Z zagranicy

Prezydent Andrzej Duda w USA o uchodźcach. Mocne przemówienie!

– Fundamentem polityki służącej człowiekowi i jego potrzebom jest pojęcie godności ludzkiej, którą obdarzone jest każde ludzkie życie – powiedział w czasie swojego wystąpienia na forum ONZ prezydent Polski, Andrzej Duda. W Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ powiedział, że „szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan” i ocenił, że „naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie”.

Pełne przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy:

Szanowni Państwo!

Podstawowymi celami społeczności międzynarodowej – a zarazem fundamentami systemu Narodów Zjednoczonych – są zrównoważony rozwój, zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa oraz ochrona praw człowieka.

Z dużą satysfakcją przyjąłem więc wiadomość, że motywem przewodnim tegorocznej sesji jest skupienie się na ludzkich potrzebach. Zbyt często, zbyt wiele czasu i uwagi w polityce globalnej koncentrowaliśmy do tej pory na wielkich modelach i systemach ekonomicznych, czy społecznych, zapominając, że polityka i gospodarka to po prostu sprawy ludzkie. Gdy to skupienie na człowieku gubi się, gubi się też cel naszych wspólnych działań, a powinien nim być pokój i dobrobyt każdego człowieka, każdej rodziny w naszych państwach.

Fundamentem polityki służącej człowiekowi i jego potrzebom jest pojęcie godności ludzkiej, którą obdarzone jest każde ludzkie życie. Mówiąc o polityce skupiającej się na człowieku i jego potrzebie życia w pokoju i godziwych warunkach, musimy myśleć przede wszystkim o potrzebie obrony ludzkiego życia.

Przyjęta przez nas wspólnie Agenda 2030 definiuje model ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU na poziomie globalnym. Zgodnie z jej zaleceniami, powinniśmy koncentrować nasz wysiłek na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, poprzez realizację całego szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Jednocześnie musimy pamiętać, że powinno się to odbywać przy poszanowaniu wszystkich powiązanych praw: ekonomicznych, społecznych, politycznych, obywatelskich, kulturalnych oraz prawa do rozwoju. Przyjmując Agendę 2030 pokazaliśmy, że potrafimy działać jako wspólnota. Implementacja jej celów pozostaje jednak wielkim wyzwaniem i wymaga dalszej bliskiej współpracy międzynarodowej.

Jako wiarygodny i odpowiedzialny partner, Polska angażuje się na rzecz pełnej implementacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Uważamy, że tylko poprzez skuteczne ich wdrożenie możliwe będzie zapewnienie wszystkim odpowiednich warunków społeczno-ekonomicznych. Wymaga to koordynacji i kompleksowego działania w wielu sektorach i na wszystkich poziomach zarządzania – od lokalnego, poprzez krajowy, regionalny i międzynarodowy.

Na gruncie krajowym Polska podejmuje konkretne kroki na rzecz realizacji wizji rozwoju, zgodnego z duchem Agendy 2030 – tak, aby żaden z naszych obywateli nie pozostał wykluczony. Przyjęta przez Rząd RP w lutym br. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma za zadanie zapewnić Polsce i Polakom zrównoważony, stabilny i przede wszystkim odpowiedzialny rozwój – taki, który dokonywać się będzie na naszych oczach, ale też z myślą o przyszłych pokoleniach.

Na arenie międzynarodowej, Polska wspiera kraje w ich dążeniu do rozwoju gospodarczego i społecznego, m.in. poprzez realizację współpracy rozwojowej. Zależy nam na jak najwyższej efektywności naszego działania. Dlatego też – posiłkując się doświadczeniem polskiej administracji i polskich organizacji pozarządowych – nasze działania kierujemy do tych państw, które jesteśmy w stanie wesprzeć w jak najbardziej skuteczny sposób.

Z wielkim niepokojem i troską patrzymy też na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie. W poczuciu solidarności konsekwentnie zwiększamy też naszą pomoc humanitarną. Dużą wagę przywiązujemy także do zapewnienia spójności i komplementarności pomiędzy pomocą humanitarną i rozwojową.

Kluczowe w naszym przekonaniu znaczenie ma likwidacja przyczyn kryzysów humanitarnych. Jest to nasz wspólny obowiązek, bowiem od jego realizacji zależy dalszy los porządku światowego i społeczności międzynarodowej. Powinniśmy również nieustająco przypominać o konieczności przestrzegania i wzmacniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Jednym z celów Agendy 2030 jest zahamowanie zmian w środowisku naturalnym, odczuwalnych w każdym kraju, na wszystkich kontynentach. Zmiany te wpływają negatywnie na gospodarki narodowe oraz na poziom życia całych społeczności. Polska niezmiennie od lat uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska oraz walki ze zmianami klimatu i wywiązuje się, w tym zakresie, ze swoich zobowiązań. Z nadwyżką zrealizowaliśmy cel redukcyjny wyznaczony nam w Protokole z Kioto. Wraz z UE realizujemy najbardziej ambitny w skali globalnej wkład do Porozumienia Paryskiego. Będziemy kontynuować nasze działania na ścieżce niskoemisyjnego rozwoju służącego ochronie klimatu.

W nadchodzącym roku Polska będzie miała zaszczyt po raz trzeci objąć funkcję gospodarza Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach będzie miał znaczenie kluczowe z uwagi na planowane przyjęcie pakietu decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie (implementation package). Jako prezydencja COP, Polska dołoży wszelkich starań w celu osiągnięcia zamierzonych ambitnych rezultatów szczytu. Będziemy kontynuować przywództwo negocjacji klimatycznych w duchu Porozumienia Paryskiego, zapewniając uczestnictwo wszystkich państw i transparentność rozmów. Będziemy także szanować różne uwarunkowania krajowe Stron i ich wybór ścieżki redukcji emisji.

Szanowni Państwo,

Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnący potencjał i zaangażowanie mojego kraju na rzecz zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować za wszystkie 190 głosów oddanych na Polskę. To jeden z najwyższych wyników głosowania w historii wyborów członków Rady Bezpieczeństwa. Ten wybór to dla nas zaszczyt i zobowiązanie. Dziękuję wspólnocie narodów zjednoczonych za udzielenie nam tak szerokiego mandatu zaufania. Nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa traktujemy jako zobowiązanie do reprezentowania wszystkich państw członkowskich ONZ, bez względu na przynależność do grup regionalnych.

Idziemy do Rady Bezpieczeństwa z wartościami, które są dla mojego narodu szczególnie istotne. Przede wszystkim, chodzi o nasze umiłowanie dla nienaruszalnego prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. Idziemy też z przekonaniem, że prawo międzynarodowe jest jedynym skutecznym mechanizmem utrzymania pokojowych relacji między narodami. Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie jest źródłem wojny.

Współcześnie, szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, jest wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych. Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne. Tego typu zjawiska, próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów, powinny stać się również przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej.

Fakt ten, jak i analiza stanu bieżących stosunków międzynarodowych potwierdzają, że bezpieczeństwo współczesnego świata należy pojmować wielopłaszczyznowo. Poczucie bezpieczeństwa obywateli nie zależy bowiem jedynie od współczynnika siły militarnej danego państwa. Obejmuje również obszary często wykraczające poza regularne ramy prac Rady Bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa zaburzają bowiem także zmiany w środowisku naturalnym, nierówności ekonomiczne, konflikty o zasoby naturalne, czy kwestie związane z nieodpowiednią ochroną zdrowia. Uważamy, że również i te zagadnienia powinny stać się stałym tematem prac Rady Bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo,

gwarantem naszej skuteczności w zapewnieniu bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego jest poszanowanie i bezwzględny prymat prawa międzynarodowego w relacjach pomiędzy państwami. Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa, Polska będzie zabiegać o to, aby wszelkie spory i konflikty rozwiązywane były zgodnie z podstawową zasadą pokojowego rozstrzygania.

W tym kontekście w pełni utożsamiamy się z promowanym przez Sekretarza Generalnego priorytetem mediacji i zapobiegania konfliktom. Towarzyszy nam przeświadczenie, że działania prewencyjne, ukierunkowane na pierwotne źródła problemów, realizowane w miejscu ich występowania, przynoszą najlepsze, najbardziej namacalne i najszybsze rezultaty. Podczas mojej tegorocznej wizyty w siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie mówiłem, że ważną zdolnością społeczności międzynarodowej jest umiejętność zapobiegania konfliktom. Konflikty bez powodów nie istnieją – nie ma więc takich, których nie można zakończyć.

Takie podejście powinno dotyczyć przede wszystkim, choć nie tylko, kwestii związanych z masowymi migracjami i uchodźstwem. Problemy te łączą obecnie wiele regionów i kontynentów. Utrzymujące się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej walki wewnętrzne i zagrożenie atakami terrorystycznymi, jak również wyzwania przez nie kreowane, wymagają wspólnego działania całej społeczności międzynarodowej. Dlatego naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej Ojczyźnie. Działania humanitarne i pomoc rozwojowa muszą stawiać sobie za podstawowy cel udzielenie pomocy uchodźcom w powrocie do domów. Działania zorientowane na budowanie odporności państw i społeczeństw są szczególnie istotne w kontekście ograniczania przyczyn takich zjawisk jak strukturalne ubóstwo, bezrobocie, brak dostępu do edukacji i inne.

Szanowni Państwo,

Polska zawsze przykładała dużą wagę do efektywności prawa międzynarodowego. Fundamentem regulacji prawnomiędzynarodowych jest zasada współpracy i wykonywania zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze. To ona jest gwarantem, że spory międzynarodowe będą rozwiązywane na drodze dialogu, a nie agresji i przemocy zbrojnej. W sytuacji, w której państwa stosują agresję jako instrument swojej polityki zagranicznej, Polska stanowczo apeluje do społeczności międzynarodowej o nieuznawanie stanów faktycznych powstałych w efekcie takiej polityki.

Polska chce również przyczyniać się do budowy porządku międzynarodowego opartego na zasadach suwerenności politycznej i integralności terytorialnej. Każda próba – udana lub nieudana – pogwałcenia tych zasad osłabia wzajemne zaufanie. Od blisko dziesięciu lat w Gruzji i trzeci rok na Ukrainie jesteśmy świadkami jawnego łamania fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym: nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności, wyrzeczenia się siły militarnej do rozstrzygania sporów. W naszej ocenie, bezwzględne poszanowanie prawa międzynarodowego jest podstawą stabilnego, przewidywalnego i pokojowego ułożenia stosunków między państwami, a przez to zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Rażącym przykładem próby zakłócenia obowiązującego porządku światowego jest sytuacja na Półwyspie Koreańskim i rosnące ryzyko jej eskalacji. Rozwój programu nuklearnego i rakietowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, w szczególności ostatni test broni jądrowej, jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mamy nadzieję, że wzmożone wysiłki społeczności międzynarodowej, w tym przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa rezolucje w tej sprawie pozwolą zakończyć spiralę napięć i doprowadzą do ustabilizowania sytuacji w regionie.

Polska jest przywiązana do idei rozbrojenia i świata bez broni nuklearnej. Jedynym realnym instrumentem mogącym nas przybliżyć do tej wizji jest Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (Non-Proliferation Treaty). Traktat ten co pięć lat podlega przeglądowi, który służy ocenie postępów jego realizacji i wzmocnieniu postanowień. Polska objęła przewodnictwo w procesie przygotowań do przeglądu Traktatu w 2020 r. Stanowi to dowód naszego długoletniego zaangażowania na rzecz nieproliferacji, zakazu prób z bronią jądrową oraz pokojowego wykorzystania energii atomowej.

Dostojni delegaci,

trzecim filarem systemu Narodów Zjednoczonych jest OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA – praw, które swoje źródło mają w nadrzędnym prawie: prawie do życia. Niestety nadal wiele jest na świecie miejsc, gdzie prawo to – jak również godność osoby ludzkiej, wolność osobista, czy wolność sumienia i wyznania – jest odbierane.

Szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan. Polska stanowczo potępia przejawy prześladowań i dyskryminacji na tle wyznaniowym oraz podkreśla zobowiązanie państw do zapewnienia ochrony wszystkim członkom mniejszości religijnych, w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju.1

Prawo do godnego życia powinno obejmować również prawo do kultywowania rodzimych tradycji i tradycyjnego modelu rodziny, jeśli pozostają one w zgodzie z elementarnymi prawami jednostki.

Szanowni Państwo,

Hasłem kampanii Polski do Rady Bezpieczeństwa były słowa: „Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowanie”. Są to wartości, które nieustająco promujemy na arenie międzynarodowej. Jedynie solidarna odpowiedzialność oraz harmonijne zaangażowanie i współpraca wszystkich państw będą w stanie zapewnić zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i pokój nie tylko obecnie, ale również dla przyszłych pokoleń.

Dziękuję bardzo za uwagę.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

48 komentarzy

48 Komentarzy

 1. podolak

  20 września 2017 at 09:04

  Polskiej autochtonicznej mniejszości (z woli Stalina w UA)też?
  A może Dudzie o niej zapomina regularnie się?
  O JEJ PRAWIE DO NAUKI W JĘZYKU OJCZYSTYM.

 2. angol

  20 września 2017 at 12:17

  Aż się flaki wywracają na drugą stronę…
  I ZNOWU – „braki” semantyczne.
  Głównie – w definicji pojęcia „człowiek”…
  Mówię – „Człowiek”, myślę ‚ „ŻYD” 🙂
  Mówię – „Goj”, myślę – „NAWÓZ” 🙂
  – – -2
  „szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan”.
  Ma na myśli Pan Duda – ŻYDÓW i TYLKO żydów 🙂
  Bardzo, qrfa mać, „prześladowanych”.
  Szczególnie w Polsce, psiakrew..
  Gdzie rządzą.
  – – –
  „naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie”.
  – – –
  Nooo, niebezpieczne dość i śmiałe, powiedziałbym… 🙂
  Bo – mogę sobie to wziąć do serca również i JA – GOJ polski..
  Złapać za Kałacha i „zlikwidować pierwotne przyczyny uchodźctwa” z Polski…
  Żeby „przywrócić prawo każdego POLAKA do życia w jego własnej Ojczyźnie”,
  panie Duduś w jarmułce…
  Ech, wziąłbym pałę…

 3. Lucjan

  20 września 2017 at 13:14

  Bełkot jak to u Dudy.

 4. Satyr

  20 września 2017 at 14:21

  przemówienie na miarę neokonserwatywnego pachoła.

 5. andzia

  21 września 2017 at 13:53

  A to dlaczego MY mamy likwidować pierwotne przyczyny uchodżtwa? Czy to my spowodowaliśmy ich powstanie panie Duda? Godność godnością, a odpowiedzialność? I tak rząd wysyła nasze pieniądze
  zamiast tych, co porozwalali po swojemu funkcjonujące państwa. My mamy za to płacić? Kto zapłaci nam za biedę i emigrację Polaków?

  • Paweł

   23 września 2017 at 09:24

   Pierwotną przyczyną uchodźstwa jest nielegalne i zbrodnicze państwo izrael. Mam nadzieję, że Duda i Trump nie uważają inaczej? /sarkazm

 6. Paweł

  23 września 2017 at 09:23

  Panie Duda to chyba pańska ostatnia wizyta w USA, bo polscy uczeni i konstytucjonaliści jednoznacznie stwierdzili, że jest pan nielegalnym prezydentem a III erpe jest nielegalnym tworem, który ciągłość ma jedynie z PRL. Macie obowiązek oddać władzę w polskie ręce. Za wszystko zostaniecie surowo rozliczeni. Wszyscy zdrajcy, filosemici kosztem Polaków, żydostwo u władzy zostaną bardzo surowo ukarani. W Polsce obowiązuje kara śmierci i każdy polityk, który dopuścił się zdrady stanu bardzo surowo za to zapłaci.

  https://www.youtube.com/watch?v=H6_zRXD9AI0

 7. klioes vel pislamista

  23 września 2017 at 12:58

  Na zimny wrzesień

  W ramach globu ociplenia
  Wrzesień w zimę się przemienia…

  Szczyt Giewontu zło zawiera!
  Ociemniali do gendera
  Nie chcą się nawrócić, mimo
  Tęczy pięknej, co i zimą
  Stała sobie we stolyyycy.
  A niewdzięczni podatnicy
  Nie chcą płacić Gronkowcowi…
  Zacofanie któż wysłowi
  Tego katolskiego kraju?!
  Jest w Europie we zwyczaju
  Paradować dla równości.
  Z Azji i z Afryki „gości”
  Witać. Czym się da częstować.
  Dać się pobić, obrabować
  I pozwolić gwałcić baby…
  Ale w Polsce – ach! – wciąż słaby
  Postęp jest i oświecenie…

  Kiedyż równouprawnienie
  Ani Grodzkiej i Pierdonia
  Ściągnie na krakowskie błonia
  Jakiś ćwierćpapieski tłumek?
  Kiedyż mądrość na rozumek
  Nowoczesny się zamieni?!…
  Wtedy, kiedy osądzeni
  Księża trafią do więzienia!
  Ci, co zboków za zboczenia
  Zboczeńcami nazywają
  I im ślubu odmawiają!!!
  Wtedy – ach! – promienie Słońca
  Kraj oświecą ten do końca
  W różnobarwnym łuku tęczy…

  Feministek już nie dręczy
  Chazan, który ręce obie
  Ma zajęte. Bo je skrobie…
  Korwin głupstwa odwołuje.
  Cały świat się dowiaduje,
  Że „socjalizm kocha Lachy;
  Że kobiety lepiej w szachy
  Grają i że są silniejsze.
  Samce są też zwykle mniejsze…”
  Kukiz: „Zbędne są reformy.“
  I wstępuje do Platformy…

  Oto dobra dobra zmiana:
  W szkołach uczą już Hartmana.
  Nie ma już przemocy w domu,
  Ni gwałcenia po kryjomu.
  Teraz ojciec z córką jawnie…
  Z kozą także jest zabawnie!
  Radość! Do radości ody
  Wreszcie śpiewać są powody!

  No i najważniejsze: wrzesień.
  Nasistowskich kres uniesień
  W Polin-Polen nastał wreszcie.
  A więc się, „Sąsiedzi”, cieszcie!
  Ciepło!… Coś do odebrania…
  Dla Was są odszkodowania!!!

 8. andysmith

  24 września 2017 at 21:21

  zabawna ta kukiełka duda,mąż pani z wielkiegi izraehla,sługus ,pies ,zdrajca

  • Marek

   24 września 2017 at 23:49

   1 kg pigwy umyć i pokroić w plasterki lub małe kostki, zasypać cukrem w naczyniu szklanem, czekać dwa tygodnie. Następnie zalać jedną litrą spirytusu i czekać dwa tygodnie … następnie wziąć kieliszek/literatkę i raczyć się do woli… Pomoże w odbiorze Świata…

 9. Pola Kowalska

  26 września 2017 at 19:32

  O czym ten spioch bredzi przecierz to on dal zielone swiatlo do Szczepien czyli LIKWIDACJI NARODU POLSKIEGO.Robi wszystko by jego rzyjaciele zydzi nie odpowiadali przed PRAWEM .Nastepny z TARGOWICY

 10. andysmith

  27 września 2017 at 04:41

  nawet tego nie czytam,napiszę co myślę o tym żydowskim pachołku.Dudek to totalny idiota co mam nadzieje widzieliście jak pojechał na spotkanie z bossami świata,łaził jak baran albo raczej owca,każdy go olewał bo to płotka,ale u nas w kraju gówno robi dobre.chroni sędziów,esbeków i żydostwo bo żona z tego roju jest,nijaki,bezjajeczny zwykła cwelizna i jeśli tego Polacy nie zrozumieją że kaczor go popiera w 100% i niby jest między niby walka pfffff obudźcie się,kaczor jest żydem,czemu miałby dbać o Polskę

 11. lelio vieira carneiro junior

  17 października 2017 at 05:07

  I love it when folks get together and share opinions. Great website, stick with it!|

 12. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 15:29

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply cool and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.|

 13. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  17 października 2017 at 16:57

  It is not my first time to go to see this web site, i am browsing this website dailly and take good information from here everyday.|

 14. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 19:13

  I’m not sure exactly why but this site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.|

 15. Umanizzare presidios

  17 października 2017 at 19:24

  Peculiar article, exactly what I was looking for.|

 16. José Wilame Araújo Rodrigues

  17 października 2017 at 21:35

  Hey very nice blog!|

 17. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 21:55

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 18. Carlos Eduardo Veiga

  17 października 2017 at 22:22

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.|

 19. ZippyAudio Free MP3 Music Downloads

  17 października 2017 at 23:43

  Wow, this post is nice, my younger sister is analyzing these things, so I am going to inform her.|

 20. additional reading

  18 października 2017 at 00:06

  Admiring the dedication you put into your blog and detailed information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 21. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 00:31

  Great blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol|

 22. Egli Diana Pinto

  18 października 2017 at 02:58

  Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|

 23. Lelio Junior

  18 października 2017 at 05:17

  I have read some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to create this type of magnificent informative site.|

 24. tercio borlenghi jr

  18 października 2017 at 07:02

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Kudos|

 25. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  18 października 2017 at 08:43

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?|

 26. MAGA

  18 października 2017 at 09:33

  Heya i am for the primary time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out a lot. I hope to provide something again and aid others like you aided me.|

 27. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 października 2017 at 10:29

  If some one wishes expert view on the topic of running a blog afterward i recommend him/her to go to see this weblog, Keep up the fastidious job.|

 28. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  18 października 2017 at 12:13

  Hi to all, it’s in fact a fastidious for me to pay a quick visit this website, it consists of priceless Information.|

 29. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  18 października 2017 at 14:02

  I have been surfing online more than 3 hours lately, but I never discovered any interesting article like yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the net shall be a lot more helpful than ever before.|

 30. Lelio Vieira Carneiro

  18 października 2017 at 16:09

  Great weblog right here! Also your web site lots up very fast! What host are you the use of? Can I get your associate link in your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol|

 31. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:55

  Excellent site you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!|

 32. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 07:03

  I every time spent my half an hour to read this blog’s posts all the time along with a mug of coffee.|

 33. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 09:35

  Really no matter if someone doesn’t be aware of after that its up to other viewers that they will help, so here it takes place.|

 34. Lelio Junior

  19 października 2017 at 12:05

  What’s up colleagues, how is the whole thing, and what you would like to say regarding this post, in my view its in fact amazing in favor of me.|

 35. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  19 października 2017 at 14:32

  This post is really a good one it assists new the web users, who are wishing in favor of blogging.|

 36. Umanizzare presídios

  19 października 2017 at 16:38

  These are in fact impressive ideas in on the topic of blogging. You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.|

 37. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 18:49

  If you are going for most excellent contents like myself, just visit this website all the time as it offers feature contents, thanks|

 38. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  19 października 2017 at 21:00

  fantastic put up, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector don’t realize this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!|

 39. José Wilame Araújo Rodrigues

  19 października 2017 at 22:54

  It’s great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this time.|

 40. Grupo Coral

  20 października 2017 at 00:50

  I visited various sites but the audio quality for audio songs existing at this web site is truly marvelous.|

 41. Itamar Serp

  20 października 2017 at 02:52

  Hi, Neat post. There’s a problem along with your web site in web explorer, might check this? IE still is the marketplace leader and a huge component of folks will miss your fantastic writing because of this problem.|

 42. Umanizzare

  20 października 2017 at 05:32

  Awesome! Its in fact remarkable paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.|

 43. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  20 października 2017 at 10:44

  That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read post!|

 44. Lélio Vieira Carneiro Junio

  20 października 2017 at 13:15

  In fact when someone doesn’t be aware of afterward its up to other people that they will help, so here it takes place.|

 45. Umanizzare

  20 października 2017 at 15:46

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 46. Lelio Vieira Carneiro

  21 października 2017 at 00:38

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always helpful to read content from other authors and use something from their web sites. |

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra