Z kraju

List naukowców w obronie prawdy o podpułkowniku NSZ Leonardzie Zub-Zdanowiczu

Na swoim profilu Facebookowym zasłużony historyk profesor Tomasz Panfil opublikował informacje o liście w obronie prawdy historycznej o majorze Wojska Polskiego, podpułkowniku Narodowych Sił Zbrojnych Leonardzie Zub-Zdanowiczu.

 

W liście tym można przeczytać, że: „od momentu, kiedy to powołany przez Prezydenta Miasta Lublin Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych w Mieście Lublin, w dniu 21 lutego opiniował wniosek przedłożony m.in. przez Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (oraz: Fundację im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. I Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Korporację „Concordia”, Fundację Amor Patriae) by zmienić dotychczasową nazwę ulicy Lucyny Herc (Hertz) na ulicę Leonarda Zub-Zdanowicza, rozpoczęła się kampania kłamstw, niedomówień i przekłamań na temat historii życia tego cichociemnego, oficera AK i NSZ. Wniosek został odrzucony a jeden z członków Komisji określił Leonarda Zub-Zdanowicza mianem dezertera a Narodowe Siły Zbrojne uznał za formację nielegalną oraz „partyjniacką”.

23 marca br. w przestrzeni publicznej pojawił się list, którego autorami byli: dr hab. Rafał Wnuk prof. KUL, dr hab. Dariusz Libionka prof. PAN, dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL, dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska prof. KUL, dr hab. Mariusz Mazur prof. UMCS, prof. dr hab. Grzegorz Motyka oraz Wojciech Samoliński. Pod jego treścią podpisało się wielu pracowników naukowych, duchownych oraz działaczy opozycji demokratycznej. Niestety, w liście skierowanym do opinii publicznej, którego intencją była obrona Macieja Sobieraja, rzekomo represjonowanego przez IPN, zawartych zostało szereg kłamstw na temat Leonarda Zub-Zdanowicza. Ponieważ podpisali go także historycy, uznajemy za stosowne sprostowanie ewidentnych przeinaczeń. Jego treść nie ma nic wspólnego z wolnością badań naukowych ani interpretacją dostępnych dokumentów źródłowych. Prezentowane w nim informacje wynikają jedynie z ideologicznych uprzedzeń autorów, nie zaś z dążenia do prawdy historycznej.

Nie będziemy przedstawiać biografii Leonarda Zub Zdanowicza bowiem ta jest świetnie opisana przez amerykańskiego historyka polskiego pochodzenia prof. Marka Jana Chodakiewicza w książce „Narodowe Siły Zbrojne „Ząb” przeciw dwu wrogom”. Niestety pomimo wielu innych publikacji dot. „Zęba”, wśród ich autorów nigdzie nie odnaleźliśmy żadnego z sygnatariuszy listu. Być może właśnie nieznajomość losów Leonarda Zub Zdanowicza a także dziejów Narodowych Sił Zbrojnych sprawiła, że musimy dokonać kilku sprostowań.

Nie jest prawdą jakoby Leonard Zub Zdanowicz dokonał dezercji. Dezercja to uchylenie się od służby wojskowej i walki, np. ucieczka z wojska. Leonard Zub-Zdanowicz nie uchylał się od służby wojskowej ani tym bardziej nie uciekał z wojska. Przypomnimy, że przez kilka miesięcy po zrzucie pozostawał poza przydziałem wojskowym. To struktury AK przekazały kontuzjowanego „Zęba” placówkom NSZ z prośbą o przechowanie do czasu wyleczenia. Czy mogłyby to zrobić, gdyby faktycznie – jak twierdzą sygnatariusze listu, NSZ pozostawał wrogi wobec Polskiego Państwa Podziemnego? Po przejściu do NSZ, „Ząb” utrzymywał kontakty i przeprowadzał wspólne akcje z oddziałami AK – kpt. Tadeusza Wingerta „Warty”, kpt. Tadeusza Stumberk-Rychtera „Żegoty”, kpt. Jana Piwnika „Ponurego”, por. Stanisława Łokuciewskiego ps. „Małego”, por. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Należy podkreślić, że sprawa Leonarda Zub Zdanowicza nigdy nie trafiła do Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Głównej AK, który był właściwy do jej rozpoznania. Słowo „dezerter” występuje tylko raz – w sprawozdaniu Kedywu Komendy Okręgu Lublin AK z 10 stycznia 1944r. Nigdy jednak nie podjęto jakichkolwiek działań w celu powstrzymania działalności „Zęba”, czy też jego zaangażowania na rzecz NSZ, ze strony Dowództwa AK – w przeciwieństwie do faktycznych przypadków dezercji cichociemnych (np. ppor. Franciszek Żak „Mamka”, zob. B. Szyprowski, Cichociemny „Mamka” przed WSS KG AK, Przegląd Historyczno-Wojskowy 2013 nr 3, s. 202 i dalej).

Należy pamiętać, co zostało przez inicjatorów listu przemilczane, że po zakończeniu działań zbrojnych przez żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ Zub-Zdanowicz odmeldował się z Brygady i przystąpił do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Z zarzutu dezercji w 1945 r. uwolnił go Sąd Honorowy przy II Korpusie Polskim. Następnie w 1949 r., po przeprowadzonym śledztwie przy Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia Leonard Zub-Zdanowicz, został całkowicie uwolniony z tego zarzutu. Ponadto pozytywnie zweryfikowano jego stopień wojskowy rotmistrza. 21 sierpnia 1957 r. gen. Anders mianował Zub-Zdanowicza majorem w Korpusie Oficerów Kawalerii WP. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że gen. Anders promuje byłego dezertera.

Podkreślimy jeszcze raz, ponieważ przez lata komunizmu utrwalił się stereotyp, który część historyków ciągle powiela: Narodowe Siły Zbrojne nie były wrogie wobec Polskiego Państwa Podziemnego, a co więcej bardzo często współpracowały – szczególnie wywiad NSZ – ze strukturami AK, tak na odcinku antyniemieckim, jak i antykomunistycznym. NSZ były czasami krytyczne, zwłaszcza wobec oficjalnych relacji z komunistami, ale nigdy wrogie. NSZ od samego początku uznawały Rząd Polski w Londynie. Władze NSZ – a wcześniej ZJ – odmawiały jedynie uznania wyłączności ZWZ/AK na reprezentowanie sił zbrojnych w konspiracji. Narodowe Siły Zbrojne w tym także Brygada Świętokrzyska zostały uznane przez najwyższe organy władzy Państwa Polskiego czego dowodem jest Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Sabbata z dnia 1 stycznia 1988 r. o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, w którym czytamy „Żołnierze tej części Narodowych Sił Zbrojnych która, ze względu na stanowisko jej czynników kierowniczych, nie została scalona z Polskimi Siłami Zbrojnymi – Armią Krajową i którzy brali udział w walkach z okupantami w latach 1939-1945, spełnili swój obowiązek narodowy i żołnierski wobec Rzeczypospolitej Polskiej”. Następnie najwyższy organ władzy Rzeczypospolitej Polskiej – Sejm Rzeczypospolitej w stosownej uchwale podjętej w 70. rocznicę powołania Narodowych Sił Zbrojnych wskazał: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czcząc ich pamięć, stwierdza, że Narodowe Siły Zbrojne dobrze zasłużyły się Ojczyźnie.” (Dz. Urz. Monitor Polski z 2012 r. poz. 890).

Prawdą jest, że oddział NSZ pod dowództwem „Zęba” dokonał egzekucji dwudziestu kilku członków GL im. J. Kilińskiego. Było to jedno z działań podjętych w ramach zwalczania grup rabunkowych, które wówczas działały na Lubelszczyźnie przynosząc niepowetowane straty ludności cywilnej. Akcje przeciw takim grupom praktykowały także oddziały AK i Batalionów Chłopskich. Przypominamy autorom listu, że jeszcze w lipcu 1943r. Komendant Główny AK wydał „Instrukcję dotyczącą zapewnienia Bezpieczeństwa terenowego”. Czytamy w niej: „Bezpieczeństwo i porządek nie istnieją we wszystkich obwodach zupełnie lub istnieją w stopniu nie wystarczającym, ludność miejscowa narażona jest na kradzież mienia, szykany, gwałty i niejednokrotnie na utratę życia ze strony band różnego pochodzenia. Okupant nie przeciwdziała zasadniczo temu stanowi faktycznemu. Z reguły stosuje represje na niewinnej, nękanej przez bandy ludności. Ten stan grozi w nasze interesy i plany. S[iły] Z[brojne] w Kraju muszą podjąć kroki celem podniesienia stanu bezpieczeństwa publicznego w terenie. Polecam K.[omendantom] Okr.[ęgów] i K.[omendantom] Obw.[odów] wystąpić tam, gdzie zachodzi potrzeba, przeciw elementom plądrującym bądź wywrotowo – bandyckim. Każde wystąpienie musi być zdecydowane i musi mieć za cel ukrócenie samowoli. Występować należy tylko przeciw grupom specjalnie dokuczliwym dla ludności miejscowej i dla K[omendy] S[ił] Z[brojnych] w Kraju, przede wszystkim przeciw tym, którzy mordują, gwałcą i rabują.(…)” [Armia Krajowa w dokumentach, t. VI, s. 347 – 348].

Co umknęło autorom listu, to AK początkowo przyznała się do wydarzeń spod Borowa [Komunikat Nr. 10, Biuletyn Informacyjny nr 35 (190), 02.09.1943 r.]. Dopiero 8 grudnia 1943 r., czyli pięć miesięcy po wydarzeniach borowskich, gen. Bór Komorowski w meldunku do Naczelnego Wodza, pisał:

„(…) Zostało ustalone, że wymordowania 26 ludzi oddziału partyzanckiego Armii Ludowej dokonali dowódcy z oddziałów NSZ, wybijając upojonych alkoholem na przyjęciu. W publicznym oświadczeniu, nie wymieniając NSZ, podałem, że AK nie ma nic wspólnego z tym mordem, który potępiłem.(…)” [AK w dokumentach, t. III, s. 215.] Można jedynie dodać, że nie wiadomo do końca ile osób zginęło pod Borowem, że nie był to oddział AL (ta powstała dopiero 1 stycznia 1944 r.) tylko GL, że alkohol był obecny ale wśród gwardzistów (a na co skarżyli się okoliczni mieszkańcy) i oczywiście nie było żadnego przyjęcia ale sąd polowy. Sąd, w którym uczestniczyli żołnierze miejscowej placówki AK. Natomiast „potępienie” w „Biuletynie Informacyjnym AK” miało miejsce 18 listopada 1943r. na skutek osobistej decyzji Jana Rzepeckiego, który sam o tym wspomina (Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1956, s. 261). Ten sam Jan Rzepecki po 1947r. przyjęty został do komunistycznego Wojska Polskiego. Podobne działania wobec grup bandyckich, często komunizujących, były podejmowane przez oddziały AK. Do czego prowadziła tolerancja wobec takich grup pokazały wydarzenia z Owczarni z maja 1944r.

Nie jest prawdą jakoby Leonard Zub Zdanowicz („jako jeden z dowódców BŚ”) podjął współpracę z Niemcami. Niestety pomimo licznych publikacji do przestrzeni publicznej i świadomości niektórych historyków wciąż nie mogą przebić się fakty. Autorzy listu nie podali żadnych form ani efektów tej współpracy. Ile wspólnych akcji wraz z Niemcami przeprowadzono, przeciwko komu i ilu NSZowców i Niemców zginęło podczas wspólnych operacji, gdzie i kiedy te działania miały miejsce ? Nie jest oczywiście tajemnicą, że Niemcy wiedzieli o obecności Brygady i że próbowali ją bezskutecznie skłonić do wspólnej walki z Sowietami. Nigdy jednak do żadnej współpracy militarnej nie doszło, o czym historycy zajmujący się tym tematem doskonale wiedzą. Brygada Świętokrzyska NSZ nie mając złudzeń co do zamiarów Sowietów wprowadziła w życie milczący pakt nie atakowania się z Wermachtem, który potem wypowiedziała czego bezdyskusyjnym dowodem jest m.in. wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie, o czym milczą sygnatariusze listu.

Nie jest także prawdą jakoby Brygada Świętokrzyska wraz z Leonardem Zub Zdanowiczem wycofywała się wraz z oddziałami Wehrmachtu. Na potwierdzenie takich słów wystarczy podać numery tych jednostek wojsk niemieckich. Nic takiego autorzy nie zrobili bo i zrobić nie mogą.

Ukrycie tych faktów przez grono uczonych jest rzeczą niedopuszczalną i etycznie naganną. Należy uzupełnić, iż postanowieniem z 20 sierpnia 2009 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Leonard Zub-Zdanowicz został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (Dz. Urz. Monitor Polski z 2009 r. Nr 23, poz. 216). Wniosek o nadanie odznaczenia Leonardowi Zub-Zdanowiczowi został pozytywnie zaopiniowanych przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego, działacza opozycji w okresie PRL wydawcy czasopisma oraz ruchu opozycyjnego „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Odznaczenie zostało wręczone przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego wiosną 2013 r. Do tej pory wobec Leonarda Zub Zdanowicza panował konsensus nie tylko historyczny ale i polityczny. Z nieznanych przyczyn grupa osób próbuje na nowo otworzyć wygaszone już, okupacyjne spory.

Autorzy listu celowo pomijają dalszą działalność Leonarda Zub-Zdanowicza. Po przeprowadzeniu się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do końca życia był aktywny w organizacjach polonijnych. W latach osiemdziesiątych wspierał Ruch Obrony Praw Człowieka Obywatela i „Solidarność”; organizował składki na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym kontekście zastanawia poparcie zawartych w liście kłamstw przez naukowców z tego Uniwersytetu. Czy nie zdają sobie sprawy z tego, że Leonard Zub Zdanowicz jest nie tylko absolwentem tego Uniwersytetu ale także współfundatorem Collegium Jana Pawła II, w którym niektórzy z nich prowadzą zajęcia?

Życiorys Leonarda Zub-Zdanowicza jest charakterystyczny dla setek innych, często bezimiennych żołnierzy walczących o wolną Polskę z dwoma okupantami. Był żołnierzem Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych w tym Narodowych Sił Zbrojnych. W obronie wolności, całości i niepodległości Rzeczypospolitej strzelał zarówno do najeźdźców i okupantów niemieckich jak i sowieckich. Należy do grona Żołnierzy którym zawdzięczamy wolną Polskę. Nie możemy się zatem zgodzić na dzielenie przelanej krwi na „gorszą” i „lepszą”, a decyzji sygnatariuszy listu w żaden sposób nie usprawiedliwia fakt, że nie podzielają jego poglądów i wyborów”.

List w obronie szkalowanego bohatera podpisali:

por. Bolesław Chmielowiec „Komar” – Żołnierz Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych (1 Pułk LN ZL)

por. Jan Oszust „Wrzos” – żołnierz 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ – Prezes Koła Kraśnik ZŻ NSZ

prof. dr Marek Jan Chodakiewicz, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSX

ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, historyk

prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

Dr hab. Selim Chazbijewicz prof. UWM w Olsztynie

dr hab. Waldemar Handke, historyk

dr hab. Krzysztof Kaczmarski, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

dr hab. Piotr Kardela, historyk

dr hab. Tomasz Panfil, historyk

dr hab. Krzysztof Sychowicz, historyk

dr Mariusz Bechta, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

dr Rafał Dobrowolski historyk, Prezes Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ

dr Stanisław Koller, historyk

dr Lucyna Kulińska, historyk

dr Krzysztof Langowski, historyk

dr Rafał Łatka, historyk, redaktor Pisma Społeczno-Historycznego Glaukpopis

dr Wojciech Muszyński, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ, redaktor Pisma Społeczno-Historycznego Glaukpopis

dr Karol Sacewicz, historyk

dr Rafał Sierchuła, historyk

dr Bartłomiej Szyprowski, historyk

dr Krzysztof Tochman, historyk

dr Paweł Piotr Warot, historyk

Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, historyk, publicysta, wykładowca WSD Towarzystwa Salezjańskiego, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej

Adam Broński, syn Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”

Andrzej Churski Prezes Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Sebastian Bojemski, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

Stanisław Brzozowski-Radny Rady Miasta Lublin

Jan Fedirko Fundacja Niepodległości

Tomasz Greniuch – historyk

Michał Gruszczyński, historyk, nauczyciel

Tomasz Karasiński, Stowarzyszenie Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław

Sebastian Nowakowski, historyk

Michał Ostapiuk, historyk, członek Rady Historycznej ZŻ NSZ Okręg Łomżyński.

Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka

Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”

Arkadiusz Robaczewski, Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji Łączka

Ewa Szakalicka, rezyserka (autorka m.in. filmow w obronie kpt. Zenona Jachymka Wiktora i kpt. Romualda Rajsa Burego)

Bartosz Tomczak, historyk

Michał Wołłejko, historyk, red. prowadzący Pisma Społeczno-Historycznego Glaukpopis, publicysta

Magdalena Zarzycka-Redwan

Leszek Żebrowski, historyk, członek Rady Historycznej przy ZŻ NSZ

 

Jan Bodakowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

74 komentarze

74 Komentarzy

 1. Zona

  4 kwietnia 2017 at 16:39

  Biorąc pod uwagę że podczas wydarzeń znanych jako „Mord pod Borowem” zabito również 4 młodych chłopców ze wsi Borów oraz fakt że od zbrodni odcięła się AK w osobie Bora Komorowskiego to można powiedzieć że jest to „bohater” na miarę portalu.

  • Paweł

   6 kwietnia 2017 at 16:36

   @zona

   Bardziej ciekawi mnie ilu Polaków zabili, wydali lub okradli żydzi?

 2. mobile porn

  19 maja 2017 at 17:10

  may i protect my blog articles copyright with no registering this to copyright departmen? please help?

 3. navy blue fascinator headband

  26 maja 2017 at 06:42

  I have fun with, cause I discovered just what I used to be looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 4. Royce

  14 czerwca 2017 at 16:13

  No suelo opinar mucho en la web, pero esta vez, he de decir que me ha maravillado esta lectura. Un sincero GRACIAS! Por escribir para nosotros, los que buscamos incesantemente respuestas 😉

 5. Shanda

  15 sierpnia 2017 at 00:33

  healthy weight loss blogs

 6. snap milfs

  20 sierpnia 2017 at 02:15

  snap milfs

 7. Jesse Grillo

  22 sierpnia 2017 at 06:15

  Are there other blogs you work on? Some nice points there. Do not get afraid to spread your thoughts. Exceptionally well written!

 8. Brandon Cannabis

  24 sierpnia 2017 at 05:46

  Keep up the cool quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days. I needed this. Any additional suggestions or hints? My teacher wants to be a mentor in this subject. You are obviously very knowledgeable.

 9. Eastvale Dispensary

  24 sierpnia 2017 at 12:33

  That cleared it up for me. I know old school Reddit professionals would agree. You have a lot of knowledge on this topic. On a scale from 1 to 10, You are an 11.

 10. big data speaker

  25 sierpnia 2017 at 01:12

  It is like you read my thoughts! WordPress pros would love this. I will be subscribing to your feed. it is like you wrote the book on it or something.

 11. weed dispensary

  26 sierpnia 2017 at 01:04

  Your points are well formed. Colors seem brighter when you are around.

 12. milf lesbains

  27 sierpnia 2017 at 10:33

  yes it work

 13. Wendell Weed

  29 sierpnia 2017 at 23:03

  Keep it up! You look at this topic from way more than one view point. Certainly a lot of things to take into consideration.

 14. Manhattan Beach Marketing

  30 sierpnia 2017 at 08:53

  Thank you for sharing your info. This is an excellent, an eye-opener for sure! Hit me up!

 15. escape room flower mound

  30 sierpnia 2017 at 19:17

  Good site you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 16. technology adviser

  31 sierpnia 2017 at 04:17

  You should be super proud of yourself. I truly appreciate this blog. Check it out, I really love your articles. You remind me of my uncle back in South Carolina. Babies and small animals probably love you.

 17. Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 21:06

  You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. You pretty active on LinkedIn? I have learned new things through your post. Old school WordPress experts would like your website. Kudos.

 18. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 02:37

  You have a number of great facts there. Oh my gosh! A great article.

 19. Jesse Grillo Jesse Grillo

  1 września 2017 at 13:56

  Google professionals would love your write up. I love articles like this one but I find myself spending hours simply browsing and reading.

 20. new business speaker

  1 września 2017 at 23:30

  magnificent insight. I am going to follow you on Blog. My professor told me they really like your write ups page.

 21. investor adviser

  2 września 2017 at 02:33

  I hate that my Iphone battery is dying. Exceptionally well written! Your write up has proven useful to me. A great article. Your blogs is really useful to me.

 22. Jesse Grillo Jesse Grillo

  3 września 2017 at 01:01

  Pinterest pros would really like your write up. Your write up is really useful. I think the admin of this web post is really working hard in support of his web site, since here every material is quality based information. I was reading your page and my boyfriends dumb kitten broke a glass on my new browser!

 23. Sheldon Owen

  4 września 2017 at 10:47

  On a scale from 1 to 10, You are an 11. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. great read. I am going to follow you on Reddit. Your blogs is really useful to me.

 24. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 15:10

  Exceptionally well written! I am impressed! I am impressed, I must say. I shared your website on my Instagram. To think, I was confused a minute ago.

 25. Redondo Beach

  5 września 2017 at 00:27

  There are certainly a lot of information to take into consideration. My mom would like to be a teacher in this field someday. Website experts would agree with your page. Extremely helpful article. I hope you are making money off this website

 26. Ulysses Cappel

  5 września 2017 at 00:43

  I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 27. hermosa pr

  5 września 2017 at 22:55

  I was an expert in this field back in college, in Wyoming. You should be thanked more often. So thank you!!

 28. Jesse Grillo

  8 września 2017 at 01:41

  You have a good head on your shoulders. Are you pretty active on Facebook? You should be thanked more often.

 29. startup speaker

  8 września 2017 at 10:02

  Extremely helpful website. I will just say excellent!

 30. Jesse Grillo

  9 września 2017 at 05:24

  I bet you do crossword puzzles in ink. I would like to be a mentor in this field. Well written!

 31. website

  10 września 2017 at 01:41

  Apple at the moment has Rhapsody as an application, which is a outstanding start, still it is by now hampered through the incapability to keep domestically on your iPod, and incorporates a dismal 64kbps bit rate. If this improvements, then it will somewhat negate this usefulness for the Zune, but the Ten music for each month will continue to be a massive plus inside of Zune Pass’ desire.

 32. very nice post, i certainly love this website, keep on it

 33. apply for pr

  15 września 2017 at 05:49

  I like this post! Thanks.

 34. my blog

  16 września 2017 at 06:00

  Zune and iPod: Most Those compare the Zune toward the Touch, but as soon as watching how skinny and remarkably minor and light it is, I think about it in direction of be a as an alternative exclusive hybrid that combines features of possibly the Touch and the Nano. It is exceptionally colourful and stunning OLED exhibit is a little bit scaled-down than the contact screen, nevertheless the participant alone feels Incredibly a little bit smaller and lighter. It weighs regarding 2/3 as a lot, and is appreciably scaled-down inside of width and peak, despite the fact that getting just a hair thicker.

 35. Araceli Antonovich

  17 września 2017 at 00:33

  Normally I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 36. e waste drop off

  17 września 2017 at 20:35

  Very interesting details you have observed , thankyou for posting . „I love acting. It is so much more real than life.” by Oscar Wilde.

 37. old it recycling

  17 września 2017 at 20:38

  I believe this internet site contains some real wonderful information for everyone :D. „I like work it fascinates me. I can sit and look at it for hours.” by Jerome K. Jerome.

 38. computer equipment recycling

  17 września 2017 at 20:45

  Great website. Lots of helpful information here. I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks in your effort!

 39. how to get pr in singapore

  18 września 2017 at 00:51

  I like this post! Thanks.

 40. singapore permanent resident

  19 września 2017 at 00:29

  I like this post! Thanks.

 41. recycle electronics near me

  19 września 2017 at 14:42

  I really like your writing style, wonderful information, regards for posting :D. „Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid.” by Feodor Mikhailovich Dostoyevsky.

 42. computer disposal near me

  19 września 2017 at 14:42

  Very interesting info !Perfect just what I was searching for! „The medium is the message.” by Marshall McLuhan.

 43. computer recycling companies

  19 września 2017 at 14:43

  I precisely desired to say thanks once again. I’m not certain what I might have worked on in the absence of the entire ideas documented by you concerning such subject matter. It absolutely was a real terrifying situation in my view, however , taking a look at the very expert manner you solved the issue took me to weep over gladness. I am happier for your guidance and thus trust you recognize what a great job you were providing instructing the mediocre ones all through a site. I’m certain you haven’t come across all of us.

 44. where can i dispose of old computers

  19 września 2017 at 14:50

  Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou . „All of our dreams can come true — if we have the courage to pursue them.” by Walt Disney.

 45. apply pr singapore

  20 września 2017 at 00:47

  I like this post! Thanks.

 46. ladies fashion shoes online

  20 września 2017 at 18:46

  Actually, some of the best ipad video games online are an evolution of the other existing applications in the internet.

 47. escape room dallas

  20 września 2017 at 19:55

  I truly love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own blog and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Thanks!

 48. евтини билети до мадрид

  22 września 2017 at 11:42

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 49. escape room fort worth

  25 września 2017 at 21:33

  I want to to thank you for this good read!! I definitely loved every little bit of it. I’ve got you book marked to look at new things you post…

 50. Ronrhip

  26 września 2017 at 12:33

  Durer Plus Longtemps Au Lit Effets Secondaires Cytotec Elocon Medication Best Website Low Price cialis Amitriptyline No Perscption

 51. lime green and black fascinator

  26 września 2017 at 13:56

  Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos. I’d like to peer more posts like this.

 52. emotions wheel activity

  27 września 2017 at 09:27

  Sorry for the enormous evaluate, but I’m rather loving the clean Zune, and count on this, as perfectly as the ideal critiques some other men and women incorporate written, will assistance by yourself choose if it truly is the right alternative for you.

 53. pr application

  27 września 2017 at 10:59

  Great post there! Keep it up!

 54. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 55. www.thetelecommunications.net

  4 października 2017 at 06:26

  I’ll gear this examine toward Two models of folks: current Zune property owners who are thinking about an update, and persons hoping toward make your mind up in between a Zune and an iPod. (There are other players value thinking about out there, together with the Sony Walkman X, nonetheless I anticipate this delivers oneself plenty of facts toward deliver an aware determination of the Zune vs players other than the iPod line as perfectly.)

 56. escape room fort worth

  4 października 2017 at 06:50

  I blog quite often and I truly appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 57. black political comedian

  4 października 2017 at 23:31

  Your writing style reminds me of my roomate back in Massachusetts. Certainly a lot of stuff to take into consideration. Will you write more about this? Do you write a lot about entrepreneurs.

 58. Release surprise album

  5 października 2017 at 02:05

  Here is the deal, I like your articles. You should be thanked more often. Are there other posts you work on? I enjoyed your page. There is ordinary, and then there is you.

 59. coffee pot not made in china

  5 października 2017 at 18:50

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up. „When you make a world tolerable for yourself, you make a world tolerable for others.” by Anais Nin.

 60. Jamila Matt

  7 października 2017 at 04:05

  You made some decent points there. I did a search on the subject matter and found most persons will go along with with your blog.

 61. Violette Curci

  7 października 2017 at 21:58

  My brother recommended I would possibly like this web site. He was entirely right. This publish actually made my day. You cann’t consider just how a lot time I had spent for this info! Thank you!

 62. bar ordering app

  7 października 2017 at 21:59

  Can you tell us more about this? Interesting content. I have learned new things through your posts. magnificent blogs. Really Cool.

 63. agen togel online terpercaya

  9 października 2017 at 15:12

  Zune and iPod: Most people today assess the Zune towards the Contact, nonetheless once viewing how thin and surprisingly little and light it is, I take it in direction of be a instead distinctive hybrid that brings together attributes of both of those the Touch and the Nano. It truly is incredibly colourful and attractive OLED screen is marginally scaled-down than the touch screen, yet the participant itself feels Incredibly a bit smaller and lighter. It weighs with regards to 2/3 as a lot, and is considerably smaller sized within width and height, while staying accurately a hair thicker.

 64. Ronrhip

  10 października 2017 at 10:37

  Mobic cheapest generic levitra Lioresal Acheter 25mg

 65. bandar bola terbesar

  11 października 2017 at 07:30

  Amongst me and my husband we’ve owned further more MP3 gamers in excess of the years than I can depend, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so forth. But, the closing pair years I’ve solved down to a person line of gamers. Why? Given that I was delighted towards check out how well-designed and exciting toward employ the service of the underappreciated (and extensively mocked) Zunes are.

 66. computer disposal

  13 października 2017 at 12:55

  Perfectly pent content material , appreciate it for selective information .

 67. Dannielle Friedly

  15 października 2017 at 01:53

  My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 68. marijuana delivery

  15 października 2017 at 08:35

  If your articles are always this helpful, I will be back. This is so helpful! Greetings from Arizona! awesome read. That is a smart way of thinking about it.

 69. Nita Helstrom

  16 października 2017 at 00:52

  Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 70. Delmar Ortego

  16 października 2017 at 11:10

  This really answered my problem, thanks!

 71. weed map

  16 października 2017 at 14:09

  Your article is awesome! I have been surfing on-line more than 3 hours today. You have made my day! I just stumbled upon your posts.

 72. Hermosa Beach SEO

  17 października 2017 at 16:26

  Well written! Oh my goodness! A magnificent article. Thanks for writing this. I was looking everywhere and this popped up like nothing!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra