Trudność przy naliczaniu umów.

Każda umowa w zależności od rodzaju będzie wiązała się również z zupełnie różnymi kosztami, dla pracodawcy, ich wysokość pomoże obliczyć kalkulator wynagrodzeń, który nie tylko pomoże obliczyć wysokość należnych dla pracowników wynagrodzeń, ale również należnych podatków i ubezpieczeń społecznych. Skorzystanie z odpowiednich narzędzi, pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby wyniknąć z ręcznego obliczania należnych stawek, a także przyspieszy pracę. Pracodawca musi również pamiętać o przechowywaniu i wystawianiu odpowiedniej dokumentacji pracowniczej, która pozwoli na ewidencję czasu pracy, zawieranych umów, naliczanie wynagrodzeń, a także wystawianie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń.

Różne umowy różne koszty.

W zależności od modelu współpracy z pracownikami pracodawca może ponosić całkowity koszt ich zatrudnienia, jak ma to miejsce w przypadku umów o pracę, i umów zlecenie, jeżeli jest to główna umowa pracownika, gdzie pracodawca oprócz pensji brutto, partycypuje w części ubezpieczeń społecznych, które są wpłacane na rachunek zakładu ubezpieczeń społecznych. W przypadku pozostałych umów zlecenie z osobami do 26 r. życia o statusie ucznia lub studenta, a także umowami o dzieło, stawka brutto będzie jedyną, jaką poniesie pracodawca, a w przypadku umów agencyjnych i o współpracy, to strony są niezależnymi przedsiębiorcami, które ponoszą koszty swojej działalności.

Przepisy prawa

Przepisy regulujące sposób zawierania umów z pracownikami określają dwie główne ustawy, kodeks pracy w przypadku umów o pracę, a także kodeks cywilny w przypadku umów cywilnoprawnych, którymi są umowa agencyjna, zlecenie oraz dzieło. Umowy cywilnoprawne charakteryzują się większą elastycznością i pozwalają na szybsze ich rozwiązanie, niemniej nie można ich zastosować do każdego stosunku, dlatego część z nich może podlegać kwestionowaniu i automatycznej zamianie na umowy o pracę przez organy kontroli, które mogą narzucić konieczność uzupełnienia niewpłaconych składek na ubezpieczenie. Dlatego za każdym razem przy zawieraniu umowy z pracownikiem, należy mieć charakter pracy, jaką będzie on świadczyć, co pozwoli na odpowiednie dobranie umowy, do warunków świadczonej pracy i prawidłowe naliczenie wynagrodzenia. Jest to szczególnie ważne pod kątem składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ ich złe naliczenie może być powodem, roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do pracodawcy.

Artykuł powstał we współpracy z Mój Progres