Wiara

Prymas Polski: Naszemu życiu potrzeba Bożej przemiany

Naszemu życiu potrzeba Bożej przemiany. Potrzeba, aby serca zwaśnione i rozgoryczone Bóg uzdrawiał i czynił otwartymi i gotowymi do pomocy innym i do współdziałania z innymi – powiedział Prymas Polski abp. Wojciech Polak w homilii wygłoszonej z okazji 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Centralne obchody Jubileuszu miały miejsce 26 sierpnia w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Publikujemy tekst homilii:

HOMILIA NA MSZY ŚWIĘTEJ  W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ SPRAWOWANEJ W JASNOGÓRSKIM SANKTUARIUM
300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Jasna Góra – 26 sierpnia 2017 roku

Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
Radością jest całej ziemi (Ps 48(47).

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

W doroczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przybywamy do naszej Jasnogórskiej Pani i Królowej, aby uwielbiając Boga przez Maryję, jeszcze raz wpatrywać się w cudowne oblicze naszej Matki i Królowej. My tutaj zgromadzeni – jak mówił nam w czasie swej pielgrzymki w ubiegłym roku na Jasnej Górze papież Franciszek – właśnie na Nią patrzymy. Spoglądamy z wiarą na Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, na widniejące na nim ukoronowane postaci Jezusa i Maryi. Wpatrujemy się w ten Cudowny Jasnogórski Wizerunek, dziękując dziś Bogu przez Maryję za 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu. 8 września 1717 roku, nieomal pięćdziesiąt lat po złożonych w katedrze lwowskiej ślubach królewskich Jana Kazimierza, Ojciec Święty Klemens XI, na prośbę płynącą z Jasnej Góry, zezwolił na ukoronowanie Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej papieskimi koronami, które zresztą sam ufundował i z Rzymu tutaj przysłał. Uroczystego aktu koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej, pierwszej na ziemiach polskich, dokonał przed trzystu laty właśnie tutaj, na Jasnej Górze, biskup Krzysztof Andrzej Szembek, biskup chełmski.

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Wpatrując się dziś w ten ukoronowany przed trzema wiekami Cudowny Jasnogórski Obraz za świętym Janem Pawłem II pragniemy powtórzyć, że mamy w nim przed naszymi oczyma ewangeliczną prawdę o królowaniu Chrystusa. A w zjednoczeniu z prawdą o królowaniu Chrystusa wyłania się przed oczyma naszej wiary również prawda o królowaniu Maryi (…) Jego królestwo – dodawał przy tym jasno Ojciec Święty – i Jej królowanie – nie jest jednak z tego świata. Nie odbija więc ludzkich praw i nie kieruje się ludzką logiką i ludzkimi zasadami. Sam Jezus mówił o tym przecież jakże otwarcie i jakże jednoznacznie swoim uczniom: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz, kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą (…) na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Królewskość Jezusa nie ma bowiem nic wspólnego z królewskością możnych tego świata czy władców tej ziemi. Ona została ogłoszona światu na krzyżu. Tam właśnie – jak tłumaczył kiedyś tę prawdę papież Benedykt XVI – cierpi z nami, umiera za nas, kochając nas do końca, i w taki sposób panuje i w taki sposób stwarza prawdę, miłość, sprawiedliwość (…) To samo dotyczy Maryi – dopowiadał jeszcze Ojciec Święty – jest Królową w służbie Boga dla ludzkości, jest Królową miłości, która swoje życie czyni darem dla Boga, aby włączyć się w plan zbawienia człowieka (…) jest Królową właśnie przez to, że nas kocha, że nam pomaga w każdej naszej potrzebie, jest naszą siostrą, pokorną służebnicą. I dlatego też – jak przypomniał nam jeszcze na Jasnej Górze papież Franciszek – jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś zasługa w pełni czasu, to jest nią właśnie i tylko Ona: to Ona jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od zła, w której Bóg się odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym; to Ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu. Ona jest Tą, której królowanie, i takie właśnie królowanie – jak mówił święty Jan Paweł II – zakorzeniło się w dziejach człowieka, w dziejach całego rodzaju ludzkiego. I wciąż trwa. Trwa na ziemi. Trwa w różnych miejscach tej ziemi. Trwa więc także tutaj, na Jasnej Górze, gdzie Maryja jest obecna w swym Cudownym Wizerunku. A kiedy we wspólnocie Ludu Bożego owo doświadczenie królowania Maryi nabiera przez wiarę pokoleń szczególnej dojrzałości, wówczas rodzi się pragnienie wyrażenia tego aktem liturgicznym. Rodzi się pragnienie ukoronowania Cudownego Oblicza Maryi. I choć pewnie niewiele możemy dziś powiedzieć o tych pragnieniach, które przed trzystu laty wypełniały serca naszych przodków i towarzyszyły koronacji, to jednak wspominając jasnogórską koronację Maryi, tak jak zapisały ją tutejsze kroniki zakonne, możemy z pewnością powiedzieć, że była ona manifestacją wiary i jedności oraz powodem wielkiej radości. Wielu pragnęło ujrzeć Królową Polski w koronie – mówił wówczas w czasie jasnogórskiej koronacji do zebranych biskup Szembek – jest to zatem dzień wybrany z tysiąca innych, dzień, który dał nam Pan. Cieszymy się więc radością niewymowną i radujemy się w nim.

Drodzy Siostry i Bracia! Dziś, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, po trzystu latach od tych wydarzeń, przybywamy i my z radością na Jasną Górę, gdzie w ukoronowanym Cudownym Obrazie Ona, Matka Chrystusa, Matka Kościoła, nasza Matka, Pani i Królowa trwa pośród swego ludu. Przybywając tutaj, do Matki Bożej Częstochowskiej wiemy, że Jej obecność jest dla nas wszystkich obecnością prawdziwie zobowiązującą. Wciąż jeszcze, zwłaszcza poprzez różne wydarzenia osobiste i społeczne rozpoznajemy – jak modliliśmy się przed chwilą w pierwszej modlitwie mszalnej – że to sam Bóg dał nam rzeczywiście w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Wciąż więc do Niej idziemy, do Niej przybywamy, do Niej pielgrzymujemy, bo Ona – jak ukazywał nam swoim słowem i przykładem święty Jan Paweł II – nie tylko ma tutaj swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie – ale tutaj w jakiś szczególny sposób właśnie jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują … choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Ale jest to obecność prawdziwie zobowiązująca. Dlatego jubileusz 300-lecia koronacji staje przed nami jako szczególne wyzwanie. Przygotowując się do tej uroczystej chwili zapragnęliśmy bowiem powtórnie ukoronować Jej Cudowny Obraz. Nie przynieśliśmy jednak dziś ze sobą nowych koron, ale serdeczną prośbę, zawartą już w towarzyszącej nam w ciągu minionego roku w naszych przygotowaniach modlitwie jubileuszowej, by teraz nasze przemienione życie stało się żywym diamentem Jej korony wyniesienia i chwały. Niesiemy więc dziś Maryi nie złoto i srebro, ale nasze duchowe dary. To my mamy być żywym diamentem w Jej koronie. Chcemy – jak powtarzaliśmy w modlitwie jubileuszowej – stanąć dziś z naszymi duchowymi darami w bliskości Boga i być świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Wiemy bowiem, że są one owocem Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. Są owocem Bożej miłości w nas. Są owocem naszego otwarcia się na Jezusa i na Jego Ewangelię. I są wciąż dowodem tej prawdy, którą w swych katechezach o chrześcijańskiej nadziei przypomniał nam papież Franciszek, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy chciani, umiłowani, upragnieni. Istnieje bowiem ktoś, kto wyrył w nas pierwotne piękno, którego żaden grzech, żadna błędna decyzja nigdy nie może całkowicie przekreślić. Zawsze jesteśmy – powie nam jeszcze papież Franciszek – w oczach Bożych małymi fontannami uczynionymi po to, aby tryskać dobrą wodą. Dlatego pragniemy, by ten jasnogórski jubileusz stał się dla nas wszystkich szansą i okazją do prawdziwej duchowej odnowy, wewnętrznej przemiany, odpowiedzią na wezwanie do odważnego kształtowania i przeżywania naszego codziennego życia według zasad Ewangelii. I dlatego stajemy dziś tutaj, przed Maryją, prosząc naszą Matkę i Królową, aby nam w tej naszej przemianie towarzyszyła tak, jak kiedyś towarzyszyła Jezusowi i Jego uczniom w Kanie Galilejskiej. Wraz z nimi była tam – jak zapisał Ewangelista Jan – Matka Jezusa. Była więc tam, gdzie On, Jej Syn, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Drodzy Siostry i Bracia! Papież Franciszek zwrócił kiedyś uwagę, że uczta weselna w Kanie jest swoistą ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak; wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; a blisko Jezusa i Jego uczniów Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca. Ona więc obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ona obecna w tym wydarzeniu pełnym nadziei, bo sama gotowa, aby pomagać, aby zwrócić uwagę swego Boskiego Syna na zakłopotanie ludzi, aby przyjść im z pomocą. Maryja jest obecna nie tylko przy Jezusie, ale także wobec Jego uczniów. To Ona daje im konkretną wskazówkę: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To prawda, że cud dokonuje się za sprawą Jezusa, jednakże do dokonania tego nadzwyczajnego znaku chce On posłużyć się ludzką pomocą. Sam wskazuje zatem na to, jak bardzo potrzebne jest ludzkie zaangażowanie, zaangażowanie uczniów, ich własna odpowiedź wiary i miłości. A te bezimienne postaci z Ewangelii – zauważy papież Franciszek – uczą nas bardzo wiele. Nie tylko okazują posłuszeństwo, ale okazują je wielkodusznie: napełniają stągwie wodą aż po brzegi. Ufają Matce Jezusa i wykonują szybko i dobrze to, o co są proszone, bez narzekania, bez kalkulacji. I my możemy tacy być. I my potrafimy być ludźmi Kany Galilejskiej. Daliśmy temu dowód podczas ostatniej nawałnicy, która przeszła nad częścią naszej Ojczyzny. Tak wielu ruszyło na pomoc poszkodowanym siostrom i braciom, nie pytając o ich poglądy, wyznanie czy swój zysk. Polacy zdali egzamin z miłości, z wrażliwości, a także z jedności. Tyle razy dociera i do nas, tutaj, na Jasnej Górze, Boże wezwanie kierowane, a nawet więcej, jakby zapośredniczone przez Maryję: zróbcie wszystko. Ile jest w nas jednak tej ufności, która pozwala nam bez narzekania, bez kalkulacji je podejmować? Czy my naprawdę wierzymy, że jeśli będziemy słuchać Tej, która mówi również i do nas: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, Jezus zawsze będzie przemieniał wodę naszego życia w wyborne wino? Dziś mamy okazję, aby jeszcze raz przyjąć z wiarą to wezwanie. Naszemu życiu potrzeba bowiem Bożej przemiany. Potrzeba, aby serca zwaśnione i rozgoryczone Bóg uzdrawiał i czynił otwartymi i gotowymi do pomocy innym i do współdziałania z innymi. Potrzeba, aby zamkniętych i wciąż przekonanych jedynie o własnych racjach, uwrażliwiał na dobro wspólne, na potrzebę wspólnego budowania ładu i porządku społecznego. Nikt nie ma bowiem prawa zawłaszczania tej przestrzeni tylko i wyłącznie dla siebie, wykluczając z niej innych. Potrzeba więc przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Potrzeba – jak mówił kiedyś Prymas Tysiąclecia – abyśmy prawdziwie się odmienili. Dokonując jednak tej przemiany, mamy zacząć od siebie a nie od innych. Mamy przy tym szanować porządek i ład społeczny, a nie bezmyślnie go burzyć dla takich czy innych racji. Mamy szanować ład konstytucyjny, który jest gwarantem naszego bycia razem i współistnienia, a nie nadwyrężać go czy wręcz omijać. Mamy w prawdziwym i szczerym dialogu szukać rozwiązań, które nie byłyby kierowane przeciw komukolwiek, ale w trwały i zrozumiały sposób reformowały instytucje służące ludzkiemu dobru i sprawiedliwości. Mamy widzieć nasze własne dobro i szanować je i o nie zabiegać w jedności i harmonii, będąc jednocześnie otwartymi, współczującymi i gotowymi do pomocy tym najbardziej potrzebującym, słabym i prześladowanym, migrantom i uchodźcom. Nie możemy też pomijać wezwanie świętego Jana Pawła II do budowania wspólnego domu dla całej Europy, opartego na solidarnej miłości społecznej, na pragnieniu zrozumienia siebie nawzajem. Gdy więc zawierzymy Jezusowi, gdy słuchać będziemy Tej, która mówi również i do nas: zróbcie wszystko cokolwiek Jezus wam powie, wówczas i my doświadczymy cudu przemiany, to znaczy Jezus będzie, o ile Mu na to pozwolimy, przemieniał nasze trudne sytuacje, otwierał je i czynił bardziej Bożymi, a zarazem bardziej ludzkimi. Prosimy więc jeszcze raz, powtarzając słowa modlitwy jubileuszowej, aby jubileusz 300-lecia koronacji odnowił w każdej i w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga i sprawił, że i nasze osobiste i społeczne przemienione życie będzie żywym diamentem w nowej koronie Maryi. Amen.

Źródło: episkopat.pl

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

53 komentarze

53 Komentarzy

 1. johnie (na urlopie)

  26 sierpnia 2017 at 14:37

  No peeewnie 🙂 ..
  ILE mamy posiadać policzków do nastawiania ich pod ciosy i plucie ze strony każdej swołoczy, jaka się nawinie i najdzie nas w naszym własnym domu i nasra nam w puzon ? 🙂 ..
  Panie Polak ?..
  Czy takie pieprzenie, jakim Pan tu częstuje Polaków, to wystarczającej jakości dzieło,
  w zamian za kasę, jaką Pan bierze ?…
  Nawet tego nie czytałem, bo pewnie tam znowu jest o „ekumenizmie” i „wybaczaniu” (żydom, że właśnie nas mordują, w naszej własnej Ojczyźnie ?..) tyle, że bardziej już zawile, żeby typowy Janusz i Grażyna z „500+” tego nie zrozumieli…
  Nawiasem mówiąc: – „Polak”, to nazwisko typowo NIEMIECKIE.
  Podobnie, jak nazwisko „Niemiec” – typowo polskie 🙂 ..

  • o2.pl

   26 sierpnia 2017 at 19:31

   Afrykanczycy zgwałcili we Włoszech Polke na oczach jej chłopaka.

 2. z-k

  26 sierpnia 2017 at 15:48

  Gdzie Duszpasterze Polski? Gdzie ich wymiotło? Zamiast nich Nycze, Gądeckie, Pieronki, Gocłowskie……..tudzież Polaki.

 3. http://tinyurl.com/y8rpeeda

  27 sierpnia 2017 at 05:44

  Every weekend i used to pay a quick visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment, for the reason that this this web page
  conations in fact nice funny data too.

 4. Marvel contest of champions hack

  30 sierpnia 2017 at 23:48

  You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 5. hyip reviews

  31 sierpnia 2017 at 08:02

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 6. see my website

  31 sierpnia 2017 at 19:22

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 7. education

  1 września 2017 at 06:26

  This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and you?ll definitely discover it.

 8. fashionista

  2 września 2017 at 11:36

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

 9. Budget Couture

  2 września 2017 at 13:42

  you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 10. see more

  2 września 2017 at 20:43

  you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 11. hair bundles

  4 września 2017 at 12:33

  My 16 yo has waited for a hair bundles https://www.youtube.com/watch?v=koiFnDsfNPU for a few years now. I must say that i am impressed along with the high quality.

 12. tropical villas st lucia st lucia

  4 września 2017 at 20:05

  Nice post. I learn something more difficult on completely different blogs everyday. It will always be stimulating to learn content from other writers and observe a little one thing from their store. I’d favor to use some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.
  tropical villas st lucia st lucia http://franciscorekq248870.soup.io/post/626372084/What-Does-Caribbean-Weddings-Mean

 13. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 21:47

  I really like what you guys tend to be up too.
  This type of clever work and reporting! Keep up the good works
  guys I’ve added you guys to our blogroll.

 14. all these things that ive done

  6 września 2017 at 00:49

  We are a group of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve performed an impressive activity and our whole group might be grateful
  to you.

 15. real estate listings

  7 września 2017 at 01:05

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes which will make the largest changes.

  Many thanks for sharing!

 16. It’s awesome to go to see this web site and reading the views of all mates about this paragraph, while I am also zealous of getting know-how.

 17. www.thesun.co.uk

  8 września 2017 at 06:29

  It’s going to be finish of mine day, but before finish I am reading
  this fantastic piece of writing to improve my experience.

 18. discount

  9 września 2017 at 10:30

  Can I simply say what a relief to search out someone who truly knows what theyre speaking about on the internet. You positively know the right way to deliver an issue to mild and make it important. More individuals have to read this and perceive this facet of the story. I cant imagine youre no more well-liked since you positively have the gift.

 19. www.fobesa.com

  10 września 2017 at 19:49

  Hiya very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your website and take the feeds also?
  I’m glad to seek out a lot of helpful information right here in the submit, we’d like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 20. univer.tneu.edu.ua

  10 września 2017 at 20:09

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
  this post and the rest of the site is very good.

 21. pt.wikipedia.org

  11 września 2017 at 05:08

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with
  Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thanks!

 22. Terrific work! That is the kind of info that should be shared across the
  net. Shame on Google for now not positioning this publish upper!

  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 23. wholesale real estate

  13 września 2017 at 01:35

  I visited several web sites except the audio feature
  for audio songs current at this web site is truly wonderful.

 24. como ganhar dinheiro na internet

  13 września 2017 at 06:41

  Great, yahoo took me stright here. thanks btw for post. Cheers!

 25. gears of war 4 pc

  13 września 2017 at 13:33

  Great, this is what I was searching for in yahoo

 26. ipod nano

  14 września 2017 at 00:46

  It’s amazing in favor of me to have a web site, which is
  good in support of my knowledge. thanks admin

 27. Saul

  14 września 2017 at 15:06

  Hello! Do you know if they make any plugins
  to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Cheers!

 28. Lida

  15 września 2017 at 02:22

  I constantly spent my half an hour to read this website’s articles or reviews every day along with
  a cup of coffee.

 29. Skye

  15 września 2017 at 04:40

  This is my first time pay a quick visit at here and i am in fact impressed to read all at
  one place.

 30. Lynn

  16 września 2017 at 09:56

  What i do not realize is in truth how you’re not actually much more well-liked than you may be now.
  You are very intelligent. You already know thus considerably in the case of this topic, produced me personally believe
  it from a lot of various angles. Its like men and women don’t
  seem to be interested unless it is something to do with Lady gaga!
  Your personal stuffs nice. Always care for it up!

 31. fifa 17 activation code For MAC

  16 września 2017 at 15:51

  Hi, happy that i found on this in bing. Thanks!

 32. travel cover

  16 września 2017 at 20:47

  Wow, this piece of writing is nice, my sister is analyzing these kinds of things,
  so I am going to inform her.

 33. dublin golf

  17 września 2017 at 00:06

  Excellent way of telling, and pleasant piece of writing to take
  information concerning my presentation topic, which i am
  going to present in university.

 34. Lelio Vieira Carneiro Junior

  17 września 2017 at 09:05

  You need to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the net.

  I’m going to recommend this blog!

 35. irish golf

  17 września 2017 at 19:06

  I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of net therefore
  from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 36. Danny

  18 września 2017 at 03:25

  Nice respond in return of this matter with real arguments and telling everything on the topic of that.

 37. Mac

  20 września 2017 at 02:55

  I am the past residing Abbott that labored at Abbott’s Dairies (80 ys aged). Again within just the 1960s Mr. Picket arrived in the direction of my fathers office environment inside Philadelphia and questioned his impression over openingConvience merchants. My dad(Edw. Abbott Sr.) Prompt him toward ignore the thought, the huge chains will operate your self out. Only thing to consider your self would get hold of a kick out of that ! As a result of the direction , I finished up possessing and doing work the Region Roadways Luncheonette in just Millville,N.J.

 38. heart protection

  20 września 2017 at 10:13

  Hi mates, its impressive paragraph regarding tutoringand fully explained,
  keep it up all the time.

 39. travel tips

  20 września 2017 at 14:26

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot
  you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 40. Pansy

  20 września 2017 at 15:14

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after looking at a few of the posts I
  realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking
  back often!

 41. Christel

  21 września 2017 at 07:00

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to stop hackers?

 42. travel cover

  21 września 2017 at 10:07

  Hey There. I found your weblog the use of msn. This is a
  really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read
  extra of your helpful information. Thanks for the
  post. I will certainly return.

 43. shepherdshouseassembly.org

  21 września 2017 at 11:29

  We stumbled over here from a different page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page
  yet again.

 44. http://c2c.upscholar.com/node/684842

  21 września 2017 at 23:46

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found
  It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am
  hoping to give a contribution & assist other users like its aided me.
  Good job.

 45. Elijah

  22 września 2017 at 05:11

  Fantastic website. Plenty of useful information here.

  I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious.
  And of course, thanks in your sweat!

 46. corel draw x7 key

  22 września 2017 at 14:53

  Good, this is what I was searching for in google

 47. Sharyn

  22 września 2017 at 17:41

  whoah this blog is fantastic i really like reading
  your articles. Keep up the good work! You already know, a lot of
  individuals are hunting round for this information,
  you can help them greatly.

 48. Abigail

  22 września 2017 at 20:09

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community
  will be grateful to you.

 49. Hilario

  23 września 2017 at 11:48

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

 50. Vanessa

  23 września 2017 at 14:35

  Hey there! I’ve been reading your weblog for a long time now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx!
  Just wanted to mention keep up the good job!

 51. Teena

  24 września 2017 at 02:39

  Superb post but I was wondering if you could write
  a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Appreciate it!

 52. http://argondc.com/space-uid-337899.html

  24 września 2017 at 10:57

  My brother suggested I would possibly like this web site.
  He used to be totally right. This post truly made
  my day. You can not believe simply how so much time I had spent for this information! Thanks!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra