Historia

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Czekamy Ciebie

Czekamy Ciebie czerwona zarazo

Byś wybawiła nas od czarnej śmierci

(…) Warszawa, 26 sierpnia 44, autor „Ziutek”

 

UWARUNKOWANIA W PRZEDEDNIU

 

Optymistyczny realizm Premiera i Naczelnego Wodza gen. Wł. Sikorskiego odnośnie możliwości utrzymywania stosunków z Rosja Sowiecką, załamał się po odkryciu zbrodni katyńskiej. Stalin oburzony za przypomnienie mu o zbrodni, zerwał stosunki dyplomatyczne z Rządem gen. Sikorskiego w Londynie. Bijąc Niemców, pod Warszawę w wyniku operacji białoruskiej, największej ofensywy II wojny światowej, nadciągała Armia Czerwona. Wcześniej, jedyną nadzieją był plan gen. Sikorskiego (przedstawiony Rooseveltowi w 1942 r.) uderzenia przez Bałkany, Polska mogłaby mieć ciągle jeszcze szanse na niepodległość. Jak szybko zmieniała się sytuacja militarna zamykając wczorajsze i otwierając nowe polityczne opcje?

 

https://scontent.fsjc1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20431648_1439796476056012_2425331436754575081_n.jpg?oh=b1d850f254c9ca142b70e88d5530a3ad&oe=59FB4388

 

Jeszcze do kwietnia 1944, N.W. gen. Sosnkowski twierdził, że pierwsi do Polski dotrą alianci zachodni. W kraju pracowano nad planem powstania powszechnego połączonego z lądowaniem Brygady Spadochronowej gen. S. Sosabowskiego i poważnych zrzutów uzbrojenia, szkolono i przygotowywano jednostki (szacowanej na ok. 350 000 żołnierzy) podziemnej Armii Krajowej. Akcja „Burza” zaś zakładała akcje dywersyjne i sabotażowe i atakowanie tylnich, wycofujących się jednostek niemieckich, aby współdziałając z Armią Czerwoną występować jako gospodarz, jednocześnie reprezentując uznawany przez zachodnich aliantów rząd londyński.

 

Kiedy Roosevelt z Churchillem i Stalinem podzielili się strefami wpływów jesienią 1943 r. w Teheranie, Polska w sensie politycznym wojnę już przegrała. Z powodów geograficznych Polska znalazła się w strefie sowieckiej. Przywódcy narodu, tak spiskujący w podziemiu, jak i ci w Londynie i w szeregach wojska na obczyźnie, wiedzieli czego można się było spodziewać od Sowietów. Katyń, Syberia, zdradzieckie aresztowania współdziałających z Armią Czerwoną jednostek AK i ujawniających się podziemnych władz nie pozostawiały niedomówień. W tradycji naszych zachodnich sojuszników (wcześniej Francja, później Anglia i Ameryka) było przedmiotowe traktowanie Polski jako sprzymierzonego elementu, do rozgrywania na europejskiej szachownicy.

 

Nowym rozgrywającym był Roosevelt, który pomagając Anglii, przejmował jej międzynarodową rolę, a pomagając Rosji cenił w niej partnera w wojnie z Niemcami i Japonią. Zwycięski pochód Armii Czerwonej, mający wspaniałą prasę na zachodzie, utwierdzał go w przekonaniu żeby Stalina nie drażnić, aby odpędzić czarny scenariusz oddzielnego pokoju między Stalinem a Hitlerem (powtórka z 23 sierpnia 1939). W tej sprawie, otoczony lewakami i rosyjskimi szpiegami, Roosevelt był bardzo naiwny. Los Polski był dla niego o tyle kłopotliwy, o ile myślał o 7 mln wyborców z polskimi korzeniami, dlatego demonstracyjnie przyjmował gen. Sikorskiego (koniec 1942 z Mikołajczykiem) ofiarując na działalność podziemną w Polsce 10 milionów dolarów i później premiera Mikołajczyka ( z gen. Tatarem, latem 1944 – Mikołajczyk mówił o 90 milionach dolarów w ratach dla Sikorskiego i 10 milionach dolarów uzyskanych przez siebie; Tatar to ostatnie potwierdza), kłamliwie zapewniając o pełnym poparciu dla przyszłej silnej i niepodległej Polski. Delegat N.W. do Połączonego Komitetu Szefów Sztabów w Waszyngtonie, płk.dypl. Leon Mitkiewicz w styczniu 1944 dowiedział się o rezultatach konferencji w Teheranie (listopad, grudzień 1943) i jej konsekwencjach dla Polski, informując niezwłocznie gen.Kopańskiego i rząd w Londynie. Przywódcy emigracyjni z Londynu nie poinformowali jednak o tym kolegów z podziemia w Kraju.

 

PLANY I MOTYWACJE POWSTANIA

 

Oryginalny plan powstania powstał jeszcze za życia gen. S. Roweckiego-„Grota” i zakładał szybkie wypchnięcie Niemców z Warszawy, ale nie bitwę. Celem i ideą przewodnią planu była „ochrona ludności przed wymordowaniem i miasta przed zniszczeniem”. Wojskom niemieckim miano jednocześnie otworzyć drogi odwrotu przez mosty w kierunku Skierniewic i ewentualne ich rozbrajanie: „Monter”-„Opanujemy mosty, skanalizujemy ruchy wojsk niemieckich, rozsuniemy się i przepuścimy ich. Bolszewicy pójdą za nimi a my będziemy w Warszawie”. Powstanie w Warszawie było tylko przewidziane w ramach powstania powszechnego, ale nie w ramach akcji „Burza”. Powstańcy w ostatnich miesiącach przed powstaniem, mieli wyjść z miasta aby prowadzić „Burzę”.

 

W marcu 1944 gen. Bór-Komorowski postanowił wyłączyć Warszawę z planu „Burza” w myśl celów ”Grota”- Roweckiego. Od tego czasu broń ze zrzutów (brytyjskich) czy też tajnie wyprodukowana, była wysyłana do oddziałów A.K. na wschodzie. Na początku lipca 1944 gen. Bór wysłał na wschód (z Warszawy!) 900 pistoletów maszynowych z amunicją. Na dwa tygodnie przed powstaniem ze stolicy wysłano jeszcze 60 pistoletów maszynowych i 4,400 sztuk amunicji. Na przełomie czerwca i lipca 1944 rząd w Londynie wraz z Delegatem Rządu Jankowskim (z Kraju) rozważali koncepcję nakłonienia Niemiec, przy pomocy Watykanu i Szwajcarii, do uznania Warszawy za miasto otwarte, wyłączone z działań wojennych.

 

W październiku 1943 roku, Min. Obrony Narodowej gen. M.Kukiel zaproponował by wobec odwrotu Niemców, opanować stolicę i utworzyć władze legalne, zanim Sowieci zainstalowali by jakiś rząd komunistyczny, ale już w lipcu 1944 Kukiel mówił o opanowaniu tylko pewnego obszaru, nie całego miasta. Jeszcze w listopadzie 1943 roku Delegat Rządu Jankowski i dowódca A.K. gen. Bór rozpoczynają „Burzę” na terenach wschodnich. Poza pozytywnym początkowym współdziałaniem bojowym z Armią Czerwoną przeciwko Niemcom , „Burza” kończyła się w najlepszym przypadku aresztowaniami dowódców i rozbrojeniem żołnierzy A.K. (Wilno, Wołyń, Lwów). Niestety klęska planu „Burza” , przy jednoczesnym złośliwym pomawianiu A.K. przez Stalina, o neutralność a nawet ciche sprzyjanie Niemcom, gwałtowne zbliżanie się Sowietów do Warszawy, zmuszało kierowników podziemia do szukania wyjścia z tej sytuacji.

 

Wieść o zamachu na Hitlera z 20 lipca wstrząsnęła Warszawą, odżyły nadzieje, czy to już koniec?

 

Przez lata Warszawa była ośrodkiem oporu, siedzibą Komendy Głównej A.K., Rady Jedności Narodowej, Delegata Rządu, stolicą Polski Podziemnej. Tu było ok. 45 000 zorganizowanych żołnierzy, największa siła w kraju i wydawało się logicznym stoczenie tymi siłami bitwy z bitym, wycofującym się w nieładzie i panice wojskiem niemieckim, a takim go widziano w dniach 23, 24 i 25 lipca. Napięcie rosło. Niemcy uciekali w pośpiechu z Warszawy. Jednak 26 i 27 lipca sytuacja radykalnie się zmieniła, koniec paniki, zdyscyplinowane już jednostki niemieckie przemieszczały się przez Warszawę w kierunku wschodnim.

 

WSTĘPNA DECYZJA

 

Około południa 21 lipca 44 trzej generałowie: Komorowski –„Bór”,„Lawina” ,”Znicz”(d-ca KG A.K.), Pełczyński-„Grzegorz” (szef sztabu KG, z-ca d-cy KG A.K.) i przybyły z Londynu w maju 1944, Okulicki-„Kobra”, „Niedźwiadek”(z-ca szefa sztabu d/s operacyjnych) podjęli wstępną decyzję o rzuceniu Warszawy do walki aby wystąpić, jako gospodarze wobec zbliżających się w zawrotnym tempie zwycięskich Rosjan, którzy będąc sojusznikami naszych sojuszników, mieli otrzymać szansę operacyjną w Warszawie . Nie wiedzieli jeszcze o planowanym wyjeździe premiera Mikołajczyka z Londynu do Moskwy, nie wiedzieli o utworzeniu przez Sowietów PKWN (Moskwa, Chełmno/Lublin).

 

Główny wpływ miały : błyskawiczne zmiany na froncie i wieść o zamachu na Hitlera. 22 lipca gen. Bór spotkał się z Delegatem Jankowskim w tej sprawie, decyzje następnie zatwierdziła Komisja Główna RJN (podziemny parlament). 25 lipca d-ca A.K. powiadomił depeszą Londyn : „Jesteśmy gotowi w każdej chwili do walki o Warszawę” i prosił o ewentualne zrzucenie brygady spadochronowej ( gen.S. Sosabowskiego) i bombardowanie lotnisk niemieckich pod Warszawą. Kraj zdecydował się na powstanie i powiadomił rząd w Londynie, który 26 lipca podjął uchwałę (nieco przeredagowaną przed wysłaniem przez ludzi Mikołajczyka) dającą zielone światło.

 

NACZELNY WÓDZ

 

Naczelny Wódz gen. K. Sosnkowski (przyjaciel J. Piłsudskiego, intelektualista i strateg, ale bez większego doświadczenia w dowodzeniu w. j.), który najpierw chciał skakać do Polski aby walczyć, w tej trudnej sytuacji odleciał (15 lipca do 10 sierpnia 44) do Włoch aby być z 2 Korpusem gen. Andersa i ewentualnie buntować wojsko, w razie gdyby premier Mikołajczyk poszedł na zbyt daleko idące ustępstwa wobec Stalina w Moskwie. N.W. uważał, że Stalin chce przekształcić Polskę w 17-tą republikę i wszelkie rozmowy z nim nie mają sensu, był przeciwny wybuchowi powstania i dalszego przelewania polskiej krwi, sugerował wycofanie „wartościowych elementów patriotycznych” przed Rosjanami na zachód, spodziewając się w ciągu 5 lat wojny między Rosją a zachodem.

 

Sosnkowski przestrzegał przed myśleniem o załamaniu się ducha armii niemieckiej na podobieństwo 1918 r „stosunki wewnętrzne i ich psychika są inne niż wówczas”. Jednak w depeszy do gen. Bora z 7 lipca pierwszy raz zasugerował nową formę powstania w obliczu „szczęśliwego zbiegu okoliczności” opanować większe ośrodki (przedtem nakazywał tylko akcje dywersyjne) i można powiedzieć, że tę instrukcję wykonał d-ca A.K. 1 sierpnia 1944! We Włoszech gen. Anders uważał, że wojskowo powstanie nie miało znaczenia, ponieważ Niemcy już przegrały wojnę i naciskał N.W. aby ten zabronił powstania wyraźnym rozkazem, którego usłucha jego podwładny gen. Bór. Sosnkowski sądził , że to rząd powinien wydać odpowiednią decyzję.

 

PREMIER RZĄDU NA UCHODŹCTWIE

 

Premier Mikołajczyk natomiast uważał, że jest konieczne i możliwe dogadanie się ze Stalinem, przyjęcie kompromisowego rozwiązania w kwestii granic i formowania nowego rządu z komunistami. Sądził, że rezygnując z niezależności w polityce zagranicznej, można będzie przy pomocy poparcia ruchu patriotycznego w kraju i dyplomatycznego poparcia aliantów zachodnich uratować „biologiczne siły narodu i nie dać się skomunizować” , a wojny między Rosją a zachodem nie będzie przez najbliższe 20-30 lat. Mikołajczyk zaprojektował natomiast plan desantowania siebie i „dwóch ministrów oraz Szefa Sztabu i min. Spraw Wojskowych gen. Kukiela na Podhale. Rosjanie nie poszliby szczytem Karpat i my utrzymalibyśmy się w górach.”, ale Churchill i Szef Sztabu gen. Kopański byli temu przeciwni.

 

WYPADKI W WARSZAWIE

 

Dopiero natarcie sowieckie na Warszawę było momentem do wydania rozkazu na akcję wewnątrz miasta. Tylko koordynacja z zewnątrz z natarciem wewnątrz mogła przynieść zwycięstwo”, pisze gen. Bór. Obawiano się szybkiego wejścia Rosjan, lub zmasowania w Warszawie cofających się Niemców. Dowódca AK widział katastrofalne klęski Niemców i nie wierzył, że mogą oni zdobyć się na zwrot zaczepny. 27 lipca gen. Bór depeszował do N.W. o aresztowaniu dowódców i rozbrajaniu przez Rosjan 27 dyw. Wołyńskiej, która walczyła u boku Rosjan przeciwko Niemcom, nie zapowiadało to dobrej współpracy. Tegoż dnia niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego Fisher wydał zarządzenie stawienia się 100 000 ludzi do robót fortyfikacyjnych. Również Komendant Okręgu Warszawa-miasto płk. Chruściel-„Monter”(w latach 1936-38 wykładowca taktyki w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie- w cywilu doktor praw) tego dnia wydał rozkaz „Alarmu” do powstania (odwołany następnego dnia przez gen. Bora).

 

29 lipca ukazała się odezwa płk. Juliana Skokowskiego (dowódca lewicowego PAL-u), mówiąca o (!) ucieczce gen. Bora wraz ze sztabem z Warszawy, wobec tego on obejmuje dowództwo nad wszystkimi podziemnymi oddziałami w stolicy. Wieczorem następnego dnia radio Moskwa, a dzień później radiostacja polskich komunistów -Związku Patriotów Polskich „Kościuszko” wzywają ludność Warszawy do walki : „Ludu Warszawy. Do broni.” Manifest PKWN określał komunistyczną KRN jako jedyne legalne źródło władzy w Polsce, natomiast Rząd Emigracyjny w Londynie i jego Delegat w kraju jest władzą samozwańczą i nielegalną. Niemcy spodziewali się powstania z 29 na 30 lipca i podjęli działania wzmacniające. 30 lipca przybył do gen. Bora emisariusz Jan Nowak-Jeziorański z pesymistycznymi wieściami o niemożliwości zrzucenia brygady spadochronowej, większych zrzutów broni, porozumienia z Sowietami, dodając, że Polska jest w rosyjskiej strefie wpływów i będzie okupowana przez Armię Czerwoną. Szybko jednak zrozumiał, że przybył za późno, zastanawiano się już tylko kiedy zaczynać…

 

DECYZJA – MORDERCZY POSPIECH

 

31 lipca rano na naradzie sztabu d-ctwa A.K. „okrągły stół” i po referacie płk. Iranka-Osmeckiego („Heller”-szef oddziału. II wywiadowczego KG A.K.), wystąpił gen. Okulicki i w bardzo ostrej formie zarzucił tchórzostwo gen. Borowi, żądając natychmiastowego rozkazu do powstania, „Niemcy już są pobici”. Po nim wystąpił płk.dypl. J. Szostak („Filip”-szef III oddziału. operacyjnego) kończąc: ”lepiej zacząć o tydzień za wcześnie, niż o godzinę za późno”. Następnie płk. A. Chruściel-„Monter” przedstawił braki w uzbrojeniu, sugerując, że siły są zbyt słabe aby uderzyć, kiedy Niemcy nie są w odwrocie, więc trzeba czekać. Tego dnia zarządzono drugą odprawę na 18.00. Uczestnicy dowiedzieli się o oddziałach sowieckich w Radości, Wołominie i Radzyminie, Rosjanie wzięli do niewoli d-cę 73 dyw. niemieckiej na Pradze, o panice wśród Niemców w Legionowie. Jednocześnie ogłoszono o wyjeździe Mikołajczyka do Moskwy, powstanie mogło tylko pomóc premierowi we wznowieniu stosunków dyplomatycznych. Gen. Bór poprosił delegata Jankowskiego o zatwierdzenie decyzji. Ten zapytał jeszcze co będzie jeśli Rosjanie zatrzymają się, Pełczyński: ”wtedy Niemcy nas wyrżną”. D-ca A.K., Delegat Rządu, po naradzie z gen. Pełczyńskim i gen. Okulickim w obecności mjr. Janiny Karasiównej, ”Haka” ,”Bronka”(szef łączności wewnętrznej) na wniosek „Montera” podjęli decyzję o godzinie ”W” na 1 sierpnia godz. 17.00. Płk. Iranek-Osmecki (szef wywiadu) przybył już po wydaniu decyzji (łapanki, godzina policyjna) i zaczął podważać meldunek „Montera” o załamaniu się oporu niemieckiego, wskazując na napływające nowe jednostki pancerne. Podobny meldunek przekazał płk.dypl. K.Pluta-Czachowski „Kuczaba” szef V oddz. łączności operacyjnej, Bór odparł: ”Stało się. Jest już za późno, aby decyzję odwołać”.

 

KONSEKWENCJE I OCENY

 

Powstanie miało na celu opanowanie stolicy przez A.K ., wzmocnienie w oczach opinii światowej prawa i roszczeń legalnego Rządu w Londynie do reprezentowania i objęcia władzy w Polsce w obliczu polityki faktów dokonanych Stalina na zajmowanych polskich ziemiach. Powstanie, szczególnie w pierwszym okresie, było swoistym festiwalem polskości, patriotyzmu i „swojskości”. Są głosy, że powstanie było przyczyną dla której Stalin nie wchłonął Polski jako 17 republiki, tego chciał ZPP z W.Wasilewską na czele, ideę tę forsowała wpływowa Zofia Dzierżyńska. Jednak Stalin już wiosną 1943, postanowił utworzyć wianuszek państw „narodowych „ w środkowo-wschodniej Europie i zupełnie je sobie podporządkować . Intencją przywódców polskich było przeszkodzenie w ustanowieniu się moskiewskiego PKWN w stolicy. Czy powstanie wybuchło, bo gen. Bór uległ nastrojom własnego narodu? Czy jak powiedział płk.dypl. J. Bokszczanin („Sęk”, „Wir”, KG A.K.), że „była to albo lekkomyślność albo nerwy nie wytrzymały”?

 

Nie bez znaczenia dla wyboru godziny „W” było żądanie Delegata Jankowskiego 24 godzin przed wejściem Rosjan na zainstalowanie władzy cywilnej. Czy powstanie powinno być przerwane wobec niemieckiego bestialstwa i rozstrzeliwań, nawet bez praw kombatanckich? (Deklaracja rządów Wielkiej Brytanii i USA z 29 sierpnia 1944 o uznaniu A.K. za wojska sojusznicze). RJN wystąpiła z sugestią kapitulacji ok. 10 września, ale Sowieci podeszli do Pragi i ciągle liczono na pomoc. Polacy nie chcieli czegoś niezwykłego, 19 sierpnia 1944 wybuchło powstanie w Paryżu, już 24 sierpnia do Paryża wkroczyła francuska 2 Dyw. Pancerna, następnego dnia Niemcy się poddali. Czy to pokolenie, które podjęło nierówną walkę w 1939 r, mogło nie podjąć walki w sierpniu 1944, kiedy losy Polski miały się decydować na długie lata? Warszawa z atmosferą rosnącego terroru, nieustannych zagrożeń, ciągłych rozstrzeliwań, upokarzania Polaków w każdej możliwie sytuacji ,w przeciwwadze uwierzyła w ideę pomszczenia, wymierzenia sprawiedliwości, w ideę powstania.

 

Postępowanie Rosjan wobec powstania , odsłoniło wreszcie aliantom ich oblicze, Churchill nazwał to początkiem „zimnej wojny”. Potwierdza to niemiecki historyk, Hans von Krannhals, pisząc o powstaniu Warszawskim: „Tu i nie gdzie indziej rozpoczęła się „Zimna Wojna” między wschodem a zachodem.” Stalin dowiedział się o powstaniu 2 sierpnia o 1.10 po północy od angielskiego Sztabu Generalnego, depesza zawierała prośbę o pomoc. Stalin (weteran przegranej wojny 1920 r), znając plan „Burza” był powstaniem zaskoczony, ale jeszcze tego samego dnia wydał tajny rozkaz marsz. Rokossowskiemu i marsz. Koniewowi , aby natychmiast wstrzymali ofensywę na froncie i zajęli się tylko umacnianiem zdobytych przyczółków. Jednocześnie zaczął taniec pozorów z aliantami. Liczył, że czas rozwiąże sytuacje w Warszawie po jego myśli. Jednak decyzja o wybuchu powstania, zatrzymując ofensywę sowiecką, zdecydowała o tym, ile obszaru niemieckiego zajmą Rosjanie, a ile zachodni alianci (mimo wcześniejszych uzgodnień).

 

Czy możliwa była inna koncepcja niż zniszczenie powstania i Warszawy, przecież niektórzy Niemcy chcieli wbić „klina” między aliantów i opuszczając Warszawę z jej londyńskim rządem, wrzucić przysłowiowego „szczura” aliantom. W Warszawie powstałby popierany przez zachód rząd, pod nosem Stalina, były takie opinie, ale po zamachu Hitler stwardniał, nie było ochotników aby go o tym przekonać. Polacy przegrali powstanie, ale dali z siebie wszystko, zwycięstwo mogło być tylko w sferze duchowej, moralnej. Tym razem nie było wstydu za Zaleszczyki, za ucieczkę Rządu i Dowództwa. Walczyli do końca, ale nie mogli zwyciężyć . Tak jak w swojej długiej historii, w powstaniach: kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym kiedy szanse często nie były większe, wiedzieli o co walczą i za jakie wartości przyjdzie im zginąć. Polska kwadratura koła. W marcu 1945, gen. Gehlen,wybitny znawca wschodniego teatru działań, zakończył przygotowywane dla Himmlera 200 stronicowe opracowanie o organizacji, szkoleniu, taktyce, wywiadzie i łączności Armii Krajowej. Upadające Niemcy chciały uczyć się sztuki oporu od najlepszych.

 

Wszelkie próby kontaktów z Rosjanami nie przynosiły rezultatów (sowieccy szpiedzy: kpt. Konstanty Kaługin, kpt. Ivan Kołos odmawiali przesyłania depesz do Armii Czerwonej albo przesłane pozostawały bez odpowiedzi). Gen. „Monter” wysłał radiostację z por. „Makiem” do Rosjan, ale kontakt trwał tylko kilka dni. Stalin miał inne plany. Na scenie milionowego miasta miał się rozegrać rozstrzygający akt politycznej polsko- rosyjskiej konfrontacji w celu ostatecznego ustawienia stosunków z rosyjskim molochem. Gen. Okulicki : ”Potrzebny był czyn, który by wstrząsnął sumieniem świata”. Zniszczeniu uległo prawie całe miasto, zginęło ok.200 000 mieszkańców, spłonęły muzea, archiwa i biblioteki. Powstanie paradoksalnie zamiast przeszkodzić, pomogło komunistom z PKWN w przejęciu władzy w Polsce. Stalin dokonał tego przy milczącym przyzwoleniu Londynu i Waszyngtonu. To, że Hitler wykonał mokrą robotę Stalina w Warszawie, nie zmienia imperialistycznego sowieckiego postępowania i tragizmu powstań: berlińskiego 1953, węgierskiego 1956, czy praskiego 1968. Może ta krwawa ofiara warszawska sprawiła, że dlatego nie było powstania w 1956 r w Warszawie i był bezkrwawy sierpień 80?

 

OPINIE LIDERÓW I UCZESTNIKÓW

 

Gen. Anders, d-ca II Korpusu, (p.o. N.W. od 26 II’45 do 28 V’45): ”Jestem na kolanach przed powstaniem, ale to było nieszczęście. Wojskowo powstanie nie miało znaczenia. Niemcy już przegrali wojnę. Trzeba było porozumieć się z aliantami naprzód, przed powstaniem. (…)wywołanie powstania w Warszawie w obecnej chwili było nie tylko głupotą, ale wyraźną zbrodnią.”

 

Bolesław Biega-Sanocki (sekretarz Rady Jedności Narodowej w podziemiu): ”Została podjęta otwarta wojna, otwarta walka z wrogiem uzbrojonym po zęby, nikłymi siłami, bez należytego ekwipunku, no, a co najważniejsze bez jakichkolwiek gwarancji, że będzie poparcie. Ostatni tydzień to był okres zbliżania się wojsk sowieckich, wycofania się właściwie , wojsk niemieckich i to prawdopodobnie wytworzyło w największym stopniu atmosferę wybuchową.”

 

Płk.dypl. L. Mitkiewicz (delegat N.W. do Połączonego Komitetu Szefów Sztabów w Waszyngtonie): ”Powstanie Warszawskie było niepotrzebne, wybuchło o kilka dni za późno, zniszczono, zburzono Starą Warszawę”. „Powstanie Warszawskie-politycznie i wojskowo, ze względu na sytuacje ogólna było wielkim nonsensem”. „…głównym inicjatorem powstania w Warszawie był Mikołajczyk, a szarą eminencją AK był gen. T. Pełczyński”(były oficer wywiadu i kontrwywiadu).

 

Stefan KorbońskiNowak”,” Zieliński”,SL, kier. Walki Cywilnej, ostatni Delegat Rządu: ”(…) jeśli stolica będzie uwolniona własnym wysiłkiem i ujawni się w stolicy rząd podziemny, ujawni się Komenda AK, administracja podziemna, wojsko…to przez stworzenie faktu dokonanego zmusimy Rosjan do pogodzenia się z nim.”

 

Jan Nowak-Jeziorański ”Janek”, „Zych, emisariusz, : „Po Katyniu Powstanie Warszawskie jest największą zbrodnią reżimu stalinowskiego wobec Polski”

 

Karol Popiel ,SP , (Min. Odbudowy Administracji w Rządzie londyńskim) – uważa ,że odpowiedzialnymi byli: Pełczyński, Rzepecki (szef BIP-u), Okulicki (agent Sosnkowskiego), a Mikołajczyk też liczył na powstanie, twierdzi też , że K.Pużak –prezes RJN, nic o wybuchu powstania nie wiedział.

 

Gen. Marian Kukiel, Min. Obrony Narodowej,(wybitny historyk), uważał, że za gen. Sikorskiego wojsko było instrumentem polityki, później jednak w Warszawie wojsko rządziło, nie było też koordynacji między Rządem, N.W. a Prezydentem w Londynie, słowem bałagan kompetencyjny.

 

Kazimierz BagińskiDąbrowski, SL, (wiceprezes RJN): ”Gdyby nawet rząd był przeciwny powstaniu, to i tak doszłoby do powstania!…wybuchłoby spontanicznie, zorganizowane przez społeczeństwo lub przez komunistów. Zresztą spodziewaliśmy się wejścia Sowietów w ciągu 3 dni.”, (oskarżony w procesie 16-u).

 

Kpt.Tadeusz Zawadzki (Żenczykowski), „Kania”, szef wydz. BIP: ”Powstanie było nieuniknione. Warszawa musiała pozostać w naszych rękach. To było przecież serce oporu. Bierne czekanie na oswobodzenie stolicy przez Sowiety znaczyłoby, że podziemie- to tylko frazes ,a działa tylko AL, a AK niczego nie dokonała. Warszawa była naładowana dynamizmem, chęcią zemsty, za łapanki, za masowe egzekucje. Walka z okupantem zakończyła się logicznie wybuchem powstania.(…) Należało też się spodziewać możliwości prowokacji ze strony komunistów. Warszawa była beczką prochu, kto miał dać zapałkę: my czy komuniści. Powstanie rozpoczęło się w chaosie. Zaniedbano zupełnie utworzenia rezerw”.

 

Płk.dypl. Stanisław Weber, szef sztabu Komendy Okręgu Warszawskiego AK.: ”Gdybyśmy rozpoczęli 25 lipca lub 26 lipca, to mielibyśmy więcej szans. Moglibyśmy zdobyć artylerię na Niemcach.”

 

Gen.Sawicki, „Opór, d-ca III rzutu sztabu KG AK: ”Do ostatniego tygodnia lipca nikt o powstaniu nie myślał! Powstanie to była regularna bitwa, zaimprowizowana na tydzień naprzód, nie zaplanowana. Więc gdzie tu mówić o rachubie, o jakimś planie”.” Stwierdzam, że przyczyną powstania był motyw polityczny, a nie wojskowy, że decyzja zapadła pod wpływem Okulickiego, emisariusza Sosnkowskiego” ,(Okulicki –więzień Łubianki-był zdruzgotany wiadomością, że jego jedyny syn został zabity we Włoszech- II Korpus Polski, służył w artylerii).

 

Gen. Tadeusz Pełczyński, „Grzegorz”, „Robak”, szef sztabu KG AK, z-ca dowódcy AK. Do błędów zalicza zmianę godziny z nocy na popołudnie, silniejsze punkty oporu mogły być zdobyte tylko w nocy. Decyzja wybuchu powstania -zbyt późna- broń planowo wysyłano w teren. Liczył na to, że Rosjanie ruszą albo pod naciskiem aliantów, albo w ich własnym interesie. Nic nie wiedział o postanowieniach w Teheranie. Bardzo przeżył śmierć syna w powstaniu (student architektury, poległ 17 września 44- pułk „Baszty”).

 

Gen.Kazimierz Sosnkowski, Naczelny Wódz. Relacjonuje interesującą rozmowę z 2 sierpnia 44 odbytą pod Rzymem z d-cą Frontu Śródziemnomorskiego Marszałkiem Wilsonem, który rzekomo zaproponował przerzucenie całego II Korpusu drogą powietrzną do Polski.

 

Mjr. Eugeniusz Arciuszkiewicz, d-ca polskiego dywizjonu 301. „Rosjanie nie zezwalali na lądowanie w terenie przez nich zajętym. Woleli czekać na Pradze z bronią u nogi, aż Niemcy zniszczą Warszawę. Może to był rodzaj odwetu za ich klęskę w 1920 r w pobliżu tego miasta?”. Straty dywizjonu 301 podczas niesienia pomocy powstaniu były: 15 załóg (90 ludzi) czyli 150% stanu wyjściowego, tylko jedna załoga ze stanu wyjściowego przeżyła okres powstania (ok. 15% zrzutów trafiało do powstańców).

 

Adam Romer, dyr. Biura Prezydialnego Rady Ministrów RP w Londynie: ”Mikołajczyk uważał, że najważniejszą rzeczą było umożliwienie rządowi powrotu do Polski. Wtedy, w najgorszym razie, zaistniałaby sytuacja taka, jaka była między Rosją a Finlandią. Finlandia, po utracie znacznej części terytorium, zachowała niepodległość, będąc w pewnej zależności od Związku Sowieckiego”.

 

Ppłk. Roman M. Niedzielski, „Żywiciel, kmdt. Obwodu Żoliborz:”Cały czas liczyliśmy się z tym, że akcja zacznie się w nocy, a tu powstanie w biały dzień! A my byliśmy w willowej dzielnicy, z ogrodami, z odkrytymi, obszernymi terenami. To było zabójstwo! „Monter” (…) bagatelizował siły przeciwnika. Kiedy (…)podoficerowie(…) skarżyli się na brak broni to powiedział : „Musicie sobie zdobyć broń, idąc nawet z kijami i pałkami, a ci którzy są do tego niezdolni, pójdą pod sąd”

 

Kpt. Bohdan Kwiatkowski,”Lewar”,szef sztabu KO Śródmieście-Południe: ”W okolicy Wilczej i Kruczej żądano $20 w złocie za niepełny kubek wody. (…)ok. 10% umarło z głodu, a jednak w niektórych piwnicach urządzano uczty”.

 

Kpr.pchor. Janina Pierre-Skrzyńska, łączniczka Zgrupowania „Sosny” , wrażenia z końca powstania: „Napotykałyśmy wszędzie przeraźliwie smutne obrazy. Niewypowiedziana nędza otaczała nas zewsząd. Nędza tych ludzi brudnych, przerażonych, wrogich, którym pozostało tak mało człowieczeństwa. Słyszałyśmy coraz częstsze narzekania, skargi, liczne przekleństwa rzucane w naszą stronę, bo to przez nas stało się to ogólne nieszczęście”.

 

Heinrich Himmler, d-a Armii Rezerwowej III Rzeszy, (21 września 44-przemówienie do d-ców i komendantów szkół oficerskich: „Od pięciu tygodni toczymy walkę o Warszawę(…)Jest to najcięższa walka jaką prowadziliśmy od początku wojny. Porównywalna jest tylko z walkami w Stalingradzie. Tak jest ciężka.” Dalej powoływał się na „walkę w Warszawie pod dowództwem Polaka Bora (…) której przykładem moglibyśmy się sami podbudować i w tej postawie nieulegania nigdy, nawet w najcięższych warunkach i niezłomnej wiary w zwycięstwo powinniśmy wychowywać naszą młodzież”.

 

George Kennan, Minister-radca ambasady USA w Moskwie: ”Paradoksalnym powodem dla którego alianci odnosili się z niechęcią do Polaków, był fakt, że Polacy tak bardzo chcieli obronić swoją niepodległość. Chcieli żeby Polacy stawiali opór Niemcom, ale poddali się Rosjanom. Sądziłem, iż zamiast nakłaniać biednego Mikołajczyka, żeby zrobił coś co byłoby haniebnym sprzedaniem własnej ojczyzny Rosjanom , powinnyśmy zatrzymać im pomoc i wyrzec się odpowiedzialności”.

 

Jacek K. Matysiak

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

126 komentarzy

126 Komentarzy

 1. jacek

  2 sierpnia 2017 at 13:18

  Celem powstania antywarszawskiego było zamordowanie i zniszczenie Warszawy,a szczególnie patriotycznej młodzieży narodowej.Cel został osiągnięty,z wyjątkiem warszawskiej Pragi,gdzie zwyciężył zdrowy rozsądek i realizm pułkownika Antoniego Żurowskiego.

 2. Silvia Odete Morani Massad

  6 września 2017 at 19:30

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having
  a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 3. start up programs

  7 września 2017 at 08:34

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing many months of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to stop hackers?

 4. overrated interest

  8 września 2017 at 01:48

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. But just imagine if
  you added some great graphics or videos to give your posts more, „pop”!

  Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably
  be one of the greatest in its field. Excellent blog!

 5. Great goods from you, man. I’ve take into accout your stuff previous to and
  you are simply extremely excellent. I actually like what you have acquired right here, really like what you are stating and the
  best way wherein you are saying it. You make it enjoyable and you continue to
  take care of to stay it smart. I cant wait to learn far more from you.
  That is really a tremendous website.

 6. how he fell in love (2015) torrent

  8 września 2017 at 21:25

  Me like, will read more. Thanks!

 7. Sherman

  9 września 2017 at 06:52

  Everything is very open with a clear explanation of the issues.
  It was truly informative. Your site is extremely helpful.

  Thank you for sharing!

 8. small business

  9 września 2017 at 17:18

  Very quickly this web page will be famous among all blogging viewers, due to it’s good content

 9. http://kinoprive.ru/

  10 września 2017 at 12:26

  Quality content is the main to be a focus for the viewers to visit
  the web site, that’s what this web page is providing.

 10. start up programs

  12 września 2017 at 04:23

  Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There
  are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any ideas? Cheers!

 11. devices download following

  12 września 2017 at 05:07

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with useful information to work on. You’ve
  done an impressive job and our whole neighborhood will likely
  be grateful to you.

 12. estate investing courses

  12 września 2017 at 05:23

  What’s up colleagues, pleasant piece of writing and pleasant urging commented
  here, I am in fact enjoying by these.

 13. business cards

  12 września 2017 at 13:19

  That is very interesting, You are an excessively
  skilled blogger. I’ve joined your feed and stay up for searching for extra of your fantastic post.
  Additionally, I have shared your web site in my social
  networks

 14. regarding real estate

  12 września 2017 at 14:26

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and
  I’ll be book-marking and checking back often!

 15. overrated interest rates

  12 września 2017 at 17:24

  Hi mates, pleasant post and good urging
  commented at this place, I am really enjoying by these.

 16. door pops

  12 września 2017 at 21:06

  Hi, I do think your blog may be having web browser compatibility issues.
  When I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet
  Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, excellent site!

 17. filemaker pro 16 mac serial

  13 września 2017 at 08:04

  This is good. Cheers!

 18. camtasia 9 serial

  13 września 2017 at 15:51

  Hey, google lead me here, keep up nice work.

 19. download homebrew

  13 września 2017 at 20:11

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so
  I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.

  Do you have any points for novice blog writers? I’d definitely appreciate it.

 20. https://revolutionaryaim-vienna.tk

  15 września 2017 at 15:25

  It’s impressive that you are getting ideas from
  this paragraph as well as from our dialogue made here.

 21. doubledubs.com

  16 września 2017 at 02:15

  Thanks for sharing your thoughts on people promote blood. Regards

 22. forgeofempires.updatedhack.com For MAC OS

  16 września 2017 at 18:54

  google took me here. Thanks!

 23. Hi, its nice article concerning media print,
  we all understand media is a impressive source of data.

 24. golf clubs

  17 września 2017 at 01:43

  If some one wishes expert view concerning blogging then i recommend him/her to
  go to see this blog, Keep up the nice job.

 25. adare golf course

  17 września 2017 at 17:27

  Every weekend i used to go to see this web page,
  for the reason that i wish for enjoyment, since this this site conations truly nice funny material too.

 26. macau tourism offers

  17 września 2017 at 18:21

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
  Cheers

 27. travel deals

  17 września 2017 at 19:10

  It is really a great and useful piece of information.
  I am happy that you shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 28. heart protection

  19 września 2017 at 12:51

  I’m curious to find out what blog system you’re working with?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest
  blog and I would like to find something more secure.

  Do you have any solutions?

 29. Jesus

  21 września 2017 at 12:10

  When someone writes an paragraph he/she maintains the plan of a user in his/her mind
  that how a user can understand it. So that’s why this piece
  of writing is outstdanding. Thanks!

 30. bulletforce.updatehack.com

  21 września 2017 at 16:13

  This helps. Cheers!

 31. qcom smart tool v1.0.0.10317 full cracked

  22 września 2017 at 00:03

  Hey, bing lead me here, keep up good work.

 32. solidsquad solidworks 2017

  22 września 2017 at 02:06

  Great, this is what I was looking for in yahoo

 33. سيريال camtasia studio 9

  22 września 2017 at 18:44

  yahoo bring me here. Thanks!

 34. benlambpoker.com

  22 września 2017 at 22:04

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The overall look
  of your site is excellent, let alone the content!

 35. HaroLiavaife

  25 września 2017 at 03:25

  Cheapest Cialis 20mg [url=http://cheapestcial.com ]viagra cialis[/url] Cherche Clomid Cialis 28 Compresse Da 5 Mg Buy Viagra 100mg Uk

 36. cityofdartmouth.ca

  25 września 2017 at 15:48

  I quite like reading through an article that can make people think.
  Also, thank you for permitting me to comment!

 37. tut checkpass 2017

  25 września 2017 at 19:27

  Great, this is what I was looking for in google

 38. http://iba.me

  26 września 2017 at 19:35

  Peculiar article, exactly what I was looking for.

 39. fake view

  26 września 2017 at 20:15

  j4x1AX Very good article! We are linking to this particularly great content on our site. Keep up the great writing.

 40. travel news

  27 września 2017 at 19:14

  hello there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this site, as I experienced to reload
  the website a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining,
  but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.

  Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for much
  more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 41. getting heart disease

  28 września 2017 at 03:58

  Good article. I’m dealing with a few of these issues as well..

 42. دانلود فیلم

  28 września 2017 at 15:37

  Some truly prize articles on this website , saved to fav.

 43. I truly appreciate this blog.Thanks Again. Cool.

 44. free online logo maker and download

  29 września 2017 at 16:14

  There is definately a lot to learn about this issue. I really like all of the points you ave made.

 45. Cristopher Iannaccone

  29 września 2017 at 16:19

  Good, this is what I was searching for in google

 46. Natividad Ineson

  29 września 2017 at 17:34

  Hey, happy that i saw on this in yahoo. Thanks!

 47. Malatya Fotograflar?

  29 września 2017 at 18:18

  Wow! Thank you! I continually needed to write on my blog something like that. Can I include a part of your post to my website?

 48. chegg textbook solutions review

  29 września 2017 at 22:27

  wow, awesome blog article.Really thank you! Fantastic.

 49. PMP Saudi Arabia

  30 września 2017 at 08:59

  I went over this internet site and I believe you have a lot of good information, saved to my bookmarks (:.

 50. get him to love you

  30 września 2017 at 11:06

  Well I really liked studying it. This article offered by you is very constructive for correct planning.

 51. HaroLiavaife

  30 września 2017 at 23:24

  Order Viagra Pills Online Vademecum Propecia Diclofenac Generic Name [url=http://cialgeneri.com ]buy cialis[/url] Cialis 8cpr Riv

 52. travel diary

  1 października 2017 at 15:04

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest
  of the website is also really good.

 53. joomla vancouver dispensary review

  2 października 2017 at 01:06

  the net. Disgrace on Google for not positioning this submit upper!

 54. travel close

  2 października 2017 at 12:49

  Since the admin of this site is working, no hesitation very soon it will be well-known, due to its
  quality contents.

 55. jordan soccer jersey

  2 października 2017 at 13:37

  Good way of telling, and fastidious post to take information regarding my presentation topic, which i am going to deliver in academy.

 56. Breastfeeding scarf

  2 października 2017 at 16:58

  Keep up the excellent work, I read few blog posts on this website and I think that your website is real interesting and has got sets of great info.

 57. stretchy car seat canopy

  2 października 2017 at 19:08

  Never Ignore The significance Of Extras Like Speaker systems

 58. well-known dating

  2 października 2017 at 19:56

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write
  more on this subject, it may not be a taboo subject but
  typically people don’t discuss these topics. To the next!
  Kind regards!!

 59. app entwickler gesucht

  2 października 2017 at 21:18

  wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 60. HaroLiavaife

  4 października 2017 at 14:15

  Viagra 25 Mg [url=http://buygenericvia.com]viagra[/url] Amoxicillin Ear Drops

 61. high end consignment furniture

  4 października 2017 at 15:59

  Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for supplying this information.

 62. travel diary

  4 października 2017 at 17:08

  Amazing! Its in fact awesome article, I have got much clear idea on the topic of from this piece of writing.

 63. hairdressing school

  4 października 2017 at 20:21

  Wow, great blog article.Really looking forward to read more. Great.

 64. nearest weed shop to me

  5 października 2017 at 05:14

  There is clearly a lot to know about this. I suppose you made various good points in features also.

 65. I am really loving the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A couple of my blog audience have complained about my blog not operating
  correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to
  help fix this problem?

 66. Mohammed

  6 października 2017 at 05:26

  Hi all, here every one is sharing such knowledge, therefore it’s pleasant to read
  this weblog, and I used to visit this blog all the time.

 67. HaroLiavaife

  6 października 2017 at 19:38

  Viagra Bestellen Per Uberweisung Kamagraoraljellsold Inperthpharmacy [url=http://sildenafdosage.com]viagra[/url] Amoxicillin Wine

 68. http://thebitcoincode.site/

  7 października 2017 at 07:05

  It as onerous to search out knowledgeable people on this subject, however you sound like you already know what you are speaking about! Thanks

 69. best app developers toronto

  7 października 2017 at 11:36

  That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info Thanks for sharing this one. A must read post!

 70. backpacking travel

  7 października 2017 at 13:27

  What’s up everyone, it’s my first go to see at this website,
  and piece of writing is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these articles.

 71. tsx ca

  7 października 2017 at 14:53

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 72. ky winning numbers

  7 października 2017 at 17:09

  This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Want more.

 73. HaroLiavaife

  7 października 2017 at 20:02

  Cialis Viagra Dosage Propecia Side Effects Anxiety [url=http://tadalaf20mg.com]cialis[/url] Variety Package With Apcalis Taking Amoxicillin During Ovulation

 74. rich

  7 października 2017 at 21:46

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is also very good.

 75. soccer jerseys well-marked

  8 października 2017 at 00:50

  Informative article, just what I was looking for.

 76. Crista

  8 października 2017 at 02:18

  If you dont mind, where do you host your blog? I am searching for a very good web host and your webpage seams to be extremely fast and up all the time

 77. Selena

  8 października 2017 at 04:36

  very nice post, i actually love this website, keep on it

 78. Geraldine

  8 października 2017 at 06:53

  You have made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 79. website admin allows

  8 października 2017 at 08:08

  Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of after that its up to other users
  that they will assist, so here it occurs.

 80. cialis asli

  8 października 2017 at 09:15

  I truly appreciate this post.Thanks Again.

 81. How To Organize Shoes In A Small Space

  8 października 2017 at 11:35

  Really enjoyed this blog article.Really thank you! Cool.

 82. Dayton

  8 października 2017 at 16:17

  Thanks to this blog I deepened my knowledge.

 83. come aprire un conto corrente essendo protestato

  8 października 2017 at 18:36

  Really appreciate you sharing this blog post. Much obliged.

 84. nicole junkermann

  8 października 2017 at 20:56

  This is one awesome article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 85. Alat Pembesar Payudara Kangzhu

  9 października 2017 at 01:36

  Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Cool.

 86. HaroLiavaife

  9 października 2017 at 18:37

  Amoxicillin And Pediatric Dosage Acheter Cialis Viagra Generique Viagara From India [url=http://levibuying.com]buy generic levitra uk[/url] Propecia Side Effects Sperm Prescription Achat Kamagra Pas Cher Comprar Cialis Online En Madrid

 87. teeth whitening

  9 października 2017 at 20:05

  Wow, great blog post.Much thanks again. Great.

 88. wonderfulaz.com

  9 października 2017 at 22:25

  Im grateful for the post.Much thanks again. Awesome.

 89. arsenal soccer

  10 października 2017 at 10:13

  I used to be able to find good advice from your content.

 90. 3d home architectural online services

  10 października 2017 at 13:02

  Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Much obliged.

 91. for mac osx

  10 października 2017 at 23:56

  This does interest me

 92. HaroLiavaife

  12 października 2017 at 06:00

  Preis Viagra Pille [url=http://howtogetvia.com]viagra[/url] Nitroglycerin Tablets For Sale Amoxicillin Doesnt Work On Ear Infection Propecia Side Effect

 93. Alarmanlagen Berlin

  12 października 2017 at 18:20

  Would you be interested in exchanging links?

 94. bokep jepang hot

  13 października 2017 at 10:03

  This excellent website definitely has all the information and facts I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 95. irregular heart rhythms

  13 października 2017 at 13:37

  Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d
  post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Cheers

 96. purchasing timex

  13 października 2017 at 15:44

  Hello Dear, are you truly visiting this website daily, if so after that
  you will absolutely get nice knowledge.

 97. logo maker free download

  14 października 2017 at 06:10

  Major thanks for the article.Really thank you! Really Great.

 98. purchasing timex watches

  14 października 2017 at 13:06

  Hola! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery
  to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!
  Just wanted to mention keep up the fantastic job!

 99. Gym Guide

  14 października 2017 at 18:35

  Looking forward to reading more. Great post.Much thanks again. Fantastic.

 100. penyebab kutil kelamin

  14 października 2017 at 22:44

  It’а†s actually a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 101. lelio vieira carneiro junior

  15 października 2017 at 00:19

  I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.|

 102. HaroLiavaife

  15 października 2017 at 02:35

  Propecia O Rogaine [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Viagra 50 Mg Costo

 103. chinevisa.org

  15 października 2017 at 04:28

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 104. Gym Expert

  15 października 2017 at 07:02

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 105. blurift.com

  15 października 2017 at 08:14

  Hello, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, may check this?
  IE nonetheless is the marketplace leader and a good
  component to folks will pass over your great writing because of this problem.

 106. Lelio Vieira Carneiro Junior

  16 października 2017 at 08:22

  Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in exchanging
  links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My site covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 107. insanity free csgo

  16 października 2017 at 14:58

  Thank You for this.

 108. kiteboarding school squamish

  16 października 2017 at 23:41

  Thorn of Girl Great info is often found on this world wide web website.

 109. HaroLiavaife

  17 października 2017 at 02:14

  American Online Pharmacy Tabletas Propecia Finasteride [url=http://sildenaf100mg.com]viagra[/url] Buy The Blue Pill Canada Cialis 10mg Online Bestellen Can Amoxicillin Expire

 110. Nursing cover

  17 października 2017 at 16:01

  Very good post. I am experiencing many of these issues as well..

 111. wot tundra mod

  17 października 2017 at 16:12

  Ha, here from google, this is what i was searching for.

 112. Itamar Serpa

  17 października 2017 at 17:57

  Hi there friends, how is the whole thing, and what you wish for to say concerning this piece of writing, in my view its actually awesome designed for me.|

 113. Carlos Eduardo Correa da Veig

  17 października 2017 at 18:32

  I am genuinely grateful to the owner of this web site who has shared this impressive article at at this time.|

 114. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 20:28

  Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thank you for providing this info.|

 115. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 22:00

  Hello I am so glad I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome job.|

 116. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  17 października 2017 at 22:19

  Greetings, I believe your website may be having web browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic blog!|

 117. Nursing scarf

  18 października 2017 at 00:08

  There is definately a great deal to find out about this subject. I love all of the points you made.

 118. Umanizzare presídios

  18 października 2017 at 00:27

  Hurrah, that’s what I was looking for, what a information! existing here at this website, thanks admin of this web site.|

 119. look at this now

  18 października 2017 at 00:51

  Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t seem to get anything done.|

 120. Lélio Vieira Carneiro Junio

  18 października 2017 at 02:53

  I just couldn’t depart your website before suggesting that I really enjoyed the standard information an individual supply on your guests? Is going to be again continuously to investigate cross-check new posts|

 121. free mp3 songs

  18 października 2017 at 03:02

  Generally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great post.|

 122. Grupo Serval presídios

  18 października 2017 at 05:12

  Hi there! I know this is somewhat off-topic but I needed to ask. Does operating a well-established blog like yours require a massive amount work? I am completely new to blogging however I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!|

 123. HaroLiavaife

  18 października 2017 at 23:13

  Amoxicillin And Ocp [url=http://howtogetvia.com]viagra[/url] Does Cephalexin Make Dogs Tired Cialis 5mg 10mg 20mg Tadalafil

 124. a course in miracles online

  19 października 2017 at 01:13

  Thank you, I have recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 125. iptv links m3u

  19 października 2017 at 09:30

  Really enjoyed this blog post.Much thanks again.

 126. HarryAndLouise's Website

  19 października 2017 at 17:42

  Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra