Wiara

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu

Na sytuację nieletnich imigrantów – zwraca uwagę Ojciec Święty w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół powszechny obchodzi go w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym roku przypada on 15 stycznia.

W orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Ojciec Święty Franciszek występuje przeciw współczesnym formom niewolnictwa, jakimi są handel ludźmi, prostytucja czy wyzysk w pracy. Zachęca też do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony.

W orędziu na  Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Papież wzywa do otoczenia troską dzieci, które są „bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej”. Podejmując refleksję nad wyzyskiem nieletnich, cytuje słowa z Ewangelii św. Mateusza: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2).

Ojciec Święty zauważa, że dzisiaj migracje dotykają wszystkich kontynentów i – jak pisze – w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. „Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu” – czytamy w orędziu.

Papież przypomina, że „każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej. Zachęca też do tego, by pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów.

Pełny tekst orędzia:

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2017 R.
[15 stycznia 2017]

“Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”

 Drodzy bracia i siostry!

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę Jezusa, która jest zarówno porywająca jak i zobowiązująca. Stwierdzenie to wytycza w istocie pewną drogę, która prowadzi do Boga, począwszy od najmniejszych, a skończywszy na Zbawicielu w dynamice gościnności. Zatem to właśnie gościnność jest niezbędnym warunkiem, aby urzeczywistnić tę drogę: Bóg stał się jednym z nas, w Jezusie stał się dzieckiem, a otwartość na Boga w wierze, która karmi nadzieję, wyraża się w miłosnej bliskości wobec najmniejszych i najsłabszych. Zarówno wiara, nadzieja jak i miłość są zaangażowane w uczynkach miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, które odkryliśmy podczas niedawnego Jubileuszu Nadzwyczajnego.

Ale Ewangeliści podkreślają również odpowiedzialność tych, którzy działają wbrew miłosierdziu: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2). Jakże nie myśleć o tym surowym ostrzeżeniu zastanawiając się nad wyzyskiem, jakiego dopuszczają się ludzie bez skrupułów, ze szkodą dla wielu chłopców i dziewcząt wprowadzanych na drogę prostytucji lub nabranych na pornografię, zniewolonych pracą dziecięcą lub zaciągniętych do wojska, wplątanych w handel narkotykami i inne formy przestępczości, zmuszonych do ucieczki od konfliktów i prześladowań, związanej z ryzykiem samotności i opuszczenia?

Z tego względu z okazji dorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, zależy mi na zwróceniu uwagi na sytuację nieletnich imigrantów, zwłaszcza samotnych, wzywając wszystkich do otoczenia troską dzieci, które są trzykrotnie bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej.

Dzisiaj migracje nie są zjawiskiem ograniczonym do niektórych obszarów naszej planety, ale dotykają wszystkich kontynentów i w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu. To przede wszystkim nieletni płacą wielkie koszty emigracji, niemal zawsze spowodowanej przez przemoc, ubóstwo i warunki środowiskowe – czynniki z którymi niemal zawsze łączy się również globalizacja w jej aspektach negatywnych. Niepohamowany wyścig ku szybkim i łatwym zyskom pociąga za sobą także rozwój obrzydliwych plag, jak handel dziećmi, wyzysk i maltretowanie nieletnich i, ogólnie, pozbawienie praw właściwych dzieciństwu usankcjonowanych w Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Okres dziecięcy ze względu na jego szczególną delikatność ma unikalne i niezbędne wymagania. Przed wszystkim prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego, w którym można wzrastać pod kierunkiem i przykładem ojca i matki. Następnie, prawo i obowiązek do otrzymania odpowiedniego wykształcenia, głównie w rodzinie, a także w szkole, gdzie dzieci mogą rozwijać się jako ludzie i jako protagoniści swojej własnej przyszłości i przyszłości swojej ojczyzny. Rzeczywiście w wielu częściach świata czytanie, pisanie i dokonywanie elementarnych rachunków jest nadal przywilejem nielicznych. Ponadto wszyscy nieletni mają prawo do zabawy i podejmowania aktywności rekreacyjnych – a w sumie mają prawo, aby być dziećmi.

Natomiast wśród imigrantów dzieci są grupą najbardziej narażoną, ponieważ, wchodząc w życie, są niedostrzegane i pozbawione głosu: niestabilność pozbawia je dokumentów, ukrywając je w oczach świata; nieobecność towarzyszących im dorosłych uniemożliwia, by ich głos się podniósł i był słyszalny. W ten sposób imigranci niepełnoletni często ostatecznie lądują na najniższych poziomach ludzkiej degradacji, gdzie bezprawie i przemoc wypalają przyszłość wielu niewinnych ludzi, zaś sieć wyzysku nieletnich trudno przełamać.

Jak na to reagować?

Przede wszystkim zdając sobie sprawę, że zjawisko migracji nie jest oderwane od historii zbawienia, a wręcz stanowi jej część. Z nim jest związane przykazanie Boże: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Wj 22,20); „Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt 10,19). Zjawisko to jest znakiem czasów, znakiem mówiącym o opatrznościowym dziele Bożym w historii i we wspólnocie ludzkiej w oczekiwaniu na powszechną komunię. Nie pomijając problemów a często także dramatów i tragedii migracji, jak również trudności związanych z godnym przyjęciem tych osób, Kościół zachęca do rozpoznania Bożego planu także w tym zjawisku, będąc pewnym, że nikt nie jest obcy we wspólnocie chrześcijańskiej, „obejmującej osoby każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, jak to ma miejsce w przypadku migrantów niepełnoletnich.

Trzeba również zmierzać do ochrony, integracji i trwałych rozwiązań.

Przede wszystkim chodzi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony, ponieważ „ci chłopcy i dziewczęta trafiają często na ulicę, pozostawieni są samym sobie, wykorzystywani przez ludzi pozbawionych skrupułów, którzy niejednokrotnie czynią z nich ofiary przemocy fizycznej, moralnej i seksualnej” (BENEDYKT XVI, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008).

Zresztą linia podziału między migracją a handlem czasami może być bardzo cienka. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do stworzenia wśród imigrantów stanu narażonych na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli są niepełnoletni: ubóstwo i brak środków utrzymania – wraz nierealnymi oczekiwaniami wywołanymi przez media; niski poziom alfabetyzacji; nieznajomość praw, kultury a często także języka krajów przyjmujących. Wszystko to czyni ich zależnymi fizycznie i psychicznie. Ale najsilniejszym bodźcem do wykorzystywania i wyzysku dzieci jest popyt. Jeśli nie zostanie znaleziony surowszy i bardziej skuteczny sposób reakcji przeciwko spekulantom, to nie będzie można powstrzymać wielu form niewolnictwa, których ofiarami są nieletni.

Konieczne jest zatem, aby imigranci właśnie dla dobra swoich dzieci coraz ściślej współpracowali z przyjmującymi je wspólnotami. Z wielką wdzięcznością patrzymy na organizmy i instytucje, kościelne i obywatelskie, które z wielkim zaangażowaniem oferują czas i środki, aby chronić nieletnich przed różnymi formami wykorzystywania. Ważne, aby zrealizować coraz bardziej skuteczną i wzmożoną współpracę, opartą nie tylko na wymianie informacji, ale także na intensyfikacji sieci zdolnych do zapewnienia szybkich i powszechnych interwencji. Nie oznacza to niedocenienia faktu, że niezwykła siła wspólnot kościelnych przejawia się zwłaszcza wtedy, gdy jest w nich jedność w modlitwie i komunia we wspólnocie.

Po drugie, trzeba pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów. Zależą oni we wszystkim od wspólnoty dorosłych i bardzo często brak środków finansowych staje się przeszkodą w zastosowaniu odpowiedniej polityki przyjęcia, pomocy i integracji społecznej. W konsekwencji, zamiast promować integrację społeczną nieletnich migrantów, czy programy bezpiecznej i wspieranej repatriacji, usiłuje się jedynie przeszkodzić ich wjazdowi, sprzyjając w ten sposób uciekaniu się do siatek nielegalnych; lub są oni odsyłani do kraju pochodzenia, bez upewnienia się, czy odpowiada to ich rzeczywistemu „interesowi nadrzędnemu”.

Kondycja nieletnich migrantów jest jeszcze poważniejsza, gdy są w sytuacji nieregularnej lub gdy są zaangażowani przez zorganizowaną przestępczość. Wówczas często ich losem są ośrodki pozbawienia wolności. Nierzadko bywają aresztowani, a ponieważ nie mają pieniędzy, aby zapłacić za kaucję lub podróż powrotną, to mogą być przez długie okresy osadzeni, narażeni na nadużycia i przemoc różnego rodzaju. W takich przypadkach prawo państw do zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zabezpieczenia narodowego dobra wspólnego musi się łączyć z obowiązkiem rozwiązania i uregulowania sytuacji nieletnich imigrantów, z pełnym poszanowaniem ich godności i starając się sprostać ich potrzebom, kiedy są sami, ale również potrzebom ich rodziców, dla dobra całej rodziny.

Następnie kluczową kwestią pozostaje przyjęcie odpowiednich procedur krajowych i planów współpracy uzgodnionych pomiędzy krajami pochodzenia i przyjmującymi, mając na uwadze eliminację przyczyn przymusowej migracji nieletnich.

Po trzecie, kieruję do wszystkich gorący apel o poszukiwanie i przyjmowanie trwałych rozwiązań. Ponieważ jest to zjawisko złożone, kwestia migrantów nieletnich musi zostać rozwiązana począwszy od jej przyczyn. Wojny, łamanie praw człowieka, korupcja, ubóstwo, zaburzenia równowagi środowiska i katastrofy ekologiczne są niektórymi z przyczyn tego problemu. Dzieci jako pierwsze cierpią z tego powodu, znosząc niekiedy tortury i kary cielesne, którym towarzyszą cierpienia moralne i psychiczne, pozostawiając w nich niemal zawsze nieusuwalne ślady.

Jest zatem absolutnie konieczne, aby w krajach pochodzenia stawić czoło przyczynom migracji. Wymaga to, jako pierwszy krok, zaangażowania całej wspólnoty międzynarodowej w celu wygaszenia konfliktów i przemocy, które zmuszają ludzi do ucieczki. Ponadto potrzebna jest dalekowzroczna wizja, zdolna do zapewnienia odpowiednich programów dla obszarów dotkniętych najpoważniejszymi niesprawiedliwościami i niestabilnością, aby wszystkim zapewniono dostęp do autentycznego rozwoju, który promuje dobro dzieci będących nadzieją ludzkości.

Na koniec pragnę skierować słowo do was, idących obok dzieci i młodzieży na drogach emigracji: potrzebują oni waszej cennej pomocy, a także Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej przez was ofiarnej służbie. Niestrudzenie odważnie żyjcie dobrym świadectwem Ewangelii, która wzywa was do rozpoznania i przyjęcia Pana Jezusa obecnego w najmniejszych i najsłabszych.

Zawierzam wszystkich nieletnich imigrantów, ich rodziny, ich wspólnoty i was, będących blisko nich, opiece Świętej Rodziny z Nazaretu, aby czuwała nad każdym i towarzyszyła im w drodze. Do mojej modlitwy dołączam Apostolskie Błogosławieństwo.

W Watykanie, 8 września 2016 r., we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

FRANCISZEK

 Źródło: KEP

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

174 komentarze

174 Komentarzy

 1. Lily Ruffing

  21 lutego 2017 at 16:13

  Live and let Die starring Roger Moore as Agent 007

 2. minecraft

  25 lutego 2017 at 17:29

  Excellent blog right here! Additionally your website quite a bit up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your associate
  hyperlink on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 3. minecraft

  25 lutego 2017 at 23:20

  Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your
  post is just great and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 4. tinder dating

  27 lutego 2017 at 03:11

  If you are going for most excellent contents like myself,
  just visit this site daily because it offers feature contents, thanks

 5. minecraft

  28 lutego 2017 at 13:01

  Thanks designed for sharing such a good thinking,
  piece of writing is nice, thats why i have read it completely

 6. tinder dating site

  2 marca 2017 at 00:59

  Howdy I am so excited I found your web site, I really found
  you by error, while I was researching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot
  for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the excellent work.

 7. minecraft

  3 marca 2017 at 01:58

  You really make it seem really easy along with your
  presentation but I to find this topic to be actually something which I feel I’d never understand.
  It seems too complex and very extensive for me.
  I am taking a look ahead to your next put up, I’ll try to
  get the grasp of it!

 8. minecraft

  3 marca 2017 at 02:17

  Pretty! This has been an extremely wonderful article.
  Thanks for providing these details.

 9. tinder dating site

  4 marca 2017 at 18:10

  Hello, There’s no doubt that your website might be
  having internet browser compatibility problems.

  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some
  overlapping issues. I merely wanted to provide you with
  a quick heads up! Besides that, excellent site!

 10. tinder dating site

  5 marca 2017 at 04:05

  Marvelous, what a webpage it is! This website gives useful information to us, keep
  it up.

 11. minecraft

  7 marca 2017 at 06:49

  Thanks for sharing your thoughts on minecraft.

  Regards

 12. Dating Sites Palmdale California

  8 marca 2017 at 02:41

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the images aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 13. ceres.mrdrain.com

  10 marca 2017 at 00:19

  I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 14. social signals seo 2015

  10 marca 2017 at 12:27

  qtbukvaiq jebcy wpmuipy bsgw nizjwmondbmkvdy

 15. http://tinyurl.com

  10 marca 2017 at 15:47

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall
  look of your web site is excellent, let alone the content!

 16. tinyurl.com

  10 marca 2017 at 16:55

  I’ve been browsing on-line more than 3 hours these
  days, yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely value sufficient for me. Personally, if all site owners
  and bloggers made good content material as you
  did, the web will probably be much more useful than ever before.

 17. http://tinyurl.com/

  11 marca 2017 at 12:32

  Hi there! I understand this is somewhat off-topic but I had
  to ask. Does running a well-established blog like yours take a massive amount work?
  I’m completely new to blogging but I do write in my diary everyday.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any recommendations
  or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 18. http://tinyurl.com/jsvloqq

  11 marca 2017 at 16:07

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
  this piece of writing i thought i could also create comment
  due to this brilliant article.

 19. j.mp

  11 marca 2017 at 20:45

  Good info. Lucky me I found your site by chance (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 20. cara tipu mesin slot scr888

  11 marca 2017 at 21:22

  408896 523450Hi, have you ever before asked yourself to write about Nintendo or PSP? 187276

 21. tinder dating site

  13 marca 2017 at 07:52

  Hello I am so excited I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Google
  for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks
  for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the minute
  but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the superb work.

 22. tinder dating site

  13 marca 2017 at 23:21

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed
  browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 23. tinder dating site

  15 marca 2017 at 04:28

  Great article.

 24. facebook password cracker free

  15 marca 2017 at 08:13

  691875 291068You need to take part in a contest for among the most effective blogs on the internet. I will suggest this internet web site! 9788

 25. do you agree

  16 marca 2017 at 09:04

  437232 666876Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange techniques with others, please shoot me an email if interested. 220979

 26. ICQ Chat Rooms

  18 marca 2017 at 18:03

  745311 630691As I internet internet site possessor I believe the content material matter here is rattling magnificent , appreciate it for your hard function. You must maintain it up forever! Very best of luck. 683668

 27. tinder dating site

  18 marca 2017 at 19:48

  I’ll right away grab your rss feed as I can not to
  find your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me understand so that I could subscribe.

  Thanks.

 28. UK Chat

  18 marca 2017 at 22:45

  155308 314516Id need to verify with you here. Which isnt something I often do! I take pleasure in reading a post that may possibly make folks believe. In addition, thanks for permitting me to comment! 454668

 29. tinder dating site

  19 marca 2017 at 02:04

  An intriguing discussion is definitely worth comment.

  I believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo
  subject but generally people don’t talk about such issues.
  To the next! Cheers!!

 30. Adult Chat

  19 marca 2017 at 02:09

  790540 418660Yay google is my world beater assisted me to locate this excellent internet web site ! . 658591

 31. tinder dating site

  20 marca 2017 at 08:53

  Do you have a spam issue on this site; I also am a
  blogger, and I was wanting to know your situation; many
  of us have developed some nice practices and we are looking to swap solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

 32. economics tuition

  21 marca 2017 at 15:36

  228132 825274the most common table lamp these days nonetheless use incandescent lamp but some of them use compact fluorescent lamps which are cool to touch.. 771198

 33. free dating sites no fees

  21 marca 2017 at 19:02

  Saved as a favorite, I really like your site!

 34. free dating sites no fees

  21 marca 2017 at 20:16

  I could not resist commenting. Very well written!

 35. totally free dating sites near me

  21 marca 2017 at 20:52

  Hi there, every time i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, since i enjoy to find out more and more.

 36. free dating sites no fees

  22 marca 2017 at 21:57

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this
  piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible article.

 37. always i used to read smaller articles or reviews which as
  well clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading now.

 38. free dating sites no fees

  23 marca 2017 at 02:14

  You’re so cool! I do not think I’ve truly read anything like that before.

  So great to discover someone with original thoughts on this subject matter.

  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one
  thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 39. minecraft free

  25 marca 2017 at 16:57

  Having read this I thought it was really informative.

  I appreciate you spending some time and energy to put this information together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both
  reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 40. minecraft free download

  26 marca 2017 at 10:59

  Simply wish to say your article is as surprising.
  The clarity for your post is just cool and that i can think you’re knowledgeable in this subject.
  Well along with your permission let me to clutch your RSS feed to
  stay updated with forthcoming post. Thanks one million and please carry on the gratifying work.

 41. economics tuition

  26 marca 2017 at 18:13

  985778 429027extremely nice post, i undoubtedly adore this incredible website, carry on it 440075

 42. 360 frontal

  5 kwietnia 2017 at 19:29

  360 frontal https://www.youtube.com/watch?v=ny8rUpI_98I produit a confidence très qualitatifs, délai tr court,

 43. cambogia weight

  7 kwietnia 2017 at 11:46

  These are in fact impressive ideas in about blogging.
  You have touched some pleasant factors here. Any way keep up
  wrinting.

 44. Healthy Garcinia Cambogia Pro Supplement

  8 kwietnia 2017 at 02:06

  Very good info. Lucky mee I recently found your site bby
  accident (stumbleupon). I’ve saved it for later!

 45. www.krogerfeedback.com

  29 kwietnia 2017 at 11:11

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has
  aided me out loads. I am hoping to contribute & help different users like its aided me.

  Good job.

 46. Hey There. I found your blog the use of msn. This is
  a really smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly
  comeback.

 47. www.krogerfeedback.com

  30 kwietnia 2017 at 19:26

  I every time spent my half an hour to read this weblog’s articles or reviews daily along with a cup of coffee.

 48. spin times magazine

  1 maja 2017 at 07:38

  For hottest information you have to pay a visit web and on world-wide-web
  I found this web site as a finest site for most up-to-date updates.

 49. keen on sale

  2 maja 2017 at 10:14

  Hanging and wiving go by destiny.
  keen on sale http://www.keensale.online

 50. coach outlet online coupon

  2 maja 2017 at 15:56

  Thank you for blogging this, it was quite helpful and told a ton
  coach outlet online coupon http://www.mcadamssupplyco.com/coach/

 51. hermes online shopping

  3 maja 2017 at 12:10

  Thanks for the nice writing. I have bookmarked your site and will be back to read more!
  hermes online shopping http://www.ebayhandbags.online

 52. Air max pas cher

  3 maja 2017 at 14:44

  Im 13 and i really want to start a blog?

 53. Photo Calendars

  4 maja 2017 at 12:15

  How to change the preferences on a secondary Tumblr blog?
  Photo Calendars http://thankyoucards.ie/2013_Photo_Calendars.html

 54. adidas outlet uk

  4 maja 2017 at 13:53

  Wimnzdorssedifj, eaDkafem
  adidas outlet uk http://www.ebaysale.online

 55. kindelloa

  4 maja 2017 at 17:49

  vous vous ГЄtes trompГ©s Г©videmment
  Free Adult Picture Galleries

 56. patron sac kelly hermes

  5 maja 2017 at 04:31

  quatre centres de ce que nous appelons le premier champ de con-conscience sont pleinement actifs, il est alors que les yeux commencent à se rassembler theirsight, la bouche pour parler, les oreilles se réveiller à leurs audiences intelligentes, tout à la suite des grands quadruplé activité de la première ofconsciousness dynamique sur le terrain. Et puis aussi, par conséquent, l’esprit se réveille à ses impres-sions et son contrôle naissant. Pour tout d’abord le contrôle est non-mental, même non-cérébrale. Le cerveau agit uniquement comme une sorte de switchboard.The affaires du père, dans tout ce développement de l’enfant naissant, est tostand extérieur comme une autorité finale et de faire le nécessaire adjustments.Where il y a trop de sympathie, puis les grands centres volontaires DELA la colonne vertébrale sont faibles, l’enfant a tendance à être délicate. Puis le père par des fournitures en Stinct la

 57. parajumpers price

  5 maja 2017 at 08:44

  Simply want to say your article is as amazing.The clearness in your post is just spectacular and i can assume youre an expert on this subject.Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.Thanks a million and please carry on the enjoyable work
  parajumpers price http://www.parajumpersstore.online

 58. patagonia outlet online

  5 maja 2017 at 15:21

  It has several raving fans.
  patagonia outlet online http://www.patagoniausa.online

 59. marmot essence sale

  5 maja 2017 at 22:27

  Thanks for spreading this specific good content on your web-site. I came across it on the search engines. I will check back again when you post more aricles.
  marmot essence sale http://www.cheapmarmot.online

 60. gay porn

  6 maja 2017 at 17:26

  Asimismo tenemos porno gratis en otros idiomas, en esta sección encontrarás los mejores vídeos porno de todo Internet, en un formato
  rápido y amigable (compatible con todos los dispositivos móviles: Smartphones
  y tablets.

 61. cheap emu boots

  7 maja 2017 at 16:36

  Nice post, I just passed this on to a cousin who was doing a little research on this. Thanks again.
  cheap emu boots http://www.emuboots.online

 62. angelinaoa

  7 maja 2017 at 19:08

  Cette opinion amusante
  Rexuiz FPS Game

 63. Occhiali da sole da donna Ray-Ban

  7 maja 2017 at 20:35

  http://gecoetfo.ca/ray ban occhiali da sole modelli

 64. merrell outlet online

  8 maja 2017 at 04:02

  Cheers for the brilliant content contained throughout your site, what follows is a small test for your blog viewers. Who actually proclaimed the following quote? . . . .Speak softly and carry a big stick; you will go far.
  merrell outlet online http://www.merrellstore.online

 65. fake id proof of age

  8 maja 2017 at 19:39

  http://www.elyytmoca.comhow to get a fake id

 66. ugg boots uggs outlet store

  9 maja 2017 at 00:44

  Please tell me that youre heading to keep this up! Its so superior and so important. I cant wait to read additional from you. I just feel like you know so substantially and know how to make people listen to what you have to say. This blog is just too cool to become missed. Terrific stuff, really. Please, PLEASE keep it up!
  ugg boots uggs outlet store http://www.long-beach-air-conditioning.com/boots-store/

 67. vetement hermes

  9 maja 2017 at 12:07

  la règle Knoxian primitive wasadvocated par les adversaires évangéliques ou High Flying des Modérés. Dr Chalmers, un plus eloquentperson, que Scott considéré comme véritablement un homme de génie, était le chef du mouvement. La Loi sur le veto, bywhich les voix de la majorité des chefs de famille devait être fatale pour les revendications d’un patrons présentéisme, hadbeen adoptées par l’Assemblée générale; il était contraire à la Reine Loi Patronage Annes de 1711, ?? un measurecarried, contrairement à la politique Harleys, par une coalition de l’anglais Anglicans et les membres écossais jacobites ofParliament. Le rejet, en vertu de la Loi sur le veto, d’un presentee par l’église de Auchterarder, a été declaredillegal par la Cour de session et les juges de la Chambre des Lords mai 1839; l’imbroglio Strathbogie, avec deux consistoires, on prend sa

 68. cole haan outlet online

  9 maja 2017 at 15:43

  Resources these as the one you mentioned here will be incredibly useful to myself! Ill publish a hyperlink to this web page on my individual blog. Im positive my site visitors will come across that quite advantageous.
  cole haan outlet online http://www.colehaanoutlet.online

 69. arcteryx backpack sale

  10 maja 2017 at 07:58

  i cant wait untill deathly hallows is released. Its too bad its likely to be in 2 segments. Thats likely to make harry potter nerds like my self insane.
  arcteryx backpack sale http://www.arcteryxstore.online

 70. cheap chanel bags

  11 maja 2017 at 14:58

  Good web site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written.Im wondering how I might be notified when a new post has been made.Ive subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!
  cheap chanel bags http://www.cheaphandbags.online

 71. arcteryx outlet marysville

  12 maja 2017 at 13:48

  This is a interesting article by the way. I am going to go ahead and save this article for my sis to read later on tomorrow. Keep up the high-quality work.
  arcteryx outlet marysville http://www.arcteryxoutlet.online

 72. christian louboutin outlet reviews

  12 maja 2017 at 15:18

  This is a attention-grabbing post by the way. I am going to go ahead and bookmark this post for my sis to check out later on tonight. Keep up the superior work.
  christian louboutin outlet reviews http://www.christianlouboutinoutlet.online

 73. oakley where to buy

  14 maja 2017 at 14:02

  This is a interesting post by the way. I am going to go ahead and bookmark this article for my sister to read later on tonight. Keep up the good quality work.
  oakley where to buy http://www.oakleyoutlets.online

 74. roberto cavalli online store

  15 maja 2017 at 00:59

  Your website is great. When is the next post comming on this topic.Im happy I found this blog, hope you can come to exchange my website I am a novice!
  roberto cavalli online store http://www.robertocavalli.online

 75. womens barbour jacket outlet

  15 maja 2017 at 00:59

  Youre so awesome, man! I cant believe I missed this blog for so long. Its just great stuff all round. Your design, mantoo amazing! I cant wait to read what youve got next. I love everything that youre saying and want more, more, MORE! Keep this up, man! Its just too good.
  womens barbour jacket outlet http://www.barbourjackets.online

 76. my hermes store finder

  15 maja 2017 at 00:59

  I don’t usually reply to posts but I will in this case. WoW
  my hermes store finder http://www.fashionbags.online

 77. keen sandals women sale

  15 maja 2017 at 01:00

  I was exploring from the internet for some information since yesterday night and I at last found this! This is a impressive weblog by the way, except it looks a slight difficult to see from my android phone.
  keen sandals women sale http://www.keenstore.online

 78. jeremy abrams

  15 maja 2017 at 16:45

  OHCsaZ Im grateful for the article post. Keep writing.

 79. London tours

  16 maja 2017 at 17:36

  Major thanks for the article post.Really looking forward to read more. Cool.

 80. agence web Paris

  16 maja 2017 at 19:10

  The account aided me a acceptable deal. I had been a

 81. product photography

  17 maja 2017 at 04:43

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 82. Geschichte

  17 maja 2017 at 09:56

  You made some decent points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 83. toyota wreckers melbourne

  17 maja 2017 at 13:04

  A big thank you for your post.Really thank you! Really Cool.

 84. Bulk CBD Isolate

  17 maja 2017 at 13:45

  Really enjoyed this blog.Thanks Again. Will read on

 85. ARLA Milton Keynes

  17 maja 2017 at 15:01

  Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design. Audacity, more audacity and always audacity. by Georges Jacques Danton.

 86. Real Estate Offices in Murrieta CA

  17 maja 2017 at 15:59

  It as hard to come by knowledgeable people on this subject, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 87. sell my car

  17 maja 2017 at 17:12

  This blog is definitely interesting as well as amusing. I have found helluva helpful advices out of this amazing blog. I ad love to go back again soon. Thanks a lot!

 88. vortex gravity

  17 maja 2017 at 18:39

  Loving the info on this web site, you ave got done outstanding job on the content.

 89. personal security

  17 maja 2017 at 21:30

  This blog is obviously entertaining and factual. I have found a lot of useful tips out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks a lot!

 90. sarkari naukri

  17 maja 2017 at 23:56

  Thank you for your blog article.Much thanks again. Cool.

 91. usa security officer training

  18 maja 2017 at 00:50

  Look complex to far brought agreeable from you! By the way, how

 92. Dinner

  18 maja 2017 at 02:30

  You made some good points there. I did a search on the subject and found most guys will approve with your site.

 93. Photography

  18 maja 2017 at 03:18

  Fantastic article post.Thanks Again. Keep writing.

 94. Friv

  18 maja 2017 at 04:09

  I value the post.Thanks Again. Fantastic.

 95. veneers los angeles

  18 maja 2017 at 14:13

  I?аАТ’аЂа†ll right away seize your rss feed as I can at in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I may just subscribe. Thanks.

 96. Wholesale CBD Isolate

  18 maja 2017 at 14:58

  This web site really has all of the info I needed about this subject and didn at know who to ask.

 97. low cost wedding photographer

  18 maja 2017 at 15:43

  Lovely just what I was looking for.Thanks to the author for taking his time on this one.

 98. arcteryx beta ar sale

  18 maja 2017 at 19:11

  Awesome post.
  arcteryx beta ar sale http://www.joessmogtestonly.com/arcteryx/

 99. spinner toy

  19 maja 2017 at 11:27

  Thank you for your blog article. Really Great.

 100. Phone accessories

  19 maja 2017 at 12:57

  pretty handy material, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

 101. Taxis Llantwit Fardre

  19 maja 2017 at 13:19

  Thank you for your article.Really thank you! Really Great.

 102. Minecraft

  19 maja 2017 at 13:51

  naturally like your web-site however you need to take a look at the spelling on several of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems and I in finding it
  very troublesome to inform the truth on the other hand I will definitely come back again.

 103. bowhunting arrows

  19 maja 2017 at 14:50

  Just wanna input that you have a very decent web site , I the layout it actually stands out.

 104. mobsex

  19 maja 2017 at 15:35

  I do trust all the concepts you have offered to your post.They’re really convincing and will definitely work.Nonetheless, the posts are very quick for beginners. Could you please extend them a bitfrom subsequent time? Thanks for the post.

 105. Business Rates Mitigation Schemes

  19 maja 2017 at 15:44

  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,

 106. citizen mens watches

  19 maja 2017 at 16:07

  Im thankful for the article post.Much thanks again.

 107. flores mexico

  19 maja 2017 at 16:29

  I really liked your article.Thanks Again. Awesome.

 108. pre-workouts

  19 maja 2017 at 18:22

  This is one awesome article post.Really thank you! Really Great.

 109. supervisor training course

  19 maja 2017 at 19:31

  You have made some good points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 110. las vegas moving company

  19 maja 2017 at 21:01

  Regards for this wondrous post, I am glad I detected this web site on yahoo.

 111. real estate las vegas

  19 maja 2017 at 22:10

  wow, awesome article post.Really thank you! Want more.

 112. Minecraft

  19 maja 2017 at 22:31

  Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.

  It will always be interesting to read through content from other authors and practice a little something from their websites.

 113. Allena Truman

  19 maja 2017 at 22:56

  Keep up the great writing. Visit my blog ?????? (Twyla)

 114. Minecraft

  20 maja 2017 at 02:06

  This is my first time pay a quick visit at here and i am really pleassant to read all at alone place.

 115. Gem Residences

  20 maja 2017 at 02:32

  Really enjoyed this article post.Much thanks again. Will read on…

 116. amazon seo service

  20 maja 2017 at 04:21

  Thanks-a-mundo for the blog article.Really thank you! Will read on…

 117. stone patio

  20 maja 2017 at 06:07

  Muchos Gracias for your blog article. Cool.

 118. Evelyn

  20 maja 2017 at 08:40

  Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 119. cheap fake id

  20 maja 2017 at 10:03

  http://www.fatshadow.com/IDCARD/ Make fake id online

 120. Employment

  20 maja 2017 at 11:29

  Very informative blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

 121. Wilma

  20 maja 2017 at 12:08

  wow, awesome blog.Much thanks again. Much obliged.

 122. Costa brava tour guide

  20 maja 2017 at 13:21

  Very good blog post.Really thank you! Keep writing.

 123. Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi Episodes

  20 maja 2017 at 13:53

  Really enjoyed this blog.Much thanks again. Great.

 124. Air max pas cher

  20 maja 2017 at 16:19

  It?s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you?re talking about! Thanks

 125. New Releases

  22 maja 2017 at 09:40

  Hey, thanks for the blog article. Want more.

 126. nba 2k17 vc cheat

  22 maja 2017 at 12:03

  Thanks for the article post.Thanks Again. Cool.

 127. Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next
  write ups thank you once again.

 128. emergency business loan

  22 maja 2017 at 13:41

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 129. horror map minecraft

  22 maja 2017 at 15:39

  Fantastic goods from you, man. I have remember your stuff prior to and you
  are just too excellent. I actually like what you have
  acquired right here, really like what you’re
  saying and the way in which you say it. You make it entertaining and
  you continue to care for to stay it smart. I can not wait to read
  far more from you. That is really a great site.

 130. création site internet Paris

  22 maja 2017 at 19:06

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog. Fantastic.

 131. au-delice.com

  22 maja 2017 at 19:17

  U never get what u expect u only get what u inspect

 132. medical marijuana doctor los angeles

  22 maja 2017 at 19:27

  Would you be considering exchanging links?

 133. création site internet Nice

  22 maja 2017 at 20:50

  Awesome article.Much thanks again. Much obliged.

 134. luncah melayu

  22 maja 2017 at 22:52

  Thanks for sharing this excellent write-up. Very interesting ideas! (as always, btw)

 135. the santorini

  23 maja 2017 at 04:30

  Your style is so unique compared to other people I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 136. elektronik sigara

  23 maja 2017 at 06:23

  Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 137. Scissor lift Manufacturers

  23 maja 2017 at 16:10

  Very interesting subject , thanks for posting. Not by age but by capacity is wisdom acquired. by Titus Maccius Plautus.

 138. jewel case template

  23 maja 2017 at 16:59

  This very blog is definitely cool and diverting. I have chosen many interesting advices out of it. I ad love to come back every once in a while. Thanks a bunch!

 139. conseguir fans facebook

  24 maja 2017 at 10:20

  Thanks so much for the blog article.Thanks Again. Really Cool.

 140. ebooki.net

  24 maja 2017 at 13:06

  to аАааАТƒ?me bаА аЂаck do?n thаА аЂаt the

 141. Scissor lift Design

  24 maja 2017 at 14:03

  This unique blog is no doubt entertaining and also informative. I have chosen many helpful advices out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks!

 142. online colleges

  24 maja 2017 at 15:23

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Thanks a lot!

 143. Plastisol

  24 maja 2017 at 16:56

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 144. BMW repair

  24 maja 2017 at 17:09

  I truly appreciate this blog.Much thanks again. Fantastic.

 145. ron hamrick

  24 maja 2017 at 17:37

  Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Cool.

 146. Find Junk Yards

  24 maja 2017 at 20:35

  Thankyou for helping out, superb information.

 147. homepage

  25 maja 2017 at 00:01

  Great post.Much thanks again. Great.

 148. drake type beat no tags

  25 maja 2017 at 00:26

  Really nice blog! posts are relevant and quality! I publish a blog too and I hope to get the same result one day Bye, Slevin!

 149. turquoise fascinator hat

  25 maja 2017 at 08:21

  Keep up the excellent piece of work, I read few blog posts on this site and I think that your weblog is really interesting and has got bands of excellent info .

 150. Consultant SEO

  25 maja 2017 at 13:19

  media iаАаб‚Т€а‚ a great sourаАааАТƒe ?f data.

 151. Creer un site

  25 maja 2017 at 15:10

  wow, awesome blog.Really thank you! Really Cool.

 152. pdf books free

  25 maja 2017 at 16:01

  Wow!!! Great! I like strawberries! That is the perfect recipe for spring/summer period.

 153. minecraft games

  25 maja 2017 at 17:02

  Say, you got a nice blog post.Really thank you! Keep writing.

 154. Application android

  25 maja 2017 at 18:54

  Really informative blog.Thanks Again. Awesome.

 155. for more information

  25 maja 2017 at 19:02

  I truly appreciate this blog article.Thanks Again. Really Great.

 156. junk yard

  25 maja 2017 at 22:01

  Thanks so much for the post.Really thank you! Great.

 157. singer-songwriter

  25 maja 2017 at 23:09

  It as hard to discover knowledgeable folks on this subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 158. alcohol and drug evaluations

  25 maja 2017 at 23:50

  Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 159. substance abuse evaluations

  26 maja 2017 at 00:31

  Thanks again for the post.Really thank you! Much obliged.

 160. motu patlu game

  26 maja 2017 at 00:33

  Hey, thanks for the article post.Much thanks again. Will read on…

 161. huwelijksreis malediven

  26 maja 2017 at 01:41

  Or maybe a representative speaking on behalf of the American University,

 162. Furniture removals wollongong

  26 maja 2017 at 01:55

  Outstanding quest there. What happened after? Thanks!

 163. Best Fishing Line For Spinning Reels

  26 maja 2017 at 02:28

  Very good article.Thanks Again. Cool.

 164. instant decision payday loans

  26 maja 2017 at 04:29

  will be checking back soon. Please check out

 165. trading webinars

  26 maja 2017 at 18:26

  Just wanna input that you have a very decent internet site , I like the design it really stands out.

 166. to learn more

  26 maja 2017 at 19:30

  Im obliged for the article post.Much thanks again. Much obliged.

 167. forex expert advisor

  26 maja 2017 at 20:34

  Very informative blog post. Keep writing.

 168. acte auto sector 6

  26 maja 2017 at 21:39

  Some really select posts on this site, saved to fav.

 169. tratament escara

  26 maja 2017 at 23:35

  You are my function designs. Many thanks for that post

 170. venue finder

  27 maja 2017 at 01:42

  Thanks so much for the blog article.Much thanks again.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra