Rewolucję. Oto Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym: , która ma zastąpić dokument sugerowany przez świętego Papieża. Równość jako hasło kojarzy nam się z triadą rewolucyjną. Zobaczmy więc, czym jest nowa karta praw, jak ma się do rewolucji…

Czytamy Część I Preambuły: Zasady. To fragment, który powie nam sporo o treści dokumentu.

1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo Zasada ta musi być stosowana przez samorządy lokalne i regionalne we wszystkich obszarach ich kompetencji, obejmuje ich zobowiązanie do eliminacji wszystkich form dyskryminacji bezpośredniej jak i pośredniej.

2. Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji i nierównego traktowania są brane pod uwagę. Różnorodne formy dyskryminacji oparte na płci, rasie, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym i społecznym, cechach genetycznych, języku, religii czy wierze, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, urodzeniu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym muszą być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu równości pomiędzy kobietami i mężczyznami.

3. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa. Prawo do równości kobiet i mężczyzn wymaga od władz lokalnych i regionalnych podjęcia wszelkich dostępnych środków i odpowiednich strategii w celu promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych.

4. Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. Władze lokalne i regionalne muszą promować eliminację stereotypów i przeszkód, które przyczyniają się do nierównego statusu kobiet i które mają wpływ na nierówny podział ról pomiędzy kobietami i mężczyznami w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

 5. Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn. Perspektywa równości płci musi być uwzględniana przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowania pod kątem płci (gender budgeting). W tym celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać rozpoznane i uwzględnione.

 6. Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn. Działania władz lokalnych i regionalnych muszą obejmować plany i programy uwzględniające równość płci oraz muszą być wyposażone w środki finansowe i osobowe potrzebne do ich wdrażania.

 

Punkt 1 powiązany z punktem 2, który wyjaśnia o jaką „dyskryminację” chodzi. Ni mniej, ni więcej, tylko o zakaz mówienia prawdy o aberracjach i dewiacjach, zakaz ukazywania duchowego kontekstu demoralizacji, jako manifestacji wiadomego pochodzenia… Punkt 4 wyjaśnia 3, znów chodzi o zwalczanie tradycyjnej moralności i nauki, która wykazuje że kobieta i mężczyzna uzupełniają się, a nie są identyczni i podatni na urawniłowkę. Punkt 5 wprost mówi o teorii gender, tylko ukrywa że jest to ideologia – ale nie do końca, skoro ujawnia, że to właśnie samorządy będą miały za zadanie walczyć ze ‘stereotypami’ – macierzyństwem, ojcostwem, wartościami rodzinnymi…

I tę właśnie Kartę podpisał Rafał Trzaskowski w imieniu Warszawy, deklarując:

-  Aby wprowadzać te zasady, każdy sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania w ciągu dwóch lat Równościowego Planu Działania, który określa priorytety, działania i środki na to przeznaczone. Ponadto każdy samorząd, który przyjmuje Kartę, podejmuje się zaangażować wszystkie instytucje i organizacje na swoim terenie, aby w praktyce promować prawdziwą równość.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opracowana w 2006 roku w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy. Organizacja jest najstarszym i największym europejskim stowarzyszeniem samorządów lokalnych i regionalnych. Obecnie skupia krajowe stowarzyszenia samorządów lokalnych i regionalnych z 41 krajów europejskich i reprezentuje za ich pośrednictwem wszystkie szczeble terytorialne – lokalny, pośredni i regionalny.

 

 Czy widzimy już perfidię ideologów?