Z zagranicy

Powołajmy w USA rządową fundację, która pomogłaby zbudować propolski lobbing

Od ponad roku Fundacja Pax Polonica z Kalifornii, stara się przekonać polski rząd, aby powołać organizację, która byłaby lokomotywą w promocji Polski w Stanach Zjednoczonych i pomagała organizacjom polonijnym odzyskać dawną świetność.

Organizacja ta byłaby w rzeczywistości maszyną do kreacji propolskiego lobbingu w USA. Napisaliśmy wiele artykułów na ten temat, które były publikowane w 4 krajach, gdzie znajdują się duże skupiska Polonii: w USA, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii i oczywiście w Polsce. Pisaliśmy o wkładzie Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości, o jej potencjale ekonomicznym i intelektualnym. Pokazujemy sylwetki wielkich Polaków ze Stanów Zjednoczonych, które całe swoje życie poświecili wolnej i suwerennej Polsce. Wiele z tych artykułów dotyczyło propolskiego lobbingu na świecie. W Polsce publikowaliśmy je w czołowych mediach niezależnych oraz najważniejszych mediach narodowych. W swoich prezentacjach oprócz diagnozy zawsze staraliśmy się pokazywać strategie wprowadzania tych zmian w życie. Promowaliśmy pomysł tego projektu na kilku dużych konferencjach. Nasza prezentacja znalazła się na stronie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Staraliśmy się z tym projektem dotrzeć do ministerstw i innych agend rządowych. Rząd polski co prawda takiej organizacji nie założył, ale zrobił to rząd węgierski.

 

Jak zbudować lobbing w Stanach Zjednoczonych? – rozwiązanie węgierskie

Sama Republika Węgierska liczy ok. 10 milionów mieszkańców, czyli tyle na ile szacuje się polską diasporę w USA. Diaspora węgierska w USA liczy ok 1,6 miliona Amerykanów pochodzenia węgierskiego. Jej historia sięga roku 1849, jednak największa fala emigrantów przybyła do USA po pamiętnym 1956 roku. Przełom w relacjach z USA, tak samo jak w naszym polskim przypadku, następuje w 1989, a po wstąpieniu Węgier do NATO rozpoczyna się poważna współpraca. Węgrzy wysyłają też swój kontyngent wojskowy na misję do Afganistanu.

Hungarian Iniciative Foundation powstała w 2016 roku w Waszyngtonie, a jej dyrektorem została węgierska dyplomatka Anna Smith Lacey. Misją Fundacji jest polepszenie zrozumienia i kooperacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Węgrami. Członkami Rady Fundacji są przedstawiciele amerykańskiej i węgierskiej dyplomacji z takimi nazwiskami jak: April Foley czy George Pataki. Fundacja koncentruje się na promowaniu węgiersko-amerykańskich organizacji starając je ożywić i zintegrować. Fundacja koncentruje się na szkoleniu młodego pokolenia liderów amerykańskich Węgrów poprzez Meridian International Center oraz pragnie wykorzystać istniejącą w Waszyngtonie infrastrukturę amerykańskich think tanków, fundacji i innych instytucji. Kolejną sferą działań jest program digitalizacji diaspory. Przede wszystkim zwiększenie aktywności diaspory w internecie, poprzez pomoc w uzyskaniu grantów na założenie stron internetowych, digitalizację archiwaliów oraz stworzenie systemu archiwum on line ludzi, którzy opuścili Węgry po II wojnie światowej. Fundacja w jasny sposób wyjaśnia zasady udzielania grantów w aspekcie prawa amerykańskiego. Najlepiej działalność te scharakteryzują liczby. Tylko w samym 2016 roku udzielono 94 grantów, przyznano 23 stypendia, wsparto 42 organizacje. Na całość działań wydano: $608,320. Sporządzono aktualną bazę danych wszystkich organizacji węgierskich w USA. Na 31 uroczystości w całych Stanach Zjednoczonych wydano: $262, 120. W system praktyk w Fundacji i innych organizacjach zaangażowano: 10 osób, których wynagrodzenie wyniosło $99,200. Na stypendia na naukę w USA dla 13 osób wydano: $101,000. Przy aktualnym stanie finansów Fundacji w kwocie $15,767,793 łączne wydatki wyniosły: $782,912. Przez ostatnie 4 miesiące funkcjonowania strony internetowej Fundacji ilość subskrybentów elektronicznej wersji wiadomości Fundacji wzrosła o 400 %, a ilość polubień strony Facebook w grudniu 2016 wynosiła 4222. Śledząc działalność diaspory węgierskiej, udało się nam także dotrzeć do węgierskich mediów anglojęzycznych. Ich ilość jak na 10 milionowe państwo jest imponująca. Oto najważniejsze z nich: Budapest Times, Budapest Panorama, Diplomat Magazine, Funzine, Trade Magazine, Best of Budapest, Budapest Business Journal, Hungary Around the Clock, Hungary News, Portfolio.

Cieszą nas dokonania naszych przyjaciół Węgrów, a jednocześnie ciśnie się na usta pytanie: dlaczego my potomkowie Chodkiewiczów, Sobieskich i innych pozostajemy za Węgrami tak daleko? Może Węgrzy jako mniejsze państwo są po prostu lepiej zorganizowani? Spróbujmy przyjrzeć się niektórym faktom, dokonać ich skromnej analizy i wskazać jakieś kierunki rozwiązania tego problemu. Otóż ostatnio zapytaliśmy kilku posłów z PiS, kto w Polsce jest odpowiedzialny za współpracę z Polonią. Większość z nich wskazała ministra Dziedziczaka z MSZ, inni wskazali marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, jeszcze inni wskazali poselską komisję ds. łączności z Polakami i Polonią, jeszcze inni wskazali na senacką komisję ds. łączności z Polakami i Polonią, inni ministra Kwiatkowskiego z Kancelarii Prezydenta RP, wskazano też Panią senator Anders, poseł Gosiewską, ministra Macierewicza, sekcję ds. rynku USA premiera Morawieckiego, kluby Gazety Polskiej red. Sakiewicza oraz rodziny Radia Maryja. Tak więc mamy całą długą listę różnych ośrodków władzy i wpływu, które próbują oddziaływać na rozbite i niejednorodne ośrodki polonijne i chyba ten wpływ nie idzie w jasno zdefiniowanym kierunku. Obserwując kontakty polityków z Polonią można odnieść wrażenie, że każdy z nich realizuje swoją agendę, nie do końca przejawiając zainteresowania potrzebami Polonii.

Chcielibyśmy nadmienić, że realia praktycznej komunikacji z tymi wszystkimi urzędami są zmorą wielu polonijnych działaczy. Część tych urzędów np. podaje tylko numery telefonów, które są czynne w godzinach urzędowania. Nikt nie uwzględnia różnicy czasu. A o odpisywaniu na nasze emaile można by napisać poważną pracę naukową. Od 1989 nie stworzono żadnego realnego programu współpracy z Polonią. Nie powstał, żaden ośrodek rządowy, który by taką współpracę próbował stworzyć. Nie ma żadnych aktualnych badań nad Polonią ani chociażby raportu o stanie Polonii. Spora ilość organizacji i fundacji w Polsce, po prostu pasożytuje na tej współpracy, czerpiąc publiczne pieniądze ze środków senackich i innych źródeł przeznaczonych na Polonię i dla Polaków na Kresach. Wnioski nasuwają się same.

Brak jednoznacznie określonego kierunku współpracy. Brak narzędzi w realizacji polityki polonijnej. Brak jednego polityka, który mógłby realizować tylko ten jeden problem. Brak realnej wiedzy na temat Polonii i jej możliwości w realizacji polityki państwa.
Jako jedno z dobrych rozwiązań mógłby posłużyć przykład Irlandii

Wszyscy pewnie pamiętamy wielki bum inwestycyjny jaki miał miejsce w Irlandii. Powstało na ten temat szereg opracowań, ale żadne z nich nie skupiło się na prostym fakcie, że była to zasługa efektywnej współpracy diaspory irlandzkiej i rządu w Dublinie. Według najbardziej znanej badaczki tej diaspory-prof. Christine Kinealy na całym świecie mieszka 70 milionów osób pochodzenia irlandzkiego. Najwięcej, bo 39,285,000 mieszka w USA. Podstawowym narzędziem kooperacji jest przejrzysty i transparentny program współpracy rządu z diasporą zatytułowany: „Global Irish- Ireland’s Diaspora Policy”. Wizja tej polityki jest wyrażona w prosty sposób: „Our vision is a vibrant, diverse global Irish community, connected to Ireland and to each other (naszą misją jest pełna energii, zróżnicowana, globalna irlandzka społeczność połączona z Irlandią i samą sobą.) Pisaliśmy obszernie na ten temat w artykule pt. „Jak Republika Irlandii współpracuje ze swoją diasporą?” W Irlandii jest tylko jeden ośrodek współpracujący z irlandzką diasporą. W wywiadzie ministra do spraw diaspory Ciarán Cannona znajdujemy najważniejsze stwierdzenie: „musimy wiedzieć czego chce diaspora”. Ciarán Cannon jest jednym z czołowych polityków w Irlandii i jednym z trzech ministrów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu. Co kilka lat program ten jest skrupulatnie modyfikowany. Irlandia ma w USA 5 konsulatów, 12 konsulów honorowych i 3 profesjonalne agencje rządowe – 2 biznesowe i 1 turystyczną, funkcjonujące w największych miastach USA. W połączeniu z organizacjami diaspory irlandzkiej to potężna maszyna napędzająca ekonomię Irlandii.

Od dłuższego już czasu Polonia zainteresowana jest pytaniem: jak zbudować Międzymorze lub Trójmorze?

Zdaniem profesora Marka Chodakiewicza: „trudnym będzie skłonienie amerykańskich polityków do wsparcia finansowego projektu Międzymorza i polskich żądań reparacji wojennych od Niemiec. Zdobycie poparcia Amerykanów wymagało by zainwestowania przez Polskę w budowę propolskiego lobby w USA i strategicznej komunikacji. Niestety Polacy nie są świadomi tych wyzwań…”.

Jeśli chcemy mówić o realizacji koncepcji Trójmorza to wymaga to jasnej i przejrzystej wizji i strategii realizacji tego długofalowego planu. Stworzenia różnych platform współpracy: politycznej, militarnej, gospodarczej, naukowej, kulturalnej i turystycznej. Głównym narzędziem strategicznej komunikacji powinny być anglojęzyczne media, a przede wszystkim telewizja, która mogłyby prezentować idee Trójmorza i jego projekty. Najważniejszym elementem realizacji tych projektów są młodzi, patriotyczni i kreatywni ludzie, którzy potrafią współpracować i komunikować się w grupie.
Polonia może w tym zamierzeniu odegrać znaczącą rolę

Możliwość budowy Międzymorza przy poparciu Stanów Zjednoczonych jest prezentem danym nam przez historię. Politycy i społeczeństwo w kraju muszą także rozumieć fakt, że Polonia wzięła w tym historycznym momencie aktywny udział głosując na „dobrą zmianę” i Donalda Trampa, który uczciwie przypomina polskim politykom, że został wybrany na prezydenta przy poparciu głosów Polonii.
Potencjał Polonii

Amerykanie polskiego pochodzenia są bogatsi niż przeciętny Amerykanin (79 tys. dol. wobec średniej 63 tys., jeśli chodzi o dochód na rodzinę) oraz są lepiej wykształceni (36 proc. wobec 28 proc. ukończyło studia). „Większość (71 proc.) deklaruje przynależność do kościoła rzymsko-katolickiego (Piast Institute. Studium „Polish Americans Today: A Survey of Modern Polonia Leadership”2013)

Zasoby finansowe Polonii amerykańskiej z danych Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej mówią o średnich oszczędnościach na 1 osobę na poziomie $17.500. A są to tylko oszczędności zróżnicowanej grupy 100.000 Polonusów z rejonu Nowego Yorku, New Jersey i Chicago. Wystarczy te kwoty szybko przemnożyć, aby uzyskać astronomiczną kwotę $1,750,000,000 Przypomnijmy, że cała polska diaspora w USA jest szacowana na 10 milionów.

Wstępne szacunki mówią, że w samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 800 polskich naukowców na poziomie „tenure”, czyli amerykańskiej habilitacji. „Od instruktora do profesora” jest to poważna grupa ludzi, z ogromnym potencjałem intelektualnym, której nie można zmarginalizować. Polscy naukowcy pracują na setkach uniwersytetów na całym świecie i grupa ta powinna również być motorem rozwoju w Polsce i to o nich powinny zabiegać polskie uniwersytety, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz różnego szczebla ośrodki władzy. Dokładnie tak jak robiła to II Rzeczpospolita.

Jako 20 milionowa diaspora, która stanowi 40% wszystkich Polaków na świecie, Polonia w USA to potężna siła polityczna, intelektualna, mająca ogromne wpływy w różnych dziedzinach życia społecznego. Nie można jej lekceważyć na amerykańskiej scenie politycznej. Moment zmiany władzy w USA jest dla pomysłu propolskiego lobbingu najdogodniejszy. Jeśli taka decyzja w ogóle zapadnie musi zapaść teraz.
Konkluzja

Nie jesteśmy członkami PiS-u, ani żadnej innej partii w Polsce, ale rozumiemy fakt, że obecna władza jest od 1989 jest rządem najbliższym idei naprawy Rzeczypospolitej. Apelujemy więc:Powołajmy, tak jak Węgrzy tutaj w USA, rządową fundację, która byłaby wsparciem dla budowania propolskiego lobby. Zatrudnijmy najlepszych fachowców z USA, Kanady i z Polski. Niech będzie to „Polska Team”, zespół profesjonalistów, mówiących i piszących po angielsku i po polsku, który potrafiliby zbudować taką zintegrowaną sieć polonijnych organizacji. Dokonując tej inwestycji moglibyśmy na dekady przywrócić dawne znaczenie propolskiego lobbingu w USA, a co dalej za tym idzie przyciągnąć do Polski inwestycje i finanse Polonii i Amerykanów, tak jak to zrobili Irlandczycy i inne nacje. Odsyłamy Państwa do naszej prezentacji na stronę Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych http://niss.org.pl/jak-stworzyc-propolski-lobbing-w-ameryce/.

Waldemar Biniecki, Fundacja Pax Polonica, Kansas, biniecki@gmail.com

Katarzyna Murawska, Fundacja Pax Polonica, Wisconsin, murakate1@yahoo.com

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

143 komentarze

143 Komentarzy

 1. dobry żart z tym lobby

  6 października 2017 at 09:57

  zeby mieć lobbing to trzeba miec kasę i media, a tego polaczkowie w USA nie mają. Lobby zydowskie wydaje kupę kasy i ma senatorów i w ogóle politykow amerykanskich w kieszeni. Rząd pisuarów reprezentuje interesy usraelskie więc o jakim lobby rozmawiamy?

 2. Danka

  6 października 2017 at 12:49

  Najpierw sprawdzic, komu tak sie spieszy? Jest tam Kongres Polonii Amerykanskiej, sa inne organizacje. Wszystko za pieniadze? Nie wszystko….Sa rzeczy i sprawy, ktorych sie nie sprzedaje.

 3. Art

  6 października 2017 at 15:04

  Najaktywniejsi działacze polonii w USA to agentura.Oni rozbiją każdą inicjatywę.Kongres Polonii-śmiech na sali.Tam we władzach-łącznie z prezesem wyłącznie agentura.Inni nie przebiją się,albo ich utopią.

 4. Danka

  6 października 2017 at 15:50

  Jakos ta „agentura” nie chce miec nic wspolnego z IIIRP…przynajmniej za Moskala /nomen omen:) jak jest teraz -nie wiem, moze to samo ,co tu w UK, gdzie nawet domy kombatantow zajumaja, tak jak i w Polsce probuja….

 5. abc

  6 października 2017 at 16:32

  Nasi „geniusze” propolskiej siły nie potrafią zorganizować nawet na Ukrainie.

 6. visite website

  16 października 2017 at 16:56

  There are some attention-grabbing time limits in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as nicely
  visite website http://freemusicallyfollowers.site/

 7. Learning

  16 października 2017 at 17:51

  You must take part in a contest for the most effective blogs on the web. I will advocate this web site!
  Learning https://www.universallearningacademy.com/

 8. lelio vieira carneiro junior

  17 października 2017 at 05:06

  I constantly spent my half an hour to read this website’s posts every day along with a mug of coffee.|

 9. Sumadhura Silver Ripples

  17 października 2017 at 08:43

  I’m impressed, I must say. Really hardly ever do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is one thing that not enough people are speaking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my seek for something relating to this.
  Sumadhura Silver Ripples https://goo.gl/X5DJ6a

 10. Itamar Serpa

  17 października 2017 at 16:07

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 11. tercio borlenghi jr

  17 października 2017 at 16:56

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?|

 12. shadowfight2hackmod

  17 października 2017 at 17:29

  Can I just say what a reduction to find somebody who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know methods to carry a problem to light and make it important. More folks need to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more popular because you undoubtedly have the gift.
  shadowfight2hackmod http://shadowfight2hackmod.com

 13. Highest Paying Bitcoin Faucet

  17 października 2017 at 18:38

  Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances appear to get something done.
  Highest Paying Bitcoin Faucet http://www.thebitcoinegg.com/thebitcoineggofferwall

 14. Luiz Gastão Bittencourt

  17 października 2017 at 19:24

  It’s going to be finish of mine day, except before end I am reading this enormous piece of writing to increase my knowledge.|

 15. gemini female and gemini male love compatibility

  17 października 2017 at 19:34

  It is best to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will suggest this website!

 16. Discover More Here

  17 października 2017 at 20:43

  After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you can take away me from that service? Thanks!
  Discover More Here http://filesave.me/file/55344/Pirater-facebook-pdf.html

 17. José Wilame Araújo Rodrigues

  17 października 2017 at 21:35

  What’s up to all, it’s in fact a fastidious for me to pay a visit this web site, it consists of useful Information.|

 18. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  17 października 2017 at 22:17

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thank you|

 19. free mp3 songs download

  17 października 2017 at 23:25

  If you desire to obtain much from this paragraph then you have to apply such methods to your won weblog.|

 20. tercio borlenghi junior

  18 października 2017 at 00:25

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!|

 21. additional reading

  18 października 2017 at 00:34

  I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve you guys to my personal blogroll.|

 22. Itamar Serp

  18 października 2017 at 02:50

  I’ve been surfing online more than three hours lately, yet I by no means found any interesting article like yours. It is lovely worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the web shall be a lot more useful than ever before.|

 23. Umanizzare presídios

  18 października 2017 at 05:10

  Helpful info. Fortunate me I found your site unintentionally, and I’m shocked why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.|

 24. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 06:57

  Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always helpful to read content from other writers and practice a little something from other web sites. |

 25. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  18 października 2017 at 08:39

  What’s up, just wanted to tell you, I loved this post. It was practical. Keep on posting!|

 26. MAGA

  18 października 2017 at 09:31

  Hi, its pleasant paragraph regarding media print, we all know media is a enormous source of facts.|

 27. José Wilame Araújo Rodrigues

  18 października 2017 at 10:25

  Hi there Dear, are you really visiting this web site on a regular basis, if so after that you will absolutely get pleasant know-how.|

 28. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 października 2017 at 12:08

  Terrific post however I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!|

 29. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  18 października 2017 at 13:56

  What i do not realize is in fact how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now. You are very intelligent. You understand thus significantly in relation to this subject, made me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not interested until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time deal with it up!|

 30. tercio borlenghi jr

  18 października 2017 at 16:03

  Wonderful, what a web site it is! This blog presents valuable facts to us, keep it up.|

 31. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 16:14

  Why viewers still use to read news papers when in this technological world all is available on net?|

 32. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 17:19

  I’m extremely inspired along with your writing skills as neatly as with the layout to your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to see a great weblog like this one these days..|

 33. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:53

  I every time spent my half an hour to read this webpage’s content all the time along with a mug of coffee.|

 34. Lélio Vieira Carneiro Junio

  18 października 2017 at 18:01

  Undeniably imagine that which you said. Your favourite reason seemed to be at the internet the easiest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get irked even as other folks consider worries that they just don’t know about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you|

 35. Itamar Serp

  19 października 2017 at 08:35

  Howdy! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. With thanks!|

 36. Umanizzare presidios

  19 października 2017 at 11:03

  I always spent my half an hour to read this website’s articles daily along with a mug of coffee.|

 37. lacne pletiva

  19 października 2017 at 11:57

  I’m impressed, I must say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is one thing that not enough persons are speaking intelligently about. I’m very completely happy that I stumbled throughout this in my search for something relating to this.
  lacne pletiva https://www.lacne-oplotenie.sk/

 38. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 13:32

  Hello all, here every one is sharing such knowledge, thus it’s nice to read this blog, and I used to pay a visit this webpage all the time.|

 39. Itamar Serp

  19 października 2017 at 15:49

  Hello there, You have performed an incredible job. I will definitely digg it and individually suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.|

 40. Luiz Gastão Bittencourt

  19 października 2017 at 17:53

  When someone writes an piece of writing he/she keeps the plan of a user in his/her mind that how a user can be aware of it. Thus that’s why this paragraph is perfect. Thanks!|

 41. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 20:08

  Hi, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, might check this? IE still is the market chief and a huge section of people will omit your excellent writing due to this problem.|

 42. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  19 października 2017 at 22:08

  I was recommended this web site through my cousin. I am not sure whether or not this post is written by means of him as no one else recognise such distinctive about my problem. You’re wonderful! Thank you!|

 43. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 23:59

  This post provides clear idea for the new viewers of blogging, that genuinely how to do blogging.|

 44. Luiz Gastão Bittencourt

  20 października 2017 at 01:54

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 45. Egli Diana Pinto

  20 października 2017 at 04:30

  Hi, its nice paragraph concerning media print, we all be aware of media is a wonderful source of facts.|

 46. tercio borlenghi junior

  20 października 2017 at 07:02

  This article is genuinely a fastidious one it assists new the web visitors, who are wishing in favor of blogging.|

 47. Lelio Vieira Carneiro

  20 października 2017 at 09:39

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog!|

 48. Lelio Junior

  20 października 2017 at 14:42

  What’s up to every single one, it’s in fact a nice for me to go to see this web page, it contains important Information.|

 49. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  20 października 2017 at 20:49

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 50. Dadado Veig

  21 października 2017 at 05:32

  I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really nice paragraph on building up new webpage.|

 51. Dadado Veig

  21 października 2017 at 14:23

  There’s definately a lot to find out about this issue. I love all of the points you have made.|

 52. Carlos Eduardo Veiga

  21 października 2017 at 23:15

  Hello there I am so glad I found your blog page, I really found you by accident, while I was looking on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb jo.|

 53. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  22 października 2017 at 07:48

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I’m hoping to present one thing back and help others such as you aided me.|

 54. gemini man love life 2019

  22 października 2017 at 12:58

  very nice publish, i definitely love this web site, keep on it
  gemini man love life 2019 http://www.youtube.com/watch?v=kkxIn9EThRI

 55. Lelio Vieira Carneiro Junior

  22 października 2017 at 16:56

  Incredible points. Solid arguments. Keep up the good work.|

 56. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  23 października 2017 at 01:54

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.|

 57. Umanizzare presídios

  23 października 2017 at 11:40

  I think the admin of this website is really working hard in favor of his web site, for the reason that here every data is quality based material.|

 58. Itamar Serpa Fernandes

  23 października 2017 at 22:11

  For most up-to-date news you have to visit internet and on world-wide-web I found this web page as a finest site for hottest updates.|

 59. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  24 października 2017 at 07:10

  Wonderful post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Cheers!|

 60. when an sagittarius man doesn't love you

  24 października 2017 at 13:17

  Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and not at all seem to get one thing done.
  when an sagittarius man doesn’t love you http://www.youtube.com/watch?v=tDqOlbGatWk

 61. Itamar Serp

  24 października 2017 at 16:53

  Hi there! I understand this is sort of off-topic but I had to ask. Does building a well-established website like yours take a large amount of work? I’m brand new to blogging however I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 62. Lelio Junior

  25 października 2017 at 02:13

  For hottest information you have to pay a quick visit world-wide-web and on internet I found this web site as a best site for most recent updates.|

 63. Carlos Eduardo Correa da Veig

  25 października 2017 at 11:55

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 64. love compatibility for a virgo

  25 października 2017 at 15:25

  There are some attention-grabbing closing dates in this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity however I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively

 65. Sports Videos

  25 października 2017 at 16:42

  Howdy! I simply wish to give an enormous thumbs up for the nice info you may have here on this post. I will probably be coming again to your blog for extra soon.

 66. Get free backlinks

  25 października 2017 at 17:31

  Can I simply say what a aid to seek out someone who really knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know the best way to deliver a difficulty to gentle and make it important. Extra individuals need to learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not more standard because you undoubtedly have the gift.

 67. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 19:51

  I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 68. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 21:03

  When someone writes an article he/she maintains the thought of a user in his/her brain that how a user can understand it. Therefore that’s why this post is amazing. Thanks!|

 69. Dadado Veig

  25 października 2017 at 21:49

  Great post. I am going through some of these issues as well..|

 70. Lelio Vieira Carneiro

  25 października 2017 at 22:14

  If you are going for best contents like I do, only pay a quick visit this web site everyday since it presents quality contents, thanks|

 71. Lélio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 23:29

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos|

 72. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 00:37

  What’s up, after reading this awesome paragraph i am as well happy to share my familiarity here with mates.|

 73. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 01:48

  Why people still use to read news papers when in this technological globe all is accessible on net?|

 74. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 03:07

  I like the helpful info you supply for your articles. I will bookmark your blog and test once more here regularly. I am reasonably certain I’ll be informed lots of new stuff proper right here! Best of luck for the next!|

 75. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 04:27

  I do trust all of the ideas you’ve presented to your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. May just you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.|

 76. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 05:45

  fantastic points altogether, you simply received a new reader. What could you suggest about your put up that you simply made some days ago? Any certain?|

 77. Lelio Junior

  26 października 2017 at 06:57

  It’s really a great and useful piece of info. I’m glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.|

 78. Egli Diana Pinto

  26 października 2017 at 07:50

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is really a wonderful site.|

 79. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 08:10

  Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.|

 80. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 09:24

  Hi there, You’ve performed an excellent job. I will definitely digg it and in my opinion suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.|

 81. Lelio Junior

  26 października 2017 at 10:40

  I am truly happy to read this blog posts which contains lots of helpful information, thanks for providing these statistics.|

 82. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 11:59

  Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

 83. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 13:20

  I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

 84. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 14:41

  Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Appreciate it|

 85. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 16:00

  I am curious to find out what blog platform you happen to be using? I’m experiencing some minor security issues with my latest blog and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?|

 86. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 17:14

  We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable process and our entire neighborhood will probably be grateful to you.|

 87. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 18:28

  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!|

 88. Itamar Serp

  26 października 2017 at 18:31

  Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thanks once again.|

 89. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 19:41

  Now I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read further news.|

 90. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 20:53

  Valuable info. Fortunate me I discovered your site accidentally, and I’m surprised why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.|

 91. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 22:04

  Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 92. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 23:18

  Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!|

 93. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 00:31

  What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience regarding unexpected emotions.|

 94. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 01:45

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info specially the ultimate section 🙂 I care for such info a lot. I used to be seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck. |

 95. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 03:01

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.|

 96. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  27 października 2017 at 04:07

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 97. Lelio Junior

  27 października 2017 at 04:24

  Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 98. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 05:45

  Hello! I simply want to give you a huge thumbs up for the great information you have right here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.|

 99. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 07:03

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could undeniably be one of the very best in its field. Very good blog!|

 100. Lelio Junior

  27 października 2017 at 08:15

  Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards|

 101. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 09:27

  Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are a great author.I will always bookmark your blog and will eventually come back in the future. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice afternoon!|

 102. Lelio Junior

  27 października 2017 at 10:45

  Thanks to my father who told me about this webpage, this blog is actually awesome.|

 103. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 12:04

  Yes! Finally something about %keyword1%.|

 104. Lelio Junior

  27 października 2017 at 13:21

  }

 105. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 14:40

  You should be a part of a contest for one of the best blogs on the internet. I will highly recommend this website!|

 106. Itamar Serpa Fernandes

  27 października 2017 at 14:50

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 107. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 15:53

  I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

 108. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 17:05

  Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.|

 109. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 18:15

  I savour, lead to I found exactly what I was taking a look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye|

 110. Lelio Junior

  27 października 2017 at 19:25

  I do not even know the way I finished up here, however I believed this put up was good. I do not recognise who you’re but definitely you’re going to a famous blogger when you aren’t already. Cheers!|

 111. Lelio Junior

  27 października 2017 at 20:34

  What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how concerning unpredicted feelings.|

 112. Lelio Junior

  27 października 2017 at 21:45

  I really like it when folks get together and share opinions. Great website, keep it up!|

 113. Lelio Junior

  27 października 2017 at 22:56

  whoah this weblog is excellent i love reading your posts. Stay up the good work! You already know, a lot of people are hunting round for this information, you could help them greatly. |

 114. Itamar Serpa Fernandes

  27 października 2017 at 23:50

  Hi there, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing facts, that’s in fact fine, keep up writing.|

 115. Lélio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 01:15

  Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 116. Lelio Junior

  28 października 2017 at 02:26

  Hey there, You’ve performed a fantastic job. I will certainly digg it and for my part suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.|

 117. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 03:38

  This is the perfect website for anybody who wishes to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been discussed for a long time. Excellent stuff, just wonderful!|

 118. Lelio Vieira Carneiro

  28 października 2017 at 04:54

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 119. Lelio Junior

  28 października 2017 at 06:12

  I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this information So i am happy to show that I have a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most no doubt will make certain to do not disregard this web site and provides it a glance on a constant basis.|

 120. Itamar Serpa Fernandes

  28 października 2017 at 09:21

  Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!|

 121. Carlos Eduardo Veiga

  28 października 2017 at 18:05

  What’s up, this weekend is good in support of me, for the reason that this moment i am reading this great educational post here at my residence.|

 122. home security alarms

  1 listopada 2017 at 01:01

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure
  whether this post is written by him as no one else know such detailed about my
  trouble. You’re wonderful! Thanks!

 123. website admin

  2 listopada 2017 at 00:08

  Howdy would you mind letting me know which
  hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different
  browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you suggest a good internet hosting provider at
  a honest price? Kudos, I appreciate it!

 124. timex watch

  3 listopada 2017 at 10:52

  I got this web site from my friend who informed me concerning
  this site and at the moment this time I am visiting this site and
  reading very informative articles or reviews at
  this time.

 125. quality security devices

  3 listopada 2017 at 18:36

  Hey there! Someone in my Facebook group shared this website
  with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Outstanding blog and brilliant design.

 126. cell phone numbers lookup

  7 listopada 2017 at 00:32

  I am not positive where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time finding out more or figuring out more.
  Thanks for great info I used to be on the lookout for this information for my
  mission.

 127. rockndata.net

  8 listopada 2017 at 23:24

  I know this web site gives quality depending content and additional data, is there any other website which offers
  these information in quality?

 128. Itamar Serp

  11 listopada 2017 at 07:45

  I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my own personal blog and want to find out where you got this from or what
  the theme is called. Cheers!

 129. Maximo

  11 listopada 2017 at 14:24

  Hello, Neat post. There’s a problem along with your site in internet explorer, may check this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a
  huge element of people will miss your wonderful
  writing due to this problem.

 130. temp.iraph-studios.com

  11 listopada 2017 at 20:48

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up
  and the rest of the website is extremely good.

 131. Lelio Vieira Carneiro Junior

  12 listopada 2017 at 07:52

  Hello there! This article could not be written much better!

  Reading through this article reminds me of my previous
  roommate! He constantly kept talking about this.

  I most certainly will send this article to him.
  Fairly certain he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

 132. http://www.autogm.it

  12 listopada 2017 at 17:34

  I do not even know how I ended up right here, but I thought this put up was
  good. I don’t recognize who you are but certainly you are going to a famous blogger in case you are not already.

  Cheers!

 133. tercio borlenghi jr

  13 listopada 2017 at 08:16

  I think the admin of this web page is genuinely working
  hard for his web page, as here every stuff is quality based information.

 134. timex watches make

  14 listopada 2017 at 00:09

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your site offered us with helpful info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community might be thankful to you.

 135. asbestos study

  14 listopada 2017 at 19:49

  I couldn’t refrain from commenting. Very well
  written!

 136. home security cameras installation

  15 listopada 2017 at 17:25

  To secure you and your family from damage?

 137. honningvineriet.dk

  17 listopada 2017 at 08:34

  I visited several sites but the audio quality for audio songs present
  at this web site is genuinely excellent.

 138. tips2trick.ga

  18 listopada 2017 at 04:53

  It’s the best time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I could I want to recommend you some interesting
  things or advice. Maybe you could write next articles regarding this article.
  I desire to learn even more things approximately it!

 139. Leola

  21 listopada 2017 at 00:49

  I’ve been surfing online more than 3 hours these days,
  yet I never discovered any fascinating article like yours.
  It’s pretty price enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the web might
  be a lot more useful than ever before.

 140. cell phone numbers lookup

  21 listopada 2017 at 16:17

  Hello! Someone in my Facebook group shared this site
  with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Fantastic blog and fantastic style and design.

 141. Fiona

  5 grudnia 2017 at 23:54

  What’s up to every one, the contents present at this web
  page are genuinely amazing for people experience, well, keep up the good
  work fellows.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra