Felieton

Mocą którego królestwa? – Ruch Wiary i Toronto Blessing

 W ostatnich latach niepokój budzi wzrost wpływów duchowości wywodzącej się z tzw. wydarzenia Toronto Blessing. Wątpliwe praktyki wnikają do wspólnot katolickich, siejąc spustoszenie duchowe.

Od kilku lat również w Polsce coraz bardziej narasta problem „protestantyzacji” Kościoła Katolickiego przez amerykańskie kościoły protestanckie, które biorą swój początek w Ruchu Wiary i przebudzeniu nazwanym Toronto Blessing. Aby zrozumieć niebezpieczeństwo płynące z tej wątpliwej duchowości, przyjrzyjmy się korzeniom i historii Ruchu Wiary.

Ruch Wiary można określić jako niezorganizowaną grupę, która nie posiada konkretnej daty założenia. Filozofia tej grupy jest powiązana z gnozą. Gnoza (poznanie, wiedza) – forma świadomości religijnej, powstała w II w. po Chrystusie jako ruch intelektualno-religijny, zaznacza wartość wiedzy (ezoterycznej) jako narzędzia prowadzącego do samozbawienia. Człowiek przedstawiony jest jako pogrążony we śnie. Konieczne jest przebudzenie, które uważane jest za poznanie prawdy o swoim duchowym powołaniu. Gnoza jest zlepkiem różnych poglądów, wierzeń i praktyk zawartych w wierzeniach staropogańskich; ma charakter antychrześcijański oraz stanowi źródło wielu sekt. Ta duchowa, śmiertelna choroba szerzy się na całym świecie w różnych płaszczyznach życia i formach.
Za nowożytnego myśliciela Ruchu Wiary uważa się E.W. Kenyona, który w swojej filozofii próbował połączyć elementy starożytnych duchowości New Age z nauczaniem chrześcijańskim. Niemożliwym jest połączyć doktrynę New Age z nauczaniem Pana Jezusa, które jest przekazywane przez Kościół katolicki. Sprzeczność ta istnieje już u podstaw całej filozofii New Age. Zdaniem zwolenników Nowej Ery, okres Ryb (czyli chrześcijaństwa) zakończył się w 2012 r. i rozpoczęła się Era Wodnika, czyli New Age. Światowy ruch New Age jest mieszanką wschodniej duchowości i praktyk okultystycznych. Nurt ten wyrósł na gruncie Towarzystwa Teozoficznego w drugiej połowie XX w., założonego w 1875 r. przez Rosjankę Helenę Bławatską (1831-1891) (gnostyczkę, medium spirytystyczne, członka loży masońskiej, wydawcę Magazynu Teozoficznego „Lucifer”) zafascynowaną buddyzmem i hinduizmem. Wielu ideologów New Age inspiracje czerpało z seansów spirytystycznych, podczas których duchy dyktowały im treści fundamentalne dla całego ruchu.
Ruch New Age zakłada uniwersalizm religijny, w którym Bóg jest człowiekowi potrzebny wyłącznie do tego, aby ten sam mógł stać się bogiem i posiąść tajemną wiedzę oraz moc. Nie głosi Trójjedynego, osobowego Boga. Bóg New Age przedstawiany jest jako energia; bóg i świat tworzą jedną nierozłączną, nawzajem przenikającą się istotę. Założenie to jest sprzeczne z chrześcijaństwem, które naucza: Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma obok Mnie żadnego boga (Pwt 32,39). W tym uniwersalizmie nie jest ważne, w jakiego boga wierzymy, ponieważ „różne są drogi do zbawienia”
Życie doczesne jest walką pomiędzy Królestwem Bożym i królestwem szatana. Nie istnieje nic po środku. Zatem jakakolwiek próba połączenia ze sobą rzeczywistości tych dwóch królestw jest niemożliwa i stoi w opozycji do nauczania Kościoła katolickiego. Jakiekolwiek próby zrównania ze sobą tych dwóch rzeczywistości duchowych śmiało można określić kłamstwem złego ducha, który wie, że aby zwieść człowieka, wystarczy zmętnić wyznawanie wiary w Duchu i Prawdzie (por. J 4, 21).
Po nieco dłuższym ale koniecznym wprowadzeniu przyjrzyjmy się, jaką postać duchy zwodzenia przybrały w rzekomym wylaniu „Ducha Świętego” w Toronto, które oparte jest na nauczeniu Ruchu Wiary. W tym opracowaniu problem chcę omówić na przykładzie trzech osób, które obecnie mają największy wpływ w Polsce na rozprzestrzenianie się nauczanie Ruchu Wiary, a są to: Randy Clark, Bill Johanson i Heidi Baker.
W latach 90-tych w świecie zielonoświątkowym głośno było o zborze kościoła Vinyard z Lotniska w Toronto w Kanadzie, wyrzuconego potem ze Wspólnoty Vinyard. Na lotnisku Toronto miało miejsce rzekome wylanie „Ducha Świętego”. Wydarzeniu nadano później nazwę Toronto Blessing. W styczniu 1994 roku, podczas kazania, pastor kościoła zielonoświątkowego, Randy Clark dał świadectwo wylania na niego „Ducha Świętego”: dostąpił tzw. pijaństwa Duchem Świętym oraz miał niekontrolowane napady śmiechu. W odpowiedzi na jego świadectwo, zgromadzeni pod rzekomą mocą Ducha Świętego zaczęli wydawać dziwne dźwięki, padać do tyłu jak porażeni prądem, warczeć, tańczyć, trząść się, wydawali odgłosy zwierząt, lub nieludzkie ryki. tzw. duchowego rodzenia, wszyscy łącznie z kaznodziejami byli napełniani tzw. świętym śmiechem. Stany ludzi można porównać do transu lub hipnozy. Zjawiska te przypisywano działaniu Ducha Świętego. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na tzw. zjawisko animalizacji inaczej uzwierzęcenia, czyli nadanie ludziom cech zwierzęcych. Rodzi się pytanie, czy Duch Boży poniżyłby człowieka, koronę stworzenia, obdarowanego darem wolności i rozumu do poziomu zachowania zwierząt? Osobiście uważam, że jest to kpina złego ducha ze skarbu, który Bóg ukrył w glinianych naczyniach (por. 2 Kor 4,7).
Przyglądając się zjawiskom Toronto można je porównać ze zjawiskami w chińskim ruchu okultystycznym Qigong, z okultystyczną praktyką uzdrawiania Franza Mesmera oraz z manifestacjami podczas hinduistycznego przebudzenia Kundalini. Tego typu przejawy znajdują się w niemal wszystkich tekstach New Age na całym świecie, jednakże ani raz nie wspomina o nich Pismo Święte ani Tradycja Kościoła. Wszystkie takie doświadczenia opierają się na poddaniu i otworzeniu na moc, którą posługuje się guru. Pozostaje zadać pytanie, czy to przypadek, że manifestacje związane z demonicznym przebudzeniem Kundalini są praktycznie identyczne, jak w Toronto? I czy to przypadek, że również zjawisko wylania „Ducha Świętego” nazywane jest potocznie „przebudzeniem”?
Przebudzenie Kundalini w hinduizmie symbolicznie jest przedstawiane w postaci pnącego się w górę węża. „Wąż” – energia ustawiona wzdłuż kręgosłupa, która uaktywnia się wraz z otwarciem czakr i tzw. w okultyzmie trzeciego oka. Techniki te wykorzystywane są m.in. w jodze i technikach energoterapii. Biorąc pod uwagę, że wąż w Piśmie Świętym symbolizuje największego wroga ludzkości, szatana, porównując podobieństwa miedzy Toronto a zjawiskami New Age powinno zachować się szczególną ostrożność i unikać spotkań, które mogą mieć choćby odrobinę wspólnego z Przebudzeniem Toronto.
Zjawisko wylania „Ducha Świętego” wiąże się z namaszczeniem przez lidera. Tutaj znowu pojawiają się punkty styczne z gnozą. Ujęcie gnostyczne nazywa to zjawisko „namaszczeniem mocą”. I na tej płaszczyźnie pojawia się problem dotykający Pierwszego Przykazania Dekalogu. Żaden człowiek nie posiada mocy, moc pochodzi wyłącznie od Pana Boga. Tutaj znajduje się cały problem gnozy charyzmatycznej, wielu słów poznania, prorokowania i uzdrawiania, co bardzo często jest manipulowane. W sposób niezauważony umniejsza się znaczenie sakramentu bierzmowania w miejsce namaszczenia „Duchem Świętym”, które jest konieczne według wielu liderów do tego, aby penitent otrzymał Ducha Świętego. Bardzo często w konferencjach można spotkać się tezą, że dowodem na otrzymanie Ducha Bożego jest dar modlitwy językami. Jest to sprzeczne z Pismem Świętym. Święty Paweł jasno mówi, że na różnoraki sposób ludzie są obdarowani (por. 1 Kor 12,8-11). Dlatego też dar języków nie jest wyznacznikiem działania Ducha Świętego w człowieku. Bóg rozdaje swoje dary jak chce i komu chce.
W nauczaniu Ruchu Wiary i licznych publikacjach często można spotkać określenia: Ogień z nieba, namaszczenie ogniem, tunele ognia itd. Przez ten ruch głoszona jest również tzw. ewangelia sukcesu, w wielu aspektach sprzeczna z Ewangelią Jezusa. Ewangelia sukcesu skupia się na zdrowiu i dobrobycie. Głównym tematem spotkań jest posługa uzdrawiania. Ludzie bardzo często skupiają się na darze zdrowia, umniejszając tym samym jego Darczyńcę. Jest to „ewangelia”, w której głoszeniu pomija się cierpienie, aspekt grzechu, żalu za grzechy i konieczność nawrócenia. Jest subtelne, ale brzemienne w skutkach zwiedzenie pod przykrywką Ewangelii. Ten tok myślenia dla wielu osób jest wygodny, bo wydawałoby się, że zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny i stwarza fałszywy obraz dobrobytu. W Apokalipsie świętego Jana możemy przeczytać symboliczny opis zwiedzenia ludzkości na końcu czasów, który adekwatnie opisuje czynione znaki oraz mowę ewangelii sukcesu: Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią sprawuje;
ona sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której śmiertelna rana została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet na jej rozkaz ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła (Ap 13,11-14).

Pastor Randy Clark gościł w Polsce w czerwcu tego roku, modlił się nad ludźmi i udzielał im namaszczenia. Niestety, nie tylko on w naszym kraju pełni taką posługę. Z jego rąk namaszczenie przyjęli Bill Johanson, pastor wspólnoty zielonoświątkowej Bethel Church, i Heidi Baker, misjonarka w Afryce. Z udziałem tych osób organizowane są spotkania modlitewne i konferencje.

Randy Clark
Najpierw przyjrzyjmy się postaci Billa Johansona i Bethel Church. Brał on udział w Toronto Blessing w 1995 roku i otrzymał tam namaszczenie. Rok później wraz z żoną Beni wrócili do wspólnoty Bethel w Redding posługiwać jako pastorzy. W 1998 roku uruchomili szkołę biblijną Bethel School of Supernatural Ministry, aby kształcić ludzi przebudzonych do służby. Johnson naucza, pisze książki, organizuje spotkania modlitewne, podczas których wydarzają się nadprzyrodzone zjawiska. Wspiera takie osoby jak: Todd Bentley, Heidi Baker czy Benny Hinn. Wiele jego wypowiedzi stoi w opozycji do Słowa Bożego i nauczania Kościoła Katolickiego. Jedną z największych jego herezji jest zanegowanie boskiej natury Jezusa:
Czynił cuda i znaki jako człowiek we właściwym stosunku do Boga (…) nie jako Bóg. Jeśli On czynił cuda ponieważ był Bogiem, to byłoby nieosiągalne dla nas (When Heaven Invades Earth) str. 29. Na portalu społecznościowym Facebook 9 sierpnia 2012 r. umieścił także taki oto wpis: Gdyby Jezus Chrystus dokonał swoich ziemskich cudów jako Bóg, byłbym zdumiony. Ale jeśli dokonał ich jako człowiek zależny od Boga, to jestem zmuszony Go naśladować. Tak więc widzimy, że nauczanie Billa Johansona mija się z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Prawdą Objawioną.
Wspólnota Bethel Church swoimi korzeniami sięga heretyckiego Ruchu Wiary oraz głosi ewangelię sukcesu. Ruch proroczy stopniowo przestaje czytać Pismo Święte twierdząc, że potrzebujemy dziś świeżych słów od Pana, a samo Słowo Boże nie wystarcza, aby mieć pełną relację z Bogiem. Występuje notoryczna manipulacja Słowem Bożym tzn. jest Ono używane wówczas, kiedy wspólnota chce potwierdzić swój obrany kierunek, a pomijane, kiedy stoi do niego w sprzeczności. W Bethel Church zaczęto stawiać swoją relację ponad Pismem Świętym, co identyfikuje się z koncepcją Objawionych Synów Bożych, stawiających się w roli nad-chrześcijan.

Odrzucającą praktyką spotykaną w Bethel jest zdobywanie namaszczenia zwanego „grave sucking”, polegające na kładzeniu się na groby ludzi, którymi Bóg się wcześniej posługiwał i czerpaniu z nich energii. Zakłada się, że udając się na groby zmarłych świętych i wysysając czy chwytając dla siebie ich namaszczenie, mogą zrobić szybszy postęp w działaniu w duchowej mocy. Jest to błąd, który powstaje wskutek wykrzywienia starotestamentowego tekstu. Zdarzyło się raz, że dwóch mężczyzn dokonywało pochówku innego. Gdy zobaczyli pędzących na nich Moabitów, chcąc szybko uciec, wrzucili martwego człowieka w pobliże grobu Eliasza. Ku ich zdumieniu odbił się żywy po dotknięciu kości Eliasza (por. 2 Krl 13:20-21).

Kolejną osobą, która gości w naszym kraju jest Heidi Baker, która również otrzymała namaszczenie z rąk Randy’ego Clarka. Podobnie jak Bill Johnson, głosi ewangelię sukcesu i nauczanie Ruchu Wiary. Oglądając nagrania w internecie z udziałem tej pani, można zobaczyć dziwne manifestacje, jak również ją samą tarzającą się po ziemi, śmiejącą się i bełkoczącą dziwne słowa pod rzekomym wpływem Ducha Świętego.

Patrząc na postać Heidi Baker, można ulec zachwytowi jej służby bliźniemu, jednak niepokojące są fakty przedstawiające jej zachowanie podczas modlitw i konferencji. Na swoich spotkaniach Heidi Baker zachęca do nakładania rąk na głowę innych w celu namaszczania kolejnych osób. Na jednym ze spotkań podchodzi do chłopaka i kładzie rękę na jego głowę, na skutek czego zaczyna on przeraźliwie jęczeć, krzyczeć i wić się po podłodze jak wąż. Są ludzie, którym demon nie przeszkadza czynić dużo dobrego, gdyż dobro, którego dokonują, służy mu, aby wprowadzić w błąd! (o. Lallemant)

Wielokrotnie zdarza się, że w wypowiedziach Heidi wspomina o mocarnych doświadczeniach z bogami, mówi, aby słuchać swoich bogów i przykazań bogów. Widać, że dodawanie spółgłoski s na końcu słów God (Bóg) i tworzenie liczby mnogiej bogowie (ang. gods) nie jest przypadkowe lecz celowe. Opowiada o spektakularnych uzdrowieniach, rozmnożeniach jedzenia, a nawet wskrzeszeniach, których wyszkoleni przez nią pastorzy mieli dokonać ponad pięćdziesiąt. Oczywiście, żadne z tych cudownych uzdrowień czy wskrzeszeń nie zostało udokumentowane medycznie. W tym miejscu warto zapoznać się z dokumentem Kongregacji Nauki Wiary Instrukcja na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga.
Pismo Święte ostrzega nas: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami (Mt 7, 15). Jak widać z powyższego opracowania, nie każdy kto mówi do Pana Jezusa Panie, Panie jest Jego sługą (por. Mt 7, 21-23). Dlatego też zachowajmy szczególną ostrożność względem osób, które modlą się nad nami i głoszą. Należy zawsze pamiętać, że jeżeli do szklanki wody, nawet najlepszej, dodamy kroplę trucizny, to cała staje się trucizną. Na płaszczyźnie charyzmatycznej działa bardzo wiele osób zakorzenionych w nauczaniu Ruchu Wiary i czerpiących inspirację od wspomnianych osób. Zanim zaufamy komuś, sprawdźmy z jakiej studni czerpie. Czy nie jest to przypadkiem zatrute źródło. A odpowiadając im Jezus rzekł: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą (Mt 24, 4-5).
Anna Kuraś
Źródło: walczymyozyciewieczne.blogspot.com

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

147 komentarzy

147 Komentarzy

 1. podolak

  17 października 2017 at 08:41

 2. Soroka

  17 października 2017 at 12:06

  Ludzie! Po co tyle słów?
  Człowiek nie znający prawdy (rzeczywistości), nie ma żadnego oparcia. Porusza się w swoich rozumowaniach jak ślepy. Nie potrafi niczego zweryfikować. Jego wierzenia są oparte na jego odczuciach. Jest człowiekiem oderwanym od podstawy, po której może się pewnie poruszać. Takiemu człowiekowi nie da się niczego wytłumaczyć, bo jego logika funkcjonuje w fikcji.
  Pan Bóg dlatego takim stworzył ten świat i dał człowiekowi takie potrzeby, aby one zmuszały go do poznawania prawdy.
  Optymalnymi warunkami, umożliwiającymi człowiekowi poznawanie prawdy, są warunki oparte na sprawiedliwości, czyli na Prawie Bożym, czyli na Dekalogu.
  Diabeł, który obecnie szaleje na świecie, ze wszystkich sił stara się te warunki zniweczyć i przez ludzi mu oddanych, stara się z ludzi zrobić zwierzątka żyjące w klatkach (blokach), jedzących kit podawany im w marketach i podstawiających swoje głowy pod różne media, czyli wylewy wszelkiej kloaki intelektualnej, aby wyznawali to co powyżej opisano.
  Wszelkimi siłami odbiera się ludziom ostatnie pola wolności, którymi są prywatne domy na działkach i możliwość realizowania tam swojej woli na własną odpowiedzialność. Nie można na razie sobie bez zezwolenia wyciąć swojego drzewa i krzewu, a co będzie dalej?

 3. Hania

  17 października 2017 at 16:18

  Wystarczy spojrzeć na Heidi Baker

  https://gloria.tv/video/kipnaNoLAAGP47NZJeJTJfaxS

  Ta kobieta jest opętana i tyle w temacie.

 4. Hania

  17 października 2017 at 16:21

  Dlaczego fotografuje się z nią znany stadionowy ” charyzmatyk” Marcin Zieliński?
  I co na to JE, szczególnie ci, którzy otwierają dla niego kościoły i spędzają do nich niewinną młodzież?!?
  … że nie wspomnę o przodujących w tym cyrku jezuitach, bo sama już nie wiem czy zakon ten jest jeszcze katolicki?
  I czy jest już poza kościołem?

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1206871542677660&set=a.521889361175885.121180.100000644769355&type=3&theater

 5. Wiktor

  17 października 2017 at 22:17

  Do artykułu wkradł się błąd. Mianowicie 2 Krl 13.20-21 nie mówi o grobie Eliasza, lecz Elizeusza. Eliasz został wzięty do nieba.

 6. MAGA

  18 października 2017 at 09:30

  Why visitors still make use of to read news papers when in this technological globe all is existing on web?|

 7. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:52

  hello!,I really like your writing so so much! share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I require a specialist in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to look you. |

 8. Grupo Serval escandalo

  19 października 2017 at 09:19

  Can you tell us more about this? I’d like to find out more details.|

 9. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  19 października 2017 at 11:48

  Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are pleasant in support of new visitors.|

 10. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 14:16

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept|

 11. Itamar Serp

  19 października 2017 at 16:26

  I feel this is one of the most important info for me. And i’m happy reading your article. However should statement on few general things, The web site taste is perfect, the articles is truly nice : D. Excellent activity, cheers|

 12. Umanizzare

  19 października 2017 at 18:35

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!|

 13. Grupo Serval presídios

  19 października 2017 at 20:46

  Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 14. Lelio Vieira Carneiro Junior

  19 października 2017 at 22:43

  Attractive portion of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get actually loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I fulfillment you access constantly fast.|

 15. Umanizzare

  20 października 2017 at 02:36

  Thanks , I’ve just been looking for info about this subject for a long time and yours is the greatest I have came upon so far. But, what concerning the conclusion? Are you certain about the source?|

 16. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  20 października 2017 at 05:15

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that „perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Chrome. Superb Blog!|

 17. Itamar Serpa Fernandes

  20 października 2017 at 07:49

  I will right away grasp your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognise in order that I could subscribe. Thanks.|

 18. Lelio Junior

  20 października 2017 at 10:27

  Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 19. Lelio Vieira Carneiro

  20 października 2017 at 12:58

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.|

 20. Itamar Serp

  20 października 2017 at 15:28

  Appreciate the recommendation. Let me try it out.|

 21. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  20 października 2017 at 23:44

  I do not even understand how I ended up right here, but I assumed this post was once good. I do not realize who you are however definitely you’re going to a well-known blogger should you are not already. Cheers!|

 22. Umanizzare

  21 października 2017 at 08:21

  I’m extremely inspired along with your writing talents as neatly as with the format for your blog. Is this a paid subject or did you modify it your self? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to look a great blog like this one today..|

 23. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  21 października 2017 at 17:13

  I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the superb works guys I’ve included you guys to blogroll.|

 24. Egli Diana Pinto

  22 października 2017 at 01:51

  Very shortly this website will be famous amid all blogging and site-building people, due to it’s nice articles|

 25. Itamar Serp

  22 października 2017 at 10:39

  Thanks for every other great post. The place else could anyone get that kind of info in such a perfect method of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.|

 26. Umanizzare presídios

  22 października 2017 at 19:43

  Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back later on. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice holiday weekend!|

 27. Luiz Gastão Bittencourt

  23 października 2017 at 04:58

  Your method of describing everything in this piece of writing is in fact pleasant, every one be able to without difficulty understand it, Thanks a lot.|

 28. Carlos Eduardo Veiga

  23 października 2017 at 14:19

  I think that what you posted was actually very reasonable. But, what about this? what if you wrote a catchier title? I ain’t suggesting your content isn’t solid., but what if you added a title that grabbed people’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You might peek at Yahoo’s front page and watch how they write news headlines to get people to open the links. You might try adding a video or a related picture or two to get people excited about what you’ve got to say. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.|

 29. Umanizzare presídios

  24 października 2017 at 00:53

  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks|

 30. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  24 października 2017 at 09:50

  It’s great that you are getting ideas from this post as well as from our argument made at this time.|

 31. Lelio Vieira Carneiro

  24 października 2017 at 19:50

  Hi there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and in my opinion suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.|

 32. tercio borlenghi jr

  25 października 2017 at 05:08

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.|

 33. Dadado Veig

  25 października 2017 at 14:50

  Hello to every single one, it’s in fact a good for me to go to see this web page, it consists of priceless Information.|

 34. Lelio Junior

  25 października 2017 at 20:05

  It is the best time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve read this submit and if I may I wish to recommend you few interesting issues or advice. Maybe you can write next articles regarding this article. I desire to read even more things approximately it!|

 35. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 21:16

  I got this site from my pal who told me about this web site and now this time I am visiting this web site and reading very informative articles at this time.|

 36. Lélio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 22:27

  I needed to thank you for this excellent read!! I certainly loved every bit of it. I have you bookmarked to look at new stuff you post…|

 37. Lélio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 23:41

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Thank you!|

 38. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  26 października 2017 at 00:32

  I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers except this piece of writing is truly a good paragraph, keep it up.|

 39. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 00:50

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for %keyword%|

 40. Lelio Junior

  26 października 2017 at 02:01

  Every weekend i used to pay a visit this website, because i wish for enjoyment, since this this web site conations actually fastidious funny material too.|

 41. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 03:21

  It’s very straightforward to find out any matter on web as compared to books, as I found this piece of writing at this web page.|

 42. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 04:41

  I will immediately clutch your rss as I can’t in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognise in order that I could subscribe. Thanks.|

 43. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 05:58

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks|

 44. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 07:10

  hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.|

 45. Lelio Junior

  26 października 2017 at 08:23

  Thank you, I’ve recently been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I have came upon till now. But, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the supply?|

 46. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 09:37

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%|

 47. Lelio Junior

  26 października 2017 at 10:54

  It’s the best time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve learn this submit and if I could I want to suggest you few fascinating things or advice. Perhaps you can write subsequent articles relating to this article. I desire to read more issues approximately it!|

 48. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  26 października 2017 at 11:03

  After going over a handful of the articles on your website, I seriously like your technique of blogging. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know what you think.|

 49. Lelio Junior

  26 października 2017 at 12:13

  It’s really a nice and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 50. Lelio Junior

  26 października 2017 at 13:35

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.|

 51. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 14:56

  It’s remarkable to go to see this website and reading the views of all friends about this post, while I am also keen of getting know-how.|

 52. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 16:13

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your website. It appears as though some of the text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Kudos|

 53. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 17:29

  Every weekend i used to go to see this site, as i want enjoyment, since this this web site conations truly good funny information too.|

 54. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 18:41

  Wonderful website. A lot of helpful information here. I’m sending it to several buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!|

 55. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 19:54

  My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!|

 56. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 21:05

  Currently it appears like Expression Engine is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?|

 57. Itamar Serp

  26 października 2017 at 21:23

  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 58. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 22:17

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid different customers like its helped me. Great job.|

 59. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 23:31

  I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 60. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 01:58

  Very nice article, just what I needed.|

 61. Lelio Junior

  27 października 2017 at 03:16

  I always emailed this blog post page to all my associates, since if like to read it then my contacts will too.|

 62. Lelio Junior

  27 października 2017 at 04:39

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d really appreciate it.|

 63. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 06:00

  There is certainly a lot to find out about this topic. I like all the points you made.|

 64. Egli Diana Pinto

  27 października 2017 at 07:18

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!|

 65. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 08:28

  Hi, I believe your blog could possibly be having internet browser compatibility problems. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!|

 66. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 09:41

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!|

 67. Lelio Junior

  27 października 2017 at 10:59

  Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

 68. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 12:18

  If you would like to grow your know-how simply keep visiting this web site and be updated with the most recent news update posted here.|

 69. Lelio Junior

  27 października 2017 at 13:35

  Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just nice and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.|

 70. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 14:53

  It’s actually a great and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.|

 71. Lelio Junior

  27 października 2017 at 16:07

  I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.|

 72. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 17:18

  whoah this blog is wonderful i like reading your posts. Stay up the great work! You already know, a lot of people are hunting around for this info, you could help them greatly. |

 73. Grupo Coral

  27 października 2017 at 17:35

  Quality posts is the crucial to be a focus for the viewers to visit the website, that’s what this website is providing.|

 74. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 18:28

  Hello every one, here every one is sharing these kinds of familiarity, so it’s fastidious to read this web site, and I used to pay a visit this weblog daily.|

 75. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 19:37

  hi!,I really like your writing so a lot! proportion we keep up a correspondence more about your article on AOL? I require a specialist on this space to resolve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you. |

 76. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 21:57

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you|

 77. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 23:09

  Howdy would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!|

 78. Lélio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 00:19

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and brilliant style and design.|

 79. Lelio Vieira Carneiro

  28 października 2017 at 01:28

  That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article!|

 80. Lélio Vieira Carneiro Junio

  28 października 2017 at 02:31

  Good answer back in return of this issue with firm arguments and explaining all regarding that.|

 81. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 02:39

  Hello! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Thanks!|

 82. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 03:51

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 83. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 06:27

  Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!|

 84. Carlos Eduardo Veiga

  28 października 2017 at 20:47

  Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world everything is existing on web?|

 85. Umanizzare presidios

  29 października 2017 at 04:18

  Hi! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 86. Carlos Eduardo Veiga

  29 października 2017 at 12:44

  Hi there to all, the contents present at this web page are truly awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.|

 87. Carlos Eduardo Veiga

  29 października 2017 at 21:11

  Hi there to all, the contents present at this web page are truly amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.|

 88. Itamar Serp

  30 października 2017 at 05:50

  I just like the valuable info you provide for your articles. I will bookmark your blog and check once more right here regularly. I’m rather sure I’ll be informed plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!|

 89. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  30 października 2017 at 15:36

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.|

 90. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  31 października 2017 at 01:01

  Thanks for finally writing about > %blog_title% < Loved it!|

 91. Lelio Vieira Carneiro

  31 października 2017 at 10:33

  I’m not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.|

 92. Umanizzare

  31 października 2017 at 20:57

  It’s awesome to go to see this web site and reading the views of all mates about this piece of writing, while I am also zealous of getting know-how.|

 93. home renovation

  31 października 2017 at 22:14

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable info to work on.
  You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 94. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  1 listopada 2017 at 06:04

  This information is invaluable. How can I find out more?|

 95. adt security

  1 listopada 2017 at 08:14

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me
  out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 96. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  1 listopada 2017 at 15:35

  I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 97. Grupo Serval presidios

  2 listopada 2017 at 02:12

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Bless you|

 98. Carlos Eduardo Veiga

  2 listopada 2017 at 12:38

  I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays.|

 99. Umanizzare

  2 listopada 2017 at 22:55

  You could definitely see your enthusiasm within the article you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.|

 100. Itamar Serpa Fernandes

  3 listopada 2017 at 08:59

  Hi there, I found your website by the use of Google even as searching for a comparable topic, your website came up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 101. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  3 listopada 2017 at 19:51

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.|

 102. domain registration

  4 listopada 2017 at 00:16

  I do not even know how I ended up here, but I
  thought this post was good. I do not know who
  you are but certainly you are going to a famous
  blogger if you are not already 😉 Cheers!

 103. Grupo Serval escandalo

  4 listopada 2017 at 10:37

  Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thanks for supplying this info.|

 104. Egli Diana Pinto

  5 listopada 2017 at 00:18

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.|

 105. website design

  5 listopada 2017 at 02:17

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but,
  I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for
  your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog
  and I look forward to seeing it expand over time.

 106. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  5 listopada 2017 at 10:35

  Hello, Neat post. There’s a problem along with your site in internet explorer, would test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a huge section of people will miss your fantastic writing due to this problem.|

 107. asbestos spores

  5 listopada 2017 at 11:13

  I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles
  or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo
  I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to exhibit that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I so much certainly will make certain to don?t put out
  of your mind this website and provides it a glance on a continuing basis.

 108. Umanizzare

  5 listopada 2017 at 21:43

  This excellent website certainly has all the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask. |

 109. Umanizzare

  6 listopada 2017 at 07:57

  Appreciate this post. Let me try it out.|

 110. Itamar Serpa Fernandes

  6 listopada 2017 at 19:10

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web page is in fact fastidious.|

 111. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  7 listopada 2017 at 05:36

  You are so cool! I do not think I’ve truly read through anything like this before. So nice to discover someone with a few original thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality!|

 112. Carlos Eduardo Correa da Veig

  7 listopada 2017 at 17:26

  I got this web page from my buddy who shared with me about this web page and now this time I am visiting this website and reading very informative articles or reviews at this time.|

 113. domain registrar

  7 listopada 2017 at 19:27

  My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.
  This publish actually made my day. You can not imagine
  simply how so much time I had spent for this info! Thank you!

 114. Tod

  8 listopada 2017 at 06:10

  Hello, this weekend is pleasant in support of me, since
  this point in time i am reading this enormous informative article here at my home.

 115. Grupo Coral presidios

  8 listopada 2017 at 14:49

  Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.|

 116. pron best

  8 listopada 2017 at 18:36

  AjvHSV It?s actually a nice and useful piece of information. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 117. tercio borlenghi junior

  8 listopada 2017 at 22:04

  Wow! At last I got a weblog from where I be able to actually take valuable data regarding my study and knowledge.|

 118. Egli Diana Pinto

  9 listopada 2017 at 01:19

  Right here is the perfect site for everyone who hopes to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been discussed for decades. Great stuff, just wonderful!|

 119. Grupo Coral fraude

  9 listopada 2017 at 08:49

  Can you tell us more about this? I’d want to find out more details.|

 120. Dadado Veig

  9 listopada 2017 at 11:50

  Greetings, There’s no doubt that your web site could be having browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!|

 121. Luiz Gastão Bittencourt

  9 listopada 2017 at 19:37

  Hi, yeah this piece of writing is in fact fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.|

 122. Grupo Coral fraude

  9 listopada 2017 at 22:03

  I’m curious to find out what blog platform you have been working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations?|

 123. find asbestos inside

  10 listopada 2017 at 02:44

  Great article! That is the kind of info that are meant to be shared
  around the web. Shame on the search engines for not positioning this post upper!

  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 124. Carlos Eduardo Veiga

  10 listopada 2017 at 05:58

  Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to make a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.|

 125. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  10 listopada 2017 at 08:10

  What’s up friends, nice article and good urging commented here, I am truly enjoying by these.|

 126. Aundrea

  10 listopada 2017 at 14:04

  Keep on working, great job!

 127. home security systems reviews australia

  11 listopada 2017 at 05:41

  Can you carve out gliding courtyard doorway in the house?

 128. website design

  12 listopada 2017 at 00:19

  Normally I do not read article on blogs, however I wish
  to say that this write-up very pressured me
  to take a look at and do it! Your writing
  style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 129. Itamar Serp

  12 listopada 2017 at 09:52

  Hi to all, it’s actually a fastidious for me to pay a quick visit this web site,
  it consists of important Information.

 130. Dadado Veig

  12 listopada 2017 at 11:10

  I pay a visit everyday some sites and sites to read posts, but this web site offers feature based articles.

 131. www.cosl.com.sg

  12 listopada 2017 at 11:35

  I think the admin of this web page is really working hard
  in favor of his website, since here every information is quality based material.

 132. right timex look

  12 listopada 2017 at 21:10

  I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A small number of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 133. 383 head using specialist job easy on one explore.

 134. tercio borlenghi junior

  12 listopada 2017 at 21:45

  You really make it seem so easy with your presentation but I find
  this matter to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post,
  I’ll try to get the hang of it!

 135. home security camera systems

  13 listopada 2017 at 01:21

  To maintain your belongings in complete safety?

 136. http://rufilmmaker.org/blog/8700.html

  13 listopada 2017 at 17:55

  I’d like to find out more? I’d want to find out some additional information.

 137. timex watches make

  14 listopada 2017 at 07:38

  Somebody necessarily assist to make critically posts I’d state.

  This is the very first time I frequented your website page and up
  to now? I surprised with the analysis you made to create this actual submit incredible.
  Fantastic process!

 138. home security systems diy wireless review

  14 listopada 2017 at 21:07

  To keep family from damage?

 139. home security cameras installation

  15 listopada 2017 at 01:54

  Goods thinking about anyone you care about?

 140. Annie

  15 listopada 2017 at 02:26

  Undeniably believe that which you said. Your favorite
  justification appeared to be on the web the simplest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without
  having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 141. Hello there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.

  I’ll appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 142. Are you feeling these people to is often more safe and s inside your house?

 143. home security camera systems best buy

  15 listopada 2017 at 08:02

  Are you presently than needed and anyone you care
  about?

 144. Properties for sale in Dubai

  15 listopada 2017 at 18:52

  You ave made some good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 145. home security cameras

  16 listopada 2017 at 04:43

  Do you think concerned about anyone you care about?

 146. home security camera laws colorado

  16 listopada 2017 at 07:34

  Do you experience feeling people could be more attain in your house?

 147. sex toys vancouver

  17 listopada 2017 at 18:53

  Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra