Polskość

Konserwatyzm w ujęciu o. Jacka Woronieckiego

J. Woroniecki w zamieszczonym w „Kurierze Poznańskim” w 1916 r. (nr 247 z 27.10. 1916 i nr 250 z 21.10.1916) artykule pt. „O przyszłość konserwatyzmu” charakteryzując konserwatyzm stwierdza, że podstawowym zagadnieniem jest, w jego ujęciu, kwestia zastosowania prawa przyrodzonego do „zmiennych warunków życia”, a zatem kwestia dokonywania zmian w prawie pozytywnym, konstrukcji i funkcjonowaniu państwa i gospodarki, w obyczaju. Kwestię tę można rozwiązać w trojaki sposób.

 

 

 

 

Można zatem przyjąć postawę reakcyjną – zdecydowanie przeciwdziałać wszelkim zmianom zachowując za wszelką cenę wszelkie formy życia społecznego, aby utrzymać „spoistość społeczeństwa”. Można też przyjąć postawę postępową, której celem jest przede wszystkim „dostosowanie się do zmiennych warunków życia” – wprost dążyć, i to programowo, do zmian, do „ulepszenia” za wszelką cenę tych warunków.

Wreszcie można przyjąć postawę konserwatywną, która stanowi postawę pośrednią pomiędzy postawą reakcyjną a postępową, a zatem postawę, w ramach której bierze się pod uwagę tak konieczność zachowania „spoistości społeczeństwa” jak i konieczność „dostosowania się do zmiennych warunków życia”.

W ujęciu doktryny konserwatywnej, jak stwierdza J. Woroniecki, uznaje się, że natura ludzka jest niezmienna. Niezmienne jest zatem również prawo przyrodzone, ponieważ stanowi ono „ogólną dyrektywę postępowania, wypływającą z niezmienności natury ludzkiej”. Prawo pozytywne jest zaś „szczegółowym zastosowaniem tego prawa przyrodzonego do konkretnych, a więc zmiennych warunków życia”.

Musi więc być ono zmienne i powinno się zmieniać tym bardziej im bardziej jest szczegółowe. Jednak wszelkie zmiany mogą naruszyć „spoistość społeczeństwa”. Należy zatem zrobić wszystko, aby było ich jak najmniej i by były wprowadzane stopniowo i ostrożnie i tylko wtedy, gdy wymaga tego jakieś znaczne dobro społeczne.

J. Woroniecki uznaje, że, w świetle katolickiej doktryny społecznej, można i należy zaakceptować te podstawowe twierdzenia doktryny konserwatywnej. Odnosząc się do programu polskich konserwatystów stwierdza, że może on zostać przyjęty w środowiskach katolickich tylko po dokonaniu jego istotnych korekt.

Tak więc należy:

 1. uzgodnić konserwatyzm z tą formą nacjonalizmu, która opiera się na zasadach chrześcijańskich;
 2. usunąć z niego wszelkie pozytywne odniesienia do liberalizmu, a przede wszystkim związaną z nim postawę „przeceniania wolności indywidualnej przy jednoczesnym niedocenianiu wymagań dobra ogólnego, które musi tę wolność w niejednym ograniczać”;
 3. przyjąć jako jego element koncepcję społeczeństwa jako żywego organizmu, którego jednostka jest częścią, w którym dobro wspólne jest dobrem każdej jego części;
 4. odrzucić „ekskluzywne klasowe czy też warstwowe stanowisko” i tak przekształcić program konserwatywny, by obejmował on wszystkie warstwy społeczne, by jego realizacja spowodowała dopuszczenie „ludu i klas robotniczych” do udziału w „moralnych i intelektualnych dobrach narodowych” oraz dobrobycie. 7

Konserwatyści polscy okresu międzywojennego postulaty te spełniali tylko częściowo. Ten fakt tłumaczy być może w jakieś mierze brak zainteresowania ich doktryną i działalnością myślicieli katolickich tego okresu.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

6 komentarzy

6 Komentarzy

 1. Jacek wójcikiewicz

  13 czerwca 2018 at 15:41

  Konserwować należy to co dobre.

 2. Online Essay Writing Service

  14 czerwca 2018 at 10:10

  There will be more opportunity for you later. Life is about forfeit. For your significant other make a date with him once every month and make it a twofold date with another couple. The clubs for wedded ladies are simply pained to hold up to happen. You can have a fabulous time at the clubs with your life partner and incorporate him in the good times.

 3. Assignment help

  20 czerwca 2018 at 11:24

  Many students face the problem of stress in college. Whether it is because of social anxiety, or not being able to clear exam etc. Most of the times, students get stressed due to their piled up assignments. If it is with you also then you might seek for Assignment Help. https://www.allassignmenthelp.com

 4. AllAssignmentHelp reviews

  23 czerwca 2018 at 15:16

  Assignmentservicerating is best reviews site.We at Top Quality Assignment believe that there is no shortcut to success and to attain success, hard work, dedication, and commitment must be present.Allassignmenthelp reviews best reviews site.

 5. allassignmenthelp.com reviews

  2 lipca 2018 at 10:01

  Congrats on having such well managed site! It has good looks and contains informative content as well.We are an online platform where students check & write reviews for assignments related websites.Here you can check Allassignmenthelp reviews

 6. Assignment Help

  15 sierpnia 2018 at 18:34

  Get the best Assignment Help  by the expert assignment writers at Make My Assignments. Our experts are fluent in writing assignments without missing the deadlines as they have earned their degrees from the renowned colleges and universities around the world.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra