– Przygotowany przez Ordo Iuris Plan równości płci proponuje nowe lub rozwija i integruje dotychczasowe działania uczelni na rzecz równego traktowania jej pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów – w tym studentów studiów podyplomowych i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku – doktorantów, pracowników technicznych i administracyjnych oraz osób uczestniczących w rekrutacji na studia niezależnie od ich rodzaju i szczebla oraz do szkół doktorskich – podkreśla adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris.

Jak informował Instytut Ordo Iuris, przyjmowane na niektórych uczelniach tzw. Plany Równości Płci nie są związane z żadnym obowiązkiem wynikającym z prawa unijnego i mają charakter ściśle fakultatywny. Uczelnie podejmujące prace nad wdrożeniem takiego Planu dysponują wyłącznie wzorami Planów Równości Płci opierającymi się na ideologicznych założeniach.

Przykładem takich dokumentów mogą być Plany przyjęte przez Uniwersytet Warszawski, a w ślad za nim również przez Politechnikę Krakowską. Przyjęte w nich rozwiązania – w tym zmierzające do zastąpienia konstytucyjnej zasady równości płci zasadą „zrównoważonej reprezentacji płci” – mogą prowadzić do skutków sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym, co uzasadnia uchylenie obu Planów i zastąpienie ich dokumentem, który będzie realizował wskazany cel bez naruszania konstytucyjnych wolności i praw. Z tego powodu Instytut Ordo Iuris przygotował projekt Planu równości płci wolny od ideologicznych założeń obecnych we wspomnianych dokumentach i będący odpowiedzią na realne potrzeby kobiet i mężczyzn studiujących lub pracujących na uczelniach wyższych.

Wśród środków służących realizacji celów Planu, Ordo Iuris przewiduje wspieranie działań mających wpływać na harmonijny rozwój zarówno na płaszczyźnie życia akademickiego, jak i rodzinnego wśród kobiet i mężczyzn. W tym zakresie proponuje się m.in. wprowadzenie instrumentów takich jak bony opiekuńczo-wychowawcze dla pracowników uczelni, co przyczyni się do odciążenia kobiet łączących wychowanie dzieci do lat 3 z karierą akademicką, promowanie elastycznych form pracy czy promowanie elastycznego przechodzenia na urlop macierzyński i powracania z niego, a także digitalizację większej liczby zasobów bibliotecznych stanowiąca ułatwienie dla kobiet w ciąży oraz tych, które wychowują dzieci, a jednocześnie chciałyby prowadzić badania naukowe.

Cały Plan Równości Płci autorstwa Ordo Iuris dostępny TUTAJ.