Wiara

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu

Na sytuację nieletnich imigrantów – zwraca uwagę Ojciec Święty w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół powszechny obchodzi go w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym roku przypada on 15 stycznia.

W orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Ojciec Święty Franciszek występuje przeciw współczesnym formom niewolnictwa, jakimi są handel ludźmi, prostytucja czy wyzysk w pracy. Zachęca też do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony.

W orędziu na  Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Papież wzywa do otoczenia troską dzieci, które są „bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej”. Podejmując refleksję nad wyzyskiem nieletnich, cytuje słowa z Ewangelii św. Mateusza: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2).

Ojciec Święty zauważa, że dzisiaj migracje dotykają wszystkich kontynentów i – jak pisze – w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. „Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu” – czytamy w orędziu.

Papież przypomina, że „każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej. Zachęca też do tego, by pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów.

Pełny tekst orędzia:

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2017 R.
[15 stycznia 2017]

“Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”

 Drodzy bracia i siostry!

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę Jezusa, która jest zarówno porywająca jak i zobowiązująca. Stwierdzenie to wytycza w istocie pewną drogę, która prowadzi do Boga, począwszy od najmniejszych, a skończywszy na Zbawicielu w dynamice gościnności. Zatem to właśnie gościnność jest niezbędnym warunkiem, aby urzeczywistnić tę drogę: Bóg stał się jednym z nas, w Jezusie stał się dzieckiem, a otwartość na Boga w wierze, która karmi nadzieję, wyraża się w miłosnej bliskości wobec najmniejszych i najsłabszych. Zarówno wiara, nadzieja jak i miłość są zaangażowane w uczynkach miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, które odkryliśmy podczas niedawnego Jubileuszu Nadzwyczajnego.

Ale Ewangeliści podkreślają również odpowiedzialność tych, którzy działają wbrew miłosierdziu: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2). Jakże nie myśleć o tym surowym ostrzeżeniu zastanawiając się nad wyzyskiem, jakiego dopuszczają się ludzie bez skrupułów, ze szkodą dla wielu chłopców i dziewcząt wprowadzanych na drogę prostytucji lub nabranych na pornografię, zniewolonych pracą dziecięcą lub zaciągniętych do wojska, wplątanych w handel narkotykami i inne formy przestępczości, zmuszonych do ucieczki od konfliktów i prześladowań, związanej z ryzykiem samotności i opuszczenia?

Z tego względu z okazji dorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, zależy mi na zwróceniu uwagi na sytuację nieletnich imigrantów, zwłaszcza samotnych, wzywając wszystkich do otoczenia troską dzieci, które są trzykrotnie bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej.

Dzisiaj migracje nie są zjawiskiem ograniczonym do niektórych obszarów naszej planety, ale dotykają wszystkich kontynentów i w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu. To przede wszystkim nieletni płacą wielkie koszty emigracji, niemal zawsze spowodowanej przez przemoc, ubóstwo i warunki środowiskowe – czynniki z którymi niemal zawsze łączy się również globalizacja w jej aspektach negatywnych. Niepohamowany wyścig ku szybkim i łatwym zyskom pociąga za sobą także rozwój obrzydliwych plag, jak handel dziećmi, wyzysk i maltretowanie nieletnich i, ogólnie, pozbawienie praw właściwych dzieciństwu usankcjonowanych w Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Okres dziecięcy ze względu na jego szczególną delikatność ma unikalne i niezbędne wymagania. Przed wszystkim prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego, w którym można wzrastać pod kierunkiem i przykładem ojca i matki. Następnie, prawo i obowiązek do otrzymania odpowiedniego wykształcenia, głównie w rodzinie, a także w szkole, gdzie dzieci mogą rozwijać się jako ludzie i jako protagoniści swojej własnej przyszłości i przyszłości swojej ojczyzny. Rzeczywiście w wielu częściach świata czytanie, pisanie i dokonywanie elementarnych rachunków jest nadal przywilejem nielicznych. Ponadto wszyscy nieletni mają prawo do zabawy i podejmowania aktywności rekreacyjnych – a w sumie mają prawo, aby być dziećmi.

Natomiast wśród imigrantów dzieci są grupą najbardziej narażoną, ponieważ, wchodząc w życie, są niedostrzegane i pozbawione głosu: niestabilność pozbawia je dokumentów, ukrywając je w oczach świata; nieobecność towarzyszących im dorosłych uniemożliwia, by ich głos się podniósł i był słyszalny. W ten sposób imigranci niepełnoletni często ostatecznie lądują na najniższych poziomach ludzkiej degradacji, gdzie bezprawie i przemoc wypalają przyszłość wielu niewinnych ludzi, zaś sieć wyzysku nieletnich trudno przełamać.

Jak na to reagować?

Przede wszystkim zdając sobie sprawę, że zjawisko migracji nie jest oderwane od historii zbawienia, a wręcz stanowi jej część. Z nim jest związane przykazanie Boże: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Wj 22,20); „Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt 10,19). Zjawisko to jest znakiem czasów, znakiem mówiącym o opatrznościowym dziele Bożym w historii i we wspólnocie ludzkiej w oczekiwaniu na powszechną komunię. Nie pomijając problemów a często także dramatów i tragedii migracji, jak również trudności związanych z godnym przyjęciem tych osób, Kościół zachęca do rozpoznania Bożego planu także w tym zjawisku, będąc pewnym, że nikt nie jest obcy we wspólnocie chrześcijańskiej, „obejmującej osoby każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, jak to ma miejsce w przypadku migrantów niepełnoletnich.

Trzeba również zmierzać do ochrony, integracji i trwałych rozwiązań.

Przede wszystkim chodzi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony, ponieważ „ci chłopcy i dziewczęta trafiają często na ulicę, pozostawieni są samym sobie, wykorzystywani przez ludzi pozbawionych skrupułów, którzy niejednokrotnie czynią z nich ofiary przemocy fizycznej, moralnej i seksualnej” (BENEDYKT XVI, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008).

Zresztą linia podziału między migracją a handlem czasami może być bardzo cienka. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do stworzenia wśród imigrantów stanu narażonych na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli są niepełnoletni: ubóstwo i brak środków utrzymania – wraz nierealnymi oczekiwaniami wywołanymi przez media; niski poziom alfabetyzacji; nieznajomość praw, kultury a często także języka krajów przyjmujących. Wszystko to czyni ich zależnymi fizycznie i psychicznie. Ale najsilniejszym bodźcem do wykorzystywania i wyzysku dzieci jest popyt. Jeśli nie zostanie znaleziony surowszy i bardziej skuteczny sposób reakcji przeciwko spekulantom, to nie będzie można powstrzymać wielu form niewolnictwa, których ofiarami są nieletni.

Konieczne jest zatem, aby imigranci właśnie dla dobra swoich dzieci coraz ściślej współpracowali z przyjmującymi je wspólnotami. Z wielką wdzięcznością patrzymy na organizmy i instytucje, kościelne i obywatelskie, które z wielkim zaangażowaniem oferują czas i środki, aby chronić nieletnich przed różnymi formami wykorzystywania. Ważne, aby zrealizować coraz bardziej skuteczną i wzmożoną współpracę, opartą nie tylko na wymianie informacji, ale także na intensyfikacji sieci zdolnych do zapewnienia szybkich i powszechnych interwencji. Nie oznacza to niedocenienia faktu, że niezwykła siła wspólnot kościelnych przejawia się zwłaszcza wtedy, gdy jest w nich jedność w modlitwie i komunia we wspólnocie.

Po drugie, trzeba pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów. Zależą oni we wszystkim od wspólnoty dorosłych i bardzo często brak środków finansowych staje się przeszkodą w zastosowaniu odpowiedniej polityki przyjęcia, pomocy i integracji społecznej. W konsekwencji, zamiast promować integrację społeczną nieletnich migrantów, czy programy bezpiecznej i wspieranej repatriacji, usiłuje się jedynie przeszkodzić ich wjazdowi, sprzyjając w ten sposób uciekaniu się do siatek nielegalnych; lub są oni odsyłani do kraju pochodzenia, bez upewnienia się, czy odpowiada to ich rzeczywistemu „interesowi nadrzędnemu”.

Kondycja nieletnich migrantów jest jeszcze poważniejsza, gdy są w sytuacji nieregularnej lub gdy są zaangażowani przez zorganizowaną przestępczość. Wówczas często ich losem są ośrodki pozbawienia wolności. Nierzadko bywają aresztowani, a ponieważ nie mają pieniędzy, aby zapłacić za kaucję lub podróż powrotną, to mogą być przez długie okresy osadzeni, narażeni na nadużycia i przemoc różnego rodzaju. W takich przypadkach prawo państw do zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zabezpieczenia narodowego dobra wspólnego musi się łączyć z obowiązkiem rozwiązania i uregulowania sytuacji nieletnich imigrantów, z pełnym poszanowaniem ich godności i starając się sprostać ich potrzebom, kiedy są sami, ale również potrzebom ich rodziców, dla dobra całej rodziny.

Następnie kluczową kwestią pozostaje przyjęcie odpowiednich procedur krajowych i planów współpracy uzgodnionych pomiędzy krajami pochodzenia i przyjmującymi, mając na uwadze eliminację przyczyn przymusowej migracji nieletnich.

Po trzecie, kieruję do wszystkich gorący apel o poszukiwanie i przyjmowanie trwałych rozwiązań. Ponieważ jest to zjawisko złożone, kwestia migrantów nieletnich musi zostać rozwiązana począwszy od jej przyczyn. Wojny, łamanie praw człowieka, korupcja, ubóstwo, zaburzenia równowagi środowiska i katastrofy ekologiczne są niektórymi z przyczyn tego problemu. Dzieci jako pierwsze cierpią z tego powodu, znosząc niekiedy tortury i kary cielesne, którym towarzyszą cierpienia moralne i psychiczne, pozostawiając w nich niemal zawsze nieusuwalne ślady.

Jest zatem absolutnie konieczne, aby w krajach pochodzenia stawić czoło przyczynom migracji. Wymaga to, jako pierwszy krok, zaangażowania całej wspólnoty międzynarodowej w celu wygaszenia konfliktów i przemocy, które zmuszają ludzi do ucieczki. Ponadto potrzebna jest dalekowzroczna wizja, zdolna do zapewnienia odpowiednich programów dla obszarów dotkniętych najpoważniejszymi niesprawiedliwościami i niestabilnością, aby wszystkim zapewniono dostęp do autentycznego rozwoju, który promuje dobro dzieci będących nadzieją ludzkości.

Na koniec pragnę skierować słowo do was, idących obok dzieci i młodzieży na drogach emigracji: potrzebują oni waszej cennej pomocy, a także Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej przez was ofiarnej służbie. Niestrudzenie odważnie żyjcie dobrym świadectwem Ewangelii, która wzywa was do rozpoznania i przyjęcia Pana Jezusa obecnego w najmniejszych i najsłabszych.

Zawierzam wszystkich nieletnich imigrantów, ich rodziny, ich wspólnoty i was, będących blisko nich, opiece Świętej Rodziny z Nazaretu, aby czuwała nad każdym i towarzyszyła im w drodze. Do mojej modlitwy dołączam Apostolskie Błogosławieństwo.

W Watykanie, 8 września 2016 r., we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

FRANCISZEK

 Źródło: KEP

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

141 komentarzy

141 Komentarzy

 1. minecraft

  25 lutego 2017 at 17:29

  Excellent blog right here! Additionally your website quite a bit up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your associate
  hyperlink on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 2. tinder dating site

  5 marca 2017 at 04:05

  Marvelous, what a webpage it is! This website gives useful information to us, keep
  it up.

 3. social signals seo 2015

  10 marca 2017 at 12:27

  qtbukvaiq jebcy wpmuipy bsgw nizjwmondbmkvdy

 4. http://tinyurl.com

  10 marca 2017 at 15:47

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall
  look of your web site is excellent, let alone the content!

 5. http://tinyurl.com/jsvloqq

  11 marca 2017 at 16:07

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
  this piece of writing i thought i could also create comment
  due to this brilliant article.

 6. j.mp

  11 marca 2017 at 20:45

  Good info. Lucky me I found your site by chance (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 7. cara tipu mesin slot scr888

  11 marca 2017 at 21:22

  408896 523450Hi, have you ever before asked yourself to write about Nintendo or PSP? 187276

 8. tinder dating site

  15 marca 2017 at 04:28

  Great article.

 9. facebook password cracker free

  15 marca 2017 at 08:13

  691875 291068You need to take part in a contest for among the most effective blogs on the internet. I will suggest this internet web site! 9788

 10. ICQ Chat Rooms

  18 marca 2017 at 18:03

  745311 630691As I internet internet site possessor I believe the content material matter here is rattling magnificent , appreciate it for your hard function. You must maintain it up forever! Very best of luck. 683668

 11. tinder dating site

  19 marca 2017 at 02:04

  An intriguing discussion is definitely worth comment.

  I believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo
  subject but generally people don’t talk about such issues.
  To the next! Cheers!!

 12. Adult Chat

  19 marca 2017 at 02:09

  790540 418660Yay google is my world beater assisted me to locate this excellent internet web site ! . 658591

 13. free dating sites no fees

  21 marca 2017 at 20:16

  I could not resist commenting. Very well written!

 14. free dating sites no fees

  22 marca 2017 at 21:57

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this
  piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible article.

 15. economics tuition

  26 marca 2017 at 18:13

  985778 429027extremely nice post, i undoubtedly adore this incredible website, carry on it 440075

 16. cambogia weight

  7 kwietnia 2017 at 11:46

  These are in fact impressive ideas in about blogging.
  You have touched some pleasant factors here. Any way keep up
  wrinting.

 17. Healthy Garcinia Cambogia Pro Supplement

  8 kwietnia 2017 at 02:06

  Very good info. Lucky mee I recently found your site bby
  accident (stumbleupon). I’ve saved it for later!

 18. www.krogerfeedback.com

  30 kwietnia 2017 at 19:26

  I every time spent my half an hour to read this weblog’s articles or reviews daily along with a cup of coffee.

 19. vetement hermes

  9 maja 2017 at 12:07

  la règle Knoxian primitive wasadvocated par les adversaires évangéliques ou High Flying des Modérés. Dr Chalmers, un plus eloquentperson, que Scott considéré comme véritablement un homme de génie, était le chef du mouvement. La Loi sur le veto, bywhich les voix de la majorité des chefs de famille devait être fatale pour les revendications d’un patrons présentéisme, hadbeen adoptées par l’Assemblée générale; il était contraire à la Reine Loi Patronage Annes de 1711, ?? un measurecarried, contrairement à la politique Harleys, par une coalition de l’anglais Anglicans et les membres écossais jacobites ofParliament. Le rejet, en vertu de la Loi sur le veto, d’un presentee par l’église de Auchterarder, a été declaredillegal par la Cour de session et les juges de la Chambre des Lords mai 1839; l’imbroglio Strathbogie, avec deux consistoires, on prend sa

 20. jeremy abrams

  15 maja 2017 at 16:45

  OHCsaZ Im grateful for the article post. Keep writing.

 21. usa security officer training

  18 maja 2017 at 00:50

  Look complex to far brought agreeable from you! By the way, how

 22. Business Rates Mitigation Schemes

  19 maja 2017 at 15:44

  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,

 23. las vegas moving company

  19 maja 2017 at 21:01

  Regards for this wondrous post, I am glad I detected this web site on yahoo.

 24. Allena Truman

  19 maja 2017 at 22:56

  Keep up the great writing. Visit my blog ?????? (Twyla)

 25. stone patio

  20 maja 2017 at 06:07

  Muchos Gracias for your blog article. Cool.

 26. au-delice.com

  22 maja 2017 at 19:17

  U never get what u expect u only get what u inspect

 27. medical marijuana doctor los angeles

  22 maja 2017 at 19:27

  Would you be considering exchanging links?

 28. ebooki.net

  24 maja 2017 at 13:06

  to аАааАТƒ?me bаА аЂаck do?n thаА аЂаt the

 29. Plastisol

  24 maja 2017 at 16:56

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 30. Consultant SEO

  25 maja 2017 at 13:19

  media iаАаб‚Т€а‚ a great sourаАааАТƒe ?f data.

 31. pdf books free

  25 maja 2017 at 16:01

  Wow!!! Great! I like strawberries! That is the perfect recipe for spring/summer period.

 32. huwelijksreis malediven

  26 maja 2017 at 01:41

  Or maybe a representative speaking on behalf of the American University,

 33. instant decision payday loans

  26 maja 2017 at 04:29

  will be checking back soon. Please check out

 34. forex expert advisor

  26 maja 2017 at 20:34

  Very informative blog post. Keep writing.

 35. new nissan cars

  27 maja 2017 at 17:18

  Very good article. I will be experiencing many of these issues as well..

 36. high quality clipping path

  28 maja 2017 at 18:33

  Isbale Marant Sneaker Isbale Marant Sneaker

 37. sennheiser sk100

  30 maja 2017 at 05:57

  site, how can i subscribe for a weblog website?

 38. hypnotherapy Kent

  30 maja 2017 at 18:21

  Well I sincerely liked studying it. This information offered by you is very helpful for accurate planning.

 39. gold ira reviews

  31 maja 2017 at 20:34

  liberals liberals liberals employed by non-public enterprise (or job creators).

 40. visit website

  1 czerwca 2017 at 00:07

  This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused.

 41. fixed energy tariff

  1 czerwca 2017 at 05:03

  You should take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will advocate this website!

 42. agenqq

  1 czerwca 2017 at 05:34

  Some genuinely prize content on this website , saved to my bookmarks.

 43. Renew Your Mind

  1 czerwca 2017 at 08:39

  spraying METALS into our atmosphere is going to be out in the sun.

 44. PNL Valencia

  1 czerwca 2017 at 19:46

  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the

 45. Philadelphia Medical Weight Loss

  2 czerwca 2017 at 01:14

  I never saw this before.

 46. quality beds

  2 czerwca 2017 at 01:34

  to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please

 47. ps3 console

  2 czerwca 2017 at 12:47

  Just discovered this blog through Yahoo, what a way to brighten up my day!

 48. sub zero door gasket

  2 czerwca 2017 at 15:01

  Very good information. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon). I ave saved it for later!

 49. Freight Forwarding Job Description

  5 czerwca 2017 at 06:55

  This post is worth everyone as attention. How can I find out more?

 50. Fresher job seeker

  6 czerwca 2017 at 14:52

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 51. Jasa Facebook

  6 czerwca 2017 at 19:06

  Please let me know if you are looking for a author for your blog.

 52. Buy Lingerie

  9 czerwca 2017 at 05:42

  Your web site provided us with helpful info to work on.

 53. click here

  9 czerwca 2017 at 21:56

  In my opinion you are not right. I am assured. Write to me in PM, we will discuss.

 54. music producer miami

  10 czerwca 2017 at 01:38

  you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog.

 55. cheap instagram followers

  10 czerwca 2017 at 02:11

  Woh I your articles , saved to favorites !.

 56. Video Bookmarker 2 0 Review

  10 czerwca 2017 at 17:03

  some material for your blog in exchange for a link back to

 57. this website

  12 czerwca 2017 at 12:09

  Very good post. I will be facing many of these issues as well..

 58. Bruststraffung

  12 czerwca 2017 at 12:44

  Im obliged for the blog article. Much obliged.

 59. dr oz detox smoothies

  12 czerwca 2017 at 13:18

  marc jacobs bags outlet ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 60. 1K Daily Profit

  12 czerwca 2017 at 22:59

  Loving the information on this internet site , you have done great job on the blog posts.

 61. Realtors Murrieta CA

  13 czerwca 2017 at 00:38

  result of concerns relating to your in basic dental remedy?

 62. Bangalore Jobs

  13 czerwca 2017 at 01:23

  media is a impressive source of information.

 63. lie detector test cost

  13 czerwca 2017 at 10:55

  Looking forward to reading more. Great blog article. Keep writing.

 64. 123movies

  13 czerwca 2017 at 23:06

  Its hard to find good help I am forever saying that its difficult to find good help, but here is

 65. Scott

  14 czerwca 2017 at 09:31

  Gracias por compartir este contenido. Me siento satisfecha después de leer este post, que llena mis expectativas.

 66. plantars wart removal

  14 czerwca 2017 at 23:43

  I used to be able to find good info from your content.

 67. Muchos Gracias for your article post. Great.

 68. pc games for windows 10

  15 czerwca 2017 at 11:57

  you make running a blog look easy. The total look of your site is great, as well as the

 69. Round Corners

  15 czerwca 2017 at 19:11

  Just Browsing While I was surfing yesterday I saw a excellent article concerning

 70. venue finder london

  16 czerwca 2017 at 12:50

  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?

 71. Telephone Engineer Cheltenham

  16 czerwca 2017 at 17:32

  There is certainly a lot to find out about this issue. I like all of the points you have made.

 72. palm tube

  17 czerwca 2017 at 21:42

  Very good information. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

 73. Le Quest virus

  18 czerwca 2017 at 17:52

  Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible post.|

 74. viagra

  18 czerwca 2017 at 21:48

  I’m extremely inspired along with your writing abilities as well as with the format for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it your self? Either way stay up the excellent quality writing, it’s uncommon to see a nice blog like this one today..|

 75. bahama banker software

  18 czerwca 2017 at 21:58

  whoah this weblog is fantastic i love reading your

 76. luxury homes in Virginia Beach

  19 czerwca 2017 at 20:03

  I simply could not leave your website prior to suggesting that I extremely loved the usual information a person supply in your visitors? Is gonna be back incessantly in order to check up on new posts.

 77. locksmith Perth

  20 czerwca 2017 at 05:39

  very couple of internet sites that occur to become detailed below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out

 78. Floyd Mayweather Jr

  20 czerwca 2017 at 19:50

  Very nice post. I definitely appreciate this site. Continue the good work!

 79. Desert Data Recovery

  21 czerwca 2017 at 07:20

  Howdy! I simply wish to give a huge thumbs up for the great information you have here on this post. I will be coming again to your weblog for extra soon.

 80. Data Recovery

  21 czerwca 2017 at 08:16

  Well done! Keep up this quality!

 81. infinity necklace with cross

  21 czerwca 2017 at 08:24

  Well I sincerely liked reading it. This subject procured by you is very helpful for accurate planning.

 82. mobdro app

  21 czerwca 2017 at 13:50

  Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw great pattern.

 83. framaroot

  21 czerwca 2017 at 19:17

  Some truly choice blog posts on this site, saved to fav.

 84. سریال شهرزاد

  21 czerwca 2017 at 19:42

  What is the best place to start a free blog?

 85. car insurance quotes

  22 czerwca 2017 at 04:57

  This is a topic which is close to my heart Take care! Exactly where are your contact details though?

 86. LATIA

  24 czerwca 2017 at 15:26

  Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Appreciate it|

 87. Services

  25 czerwca 2017 at 10:18

  the same time as searching for a comparable subject, your web site got here up,

 88. Eliquid Aruhaz

  25 czerwca 2017 at 15:54

  What i discover troublesome is to find a weblog that may capture me for a minute however your blog is different. Bravo.

 89. The Midway

  26 czerwca 2017 at 02:20

  You are a very smart person! 🙂

 90. tanklesshome.com

  26 czerwca 2017 at 15:45

  News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

 91. escorts London

  26 czerwca 2017 at 17:15

  Some genuinely excellent info , Gladiolus I observed this.

 92. Free Gay Webcams

  26 czerwca 2017 at 20:15

  Saved as a favorite, I love your website!

 93. lucky patcher download

  27 czerwca 2017 at 06:34

  I will not speak about your competence, the article basically disgusting

 94. tempobet bahis

  27 czerwca 2017 at 07:59

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!

 95. new video games

  27 czerwca 2017 at 09:23

  This information is priceless. When can I find out more?

 96. betboo

  27 czerwca 2017 at 21:08

  Im obliged for the blog post. Fantastic.

 97. Justinbet

  28 czerwca 2017 at 08:46

  that it can easily likewise remedy additional eye mark complications to ensure you can certainly get one

 98. Call girls in hyderabad

  28 czerwca 2017 at 17:13

  Usually it is triggered by the fire communicated in the post I browsed.

 99. backgrounds for photo

  28 czerwca 2017 at 23:51

  Very exciting information! Perfect just what I was trying to find!

 100. Adele Diet plan

  29 czerwca 2017 at 11:35

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the good spirit.

 101. refurbished chainsaws

  29 czerwca 2017 at 15:24

  I think this is a real great article. Fantastic.

 102. home security

  29 czerwca 2017 at 16:35

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Appreciate it!

 103. best looking guy in miami

  29 czerwca 2017 at 19:28

  Peculiar article, exactly what I wanted to find.|

 104. free download for windows pc

  30 czerwca 2017 at 11:37

  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

 105. سریال شهرزاد

  30 czerwca 2017 at 14:18

  lost on everything. Would you recommend starting with a

 106. penis enlargement bible

  30 czerwca 2017 at 18:52

  Vale Flash O PORTAL MUTIMDIA DO VALE DO PARABA

 107. The Midway Gallery

  1 lipca 2017 at 02:50

  This article actually helped me with a report I was doing.

 108. Buy Real Degree

  1 lipca 2017 at 10:38

  Write more stories, more chapters.

 109. escort website design

  1 lipca 2017 at 13:52

  You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.|

 110. american horror story streaming

  3 lipca 2017 at 11:23

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!|

 111. Aplicativo Espiao de Celular

  4 lipca 2017 at 00:43

  This is one awesome blog article.

 112. how to overcome stuttering

  4 lipca 2017 at 15:31

  I’а†ve learn several good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you put to make such a wonderful informative web site.

 113. huntsville primary care

  4 lipca 2017 at 16:25

  you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the

 114. Numbers Breuning

  4 lipca 2017 at 20:55

  I just couldn’t depart your web site before suggesting that I extremely loved the usual information a person supply in your guests? Is going to be again steadily in order to check up on new posts

 115. news reader

  6 lipca 2017 at 11:45

  particularly wonderful read!! I definitely appreciated every little

 116. How To Make Money Online

  6 lipca 2017 at 15:53

  There as noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain nice factors in options also.

 117. Darwin Herdon

  7 lipca 2017 at 02:01

  You could certainly see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 118. demoltion

  7 lipca 2017 at 05:20

  I value the blog. Cool.

 119. original paintings on canvas

  7 lipca 2017 at 12:22

  Very good information. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

 120. www.spu.ac.th

  8 lipca 2017 at 00:54

  Wow, incredible blog structure! How long have you been running a blog for? you make running a blog glance easy. The total look of your web site is magnificent, let alone the content material!

 121. Alcohol rehab Toronto

  9 lipca 2017 at 16:43

  It’s very easy to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this web page.|

 122. Donnie Bodo

  9 lipca 2017 at 23:29

  I appreciate, cause I discovered exactly what I used to be looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 123. coffee presentation ideas

  10 lipca 2017 at 11:28

  It as very simple to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this web page.

 124. porn

  10 lipca 2017 at 18:12

  An intriguing discussion is worth comment. I do think that you should publish more on this topic, it might not be a taboo matter but usually people don’t speak about these subjects. To the next! Kind regards!!|

 125. wordpress premium themes

  11 lipca 2017 at 09:13

  Very rapidly this website will be famous among all

 126. luxury watches online store

  11 lipca 2017 at 17:54

  in his/her brain that how a user can be aware of it.

 127. how to be a real estate investor

  11 lipca 2017 at 23:36

  I think you have mentioned some very interesting details , appreciate it for the post.

 128. real estate knowledge

  12 lipca 2017 at 07:27

  Its hard to find good help I am forever proclaiming that its hard to find quality help, but here is

 129. curso mantenimiento de computadores

  12 lipca 2017 at 12:22

  This is a topic which is close to my heart Best wishes! Where are your contact details though?

 130. stream

  13 lipca 2017 at 11:27

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 131. expat tax

  13 lipca 2017 at 14:39

  There is noticeably a bunch to get on the subject of this. I deem you completed various fantastically good points in skin texture also.

 132. Aleen Brockmeyer

  14 lipca 2017 at 20:26

  I simply couldn’t depart your site before suggesting that I extremely loved the usual information a person supply in your guests? Is gonna be back steadily in order to investigate cross-check new posts

 133. Nepal Tour

  17 lipca 2017 at 16:51

  When are you going to take this to a full book?

 134. ronald spinabella

  18 lipca 2017 at 22:28

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. However think about if you added some great images or video clips to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could undeniably be one of the most beneficial in its field. Great blog!|

 135. Snap Milfs

  18 lipca 2017 at 23:18

  Hot milf sex at http://snapmilfs.com

 136. Toronto wedding photographer

  19 lipca 2017 at 09:50

  Every weekend i used to pay a quick visit this web site, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this website conations truly good funny information too.|

 137. code promo

  19 lipca 2017 at 18:09

  I’ve been browsing online more than three hours lately, but I never found any attention-grabbing article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net might be a lot more helpful than ever before.|

 138. web hosting

  20 lipca 2017 at 03:48

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Many thanks!|

 139. ronald spinabella

  20 lipca 2017 at 13:34

  Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get anything done.|

 140. code promo

  20 lipca 2017 at 20:11

  It’s nearly impossible to find knowledgeable people in this particular topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks|

 141. garage door controller

  21 lipca 2017 at 01:39

  whoah this weblog is fantastic i like studying your articles. Keep up the great work! You know, a lot of persons are looking around for this information, you can help them greatly. |

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra