Dla rodziców instytut Ordo Iuris przygotował „Przewodnik po prawach rodziców w szkole”. Przewodnik można ściągnąć ze strony:

https://www.kartarodzin.pl/

 

Ordo Iuris, przygotował też internetową też internetową petycję w obronie praw rodzin. „Uruchomiona petycja pozwala zażądać od każdego z prawie trzech tysięcy samorządów przyjęcia aktu zapewniającego ochronę praw przysługujących rodzinom”. Petycje można podpisać na stronie:

https://www.maszwplyw.pl/stawiam-na-jedna-karte-,93,k.html

 

Jak informuje Ordo Iuris „po szerokich konsultacjach społecznych, wraz z szeregiem organizacji rodzicielskich i prorodzinnych, zaprezentowana została Samorządowa Karta Praw Rodzin stanowiąca potwierdzenie najważniejszych konstytucyjnych zasad i praw. Współautorami Karty są Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, CitizenGo Polska, Fundacja Mamy i Taty, Ruch 4 Marca, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku, Stowarzyszenie „Dar Życia”, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci".

 

Według dr. Tymoteusza Zycha, członka zarządu i Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris „przyjęcie Karty przez władze samorządowe zapewni poszanowanie pierwszeństwa i autonomii rodziców w wychowaniu dzieci, zagwarantuje jawność współpracy szkół z organizacjami zewnętrznymi oraz konieczność uzyskania zgody rodziców na udział ich dzieci w kontrowersyjnych zajęciach dodatkowych. Po przyjęciu Karty samorząd nie będzie finansował z kieszeni podatników projektów uderzających w rodzinę. Dokument gwarantuje też rodzicom małych dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy opieki”.

 

Jak informuje Instytut „ważnym narzędziem, które Instytut Ordo Iuris proponuje rodzicom, jest także oświadczenie wychowawcze. Po jego otrzymaniu dyrektor szkoły powinien każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodzica na udział dziecka w kontrowersyjnych zajęciach. Do tej pory Instytut otrzymał wiele sygnałów od rodziców o składanych przez nich oświadczeniach, co pomogło w egzekwowaniu ich konstytucyjnych praw”.

 

Jak deklaruje mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris „każdy samorząd, każda grupa obywateli pragnąca wdrożenia Samorządowej Karty Praw Rodziny, może liczyć na wsparcie ekspertów Ordo Iuris w przygotowaniu uchwał, deklaracji i dokumentów wdrożeniowych dostosowanych do potrzeb i konkretnych uwarunkowań lokalnej społeczności”.

 

We wstępie do petycji Jerzy Kwaśniewski prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris stwierdził, że „od wielu tygodni dochodzi do działań wymierzonych w przyszłość Polaków i porządek prawny naszej Ojczyzny. Kolejne samorządy polskich miast przyjmują regulacje, które zagrażają konstytucyjnym prawom rodzin, w tym prawom rodziców i dzieci oraz podważają pozycję małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny”.

 

Zdaniem prezesa Ordo Iuris „najbardziej rażącym przykładem jest podpisana przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracja LGBT+, która zawiera szereg ideologicznych postulatów, w tym zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według standardów WHO. Zakłada ona również, że w biznesie i w obszarze administracji publicznej będą przyznawane preferencje ze względu na poparcie politycznych postulatów LGBT+ oraz same skłonności seksualne. Już wcześniej podobne rozwiązania zostały w węższym zakresie wprowadzone m.in. w Słupsku i Gdańsku, a aktualnie nad podobnymi rozwiązaniami pracują samorządy w Łodzi, Krakowie i Poznaniu”.

 

Według prezesa Ordo Iuris szkodliwe działania niektórych samorządów zmuszają Polaków do walki z tymi praktykami, w celu skutecznego oporu „eksperci Ordo Iuris przygotowali Samorządową Kartę Praw Rodzin, która stanowi najlepszą gwarancję ochrony polskiego porządku prawnego i uniwersalnych wartości, na których opiera się Konstytucja RP”.

 

Samorządowa Karta Praw Rodzin zobowiązuje „władze lokalne do obrony dzieci przed deprawacją w prowadzonych przez samorząd placówkach oświatowych. Dzięki temu dokumentowi rodzice będą każdorazowo decydować o ewentualnym udziale ich dzieci w kontrowersyjnych zajęciach, po uprzednim zapoznaniu się z ich szczegółowym programem. Ponadto jawne i łatwo dostępne staną się informacje o wszystkich organizacjach zewnętrznych działających w szkole”.

 

Jak informuje Ordo Iuris „Karta zobowiąże również samorządy, by nie finansowały z pieniędzy publicznych organizacji, których działalność uderza w rodzinę i małżeństwo. Stanowi ona również deklarację wspierania rodzin poprzez zagwarantowanie rodzicom małych dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy opieki. Aby dokument mógł wejść w życie, muszą go podpisać przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Powinny ją przyjąć wszystkie gminy, województwa i powiaty”.

 

Potrzeba uchwalenia Karty sprawia, że Polacy muszą się zaangażować w apelowanie „do przedstawicieli naszych władz, by podpisali Samorządową Kartę Praw Rodzin. Powiedzmy im wspólnie, że chcemy, by nasz samorząd był wolny od szkodliwych ideologii demoralizujących dzieci i atakujących polski ład konstytucyjny, by stał się strefą przyjazną życiu i rodzinie! Tylko w ten sposób możemy powstrzymać groźne posunięcia wielu samorządów, forsujących na siłę destrukcyjne ideologie, za które najwyższą cenę zapłacą zarówno niewinne dzieci, jak i kolejne pokolenia Polaków!”

 

W apelu kierowanym do przedstawicieli „polskich gmin, miast, powiatów i województw” sygnatariusze apelu zwracają się do władz lokalnych „z apelem o pilne przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. W aktualnej sytuacji społeczno-politycznej dokument ten stanowi najlepszą gwarancję ochrony podstawowych wartości konstytucyjnych, w tym praw rodziców i dzieci oraz prawnej tożsamości i ustrojowej pozycji małżeństwa”.

 

W apelu sygnatariusze stwierdzają, że „od kilku miesięcy podejmowane są próby podważania fundamentalnych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących gwarancji praw rodziców oraz rodziny i małżeństwa. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest Warszawska Deklaracja LGBT+, która zawiera nie tylko szereg ideologicznych postulatów naruszających standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, ale też zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według standardów WHO, co budzi poważne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnego prawa dzieci do ochrony przed demoralizacją. Wcześniej podobne rozwiązania zostały w węższym zakresie wprowadzone m.in. w Słupsku i w Gdańsku. W październiku 2018 r. już po raz trzeci przedstawiciele politycznego ruchu LGBT wykorzystali polskie szkoły do przeprowadzenia w nich akcji propagandowej <”.

 

W opinii sygnatariuszy apelu „w tych okolicznościach konieczne jest opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1)”.

 

Sygnatariusze apelu domagają się przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin i wprowadzenia w życie następujące rozwiązań:

<<1. Zagwarantowanie przestrzegania przez szkoły praw rodziców

„Zadaniem instytucji oświaty jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sposób, który nie koliduje z konstytucyjnymi prawami rodziców.” (Karta, pkt. 1)

2. Publiczne udostępnienie informacji o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi

Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę powinna stworzyć ogólnodostępny, aktualizowany na bieżąco dokument (…) o tym, na działalność jakich organizacji pozarządowych lub na używanie, jakich materiałów takich organizacji w procesie wychowania w danej szkole, lub placówce wydał zgodę dyrektor. (Karta, pkt. 2)

3. Stosowanie mechanizmu podwójnej weryfikacji rodzicielskiej zewnętrznych organizacji oraz materiałów używanych w procesie wychowania szkolnego w zakresie związanym z seksualnością i rozwojem psychoseksualnym

Szkoła lub placówka powinna zapewnić rodzicom możność weryfikacji zewnętrznych organizacji, oraz materiałów, używanych w procesie wychowania, na dwa sposoby: zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo poprzez strukturę rady rodziców. (Karta, pkt. 3)

4. Wsparcie przez samorząd organizacji rodzicielskich monitorujących realizację przez szkoły modelu wychowania integralnego

„Szkoły i placówki oświatowe powinny promować model wychowania integralnego rozumianego jako <> […].” (Karta, pkt. 4)

5. Wykluczenie przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość oraz autonomię małżeństwa i rodziny

„Niedopuszczalne jest przeznaczanie mienia publicznego lub środków publicznych na projekty, których charakter zakłada kwestionowanie konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz tożsamości i autonomii rodziny […].” (Karta, pkt. 5)

6. Zagwarantowanie rodzicom pluralizmu i możliwości wyboru spośród różnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi

„Organy samorządu powinny wprowadzić rozwiązania, które umożliwią rodzicom najmłodszych dzieci wybór pomiędzy instytucjonalną opieką kolektywną, opieką domową i innymi formami opieki nad dzieckiem […].” (Karta, pkt. 6)

7. Uwzględnienie perspektywy family mainstreaming w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego

„Tworzenie każdego aktu prawa miejscowego powinno poprzedzać określenie, czy wpłynie on na sytuację rodzin oraz na zakres praw rodziców i praw dzieci.” (Karta, pkt. 7)>>

 

W opinii sygnatariuszy apelu „przyjęcie tych rozwiązań będzie [...] ważną deklaracją i wyznacznikiem tego, jaką wizję samorządu i jakie idee chcą Państwo realizować. Wprowadzenie ich w życie udowodni mi, że podejmujecie Państwo rzeczywisty wysiłek, aby zapewnić naszej społeczności lokalnej autentyczny ład społeczny i ochronić konstytucyjny porządek prawny”.

 

Jan Bodakowski