Rodzina

Zagrożenie dla życia i rodziny, zagrożeniem dla pokoju świata

W ostatnim czasie dostrzega się w świecie tendencję związaną z niszczeniem wartości zawartych w dekalogu i w nauce Kościoła katolickiego. Różne siły zła jednoczą się i często pod pozorem wolności człowieka, niszczą rodzinę, życie i Kościół katolicki, który szerzy dobro i odpiera zło.


Za złem stoi światowa finansjera. Wydaje się, że diabeł jest tak potężny , bo ma wpływ na ludzi dysponujących dużymi środkami finansowymi, czy odpowiedzialnych za wielkie media wpływające na opinię publiczną. Za dobrem zaś stoi Bóg, potężniejszy od kogokolwiek, który ma władzę nad diabłem.


Mamy wiele przykładów biblijnych, gdy Chrystus uwalniał swoją mocą ludzi opętanych przez szatana i ci zostawali napełnieni pokojem płynącym od Boga. Przyjrzyjmy się temu w jaki sposób dziś odbywa się systematyczne niszczenie rodziny. Wymyślono ideologię gender wg której człowiek w pewnym momencie rozwoju może zdecydować, czy chce mężczyzną czy kobietą, a jeżeli nie akceptuje biologicznej płci, to może ją zmienić. Często młodzi ideolodzy wchodzą do szkół a nawet do przedszkoli i indoktrynują dzieci nt. ideologii gender.
Ratyfikowana Konwencja Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zawiera treści mówiące o walce ze stereotypami. Za stereotypy przyjmuje się m.in. rodzinę i Kościół. Każdy więc kraj, który ratyfikował tę konwencję, w tym również Polska, ma obowiązek wdrażać także wspomniane wyżej postanowienia.


W Księdze Rodzaju /1,27-28/ natomiast czytamy: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”. Prawo Boże jest prawem naturalnym, a natura zawsze odpłaci się czymś co mocno dotknie człowieka, jeśli ten z nią walczy.


Pismo Św. Starego Testamentu ukazuje wiele przypadków łamania prawa Bożego przez Izraelitów i zsyłania kar przez Pana Boga na tych, którzy łamali Jego prawo. I dzisiaj jest podobnie. Ci, którzy niszczą naturę, za którą stoi prawo Boże, zawsze doświadczają czegoś przykrego.


Wielki Prymas Tysiąclecia Stefan Kard.Wyszyński mówił, że rodzina powinna być Bogiem silna. To znaczy, że rodzice powinni uczyć pacierza swoje dzieci razem z nimi go odmawiać. Powinni także uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej, brać udział w życiu sakramentalnym Kościoła, przystępować często do spowiedzi i Komunii Św. W ten sposób uczą dzieci szacunku do Boga, do siebie, do osób dorosłych i nauczycieli. Również uczą dzieci patriotyzmu, czyli umiłowania swojej ojczyzny, za którą inni oddawali życie, żebyśmy mogli żyć w pokoju i poszanowaniu wartości.


Nie tylko w świecie, ale również w Polsce nie szanuje się życia poczętego. Nie zapomnę jak 6 października br. Sejm RP odrzucił świetnie przygotowany projekt ustawy o ochronie życia poczętego. Został on zgłoszony przez inicjatywę ustawodawczą „Stop Aborcji”, a przygotowany przez Stowarzyszenie „Ordo luris”. Można powiedzieć, że wyborcy formacji, która głosowała za odrzuceniem wspomnianego projektu ustawy zostali mocno zawiedzeni. Nie zapomnę jak Wielki Prymas Tysiąclecia bronił życia poczętego. Nawet będąc więziony w Komańczy, postanawia, aby na Jasnej Górze odnowiono śluby królewskie Jana Kazimierza.


Warto przypomnieć tu również postać niezwykłej kobiety, położnej z Łodzi Stanisławy Leszczyńskiej, która była więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Otrzymała od lekarza obozowego Mengele rozkaz zabijania dzieci więźniarek. Leszczyńska wiedziała, że za niewykonanie rozkazu w obozie groziła śmierć, ale wiedziała również jakie jest powołanie położnej. Z wielką odwagą powiedziała do lekarza Mengele:” Nie wolno zabijać dzieci, bo one są święte. Nie będę tego robić”. Wówczas Mengele ze spuszczoną głową powiedział: „Przez chwilę wydawało mi się, że stałem się człowiekiem”. Uszanował jej powołanie, pozwalając na przyjmowanie porodów od więźniarek.
Po jakimś czasie Mengele powie do Stanisławy Leszczyńskiej, żeby spisała ile jest wypadków śmiertelnych przy porodach oraz powikłań związanych z nimi związanych. Kiedy Stanisława odpowie: „Wszystkie dzieci żyją i są zdrowe”. Mengele nie będzie potrafił ukryć swojego zdumienia. „Najnowsze kliniki w Niemczech nie notują takich osiągnięć jak obóz koncentracyjny” – doda.


Chyba Bóg chciał, przez ten cud obozowy wykazać światu, że to On jest Panem Życia i Śmierci. Kościół Katolicki zawsze potępiał przerywanie ciąży, uznając je za praktykę zbrodniczą.


Konstytucja Dogmatyczna o Kościele mówi: wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu są czynami haniebnymi.W dalszym ciągu Konstytucji czytamy: „Należy więc z największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia. Spędzanie płodu jak i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami /KDK 51/”.


Encyklika Humanae vitae w numerze 34 stwierdza: „Należy bezwarunkowo odrzucić jako moralnie niedopuszczalny sposób ograniczania ilości potomstwa – bezpośrednie naruszenie rozpoczętego już procesu życia, a zwłaszcza bezpośrednie przerywanie ciąży, choćby dokonane ze względów leczniczych”. Norma moralna dotycząca zakazu usuwania płodu została opatrzona przez Kościół nie tylko sankcją grzechu ciężkiego, lecz również ekskomuniką, czyli wyłączeniem ze społeczności wiernych.


Św. Jan Paweł II w encyklice „Ewangelium vitae” pogłębił naukę Kościoła Katolickiego na temat szacunku do życia ludzkiego i zakazu dokonywania sztucznych poronień. Badania, które prowadziłem w jednej z podwarszawskich parafii wykazały, że problem przerywania ciąży jest uzależniony od religijności potwierdzonej praktykami religijnymi. Ogromne znaczenie miała tu deklarowana wiara, uczestnictwo we Mszy Św. niedzielnej, spowiedź i Komunia Święta. Dostrzeżono następujące zjawisko: im większa religijność badanych, tym bardziej są oni przeciwni przerywaniu ciąży i odwrotnie – im mniejsza religijność tym częściej dopuszczają przerywanie ciąży.


W badaniach zauważono również dużą zależność w podejściu do sztucznych poronień od płci człowieka. Stwierdzono, że mężczyźni w większym stopniu niż kobiety są zwolennikami przerywania ciąży. Tę zasadę potwierdził również francuski lekarz dr Chauchard, twierdząc, że żadna kobieta na świecie nie zabiłaby swojego dziecka, gdyby nie mężczyzna, który nie zajął odpowiedzialnej postawy.


Badania wykazały, że przerywanie ciąży jest akceptowane nie tylko przez osoby niewierzące, ale również przez osoby deklarujące się jako wierzące. Jednak te osoby, które deklarowały się jako głęboko wierzące – co potwierdzały przez swoje praktyki religijne – są zdecydowanie przeciwne sztucznym poronieniom. A zatem pogłębienie wiary i wzmożenie praktyk religijnych mogą się przyczynić do zmniejszenia przerwań ciąży.


Pragnę przytoczyć niektóre wypowiedzi studentek, których udzieliły w dodatkowych badaniach.
Na pytanie, co skłoniło je do przerwania ciąży odpowiedziały, że był to strach przed opinią publiczną, zła sytuacja rodzinna, załamanie nerwowe , niepewność a nawet tchórzostwo.


W przytoczonych badaniach było również pytanie dotyczące tego, czy kobiety, które dopuściły się aborcji żałują tego czynu. Niektóre kobiety odpowiadały, że żałują, niektóre wybrały odpowiedź: „i tak , i nie „.


Było również pytanie, czy usunęły ciążę bez oporów wewnętrznych. Na to pytanie udzielone zostały między innymi takie odpowiedzi : „Chociaż byłam zdecydowana na zabieg, kosztował mnie on długotrwały rozstrój nerwowy i leczenie przed i po „; „Nie wiem, to był moment między stwierdzeniem ciąży, moim załamaniem i decyzją”. Jednym z ostatnich pytań postawionych w przytoczonych badaniach było pytanie dotyczące tego, co mogłoby mieć wpływ na zmianę decyzji. Odpowiedzi były choćby takie : „Gdyby ci, którzy wiedzieli o mojej decyzji potępili ją i gdyby „ojciec” był w innej sytuacji życiowej”; „Może obecność kogoś, kto spróbowałby mi wszystko wytłumaczyć, to było przed moimi studiami”.


Wypowiedzi tych osób świadczą o braku pełnego uświadomienia dotyczącego głównie skutków psychicznych i moralnych usunięcia ciąży. Należy więc przypuszczać, że uświadomienie i przestroga przed tymi skutkami ze strony innych osób, mogą się przyczynić do zmiany decyzji o usunięciu ciąży.


Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Największym zagrożeniem dla pokoju świata jest zabijanie dzieci w łonach matek”. Powinniśmy o tym pamiętać i innym przypominać, że tworząc rodzinę Bogiem silną i włączając się w dzieło obrony życia budujemy cywilizację pokoju i miłości.


Jesteśmy krajem, w którym nasi przodkowie żyli w bliskiej relacji z Bogiem. Nawet królowie składali Mu hołd i oddawali cześć. Król Jan III Sobieski nim wyruszył z odsieczą wiedeńską najpierw pokłonił się Matce Boskiej Piekarskiej. Nasi ojcowie na swych sztandarach umieszczali słowa: „Bóg, honor, ojczyzna”. Dziś jesteśmy w świecie przedstawiani jako kraj zacofany, ciemnogród. Ciekawe jednak dlaczego to właśnie Polska na jednym z głównych miejsc została przedstawiona przez rząd Wielkiej Brytanii jako bezpieczny kraj, do którego warto pojechać.

 

Widziałem również ostatnio zdjęcie zamieszczone w internecie. Przedstawiało centra europejskich miast, gdzie ludność cywilna strzeżona jest przez uzbrojonych po zęby różnego rodzaju funkcjonariuszy. Pod zdjęciem zamieszono podpis: „Postępowa Europa”. Obok zaś zamieszczone było drugie zdjęcie, na którym widać było dzieci podczas uroczystości Pierwszej Komunii  Świętej oraz towarzyszących im radosnych ludzi. Drugie zdjęcie opatrzone było podpisem „Zacofana Polska”. Cieszę się, że mogę żyć w tym „zacofanym” kraju.
Pamiętajmy, że to tej „zacofanej Polski” dotyczy wiele wizji świętych i mistyków, a kardynał August Hlond wypowiedział takie słowa:
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.

 

Żyjemy w czasach,gdy wyrzucamy Boga z naszych szkół, urzędów, domów. A potem, w chwilach cierpnienia i grozy pytamy: „Gdzie był Bóg…?”

 

Ks. Ryszard Halwa (SAC)

 

Powyższy tekst stanowi treść wykładu wygłoszonego przez ks. Ryszarda Halwę (SAC) w Sejmie RP 21 października podczas konferencji „Warunki pokoju w świecie” organizowanej przez Fundację Vis Veritatis.

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

24 komentarze

24 Komentarzy

 1. Hania

  21 października 2017 at 16:51

  Gdzie można obejrzeć tę Konferencję?

 2. Dorota

  21 października 2017 at 21:12

  Dzięki Panu Bogu za portal PRAWY.pl,za księdza R. Halwę, za stowarzyszenie Ordo luris,
  stowarzyszenie Citizen,ruchów i osób broniących życia nienarodzonego, młodych patriotów Polskich z Ruchu Narodowego, wspaniałych hierarchów Kościoła w Polsce.Szkoda ,że jest Ich tak mało.Szkoda,że jest tak mało ludzi,którzy mają wspaniałą odwagę cywilną stawać
  w obronie życia z transparentem na ulicy,zwłaszcza wobec wysłannic szatana,feministek.
  Polki i Polacy na co czekamy?.

 3. Slawomir Tomasz Roch

  21 października 2017 at 22:37

  Znakomity wyklad ks. Ryszarda Halwy (SAC), polecam kazdemu kto uczciwie szuka wlasciwego spojrzenia na trudna rzeczywistosc wokol nas. Dzis szaleje w Europie nowa demoniczna ideologia gender, ktora wszelkimi mozliwymi kanalami, wciska sie do naszej ojczyzny. Potrzebna jest wielka mobilizacja wszystkich, ktorzy miluja Boga i prawde. Prawde o doslownie kazdym aspekcie zycia, a szczegolnie rodziny! Z Panem Bogiem

 4. gregvu

  21 października 2017 at 22:39

  Nie posluszenstwo Panu Bogu spprzeklelo i sprowadza przeklenatwo. Np balwochwalstwo sprowadzilo na Polske 3 rozbiory 2 potopy Szwedzkie, 2 woj y swiatowe a na koniec komunizm i emigracje 3mln mlodych ludzi. Precz z religia (kazdej masci!) tylko JEZUS CHRYSTUS jest Panem. Tylko ON moze dac pragnacemu nowe zycie, nowego Ducha i dar DUCHA SWIETEGO. Dajcie sie zanurzyc w JEGO IMIE, ale najpierw pokutujcie i odwroccie sie od swoich win. BOG patrzy na serce i szuka tych, ktorzy beda go czcili w duchu i prawdzie.

 5. hansi

  22 października 2017 at 09:19

  Panie Halwa.
  Wszystko pięknie.
  Nawet wspomniał Pan, dosyć obszernie nawet o doktorze Mengele.
  Dzieci „nienarodzone”.
  A gdzie dzieci JUŻ NArodzone ?
  Zaraz po ich NArodzeniu ?
  I o NOWYM „doktorze Mengele” – Konstantym Radziwille i Marku Posobkiewiczu ?
  STRACH WAŚCI o tym mówić ?.
  TEMAT TABU NA TYM PORTALU, Panie Halwa ?…
  Czy też strachu nie ma, jak i o tamtej położnej od Mengelego,
  ale WIEDZY brakuje i mądrości ?
  I elementarnej SPOSTRZEGAWCZOŚCI ?
  Tak Panu – jak i Pana „Pasterzom”, typu Pani Chrzan i cała szanowna reszta ?
  Widzącym każdy pojedyńczy akt skrobanki (u swołoczy, która – być może LEPIEJ to, że dzieci mieć nie chce, bo cóż to by były za dzieci i za Rodziny ?..),
  ale NIE widzący MILIONÓW POLSKICH DZIECI, trutych narastająco, a więc ZABIJANYCH, już PO urodzeniu, neurotoksynami, przez syjonistyczną swołocz, uzurpującą sobie prawo decydowania o wysokości populacji Polaków (i nie tylko Polaków), w dodatku populacji ZATRUTEJ – chorowitej, na skutek tegoż trucia i SŁABEJ NA UMYŚLE, co jest dalekosiężnym CELEM naszych syjonistycznych Władców ?
  TEGO Pan NIE widzi, Panie Halwa ?
  Postrzegam narastająco Pana, Pański portal i całe to towarzystwo tutaj, jako gniazdo jaskrawej HIPOKRYZJI…
  CHYBA, że jest to zamierzenie i działanie Pańskiego portalu ZAPLANOWANE i konsekwentnie realizowane ?
  Takie „wpuszczanie w krzaki” skrobankowe, wrażliwych, a mało spostrzegawczych i naiwnych ludzi ?..
  Żeby właśnie NIE WIDZIELI słonia w menażerii ?…
  Od miesiąca tu o tym krzyczę, spotykając się z totalnym MILCZENIEM, plus jedno SKASOWANIE MI WPISU – pod jedną z enuncjacji Pani Krystyny Pawłowicz, na temat jej zderzenia z jednym syjonistycznym czarnuchem w „polskiej” Władzy „opozycyjnej”.
  CO TO MA niby być ?
  DEBILE tu siedzą i pieprzą dyrdymały o „życiu poczętem”, a NIE WIDZĄ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA na polskich dzieciach JUŻ NARODZONYCH ?…
  Co to za debilnia i patatajnia tutaj ?..
  PANIE Halwa ? Szefunciu tego rozmodlonego i uduchowionego burdelu tutaj ?..
  KPINY sobie z Polaków Pan robi ?…
  KOMU tak naprawdę Pan służy ?..
  Szefowi sprostytuowanej bandy czerwonych beretów, uzurpującej sobie zwierzchnictwo POLSKIEGO Kościoła – panu Polakowi, Panie Halwa ?..
  W zasadzie mnie to nie obchodzi, ale niestety – jestem Polakiem i strasznie mnie drzaźni, gdy DIABEŁ NA MSZĘ OGONEM DZWONI, Panie Halwa, w ornacie ?..

 6. Soroka

  22 października 2017 at 10:49

  Pani prof. Anna Raźny też w obronie rodziny?

 7. pola kowalska

  2 listopada 2017 at 19:52

  A gdzie OBRONA ZYCIA dla DZIECI co KAZA SZCZEPIC i MORDOWAC NAROD??????STERYLIZACJA NARODU POLSKIEGO

 8. pola kowalska

  2 listopada 2017 at 19:56

  Trudno zabijac dzieci chore ALE PROWADZIC DOSWIADCZENIA jak Dr,MENGELE jest DOZWOLONE na tych istotach przez GLOBALISTOW z USA ZYDOW NIEMCOW i innych parchow I SZCZEPIC DALEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!OBLUDA I HIPOKRYZJA

 9. Lelio Vieira Carneiro Junior

  10 listopada 2017 at 04:49

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community
  in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done
  a extraordinary job!

 10. certain asbestos

  10 listopada 2017 at 06:14

  Good info. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).

  I have book marked it for later!

 11. reverse phone number

  10 listopada 2017 at 13:36

  Hello colleagues, how is everything, and what you want to say about this post, in my view its really remarkable in favor of me.

 12. resort asbestos

  10 listopada 2017 at 15:37

  Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it
  out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will
  be tweeting this to my followers! Great blog and wonderful
  design and style.

 13. http://www.snowboard-pfalz.de/

  11 listopada 2017 at 01:17

  Keep this going please, great job!

 14. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  11 listopada 2017 at 23:54

  Thankfulness to my father who informed me regarding this website, this blog is in fact
  awesome.

 15. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  12 listopada 2017 at 03:44

  I have read so many articles or reviews about the blogger lovers however
  this piece of writing is really a good post, keep it
  up.

 16. Grupo Coral

  12 listopada 2017 at 06:20

  It’s going to be finish of mine day, except before end I am reading this great article to improve my know-how.

 17. Lelio Vieira Carneiro

  12 listopada 2017 at 06:48

  Hi there, just wanted to tell you, I loved this article.
  It was inspiring. Keep on posting!

 18. Grupo Coral fraude

  13 listopada 2017 at 12:12

  I read this article fully on the topic of the difference of most recent and previous technologies,
  it’s amazing article.

 19. Umanizzare

  13 listopada 2017 at 14:31

  bookmarked!!, I really like your website!

 20. home security camera systems reviews

  14 listopada 2017 at 13:31

  Have you moving courtyard doorstep of your home?

 21. www.animuj.pl

  15 listopada 2017 at 04:56

  Thanks for sharing your thoughts on business successfinally.
  Regards

 22. home security systems diy wireless

  15 listopada 2017 at 17:29

  Have falling patio and garden doorstep in your property area?

 23. l2xeno.com

  18 listopada 2017 at 21:07

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot
  of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra