Polskie organy administracji odmówiły dokonania transkrypcji ich zagranicznego aktu małżeństwa. Jakub i Dawid postanowili nie odpuszczać i z pomocą Kampania Przeciw Homofobii reprezentowaną przez Adam Kuczyński - Radca Prawny skierowali skargę do sądu. Choć Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił ich skargę to w uzasadnieniu do wyroku obalił mit art. 18 Konstytucji RP.

- chwalą się członkowie Kampanii Przeciwko Homofobii na swojej stronie.

"Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Sądu zgodzić można się ze Skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety. Z tego względu treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana. Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu."

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 2618/18):