Wiara

Abp Gądecki: wszyscy ludzie na całej ziemi są naszymi braćmi i siostrami

Wszyscy ludzie na całej ziemi są naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie, a dzięki łasce są także przeznaczeni do tego, by być braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Uchodźcy, emigranci, ludzie w drodze oraz lokalna społeczność stanowią razem z nami jedną rodzinę – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej w niedzielę w kościele św. Wojciecha w Poznaniu.

Abp Gądecki przypomniał, że dziś kończy się Tydzień modlitw za uchodźców. Przede wszystkim za tych, „którzy zginęli w drodze do Europy, ale także w intencji wszystkich odbywających właśnie swoją podróż nadziei i tych, co znaleźli już swoje bezpieczne schronienie”.

Metropolita poznański podkreślił, że o taką modlitwę w polskich parafiach prosił papież Franciszek podczas ubiegłorocznego spotkania z biskupami na Wawelu.

„Kościół na przestrzeni wieków na wiele różnych sposobów był blisko przy „ludziach w drodze”. Liczne organizacje i programy dostarczyły tym osobom bezpośredniego wsparcia, zapewniając im schronienie, żywność, opiekę medyczną i programy na rzecz pojednania, jak również różne formy rzecznictwa. Także dziś interwencje Kościoła mają na celu stworzenie uchodźcom, wysiedleńcom i ofiarom handlu ludźmi odpowiednich możliwości do zachowania ludzkiej godności poprzez zapewnienie im pracy oraz pomoc w przyjęciu praw i obowiązków kraju udzielającego schronienia” –  powiedział przewodniczący KEP.

Publikujemy treść homilii:

Abp Stanisław Gądecki
Umrzeć z nadziei. Tydzień modlitw za uchodźców (Poznań, k-ł św. Wojciecha – 8.10.2017).

Przez cały tydzień – od 1 do 8 października – w niektórych miastach w Polsce (m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Gnieźnie, Wrocławiu, Kielcach, Koszalinie i Gdyni) trwają modlitwy w intencji uchodźców zatytułowane „Umrzeć z nadziei”. Przede wszystkim w intencji tych, którzy zginęli w drodze do Europy, ale także w intencji wszystkich odbywających właśnie swoją podróż nadziei i tych, co znaleźli już swoje bezpieczne schronienie.

Podczas ubiegłorocznego spotkania z biskupami na Wawelu papież Franciszek prosił nas o modlitwę w intencji uchodźców i migrantów we wszystkich polskich parafiach. Uchodźcy – mówił – to „nie liczby, tylko osoby: to twarze, imiona, historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”. Wspólnota Sant’ Egidio przypomina słowa papieża Franciszka i po raz trzeci zaprasza nas do udziału w Modlitwie za Uchodźców.

1. Myśląc o tych osobach winniśmy sobie najpierw uzmysłowić, że z wszystkimi tymi ludźmi łączy nas szczególna więź. „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim […] z jednego [człowieka] wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi” (Dz 17,24.26). Podkreślił to apostoł Paweł – w swojej mowie – mówiąc o tym, iż cały rodzaj ludzki ma swój początek w Bogu. „Jesteśmy bowiem z Jego rodu” (Dz 17,28). Dzięki temu wspólnemu początkowi, rodzaj ludzki stanowi jedność (por. KKK, 360).

Dla chrześcijanina ludzkość stanowi zatem jedną rodzinę. Wszyscy ludzie na całej ziemi są naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie, a dzięki łasce są także przeznaczeni do tego, by być braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Uchodźcy, emigranci, ludzie w drodze oraz lokalna społeczność stanowią razem z nami jedną rodzinę.

Dlatego – podczas Zgromadzenia Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji – św. Jan Paweł II zwrócił się do jej uczestników tymi słowami: „Chciałbym was zaprosić do pogłębienia świadomości Waszej misji: dostrzegać Chrystusa w każdym bracie i siostrze w potrzebie, głosić i bronić godności każdego migranta, każdego przesiedleńca i każdego uchodźcy. W ten sposób pomoc, którą otrzymają, nie będzie uważana za jałmużnę wypływającą z dobroci serca, ale za akt sprawiedliwości względem nich”. Ta wizja kieruje Kościołem w jego działaniu na rzecz obcych naszych czasów, uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i wszystkich przymusowo wysiedlonych.

„Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać Pana” (Franciszek, Droga Krzyżowa na Błoniach, 29 lipca 2016).

Faktycznie, Kościół na przestrzeni wieków na wiele różnych sposobów był blisko przy „ludziach w drodze”. Liczne organizacje i programy dostarczyły tym osobom bezpośredniego wsparcia, zapewniając im schronienie, żywność, opiekę medyczną i programy na rzecz pojednania, jak również różne formy rzecznictwa. Także dziś interwencje Kościoła mają na celu stworzenie uchodźcom, wysiedleńcom i ofiarom handlu ludźmi odpowiednich możliwości do zachowania ludzkiej godności poprzez zapewnienie im pracy oraz pomoc w przyjęciu praw i obowiązków kraju udzielającego schronienia. W tej działalności istotna jest także troska o życie duchowe osób migrujących (por. Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne Duszpasterskie. Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących – Papieska Rada Cor unum, Prezentacja dokumentu).

Z naszej postawy względem tych naszych braci i sióstr będziemy sądzeni. Ci którzy zostaną zaproszeni, by wejść do Królestwa Bożego zapytają: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” (Mt 25,37-39). Odpowiedź będzie brzmiała: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

2. Papież Jan XXIII w encyklice Pacem in terris przypomniał, że: „każdy człowiek ma prawo do życia, do nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia, do których należy zaliczyć przede wszystkim żywność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę zdrowotną oraz niezbędne świadczenia ze strony władz na rzecz jednostek” (Pacem in terris, I,2).

W poszukiwaniu tego wszystkiego na przestrzeni wieków ludzie zawsze poszukiwali miejsc, które by im to gwarantowały. Uciekając przed prześladowaniami, szukali ochrony, stąd w wielu krajach rozwinęła się tradycja przyznawania azylu uchodźcom. Jednakże od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, w krajach uprzemysłowionych zmieniło się nastawienie do osób ubiegających się o azyl. Wraz z wprowadzeniem środków ograniczających – takich jak obowiązek wizowy, sankcje przewozowe i sprzeciw wobec chęci niezależnego życia i pracy – pojawiła się tendencja spadkowa w przyznawaniu statusu uchodźcy. Z tej sytuacji skorzystali przemytnicy i handlarze ludźmi, którzy „pomagają” innym przedostać się do krajów rozwiniętych ekonomicznie.

Postawy te wpłynęły negatywnie na politykę wobec uchodźców w krajach rozwijających się. Kraje te uznały, że społeczność międzynarodowa nie podjęła odpowiednio ciężaru ponoszenia społecznych i ekonomicznych kosztów związanych z przybyciem na ich terytorium osób poszukujących azylu. W rezultacie spowodowało to ograniczenie gościnności i zgody na przyjmowanie znacznych grup uchodźców na czas nieokreślony (Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne Duszpasterskie. Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących – Papieska Rada Cor unum, 41).

Kreowanie negatywnego wizerunku uchodźców i ubiegających się o azyl doprowadziło z kolei do wzrostu ksenofobii, nasilenia rasizmu, strachu i nietolerancji w stosunku do nich. Rozwinęła się także kultura podejrzliwości, zrodzona z ogólnego założenia o możliwym powiązaniu między azylem a terroryzmem. Taki stan rzeczy nieustannie wpływa na sytuację uchodźców i innych przymusowo przesiedlonych osób na całym świecie. W związku z tym, środki masowego przekazu mają do odegrania ważną i odpowiedzialną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, używając poprawnej terminologii, szczególnie w tym co dotyczy uchodźców, osób ubiegających się o azyl a także innych form migracji, biorąc pod uwagę istnienie zróżnicowanych ruchów migracyjnych (Przyjęcie Chrystusa.., 42).

Trzeba też przyznać i to, że państwa mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy poszanowaniu praw człowieka wszystkich obywateli. Należy równocześnie pamiętać o podstawowej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy osobami, które uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen (są to uchodźcy lub ubiegający się o azyl) a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju, jak również tymi, które „opuszczają swój kraj, ponieważ panujące w nim stosunki ekonomiczne stanowią zagrożenie dla ich życia i fizycznego bezpieczeństwa” i które „wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną” (Przyjęcie Chrystusa.., 57).

3. W podejmowaniu problemu uchodźców i ubiegających się o azyl najważniejszym punktem odniesienia nie może być interes państwa czy bezpieczeństwo narodowe, lecz jedynie człowiek. „Zasada centralnego miejsca osoby ludzkiej […] zobowiązuje nas do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osobistego ponad bezpieczeństwo narodowe. W związku z tym konieczne jest odpowiednie formowanie personelu odpowiedzialnego za kontrole graniczne. Sytuacja imigrantów, ubiegających się o azyl i uchodźców, wymaga, aby zapewniono im bezpieczeństwo osobiste i dostęp do usług podstawowych. W imię fundamentalnej godności każdej osoby należy podjąć wysiłki, by opowiadać się za środkami alternatywnymi wobec pozbawienia wolności osób, które bez pozwolenia wkraczają na terytorium państwa” („Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – 14 stycznia 2018).

Ze swojej strony uchodźcy i ubiegający się o azyl mają obowiązki wobec państwa przyjmującego, których muszą przestrzegać. Obowiązkiem uchodźcy i migranta jest „szacunek dla kultury i porządku prawnego państwa w którym przebywa. Jeśli nie jest w stanie się z tego wywiązać, , państwo ma możliwość odmówić mu dalszego pobytu miedzy innymi przez deportacje czy relokacje. Papież Benedykt XVI – w swoim Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2007 roku – stwierdził: „Od uchodźców należy wymagać, by odnosili się w sposób otwarty i pozytywny do społeczeństwa, które ich przyjmuje, oraz by byli gotowi – gdy pojawi się taka możliwość – czynnie uczestniczyć w budowaniu razem zintegrowanej wspólnoty, która będzie ‘wspólnym domem’ dla wszystkich” (Przyjęcie Chrystusa.., 59).

Integracja nie jest asymilacją, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości kulturowej. Kontakt z drugim człowiekiem w trakcie integracji pozwala raczej odkryć jego „sekret”, otworzyć się na niego, aby przyjąć to, co jest w nim wartościowe. Jest to proces długotrwały, którego celem jest takie kształtowanie społeczeństw i kultur, aby coraz bardziej stawały się odzwierciedleniem wielorakich darów, jakimi Bóg obdarza ludzi”.

ZAKOŃCZENIE

Tak więc – zgodnie ze swoją tradycją duszpasterską – Kościół jest gotów aktywnie zaangażować się w
realizację proponowanych przez papieża Franciszka inicjatyw, ale aby uzyskać pożądane rezultaty niezbędny jest wkład wspólnoty politycznej oraz społeczeństwa obywatelskiego, każde zgodnie z właściwą im odpowiedzialnością (por. „Przyjmować, chronić, promować i integrować..,).

Pamiętajmy na koniec i o tym, że wszyscy ci, którzy wielkodusznie i bezinteresownie działają na rzecz uchodźców i innych osób przymusowo przesiedlonych, są ludźmi wprowadzającymi pokój i zasługują na to, by ich uznać za błogosławionych przez Boga, ponieważ rozpoznali oblicze Chrystusa w twarzach przesiedlonych. Ich posługa nie skończy się dopóty, dopóki ludzie cierpiący będą potrzebowali wsparcia tych, którzy „dają im środki do wytrwania i umacniania ich godności”. Misja ta nadal trwa i urzeczywistnia się w naszych czasach (por. Przyjęcie Chrystusa..,123).

Zakończmy dzisiejszą refleksję naszą modlitwą w intencji uchodźców i migrantów:

Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci,
pozbawieni domu, rodziny i wszystkiego, co znajome,
doświadczali Twojej obecności pełnej miłości.

Ogrzej serca młodych, starych i tych, którzy są najsłabsi.
Spraw, aby czuli, że im towarzyszysz,
tak jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi na wygnaniu do Egiptu.
Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei, jak prowadziłeś Świętą Rodzinę.

Otwórz nasze serca, abyśmy przyjęli ich jak nasze siostry i braci,
w twarzach których widzimy Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Źródło: BP KEP

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

48 komentarzy

48 Komentarzy

 1. Ksiądz probosz

  8 października 2017 at 19:18

  z jednego [człowieka] wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi”CO ZA BZDURA. „Miłosierny Boże, tak jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi na wygnaniu do Egiptu.’ TYLKO u Mateusza,bo Łukasz o żadnym Egipcie nie wspomina, tylko o bezpośrednim powrocie do Nazaretu. Z tym jest jeszcze taki problem, że Bóg to Ojciec, Jezus i Duch. Czyli Jezus sam sobie towarzyszył?

 2. Jasiek

  8 października 2017 at 21:33

  Jeśli nie weźmiemy się w garść, z różańcem w ręku, to my, Polacy, umrzemy z nadziei z ręki nachodźców!
  Poland 7 Oct, 2017: Różaniec do Granic – Ave Maria (Bach-Gounod) by Dajos Béla
  https://youtu.be/ZLkWD4gNbSY?t=6

 3. Ferdek

  8 października 2017 at 21:37

  Jakie małpy, taki cyrk.

 4. gosc

  8 października 2017 at 21:44

  A Jabes wołał do Boga Izraela tymi słowy:
  Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął.
  I Bóg spełnił jego prośbę.

  • Paweł

   9 października 2017 at 09:01

   Wedle żydowskich bajań. Izrahell nie ma Boga.

 5. Marian

  8 października 2017 at 21:54

  Kain był bratem Abla.

 6. Obenie "pasterze" kościoła katolickiego BIJĄ baranki a wilki INSPIRUJĄ aby ZJADAŁY te baranki Boże...

  9 października 2017 at 04:45

  NIESTETY ale to kiedyś DAWNO, DAWNO temu Pasterze BRONILI swoje stado baranków Bożych ale od czasów tzw. Soboru Watykańskiego II to sprytne WILKOŁAKI udający kardynałów katolickich PRZEBRANI w purpurowe szaty są faktycznymi WILKAMI, którzy przęjeli władzę w Watykanie, zwołali tam inne wilki jak masońskie, lewaków oraz judaistyczne wilki, a teraz nawet też islamskie wilki.
  NIESTETY, ale teraz ci PRZEBIERAŃCY udający „pasterzy” z kościoła katolickiego BIJĄ baranki Boże, a nawet te baranki Boże mordują, a następnie te baranki ZJADAJĄ razem z wilkami judaistycznymi i islamskimi.

  NIESTETY ale teraz najważniejsi TEORTYCZNI z urzędu „pasterze” PRZEBIERAŃCY mieniący się za „katolików” te opętane szatany jak na przykład „Abp” Gądecki, Nycz czy „Polak” z kościoła katolickiego w III RP całkowicie STRACILI wiarę w Boga i NIE wierzą w Boga, też NIE WIERZĄ w Ducha Świętego, dlatego oni zamiast pomagać owieczkom Bożym to oni BIJĄ baranki Boże i lud Boży za dane im SREBRNIKI przez masonów i judaistów zjadałych wrogów kościoła katolickiego.
  Ci „PRZEBIERANCY” pasterze trzymają sztamę z WILKAMI islamskimi oraz wilkami JUDAISTYCZNYMI.
  Juzuita Franciszek vel Jorge Bergoglio z Argentyny też UDAJE „pasterza” i przy każdej możliwej okazji GRYZIE baranki Boże, inspiruje wilki judaistyczne i islamskie, aby ZABIJAŁY i ZJADALI Owieczki Boże!
  Ci najważniejsi „pasterze” kościoła katolickiego nawet w samym Watykanie na czele z tym HERETYKIEM jezuitą WILKOŁAKIEM Franciszkiem vel Jorge Bergoglio z Argentyny zwołują WILKI islamskie i organizuje UCZTY zjadania katolickich Baranków Bożych.

  Całkowicie ZJUDAIZOWANY obecny tzw kościół katolicki” doprowadził do moralnego UPADKU państwa polskiego i bankructwa Polskiego Narodu brutalnie RABOWANEGO przez ŻYDÓW zamieszkałych w III RP inspirowanych przez żydowską bandycką międzynarodówkę z jej centralnej MELINY „biały dom” z Waszyngtonu oraz jej agentur ŻYDOWSKICH wilków czyli tzw. „ambasad USA” na całym Świecie.

 7. hansi

  9 października 2017 at 10:43

  Że „wszyscy ludzie są braćmi”, to pieprzyła już „rewolucja francuska” 🙂
  A „urzeczywistnił” to (żydowski) komunizm „Ojropiejskij” 🙂
  Wzorem Hitlera i Stalina 🙂
  W przełożeniu na język praktyczny: „Brat brata – w doopę harata” 🙂
  (S.Michalkiewicz).
  Jak wyglądają w rzeczywistości takie głodne kawałki,
  opowiadane przez Pana Gądeckiego – widać dookoła 🙂
  A tak w ogóle, to kto mu w ogóle daje prawo,
  do wypowiadania swoich nadętych bredni ?..
  W CZYIM IMIENIU on się wypowiada ?..
  Polskiego Kościoła Katolickiego ?..
  Czy żydowskiego PiS-u ? 🙂
  Kto mu dał GŁOS ?.. Jakiś operetkowy Synod Biskupów „Polskich” ?..
  Głos – jednocześnie ODBIERANY Międlarowi ?..
  No, to polski KK daleko zajedzie, z takimi „Pasterzami”,
  jak jego obecne, krajowe czerwone berety 🙁 …

 8. Chiński Górol

  12 października 2017 at 16:34

  Nic nowego ! Pochlebstwa…lanie wody…no dużo kadzenia…kadzidła…aż dusi !

 9. lelio vieira carneiro junior

  17 października 2017 at 05:06

  This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Many thanks!|

 10. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  17 października 2017 at 16:57

  Appreciate this post. Let me try it out.|

 11. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  17 października 2017 at 19:24

  Now I am going to do my breakfast, later than having my breakfast coming again to read other news.|

 12. Itamar Serpa

  17 października 2017 at 20:46

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!|

 13. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  17 października 2017 at 21:35

  Awesome! Its in fact amazing piece of writing, I have got much clear idea about from this article.|

 14. Grupo Coral

  17 października 2017 at 23:34

  Hi there! This post couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he will have a very good read. I appreciate you for sharing!|

 15. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 23:57

  Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!|

 16. Luiz Gastão Bittencourt

  18 października 2017 at 01:52

  I am extremely inspired with your writing skills and also with the structure to your weblog. Is that this a paid subject or did you modify it your self? Either way stay up the nice quality writing, it is rare to look a nice blog like this one nowadays..|

 17. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 października 2017 at 04:23

  Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!|

 18. Carlos Eduardo Veiga

  18 października 2017 at 06:21

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!|

 19. tercio borlenghi jr

  18 października 2017 at 08:01

  Hello there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and individually suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.|

 20. MAGA

  18 października 2017 at 09:33

  I will right away grasp your rss feed as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me realize in order that I may subscribe. Thanks.|

 21. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 09:48

  Hello there, simply became alert to your blog through Google, and located that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful in case you proceed this in future. A lot of other folks will probably be benefited from your writing. Cheers!|

 22. Grupo Serval presídios

  18 października 2017 at 11:30

  Hi there, simply become alert to your blog thru Google, and located that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful when you proceed this in future. Lots of folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!|

 23. Umanizzare presídios

  18 października 2017 at 15:13

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers|

 24. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 16:16

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 25. José Wilame Araújo Rodrigues

  18 października 2017 at 17:20

  What’s up, just wanted to say, I loved this post. It was funny. Keep on posting!|

 26. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:55

  Hi there to every one, the contents present at this website are really awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.|

 27. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 17:58

  Do you have any video of that? I’d like to find out more details.|

 28. Umanizzare presídios

  19 października 2017 at 09:12

  Wonderful work! This is the kind of info that should be shared around the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this publish higher! Come on over and visit my web site . Thank you =)|

 29. Grupo Coral

  19 października 2017 at 11:41

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thanks|

 30. Luiz Gastão Bittencourt

  19 października 2017 at 14:09

  Hello, yup this post is genuinely good and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.|

 31. Luiz Gastão Bittencourt

  19 października 2017 at 16:19

  Hello to every body, it’s my first go to see of this web site; this web site carries amazing and in fact good stuff in support of visitors.|

 32. Umanizzare presidios

  19 października 2017 at 20:40

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank you for the post. I’ll definitely comeback.|

 33. tercio borlenghi junior

  20 października 2017 at 00:31

  Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I hope to give something again and aid others such as you helped me.|

 34. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  20 października 2017 at 02:28

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.|

 35. Luiz Gastão Bittencourt

  20 października 2017 at 05:08

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for supplying this information.|

 36. Itamar Serp

  20 października 2017 at 07:41

  I think that is one of the such a lot vital information for me. And i’m happy reading your article. But should commentary on some common issues, The web site style is perfect, the articles is in reality great : D. Excellent activity, cheers|

 37. Grupo Coral

  20 października 2017 at 10:19

  Excellent post. Keep posting such kind of info on your page. Im really impressed by it.

 38. Umanizzare

  20 października 2017 at 12:50

  }

 39. Umanizzare presidios

  20 października 2017 at 15:21

  Great web site you have here.. It’s hard to find excellent writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!|

 40. Umanizzare

  20 października 2017 at 23:18

  What’s up, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact good, keep up writing.|

 41. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  21 października 2017 at 07:46

  It’s an awesome article in favor of all the web users; they will obtain benefit from it I am sure.|

 42. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  21 października 2017 at 16:46

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!|

 43. Grupo Coral

  22 października 2017 at 01:26

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I have really loved surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write again soon!|

 44. Umanizzare presidios

  22 października 2017 at 10:11

  This article is genuinely a good one it assists new web visitors, who are wishing in favor of blogging.|

 45. Lelio Vieira Carneiro

  22 października 2017 at 19:16

  I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears like some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Appreciate it|

 46. Itamar Serp

  23 października 2017 at 04:28

  Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 47. Itamar Serpa Fernandes

  23 października 2017 at 13:54

  Right away I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read additional news.|

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra