Z zagranicy

Prezydent Andrzej Duda w USA o uchodźcach. Mocne przemówienie!

– Fundamentem polityki służącej człowiekowi i jego potrzebom jest pojęcie godności ludzkiej, którą obdarzone jest każde ludzkie życie – powiedział w czasie swojego wystąpienia na forum ONZ prezydent Polski, Andrzej Duda. W Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ powiedział, że „szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan” i ocenił, że „naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie”.

Pełne przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy:

Szanowni Państwo!

Podstawowymi celami społeczności międzynarodowej – a zarazem fundamentami systemu Narodów Zjednoczonych – są zrównoważony rozwój, zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa oraz ochrona praw człowieka.

Z dużą satysfakcją przyjąłem więc wiadomość, że motywem przewodnim tegorocznej sesji jest skupienie się na ludzkich potrzebach. Zbyt często, zbyt wiele czasu i uwagi w polityce globalnej koncentrowaliśmy do tej pory na wielkich modelach i systemach ekonomicznych, czy społecznych, zapominając, że polityka i gospodarka to po prostu sprawy ludzkie. Gdy to skupienie na człowieku gubi się, gubi się też cel naszych wspólnych działań, a powinien nim być pokój i dobrobyt każdego człowieka, każdej rodziny w naszych państwach.

Fundamentem polityki służącej człowiekowi i jego potrzebom jest pojęcie godności ludzkiej, którą obdarzone jest każde ludzkie życie. Mówiąc o polityce skupiającej się na człowieku i jego potrzebie życia w pokoju i godziwych warunkach, musimy myśleć przede wszystkim o potrzebie obrony ludzkiego życia.

Przyjęta przez nas wspólnie Agenda 2030 definiuje model ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU na poziomie globalnym. Zgodnie z jej zaleceniami, powinniśmy koncentrować nasz wysiłek na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, poprzez realizację całego szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Jednocześnie musimy pamiętać, że powinno się to odbywać przy poszanowaniu wszystkich powiązanych praw: ekonomicznych, społecznych, politycznych, obywatelskich, kulturalnych oraz prawa do rozwoju. Przyjmując Agendę 2030 pokazaliśmy, że potrafimy działać jako wspólnota. Implementacja jej celów pozostaje jednak wielkim wyzwaniem i wymaga dalszej bliskiej współpracy międzynarodowej.

Jako wiarygodny i odpowiedzialny partner, Polska angażuje się na rzecz pełnej implementacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Uważamy, że tylko poprzez skuteczne ich wdrożenie możliwe będzie zapewnienie wszystkim odpowiednich warunków społeczno-ekonomicznych. Wymaga to koordynacji i kompleksowego działania w wielu sektorach i na wszystkich poziomach zarządzania – od lokalnego, poprzez krajowy, regionalny i międzynarodowy.

Na gruncie krajowym Polska podejmuje konkretne kroki na rzecz realizacji wizji rozwoju, zgodnego z duchem Agendy 2030 – tak, aby żaden z naszych obywateli nie pozostał wykluczony. Przyjęta przez Rząd RP w lutym br. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma za zadanie zapewnić Polsce i Polakom zrównoważony, stabilny i przede wszystkim odpowiedzialny rozwój – taki, który dokonywać się będzie na naszych oczach, ale też z myślą o przyszłych pokoleniach.

Na arenie międzynarodowej, Polska wspiera kraje w ich dążeniu do rozwoju gospodarczego i społecznego, m.in. poprzez realizację współpracy rozwojowej. Zależy nam na jak najwyższej efektywności naszego działania. Dlatego też – posiłkując się doświadczeniem polskiej administracji i polskich organizacji pozarządowych – nasze działania kierujemy do tych państw, które jesteśmy w stanie wesprzeć w jak najbardziej skuteczny sposób.

Z wielkim niepokojem i troską patrzymy też na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie. W poczuciu solidarności konsekwentnie zwiększamy też naszą pomoc humanitarną. Dużą wagę przywiązujemy także do zapewnienia spójności i komplementarności pomiędzy pomocą humanitarną i rozwojową.

Kluczowe w naszym przekonaniu znaczenie ma likwidacja przyczyn kryzysów humanitarnych. Jest to nasz wspólny obowiązek, bowiem od jego realizacji zależy dalszy los porządku światowego i społeczności międzynarodowej. Powinniśmy również nieustająco przypominać o konieczności przestrzegania i wzmacniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Jednym z celów Agendy 2030 jest zahamowanie zmian w środowisku naturalnym, odczuwalnych w każdym kraju, na wszystkich kontynentach. Zmiany te wpływają negatywnie na gospodarki narodowe oraz na poziom życia całych społeczności. Polska niezmiennie od lat uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska oraz walki ze zmianami klimatu i wywiązuje się, w tym zakresie, ze swoich zobowiązań. Z nadwyżką zrealizowaliśmy cel redukcyjny wyznaczony nam w Protokole z Kioto. Wraz z UE realizujemy najbardziej ambitny w skali globalnej wkład do Porozumienia Paryskiego. Będziemy kontynuować nasze działania na ścieżce niskoemisyjnego rozwoju służącego ochronie klimatu.

W nadchodzącym roku Polska będzie miała zaszczyt po raz trzeci objąć funkcję gospodarza Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach będzie miał znaczenie kluczowe z uwagi na planowane przyjęcie pakietu decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie (implementation package). Jako prezydencja COP, Polska dołoży wszelkich starań w celu osiągnięcia zamierzonych ambitnych rezultatów szczytu. Będziemy kontynuować przywództwo negocjacji klimatycznych w duchu Porozumienia Paryskiego, zapewniając uczestnictwo wszystkich państw i transparentność rozmów. Będziemy także szanować różne uwarunkowania krajowe Stron i ich wybór ścieżki redukcji emisji.

Szanowni Państwo,

Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnący potencjał i zaangażowanie mojego kraju na rzecz zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować za wszystkie 190 głosów oddanych na Polskę. To jeden z najwyższych wyników głosowania w historii wyborów członków Rady Bezpieczeństwa. Ten wybór to dla nas zaszczyt i zobowiązanie. Dziękuję wspólnocie narodów zjednoczonych za udzielenie nam tak szerokiego mandatu zaufania. Nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa traktujemy jako zobowiązanie do reprezentowania wszystkich państw członkowskich ONZ, bez względu na przynależność do grup regionalnych.

Idziemy do Rady Bezpieczeństwa z wartościami, które są dla mojego narodu szczególnie istotne. Przede wszystkim, chodzi o nasze umiłowanie dla nienaruszalnego prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. Idziemy też z przekonaniem, że prawo międzynarodowe jest jedynym skutecznym mechanizmem utrzymania pokojowych relacji między narodami. Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie jest źródłem wojny.

Współcześnie, szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, jest wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych. Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne. Tego typu zjawiska, próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów, powinny stać się również przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej.

Fakt ten, jak i analiza stanu bieżących stosunków międzynarodowych potwierdzają, że bezpieczeństwo współczesnego świata należy pojmować wielopłaszczyznowo. Poczucie bezpieczeństwa obywateli nie zależy bowiem jedynie od współczynnika siły militarnej danego państwa. Obejmuje również obszary często wykraczające poza regularne ramy prac Rady Bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa zaburzają bowiem także zmiany w środowisku naturalnym, nierówności ekonomiczne, konflikty o zasoby naturalne, czy kwestie związane z nieodpowiednią ochroną zdrowia. Uważamy, że również i te zagadnienia powinny stać się stałym tematem prac Rady Bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo,

gwarantem naszej skuteczności w zapewnieniu bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego jest poszanowanie i bezwzględny prymat prawa międzynarodowego w relacjach pomiędzy państwami. Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa, Polska będzie zabiegać o to, aby wszelkie spory i konflikty rozwiązywane były zgodnie z podstawową zasadą pokojowego rozstrzygania.

W tym kontekście w pełni utożsamiamy się z promowanym przez Sekretarza Generalnego priorytetem mediacji i zapobiegania konfliktom. Towarzyszy nam przeświadczenie, że działania prewencyjne, ukierunkowane na pierwotne źródła problemów, realizowane w miejscu ich występowania, przynoszą najlepsze, najbardziej namacalne i najszybsze rezultaty. Podczas mojej tegorocznej wizyty w siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie mówiłem, że ważną zdolnością społeczności międzynarodowej jest umiejętność zapobiegania konfliktom. Konflikty bez powodów nie istnieją – nie ma więc takich, których nie można zakończyć.

Takie podejście powinno dotyczyć przede wszystkim, choć nie tylko, kwestii związanych z masowymi migracjami i uchodźstwem. Problemy te łączą obecnie wiele regionów i kontynentów. Utrzymujące się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej walki wewnętrzne i zagrożenie atakami terrorystycznymi, jak również wyzwania przez nie kreowane, wymagają wspólnego działania całej społeczności międzynarodowej. Dlatego naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej Ojczyźnie. Działania humanitarne i pomoc rozwojowa muszą stawiać sobie za podstawowy cel udzielenie pomocy uchodźcom w powrocie do domów. Działania zorientowane na budowanie odporności państw i społeczeństw są szczególnie istotne w kontekście ograniczania przyczyn takich zjawisk jak strukturalne ubóstwo, bezrobocie, brak dostępu do edukacji i inne.

Szanowni Państwo,

Polska zawsze przykładała dużą wagę do efektywności prawa międzynarodowego. Fundamentem regulacji prawnomiędzynarodowych jest zasada współpracy i wykonywania zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze. To ona jest gwarantem, że spory międzynarodowe będą rozwiązywane na drodze dialogu, a nie agresji i przemocy zbrojnej. W sytuacji, w której państwa stosują agresję jako instrument swojej polityki zagranicznej, Polska stanowczo apeluje do społeczności międzynarodowej o nieuznawanie stanów faktycznych powstałych w efekcie takiej polityki.

Polska chce również przyczyniać się do budowy porządku międzynarodowego opartego na zasadach suwerenności politycznej i integralności terytorialnej. Każda próba – udana lub nieudana – pogwałcenia tych zasad osłabia wzajemne zaufanie. Od blisko dziesięciu lat w Gruzji i trzeci rok na Ukrainie jesteśmy świadkami jawnego łamania fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym: nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności, wyrzeczenia się siły militarnej do rozstrzygania sporów. W naszej ocenie, bezwzględne poszanowanie prawa międzynarodowego jest podstawą stabilnego, przewidywalnego i pokojowego ułożenia stosunków między państwami, a przez to zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Rażącym przykładem próby zakłócenia obowiązującego porządku światowego jest sytuacja na Półwyspie Koreańskim i rosnące ryzyko jej eskalacji. Rozwój programu nuklearnego i rakietowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, w szczególności ostatni test broni jądrowej, jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mamy nadzieję, że wzmożone wysiłki społeczności międzynarodowej, w tym przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa rezolucje w tej sprawie pozwolą zakończyć spiralę napięć i doprowadzą do ustabilizowania sytuacji w regionie.

Polska jest przywiązana do idei rozbrojenia i świata bez broni nuklearnej. Jedynym realnym instrumentem mogącym nas przybliżyć do tej wizji jest Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (Non-Proliferation Treaty). Traktat ten co pięć lat podlega przeglądowi, który służy ocenie postępów jego realizacji i wzmocnieniu postanowień. Polska objęła przewodnictwo w procesie przygotowań do przeglądu Traktatu w 2020 r. Stanowi to dowód naszego długoletniego zaangażowania na rzecz nieproliferacji, zakazu prób z bronią jądrową oraz pokojowego wykorzystania energii atomowej.

Dostojni delegaci,

trzecim filarem systemu Narodów Zjednoczonych jest OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA – praw, które swoje źródło mają w nadrzędnym prawie: prawie do życia. Niestety nadal wiele jest na świecie miejsc, gdzie prawo to – jak również godność osoby ludzkiej, wolność osobista, czy wolność sumienia i wyznania – jest odbierane.

Szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan. Polska stanowczo potępia przejawy prześladowań i dyskryminacji na tle wyznaniowym oraz podkreśla zobowiązanie państw do zapewnienia ochrony wszystkim członkom mniejszości religijnych, w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju.1

Prawo do godnego życia powinno obejmować również prawo do kultywowania rodzimych tradycji i tradycyjnego modelu rodziny, jeśli pozostają one w zgodzie z elementarnymi prawami jednostki.

Szanowni Państwo,

Hasłem kampanii Polski do Rady Bezpieczeństwa były słowa: „Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowanie”. Są to wartości, które nieustająco promujemy na arenie międzynarodowej. Jedynie solidarna odpowiedzialność oraz harmonijne zaangażowanie i współpraca wszystkich państw będą w stanie zapewnić zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i pokój nie tylko obecnie, ale również dla przyszłych pokoleń.

Dziękuję bardzo za uwagę.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

141 komentarzy

141 Komentarzy

 1. podolak

  20 września 2017 at 09:04

  Polskiej autochtonicznej mniejszości (z woli Stalina w UA)też?
  A może Dudzie o niej zapomina regularnie się?
  O JEJ PRAWIE DO NAUKI W JĘZYKU OJCZYSTYM.

 2. angol

  20 września 2017 at 12:17

  Aż się flaki wywracają na drugą stronę…
  I ZNOWU – „braki” semantyczne.
  Głównie – w definicji pojęcia „człowiek”…
  Mówię – „Człowiek”, myślę ‚ „ŻYD” 🙂
  Mówię – „Goj”, myślę – „NAWÓZ” 🙂
  – – -2
  „szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan”.
  Ma na myśli Pan Duda – ŻYDÓW i TYLKO żydów 🙂
  Bardzo, qrfa mać, „prześladowanych”.
  Szczególnie w Polsce, psiakrew..
  Gdzie rządzą.
  – – –
  „naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie”.
  – – –
  Nooo, niebezpieczne dość i śmiałe, powiedziałbym… 🙂
  Bo – mogę sobie to wziąć do serca również i JA – GOJ polski..
  Złapać za Kałacha i „zlikwidować pierwotne przyczyny uchodźctwa” z Polski…
  Żeby „przywrócić prawo każdego POLAKA do życia w jego własnej Ojczyźnie”,
  panie Duduś w jarmułce…
  Ech, wziąłbym pałę…

 3. Lucjan

  20 września 2017 at 13:14

  Bełkot jak to u Dudy.

 4. Satyr

  20 września 2017 at 14:21

  przemówienie na miarę neokonserwatywnego pachoła.

 5. Paweł

  23 września 2017 at 09:23

  Panie Duda to chyba pańska ostatnia wizyta w USA, bo polscy uczeni i konstytucjonaliści jednoznacznie stwierdzili, że jest pan nielegalnym prezydentem a III erpe jest nielegalnym tworem, który ciągłość ma jedynie z PRL. Macie obowiązek oddać władzę w polskie ręce. Za wszystko zostaniecie surowo rozliczeni. Wszyscy zdrajcy, filosemici kosztem Polaków, żydostwo u władzy zostaną bardzo surowo ukarani. W Polsce obowiązuje kara śmierci i każdy polityk, który dopuścił się zdrady stanu bardzo surowo za to zapłaci.

  https://www.youtube.com/watch?v=H6_zRXD9AI0

 6. klioes vel pislamista

  23 września 2017 at 12:58

  Na zimny wrzesień

  W ramach globu ociplenia
  Wrzesień w zimę się przemienia…

  Szczyt Giewontu zło zawiera!
  Ociemniali do gendera
  Nie chcą się nawrócić, mimo
  Tęczy pięknej, co i zimą
  Stała sobie we stolyyycy.
  A niewdzięczni podatnicy
  Nie chcą płacić Gronkowcowi…
  Zacofanie któż wysłowi
  Tego katolskiego kraju?!
  Jest w Europie we zwyczaju
  Paradować dla równości.
  Z Azji i z Afryki „gości”
  Witać. Czym się da częstować.
  Dać się pobić, obrabować
  I pozwolić gwałcić baby…
  Ale w Polsce – ach! – wciąż słaby
  Postęp jest i oświecenie…

  Kiedyż równouprawnienie
  Ani Grodzkiej i Pierdonia
  Ściągnie na krakowskie błonia
  Jakiś ćwierćpapieski tłumek?
  Kiedyż mądrość na rozumek
  Nowoczesny się zamieni?!…
  Wtedy, kiedy osądzeni
  Księża trafią do więzienia!
  Ci, co zboków za zboczenia
  Zboczeńcami nazywają
  I im ślubu odmawiają!!!
  Wtedy – ach! – promienie Słońca
  Kraj oświecą ten do końca
  W różnobarwnym łuku tęczy…

  Feministek już nie dręczy
  Chazan, który ręce obie
  Ma zajęte. Bo je skrobie…
  Korwin głupstwa odwołuje.
  Cały świat się dowiaduje,
  Że „socjalizm kocha Lachy;
  Że kobiety lepiej w szachy
  Grają i że są silniejsze.
  Samce są też zwykle mniejsze…”
  Kukiz: „Zbędne są reformy.“
  I wstępuje do Platformy…

  Oto dobra dobra zmiana:
  W szkołach uczą już Hartmana.
  Nie ma już przemocy w domu,
  Ni gwałcenia po kryjomu.
  Teraz ojciec z córką jawnie…
  Z kozą także jest zabawnie!
  Radość! Do radości ody
  Wreszcie śpiewać są powody!

  No i najważniejsze: wrzesień.
  Nasistowskich kres uniesień
  W Polin-Polen nastał wreszcie.
  A więc się, „Sąsiedzi”, cieszcie!
  Ciepło!… Coś do odebrania…
  Dla Was są odszkodowania!!!

 7. Pola Kowalska

  26 września 2017 at 19:32

  O czym ten spioch bredzi przecierz to on dal zielone swiatlo do Szczepien czyli LIKWIDACJI NARODU POLSKIEGO.Robi wszystko by jego rzyjaciele zydzi nie odpowiadali przed PRAWEM .Nastepny z TARGOWICY

 8. Umanizzare presidios

  17 października 2017 at 19:24

  Peculiar article, exactly what I was looking for.|

 9. José Wilame Araújo Rodrigues

  17 października 2017 at 21:35

  Hey very nice blog!|

 10. ZippyAudio Free MP3 Music Downloads

  17 października 2017 at 23:43

  Wow, this post is nice, my younger sister is analyzing these things, so I am going to inform her.|

 11. Lelio Junior

  18 października 2017 at 05:17

  I have read some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to create this type of magnificent informative site.|

 12. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 października 2017 at 10:29

  If some one wishes expert view on the topic of running a blog afterward i recommend him/her to go to see this weblog, Keep up the fastidious job.|

 13. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  18 października 2017 at 12:13

  Hi to all, it’s in fact a fastidious for me to pay a quick visit this website, it consists of priceless Information.|

 14. Lelio Vieira Carneiro

  18 października 2017 at 16:09

  Great weblog right here! Also your web site lots up very fast! What host are you the use of? Can I get your associate link in your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol|

 15. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:55

  Excellent site you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!|

 16. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 07:03

  I every time spent my half an hour to read this blog’s posts all the time along with a mug of coffee.|

 17. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 09:35

  Really no matter if someone doesn’t be aware of after that its up to other viewers that they will help, so here it takes place.|

 18. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  19 października 2017 at 14:32

  This post is really a good one it assists new the web users, who are wishing in favor of blogging.|

 19. Umanizzare presídios

  19 października 2017 at 16:38

  These are in fact impressive ideas in on the topic of blogging. You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.|

 20. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  19 października 2017 at 21:00

  fantastic put up, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector don’t realize this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!|

 21. José Wilame Araújo Rodrigues

  19 października 2017 at 22:54

  It’s great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this time.|

 22. Grupo Coral

  20 października 2017 at 00:50

  I visited various sites but the audio quality for audio songs existing at this web site is truly marvelous.|

 23. Umanizzare

  20 października 2017 at 05:32

  Awesome! Its in fact remarkable paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.|

 24. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  20 października 2017 at 10:44

  That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read post!|

 25. Lélio Vieira Carneiro Junio

  20 października 2017 at 13:15

  In fact when someone doesn’t be aware of afterward its up to other people that they will help, so here it takes place.|

 26. Umanizzare

  20 października 2017 at 15:46

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 27. Umanizzare

  21 października 2017 at 09:22

  Inspiring quest there. What occurred after? Thanks!|

 28. Lelio Junior

  23 października 2017 at 15:17

  hi!,I love your writing very a lot! percentage we be in contact more approximately your post on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to look you. |

 29. Bonita

  23 października 2017 at 15:42

  However, there are drawbacks associated to Argentium. I discover
  my most-used sources of inspiration fit into both:
  on-line or offline.

 30. Elvira

  24 października 2017 at 00:27

  If that doesn’t show that I think that is the GREATEST useful
  resource for you to learn how to make polymer clay jewelry, I do not know what will.

 31. José Wilame Araújo Rodrigues

  24 października 2017 at 10:49

  I delight in, lead to I found exactly what I was having a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye|

 32. Egli Diana Pinto

  24 października 2017 at 20:55

  If you wish for to obtain a good deal from this article then you have to apply such strategies to your won web site.|

 33. Lelio Junior

  25 października 2017 at 20:01

  If some one wants expert view regarding running a blog afterward i suggest him/her to go to see this blog, Keep up the nice job.|

 34. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 21:12

  Hello to every one, it’s truly a nice for me to pay a quick visit this web page, it includes precious Information.|

 35. Carlos Eduardo Veiga

  26 października 2017 at 01:37

  Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?|

 36. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 05:54

  Thanks for finally talking about > %blog_title% < Loved it!|

 37. Grupo Serval presidios

  26 października 2017 at 12:13

  I like reading through a post that can make people think. Also, thank you for allowing me to comment!|

 38. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 14:52

  It’s difficult to find well-informed people about this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks|

 39. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 17:25

  I used to be suggested this website by my cousin. I’m not positive whether or not this put up is written via him as no one else realize such particular approximately my trouble. You’re amazing! Thank you!|

 40. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 18:38

  It’s very easy to find out any matter on web as compared to books, as I found this article at this website.|

 41. Lelio Junior

  26 października 2017 at 21:02

  I am truly thankful to the holder of this web site who has shared this impressive article at at this place.|

 42. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 22:13

  Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

 43. Lelio Junior

  26 października 2017 at 23:27

  I don’t even know the way I stopped up here, but I believed this publish used to be good. I don’t know who you might be but definitely you are going to a famous blogger should you aren’t already. Cheers!|

 44. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 00:40

  Why people still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is accessible on net?|

 45. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 01:54

  It’s fantastic that you are getting ideas from this paragraph as well as from our argument made at this place.|

 46. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 03:11

  Can you tell us more about this? I’d love to find out more details.|

 47. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 05:56

  At this time I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read more news.|

 48. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 08:24

  Hey there superb website! Does running a blog such as this take a lot of work? I have virtually no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic however I just had to ask. Appreciate it!|

 49. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 12:13

  I used to be suggested this web site by my cousin. I’m not certain whether or not this put up is written by way of him as no one else realize such detailed approximately my problem. You’re amazing! Thanks!|

 50. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 13:30

  I’ll immediately clutch your rss feed as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.|

 51. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 17:14

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks|

 52. Lelio Junior

  27 października 2017 at 18:24

  This article offers clear idea in support of the new people of blogging, that actually how to do blogging.|

 53. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 20:43

  I’m not sure the place you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or figuring out more. Thanks for great information I was in search of this info for my mission.|

 54. Lelio Vieira Carneiro

  28 października 2017 at 05:04

  I used to be recommended this blog by means of my cousin. I am no longer sure whether or not this publish is written through him as no one else realize such detailed approximately my problem. You’re amazing! Thanks!|

 55. Itamar Serp

  28 października 2017 at 21:46

  Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards|

 56. Lelio Junior

  29 października 2017 at 13:42

  This post is invaluable. When can I find out more?|

 57. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  29 października 2017 at 22:08

  Very descriptive blog, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?|

 58. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  30 października 2017 at 06:50

  Yes! Finally someone writes about %keyword1%.|

 59. tercio borlenghi jr

  30 października 2017 at 16:40

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!|

 60. José Wilame Araújo Rodrigues

  31 października 2017 at 02:01

  Very nice post. I definitely appreciate this website. Keep writing!|

 61. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  31 października 2017 at 11:43

  Hi there, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.|

 62. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  31 października 2017 at 22:05

  hi!,I really like your writing so a lot! share we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to see you. |

 63. asbestos removal company

  6 listopada 2017 at 20:53

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this amazing site
  needs a great deal more attention. I’ll probably be returning
  to see more, thanks for the info!

 64. home security systems diy uk

  14 listopada 2017 at 10:36

  In order to safeguard your children from harm?

 65. home security systems diy

  14 listopada 2017 at 21:43

  To help keep your belongings safely?

 66. Catherine

  17 listopada 2017 at 05:50

  Hello, its pleasant post about media print, we all know media is a great source
  of information.

 67. actually asbestos

  29 listopada 2017 at 03:42

  Why viewers still use to read news papers when in this technological globe
  everything is presented on net?

 68. pelletsolutions.eu

  6 grudnia 2017 at 09:12

  Excellent blog post. I absolutely appreciate this site.
  Keep writing!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra