Z kraju

Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych

Biuro Prasowe Ruchu Narodowego upubliczniło treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych.

 

 

„Art. 1

1.Zakazuje się zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych.

2. Organizacje pozarządowe należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.).

3. Przez zagraniczne finansowanie należy rozumieć osiąganie jakiejkolwiek korzyści majątkowej, w szczególności otrzymywanie środków pieniężnych, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, od jakiegokolwiek podmiotu zagranicznego, w tym zagranicznej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej.

4. Zagranicznym finansowaniem nie jest otrzymywanie korzyści majątkowej od osoby fizycznej posiadającej polskie obywatelstwo, również w wypadku zamieszkiwania przez tę osobę poza terytorium RP.

5. Dozwolone jest zagraniczne finansowanie organizacji pozarządowych dokonywane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 2

1. Korzyści majątkowe otrzymane przez organizację pozarządową z naruszeniem art. 1 podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych, które organizacja pozarządowa zwróciła w terminie 30 dni od dnia przekazania korzyści.

3. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta, utracona lub nie może podlegać przepadkowi ze względu na swój charakter lub z innych przyczyn, przepadkowi podlega jej równowartość.

4. O przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości orzeka naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji pozarządowej.

Art. 3

1. Organizacja pozarządowa, która nie zwróciła korzyści majątkowej w terminie określonym w art. 2 ust. 2, jest zobowiązana do zawiadomienia urzędu skarbowego właściwego dla jej siedziby o osiągnięciu korzyści majątkowej z naruszeniem zakazu zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych w terminie 14 dni od upływu terminu, określonego w art. 2 ust. 2.

2. Zawiadomienie może zostać złożone również przez każdego członka organu organizacji pozarządowej lub osobę obowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi organizacji pozarządowej.

Art. 4

1. Kto, będąc członkiem organu organizacji pozarządowej lub będąc obowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi organizacji pozarządowej, dopuszcza do naruszenia przez organizację pozarządową zakazu ustanowionego w art. 1- podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli korzyść majątkowa została zwrócona w terminie określonym w art. 2 ust. 2.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zostało terminowo złożone zawiadomienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 5

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia”.

Zdaniem Ruchu Narodowego:

„Zaproponowana ustawa ma na celu wyeliminowanie luki prawnej, polegającej na braku uregulowania kwestii zagranicznego wpływu na polskie życie społeczne i polityczne poprzez finansowanie organizacji pozarządowych.

Kontekstem proponowanych regulacji są następujące okoliczności:

1. Rosnąca zewnętrzna presja polityczna wywierana na polskie społeczeństwo przez zagraniczne lub finansowane z zagranicy organizacje pozarządowe, mająca na celu powstrzymanie reform ustrojowych i przemian kulturowych zgodnych z oczekiwaniami narodu, do którego zgodnie z Konstytucją należy władza zwierzchnia w państwie.

2. Rosnąca zagraniczna presja ideologiczna na odstąpienie od ochrony wartości konstytucyjnych, jakimi są w Polsce prawda i dobro, sprawiedliwość, niepodległość, dziedzictwo narodowe, rodzina i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Presja ta wywierana jest m.in. poprzez zewnętrzne finansowanie organizacji pozarządowych negujących ww. wartości konstytucyjne i sens suwerennego bytu państwa polskiego.

3. Zaangażowanie finansowanych z zagranicy organizacji pozarządowych w protesty antyrządowe oraz popularyzację ekstremizmu politycznego, wyrażającego się w postulatach celowej destabilizacji państwa poprzez tzw. „majdan”, mający prowadzić do obalenia demokratycznie wyłonionego rządu.

4. Wytworzona w III RP nierównowaga w polskim życiu zbiorowym, polegająca na realnym uprzywilejowaniu centrum i lewej strony sceny politycznej i metapolitycznej, wynikającym z obfitego i wieloletniego zagranicznego finansowania środowisk i poglądów faworyzowanych przez donatorów, zainteresowanych manipulowaniem polskim życiem społecznym.

5. Ogromny kontrast w zakresie możliwości finansowych pomiędzy wyłącznie polskimi organizacjami społecznymi, finansowanymi z darowizn polskich obywateli i ze skromnych środków podatnika, a zagranicznymi organizacjami takimi jak np. obecne w Polsce niemieckie państwowe fundacje polityczne czy organizacje pozarządowe utrzymywane dzięki finansowaniu Open Society Foundations George’a Sorosa.

6. Brak narzędzi prawnych do przeciwdziałania propagandowym i destabilizującym działaniom legalnie finansowanym ze wschodu i realizowanym poprzez organizacje pozarządowe.

7. Brak transparentności międzynarodowych przepływów finansowych w sektorze pozarządowym i brak realnego nadzoru odpowiedzialnych ministerstw nad działalnością organizacji pozarządowych pozostających obecnie w czysto teoretycznym nadzorze.

Jest swoistym paradoksem, że w aktualnym stanie prawnym specjalnymi ustawami chroniona jest transparentność procesu stanowienia prawa (Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) czy autonomia demokratycznego procesu wyborczego (Kodeks wyborczy) oraz działania partii (Ustawa o partiach politycznych), a pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń od zewnętrznych i niejawnych wpływów jest samo życie publiczne, mające współcześnie charakter rywalizacji ideologicznej i społecznej pomiędzy środowiskami działającymi przede wszystkim w formie organizacji pozarządowych, przekształcającymi się na czas wyborów w komitety wyborcze i niekiedy równolegle działającymi w formie partii politycznych.

Granica pomiędzy życiem politycznym i społecznym jest obecnie płynna, dlatego nie zabezpieczając od zewnętrznych wpływów życia społecznego, otwieramy na nie zarazem życie polityczne. Obecne w polskim prawie zakazy zagranicznego finansowania partii politycznych i komitetów wyborczych, czy też obecne w debacie rozwiązania planowane dla repolonizacji mediów i ochrony narodowej autonomii polskiej debaty publicznej, nie będą w stanie spełnić swojej funkcji jeśli nie będą szły w parze z zakazem niekontrolowanego zagranicznego finansowania organizacji obywatelskich i twardą ochroną narodowej autonomii całości polskiego życia zbiorowego.

Warto również odnotować, że obecny w polskim Kodeksie karnym art. 130, dotyczący szpiegostwa, pozostaje częściowo martwy, ponieważ cały szereg zadań wywiadowczych można obecnie zupełnie legalnie prowadzić i finansować z zagranicy pod postacią organizacji pozarządowych. Można postawić pytanie o to po co właściwie jakikolwiek agent wpływu miałby uciekać się do nielegalnych form działania, skoro państwo polskie pozwala by dowolne zadania ideowe i polityczne za obce pieniądze na jego terytorium realizować całkowicie legalnie? Aby przekonać się, że nie jest to argument czysto teoretyczny wystarczy przyjrzeć się głośnej sprawie przebywającego od roku w areszcie byłego posła Mateusza Piskorskiego.

Proponowane w niniejszym projekcie przepisy regulujące kwestię zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych są zgodne z polską Konstytucją. Mają one na celu realizację jej 2. artykułu, a więc realizację normy, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Zarówno wymogi demokracji jak i sprawiedliwości społecznej domagają się starannej troski o standardy debaty publicznej i życia społecznego, które muszą się toczyć w sposób wolny, a więc niezależny od zewnętrznych wpływów, prób manipulacji, presji finansowej i innych form jawnego i niejawnego nacisku.

Przepisy projektu służą uzupełnieniu ustaw czyniących zadość normie z art. 12. Konstytucji, która gwarantuje wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Mają one bezpośrednie umocowanie w art. 31. Konstytucji, który to dopuszcza ustawowe ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności, gdy są one konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ustrojodawca w art. 31 Konstytucji podkreślił, że ograniczenia takie nie mogą naruszać istoty konstytucyjnych wolności i praw, dlatego należy podkreślić wyraźnie, że niniejszy projekt ustawy nie ingeruje w wolność zrzeszania się, nie ogranicza jej ani też nie ogranicza zakresu działania organizacji pozarządowych, a jedynie ustanawia niezbędne dla bezpieczeństwa państwa wymogi dotyczące źródeł ich finansowania, na wzór analogicznych rozwiązań obecnych już w polskim porządku prawnym, których konstytucyjności nigdy nie podważano.

Należy także zauważyć, że proponowany projekt nie eliminuje całkowicie możliwości finansowania organizacji pozarządowych z zagranicy, a jedynie eliminuje możliwość ich niejawnego i niekontrolowanego finansowania. Projekt ustawy zawiera bowiem wyłączenie zakazu dla finansowania na podstawie umów międzynarodowych, co może dotyczyć zarówno pojedynczych organizacji jak i całych międzynarodowych programów grantowych czy programów współpracy, również tych już obecnie trwających. Ich dopuszczenie, poprzez zawarcie niezbędnej umowy międzynarodowej, w myśl proponowanego rozwiązania będzie jednak zależne od państwa polskiego. Tym samym decyzje takie zostaną poddane demokratycznej kontroli i będą zależne od pozytywnego nastawienia gospodarzy, którzy będą mieć prawo powstrzymać napływ niechcianych środków finansowych, ale też dopuścić te służące autentycznemu dobru wspólnemu obywateli.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem UE i nie rodzi skutków dla budżetu państwa”.

Jan Bodakowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

158 komentarzy

158 Komentarzy

 1. Wojciech

  29 lipca 2017 at 12:53

  Popieram ,gonić zarazę obcą nam kulturowo i nam wrogą .

 2. gosc

  29 lipca 2017 at 17:41

  Kto finansował Fundację Otwarty Dialog? Internauci prześwietlają sprawozdania i darczyńców
  http://wpolityce.pl/polityka/351022-kto-finansowal-fundacje-otwarty-dialog-internauci-przeswietlaja-sprawozdania-i-darczyncow
  Panie Boże, pomimo wielu rzeczy, nagannych zachowaj nam internet!

 3. kevin

  31 lipca 2017 at 15:25

  voilà un petit test pour voir. En effet je veux absolument que mes liens s’indexent bordel. Ca fait trop là sinon mes amis.

 4. penny stocks

  7 września 2017 at 08:45

  I have read so many articles or reviews concerning the blogger
  lovers however this paragraph is really a fastidious post, keep it up.

 5. Georgina

  7 września 2017 at 14:04

  I have read so many posts about the blogger lovers however this piece of writing is really a fastidious post, keep it up.

 6. door controls

  8 września 2017 at 21:56

  Hey very nice blog!

 7. RalphBuice

  9 września 2017 at 03:42

  cialis advantages

  cialis without a doctor prescription

  buy cheap cialis uk

  [url=http://cialisxrm.com/]buy cialis online[/url]

 8. Ambrose

  9 września 2017 at 15:53

  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really good paragraph on building up new weblog.

 9. car loans

  10 września 2017 at 17:36

  Incredible points. Great arguments. Keep up the good work.

 10. phone book

  12 września 2017 at 11:56

  This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Short but very accurate information… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 11. decisions regarding real

  12 września 2017 at 16:45

  Howdy superb website! Does running a blog such as this take a
  great deal of work? I have no expertise in coding but I had been hoping to start my own blog
  in the near future. Anyhow, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject but I just wanted to ask. Thanks!

 12. wholesale real estate

  13 września 2017 at 02:10

  My brother recommended I might like this website.
  He was once entirely right. This post actually made my day.
  You can not consider simply how so much time I had spent for this info!
  Thank you!

 13. corporativoinfo.com

  15 września 2017 at 09:28

  Howdy! This blog post could not be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I most certainly will send this information to him.
  Pretty sure he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 14. travel meetup groups

  16 września 2017 at 14:51

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
  Thank you!

 15. international travel tips

  17 września 2017 at 08:20

  It’s enormous that you are getting thoughts from this post as well as from our
  dialogue made at this place.

 16. arsenal soccer

  19 września 2017 at 08:38

  Very good post. I absolutely appreciate this website.

  Keep it up!

 17. poolersocial.com

  19 września 2017 at 17:44

  WOW just what I was looking for. Came here by searching
  for getting enough sleep

 18. well-known dating sites

  20 września 2017 at 21:08

  If some one needs expert view regarding blogging after that i recommend
  him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up the good job.

 19. killarney golf

  20 września 2017 at 22:04

  Your style is so unique compared to other people I
  have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the
  opportunity, Guess I will just book mark this site.

 20. traveling jobs

  21 września 2017 at 01:10

  With havin so much content do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it
  seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

  Do you know any methods to help protect against content from being stolen?
  I’d really appreciate it.

 21. good golf course

  21 września 2017 at 15:07

  Thank you a bunch for sharing this with all people you actually recognize what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a hyperlink alternate arrangement among us

 22. well-known dating

  21 września 2017 at 16:52

  Hi there to all, the contents present at this website
  are genuinely amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.

 23. bdsss.qld.edu.au

  21 września 2017 at 17:37

  Inspiring story there. What occurred after? Take care!

 24. killarney golf

  21 września 2017 at 20:53

  Good post. I definitely love this site. Keep writing!

 25. developing heart disease

  22 września 2017 at 05:24

  I am actually pleased to glance at this blog posts which carries plenty of useful information, thanks
  for providing such information.

 26. golf courses

  22 września 2017 at 09:03

  These are genuinely great ideas in concerning blogging.
  You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.

 27. www.servicecenterteam.com

  22 września 2017 at 13:16

  Very good article! We will be linking to this particularly great article on our site.
  Keep up the great writing.

 28. Eleanor

  23 września 2017 at 00:36

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say wonderful blog!

 29. best dating

  23 września 2017 at 01:27

  Appreciate the recommendation. Let me try it out.

 30. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was
  great. I do not know who you are but definitely you are going to a
  famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 31. Rebecca

  23 września 2017 at 15:46

  It’s going to be finish of mine day, except before
  ending I am reading this great post to increase my knowledge.

 32. www.thai-viagra.com

  23 września 2017 at 16:03

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Please additionally seek advice from my web site =).
  We may have a link alternate contract among us

 33. Trina

  23 września 2017 at 20:05

  Hello, I desire to subscribe for this blog to take most
  up-to-date updates, thus where can i do it please assist.

 34. http://nazimi.ir/user/TaneshaEfp/

  23 września 2017 at 21:31

  whoah this weblog is great i really like studying your articles.
  Stay up the great work! You recognize, a lot of persons are hunting round for
  this information, you could help them greatly.

 35. My brother recommended I might like this web site.
  He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just
  how much time I had spent for this info! Thanks!

 36. http://www.azizlar.com/

  24 września 2017 at 18:19

  Thanks for finally talking about >Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych – Prawy.pl <Liked it!

 37. Emery

  24 września 2017 at 19:18

  wonderful points altogether, you just received a new reader.
  What could you suggest about your post that you just made some days ago?

  Any positive?

 38. Pauline

  24 września 2017 at 22:43

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving
  us something enlightening to read?

 39. tiaotiaoke.com

  25 września 2017 at 17:09

  This is a topic that’s near to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 40. best dating

  26 września 2017 at 01:35

  Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am encountering
  difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t join it.
  Is there anybody else getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!

 41. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  26 września 2017 at 05:34

  Everything is very open with a precise explanation of
  the challenges. It was really informative. Your site is very helpful.
  Thanks for sharing!

 42. http://rpoforums.com/

  26 września 2017 at 15:10

  you’re in point of fact a excellent webmaster. The website loading velocity
  is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful process on this topic!

 43. jordan soccer

  26 września 2017 at 20:26

  You’re so awesome! I do not suppose I’ve read through anything like this before.
  So good to find someone with genuine thoughts
  on this subject. Seriously.. thank you for starting this up.
  This website is one thing that is required on the web, someone
  with a bit of originality!

 44. dating sites

  27 września 2017 at 02:00

  This is a topic which is close to my heart… Many
  thanks! Exactly where are your contact details though?

 45. Wally

  27 września 2017 at 11:25

  Remarkable! Its in fact remarkable paragraph,
  I have got much clear idea regarding from this piece of writing.

 46. heart disease

  27 września 2017 at 12:43

  These are genuinely enormous ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

 47. youth

  27 września 2017 at 15:36

  Hi to аll, because I am in fact eager of rеading this weblog’s post to Ьe updated reɡularly.
  It includes pleasant stuff.

 48. soccer jerseys well-marked

  27 września 2017 at 17:04

  Thanks for finally writing about >Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych – Prawy.pl <Loved it!

 49. brazil butt lift

  27 września 2017 at 17:18

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your content seem to be running off the screen in Internet
  explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 50. Denny

  28 września 2017 at 23:36

  Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m
  attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 51. best butt

  30 września 2017 at 08:29

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to
  rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you!

 52. website designing

  30 września 2017 at 10:49

  Hi, its nice post regarding media print, we all be familiar
  with media is a impressive source of facts.

 53. heart protection

  1 października 2017 at 10:17

  Fantastic beat ! I would like to apprentice
  while you amend your web site, how can i subscribe for a
  weblog web site? The account helped me a appropriate deal.

  I were tiny bit acquainted of this your broadcast provided vivid transparent
  idea

 54. web.bme.mcu.edu.tw

  1 października 2017 at 10:46

  Hello, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.

 55. Danae

  1 października 2017 at 23:30

  Hi, this weekend is pleasant designed for me, because this moment i am reading this fantastic informative paragraph here at my house.

 56. backpacking travel

  2 października 2017 at 04:22

  I’m gone to inform my little brother, that he should also
  pay a quick visit this weblog on regular basis to get updated from most recent reports.

 57. Bart

  2 października 2017 at 15:36

  As the admin of this site is working, no doubt very quickly it will be renowned,
  due to its quality contents.

 58. I used to be suggested this website via my cousin. I am not certain whether
  or not this post is written by him as no one else realize such designated about my problem.
  You are wonderful! Thank you!

 59. dating sites

  3 października 2017 at 04:45

  If some one wants expert view about running a blog after that i advise him/her to go to see
  this weblog, Keep up the pleasant job.

 60. Louella

  4 października 2017 at 19:12

  I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted
  at this web page is really fastidious.

 61. Mikayla

  5 października 2017 at 04:28

  Inspiring quest there. What occurred after? Take care!

 62. jordan soccer jersey

  6 października 2017 at 02:44

  It’s very easy to find out any topic on net as compared to books,
  as I found this post at this web page.

 63. heart rhythms

  6 października 2017 at 07:06

  Thanks for finally writing about >Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy
  o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych – Prawy.pl <Loved it!

 64. heart attacks

  6 października 2017 at 16:11

  Since the admin of this web site is working, no doubt
  very quickly it will be well-known, due to its feature contents.

 65. brazil butt

  7 października 2017 at 04:56

  I’d like to find out more? I’d love to find out some additional information.

 66. bigger butt workouts

  7 października 2017 at 23:33

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 67. backpacking travel

  8 października 2017 at 01:59

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my
  blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Cheers!

 68. senon.co.kr

  8 października 2017 at 06:19

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Cheers

 69. I visited multiple websites except the audio quality
  for audio songs present at this website is actually excellent.

 70. holiday travel trip

  8 października 2017 at 18:27

  I need to to thank you for this good read!!
  I certainly loved every little bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 71. hey

  10 października 2017 at 01:52

  I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this blog on regular basis to take updated from hottest gossip.

 72. contract phones

  11 października 2017 at 06:40

  At this time it looks like WordPress is the best blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what
  you’re using on your blog?

 73. reverse phone lookup

  11 października 2017 at 07:53

  Awesome article.

 74. Adriene

  11 października 2017 at 20:06

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its
  really really fastidious paragraph on building up new weblog.

 75. travel close

  12 października 2017 at 06:35

  It’s awesome in support of me to have a site, which is useful in favor of my know-how.
  thanks admin

 76. monthly phone

  14 października 2017 at 23:35

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 77. Right here is the perfect web site for everyone who
  really wants to find out about this topic. You know a whole lot
  its almost tough to argue with you (not that I really will
  need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for a long time.
  Excellent stuff, just great!

 78. contract phones reduces

  16 października 2017 at 05:53

  Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought
  i could also create comment due to this sensible post.

 79. Kathaleen

  16 października 2017 at 09:18

  Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to
  “return the favor”.I am attempting to find things
  to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 80. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  17 października 2017 at 23:39

  Hello, this weekend is fastidious in favor of me, as this point in time i am reading this great educational piece of writing here at my home.

 81. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 00:26

  Your way of telling all in this article is truly fastidious,
  every one be capable of simply be aware of it, Thanks
  a lot.

 82. short websites

  18 października 2017 at 00:58

  When someone writes an article he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user
  can be aware of it. Therefore that’s why this post is amazing.
  Thanks!

 83. Danuta

  18 października 2017 at 03:12

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog.

  A fantastic read. I will certainly be back.

 84. Lélio Vieira Carneiro Junio

  18 października 2017 at 03:47

  Hey there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My
  site looks weird when viewing from my iphone.

  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 85. Egli Diana Pinto

  18 października 2017 at 14:11

  Howdy, I do think your website might be having internet browser compatibility problems.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, fantastic website!

 86. https://doku.spiria.me

  18 października 2017 at 14:18

  Thanks very interesting blog!

 87. Grupo Coral

  18 października 2017 at 19:44

  Awesome post.

 88. Lelio Junior

  19 października 2017 at 01:20

  Hmm is anyone else encountering problems with the
  pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 89. Grupo Coral presidios

  19 października 2017 at 15:16

  At this moment I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming yet
  again to read more news.

 90. Lelio Junior

  19 października 2017 at 17:14

  I could not refrain from commenting. Very well written!

 91. Carlos Eduardo Correa da Veig

  20 października 2017 at 01:33

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!

 92. Grupo Coral presidios

  20 października 2017 at 03:44

  Quality content is the main to invite the users to visit the site,
  that’s what this site is providing.

 93. Umanizzare presídios

  21 października 2017 at 04:53

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i got here to return the choose?.I am attempting to to
  find issues to enhance my website!I assume its adequate to use a few of your ideas!!

 94. phones allow

  21 października 2017 at 13:32

  Wow, this post is nice, my younger sister is analyzing these kinds
  of things, therefore I am going to inform her.

 95. find asbestos

  21 października 2017 at 14:36

  Great blog here! Also your web site loads up fast! What host are
  you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 96. Grupo Serval presídios

  22 października 2017 at 03:21

  Greetings! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem.
  If you have any recommendations, please share. Appreciate
  it!

 97. tercio borlenghi junior

  22 października 2017 at 07:01

  Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 98. asbestos study first

  22 października 2017 at 17:51

  This is a topic which is close to my heart…
  Many thanks! Where are your contact details though?

 99. Itamar Serp

  23 października 2017 at 00:18

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
  thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 100. Itamar Serp

  23 października 2017 at 01:01

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 101. Luiz Gastão Bittencourt

  23 października 2017 at 02:00

  There’s definately a lot to know about this topic.
  I love all of the points you have made.

 102. Lélio Vieira Carneiro Junior

  23 października 2017 at 10:37

  It’s difficult to find well-informed people on this subject, however, you seem like you know what you’re talking about!

  Thanks

 103. Lelio Vieira Carneiro

  23 października 2017 at 11:21

  I was suggested this blog by my cousin. I’m not
  positive whether or not this post is written via him as nobody else recognise such
  targeted about my problem. You’re amazing! Thank you!

 104. reverse phone lookup

  23 października 2017 at 16:15

  Hi to every , because I am genuinely keen of reading this
  weblog’s post to be updated daily. It contains pleasant data.

 105. Lelio Vieira Carneiro

  24 października 2017 at 00:42

  Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you
  amend your site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny
  bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 106. actually asbestos

  24 października 2017 at 20:13

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but certainly you
  are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 107. Itamar Serp

  24 października 2017 at 20:48

  That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
  Short but very precise information… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 108. pay monthly phone

  24 października 2017 at 23:04

  I was able to find good info from your blog posts.

 109. Carlos Eduardo Correa da Veig

  25 października 2017 at 01:11

  You ought to take part in a contest for one of the greatest sites on the internet.
  I am going to recommend this blog!

 110. Natalia

  25 października 2017 at 02:09

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared
  to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked
  while people consider worries that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
  thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 111. Itamar Serp

  25 października 2017 at 03:56

  I do not even know how I finished up here, but I thought this submit was
  good. I don’t know who you’re but definitely you are going
  to a famous blogger if you are not already.
  Cheers!

 112. expert asbestos removal

  25 października 2017 at 08:07

  If you want to get a great deal from this paragraph then you have to apply such methods to your won web site.

 113. tercio borlenghi jr

  25 października 2017 at 12:33

  Hi there, I would like to subscribe for this website to obtain newest
  updates, thus where can i do it please help.

 114. Thanks for sharing your thoughts on high blood. Regards

 115. Lelio Vieira Carneiro

  25 października 2017 at 23:35

  This paragraph will assist the internet visitors for building up new web site or even a blog from start
  to end.

 116. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 05:58

  My brother suggested I might like this web site. He was entirely
  right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply
  how much time I had spent for this information! Thanks!

 117. Carlos Eduardo Veiga

  26 października 2017 at 09:07

  Thanks to my father who stated to me on the topic of
  this webpage, this blog is really amazing.

 118. Itamar Serp

  26 października 2017 at 09:10

  Awesome post.

 119. Kristofer

  26 października 2017 at 10:01

  whoah this weblog is magnificent i really like reading your articles.
  Keep up the great work! You already know, a lot of people are looking round for this information, you can aid them greatly.

 120. Grupo Serval presídios

  26 października 2017 at 10:39

  Hi to all, for the reason that I am actually eager of reading this website’s post to be updated
  regularly. It consists of pleasant material.

 121. Dadado Veig

  26 października 2017 at 19:07

  I could not resist commenting. Exceptionally well written!

 122. Carlos Eduardo Veiga

  26 października 2017 at 20:17

  It’s difficult to find well-informed people on this subject, however, you sound like you know what you’re
  talking about! Thanks

 123. purchasing timex

  26 października 2017 at 21:52

  Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m
  a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any recommendations? Kudos!

 124. find asbestos inside

  27 października 2017 at 11:06

  If you wish for to get a great deal from this post then you have to apply these
  techniques to your won blog.

 125. Lélio Vieira Carneiro Junio

  27 października 2017 at 17:05

  I am truly grateful to the holder of this web site who has shared this great
  post at here.

 126. Egli Diana Pinto

  28 października 2017 at 02:30

  Spot on with this write-up, I really feel this web site needs much more attention. I’ll probably be
  returning to see more, thanks for the info!

 127. Carlos Eduardo Correa da Veig

  28 października 2017 at 21:25

  you’re truly a just right webmaster. The web site loading speed
  is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you have done a magnificent process in this
  topic!

 128. Grupo Serval presídios

  28 października 2017 at 22:06

  I always spent my half an hour to read this blog’s articles
  every day along with a mug of coffee.

 129. Lélio Vieira Carneiro Junior

  29 października 2017 at 16:48

  Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for
  supplying this information.

 130. Leopoldo

  30 października 2017 at 03:22

  I have learn several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I wonder how so much effort you put to make this type of great
  informative web site.

 131. website design company

  1 listopada 2017 at 01:45

  Thanks a lot for sharing this with all folks
  you actually know what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange contract among
  us

 132. digital video

  1 listopada 2017 at 10:58

  I have to thank you for the efforts you’ve put in writing
  this site. I really hope to view the same high-grade blog posts
  by you later on as well. In truth, your creative writing
  abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 133. tercio borlenghi junior

  1 listopada 2017 at 22:46

  It’s impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well as from
  our discussion made at this place.

 134. Umanizzare presídios

  2 listopada 2017 at 07:45

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?

 135. Luiz Gastão Bittencourt

  2 listopada 2017 at 11:35

  Right away I am ready to do my breakfast, when having
  my breakfast coming yet again to read more news.

 136. Umanizzare

  2 listopada 2017 at 17:16

  Hello, I enjoy reading all of your article post.
  I wanted to write a little comment to support you.

 137. besting timex watches

  3 listopada 2017 at 13:34

  whoah this blog is magnificent i love reading your articles.
  Stay up the good work! You already know, a lot of persons are hunting round
  for this info, you can aid them greatly.

 138. find asbestos inside

  3 listopada 2017 at 16:17

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Many thanks

 139. reverse phone number lookup

  4 listopada 2017 at 04:12

  Amazing! Its truly remarkable post, I have got much clear idea about from
  this post.

 140. property security systems

  4 listopada 2017 at 19:24

  Hello, I enjoy reading all of your article post.

  I like to write a little comment to support you.

 141. tercio borlenghi junior

  5 listopada 2017 at 00:17

  It’s very simple to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.

 142. Itamar Serp

  5 listopada 2017 at 04:00

  Greetings! Very useful advice in this particular
  post! It is the little changes that make the largest changes.

  Many thanks for sharing!

 143. reverse phone directory

  5 listopada 2017 at 10:12

  I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
  I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to
  get my own site now 😉

 144. Umanizzare

  6 listopada 2017 at 06:45

  It’s very easy to find out any topic on web as compared to
  textbooks, as I found this article at this web site.

 145. cell phone numbers lookup

  8 listopada 2017 at 09:45

  When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought of
  a user in his/her brain that how a user can know
  it. Therefore that’s why this article is great. Thanks!

 146. Thanks for finally writing about >Ruch Narodowy przedstawił
  treść projektu ustawy o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych
  – Prawy.pl <Loved it!

 147. Maggie

  9 listopada 2017 at 05:24

  Greetings! Very helpful advice in this particular
  post! It’s the little changes that make the largest changes.
  Many thanks for sharing!

 148. asbestos inside

  9 listopada 2017 at 18:49

  Very nice article, totally what I wanted to find.

 149. home security cameras

  12 listopada 2017 at 00:00

  Do you have the credit card companies could be
  more achieve in your property area?

 150. home security camera systems amazon

  12 listopada 2017 at 18:22

  Do you have create may be more freeze in your residents?

 151. chief operating officer salary

  12 listopada 2017 at 19:52

  383 boss working specialist needs located on one google search.

 152. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  12 listopada 2017 at 19:54

  Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how
  can i subscribe for a weblog website? The account helped me
  a applicable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided vivid clear
  idea

 153. expert asbestos

  13 listopada 2017 at 20:27

  Very nice article, exactly what I wanted to find.

 154. home security systems consumer reports

  15 listopada 2017 at 00:28

  Have you been concerned with all your family?

 155. home security systems reviews

  16 listopada 2017 at 05:28

  Are you thinking about your family members?

 156. website designing agencies

  20 listopada 2017 at 20:37

  I was able to find good advice from your blog articles.

 157. reverse phone number lookup

  21 listopada 2017 at 13:06

  Thanks for finally talking about >Ruch Narodowy przedstawił treść projektu ustawy
  o zakazie zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych –
  Prawy.pl <Liked it!

 158. host-sv.ru

  15 grudnia 2017 at 16:04

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It
  truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like
  you helped me.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra