Z kraju

List naukowców w obronie prawdy o podpułkowniku NSZ Leonardzie Zub-Zdanowiczu

Na swoim profilu Facebookowym zasłużony historyk profesor Tomasz Panfil opublikował informacje o liście w obronie prawdy historycznej o majorze Wojska Polskiego, podpułkowniku Narodowych Sił Zbrojnych Leonardzie Zub-Zdanowiczu.

 

W liście tym można przeczytać, że: „od momentu, kiedy to powołany przez Prezydenta Miasta Lublin Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych w Mieście Lublin, w dniu 21 lutego opiniował wniosek przedłożony m.in. przez Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (oraz: Fundację im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. I Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Korporację „Concordia”, Fundację Amor Patriae) by zmienić dotychczasową nazwę ulicy Lucyny Herc (Hertz) na ulicę Leonarda Zub-Zdanowicza, rozpoczęła się kampania kłamstw, niedomówień i przekłamań na temat historii życia tego cichociemnego, oficera AK i NSZ. Wniosek został odrzucony a jeden z członków Komisji określił Leonarda Zub-Zdanowicza mianem dezertera a Narodowe Siły Zbrojne uznał za formację nielegalną oraz „partyjniacką”.

23 marca br. w przestrzeni publicznej pojawił się list, którego autorami byli: dr hab. Rafał Wnuk prof. KUL, dr hab. Dariusz Libionka prof. PAN, dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL, dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska prof. KUL, dr hab. Mariusz Mazur prof. UMCS, prof. dr hab. Grzegorz Motyka oraz Wojciech Samoliński. Pod jego treścią podpisało się wielu pracowników naukowych, duchownych oraz działaczy opozycji demokratycznej. Niestety, w liście skierowanym do opinii publicznej, którego intencją była obrona Macieja Sobieraja, rzekomo represjonowanego przez IPN, zawartych zostało szereg kłamstw na temat Leonarda Zub-Zdanowicza. Ponieważ podpisali go także historycy, uznajemy za stosowne sprostowanie ewidentnych przeinaczeń. Jego treść nie ma nic wspólnego z wolnością badań naukowych ani interpretacją dostępnych dokumentów źródłowych. Prezentowane w nim informacje wynikają jedynie z ideologicznych uprzedzeń autorów, nie zaś z dążenia do prawdy historycznej.

Nie będziemy przedstawiać biografii Leonarda Zub Zdanowicza bowiem ta jest świetnie opisana przez amerykańskiego historyka polskiego pochodzenia prof. Marka Jana Chodakiewicza w książce „Narodowe Siły Zbrojne „Ząb” przeciw dwu wrogom”. Niestety pomimo wielu innych publikacji dot. „Zęba”, wśród ich autorów nigdzie nie odnaleźliśmy żadnego z sygnatariuszy listu. Być może właśnie nieznajomość losów Leonarda Zub Zdanowicza a także dziejów Narodowych Sił Zbrojnych sprawiła, że musimy dokonać kilku sprostowań.

Nie jest prawdą jakoby Leonard Zub Zdanowicz dokonał dezercji. Dezercja to uchylenie się od służby wojskowej i walki, np. ucieczka z wojska. Leonard Zub-Zdanowicz nie uchylał się od służby wojskowej ani tym bardziej nie uciekał z wojska. Przypomnimy, że przez kilka miesięcy po zrzucie pozostawał poza przydziałem wojskowym. To struktury AK przekazały kontuzjowanego „Zęba” placówkom NSZ z prośbą o przechowanie do czasu wyleczenia. Czy mogłyby to zrobić, gdyby faktycznie – jak twierdzą sygnatariusze listu, NSZ pozostawał wrogi wobec Polskiego Państwa Podziemnego? Po przejściu do NSZ, „Ząb” utrzymywał kontakty i przeprowadzał wspólne akcje z oddziałami AK – kpt. Tadeusza Wingerta „Warty”, kpt. Tadeusza Stumberk-Rychtera „Żegoty”, kpt. Jana Piwnika „Ponurego”, por. Stanisława Łokuciewskiego ps. „Małego”, por. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Należy podkreślić, że sprawa Leonarda Zub Zdanowicza nigdy nie trafiła do Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Głównej AK, który był właściwy do jej rozpoznania. Słowo „dezerter” występuje tylko raz – w sprawozdaniu Kedywu Komendy Okręgu Lublin AK z 10 stycznia 1944r. Nigdy jednak nie podjęto jakichkolwiek działań w celu powstrzymania działalności „Zęba”, czy też jego zaangażowania na rzecz NSZ, ze strony Dowództwa AK – w przeciwieństwie do faktycznych przypadków dezercji cichociemnych (np. ppor. Franciszek Żak „Mamka”, zob. B. Szyprowski, Cichociemny „Mamka” przed WSS KG AK, Przegląd Historyczno-Wojskowy 2013 nr 3, s. 202 i dalej).

Należy pamiętać, co zostało przez inicjatorów listu przemilczane, że po zakończeniu działań zbrojnych przez żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ Zub-Zdanowicz odmeldował się z Brygady i przystąpił do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Z zarzutu dezercji w 1945 r. uwolnił go Sąd Honorowy przy II Korpusie Polskim. Następnie w 1949 r., po przeprowadzonym śledztwie przy Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia Leonard Zub-Zdanowicz, został całkowicie uwolniony z tego zarzutu. Ponadto pozytywnie zweryfikowano jego stopień wojskowy rotmistrza. 21 sierpnia 1957 r. gen. Anders mianował Zub-Zdanowicza majorem w Korpusie Oficerów Kawalerii WP. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że gen. Anders promuje byłego dezertera.

Podkreślimy jeszcze raz, ponieważ przez lata komunizmu utrwalił się stereotyp, który część historyków ciągle powiela: Narodowe Siły Zbrojne nie były wrogie wobec Polskiego Państwa Podziemnego, a co więcej bardzo często współpracowały – szczególnie wywiad NSZ – ze strukturami AK, tak na odcinku antyniemieckim, jak i antykomunistycznym. NSZ były czasami krytyczne, zwłaszcza wobec oficjalnych relacji z komunistami, ale nigdy wrogie. NSZ od samego początku uznawały Rząd Polski w Londynie. Władze NSZ – a wcześniej ZJ – odmawiały jedynie uznania wyłączności ZWZ/AK na reprezentowanie sił zbrojnych w konspiracji. Narodowe Siły Zbrojne w tym także Brygada Świętokrzyska zostały uznane przez najwyższe organy władzy Państwa Polskiego czego dowodem jest Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Sabbata z dnia 1 stycznia 1988 r. o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, w którym czytamy „Żołnierze tej części Narodowych Sił Zbrojnych która, ze względu na stanowisko jej czynników kierowniczych, nie została scalona z Polskimi Siłami Zbrojnymi – Armią Krajową i którzy brali udział w walkach z okupantami w latach 1939-1945, spełnili swój obowiązek narodowy i żołnierski wobec Rzeczypospolitej Polskiej”. Następnie najwyższy organ władzy Rzeczypospolitej Polskiej – Sejm Rzeczypospolitej w stosownej uchwale podjętej w 70. rocznicę powołania Narodowych Sił Zbrojnych wskazał: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czcząc ich pamięć, stwierdza, że Narodowe Siły Zbrojne dobrze zasłużyły się Ojczyźnie.” (Dz. Urz. Monitor Polski z 2012 r. poz. 890).

Prawdą jest, że oddział NSZ pod dowództwem „Zęba” dokonał egzekucji dwudziestu kilku członków GL im. J. Kilińskiego. Było to jedno z działań podjętych w ramach zwalczania grup rabunkowych, które wówczas działały na Lubelszczyźnie przynosząc niepowetowane straty ludności cywilnej. Akcje przeciw takim grupom praktykowały także oddziały AK i Batalionów Chłopskich. Przypominamy autorom listu, że jeszcze w lipcu 1943r. Komendant Główny AK wydał „Instrukcję dotyczącą zapewnienia Bezpieczeństwa terenowego”. Czytamy w niej: „Bezpieczeństwo i porządek nie istnieją we wszystkich obwodach zupełnie lub istnieją w stopniu nie wystarczającym, ludność miejscowa narażona jest na kradzież mienia, szykany, gwałty i niejednokrotnie na utratę życia ze strony band różnego pochodzenia. Okupant nie przeciwdziała zasadniczo temu stanowi faktycznemu. Z reguły stosuje represje na niewinnej, nękanej przez bandy ludności. Ten stan grozi w nasze interesy i plany. S[iły] Z[brojne] w Kraju muszą podjąć kroki celem podniesienia stanu bezpieczeństwa publicznego w terenie. Polecam K.[omendantom] Okr.[ęgów] i K.[omendantom] Obw.[odów] wystąpić tam, gdzie zachodzi potrzeba, przeciw elementom plądrującym bądź wywrotowo – bandyckim. Każde wystąpienie musi być zdecydowane i musi mieć za cel ukrócenie samowoli. Występować należy tylko przeciw grupom specjalnie dokuczliwym dla ludności miejscowej i dla K[omendy] S[ił] Z[brojnych] w Kraju, przede wszystkim przeciw tym, którzy mordują, gwałcą i rabują.(…)” [Armia Krajowa w dokumentach, t. VI, s. 347 – 348].

Co umknęło autorom listu, to AK początkowo przyznała się do wydarzeń spod Borowa [Komunikat Nr. 10, Biuletyn Informacyjny nr 35 (190), 02.09.1943 r.]. Dopiero 8 grudnia 1943 r., czyli pięć miesięcy po wydarzeniach borowskich, gen. Bór Komorowski w meldunku do Naczelnego Wodza, pisał:

„(…) Zostało ustalone, że wymordowania 26 ludzi oddziału partyzanckiego Armii Ludowej dokonali dowódcy z oddziałów NSZ, wybijając upojonych alkoholem na przyjęciu. W publicznym oświadczeniu, nie wymieniając NSZ, podałem, że AK nie ma nic wspólnego z tym mordem, który potępiłem.(…)” [AK w dokumentach, t. III, s. 215.] Można jedynie dodać, że nie wiadomo do końca ile osób zginęło pod Borowem, że nie był to oddział AL (ta powstała dopiero 1 stycznia 1944 r.) tylko GL, że alkohol był obecny ale wśród gwardzistów (a na co skarżyli się okoliczni mieszkańcy) i oczywiście nie było żadnego przyjęcia ale sąd polowy. Sąd, w którym uczestniczyli żołnierze miejscowej placówki AK. Natomiast „potępienie” w „Biuletynie Informacyjnym AK” miało miejsce 18 listopada 1943r. na skutek osobistej decyzji Jana Rzepeckiego, który sam o tym wspomina (Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1956, s. 261). Ten sam Jan Rzepecki po 1947r. przyjęty został do komunistycznego Wojska Polskiego. Podobne działania wobec grup bandyckich, często komunizujących, były podejmowane przez oddziały AK. Do czego prowadziła tolerancja wobec takich grup pokazały wydarzenia z Owczarni z maja 1944r.

Nie jest prawdą jakoby Leonard Zub Zdanowicz („jako jeden z dowódców BŚ”) podjął współpracę z Niemcami. Niestety pomimo licznych publikacji do przestrzeni publicznej i świadomości niektórych historyków wciąż nie mogą przebić się fakty. Autorzy listu nie podali żadnych form ani efektów tej współpracy. Ile wspólnych akcji wraz z Niemcami przeprowadzono, przeciwko komu i ilu NSZowców i Niemców zginęło podczas wspólnych operacji, gdzie i kiedy te działania miały miejsce ? Nie jest oczywiście tajemnicą, że Niemcy wiedzieli o obecności Brygady i że próbowali ją bezskutecznie skłonić do wspólnej walki z Sowietami. Nigdy jednak do żadnej współpracy militarnej nie doszło, o czym historycy zajmujący się tym tematem doskonale wiedzą. Brygada Świętokrzyska NSZ nie mając złudzeń co do zamiarów Sowietów wprowadziła w życie milczący pakt nie atakowania się z Wermachtem, który potem wypowiedziała czego bezdyskusyjnym dowodem jest m.in. wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie, o czym milczą sygnatariusze listu.

Nie jest także prawdą jakoby Brygada Świętokrzyska wraz z Leonardem Zub Zdanowiczem wycofywała się wraz z oddziałami Wehrmachtu. Na potwierdzenie takich słów wystarczy podać numery tych jednostek wojsk niemieckich. Nic takiego autorzy nie zrobili bo i zrobić nie mogą.

Ukrycie tych faktów przez grono uczonych jest rzeczą niedopuszczalną i etycznie naganną. Należy uzupełnić, iż postanowieniem z 20 sierpnia 2009 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Leonard Zub-Zdanowicz został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (Dz. Urz. Monitor Polski z 2009 r. Nr 23, poz. 216). Wniosek o nadanie odznaczenia Leonardowi Zub-Zdanowiczowi został pozytywnie zaopiniowanych przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego, działacza opozycji w okresie PRL wydawcy czasopisma oraz ruchu opozycyjnego „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Odznaczenie zostało wręczone przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego wiosną 2013 r. Do tej pory wobec Leonarda Zub Zdanowicza panował konsensus nie tylko historyczny ale i polityczny. Z nieznanych przyczyn grupa osób próbuje na nowo otworzyć wygaszone już, okupacyjne spory.

Autorzy listu celowo pomijają dalszą działalność Leonarda Zub-Zdanowicza. Po przeprowadzeniu się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do końca życia był aktywny w organizacjach polonijnych. W latach osiemdziesiątych wspierał Ruch Obrony Praw Człowieka Obywatela i „Solidarność”; organizował składki na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym kontekście zastanawia poparcie zawartych w liście kłamstw przez naukowców z tego Uniwersytetu. Czy nie zdają sobie sprawy z tego, że Leonard Zub Zdanowicz jest nie tylko absolwentem tego Uniwersytetu ale także współfundatorem Collegium Jana Pawła II, w którym niektórzy z nich prowadzą zajęcia?

Życiorys Leonarda Zub-Zdanowicza jest charakterystyczny dla setek innych, często bezimiennych żołnierzy walczących o wolną Polskę z dwoma okupantami. Był żołnierzem Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych w tym Narodowych Sił Zbrojnych. W obronie wolności, całości i niepodległości Rzeczypospolitej strzelał zarówno do najeźdźców i okupantów niemieckich jak i sowieckich. Należy do grona Żołnierzy którym zawdzięczamy wolną Polskę. Nie możemy się zatem zgodzić na dzielenie przelanej krwi na „gorszą” i „lepszą”, a decyzji sygnatariuszy listu w żaden sposób nie usprawiedliwia fakt, że nie podzielają jego poglądów i wyborów”.

List w obronie szkalowanego bohatera podpisali:

por. Bolesław Chmielowiec „Komar” – Żołnierz Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych (1 Pułk LN ZL)

por. Jan Oszust „Wrzos” – żołnierz 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ – Prezes Koła Kraśnik ZŻ NSZ

prof. dr Marek Jan Chodakiewicz, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSX

ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, historyk

prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

Dr hab. Selim Chazbijewicz prof. UWM w Olsztynie

dr hab. Waldemar Handke, historyk

dr hab. Krzysztof Kaczmarski, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

dr hab. Piotr Kardela, historyk

dr hab. Tomasz Panfil, historyk

dr hab. Krzysztof Sychowicz, historyk

dr Mariusz Bechta, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

dr Rafał Dobrowolski historyk, Prezes Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ

dr Stanisław Koller, historyk

dr Lucyna Kulińska, historyk

dr Krzysztof Langowski, historyk

dr Rafał Łatka, historyk, redaktor Pisma Społeczno-Historycznego Glaukpopis

dr Wojciech Muszyński, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ, redaktor Pisma Społeczno-Historycznego Glaukpopis

dr Karol Sacewicz, historyk

dr Rafał Sierchuła, historyk

dr Bartłomiej Szyprowski, historyk

dr Krzysztof Tochman, historyk

dr Paweł Piotr Warot, historyk

Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, historyk, publicysta, wykładowca WSD Towarzystwa Salezjańskiego, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej

Adam Broński, syn Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”

Andrzej Churski Prezes Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Sebastian Bojemski, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

Stanisław Brzozowski-Radny Rady Miasta Lublin

Jan Fedirko Fundacja Niepodległości

Tomasz Greniuch – historyk

Michał Gruszczyński, historyk, nauczyciel

Tomasz Karasiński, Stowarzyszenie Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław

Sebastian Nowakowski, historyk

Michał Ostapiuk, historyk, członek Rady Historycznej ZŻ NSZ Okręg Łomżyński.

Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka

Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”

Arkadiusz Robaczewski, Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji Łączka

Ewa Szakalicka, rezyserka (autorka m.in. filmow w obronie kpt. Zenona Jachymka Wiktora i kpt. Romualda Rajsa Burego)

Bartosz Tomczak, historyk

Michał Wołłejko, historyk, red. prowadzący Pisma Społeczno-Historycznego Glaukpopis, publicysta

Magdalena Zarzycka-Redwan

Leszek Żebrowski, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

 

Jan Bodakowski

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

24 komentarze

24 Komentarzy

 1. Zygmunt

  4 kwietnia 2017 at 13:12

  To skandal,że pseudo naukowcy szkalują dobre imię L.Zub- Zdanowicza.

 2. Zona

  4 kwietnia 2017 at 16:39

  Biorąc pod uwagę że podczas wydarzeń znanych jako „Mord pod Borowem” zabito również 4 młodych chłopców ze wsi Borów oraz fakt że od zbrodni odcięła się AK w osobie Bora Komorowskiego to można powiedzieć że jest to „bohater” na miarę portalu.

  • Alex Wolf

   6 kwietnia 2017 at 00:30

   Przestań siać agencie żydokomuny propagande bolszewicką, nie udało wam się to wcześniej nie uda i teraz. Masz swoje portale bolszewickie, więc tam pisz swoje kłamstwa.Nie obrażaj osób,którym nawet nie jesteś godzien butów czyścić. Bóg Honor Ojczyzna na zawsze!!!

  • Paweł

   6 kwietnia 2017 at 16:36

   @zona

   Bardziej ciekawi mnie ilu Polaków zabili, wydali lub okradli żydzi?

   • Alex Wolf

    6 kwietnia 2017 at 18:42

    Bardzo wielu, pełno było rozbójniczych band żydowskich i tych żydów którzy należeli do komunistycznych odziałów GL/AL czy partyzantki sowieckiej, mordowali i grabili ile wzlezie w tym swoich ziomków.

 3. Hania

  5 kwietnia 2017 at 18:14

  Jak Motyka szkaluje, to znaczy, że Zub- Zdanowicz jak najbardziej powinien zostać patronem ulicy!
  Że też IPN nie pozbędzie się tego banderowskiego kłamcy….

  • Paweł

   6 kwietnia 2017 at 16:35

   @Hania

   Motyka to zakłamana i antypolska gnida. Powinien odpowiedzieć za szkalowanie Polaków.

 4. manicure

  7 kwietnia 2017 at 16:13

  If you are going for best contents like myself, only visit
  this website everyday since it offers quality contents, thanks

 5. Bartlettqeguxqnrou.sosblogs.com

  2 maja 2017 at 09:26

  Hey there, You have performed a fantastic job. I will
  definitely digg it and individually recommend to my friends.

  I am confident they will be benefited from this web site.

 6. mobile porn

  19 maja 2017 at 17:10

  may i protect my blog articles copyright with no registering this to copyright departmen? please help?

 7. navy blue fascinator headband

  26 maja 2017 at 06:42

  I have fun with, cause I discovered just what I used to be looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 8. Brendan Visocsky

  27 maja 2017 at 16:57

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!

 9. the url

  31 maja 2017 at 14:16

  Amongst me and my spouse we’ve owned even further MP3 players more than the several years than I can depend, such as Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the very last several decades I have fixed down toward one particular line of avid gamers. Why? Since I was happy toward investigate how well-designed and fun to employ the service of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 10. any blog

  5 czerwca 2017 at 08:23

  The fresh Zune browser is shockingly superior, still not as Great as the iPod’s. It works nicely, but isn’t really as immediate as Safari, and is made up of a clunkier interface. If on your own from time to time plan upon having the net browser which is not an issue, but if you are developing in the direction of read the website alot versus your PMP then the iPod’s much larger screen and improved browser may well be critical.

 11. website tutorial

  9 czerwca 2017 at 05:59

  I’ll machines this research toward Two layouts of people: recent Zune householders who are looking at an up grade, and people today hoping toward come to a decision in between a Zune and an iPod. (There are other players value considering out there, including the Sony Walkman X, nevertheless I hope this offers on your own plenty of info towards produce an mindful determination of the Zune vs players other than the iPod line as perfectly.)

 12. blog tips

  10 czerwca 2017 at 13:47

  Sorry for the significant evaluation, nevertheless I’m Quite loving the new Zune, and be expecting this, as well as the superior evaluations some other people consist of prepared, will guidance yourself decide if it is really the directly final decision for yourself.

 13. the page

  10 czerwca 2017 at 13:59

  Hands down, Apple’s app retailer wins as a result of a mile. It is really a enormous determination of all styles of purposes vs a rather not happy option of a handful for Zune. Microsoft is made up of Ideas, in particular in the realm of online games, however I am not sure I might want in direction of wager upon the long run if this characteristic is critical in the direction of you. The iPod is a much better conclusion within just that scenario.

 14. Royce

  14 czerwca 2017 at 16:13

  No suelo opinar mucho en la web, pero esta vez, he de decir que me ha maravillado esta lectura. Un sincero GRACIAS! Por escribir para nosotros, los que buscamos incesantemente respuestas 😉

 15. recycle battery recycling slough

  18 czerwca 2017 at 19:49

  Hello, Neat post. There’s an issue along with your website in internet explorer, could test this… IE nonetheless is the market leader and a large element of people will pass over your fantastic writing due to this problem.

 16. cheap shoes free shipping

  19 czerwca 2017 at 04:48

  I’ve tried on many jeans that declare to be „short” in length and they go way past my ankle.|PPC marketing is most advantageous for you for the beneath factors. The voice quality and songs playback high quality both through the handset, loudspeaker and earplugs is good. Yes, only the very best leading quality pearl jewellery!|You will be able to see a big variety of LED light for bicycle in few minutes. Thus, on the entire you conserve a great deal on on-line shopping money-sensible. Health is important if you want to be effective in lifestyle.|Craiglist is also another location you can appear for baby care products at a bargain. Are you searching for a comfortable nightgown or sexy ladies’s personal lingerie? I am heading to maintain it my small secret.|Nicely, if you are talking about comfy clothes, tees are the favorite of all. PPC marketing is most advantageous for you for the below factors. They like sporting flamboyant and glamorous dresses that will accentuate their appear.|Create an account with the portal that is fairly famous amongst the big number of individuals. You can discover incredible offers on infant treatment products on eBay. This can direct to spam and unwanted advertisement and solicitations.|Adhere to the five actions above to make sure you don’t regret selecting the wrong internet internet hosting business. It tells individuals that he care about time. From Fashion pearl sets to Trendy pearl established.|A man who wears a wristwatch understands what time it really is when he would like to know. At that time, they attempt to have this cool apparel. Much site utilizes Pay pal which makes it easier to transfer cash.|See how long it requires for them to answer your question. So why should you shop from an online shopping website rather of heading to a style shop or a shopping mall? If they have a discussion board, inquire them concerns.|You took your credit score card figures and made your orders. Nicely, in easy words, it indicates what it reads like – there are no hidden surprises! Searching for a handbag that matches your celebration gown?|I’ve bought clothes for the children, white goods for the home, gardening resources as well as meals online. They may lose 1025 on these codes but the influx of new clients makes up the reduction.|Very best colour for selecting the fit is dark Blue, various shades of black and gray. Purchase jewelry on-line from Jpearls, it is complete online shopping website. For now I would like to particularly discuss the Zojirushi NS-LAC05.|As soon as he receives your ask for, he will send you an email with the link to obtain the genie. Travel alarm clocks: Some come with a fold-over style situation, an AM/FM radio, electronic styles etc.|These 5 items are just a few of the many present products for travelers that price $25.00 or much less. As a matter of reality, it is not just the money component. Writing Posts on the Internet- a.ka. „blogging”.|Women are luckier than men as they have much much more accessories than guys do. At that time, they try to have this awesome attire. One of the most well-liked is the Target Credit Card.|Many of the on-line shopping Eire web sites that sell males’s garments have multiple clothing brand names on offer. You can effortlessly drown your self amongst all this information if you don’t consider it one step at a time.|Money ranks as one the best possessions nowadays. You’d be very difficult-pressed to discover much better offers in genuine life shops. Ensure that your online shopping website is up to date and current.|In the prior time, online buying was quite impossible and hard to believe. Ensure that your online shopping website is up to date and current. It is stated to give up to 7 hours of talk time or around 28 hrs of songs playback time.|The net was my favoured location to store in any case. They might shed ten25 on these codes but the influx of new customers makes up the reduction. It was now being called internet on-line buying.|Searching on-line is the simplest way to get the best costs before you make a buy. There is no secret, but instead, it’s just understanding what to do. You will obtain your purchase within assigned time at your doorway.|It is very essential to discover how to negotiate with your clients. You can also choose Brown but it is best to put on on weekends and informal events. Much more applications can be downloaded from blackberry app world.|Whenever you see a „full” tag on a shirt you should assume that it is fairly bigger than that of normal 1. Our life stand on the basis of ‚s and 1’s. Purchase buying Hitachi DH36DAL, the purchaser saves money.|Inquire buddies with kids where they found inexpensive infant treatment products to assist you out.

 17. internet

  20 czerwca 2017 at 01:34

  I simply want to say I am very new to blogging and site-building and actually enjoyed your web site. Likely I’m likely to bookmark your site . You certainly have impressive well written articles. Cheers for revealing your web site.

 18. jenny

  22 czerwca 2017 at 01:58

  safe diet pills for high blood pressure

 19. jenny

  23 czerwca 2017 at 21:00

  lipodrene ephedra diet pills

 20. katie

  25 czerwca 2017 at 22:01

  the best diet pills 2016

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra