Wybrane cytaty z nauczania papieża Leona XIII

Troska o dobro ogółu stanowi obowiązek państwa”. Rerum novarum 26

Jak państwo, tak i rodzina jest prawdziwą społecznością i rządzi się swoją, to jest ojcowską władzą. Dlatego rodzina - oczywiście w zakresie oznaczonym przez jej cel bezpośredni - na równi przynajmniej z państwem, ma prawo nabywania i używania dóbr, potrzebnych jej do zachowania swej stałości i prawdziwej wolności”. Rerum novarum 10.

Rodzina jest szczególnie ważnym miejscem w społeczeństwie. Stanowi ona fundament dla budowy każdego systemu społecznego. To właśnie w rodzinie tworzy się system wartości dorastającego człowieka. Rodzice są pierwszymi zwiastunami wiary dla swoich dzieci, pierwszymi nauczycielami, katechetami. Kochająca rodzina daje poczucie bezpieczeństwa, zapewnia potrzebne dobra materialne, ale także ma wpływ na późniejsze zachowania społeczne jednostki. W rodzinie pierwsze wychowanie otrzymują przyszli księża, nauczyciele, lekarze, prawnicy, urzędnicy oraz politycy.

Partie polityczne mają w swoich programach dbałość o rodzinę, ale jak dotąd żadna partia, żaden rząd w Polsce nie wypracował regulacji prawnych, aby matki wychowujące co najmniej trójkę dzieci miały zapewnioną choćby minimalną emeryturę. Rozdawanie pieniędzy bez kontroli, do kogo właściwie trafiają (np. 500+) nie poprawia sytuacji materialnej rodzin potrzebujących wsparcia.

Ale dziś, w czasie niepewności i wszechobecnej zmienności, bardziej niż dobra materialne, potrzebny jest stabilny system wartości. Niestety dziś ustalony system wartości jest burzony. Rodzinie zagraża między innymi: ideologia LGBT, nastawienie konsumpcjonistyczne (dążenie do zaspokajania potrzeb w stopniu przewyższającym rzeczywiste zapotrzebowanie), wzorce osobowe oparte na tradycji są systematyczne wypierane ze świadomości, prawdziwe autorytety naukowe, moralne zastępowane są przez celebrytów.

Papież Jan Paweł II w dokumentach papieskich wyrażał szczególną troskę o rodzinę. Ojciec Święty w licznych homiliach oraz pismach wpisywał rodzinę w dobro wspólne ludzkości. Precyzyjnie zdefiniował strukturę rodziny - gdzie niezastąpioną rolę pełni małżeństwo jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Dobrem wspólnym małżonków są wzajemnie sobie ślubowane: miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość związku aż do śmierci. Zwracał uwagę na liczne niebezpieczeństwa czyhające na zdrowie rodziny, jak: dewiacje, legalizacja związków homoseksualnych. Zagrożenia ze strony mediów: przemoc, demoralizacja, okrucieństwo, pornografia. Apelował do rządzących państwami o sprawiedliwy podział dóbr aby zapobiegać ubóstwu w rodzinie, o pomoc państwa w rozwiązywaniu problemów wewnątrz rodziny.

W 1980 roku, na życzenie Synodu Biskupów, powstała Karta Praw Rodziny. Ów Sobór odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Oto słowa Jana Pawła II wypowiedziane z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Zgodnie z nauką Papieża, Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin jako jedyna partia wystąpiła z petycją do sejmików wojewódzkich oraz samorządów o wprowadzenie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II.

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin jest partią, która powstała w 2015 roku, w swoim programie przedstawiła swoje postulaty dotyczące rodziny:

- ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci

- poparcie tradycyjnej rodziny

- obrona małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.

 

Niestety, jak przekazał rzecznik ZChR Paweł Czyż, wszystkie sejmiki wojewódzkie odrzuciły Kartę Praw Rodzin Jana Pawła II, również te zdominowane przez PiS. Nieliczni radni zachowali się jak trzeba. Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego wystarczyło 50 sekund na odrzucenie papieskiego nauczania, a przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z PiS w ogóle odmówił rozpatrzenia naszej inicjatywy. Podobnie liczne samorządy - również głosami radnych prawicy - odrzucają petycje Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzania w jednostkach samorządu lokalnego Karty Praw Rodziny Jana Pawła II.

Po czynach ich poznacie:

Petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin odrzucili radni wielu polskich miast, między innymi Siemianowice Śląskie - gdzie urzęduje Prezydent Rafał Piech. Jest to tym bardziej przykre, ponieważ Pan Prezydent powierzył miasto Niepokalanemu Sercu Maryi w 2015 roku. Natomiast na sesji rady miasta nie zabrał głosu poparcia w sprawie wprowadzenia w tym mieście na Śląsku Samorządowej Karty Praw Rodziny.

Okres świąteczny i bliski już początek Nowego 2023 Roku, jest okazją by zapytać czy indywidualnie oraz instytucjonalnie i wspólnotowo, przyczyniamy się do wzmocnienia wartości życia rodzinnego . Wśród zadań które temu służą, także w wymiarze relacji państwa wobec obywateli, jest wspieranie daru przekazywania życia, jednoczenie małżonków i członków rodzin, stwarzanie możliwości do integralnego rozwoju osobowego członków rodzin, a także umożliwianie przedstawicielom rodzin już w dorosłym życiu, włączać się w sposób odpowiedzialny w zadania dla społeczeństwa, a nawet dla dobra własnej ojczyzny i innych narodów. Wobec tendencji skupiania się na indywidualnych potrzebach, państwo, powinno zachować rolę szczególnego motywatora postaw ludzkich i wspierać ich rozwój, tak w świecie poglądów jak i zadań do realizacji. Służy to nie tylko dobru państwa, ale i nas wszystkich.

Akcja prowadzona w minionym roku przez Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, promocja Karty Praw Rodziny Jana Pawła II, powinna być wykorzystania jako jeden z elementów kształtujących dynamikę działań prospołecznych. I choć obecnie wiele podmiotów samorządowych powstrzymało się przed jej przyjęciem, zagadnienie powinno wrócić na strony źródłowe kultury polskiego parlamentaryzmu, który wpisując nowe, często niedopracowane, sprzeczne z pedagogią rozwoju człowieka, materiały promujące ideologie gender, winien także zadbać o prawo do reprezentacji tych wartości, które pochodzą z kultury chrześcijańskiej. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin jest jedyną partią na polskiej scenie politycznej, która niezmiennie upomina się o prawa polskich rodzin.

Stanisław Bajor

Przewodniczący Okręgu Legnickiego ZChR

dr Ewelina Kondziela

Wiceprezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin