Wiara

Papież Franciszek udzielił wszystkim kapłanom władzy odpuszczania grzechu aborcji

franciszek_1Franciszek w wydanym na zakończenie Roku Miłosierdzia liście apostolskim „Misericordia et misera”, poinformował, że dał władzę wszystkim kapłanom na całym świecie do odpuszczania grzechu aborcji. Publikujemy całość dokumentu.

 

FRANCISZEK

Tym, którzy będą czytać ten List Apostolski

miłosierdzie i pokój

Miłosierdzie i nieszczęśliwa to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie grzesznika: „Dwoje pozostało: nieszczęśliwa i miłosierdzie” (In Joh 33,5). Ileż w tym opisie Bożego współczucia i sprawiedliwości! Płynąca z niego nauka rzuca światło na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wskazując jednocześnie drogę, którą mamy podążać w przyszłości.

 

 1. Ta karta Ewangelii słusznie może być traktowana jako ikona tego wszystkiego, co celebrowaliśmy w Roku Świętym, będącym czasem bogatym w miłosierdzie, które nadal chce być celebrowane i przeżywane w naszych wspólnotach. Miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę Ewangelii. Wszystko objawia się w miłosierdziu; wszystko się rozstrzyga w miłosiernej miłości Ojca.

 

Spotkali się kobieta i Jezus. Ona cudzołożnica i zgodnie z Prawem podlegająca karze ukamienowania; On, który poprzez swoje nauczanie i całkowity dar z siebie, które zaprowadzą Go na krzyż, przywrócił Prawu Mojżeszowemu jego prawdziwy, pierwotny cel. W centrum znajduje się nie prawo i oparta na nim sprawiedliwość, ale miłość Boga, która umie czytać w sercu każdego człowieka, aby zrozumieć jego najbardziej ukryte pragnienia i która musi mieć pierwszeństwo nad wszystkim. W tej ewangelicznej opowieści nie spotykają się jednak grzech i osąd w sposób abstrakcyjny, ale grzesznica i Zbawiciel. Jezus spojrzał tej kobiecie w oczy i czytał w jej sercu: znalazł tam pragnienie zrozumienia, uzyskania przebaczenia i wyzwolenia. Nędza grzechu została okryta miłosierdziem miłości. Ze strony Jezusa nie ma żadnego osądu, który nie byłby naznaczony litością i współczuciem dla stanu grzesznicy. Ludziom, którzy chcieli ją osądzić i skazać na śmierć, Jezus odpowiada długim milczeniem, które pozwala głosowi Boga ujawnić się w sumieniach, zarówno w sumieniu kobiety jak i jej oskarżycieli, którzy porzucili kamienie i wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić (por. J 8,9). A po tym milczeniu Jezus mówi: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?… I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (w. 10-11). W ten sposób pomaga jej z nadzieją patrzeć w przyszłość i być gotową do rozpoczęcia swojego życia na nowo. Od tej pory, jeśli zechce, będzie mogła „postępować drogą miłości” (por. Ef 5,2). Kiedy zostaniemy okryci miłosierdziem, to od nadal istniejącego stanu słabości i grzechu większa staje się miłość, która pozwala patrzeć dalej i żyć inaczej.

 

 1. Jezus zresztą jasno tego nauczał. Kiedy był zaproszony na posiłek przez faryzeusza, podeszła do Niego pewna kobieta, znana wszystkim jako grzesznica (por. Łk 7,36-50). Namaściła olejkiem stopy Jezusa, obmyła je swoimi łzami i osuszyła swoimi włosami (por. w. 37-38). Zgorszonemu tym faryzeuszowi Jezus odpowiedział: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje” (w. 47).

 

Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem miłości Ojca, którą Jezus chciał objawiać całym swoim życiem. Nie ma karty Ewangelii, która byłaby pozbawiona tego nakazu miłości, prowadzącego aż do przebaczenia. Nawet w ostatniej chwili swego ziemskiego życia, gdy był przybity do krzyża, Jezus wypowiada słowa przebaczenia: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).

 

Nic z tego, co skruszony grzesznik przedstawia miłosierdziu Boga, nie może pozostać bez objęcia Jego przebaczeniem. Z tego względu nikt z nas nie może obwarować miłosierdzia warunkami. Jest ono zawsze aktem bezinteresowności Ojca niebieskiego, miłości bezwarunkowej i niezasłużonej. Nie możemy więc pozwolić sobie na przeciwstawianie się pełnej wolności miłości, z jaką Bóg wkracza w życie każdego człowieka.

 

Miłosierdzie jest tym konkretnym działaniem miłości, które przebaczając, przekształca i zmienia życie. W ten sposób objawia się Jego boska tajemnica. Bóg jest miłosierny (por. Wj 34,6), Jego miłosierdzie trwa na wieki (por. Ps 136), z pokolenia na pokolenie obejmuje każdą osobę, która Mu ufa i przekształca ją, obdarzając swoim własnym życiem.

 

 1. Jakże wielka radość wzbudziła się w sercach tych dwóch kobiet, cudzołożnicy i grzesznicy! Przebaczenie sprawiło, że wreszcie poczuły się wolne i szczęśliwe, jak nigdy przedtem. Łzy wstydu i bólu przemieniły się w uśmiech kogoś, kto wie, że jest kochany. Miłosierdzie budzi radość, bo serce otwiera się na nadzieję nowego życia. Radość przebaczenia jest niewypowiedziana, ale ujawnia się w nas za każdym razem, kiedy jej doświadczamy. U jej początków jest miłość, z którą Bóg wychodzi nam na spotkanie, przerywając otaczający nas krąg egoizmu, abyśmy i my stali się narzędziami miłosierdzia.

 

Jakże znaczące są także dla nas starodawne słowa, którymi kierowali się pierwsi chrześcijanie: „Przyoblecz się w radość, która zawsze znajduje łaskę u Boga i zawsze mu jest miła. I w niej się rozpływaj, albowiem każdy człowiek wesoły pełni dobre uczynki i dobre żywi myśli…Wszyscy żyć będą dla Boga, którzy odrzucą od siebie smutek, i tylko w radość się przyobleką” (Pasterz Hermasa, XLII, 1-4). Doświadczenie miłosierdzia daje radość. Nie pozwólmy, aby nam ją odebrały różne smutki i zmartwienia. Niech będzie głęboko zakorzeniona w naszych sercach i sprawia, abyśmy zawsze ze spokojem patrzyli na codzienne życie.

 

W kulturze często zdominowanej przez technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i samotności, w które popadają ludzie, także wielu młodych. Przyszłość rzeczywiście zdaje się być zakładnikiem niepewności, która nie pozwala na osiągnięcie stabilizacji. W ten sposób często rodzą się uczucia melancholii, smutku i nudy, które mogą powoli doprowadzić do rozpaczy. Potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej radości, aby odpędzić iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi rajami. Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez nadzieję, jaką nosimy w sercach, z wypływającą z niej radością. Istnieje wielka potrzeba poznania radości, która objawia się w sercu dotkniętym przez miłosierdzie. Doceńmy zatem słowa Apostoła: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4; por. 1 Tes 5,16).

 

 1. Przeżyliśmy intensywny rok, podczas którego zostaliśmy obficie obdarowani łaską miłosierdzia. Dobroć i miłosierdzie Pana rozlały się na cały świat, niczym silny i ozdrowieńczy wiatr. I wobec tego kochającego spojrzenia Pana, który tak długo zwracał się ku każdemu z nas, nie możemy pozostać obojętnymi, ponieważ przemienia ono życie.

 

Odczuwamy potrzebę, by przede wszystkim podziękować Panu i powiedzieć: „Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi […] odpuściłeś winę Twojemu ludowi” (Ps 85,2-3). Tak właśnie jest: Bóg starł nasze nieprawości i wrzucił w głębokości morskie nasze grzechy (por. Mi 7,19); już o nich nie pamięta, rzucił je poza siebie (por. Iz 38,17); jak daleki jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze występki (por. Ps 103,12).

 

W tym Roku Świętym Kościół potrafił słuchać i bardzo intensywnie doświadczył obecności i bliskości Ojca, który za sprawą Ducha Świętego bardziej wyraźnie ukazał mu dar i nakaz Jezusa Chrystusa dotyczący przebaczenia. Naprawdę było to nowe nawiedzenie Pana pośród nas. Dostrzegliśmy Jego życiodajne tchnienie wlewające się do Kościoła i, po raz kolejny, Jego słowa wskazały misję: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).

 

 1. Obecnie, po zakończeniu tego jubileuszu, nadszedł czas spojrzenia w przyszłość i zrozumienia, w jaki sposób iść dalej wiernie, z radością i entuzjazmem, aby doświadczyć bogactwa miłosierdzia Bożego. Nasze wspólnoty będą nadal mogły być żywe i dynamiczne w dziele nowej ewangelizacji, na tyle, na ile „nawrócenie duszpasterskie”, do którego przeżywania jesteśmy wezwani (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 27), będzie codziennie kształtowane przez odnawiającą moc miłosierdzia. Nie ograniczajmy jej działania. Nie zasmucajmy Ducha, który zawsze wskazuje nowe drogi do przejścia, aby zanieść wszystkim zbawczą Ewangelię.

 

Po pierwsze jesteśmy wezwani, aby celebrować miłosierdzie. Ileż bogactwa jest obecne w modlitwie Kościoła, kiedy przyzywa Boga jako miłosiernego Ojca! W liturgii miłosierdzie jest nie tylko wielokrotnie przywoływane, ale jest rzeczywiście przyjmowane i przeżywane. Od początku do końca celebracji eucharystycznej miłosierdzie powraca wiele razy w dialogu między modlitewnym zgromadzeniem a sercem Ojca, które raduje się, gdy może rozlewać swoją miłość miłosierną. Po początkowej prośbie o przebaczenie przez wezwanie: „Panie, zmiłuj się”, natychmiast otrzymujemy zapewnienie: „Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego”. Właśnie z tą ufnością wspólnota gromadzi się w obecności Pana, zwłaszcza w święty dzień Zmartwychwstania. Wiele modlitw „kolekty” pragnie przypomnieć wielki dar miłosierdzia. Na przykład w okresie Wielkiego Postu modlimy się, mówiąc: „Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu” (Mszał Rzymski, III Niedziela Wielkiego Postu). Następnie jesteśmy zanurzeni w wielkiej modlitwie eucharystycznej z prefacją, która głosi: „W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu” (tamże, VII Niedziela Okresu Zwykłego). Czwarta Modlitwa eucharystyczna jest także hymnem na cześć miłosierdzia Bożego: „W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, by Ciebie szukali i znaleźli”. „Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi” (tamże, II Modlitwa Eucharystyczna), to nagląca prośba, jaką wypowiada kapłan w modlitwie eucharystycznej, aby błagać o uczestnictwo w życiu wiecznym. Po Modlitwie Pańskiej kapłan kontynuuje modlitwę: „wspomóż nas w swoim miłosierdziu”, prosząc o pokój i wyzwolenie od grzechu. A przed znakiem pokoju, wymienianym jako wyraz braterstwa i wzajemnej miłości w świetle otrzymanego przebaczenia, modli się znowu: „nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła”(tamże, obrzędy Komunii). Poprzez te słowa, z pokorną ufnością prosimy o dar jedności i pokoju dla Świętej Matki Kościoła. Celebracja miłosierdzia osiąga swój szczyt w Ofierze Eucharystycznej, pamiątce paschalnego misterium Chrystusa, z którego wypływa zbawienie dla każdego człowieka, dla historii i dla całego świata. Krótko mówiąc, każdy moment celebracji eucharystycznej odwołuje się do Bożego miłosierdzia.

 

W całym życiu sakramentalnym otrzymujemy miłosierdzie w obfitości. Nie bez znaczenia jest fakt, że Kościół chciał wyraźne odwołać się do miłosierdzia w formule dwóch sakramentów, nazywanych sakramentami „uzdrowienia”, to znaczy: pojednania i namaszczenia chorych. Formuła rozgrzeszenia mówi: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła” (Obrzędy pokuty, n. 46), zaś w formule namaszczenia mówi się: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego”(Sakramenty chorych, obrzędy i duszpasterstwo, n. 99). Zatem w modlitwie Kościoła odniesienie do miłosierdzia nie jest jedynie pouczeniem, ale jest wysoce performatywne/sprawcze/skuteczne, to znaczy, że gdy wypowiadamy je z wiarą, jest nam ono udzielane. Kiedy je wyznajemy jako żywe i realne, rzeczywiście nas przemienia. Jest to zasadnicza treść naszej wiary, którą musimy zachować w całej swej oryginalności: przed objawieniem o grzechu mamy objawienie miłości, z jaką Bóg stworzył świat i ludzi. Miłość jest pierwszym aktem, poprzez który Bóg daje siebie poznać i wychodzi nam na spotkanie. Niech zatem nasze serce będzie otwarte na ufność, że jesteśmy miłowani przez Boga. Jego miłość zawsze nas uprzedza, towarzyszy nam i pozostaje przy nas, pomimo naszego grzechu.

 

 1. W tym kontekście nabiera szczególnego znaczenia również słuchanie Słowa Bożego. W każdą niedzielę Słowo Boże jest głoszone we wspólnocie chrześcijańskiej, aby dzień Pański był rozjaśniony światłem, które promieniuje z tajemnicy paschalnej (por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium, 106). W celebracji eucharystycznej możemy być świadkami prawdziwego dialogu między Bogiem a Jego ludem. W proklamacji czytań biblijnych ponownie bowiem przebywamy historię naszego zbawienia poprzez nieustanne dzieło miłosierdzia, które zostało ogłoszone. Bóg także dziś z nami rozmawia jak z przyjaciółmi, „przestaje z nami” (SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna, Dei verbum, 2), aby nam towarzyszyć i ukazać nam drogę życia. Jego Słowo staje się wyrazicielem naszych potrzeb i trosk oraz owocną odpowiedzią, abyśmy mogli konkretnie doświadczyć Jego bliskości. Jak ważna staje się homilia, w której „prawda idzie w parze z pięknem i dobrem” (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 142), wywołując drżenie serca wierzących w obliczu wspaniałości miłosierdzia! Bardzo polecam przygotowywanie homilii i troskę o kaznodziejstwo. Będzie ono tym bardziej owocne, im bardziej kapłan doświadczy na sobie miłosiernej dobroci Pana. Przekazywanie pewności, że Bóg nas kocha, nie jest ćwiczeniem retorycznym, ale warunkiem wiarygodności samego kapłaństwa. Życie miłosierdziem jest zatem najlepszą drogą, by stało się ono prawdziwym głoszeniem pocieszenia i nawrócenia w życiu duszpasterskim. Homilia, podobnie jak katecheza, muszą być zawsze wspierane tym pulsującym sercem życia chrześcijańskiego.

 

 1. Biblia jest wspaniałą relacją opowiadającą o cudach miłosierdzia Bożego. Każda karta przepojona jest miłością Ojca, który od stworzenia chciał odcisnąć we wszechświecie znaki swojej miłości. Duch Święty, przez słowa proroków i pisma mądrościowe, ukształtował historię Izraela we wdzięczności za czułość i bliskość Boga, pomimo niewierności ludu. Życie Jezusa i Jego nauczanie w decydujący sposób naznaczyły historię wspólnoty chrześcijańskiej, która zrozumiała, że na podstawie nakazu Chrystusa, jej misją jest być stałym narzędziem Jego miłosierdzia i przebaczenia (J 20,23). Poprzez Pismo Święte, ożywiane wiarą Kościoła, Pan nadal mówi do swojej Oblubienicy i wskazuje jej drogi do przebycia, aby Ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich. Jest moim gorącym pragnieniem, aby Słowo Boże było coraz bardziej czczone, znane i upowszechnione, aby poprzez nie można było lepiej zrozumieć tajemnicę miłości, która wypływa z tego źródła miłosierdzia. Przypomina o tym wyraźnie Apostoł: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16).

 

Byłoby właściwe, aby każda wspólnota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić zaangażowanie w rozpowszechnianie, poznanie i pogłębioną znajomość Pisma Świętego: jedna niedziela w całości poświęcona Słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a jego ludem. Niech nie zabraknie kreatywności, aby wzbogacić to wydarzenie inicjatywami, które zachęcają wierzących, by byli żywymi narzędziami rozpowszechniania Słowa. Z pewnością wśród tych inicjatyw znajduje się szersze upowszechnienie lectio divina, aby w modlitewnej lekturze świętego tekstu życie duchowe znalazło wsparcie i rozwój. Lectio divina na tematy miłosierdzia pozwoli namacalnie przekonać się, jak bardzo płodny jest święty tekst, czytany w świetle całej tradycji duchowej Kościoła, co musi skutkować konkretnymi czynami i dziełami miłosierdzia (por. BENEDYKT XVI, Adhort. ap. Verbum Domini, 86-87).

 

 1. Celebracja miłosierdzia odbywa się w sposób zupełnie szczególny w Sakramencie Pojednania. Odczuwamy wtedy uścisk Ojca, który wychodzi nam na spotkanie, aby przywrócić nam łaskę bycia na nowo Jego dziećmi. Jesteśmy grzesznikami i niesiemy ze sobą ciężar sprzeczności między tym, co chcielibyśmy uczynić, a tym, co rzeczywiście czynimy (por. Rz7,14-21). Jednakże łaska zawsze nas poprzedza i przybiera oblicze miłosierdzia, które staje się skuteczne w pojednaniu i przebaczeniu. Bóg sprawia, że rozumiemy Jego ogromną miłość właśnie w obliczu naszej grzeszności. Łaska jest silniejsza i przewyższa wszelkie możliwe opory, bo miłość wszystko zwycięża (por. 1 Kor 13,7).

 

W Sakramencie Przebaczenia Bóg ukazuje drogę nawrócenia do Niego i zachęca do ponownego doświadczenia Jego bliskości. Jest to przebaczenie, które można zyskać przede wszystkim zaczynając żyć miłością. Przypomina o tym także apostoł Piotr, gdy pisze, że „miłość zakrywa wiele grzechów” (1 P 4,8). Tylko Bóg przebacza grzechy, ale żąda również od nas, byśmy byli gotowi do przebaczenia ich innym, tak jak On przebacza je nam: „Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12). Jakie to smutne, gdy pozostajemy zamknięci w sobie i nie jesteśmy zdolni do wybaczenia! Przeważa uraza, złość, zemsta, czyniąc życie nieszczęśliwym i niwecząc radosne zaangażowanie na rzecz miłosierdzia.

 

 1. Doświadczeniem łaski, jakie przeżył Kościół z taką skutecznością w Roku Jubileuszowym, była z pewnością posługa misjonarzy miłosierdzia. Ich praca duszpasterska miała na celu jasne ukazanie, że Bóg nie stawia żadnej granicy tym, którzy szukają Go ze skruszonym sercem, bo wychodzi wszystkim na spotkanie jako Ojciec. Otrzymałem wiele świadectw radości z powodu ponownego spotkania z Panem w sakramencie spowiedzi. Nie traćmy szansy przeżywania wiary także jako doświadczenia pojednania. „Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20), to zachęta, jaką także dziś Apostoł kieruje do każdego wierzącego, aby odkrył potęgę miłości, która czyni „nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17).

 

Wyrażam moją wdzięczność każdemu misjonarzowi miłosierdzia za tę cenną posługę ofiarowaną po to, aby uczynić skuteczną łaskę przebaczenia. Jednakże ta nadzwyczajna posługa nie kończy się wraz z zamknięciem Drzwi Świętych. Pragnę bowiem, aby jeszcze trwała, aż do odwołania, jako konkretny znak, że łaska Jubileuszu nadal w różnych częściach świata jest żywa i skuteczna. Opiekę nad misjonarzami miłosierdzia w tym okresie sprawować będzie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako znak bezpośredniego wyrazu mojej troski i bliskości oraz znalezienie najbardziej odpowiednich form wypełniania tej cennej posługi.

 

 1. Ponawiam zachętę do kapłanów, aby z wielką starannością przygotowywali się do posługi spowiedzi, która jest prawdziwą misją kapłańską. Szczerze wam dziękuję za waszą służbę i proszę, byście byli otwartymi na wszystkich; świadkami ojcowskiej czułości, mimo powagi grzechu; gorliwymi w pomaganiu w refleksji nad popełnionym złem; jasnymi w przedstawianiu zasad moralnych; gotowymi do towarzyszenia wiernym w procesie pokutnym, cierpliwie dotrzymując im kroku; dalekowzrocznymi w rozeznawaniu każdego poszczególnego przypadku; szczodrymi w udzielaniu Bożego przebaczenia. Podobnie jak Jezus w obliczu kobiety cudzołożnej postanowił milczeć, aby ocalić ją od kary śmierci, tak i kapłan w konfesjonale niech będzie wielkoduszny sercem, wiedząc, że każdy penitent przypomina mu o jego osobistej kondycji: grzesznika, ale szafarza miłosierdzia.

 

 1. Chciałbym, abyśmy wszyscy rozważyli słowa Apostoła, napisane pod koniec jego życia, kiedy wyznawał Tymoteuszowi, że jest pierwszym z grzeszników, dostąpił jednak miłosierdzia (por. 1 Tm 1,16). Jego słowa mają nieodpartą siłę, prowokującą także i nas do zastanowienia się nad naszym życiem i dostrzegania działania miłosierdzia Bożego w zmienianiu, nawracaniu i przekształcaniu naszego serca: „Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia” (1 Tm 1,12-13).

 

Przywołujmy zatem z nieustannie nową pasją duszpasterską słowa Apostoła: „Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5,18). My sami jako pierwsi otrzymaliśmy przebaczenie z myślą o tej posłudze; staliśmy się osobiście świadkami powszechności przebaczenia. Nie ma takiego prawa czy przykazania, które mogłoby przeszkodzić Bogu we wzięciu ponownie w ramiona syna, który powraca do Niego, uznając swój błąd, ale i postanawiając, że zaczyna od nowa. Zatrzymanie się jedynie na prawie byłoby równoznaczne ze zniweczeniem wiary i Bożego miłosierdzia. Prawo, którego celem jest miłość (por. 1 Tm 1,5), ma wartość propedeutyczną (por. Gal 3,24). Jednakże chrześcijanin jest powołany do życia nowością Ewangelii, prawem „Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,2). W najbardziej nawet skomplikowanych przypadkach, gdy mamy pokusę, by dać pierwszeństwo sprawiedliwości, wywodzącej się jedynie z norm, trzeba wierzyć w moc, która wypływa z łaski Bożej.

 

My spowiednicy mamy doświadczenie wielu nawróceń, które dokonują się na naszych oczach. Odczuwajmy zatem odpowiedzialność za gesty i słowa, które mogą dotrzeć do głębi serca penitenta, aby odkrył bliskość i czułość przebaczającego Ojca. Nie niweczmy tych chwil zachowaniami, które mogłyby być sprzeczne z doświadczeniem upragnionego miłosierdzia. Pomagajmy raczej w rozjaśnieniu przestrzeni osobistego sumienia nieskończoną miłością Boga (1 J 3,20).

 

Sakrament Pojednania musi ponownie odnaleźć swoje centralne miejsce w życiu chrześcijańskim. Dlatego potrzebni są kapłani, którzy poświęcają swoje życie „posłudze jednania” (2 Kor 5,18), tak aby wszyscy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej mocy przebaczenia, jako że nikomu szczerze skruszonemu nie zabrania się dostępu do miłości Ojca, który czeka jego powrotu.

 

Sprzyjającą okazją może być przeprowadzanie inicjatywy „24 godziny dla Pana” przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu, która jest już dobrze przyjmowana w diecezjach i jest przekonującym zaproszeniem duszpasterskim do głębokiego przeżycia sakramentu spowiedzi.

 

 1. Z powodu tego wymagania, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. To, czego udzieliłem w sposób ograniczony na okres jubileuszu (por. List, na mocy którego udziela się odpustu z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, 1 września 2015) zostaje obecnie przedłużone w czasie, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń. Chciałbym podkreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem. Niech więc każdy kapłan stanie się przewodnikiem, wsparciem i pociechą, towarzysząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania.

 

W Roku Jubileuszu zgodziłem się, aby wierni z różnych powodów uczęszczający do kościołów, w których odprawiają kapłani Bractwa Świętego Piusa X, mogli ważnie i zgodnie z prawem otrzymać sakramentalne odpuszczenie grzechów (por. tamże). Dla duszpasterskiego dobra tych wiernych i ufając w dobrą wolę ich kapłanów, aby można było odzyskać, z Bożą pomocą, pełną jedność w Kościele katolickim, mocą mojej własnej decyzji postanawiam przedłużyć tę możliwość poza okres jubileuszowy, aż do wydania nowych postanowień w tej sprawie, aby nikomu nigdy nie zabrakło sakramentalnego znaku pojednania poprzez przebaczenie Kościoła.

 

 1. Miłosierdzie ma również oblicze pocieszenia. „Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” (Iz 40,1), to serdeczne słowa, jakie prorok pozwala usłyszeć także dzisiaj, aby do tych, którzy cierpią i są pogrążeni w bólu mogły dotrzeć słowa nadziei. Nigdy nie pozwólmy się okraść z nadziei płynącej z wiary w zmartwychwstałego Pana. To prawda, że często jesteśmy wystawieni na ciężką próbę, ale nigdy nie może zabraknąć pewności, że Pan nas kocha. Jego miłosierdzie wyraża się także w bliskości, czułości i wsparciu, które wielu braci i sióstr może zaoferować, kiedy przychodzą dni smutku i nieszczęścia. Ocieranie łez to konkretne działania, przełamujące krąg samotności, w którym często jesteśmy zamknięci.

 

Wszyscy potrzebujemy pocieszenia, ponieważ nikt nie jest wolny od cierpienia, bólu i niezrozumienia. Ile bólu może spowodować gorzkie słowo będące owocem wrogości, zazdrości i złości! Ile cierpienia wywołuje doświadczenie zdrady, przemocy i opuszczenia; ileż goryczy w obliczu śmierci osób bliskich! Jednak Bóg nigdy nie jest daleko, gdy przeżywamy te tragedie. Słowo dodające otuchy, uścisk sprawiający, że czujesz się zrozumiany, czułość pozwalająca dostrzec miłość, modlitwa, pozwalająca być silniejszym… – wszystko to jest wyrazem bliskości Boga poprzez pocieszenie ze strony braci.

 

Czasami także wielką pomocą może być milczenie; bo nieraz brakuje słów, aby odpowiedzieć na pytania osób cierpiących. Jednakże brak słowa można zastąpić współczuciem kogoś, kto jest obecny, bliski, kocha i wyciąga rękę. To nieprawda, że milczenie jest aktem poddania się, wręcz przeciwnie, jest to chwila siły i miłości. Również milczenie należy do naszego języka pocieszenia, ponieważ zamienia się w praktyczne dzieło dzielenia się i uczestnictwa w cierpieniu brata.

 

 1. W szczególnym czasie, takim jak nasz, który pośród wielu kryzysów jest również świadkiem kryzysu rodziny, jest ważne, by do naszych rodzin dotarło słowo pocieszającej siły. Dar małżeństwa jest wielkim powołaniem, na które trzeba, dzięki łasce Chrystusa, odpowiedzieć miłością wielkoduszną, wierną i cierpliwą. Piękno rodziny trwa niezmiennie, pomimo wielu ciemności i propozycji alternatywnych: „Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła” (Adhort. ap. Amoris laetitia, 1). Droga życia, która prowadzi mężczyznę i kobietę do spotkania, zakochania się i przyrzeczenia sobie przed Bogiem wierności na zawsze, jest często przerywana cierpieniem, zdradą i samotnością. Radość z powodu daru dzieci nie jest wolna od obaw rodziców o ich rozwój i edukację, o przyszłość godną tego, by ją aktywnie przeżyć.

 

Łaska sakramentu małżeństwa nie tylko wzmacnia rodzinę, aby była uprzywilejowanym miejscem, w którym można żyć miłosierdziem, lecz zobowiązuje wspólnotę chrześcijańską i całą działalność duszpasterską do tego, by wyraźniej ukazywały wielką wartość konstruktywną rodziny. Jednakże ten Rok Jubileuszowy nie może sprawić, że stracimy z pola widzenia złożoność obecnej sytuacji rodzin. Doświadczenie miłosierdzia czyni nas zdolnymi do spoglądania na wszystkie ludzkie trudności w postawie miłości Boga, który niestrudzenie akceptuje i towarzyszy (por. tamże, 291-300).

 

Nie możemy zapominać, że każdy niesie ze sobą bogactwo i ciężar własnej historii, która odróżnia go od innej osoby. Nasze życie, z jego radościami i smutkami, jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym, upływającym pod miłosiernym spojrzeniem Boga. Wymaga to przede wszystkim ze strony kapłana, uważnego, głębokiego i dalekowzrocznego rozeznania duchowego, aby każdy – nikogo nie wykluczając, w każdej sytuacji życiowej – mógł się poczuć konkretnie przyjęty przez Boga, mógł aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty i być włączonym do tego Ludu Bożego, który niestrudzenie podąża ku pełni królestwa Bożego, królestwa sprawiedliwości, miłości, przebaczenia i miłosierdzia.

 

 1. Szczególne znaczenie ma chwila śmierci. Kościół zawsze przeżywał to dramatyczne przejście w świetle zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który otworzył drogę dla pewności przyszłego życia. Musimy podjąć wielkie wyzwanie, zwłaszcza we współczesnej kulturze, która często ma skłonność do banalizowania śmierci do tego stopnia, że staje się ona zwykłą fikcją, lub do ukrywania jej. Ze śmiercią trzeba się natomiast zmierzyć i przygotować do niej jako do przejścia bolesnego i nieuniknionego, ale pełnego sensu: tego ostatecznego aktu miłości wobec osób, które opuszczamy oraz wobec Boga, na którego spotkanie idziemy. We wszystkich religiach chwili śmierci, podobnie jak narodzinom, towarzyszy obecność religijna. Przeżywamy doświadczenie pogrzebu jako pełną nadziei modlitwę za duszę zmarłego i dawanie pocieszenia tym, którzy cierpią z powodu rozłąki z ukochaną osobą.

 

Jestem przekonany, że w działaniu duszpasterskim ożywianym żywą wiarą musimy pozwolić namacalnie odczuć, jak bardzo znaki liturgiczne i nasze modlitwy są wyrazem miłosierdzia Pana. To On sam daje słowa nadziei, bo nic i nikt nie może nas oddzielić od Jego miłości (por. Rz 8,35). Dzielenie tego momentu przez kapłana jest ważnym towarzyszeniem, ponieważ pozwala przeżywać bliskość wspólnoty chrześcijańskiej w chwili słabości, samotności, niepewności i płaczu.

 

 1. Jubileusz dobiega końca i zamykają się Drzwi Święte. Jednak drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte. Dowiedzieliśmy się, że Bóg pochyla się nad nami (por. Oz 11,4), abyśmy i my mogli naśladować Go, pochylając się nad braćmi. Tęsknota wielu, aby powrócić do domu Ojca, który czeka na ich przybycie, jest pobudzana również przez szczerych i szczodrych świadków czułości Boga. Drzwi Święte, które przeszliśmy w tym Roku Jubileuszowym, wprowadziły nas na drogę miłości, do której wiernego i radosnego przebywania jesteśmy wezwani każdego dnia. Jest to droga miłosierdzia, która pozwala spotkać wielu braci i sióstr wyciągających rękę, aby ktoś mógł ją pochwycić, żeby iść razem.

 

Pragnienie bycia blisko Chrystusa wymaga, by stać się bliźnim wobec braci, gdyż nic nie jest bardziej miłe Ojcu od konkretnego znaku miłosierdzia. Miłosierdzie z samej swej natury staje się widzialne i namacalne w konkretnym i dynamicznym działaniu. Gdy ktoś raz go doświadczy w jego prawdzie, to już się nie cofa: stale wzrasta ono i przemienia życie. Jest to prawdziwe nowe stworzenie, które tworzy nowe serce, zdolne do miłości w sposób pełny i oczyszcza oczy, aby rozpoznały najbardziej ukryte potrzeby. Jakże prawdziwe są słowa, którymi modli się Kościół w Wigilię Paschalną po przeczytaniu opisu stworzenia: „Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś” (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, modlitwa po pierwszym czytaniu).

 

Miłosierdzie odnawia i dokonuje odkupienia, ponieważ jest to spotkanie dwóch serc: serca Bożego, które wychodzi na spotkanie serca człowieka. To drugie się rozpala, a to pierwsze je uzdrawia: serce z kamienia przekształca się w serce z ciała (por. Ez 36,26), zdolne do kochania pomimo swego grzechu. Tutaj człowiek dostrzega, że jest naprawdę „nowym stworzeniem” (por. Ga 6,15): jestem kochany, więc jestem; otrzymałem przebaczenie, a więc odradzam się do nowego życia; doświadczyłem miłosierdzia, a zatem staję się narzędziem miłosierdzia.

 

 1. W czasie Roku Świętego, szczególnie w „piątki miłosierdzia”, mogłem namacalnie przekonać się, jak wiele jest w świecie dobra. Często nie jest ono znane, ponieważ dokonuje się codziennie w sposób dyskretny i cichy. Nawet jeśli się o nich nie informuje, to jednak istnieje wiele konkretnych znaków dobroci i czułości wobec najmniejszych i najbardziej bezbronnych, najbardziej samotnych i opuszczonych. Naprawdę istnieją bohaterowie miłości, którzy sprawiają, że ubogim i nieszczęśliwym nie brakuje solidarności. Dziękujemy Panu za te cenne dary, które zachęcają do odkrywania radości stawania się bliźnim w obliczu słabości zranionego rodzaju ludzkiego. Myślę z wdzięcznością o wielu wolontariuszach, którzy codziennie oddają swój czas, aby swoim poświęceniem ukazać obecność i bliskość Boga. Ich służba jest prawdziwym dziełem miłosierdzia, które pomaga wielu ludziom zbliżyć się do Kościoła.

 

 1. Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia, aby stworzyć wiele nowych dzieł będących owocem łaski. Kościół potrzebuje dziś opowiedzenia tych „wielu innych znaków”, które Jezus uczynił, a których „nie zapisano” (J 20,30), aby były wymownym wyrazem owocności miłości Chrystusa i wspólnoty, która Nim żyje. Minęło już ponad dwa tysiące lat, ale dzieła miłosierdzia nadal uwidaczniają dobroć Boga.

 

Także dzisiaj całe populacje cierpią z powodu głodu i pragnienia, a ile niepokoju budzą obrazy dzieci, które nie mają nic do jedzenia. Rzesze ludzi nadal migrują z jednego kraju do drugiego w poszukiwaniu pożywienia, pracy, domu i pokoju. Choroba, w różnych formach, jest nieustannym powodem cierpienia, wymagającym pomocy, pocieszenia i wsparcia. Więzienia są miejscami, w których często do kary ograniczenia wolności dochodzą nieraz poważne niedogodności z powodu nieludzkich warunków życia. Nadal bardzo rozpowszechniony jest analfabetyzm, który uniemożliwia dzieciom kształcenie się, narażając je na nowe formy niewolnictwa. Kultura skrajnego indywidualizmu, zwłaszcza na Zachodzie, prowadzi do utraty poczucia solidarności i odpowiedzialności za innych. Sam Bóg pozostaje dla wielu obcy, a to stanowi największą biedę i największą przeszkodę w uznaniu nienaruszalnej godności ludzkiego życia.

 

Reasumując, uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy stanowią po dziś dzień sprawdzian wielkiego i pozytywnego wpływu miłosierdzia jako wartości społecznej. Pobudza ono bowiem do zakasania rękawów, aby przywrócić godność milionom ludzi, którzy są naszymi braćmi i siostrami powołanymi wraz z nami, by budować „miasto godne zaufania” (Enc. Lumen fidei, 50).

 

 1. W trakcie tego Roku Świętego uczyniono wiele konkretnych znaków miłosierdzia. Wspólnoty, rodziny i poszczególni wierni odkryli na nowo radość dzielenia się i piękno solidarności. To jednak nie wystarczy. Świat nadal rodzi nowe formy ubóstwa duchowego i materialnego, które podważają godność osoby. Dlatego właśnie Kościół musi być zawsze czujny i gotowy do odkrywania nowych uczynków miłosierdzia i wypełniania ich z wielkodusznością i entuzjazmem.

 

Dołóżmy zatem wszelkich starań, aby nadać konkretną postać miłości a jednocześnie pomysłowość dziełom miłosierdzia. Posiada ono działanie integrujące, dlatego ma tendencję do rozprzestrzeniania się lotem błyskawicy i nie zna granic. Właśnie w tym sensie jesteśmy wezwani do nadania nowego oblicza uczynkom miłosierdzia, które znamy od zawsze. Miłosierdzie bowiem jest nadmiarem; zawsze idzie dalej, jest twórcze. Jest jak zaczyn, który zakwasza ciasto (por. Mt 13,33), jak ziarnko gorczycy, które staje się drzewem (por. Łk 13,19).

 

Wystarczy pomyśleć na przykład o uczynku miłosierdzia wobec ciała: nagich przyodziać (Mt 25,36.38.43.44). Prowadzi nas ono do początków, do ogrodu Eden, kiedy Adam i Ewa odkryli, że są nadzy i, czując że zbliża się Pan, byli zawstydzeni i ukryli się (por. Rdz 3,7-8). Wiemy, że Pan ich ukarał; a jednak „sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich” (Rdz 3,21). Wstyd został przezwyciężony a godność przywrócona.

 

Skierujmy nasz wzrok także na Jezusa na Golgocie. Syn Boży na krzyżu jest nagi; o Jego tunikę rzucono los i została zabrana przez żołnierzy (J 19,23-24); On nie ma już nic. Na krzyżu w sposób skrajny ujawnia się dzielenie się Jezusa z tymi, którzy utracili godność, gdyż zostali pozbawieni tego, co konieczne. Tak, jak Kościół jest powołany, aby być „tuniką Chrystusa” (por. św. CYPRIAN, O jedności Kościoła, 7), żeby przyodziać swojego Pana, tak też jest zobowiązany do solidarności z nagimi ziemi, aby odzyskali godność, z której zostali ogołoceni. Dlatego słowa: „Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25,36) zobowiązują do nieodwracania wzroku od nowych form ubóstwa i marginalizacji, które uniemożliwiają ludziom godne życie.

 

Brak pracy i nieotrzymywanie godziwej pensji; niemożliwość posiadania mieszkania czy ziemi, na której można by zamieszkać; doznawanie dyskryminacji z powodu swojej wiary, rasy, statusu społecznego… – te i wiele innych sytuacji wymierzonych jest w godność osoby, na które miłosierne działania chrześcijan odpowiadają przede wszystkim przez czujność i solidarność. Jakże wiele jest dziś sytuacji, w których możemy przywrócić ludziom godność i pozwolić im na ludzkie życie! Wystarczy pomyśleć o tak wielu dzieciach, które doznają różnego rodzaju przemocy ograbiającej ich z radości życia. Ich smutne i zagubione twarze są trwale obecne w moich myślach. Domagają się naszej pomocy w wyzwoleniu z niewoli współczesnego świata. Te dzieci są jutrzejszą młodzieżą. Jak je przygotowujemy do godnego i odpowiedzialnego życia? Z jaką nadzieją mogą stawić czoło swojej teraźniejszości i przyszłości?

 

Społeczny charakter miłosierdzia wymaga, aby nie pozostawać biernymi i odpędzić obojętność i hipokryzję, aby plany i projekty nie pozostały martwą literą. Duch Święty pomoże nam być zawsze gotowymi do skutecznego i bezinteresownego wniesienia naszego wkładu, aby sprawiedliwość i godne życie nie pozostawały okolicznościowymi słowami, ale były konkretnym zaangażowaniem osób, które chcą być świadkami obecności królestwa Bożego.

 

 1. Jesteśmy powołani, aby rozwijać kulturę miłosierdzia w oparciu o odkrycie spotkania z innymi: kulturę, w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych. Uczynki miłosierdzia są „rękodziełem”: żaden z nich nie jest taki sam jak inny; nasze ręce mogą je kształtować na tysiąc sposobów i chociaż inspiruje je jeden Bóg i jest jedna „materia”, z której są wykonane, czyli samo miłosierdzie, to każdy nabywa odrębną formę.

 

Uczynki miłosierdzia dotyczą w istocie całego życia człowieka. Dlatego możemy stworzyć prawdziwą rewolucję kulturalną, rozpoczynając właśnie od prostoty czynów, które mogą ogarnąć ciało i ducha, czyli życie ludzi. Jest to zaangażowanie, które wspólnota chrześcijańska może uczynić własnym, będąc świadomą, że Słowo Pana zawsze wzywa ją do porzucenia obojętności i indywidualizmu, w których chcielibyśmy się zamknąć, by prowadzić życie wygodne i bezproblemowe. „Ubogich zawsze macie u siebie” (J 12,8), mówi Jezus do swoich uczniów. Nie ma usprawiedliwienia, które mogłoby usprawiedliwić wykręcanie się, kiedy wiemy, że On utożsamia się z każdym z nich.

 

Kultura miłosierdzia kształtuje się w wytrwałej modlitwie, w posłusznej otwartości na działanie Ducha Świętego, w znajomości życia świętych i konkretnej bliskości z ubogimi. Jest to naglące wezwanie, aby nie było nieporozumień co do tego, że trzeba koniecznie się zaangażować. Pokusę uprawiania „teorii miłosierdzia” przezwycięża się o tyle, o ile staje się ono codziennym przeżywaniem współuczestnictwa i dzielenia się. Z drugiej strony, nigdy nie powinniśmy zapominać słów, jakimi apostoł Paweł po swym nawróceniu, opowiadając o swoim spotkaniu z Piotrem, Jakubem i Janem, podkreśla istotny aspekt swojej misji i całego życia chrześcijańskiego: „byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić” (Ga2,10). Nie możemy zapominać o ubogich: jest to zachęta bardziej niż kiedykolwiek aktualna, która narzuca się swoją ewangeliczną oczywistością.

 

 1. Doświadczenie Jubileuszu odciska w nas słowa apostoła Piotra: „wy, którzyście kiedyś nie dostąpili miłosierdzia, […] teraz doznaliście owego miłosierdzia” (1 P 2,10). Nie zachowujemy zazdrośnie dla siebie tego, co otrzymaliśmy; potrafimy się tym dzielić z cierpiącymi braćmi, aby podtrzymywała ich moc miłosierdzia Ojca. Niech nasze wspólnoty otwierają się na docieranie do osób mieszkających na ich terenie, aby do wszystkich trafiła czułość Boga poprzez świadectwo wierzących.

 

Jest to czas miłosierdzia. Każdy dzień naszej pielgrzymki naznaczony jest obecnością Boga, który prowadzi nasze kroki mocą łaski, którą Duch Święty wzbudza w sercu, aby je ukształtować i uczynić zdolnym do kochania. Jest to czas miłosierdzia dla wszystkich i dla każdego, aby nikt nie mógł myśleć, że nie dla niego jest bliskość Boga i moc Jego czułości. Jest to czas miłosierdzia dla osób słabych i bezbronnych, oddalonych i samotnych, aby mogły natrafić na obecność braci i sióstr, którzy wesprą ich w potrzebie. Jest to czas miłosierdzia dla ubogich, aby odczuli na sobie pełne szacunku i uważne spojrzenie osób, które przezwyciężywszy obojętność, odkrywają to, co w życiu istotne. Jest to czas miłosierdzia dla każdego grzesznika, aby niestrudzenie prosił o przebaczenie i poczuł rękę Ojca, który zawsze wita i przytula do siebie.

 

W świetle „Jubileuszu osób wykluczonych społecznie”, kiedy we wszystkich katedrach i sanktuariach na świecie zamykane były Drzwi Miłosierdzia, zdałem sobie sprawę, że jako dalszy konkretny znak tego Nadzwyczajnego Roku Świętego powinniśmy obchodzić w całym Kościele, z okazji XXXIII Niedzieli Zwykłej, Światowy Dzień Ubogich. Będzie to najbardziej godne przygotowanie do przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a osądzi nas z uczynków miłosierdzia (por. Mt 25,31-46). Będzie to dzień, który pomoże wspólnotom i każdemu ochrzczonemu w refleksji nad tym, że ubóstwo znajduje się w samym centrum Ewangelii oraz nad faktem, że dopóki Łazarz leży u drzwi naszego domu (por. Łk 16,19-21), nie może być sprawiedliwości ani też pokoju społecznego. Ten dzień będzie również autentyczną formą nowej ewangelizacji (por. Mt 11,5), przy pomocy której trzeba odnowić oblicze Kościoła w jego odwiecznym dziele nawrócenia duszpasterskiego, aby być świadkiem miłosierdzia.

 

 1. Spoglądają na nas zawsze miłosierne oczy Najświętszej Matki Boga. Ona jest pierwszą, która toruje drogę i towarzyszy nam w dawaniu świadectwa miłości. Matka Miłosierdzia gromadzi wszystkich pod osłoną swego płaszcza, jak często przedstawiała Ją sztuka. Ufamy Jej macierzyńskiej pomocy i idziemy za Jej odwieczną wskazówką, by patrzeć na Jezusa, który jest promiennym obliczem Bożego miłosierdzia.

 

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 20 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w Roku Pańskim 2016, czwartym pontyfikatu.

 

FRANCISZEK

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

183 komentarze

183 Komentarzy

 1. Rafał Karkosz

  21 listopada 2016 at 15:49

  Ale jaja, ale jaja… Czemu tylko mnie to nie dziwi?! Teraz Franca stwierdziła, że zabijanie małych, jeszcze nienarodzownych dzieci będzie można rozgrzeszyć przez dowolnego kapłana. „V nie zabijaj” – to już nie jest grzech ciężki, śmiertelny? Z LGBT już chrześcijanie mieli podawać sobie ręcę i prosić o przebaczenie (tylko nie wiem czego?), następnie w kolejce zapewne czeka akceptacja kazirodztwa, nekrofilii i zoofili (już zalegalizowana w kanadzie- do pewnego stopnia. Teraz Franca będzie głośnić, że to nie grzech!

 2. Ela

  21 listopada 2016 at 18:11

  Przerażający starzec

 3. stan

  21 listopada 2016 at 18:12

  Wymyślili to wespół z obywatelem Skórką? Specjalnie nie piszę z rabinem, bo byłoby to antysemickie.

 4. stan

  21 listopada 2016 at 18:26

  A jednak: „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”.

 5. Maciej Mystkowski

  21 listopada 2016 at 19:37

  Zawsze uczono mnie, że nie można mówić o zasadach jeśli jednocześnie ustanawia się od nich wyjątki…. Wydaje się też, że skoro Chrześcijaństwo uzna za normę dopuszczalność wszystkiego czego dotąd niedopuszczało, co tym samym Je wyróżniało i tworzyło jego tożsamość, to zwyczajnie się skończy-trudno bowiem wyznawać wiarę, opartą o relatywizowanie i jednocześnie de facto , dopuszczanie wszystkiego…. Tylko tam, gdzie są jasne i bezwarunkowe nakazy i zakazy jest ład,porządek i wiadomo co i jak oceniać. Zastanawia mnie więc czemu papież czyni to, co czyni,choć przecież musi sobie zdawać sprawę z tego, do czego muszą doprowadzić takie ,delikatnie mówiąc, kontrowersyjne działania….

 6. gregor

  21 listopada 2016 at 19:43

  To Jezuita a oni są synami lucyfera ?

 7. Soplica

  21 listopada 2016 at 21:56

  Powiem za św. Tomaszem z Akwinu : teza głoszenia Miłosierdzia bez Sprawiedliwości to matka chaosu. Cały rok głoszenia Miłosierdzia a o Sprawiedliwości cichutko. A teraz następny krok w kierunku chaosu , a im dalej w las tym więcej drzew. Kto to wszystko wyprostuje?

 8. Klinton

  22 listopada 2016 at 07:23

  To nie jest papież świętego Kościoła katolickiego, więc to, co ględzi ten masoński pajac nie ma znaczenia. Nie idźcie za sektą Vaticanum II.

 9. Silvia Odete Morani Massad

  6 września 2017 at 19:25

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you
  writing this article and also the rest of the site is extremely good.

 10. overrated interest rate

  8 września 2017 at 12:02

  I blog often and I truly appreciate your information. The
  article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once per week.
  I subscribed to your Feed as well.

 11. Emil

  8 września 2017 at 17:29

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I
  was curious about your situation; we have created some nice practices and we are
  looking to exchange solutions with other folks, be sure to
  shoot me an email if interested.

 12. door edges

  8 września 2017 at 22:06

  Its such as you read my mind! You appear to know
  so much about this, such as you wrote the ebook
  in it or something. I think that you simply could do with a
  few percent to pressure the message home a little bit, but
  instead of that, that is excellent blog. An excellent read.
  I will certainly be back.

 13. April

  9 września 2017 at 10:05

  I’m really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great
  in Opera. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 14. www.hmorrison.com

  9 września 2017 at 11:00

  Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with almost all important infos.
  I’d like to look more posts like this .

 15. start up menu

  9 września 2017 at 13:40

  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to
  come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest
  way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 16. Emory

  9 września 2017 at 23:44

  This piece of writing provides clear idea designed for the new people of
  blogging, that really how to do blogging.

 17. small business start up

  10 września 2017 at 23:27

  Hello my family member! I wish to say that this post is amazing,
  nice written and include approximately all vital infos.
  I would like to look more posts like this .

 18. islamiyasam.com

  11 września 2017 at 10:35

  After looking into a few of the blog posts on your web site, I truly like your way of blogging.
  I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
  Please visit my web site too and let me know what you think.

 19. http://es.dymet.net

  11 września 2017 at 16:00

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I
  have found something which helped me. Kudos!

 20. Teresita

  12 września 2017 at 04:59

  Howdy would you mind sharing which blog platform
  you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems
  different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 21. personal loan providers

  12 września 2017 at 08:02

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 22. forums.webhostingworld.net

  12 września 2017 at 11:56

  Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please shoot me an email if interested. Cheers!

 23. mobile phone nokia

  12 września 2017 at 21:41

  Incredible points. Solid arguments. Keep up the amazing spirit.

 24. weight watchers

  13 września 2017 at 13:45

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter
  stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 25. cell phones

  13 września 2017 at 16:06

  I’m excited to uncover this website. I wanted
  to thank you for your time due to this fantastic read!!
  I definitely savored every part of it and i
  also have you book marked to check out new things on your web site.

 26. loansstore down

  13 września 2017 at 19:23

  Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that produce the most important changes.
  Many thanks for sharing!

 27. cards double interest

  13 września 2017 at 19:40

  I couldn’t resist commenting. Well written!

 28. real estate school

  13 września 2017 at 20:42

  Hey very interesting blog!

 29. penny stocks yield

  13 września 2017 at 22:19

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 30. Lelio Vieira Carneiro Junior

  14 września 2017 at 01:39

  I am extremely impressed together with your writing
  talents as smartly as with the layout to your weblog.
  Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it is uncommon to see a
  nice weblog like this one these days..

 31. macau tourism offers

  15 września 2017 at 14:17

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m
  bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and wonderful style and design.

 32. golf club

  17 września 2017 at 00:06

  An interesting discussion is worth comment. I believe that you need to write more on this subject, it might not be a taboo subject
  but usually people do not talk about these topics.
  To the next! Best wishes!!

 33. tourism keep

  17 września 2017 at 07:39

  You can definitely see your expertise within the work you write.
  The sector hopes for even more passionate writers like you who are
  not afraid to mention how they believe. Always go after your
  heart.

 34. travel guide

  17 września 2017 at 08:35

  Please let me know if you’re looking for a article author
  for your site. You have some really good articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love
  to write some material for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please send me an email if interested.
  Regards!

 35. golf course

  17 września 2017 at 09:43

  Can I simply just say what a relief to find
  somebody who genuinely understands what they’re talking about on the web.
  You certainly understand how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people have to check this out and understand this side of the story.

  I was surprised you aren’t more popular since you surely have the gift.

 36. best tips travelling

  17 września 2017 at 13:18

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me.
  Cheers!

 37. tourism offers

  18 września 2017 at 10:11

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for newbie blog writers?

  I’d definitely appreciate it.

 38. irregular heart rhythms

  20 września 2017 at 21:17

  What’s up to every one, since I am in fact keen of reading
  this webpage’s post to be updated regularly.
  It includes good material.

 39. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really
  like to write some articles for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please shoot me an email if interested.
  Regards!

 40. voarfilmes.com.br

  21 września 2017 at 18:48

  Its not my first time to go to see this web page, i am visiting this
  web site dailly and get pleasant data from here daily.

 41. www.hack-fc.com

  21 września 2017 at 22:10

  Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I
  am impressed! Very useful information specifically the
  closing phase 🙂 I care for such info much. I used to be looking for
  this certain info for a long time. Thanks and good luck.

 42. adare golf course

  22 września 2017 at 00:04

  We are a group of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your website provided us with valuable
  info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 43. travel news

  22 września 2017 at 05:06

  It’s hard to find experienced people for this subject, however, you seem like you
  know what you’re talking about! Thanks

 44. imagine holiday travel

  22 września 2017 at 12:04

  I’d like to find out more? I’d like to find out more details.

 45. www.xkexue.net

  22 września 2017 at 16:05

  Yes! Finally something about ig.

 46. bbs.mmqiumi.com

  23 września 2017 at 08:39

  Howdy! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when browsing from my apple iphone.

  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem.
  If you have any suggestions, please share. Thanks!

 47. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more on this subject, it might not be a taboo subject but generally folks don’t speak about such issues.
  To the next! Cheers!!

 48. jellyfishforum.com

  23 września 2017 at 13:59

  I every time used to read post in news papers but now as I am a user of net
  so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 49. Michal

  23 września 2017 at 17:57

  What’s up mates, how is all, and what you wish for to
  say about this paragraph, in my view its truly awesome in favor of me.

 50. What’s up, this weekend is fastidious in support of me,
  since this moment i am reading this enormous informative paragraph
  here at my house.

 51. Dwight

  24 września 2017 at 17:19

  I’m not that much of a online reader to be honest but
  your blogs really nice, keep it up! I’ll
  go ahead and bookmark your website to come back in the future.
  Cheers

 52. HaroLiavaife

  25 września 2017 at 03:19

  Pharmacie En Ligne Cialis Generique [url=http://tadalaf20mg.com ]cialis[/url] Cialis 10 Mg Precio Kamagra Oral Jelly Ingredients

 53. Angelika

  25 września 2017 at 05:35

  Valuable info. Fortunate me I found your website accidentally,
  and I’m shocked why this accident didn’t took place in advance!
  I bookmarked it.

 54. Dewey

  25 września 2017 at 06:49

  I love reading through an article that will make men and women think.
  Also, thanks for allowing for me to comment!

 55. Silvia Odete Morani Massad

  25 września 2017 at 20:15

  It’s amazing to go to see this web site and reading the views
  of all mates on the topic of this article, while I am also zealous of getting experience.

 56. forum.interiorscape.com

  26 września 2017 at 03:50

  Very shortly this website will be famous amid all blogging and
  site-building visitors, due to it’s fastidious posts

 57. heart disease multiply

  26 września 2017 at 10:19

  excellent issues altogether, you simply won a new reader.
  What might you suggest in regards to your publish that you made
  some days in the past? Any sure?

 58. cause fatal heart

  26 września 2017 at 11:15

  Awesome article.

 59. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other
  sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 60. www.188zk.com

  26 września 2017 at 12:55

  Howdy! I simply would like to give you a big thumbs up for the excellent info you have got right here on this post.
  I’ll be coming back to your web site for more soon.

 61. traveling jobs

  27 września 2017 at 02:38

  Why viewers still make use of to read news
  papers when in this technological globe all is presented on net?

 62. росклиник.xn--p1ai

  27 września 2017 at 09:24

  What’s up, I would like to subscribe for this weblog
  to obtain hottest updates, therefore where can i do
  it please assist.

 63. Lily

  27 września 2017 at 17:00

  Hi there, its nice paragraph on the topic of media print, we all know media is a
  fantastic source of facts.

 64. legride.com

  27 września 2017 at 22:49

  Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a
  little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m
  completely overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!

 65. a1racewaygh.com

  27 września 2017 at 23:48

  There’s definately a lot to learn about this topic.
  I really like all of the points you have made.

 66. perfectstormmoments.com

  28 września 2017 at 02:30

  Hi Dear, are you actually visiting this web page daily, if
  so then you will absolutely get nice knowledge.

 67. dating guidelines

  28 września 2017 at 04:31

  Keep this going please, great job!

 68. fatal heart attacks

  28 września 2017 at 05:35

  Hi there mates, its great article on the topic of teachingand fully defined, keep it up all the time.

 69. Thanks for the good writeup. It if truth be told used to be a entertainment account it.
  Look advanced to far delivered agreeable from you! However, how can we keep in touch?

 70. As the admin of this site is working, no hesitation very soon it will be renowned,
  due to its quality contents.

 71. holiday travel around

  28 września 2017 at 10:15

  It’s amazing to pay a visit this web site and reading the
  views of all friends about this paragraph, while I am also
  keen of getting experience.

 72. travel tips

  28 września 2017 at 11:41

  Hello there! Do you know if they make any
  plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to
  rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thank you!

 73. http://connectxm.co.ke/

  28 września 2017 at 15:15

  Ahaa, its good discussion about this piece of writing at this place
  at this weblog, I have read all that, so at this time me also commenting here.

 74. well-known dating sites

  28 września 2017 at 15:22

  I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 75. http://nativeenglishclasses.com/

  28 września 2017 at 18:08

  Hey! Someone in my Facebook group shared this website
  with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Great blog and outstanding design.

 76. Dora

  29 września 2017 at 17:46

  Hi, every time i used to check blog posts here in the early hours in the break of day, as i like to learn more and more.

 77. Caitlyn

  29 września 2017 at 22:10

  Everything is very open with a very clear clarification of
  the challenges. It was definitely informative.
  Your website is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 78. dating sites

  30 września 2017 at 08:53

  Thanks for sharing your thoughts on heart protection. Regards

 79. domain name

  30 września 2017 at 14:42

  Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room
  mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him.
  Pretty sure he will have a good read. Many thanks for
  sharing!

 80. timex watches

  30 września 2017 at 16:15

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this.
  And he in fact ordered me dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss this
  topic here on your website.

 81. HaroLiavaife

  30 września 2017 at 23:23

  Elocon Website Internet Fedex Shipping Low Price [url=http://costofcial.com ]cialis online[/url] Precio Propecia

 82. traveling jobs

  1 października 2017 at 05:12

  Remarkable issues here. I’m very glad to peer your article.
  Thanks a lot and I am taking a look forward to contact
  you. Will you please drop me a e-mail?

 83. custom soccer jerseys

  1 października 2017 at 11:16

  Hi it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is in fact good and the
  viewers are truly sharing good thoughts.

 84. Martha

  1 października 2017 at 12:13

  What’s up, its good paragraph on the topic of media print, we all
  be familiar with media is a fantastic source of data.

 85. web dating

  1 października 2017 at 23:34

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering which blog platform are you using for this
  site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues
  with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 86. I quite like looking through an article that will make people think.

  Also, many thanks for allowing me to comment!

 87. yeswedding.uol.com.br

  2 października 2017 at 20:54

  Very rapidly this web page will be famous amid all blogging viewers,
  due to it’s nice articles or reviews

 88. gshow.globo.com

  2 października 2017 at 23:52

  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, superb blog!

 89. http://www.servicecenterteam.com/

  3 października 2017 at 02:26

  I wanted to thank you for this good read!! I definitely
  enjoyed every little bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new
  stuff you post…

 90. Egli Diana Pinto

  4 października 2017 at 01:25

  Ahaa, its fastidious dialogue about this paragraph
  at this place at this weblog, I have read all that, so at this time
  me also commenting at this place.

 91. web dating guidelines

  4 października 2017 at 02:08

  I like the valuable information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 92. Lewis

  4 października 2017 at 22:04

  Just desire to say your article is as astounding.
  The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming
  post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 93. commons.wikimedia.org

  5 października 2017 at 05:13

  Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same subjects you discuss and would
  love to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 94. buy arsenal soccer

  5 października 2017 at 10:56

  Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re
  saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it
  smart. I cant wait to read far more from you.
  This is actually a tremendous web site.

 95. backpacking travel

  5 października 2017 at 18:05

  I really like it when individuals get together and share
  thoughts. Great site, keep it up!

 96. dating sites

  5 października 2017 at 18:45

  I know this web site offers quality dependent posts and additional information, is there any other web site which presents these kinds of things in quality?

 97. travel guides

  5 października 2017 at 19:46

  Hi there, I enjoy reading all of your post. I wanted to
  write a little comment to support you.

 98. heart rhythms

  5 października 2017 at 23:08

  Hi there! This post couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I will send this post to him.
  Fairly certain he’ll have a very good read.
  Thank you for sharing!

 99. HaroLiavaife

  6 października 2017 at 19:37

  Propecia Liver Function [url=http://sildenafdosage.com]viagra[/url] Tadalafil 20 Mg Germany Keflex And Bronchitis Levitra Offerta

 100. soccer shoes

  7 października 2017 at 03:09

  It’s going to be end of mine day, but before end I
  am reading this enormous post to increase my knowledge.

 101. Newton

  7 października 2017 at 03:22

  I needed to thank you for this good read!! I
  definitely loved every bit of it. I have you book-marked to check out new things you post…

 102. route travel

  7 października 2017 at 07:10

  I really like what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and reporting! Keep up the great works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 103. traveling wilburys

  7 października 2017 at 11:09

  What’s up, just wanted to mention, I enjoyed this
  post. It was practical. Keep on posting!

 104. HaroLiavaife

  7 października 2017 at 19:58

  Keflex And Flushing Buy Doxycycline Dose For Std Baclofene Duree [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Accessrx Prescription Drugs

 105. backpacking travel

  7 października 2017 at 20:29

  Wonderful, what a web site it is! This website provides useful data to us, keep it up.

 106. custom soccer jerseys

  8 października 2017 at 02:37

  This post is priceless. When can I find out more?

 107. traveling jobs

  8 października 2017 at 05:15

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

 108. Lawerence

  9 października 2017 at 02:03

  It is truly a great and useful piece of info. I am satisfied that
  you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 109. jordan soccer

  9 października 2017 at 05:09

  Thanks in support of sharing such a fastidious thinking, post is
  pleasant, thats why i have read it completely

 110. dating web site

  9 października 2017 at 05:38

  I’m no longer certain the place you are getting your info, however good topic.
  I must spend some time studying more or understanding more.
  Thank you for magnificent info I used to be searching for this
  info for my mission.

 111. best dating

  9 października 2017 at 10:28

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful,
  let alone the content!

 112. reverse phone number

  9 października 2017 at 14:12

  Hello to every body, it’s my first pay a visit of this webpage; this webpage carries amazing and actually fine material designed for visitors.

 113. toned butt

  9 października 2017 at 16:54

  Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you
  have any ideas or suggestions? With thanks

 114. HaroLiavaife

  9 października 2017 at 18:36

  Cialis Quanto Costa Amoxicillin Chills [url=http://orderlevi.com]levitra without a script[/url] Injection Amoxicillin Dosage

 115. asbestos wont

  10 października 2017 at 00:02

  I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 116. nokia contract phones

  10 października 2017 at 17:23

  Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 117. butt workout

  11 października 2017 at 01:25

  My spouse and I stumbled over here different page and thought I might as
  well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to going over your web page again.

 118. travel tips

  11 października 2017 at 01:51

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
  to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again soon!

 119. custom soccer jerseys

  11 października 2017 at 09:27

  I quite like reading a post that can make people think.
  Also, thank you for allowing for me to comment!

 120. confer heart

  12 października 2017 at 02:10

  When someone writes an paragraph he/she retains
  the thought of a user in his/her mind that how a user can know it.
  Thus that’s why this post is perfect. Thanks!

 121. HaroLiavaife

  12 października 2017 at 05:59

  Pictures Of Generic Keflex Pills [url=http://tadalaf20mg.com]cialis[/url] Amoxicilina Next Day With Free Shipping Cephalexin Dosage Puppy How Many Days Kamagra 100 Mgs

 122. buy arsenal soccer

  12 października 2017 at 07:08

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 123. web dating guidelines

  13 października 2017 at 04:29

  Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading
  correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the
  same results.

 124. parrocchiasanpioxcagliari.it

  13 października 2017 at 08:59

  Hi there, I found your web site via Google even as searching for a related
  matter, your website got here up, it appears great. I’ve bookmarked
  it in my google bookmarks.
  Hi there, simply changed into alert to your weblog through Google, and located that it is truly
  informative. I am going to be careful for
  brussels. I will be grateful in the event you continue this in future.
  Many folks can be benefited from your writing. Cheers!

 125. holiday travel trip

  13 października 2017 at 10:00

  Thanks designed for sharing such a pleasant idea, post is fastidious, thats why i have read it fully

 126. HaroLiavaife

  15 października 2017 at 02:34

  Where To Get Flagyl In Virgin Islands [url=http://cheaplevi.com]levitra on line sale[/url] Generic Worldwide Progesterone Tablet Ed Dapoxetina Si Trova In Farmacia

 127. reverse phone number lookup

  15 października 2017 at 13:16

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community
  will be thankful to you.

 128. make certain asbestos

  15 października 2017 at 18:42

  Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I am hoping you write once more soon!

 129. If you would like to improve your know-how
  simply keep visiting this site and be updated with the most recent gossip posted here.

 130. HaroLiavaife

  17 października 2017 at 01:37

  Generic Amoxicilina Website On Line Closest Thing To Levitra Generic Levitra Canada Pharmacy [url=http://levitrial.com]pharmacy prices for levitra[/url] Cuando Tomar Priligy Kamagra Cialis

 131. Maya

  17 października 2017 at 02:05

  Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 132. Lelio Junior

  17 października 2017 at 17:04

  Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with afterward
  you can write or else it is complicated to write.

 133. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  17 października 2017 at 21:26

  Hi to every body, it’s my first go to see of this webpage; this blog contains awesome and truly
  good stuff designed for readers.

 134. HaroLiavaife

  18 października 2017 at 23:12

  Medicament Acquisto Cialis Senza Ricetta Online Over The Conter Chlamydia Treatment Amoxicillin [url=http://cheapvia100mg.com]viagra[/url] Kamagra 100 Gel Oral Buy Celebrex Celecoxib 200 Mg Prezzo Kamagra 100

 135. Grupo Coral

  19 października 2017 at 02:41

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Thanks

 136. Grupo Coral

  19 października 2017 at 02:45

  I just like the valuable information you supply on your articles.
  I’ll bookmark your blog and test again here frequently.
  I am reasonably sure I will be told plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the following!

 137. Lélio Vieira Carneiro Junio

  19 października 2017 at 20:12

  I like reading through an article that can make
  people think. Also, many thanks for allowing me to comment!

 138. Umanizzare presídios

  19 października 2017 at 20:17

  Nice respond in return of this issue with genuine arguments and
  telling everything regarding that.

 139. Lélio Vieira Carneiro Junior

  19 października 2017 at 22:10

  Thanks for sharing such a fastidious opinion, paragraph is fastidious, thats why i have read it fully

 140. Dadado Veig

  20 października 2017 at 02:21

  Hey there I am so glad I found your blog page, I really found you by mistake,
  while I was looking on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post
  and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic
  work.

 141. Itamar Serpa Fernandes

  20 października 2017 at 02:54

  I’m not sure where you are getting your information,
  but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this info
  for my mission.

 142. website admin allows

  20 października 2017 at 04:16

  Very quickly this web site will be famous amid all blogging people, due to it’s pleasant articles
  or reviews

 143. Umanizzare presídios

  20 października 2017 at 10:03

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 144. monthly phone

  20 października 2017 at 21:06

  Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you
  know how to make your site mobile friendly?

  My blog looks weird when browsing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to correct this issue. If you have any recommendations, please share.
  Many thanks!

 145. Lelio Vieira Carneiro

  20 października 2017 at 23:37

  I have fun with, lead to I discovered just what I used
  to be having a look for. You’ve ended my 4 day lengthy
  hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 146. tercio borlenghi jr

  21 października 2017 at 00:33

  Currently it appears like Drupal is the preferred
  blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that
  what you’re using on your blog?

 147. tercio borlenghi jr

  21 października 2017 at 04:01

  Keep on writing, great job!

 148. Egli Diana Pinto

  21 października 2017 at 04:13

  Greetings! Very useful advice in this particular post!
  It is the little changes which will make the greatest changes.

  Many thanks for sharing!

 149. Dadado Veig

  21 października 2017 at 14:28

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s weblog link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.

 150. tercio borlenghi jr

  21 października 2017 at 17:54

  excellent post, very informative. I’m wondering why the other
  specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing.
  I am sure, you have a great readers’ base already!

 151. timex wearers

  21 października 2017 at 23:54

  Appreciate the recommendation. Will try it out.

 152. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  22 października 2017 at 03:58

  I need to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every little bit of it.
  I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 153. racelanecentral.com

  22 października 2017 at 13:15

  Hello, yes this piece of writing is in fact pleasant and
  I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

 154. domain name

  22 października 2017 at 13:47

  Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 155. Grupo Coral fraude

  22 października 2017 at 14:04

  Right here is the perfect website for everyone who hopes to understand this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for a long time.
  Great stuff, just excellent!

 156. Grupo Coral

  22 października 2017 at 14:15

  Great post.

 157. Itamar Serp

  22 października 2017 at 16:05

  When someone writes an article he/she retains the image of a user in his/her brain that how a
  user can know it. Therefore that’s why this article is outstdanding.
  Thanks!

 158. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  22 października 2017 at 21:34

  Thanks for another excellent post. Where else may
  just anyone get that kind of info in such an ideal way of writing?

  I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 159. Lelio Vieira Carneiro Junior

  22 października 2017 at 21:49

  I believe what you published was actually very logical.
  However, what about this? suppose you added a little content?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what if you added a post title to maybe get a person’s attention? I
  mean Papież Franciszek udzielił wszystkim kapłanom władzy odpuszczania grzechu aborcji
  – Prawy.pl is kinda vanilla. You might look at Yahoo’s front page
  and see how they create news headlines to get people to open the links.
  You might add a video or a related pic or two to get people
  interested about everything’ve got to say.
  In my opinion, it would make your website a little bit more interesting.

 160. resort asbestos

  23 października 2017 at 07:47

  I will right away grasp your rss feed as I can not
  in finding your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please allow me understand so that I may subscribe.
  Thanks.

 161. Dadado Veig

  23 października 2017 at 08:32

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m
  still new to the whole thing. Do you have any tips for newbie blog writers?

  I’d really appreciate it.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra