W przesłanym liście Reduta Dobrego Imienia wskazuje właściwą treść opisującą niemieckie obozy, jak i również przedstawia informacje historyczne, które są elementem edukacji dedykowanym dla przedstawicieli mediów światowych, ale również ich czytelników.

Zgodnie z misją Reduty tj. przeciwdziałanie wobec zniesławień, oszczerstw kierowanych pod adresem Polski i Polaków, nasze działania skupiają się na dostarczeniu informacji, które zgodnie z prawdą historyczną przedstawiają dramat II Wojny Światowej, w której obliczu to Polska i obywatele Polscy byli największą ofiarą zbrodniczej działalności III Rzeszy niemieckiej - co do tego faktu nie ma najmniejszej wątpliwości, dlatego tak ważne jest dla Reduty, aby podstawowa wiedza dotycząca tego, kim byli twórcy Holokaustu, a kim były ofiary, była rozpowszechniana na całym świecie. 

 

Polska Liga przeciw Zniesławieniom informuje i ostrzega w związku ze zbliżającą się rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz:

W latach ubiegłych w artykułach rocznicowych pojawiło się wiele przypadków użycia określenia „polski obóz zagłady Auschwitz” lub „polski obóz koncentracyjny Auschwitz”.

Obóz zagłady w Auschwitz został utworzony w 1940 roku przez Niemców na terenie Polski okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką po napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Początkowo celem tego obozu była eksterminacja polskiej inteligencji. Po założeniu obozu Auschwitz II stał się miejscem masowej eksterminacji Żydów.

Rząd Polski od września 1939 był na uchodźstwie, najpierw we Francji a później w Wielkiej Brytanii i nie sprawował jurysdykcji na okupowanych przez Niemców terenach. Wedle konwencji haskiej odpowiedzialność za wydarzenia na okupowanym terenie bierze okupant czyli w tym przypadku III Rzesza Niemiecka.

Ludobójstwo dokonywane  przez Niemców w latach 1939-1945 na Polakach, Żydach, Romach i innych narodach w obozach koncentracyjnych i zagłady w utworzonych na terenach okupowanej przez Niemców Polski przez władze III Rzeszy Niemieckiej dokonywało się przy obojętności aliantów koalicji antynazistowskiej. Polski Rząd na uchodźstwie wielokrotnie alarmował wolny świat o dokonywanym przez Niemców ludobójstwie.

W Polsce istniał największy w okupowanej przez Niemców Europie ruch oporu, zarówno wojskowy jak i cywilny. Władze polskiej podziemnej organizacji państwowej wydawały i wykonywały wyroki śmierci na wszystkich tych, którzy próbowali przyłączyć się do niemieckiej akcji prześladowań Żydów.

Niemcy wprowadzili na terenie okupowanej Polski karę śmierci za pomoc Żydom – za ich ukrywanie i jakiekolwiek wsparcie.  Kara ta dotykała całych rodzin, dorosłych i dzieci. Mimo tego Polacy pomagali swoim żydowskim współobywatelom. Tysiące Polaków Niemcy zabili za udzielanie pomocy Żydom.

Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady na terenie Polski, w tym Auschwitz były niemieckimi instytucjami, z niemieckim personelem państwowym, wypełniającymi niemieckie zadania gospodarcze i polityczne.

Dlatego też Polska Liga przeciw Zniesławieniom przypomina w związku z rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Auschwitz, że prawidłowa nazwa obozu Auschwitz to „niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz”. Określenie „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady” dotyczy wszystkich obozów, które Niemcy założyli na terenie okupowanej Europy i we własnym kraju.

Nie istniały „polskie obozy koncentracyjne”. Polacy obok Żydów byli ofiarami niemieckiego ludobójstwa. Polska w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny straciła prawie 20% populacji.

Określenie „polskie obozy koncentracyjne” jest „kłamstwem oświęcimskim” czyli zaprzeczeniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu, ściganym przez prawo wielu państw, także Republiki  Federalnej Niemiec.

Sformułowanie „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” lub pokrewne ma na celu zohydzenie Polski i Polaków w oczach społeczeństw i polityków państw zrzeszonych w sojuszu NATO, aby w przypadku konieczności udzielenia pomocy wojskowej Polsce w obecnej sytuacji międzynarodowej Polska została opuszczona przez sojuszników. Każdy kto używa sformułowania „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” jest winny współdziałania z Rosją i Putinem w agresji przeciwko wolnemu światu.

Treść w języku angielskim:

In connection with the upcoming anniversary of the Red Army entering Auschwitz, the Polish League Against Defamation informs and warns as follows:

In previous years, the phrases “Polish death camp in Auschwitz” and “Polish concentration camp in Auschwitz” were used in a number of articles concerning the above anniversary.

The Auschwitz death camp was established in 1940 by the Germans in the Third-Reich-occupied Poland following the September 1939 invasion. Initially, the purpose of the camp was to exterminate the Polish intelligentsia. Once the Auschwitz II camp was set up, it became a place of mass extermination of Jews.

From September 1939, the Polish government was in exile, first in France and then in the United Kingdom, and did not have any jurisdiction over the German-occupied territories. According to the Hague Convention, the party responsible for the events occurring in occupied areas is the occupant—in this case, the German Third-Reich.

The genocide of Poles, Jews, the Roma people, and other nations carried out by the Germans between 1939 and 1945 in concentration and death camps set up in German-occupied Poland by the German Third-Reich authorities took place while the Allies remained indifferent. On a number of occasions, the Polish government-in-exile alerted the free world to the genocide perpetrated by the Germans.

Poland had the largest resistance movement, both civilian and military, in all of German-occupied Europe. The underground Polish authorities issued and carried out death sentences against all those who attempted to join the German campaign of persecuting Jews.

In occupied Poland, the Germans introduced the death penalty for aiding Jews, whether by hiding them or by offering any kind of support. This penalty was imposed on entire families, both adults and children. In spite of that, Poles helped their Jewish compatriots. Thousands of Poles were killed by the Germans for aiding Jews.

German concentration and death camps located in Poland, including Auschwitz, were German institutions, operated by German state personnel, carrying out German economic and political objectives.

This is why the Polish League Against Defamation informs, in connection with the upcoming anniversary of the Red Army entering Auschwitz, that the correct name of the camp is the “German Nazi death camp in Auschwitz.” The phrase “German Nazi concentration/death camp” applies to all of the camps set up by the Germans in occupied Europe and in their own country.

There were no “Polish concentration camps.” Like Jews, Poles were the victims of the genocide carried out by the Germans. As a result of the war started by the Germans, Poland lost nearly 20% of its population.

The term “Polish concentration camps” is a form of Holocaust denial, punishable by law in a number of countries, including the Federal Republic of Germany.

The phrase “Polish concentration camp in Auschwitz” and similar phrases are intended to vilify Poland and Poles in the eyes of the societies and politicians of the NATO members, so that Poland is abandoned by its allies if it requires military aid. Whoever uses the phrase “Polish concentration camp in Auschwitz” is an accomplice of Russia and Vladimir Putin in their aggression against the free world.