Warto pamiętać, że to właśnie Rosja sowiecka, do której odwołuje się Putin (gloryfikowany przez błaznów na prawicy), wcześniej niż nazistowskie Niemcy dokonywał ludobójstwa na Polakach, mordowała setki tysięcy Polaków (i miliony innych nacji) tylko z powodu ich przynależności etnicznej.

 

W 1937 roku temu Rosjanie rozpoczęli zagładę 200.000 Polaków w ramach Operacji Polskiej. Rosjanie w czasie jej trwania mordowano Polaków tylko dlatego, że ci byli Polakami. 500.000 dzieci ofiar represji (z różnych nacji) trafiło to sowieckich sierocińców. Polskim dzieciom odebrano im ich polską tożsamość. Większość z nich dzieci pomordowanych przez Rosjan umarła z głodu i chorób w rosyjskich sierocińcach.

 

Operacja Polska trwała od sierpnia 1937 do listopada 1938. W trakcie jej trwania (i w czasie trwania wcześniejszych akcji) Rosjanie zamordowali 200.000 Polaków, i wysłali na pewną śmierć w łagrach żony zamordowanych (czyli bilans ofiar może być dwa lub więcej razy większy) - tylko dlatego, że ofiary były Polakami. W masowym mordowaniu Polaków wzięła udział NKWD, partia komunistyczna WKP(b), milicja, administracja, i młodzi działacze komunistyczni — komsomolcy.

 

Dzieci pomordowanych Polaków też były ofiarami. Nie dopuszczono ich do edukacji i podjęcia lepszej pracy. Przez lata były skazane na nędzę. Władze odmawiały dzieciom wszelkiej wiedzy o losie ich rodziców.

 

Polacy byli mordowani na podstawie decyzji administracyjnej, od razu po aresztowaniu, w okolicznych lasach. By ukryć fakt zamordowania, informowano rodziny, że Polacy zostali skazani na 10 lat łagru bez możliwości kontaktu. Po 10 latach administracja nie odpowiadała na pytania o los pomordowanych.

 

Sowieci od początku swej tyrani w Rosji dyskryminowali Polaków z pobudek etnicznych. Polacy byli najbardziej prześladowaną grupą etniczną w ZSRR. Ponieważ opierali się sowietyzacji, bolszewicy zdecydowali o ich eksterminacji. Polacy w ZSRR nie zdawali sobie sprawy, że są skazani na zagładę. Podczas gdy sowieci wymordowali 3% mieszkańców ZSRR, Polacy zostali wymordowani w 30%. Represje nie dotknęły w ZSRR właściwie tylko Żydów, nie licząc pojedynczych oprawców z NKWD i WKP(b). Za eksterminacje Polaków nikt nie poniósł konsekwencji.

 

Jeszcze innym aspektem Operacji Polskiej było wysłanie przez sowietów polskich dzieci do sowieckich obozów koncentracyjnych dla dzieci. W obozach tych sowieci zmienili tożsamość 100.000 polskich dzieci. W sumie sowieci zmienili tożsamość 500.000 dzieci z różnych nacji. Do dziś władze rosyjskie odmawiają ujawnienia danych dzieci, którym odebrano ich tożsamość. Dodatkowo umieszczone w obozach polskie dzieci pozbawione były elementarnej opieki i wiele z nich w cierpieniach zmarło.

 

Celem ludobójstwa dokonanego przez Rosjan była eksterminacja Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. By usprawiedliwić rasistowską zbrodnie Rosjanie, wymyślili, że Polacy są rzekomymi agentami działającej w ZSRR Polskiej Organizacji Wojskowej – w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca.

 

Odgórnie władze ZSRR narzuciły lokalnym władzom sowieckim, jaka ilość Polaków ma zostać zamordowana. Wyłapywani Polacy torturami byli zmuszani do przyznania się do win, których nie popełnili. Bardzo skutecznymi torturami okazało się: przesłuchiwanie non stop przez 48 godzin, przesłuchiwanie przez kilka dni zatrzymanych, którzy musieli non stop stać, i byli pozbawieni jedzenia oraz wody, umieszczanie zatrzymanych nago w zimnych celach lub w gorących i dusznych, skuwanie na wiele miesięcy zatrzymanych. Bicie i torturowanie zatrzymanych było normą.

 

Operacja polska stała się wzorem dla innych ludobójstw dokonywanych przez Rosjan w ZSRR. Jednak trzeba przypomnieć, że Polacy byli najbardziej (z racji na swój odsetek w populacji poddanych ZSRR) udręczoną grupą narodowościową prześladowaną w ZSRR. Polacy stawali się ofiarami wielokrotnie częściej niż inne nacje.

 

Badania nad zbrodniami Rosjan są bardzo trudne. Dziś archiwa w Rosji i na Białorusi są zamknięte a świadkowie zbrodni boja się rozmawiać z badaczami. Jest to spowodowane tym, że współczesne władze Rosji gloryfikują zbrodniarzy komunistycznych, bolszewizm i sowietów uznają za część swojej tożsamości narodowej.

 

Jan Bodakowski