Felieton

Bóg nie jest milczeniem więc i Kościół nie ma mieć zamkniętych ust

Kościół Katolicki ma nie tylko prawo, ale i obowiązek głośno wypowiadać się na tematy społeczno-polityczne, a zwłaszcza gdy dochodzi do wdrażania w narody idei poniżających godność człowieka, czy powodujących ludzkie cierpienie.

W historii świata wielokrotnie w różnych krajach pojawiały się i będą się pojawiały różne ideologie. Faszyzm, komunizm, a obecnie genderyzm są przykładami zwyrodniałych propozycji systemowych dla danych społeczności. Ideologie zawsze są oparte na półprawdach, albo lepiej by rzec, na pozorowaniu  dążenia do dobra, lecz z powodu wewnętrznego fałszu procesy takich ideologizacji społeczeństw ostatecznie kończą się degradacją człowieka i jego cierpieniem.

Kościół Katolicki systemem wczesnego ostrzegania

Niezwykle istotnym zadaniem służby katolika wobec zróżnicowanej przecież wyznaniowo i światopoglądowo społeczności w której żyje, jest służba prawdzie. Mimo że brzmi to dość ogólnikowo, jednak w rzeczywistości jest bardzo określoną rolą, jaką odgrywają w świecie katolicy, a  polega ona między innymi na konkretnym, bo merytorycznym reagowaniu w sytuacjach, gdy na przykład powołani do rządzenia włodarze działają wbrew prawdzie, to znaczy gdy tylko pojawiają się znamiona rodzącego się, zwyrodniałego systemu politycznego danego kraju.

We współczesnej mentalności europejskiej od dawna ujawnia się dziwny proces myślowy, który polega miedzy innymi na tym, że gdy katolik wypowiada się na tematy społeczne czy polityczne, a do tego jeszcze występuje z ramienia np. jakiejś organizacji katolickiej,  jego wypowiedź z góry jest oceniana jako niemerytoryczna, bo… religijna. To tak, jakby chciano przedefiniować religijność na bezrozumność!

Tendencja rozprzestrzeniającej się w piorunującym tempie tego typu ignorancji jest oczywiście chęcią uderzania w Mądrość Kościoła Katolickiego i trzeba to jasno powiedzieć, a przede wszystkim wyraźnie zobaczyć! Robi się wiele, świadomie lub już nawet nie, aby jakiekolwiek wypowiedzi katolików  były deprecjonowane jako nierozumne.

Oczywiście do takiego postrzegania Magisterium Kościoła zawsze nawoływał na przykład każdy materializm, który jednak sam w sobie był, jest i będzie swoim własnym ograniczeniem, sprowadzającym człowieka jedynie do funkcji cielesnych, co jest fałszywą doktryną przynoszącą w konsekwencji zwyrodnienie każdego systemu państwowego.

Przed tym zawsze ostrzega Kościół, który widząc rzeczywistość z perspektywy wieczności, ma zdolność racjonalnego i zarazem duchowego przewidywania skutków dla konkretnych przyczyn w maksymalnie szerokiej wizji prognostycznej. Jeśli do tego tak uświadomiona osoba otwiera się na działanie Ducha Świętego, nie może milczeć wobec nieprawdy, nie może nie ostrzegać ludzi przed zbliżającą się tragedią. To po prostu wynika z czystego pragnienienia Miłości, które przejawia się troską o dokładnie każdego człowieka. Wierzącego, czy niewierzącego. Światopoglądowo dalekiego, czy bliskiego. Tak pojawia się przynaglenie katolików do podejmowania rzetelnego dialogu ze światem laickim, ale musi się on odbywać przy obopólnym szacunku, z poważnym traktowaniem stanowiska rozmówcy, czego katolikom niestety mocno się dziś odmawia. Nie może też być wywyższaniem się nikogo nad nikim, bo prawdziwa troska opiera się na równym prawie do godności człowieka.

Jak czytamy w „Gaudium et spes”:

 1. Kościół, wiernie oddany tak Bogu, jak i ludziom, nie może zaprzestać odrzucania z całą stanowczością, jak przedtem, tych boleśnie zgubnych doktryn i działalności, które sprzeciwiają się rozumowi i powszechnemu doświadczeniu ludzkiemu oraz strącają człowieka z wyżyn wrodzonego mu dostojeństwa. Kościół jednak stara się uchwycić kryjące się w umyśle ateistów powody negacji Boga, a świadomy wagi zagadnień, jakie ateizm wznieca, oraz wiedziony miłością ku ludziom uważa, że należy poddać je poważnemu i głębszemu zbadaniu.

Szyderstwo stało się normą

Nikt chyba nawet nie zauważył, jak w przestrzeni publicznej naszego kraju, agresywne szydzenie z katolików w niektórych kręgach stało się normą. Samo chociażby pojawienie się terminu ‘moher’ określającego starszą kobietę, chodzącą na Mszę Świętą i oddającą rzekomo hołd nie Bogu ale księżom, jest wypuszczonym do mentalnego obiegu przekłamaniem. Polega ono na wpajaniu młodszym pokoleniom definicji o rzekomym prymitywizmie starszych, rozmodlonych kobiet.

Słowo stało się paliwem pobudzającym do pogardzania ludźmi wierzącymi. Nie ma żadnego znaczenia, że Donald Tusk przeprosił za używanie tego antysłowa wobec własnych obywateli. Słowo miało się przyjąć i powodować odczłowieczone postrzeganie katolików. Podobnie w obiegu funkcjonują szydercze terminy takie jak ultrasi, nawiedzeni, katole itp.

Gdy katolicy zaczynają się budzić do odpowiedzialności za państwo i społeczność w której żyją, i dają temu wyraz w wypowiedziach na tematy społeczne czy polityczne, fale obraźliwego i agresywnego hejtu od razu zalewają portale. Swoją droga intensywność tegoż antykatolickiego ataku, a przede wszystkim jego agresywność jest bardzo niepokojącym zjawiskiem społecznym.

Mity o katolikach mają się dobrze

Katolik wypowiadający się na tematy społeczne od razu jest postrzegany jako ten, który przemawia w celu narzucania swojej wiary innym. To jest oczywiście kłamstwo od początku do końca, tak działają sekty, a nie Kościół Katolicki. W chrześcijaństwie chodzi o osobistą relację człowieka z Bogiem i każdy o zdrowych zmysłach przecież wie, że nie da się nikomu kazać być z kimkolwiek w relacji.

Ewangelizacja nigdy nie jest też legislacyjna.  Co to byłby za Bóg który by chciał, aby człowiek otwierał się na relację z Nim z powodu obowiązku, czy na przykład po przez ustawę państwową? To jest wbrew relacji Miłości, która od początku do końca jest w swej naturze wolna!

Niekiedy słyszy się kłamliwe, wzburzone opinie o Kościele Katolickim jako rzekomo mającym aspiracje do rządzenia krajem. A tymczasem w przywoływanej już Konstytucji duszpasterskiej o Kościele (Soboru Watykanskiego II)  „Gaudium et spes” czytamy wyraźnie:

Nie pokłada jednak swoich nadziei w przywilejach ofiarowanych mu przez władzę państwową; co więcej, wyrzeknie się korzystania z pewnych praw legalnie nabytych, skoro się okaże, że korzystanie z nich podważa szczerość jego świadectwa, albo że nowe warunki życia domagają się innego układu stosunków. Kościół winien mieć jednak zawsze i wszędzie prawdziwą swobodę w głoszeniu wiary, w uczeniu swojej nauki społecznej, w spełnianiu nieskrępowanie wśród ludzi swego zadania, a także w wydawaniu oceny moralnej nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych, kiedy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując wszystkie i wyłącznie te środki, które zgodne są z Ewangelią i dobrem powszechnym według różnorodności czasu i warunków.

Brak reakcji to brak Miłości

Uczeń Chrystusa po pierwsze kocha ludzi i  to jest pierwszy powód podejmowanych przez niego działań także i dla dobra społeczności, w której żyje. Oczywiście nie zawsze jest doskonały w realizowaniu tej Miłości, jak każdy człowiek na ziemi, tak samo i katolik ma wiele słabości, ale nie może przechodzić obojętnie wobec tych, którzy sami sobie robią krzywdę, pozwalając indoktrynować się nieuczciwym politykom, bezczelnie wykorzystującym ich do własnych celów.

Jeśli katolicy widzą czyjeś samoupadlanie się, nie reagują, milczą, to znaczy, że… wciąż za mało kochają ludzi!

Jeśli własna wygoda, czy nawet strach przed byciem wyśmianym ze strony otoczenia, staje się dla katolika ważniejsza, niż pełne wrażliwości reagowanie na destrukcyjne zachowania zindoktrynowanej części społeczeństwa to znaczy, że czas zrewidować własne sumienie i odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, czy naprawdę kocham bliźniego swego, jak siebie samego?

Pamiętajmy, że niezabieranie głosu jest też zabraniem głosu! Brak jakiejkiolwiek reakcji jest reakcją!

Świeccy potrzebują wsparcia kapłanów i biskupów

Znamy dobrze wypowiedzi i postawy niezłomnych świętych kapłanów takich jak  św. Stanisław Biskup i Męczennik, ks. Piotr Skarga,  ks. Ignacy Skorupka, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, błogoslawiony ks. Jerzy Popiełuszko, święty Jan Paweł II… i wielu innych, niezłomnych! Wielu z nich zginęło lub bardzo cierpiało za Prawdę. Śmierć cielesna nie jest przecież powodem do zaniechania działań w służbie  Prawdy i Miłości! Tego nauczył nas własnym przykładem sam Jezus Chrystus.

Od postawy kapłanów wiele zależy. Świeccy katolicy broniący Prawdy, Dobra i Piękna w przestrzeni życia publicznego muszą być wspierani bezpośrednio przez kapłanów Kościóła Katolickiego, przez konkretnych biskupów i kapłanów ze swoich diecezji i parafii, musza stać ramię w ramię. Tak działa wspólnota Kościoła.

Podnieść głowę

Serca katolickie podnosi sam Jezus Chrystus, ludziom pozostaje już tylko podnieść głowy. Kapłani muszą stawać w pierwszym szeregu z katolikami podejmującymi dialog społeczny i jak trzeba to i polityczny. Przykłądem może być chociażby ochrona życia ludzkiego od poczęcia. Dialog jest istotą relacji Kościoła i Państwa.

Polityka chce ustalać normy życia społecznego. Jeśli polityk jest z Prawdy, te normy będą zawsze dobre, dialog Państwa z Kościołem będzie wtedy bardzo łatwy. Jeśli jednak politycy idą wbrew Prawdzie, ale na fali własnych interesów, czy ideologii, ustalane normy społeczne zawsze prędzej czy później przyniosą cierpienie ludziom. I tu jest konieczny alarmujący głos Kościoła, który ma w niezłomny sposób domagać się Prawdy, bo z Prawdy zawsze wypłynie dobro wspólne dla każdej społeczności!

Biblijne spotkanie Kościoła z polityką

Spotkanie Kościoła z Polityką ma swój szczególny opis w Ewangelii i jest to niewiarygodnie trudny moment z życia Jezusa Chrystusa. Sytuacja, w której znajduje się Kapłan – Pantokrator, Syn Boga żywego, przekracza wytrzymałość człowieka, a zderzenie niepokochanej Miłości z polityką budzi grozę. Dobrze przyjrzyjmy się temu sami, gdyż zostało to zapisane dla każdego z nas:

Przesłuchanie
Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?»

To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?» Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!» A Barabasz był zbrodniarzem. [J 18]

Dialog z Jezusem Chrystusem jest zawsze zaskakujący. On odpowiada z Prawdy, a ta bywa dla nas zaskakująca. Zobaczmy to. Piłat pyta Chrystusa czy jest On królem, na co Jezus odpowiada pytaniem:

„Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”

Tak właśnie prowadzi się dialog polityczny, który dokładnie niczym nie różni się od żadnych innych rozmów. Co to znaczy? Chrystus rozmawia z Piłatem, traktując go poważnie, po prostu jak człowieka, którego kocha! Jezus pyta Piłata po prostu o to, czy jest on wolnym człowiekiem! Bo jeśli inni nim sterują, szczery dialog jest niemożliwy!

A jednak pełna wygrana

Oczywiście tę chwilę, gdy umęczony Syn Boga, nasz Pan Jezus Chrystus stoi w obecności agresywnego wobec Niego tłumu i prowadzi rozmowę z politykiem, który ignoruje Go i całkowicie odrzuca okazję podjęcia osobistego dialogu z Nim, jest opisaną sytuacją z życia wielu męczenników.

Oto ostatnie słowo w dialogu Chrystusa z politykiem: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.”

Patrząc na sposób ziemski, całą tę polityczną dyskusję wygrywa Barabasz. Stoi, milczy i… korzysta z sytuacji. Ale Prawda jest jednak całkiem inna, a to co dostrzegalne zewnętrznie myli niejednokrotnie, zwłaszcza na polu polityki.

To Bóg jest Panem wszystkich sytuacji. Zarówno tych sprzed wieków czy dekad, jak i wszystkich aktualnych i wszystkich przyszłych. Zawsze wygrywa Miłość.

Umęczona.

Ukrzyżowana.

Prawdziwa.

Chrystus oddaje życie za przyjaciół i nieprzyjaciół. Za Ciebie i za mnie. Jeśli takiej ofiary dokonał Syn Boga, jakże może milczeć wobec zła którykolwiek z nas – Jego uczniów? Przeciez chodzi o… Miłość człowieka do człowieka!

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

149 komentarzy

149 Komentarzy

 1. podolak

  16 października 2017 at 21:18

 2. Egzorcysta

  16 października 2017 at 21:50

  Jak ktos sie naslucha rekalmowek kosciola swietego pomiedzy kazaniami, a nie zglebi istoty i sensu jego istnienia ,jaka dzis kochaja jego wlasciciele i zawsze kochali, wyznaje wlasnie takie zyczone poglady.Padla Pani, owieczka ,ofiara wilkow.Pani slepota,tj.slepa wiara ,ktora nigdy nie poznala prawdziwej historii KK zanim uwierzyla ,spowodowala w Pani , wiare slepego w kolory teczy.Prosze najpierw jak ja, ktory podobnie jak Pani w mlodym wieku dal sie nabrac i slepo uwierzyl, tak dalece ze az poszedl do seminarium.I tam poznal i zrozumial o co tak naprawde chodzi.Nie na podstawie historii i ksiazek, np tajemnice klatw kosciola swietego, ktore mogly byc napisane przez wrogow KK ale na zywo, przez zachowania sie wladz kosciola i przeorow wobec pytan jakie nasuwaja sie kazdemu katolikowi, a co dopiero komus kto chce wierzyc i wiare szerzyc.Kto szuka sprawiedliwosci i prawosci.A w KK znajduje extremum przciwnosci tego co kocha i tego co Jezus uczyl.Tak wiec kazdy kto nie jest tempy i liznie tego swinstwa mu nie odpowiada, powinien albo sie otrzasnac bo smierdzi, albo zamilczec, bo nie wie co mowi.
  jezeli KK zwalcza prawde i jednoczesnie glosi ze prawda jest najwazniejsze to jest tylko autorytetem dla glupich ktorzy nie rozumieja czego sluchaja.Prosze wiecej bzdor tego rodziaju nie pisac.Najpierw zaglebic sie w historie KK od czasow jego powstania,moze to Pania wyleczy z pogladow slepej kury.Prawosc i swietosc, pokora i uczciwosc, to najwieksi wrogowie psycholi kardynalow a ich miloscia jest zydowska pycha i pelny skarbiec.Nikt kto nie zna tego z autopsji, nie powinien sie w tych kwestiach madrowac.

 3. Ksiądz probosz

  16 października 2017 at 23:04

  Ktoś kiedyś powiedział, że wystarczy postudiować historię chrześcjaństwa by zostać ateistą. I faktycznie, trudno znaleźć instytucję tak pełną hipokryzji jak KK. Jeśli Bóg istnieje, czego nie wykluczam, to wątpię by chciał mieć cokolwiek współnego z KK.KK to nie wzniosłe ideały o kochaniu wszystkich dookoła, tylko rytualizm i ślepe posłuszenstwo klechom, którzy sobie uzurpują zastepowanie Boga na Ziemi.

 4. MAGA

  18 października 2017 at 09:31

  Great weblog right here! Also your website loads up fast! What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink on your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol|

 5. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:52

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!|

 6. Soroka

  18 października 2017 at 18:55

  Aby zrozumieć zagadnienie Kościół a polityka, to trzeba najpierw wyjaśnić sobie co znaczy słowo „polityka”, bo jak większość słów o fundamentalnym znaczeniu w naszym języku, jest ono totalnie zakłamane i nikt chyba, przynajmniej nigdy nie słyszałem, nie wie co to słowo znaczy.
  Polityka, jest to całokształt działań w jakiejś sferze, mających na celu organizację i funkcjonowanie tej sfery.
  Polityka w sferze państwowej, jest to całokształt działań, mających na celu organizację i funkcjonowanie państwa w sferze wewnętrznej i zewnętrznej państwa.
  Wszelka polityka państwa prowadzona jest (nie ma innej możliwości)wg jakiegoś światopoglądu, albo kompromisu kilku światopoglądów, czyli religii i ich ideologii.
  Jest wielce niezrozumiałym i zdumiewającym, że wszystkie religie, a szczególnie materializm ostentacyjnie uprawiają swoją politykę pełną niesprawiedliwości, terroru i gwałtu, a chrześcijanie się wyrzekają prowadzenia polityki. Przyjmując taką postawę, wyrzekają się wypełniania Woli Ojca i godzą się na wszelki grzech. Pozostawiają wszystkie Przykazania Boże w sferze teorii, zamiast je wypełniać.
  Do takiego stanu doprowadzono głównie wprowadzeniem celibatu duchownych, co głównej mierze przyczynia się do wyobcowywania duchownych ze świata realnego, a więc ich ogłupienie.
  Zupełnie zapomina się o Nauce Chrystusa w sprawie powoływania do stanu duchownego.
  Obecnie panuje pojęcie, że praktykowanie religii chrześcijańskiej polega na chodzeniu do kościoła i braniu udziału w obrzędach i modłach. Zapomina się całkowicie o tym, że praktykowanie religii chrześcijańskiej, to przede wszystkim życie według Przykazań Bożych.

 7. Soroka

  18 października 2017 at 18:59

  Kościół, jeżeli chce się nazywać Kościołem Chrystusowym, to musi mieć swój program polityczny, który wynika z wiary i Przykazań Bożych, który każdy chrześcijanin powinien znać, bo inaczej nie jest Kościołem, tylko „Kościołem”!

 8. Umanizzare

  19 października 2017 at 07:05

  Excellent way of telling, and fastidious post to obtain information regarding my presentation subject matter, which i am going to convey in university.|

 9. Dadado Veig

  19 października 2017 at 09:36

  What’s up everyone, it’s my first visit at this web page, and post is in fact fruitful in favor of me, keep up posting these types of content.|

 10. Lélio Vieira Carneiro Junio

  19 października 2017 at 12:06

  I couldn’t refrain from commenting. Very well written!|

 11. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  19 października 2017 at 14:33

  What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also create comment due to this good post.|

 12. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 16:39

  whoah this weblog is great i really like reading your articles. Keep up the good work! You know, lots of persons are looking around for this info, you could aid them greatly. |

 13. Umanizzare presídios

  19 października 2017 at 18:51

  Hello there, simply changed into aware of your blog thru Google, and found that it is really informative. I’m going to be careful for brussels. I will be grateful for those who proceed this in future. Many other people shall be benefited from your writing. Cheers!|

 14. Carlos Eduardo Veiga

  19 października 2017 at 21:01

  What i do not understood is in reality how you’re no longer really a lot more well-preferred than you might be now. You’re very intelligent. You know thus considerably with regards to this matter, produced me personally believe it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not interested unless it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. All the time deal with it up!|

 15. Luiz Gastão Bittencourt

  19 października 2017 at 22:55

  I love reading through a post that can make people think. Also, many thanks for permitting me to comment!|

 16. Itamar Serp

  20 października 2017 at 00:51

  Hello, I check your new stuff on a regular basis. Your writing style is awesome, keep it up!|

 17. José Wilame Araújo Rodrigues

  20 października 2017 at 05:34

  Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views are pleasant for new viewers.|

 18. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  20 października 2017 at 08:09

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 19. Grupo Coral presidios

  20 października 2017 at 10:45

  Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any ideas? Cheers!|

 20. José Wilame Araújo Rodrigues

  20 października 2017 at 13:17

  I just could not go away your web site before suggesting that I really enjoyed the usual info an individual supply for your guests? Is going to be back regularly to inspect new posts|

 21. tercio borlenghi jr

  20 października 2017 at 15:47

  Hello colleagues, fastidious post and fastidious arguments commented here, I am truly enjoying by these.|

 22. Lelio Vieira Carneiro Junior

  21 października 2017 at 00:42

  Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s web site link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.|

 23. Itamar Serpa Fernandes

  21 października 2017 at 09:26

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best|

 24. Grupo Serval escandalo

  21 października 2017 at 18:18

  It’s hard to find educated people on this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks|

 25. Itamar Serp

  22 października 2017 at 02:51

  I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to create this kind of magnificent informative web site.|

 26. Dadado Veig

  22 października 2017 at 11:43

  I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal site and want to find out where you got this from or just what the theme is called. Cheers!|

 27. Itamar Serp

  22 października 2017 at 20:49

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks|

 28. Itamar Serpa Fernandes

  23 października 2017 at 06:03

  If some one wishes expert view on the topic of blogging and site-building after that i advise him/her to go to see this webpage, Keep up the pleasant job.|

 29. tercio borlenghi junior

  23 października 2017 at 15:23

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol|

 30. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  24 października 2017 at 01:56

  I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting! Keep up the very good works guys I’ve added you guys to our blogroll.|

 31. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  24 października 2017 at 10:53

  excellent post, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!|

 32. Carlos Eduardo Veiga

  24 października 2017 at 21:00

  Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards|

 33. Umanizzare

  25 października 2017 at 06:20

  Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and fantastic style and design.|

 34. Umanizzare presídios

  25 października 2017 at 16:18

  Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!|

 35. Lelio Junior

  25 października 2017 at 19:32

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!|

 36. Lélio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 20:44

  Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the great works guys I’ve you guys to blogroll.|

 37. Lelio Vieira Carneiro

  25 października 2017 at 21:55

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.|

 38. Lelio Junior

  25 października 2017 at 23:11

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well as the content!|

 39. Lelio Junior

  26 października 2017 at 00:18

  After going over a few of the blog articles on your web page, I seriously like your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me what you think.|

 40. Lelio Junior

  26 października 2017 at 01:29

  Thanks very nice blog!|

 41. Grupo Serval presidios

  26 października 2017 at 01:43

  Generally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.|

 42. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 02:44

  It’s awesome to go to see this website and reading the views of all mates on the topic of this post, while I am also eager of getting experience.|

 43. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 04:05

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!|

 44. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 05:24

  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!|

 45. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 06:38

  Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 46. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 07:51

  Every weekend i used to pay a visit this web page, because i want enjoyment, for the reason that this this web site conations really good funny information too.|

 47. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 09:04

  Hi there I am so glad I found your site, I really found you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.|

 48. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 10:19

  Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!|

 49. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 11:38

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.|

 50. Lélio Vieira Carneiro Junio

  26 października 2017 at 12:19

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade solutions with others, please shoot me an email if interested.|

 51. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 12:57

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!|

 52. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 14:19

  I needed to thank you for this good read!! I certainly loved every little bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff you post…|

 53. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 15:39

  Great blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol|

 54. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 18:09

  Hi there I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.|

 55. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 19:21

  We stumbled over here different web address and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page again.|

 56. Lelio Junior

  26 października 2017 at 20:34

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really nice paragraph on building up new web site.|

 57. Lelio Junior

  26 października 2017 at 21:44

  It’s really a great and helpful piece of info. I’m happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.|

 58. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  26 października 2017 at 22:27

  My brother recommended I might like this blog. He used to be entirely right. This submit truly made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thanks!|

 59. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 22:58

  You made some really good points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.|

 60. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 00:12

  I love reading through an article that can make people think. Also, many thanks for allowing for me to comment!|

 61. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 01:25

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content from being ripped off? I’d really appreciate it.|

 62. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 02:40

  Hello there, just was aware of your weblog thru Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate when you continue this in future. A lot of folks shall be benefited from your writing. Cheers!|

 63. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 04:02

  It’s amazing to pay a visit this web site and reading the views of all colleagues about this article, while I am also keen of getting knowledge.|

 64. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 05:24

  I could not refrain from commenting. Very well written!|

 65. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 06:42

  First off I want to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Appreciate it!|

 66. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 07:56

  There’s certainly a lot to find out about this topic. I like all the points you have made.|

 67. tercio borlenghi junior

  27 października 2017 at 08:20

  I could not refrain from commenting. Well written!|

 68. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 09:07

  Fantastic web site. Lots of helpful info here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you on your effort!|

 69. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 10:24

  I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this web page is truly nice.|

 70. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 11:42

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 71. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 14:18

  Terrific work! This is the kind of info that are supposed to be shared across the web. Disgrace on the search engines for now not positioning this put up upper! Come on over and discuss with my website . Thanks =)|

 72. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 15:33

  Appreciate this post. Will try it out.|

 73. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 16:46

  Spot on with this write-up, I honestly believe this site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information!|

 74. Lelio Junior

  27 października 2017 at 17:56

  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 75. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 19:06

  I every time used to study post in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.|

 76. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 20:15

  Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.|

 77. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 22:37

  We absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number of the subjects you write about here. Again, awesome site!|

 78. Lelio Junior

  27 października 2017 at 23:47

  Excellent way of telling, and nice article to get data on the topic of my presentation subject matter, which i am going to convey in college.|

 79. Lélio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 00:56

  Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?|

 80. Lelio Vieira Carneiro

  28 października 2017 at 02:07

  I just couldn’t go away your website prior to suggesting that I extremely loved the standard information a person provide on your guests? Is gonna be again often in order to investigate cross-check new posts|

 81. Lelio Vieira Carneiro

  28 października 2017 at 03:18

  It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I have learn this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to learn more things about it!|

 82. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  28 października 2017 at 03:37

  {

 83. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 04:33

  Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Appreciate it!|

 84. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  28 października 2017 at 13:07

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However think of if you added some great visuals or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Wonderful blog!|

 85. Itamar Serp

  28 października 2017 at 21:51

  Howdy outstanding blog! Does running a blog such as this take a great deal of work? I’ve no expertise in coding however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just wanted to ask. Thanks a lot!|

 86. Lelio Junior

  29 października 2017 at 05:20

  Every weekend i used to visit this site, for the reason that i wish for enjoyment, since this this web page conations actually pleasant funny data too.|

 87. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  29 października 2017 at 13:47

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your site.|

 88. Umanizzare

  29 października 2017 at 22:15

  Hi to all, it’s genuinely a fastidious for me to visit this web page, it consists of valuable Information.|

 89. Egli Diana Pinto

  30 października 2017 at 06:56

  My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page again.|

 90. Itamar Serp

  30 października 2017 at 16:46

  It’s awesome to visit this web page and reading the views of all colleagues regarding this article, while I am also zealous of getting know-how.|

 91. José Wilame Araújo Rodrigues

  31 października 2017 at 02:06

  Hi! I’ve been reading your weblog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the fantastic work!|

 92. Grupo Serval presídios

  31 października 2017 at 11:48

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!|

 93. video surveillance security

  31 października 2017 at 21:11

  Everyone loves it when folks come together and share opinions.
  Great website, continue the good work!

 94. Itamar Serpa Fernandes

  31 października 2017 at 22:11

  Pretty section of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing for your feeds or even I fulfillment you get admission to consistently rapidly.|

 95. right timex

  1 listopada 2017 at 03:54

  Fantastic goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you are simply extremely magnificent.
  I really like what you’ve acquired right here, really like
  what you’re saying and the way in which in which you assert it.
  You make it enjoyable and you still take care of to stay it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is
  really a tremendous site.

 96. Itamar Serp

  1 listopada 2017 at 16:51

  My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.|

 97. Carlos Eduardo Veiga

  2 listopada 2017 at 03:23

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.|

 98. Itamar Serpa Fernandes

  2 listopada 2017 at 14:01

  These are really wonderful ideas in on the topic of blogging. You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.|

 99. Itamar Serpa Fernandes

  3 listopada 2017 at 00:05

  For newest news you have to go to see world-wide-web and on web I found this web site as a most excellent site for latest updates.|

 100. Umanizzare presidios

  3 listopada 2017 at 10:10

  I just like the valuable information you supply for your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here regularly. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right right here! Good luck for the following!|

 101. Obat Kencing Nanah Alami

  3 listopada 2017 at 15:21

  I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to learn more things
  Obat Kencing Nanah

 102. José Wilame Araújo Rodrigues

  3 listopada 2017 at 21:38

  Thanks , I have just been searching for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the supply?|

 103. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  4 listopada 2017 at 12:29

  fantastic issues altogether, you simply received a emblem new reader. What might you suggest in regards to your put up that you simply made some days in the past? Any sure?|

 104. Grupo Serval presidios

  5 listopada 2017 at 01:34

  It’s difficult to find experienced people for this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks|

 105. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  5 listopada 2017 at 11:53

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s weblog link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of you.|

 106. Lelio Vieira Carneiro Junior

  5 listopada 2017 at 22:56

  These are in fact impressive ideas in about blogging. You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.|

 107. Carlos Eduardo Correa da Veig

  6 listopada 2017 at 09:08

  Your mode of telling the whole thing in this post is genuinely fastidious, every one be capable of easily know it, Thanks a lot.|

 108. Itamar Serpa Fernandes

  6 listopada 2017 at 20:28

  Outstanding post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thank you!|

 109. Carlos Eduardo Veiga

  7 listopada 2017 at 06:54

  I blog quite often and I truly thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.|

 110. Carlos Eduardo Veiga

  7 listopada 2017 at 18:40

  Hi there, just wanted to tell you, I loved this article. It was practical. Keep on posting!|

 111. Itamar Serp

  8 listopada 2017 at 05:05

  Generally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice post.|

 112. tits tits tits

  8 listopada 2017 at 10:22

  2aJv18 This very blog is definitely entertaining and besides amusing. I have discovered a bunch of useful things out of it. I ad love to visit it over and over again. Cheers!

 113. Grupo Serval presidios

  8 listopada 2017 at 16:05

  Hi it’s me, I am also visiting this web page daily, this web page is in fact fastidious and the viewers are truly sharing good thoughts.|

 114. Umanizzare presídios

  8 listopada 2017 at 21:52

  Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!|

 115. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  9 listopada 2017 at 02:28

  Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage that you continue your great job, have a nice morning!|

 116. Dadado Veig

  9 listopada 2017 at 08:38

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it|

 117. Umanizzare

  9 listopada 2017 at 13:06

  Great goods from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you are simply too wonderful. I actually like what you have obtained here, certainly like what you’re saying and the way in which you assert it. You are making it entertaining and you continue to care for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific website.|

 118. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  9 listopada 2017 at 19:28

  Fine way of describing, and good article to take data regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in institution of higher education.|

 119. Egli Diana Pinto

  9 listopada 2017 at 23:16

  Attractive section of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your blog posts. Any way I will be subscribing on your feeds or even I achievement you get admission to constantly quickly.|

 120. Itamar Serp

  10 listopada 2017 at 05:48

  May I simply say what a comfort to find an individual who actually knows what they’re discussing on the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people should look at this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular because you certainly possess the gift.|

 121. Carlos Eduardo Correa da Veig

  10 listopada 2017 at 09:27

  May I just say what a comfort to discover someone who truly understands what they are discussing on the web. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular since you certainly possess the gift.|

 122. www.dopazo-chef.com

  10 listopada 2017 at 10:01

  I’ve read several excellent stuff here. Certainly price
  bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you
  place to create the sort of fantastic informative web site.

 123. Stella

  11 listopada 2017 at 06:46

  If you desire to obtain a good deal from this piece of writing then you
  have to apply such strategies to your won blog.

 124. tercio borlenghi junior

  11 listopada 2017 at 12:35

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 125. home security camera systems best buy

  12 listopada 2017 at 11:22

  To shield your household from damage?

 126. domain registrars

  12 listopada 2017 at 13:10

  Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired!
  Very helpful info specially the closing section 🙂 I handle such info much.
  I was seeking this certain info for a very lengthy time.
  Thank you and good luck.

 127. Itamar Serpa Fernandes

  12 listopada 2017 at 21:58

  Hi mates, its fantastic piece of writing on the topic of educationand fully explained, keep it up all the time.

 128. besting timex watches

  14 listopada 2017 at 16:46

  Genuinely when someone doesn’t know afterward its up to other visitors that they
  will assist, so here it occurs.

 129. Do you know of dropping porch doorstep of your house?

 130. Tiny Rick pin

  15 listopada 2017 at 14:19

  You received a really useful blog I have been right here reading for about an hour. I am a newbie along with your accomplishment is very much an inspiration for me.

 131. Marlene

  15 listopada 2017 at 16:38

  My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward
  to going over your web page for a second time.

 132. You have made some decent points there. I looked on the

 133. Kitchen Fitter Middleton

  16 listopada 2017 at 05:28

  Thank you ever so for you article.Really thank you! Really Great.

 134. Regena

  16 listopada 2017 at 12:54

  Thank you for any other magnificent post. Where else may
  anyone get that kind of information in such a perfect
  manner of writing? I’ve a presentation next
  week, and I’m at the search for such information.

 135. children's books about nurses

  16 listopada 2017 at 13:41

  Thanks for the article.Really looking forward to read more. Cool.

 136. Flood damage cleanup

  16 listopada 2017 at 17:07

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the site is really good.

 137. free epub books

  16 listopada 2017 at 18:49

  Yay google is my world beater aided me to find this outstanding site!.

 138. Armando

  17 listopada 2017 at 08:35

  Hi there, yeah this piece of writing is truly nice
  and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 139. White Dresses

  17 listopada 2017 at 09:10

  You made some really good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 140. for more details

  17 listopada 2017 at 11:13

  to be capable of get these phones add alone is usually to pay for

 141. mapping dome tent

  18 listopada 2017 at 19:28

  Needless to express, you will need to endure quite high rates of interest

 142. Cathleen

  19 listopada 2017 at 09:50

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was
  good. I do not know who you are but definitely you
  are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 143. Augmented reality flooring app

  20 listopada 2017 at 04:32

  Only wanna comment on few general things, The website design is perfect, the articles is very fantastic.

 144. over here

  20 listopada 2017 at 09:38

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Thanks Again. Cool.

 145. you could try these out

  20 listopada 2017 at 13:00

  thus that thing is maintained over here.

 146. asbestos inside

  21 listopada 2017 at 01:47

  This site was… how do I say it? Relevant!!

  Finally I’ve found something that helped me. Many thanks!

 147. Bean Bags

  22 listopada 2017 at 12:41

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I all be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 148. Essay helper

  22 listopada 2017 at 14:27

  light bulbs are good for lighting the home but stay away from incandescent lamps simply because they produce so substantially heat

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra