:05

  Asking questions are in fact pleasant thing if you are not
  understanding anything totally, but this paragraph provides nice understanding even.

 94. youth

  27 września 2017 at 15:36

  Hi to аll, because I am in fact eager of rеading this weblog’s post to Ьe updated reɡularly.
  It includes pleasant stuff.

 95. soccer jerseys well-marked

  27 września 2017 at 17:04

  Thanks for finally writing about >Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych – Prawy.pl <Loved it!

 96. brazil butt lift

  27 września 2017 at 17:18

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your content seem to be running off the screen in Internet
  explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 97. http://airsoftsrbija.rs

  28 września 2017 at 05:49

  Hello, Neat post. There’s an issue along with your website in internet explorer, may check this?
  IE nonetheless is the market chief and a huge portion of people
  will pass over your excellent writing due to this problem.

 98. heart rhythms

  28 września 2017 at 14:22

  Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other
  websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value
  your work. If you’re even remotely interested, feel free to
  send me an email.

 99. Bradley

  28 września 2017 at 15:55

  If some one wants to be updated with hottest technologies
  then he must be go to see this website and be up to date everyday.

 100. brazil dating

  28 września 2017 at 16:52

  I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and without
  a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is
  something which too few men and women are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I found this during my hunt for something concerning this.

 101. mobilesoftwareinnovations.com

  28 września 2017 at 17:36

  Greate post. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and for my
  part suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this web site.

 102. Denny

  28 września 2017 at 23:36

  Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m
  attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 103. Dan

  29 września 2017 at 14:54

  Hello colleagues, good piece of writing and nice arguments commented
  here, I am truly enjoying by these.

 104. best butt

  30 września 2017 at 08:29

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to
  rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you!

 105. website designing

  30 września 2017 at 10:49

  Hi, its nice post regarding media print, we all be familiar
  with media is a impressive source of facts.

 106. smart phone applications

  30 września 2017 at 16:29

  Amazing things here. I am very happy to see your article.
  Thank you a lot and I am taking a look ahead to contact you.
  Will you please drop me a mail?

 107. heart protection

  1 października 2017 at 10:17

  Fantastic beat ! I would like to apprentice
  while you amend your web site, how can i subscribe for a
  weblog web site? The account helped me a appropriate deal.

  I were tiny bit acquainted of this your broadcast provided vivid transparent
  idea

 108. web.bme.mcu.edu.tw

  1 października 2017 at 10:46

  Hello, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.

 109. Ashli

  1 października 2017 at 23:19

  Wonderful article! This is the kind of information that are supposed to be shared around the internet.
  Disgrace on the seek engines for now not positioning this submit
  upper! Come on over and talk over with my website . Thank you =)

 110. Danae

  1 października 2017 at 23:30

  Hi, this weekend is pleasant designed for me, because this moment i am reading this fantastic informative paragraph here at my house.

 111. backpacking travel

  2 października 2017 at 04:22

  I’m gone to inform my little brother, that he should also
  pay a quick visit this weblog on regular basis to get updated from most recent reports.

 112. Bart

  2 października 2017 at 15:36

  As the admin of this site is working, no doubt very quickly it will be renowned,
  due to its quality contents.

 113. arsenal soccer jerseys

  2 października 2017 at 19:08

  What’s up to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are good designed for new viewers.

 114. I used to be suggested this website via my cousin. I am not certain whether
  or not this post is written by him as no one else realize such designated about my problem.
  You are wonderful! Thank you!

 115. dating sites

  3 października 2017 at 04:45

  If some one wants expert view about running a blog after that i advise him/her to go to see
  this weblog, Keep up the pleasant job.

 116. route travel

  3 października 2017 at 23:29

  Have you ever considered about including a
  little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and
  all. But think of if you added some great images or videos to give
  your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and video clips,
  this blog could undeniably be one of the most beneficial in its niche.
  Great blog!

 117. Hi there, I found your blog by way of Google at the same time as searching for
  a similar topic, your web site got here up, it seems
  great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply became aware of your blog through Google, and found that it’s
  really informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate in case you continue this in future.
  Lots of other people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 118. dating guidelines

  4 października 2017 at 18:36

  I was excited to uncover this website. I need to to thank you
  for your time due to this fantastic read!! I definitely really liked every bit of
  it and I have you saved as a favorite to check out new
  things on your blog.

 119. Louella

  4 października 2017 at 19:12

  I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted
  at this web page is really fastidious.

 120. Mikayla

  5 października 2017 at 04:28

  Inspiring quest there. What occurred after? Take care!

 121. soccer jerseys well-marked

  5 października 2017 at 23:37

  Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Terrific blog and superb design and style.

 122. jordan soccer jersey

  6 października 2017 at 02:44

  It’s very easy to find out any topic on net as compared to books,
  as I found this post at this web page.

 123. heart rhythms

  6 października 2017 at 07:06

  Thanks for finally writing about >Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy
  o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych – Prawy.pl <Loved it!

 124. heart attacks

  6 października 2017 at 16:11

  Since the admin of this web site is working, no doubt
  very quickly it will be well-known, due to its feature contents.

 125. fatal heart attacks

  6 października 2017 at 17:37

  Can I simply say what a comfort to discover
  an individual who genuinely understands what they’re discussing online.
  You certainly realize how to bring an issue to light and
  make it important. A lot more people should look at this and
  understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that
  you certainly have the gift.

 126. Simply desire to say your article is as amazing.
  The clearness in your post is just spectacular and i can assume you’re
  an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep
  up the enjoyable work.

 127. brazil butt

  7 października 2017 at 04:56

  I’d like to find out more? I’d love to find out some additional information.

 128. bigger butt workouts

  7 października 2017 at 23:33

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 129. backpacking travel

  8 października 2017 at 01:59

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my
  blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Cheers!

 130. senon.co.kr

  8 października 2017 at 06:19

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Cheers

 131. I visited multiple websites except the audio quality
  for audio songs present at this website is actually excellent.

 132. gratis brazil dating

  8 października 2017 at 14:43

  It’s the best time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have read this submit and if I may just I want to recommend you some attention-grabbing things or tips.
  Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
  I want to learn more things approximately it!

 133. soccer sweat shirts

  8 października 2017 at 16:23

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this site before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking
  it and checking back often!

 134. holiday travel trip

  8 października 2017 at 18:27

  I need to to thank you for this good read!!
  I certainly loved every little bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 135. soccer sweat shirts

  9 października 2017 at 07:34

  Hello, Neat post. There is an issue together with your web site in web explorer,
  would test this? IE nonetheless is the market leader and a big
  portion of folks will omit your magnificent writing because of this problem.

 136. hey

  10 października 2017 at 01:52

  I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this blog on regular basis to take updated from hottest gossip.

 137. imagine holiday travel

  10 października 2017 at 05:12

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really great posts and I believe I
  would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles
  for your blog in exchange for a link back to mine. Please
  shoot me an e-mail if interested. Kudos!

 138. timex watches make

  10 października 2017 at 05:19

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that „perfect balance” between usability and visual appeal.
  I must say that you’ve done a fantastic job with this.
  Also, the blog loads very quick for me on Safari.
  Outstanding Blog!

 139. http://gproxy.info/

  10 października 2017 at 12:21

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.
  Chat soon!

 140. Andre

  10 października 2017 at 16:25

  I have been browsing online more than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any interesting article like
  yours. It is pretty value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers
  made excellent content material as you probably did, the web shall be a lot more helpful
  than ever before.

 141. cause fatal heart

  10 października 2017 at 23:30

  My partner and I stumbled over here coming
  from a different website and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to
  looking at your web page for a second time.

 142. contract phones

  11 października 2017 at 06:40

  At this time it looks like WordPress is the best blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what
  you’re using on your blog?

 143. reverse phone lookup

  11 października 2017 at 07:53

  Awesome article.

 144. backpacking travel

  11 października 2017 at 11:39

  Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  browsing through some of the posts I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m definitely happy I found it and I’ll
  be bookmarking it and checking back regularly!

 145. Adriene

  11 października 2017 at 20:06

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its
  really really fastidious paragraph on building up new weblog.

 146. travel close

  12 października 2017 at 06:35

  It’s awesome in support of me to have a site, which is useful in favor of my know-how.
  thanks admin

 147. soccer shoes

  13 października 2017 at 08:21

  I read this paragraph completely on the topic of the
  comparison of latest and previous technologies, it’s remarkable article.

 148. monthly phone

  14 października 2017 at 23:35

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 149. alone.ws

  15 października 2017 at 09:03

  Hey there I am so glad I found your weblog, I really found you
  by error, while I was browsing on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  look over it all at the moment but I have saved it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the fantastic b.

 150. Right here is the perfect web site for everyone who
  really wants to find out about this topic. You know a whole lot
  its almost tough to argue with you (not that I really will
  need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for a long time.
  Excellent stuff, just great!

 151. contract phones reduces

  16 października 2017 at 05:53

  Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought
  i could also create comment due to this sensible post.

 152. Kathaleen

  16 października 2017 at 09:18

  Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to
  “return the favor”.I am attempting to find things
  to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 153. José Wilame Araújo Rodrigues

  17 października 2017 at 19:38

  Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if
  that would be okay. I’m absolutely enjoying your blog
  and look forward to new posts.

 154. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  17 października 2017 at 23:39

  Hello, this weekend is fastidious in favor of me, as this point in time i am reading this great educational piece of writing here at my home.

 155. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 00:26

  Your way of telling all in this article is truly fastidious,
  every one be capable of simply be aware of it, Thanks
  a lot.

 156. short websites

  18 października 2017 at 00:58

  When someone writes an article he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user
  can be aware of it. Therefore that’s why this post is amazing.
  Thanks!

 157. Danuta

  18 października 2017 at 03:12

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog.

  A fantastic read. I will certainly be back.

 158. Lélio Vieira Carneiro Junio

  18 października 2017 at 03:47

  Hey there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My
  site looks weird when viewing from my iphone.

  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 159. purchasing timex watches

  18 października 2017 at 05:11

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 160. Umanizzare presídios

  18 października 2017 at 05:18

  Good post. I learn something new and challenging on sites
  I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read content from other
  writers and practice a little something from other web sites.

 161. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 10:15

  I visited multiple web sites but the audio feature for audio songs
  current at this site is actually wonderful.

 162. Egli Diana Pinto

  18 października 2017 at 14:11

  Howdy, I do think your website might be having internet browser compatibility problems.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, fantastic website!

 163. https://doku.spiria.me

  18 października 2017 at 14:18

  Thanks very interesting blog!

 164. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 15:28

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

  Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I
  care for such info much. I was seeking this particular info
  for a long time. Thank you and best of luck.

 165. Grupo Coral

  18 października 2017 at 19:44

  Awesome post.

 166. Amber

  18 października 2017 at 20:14

  I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!
  Keep up the superb works guys I’ve added you guys to
  my own blogroll.

 167. Lelio Junior

  19 października 2017 at 01:20

  Hmm is anyone else encountering problems with the
  pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 168. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 04:00

  Does your site have a contact page? I’m having trouble
  locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

 169. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  19 października 2017 at 06:03

  It’s remarkable designed for me to have a web page, which
  is beneficial designed for my experience. thanks admin

 170. Grupo Coral presidios

  19 października 2017 at 15:16

  At this moment I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming yet
  again to read more news.

 171. pay monthly phone

  19 października 2017 at 17:03

  I like the valuable information you provide in your
  articles. I will bookmark your weblog and check again here
  regularly. I am quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 172. Lelio Junior

  19 października 2017 at 17:14

  I could not refrain from commenting. Very well written!

 173. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  20 października 2017 at 00:07

  I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be exactly I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write with
  regards to here. Again, awesome blog!

 174. Carlos Eduardo Correa da Veig

  20 października 2017 at 01:33

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra