Wiara

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu

Na sytuację nieletnich imigrantów – zwraca uwagę Ojciec Święty w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół powszechny obchodzi go w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym roku przypada on 15 stycznia.

W orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Ojciec Święty Franciszek występuje przeciw współczesnym formom niewolnictwa, jakimi są handel ludźmi, prostytucja czy wyzysk w pracy. Zachęca też do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony.

W orędziu na  Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Papież wzywa do otoczenia troską dzieci, które są „bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej”. Podejmując refleksję nad wyzyskiem nieletnich, cytuje słowa z Ewangelii św. Mateusza: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2).

Ojciec Święty zauważa, że dzisiaj migracje dotykają wszystkich kontynentów i – jak pisze – w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. „Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu” – czytamy w orędziu.

Papież przypomina, że „każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej. Zachęca też do tego, by pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów.

Pełny tekst orędzia:

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2017 R.
[15 stycznia 2017]

“Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”

 Drodzy bracia i siostry!

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę Jezusa, która jest zarówno porywająca jak i zobowiązująca. Stwierdzenie to wytycza w istocie pewną drogę, która prowadzi do Boga, począwszy od najmniejszych, a skończywszy na Zbawicielu w dynamice gościnności. Zatem to właśnie gościnność jest niezbędnym warunkiem, aby urzeczywistnić tę drogę: Bóg stał się jednym z nas, w Jezusie stał się dzieckiem, a otwartość na Boga w wierze, która karmi nadzieję, wyraża się w miłosnej bliskości wobec najmniejszych i najsłabszych. Zarówno wiara, nadzieja jak i miłość są zaangażowane w uczynkach miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, które odkryliśmy podczas niedawnego Jubileuszu Nadzwyczajnego.

Ale Ewangeliści podkreślają również odpowiedzialność tych, którzy działają wbrew miłosierdziu: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2). Jakże nie myśleć o tym surowym ostrzeżeniu zastanawiając się nad wyzyskiem, jakiego dopuszczają się ludzie bez skrupułów, ze szkodą dla wielu chłopców i dziewcząt wprowadzanych na drogę prostytucji lub nabranych na pornografię, zniewolonych pracą dziecięcą lub zaciągniętych do wojska, wplątanych w handel narkotykami i inne formy przestępczości, zmuszonych do ucieczki od konfliktów i prześladowań, związanej z ryzykiem samotności i opuszczenia?

Z tego względu z okazji dorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, zależy mi na zwróceniu uwagi na sytuację nieletnich imigrantów, zwłaszcza samotnych, wzywając wszystkich do otoczenia troską dzieci, które są trzykrotnie bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej.

Dzisiaj migracje nie są zjawiskiem ograniczonym do niektórych obszarów naszej planety, ale dotykają wszystkich kontynentów i w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego problemu globalnego. Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju i bezpieczeństwa w innym miejscu. To przede wszystkim nieletni płacą wielkie koszty emigracji, niemal zawsze spowodowanej przez przemoc, ubóstwo i warunki środowiskowe – czynniki z którymi niemal zawsze łączy się również globalizacja w jej aspektach negatywnych. Niepohamowany wyścig ku szybkim i łatwym zyskom pociąga za sobą także rozwój obrzydliwych plag, jak handel dziećmi, wyzysk i maltretowanie nieletnich i, ogólnie, pozbawienie praw właściwych dzieciństwu usankcjonowanych w Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Okres dziecięcy ze względu na jego szczególną delikatność ma unikalne i niezbędne wymagania. Przed wszystkim prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego, w którym można wzrastać pod kierunkiem i przykładem ojca i matki. Następnie, prawo i obowiązek do otrzymania odpowiedniego wykształcenia, głównie w rodzinie, a także w szkole, gdzie dzieci mogą rozwijać się jako ludzie i jako protagoniści swojej własnej przyszłości i przyszłości swojej ojczyzny. Rzeczywiście w wielu częściach świata czytanie, pisanie i dokonywanie elementarnych rachunków jest nadal przywilejem nielicznych. Ponadto wszyscy nieletni mają prawo do zabawy i podejmowania aktywności rekreacyjnych – a w sumie mają prawo, aby być dziećmi.

Natomiast wśród imigrantów dzieci są grupą najbardziej narażoną, ponieważ, wchodząc w życie, są niedostrzegane i pozbawione głosu: niestabilność pozbawia je dokumentów, ukrywając je w oczach świata; nieobecność towarzyszących im dorosłych uniemożliwia, by ich głos się podniósł i był słyszalny. W ten sposób imigranci niepełnoletni często ostatecznie lądują na najniższych poziomach ludzkiej degradacji, gdzie bezprawie i przemoc wypalają przyszłość wielu niewinnych ludzi, zaś sieć wyzysku nieletnich trudno przełamać.

Jak na to reagować?

Przede wszystkim zdając sobie sprawę, że zjawisko migracji nie jest oderwane od historii zbawienia, a wręcz stanowi jej część. Z nim jest związane przykazanie Boże: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Wj 22,20); „Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt 10,19). Zjawisko to jest znakiem czasów, znakiem mówiącym o opatrznościowym dziele Bożym w historii i we wspólnocie ludzkiej w oczekiwaniu na powszechną komunię. Nie pomijając problemów a często także dramatów i tragedii migracji, jak również trudności związanych z godnym przyjęciem tych osób, Kościół zachęca do rozpoznania Bożego planu także w tym zjawisku, będąc pewnym, że nikt nie jest obcy we wspólnocie chrześcijańskiej, „obejmującej osoby każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Każdy jest cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie i godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, jak to ma miejsce w przypadku migrantów niepełnoletnich.

Trzeba również zmierzać do ochrony, integracji i trwałych rozwiązań.

Przede wszystkim chodzi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony, ponieważ „ci chłopcy i dziewczęta trafiają często na ulicę, pozostawieni są samym sobie, wykorzystywani przez ludzi pozbawionych skrupułów, którzy niejednokrotnie czynią z nich ofiary przemocy fizycznej, moralnej i seksualnej” (BENEDYKT XVI, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008).

Zresztą linia podziału między migracją a handlem czasami może być bardzo cienka. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do stworzenia wśród imigrantów stanu narażonych na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli są niepełnoletni: ubóstwo i brak środków utrzymania – wraz nierealnymi oczekiwaniami wywołanymi przez media; niski poziom alfabetyzacji; nieznajomość praw, kultury a często także języka krajów przyjmujących. Wszystko to czyni ich zależnymi fizycznie i psychicznie. Ale najsilniejszym bodźcem do wykorzystywania i wyzysku dzieci jest popyt. Jeśli nie zostanie znaleziony surowszy i bardziej skuteczny sposób reakcji przeciwko spekulantom, to nie będzie można powstrzymać wielu form niewolnictwa, których ofiarami są nieletni.

Konieczne jest zatem, aby imigranci właśnie dla dobra swoich dzieci coraz ściślej współpracowali z przyjmującymi je wspólnotami. Z wielką wdzięcznością patrzymy na organizmy i instytucje, kościelne i obywatelskie, które z wielkim zaangażowaniem oferują czas i środki, aby chronić nieletnich przed różnymi formami wykorzystywania. Ważne, aby zrealizować coraz bardziej skuteczną i wzmożoną współpracę, opartą nie tylko na wymianie informacji, ale także na intensyfikacji sieci zdolnych do zapewnienia szybkich i powszechnych interwencji. Nie oznacza to niedocenienia faktu, że niezwykła siła wspólnot kościelnych przejawia się zwłaszcza wtedy, gdy jest w nich jedność w modlitwie i komunia we wspólnocie.

Po drugie, trzeba pracować na rzecz integracji dzieci i nastoletnich imigrantów. Zależą oni we wszystkim od wspólnoty dorosłych i bardzo często brak środków finansowych staje się przeszkodą w zastosowaniu odpowiedniej polityki przyjęcia, pomocy i integracji społecznej. W konsekwencji, zamiast promować integrację społeczną nieletnich migrantów, czy programy bezpiecznej i wspieranej repatriacji, usiłuje się jedynie przeszkodzić ich wjazdowi, sprzyjając w ten sposób uciekaniu się do siatek nielegalnych; lub są oni odsyłani do kraju pochodzenia, bez upewnienia się, czy odpowiada to ich rzeczywistemu „interesowi nadrzędnemu”.

Kondycja nieletnich migrantów jest jeszcze poważniejsza, gdy są w sytuacji nieregularnej lub gdy są zaangażowani przez zorganizowaną przestępczość. Wówczas często ich losem są ośrodki pozbawienia wolności. Nierzadko bywają aresztowani, a ponieważ nie mają pieniędzy, aby zapłacić za kaucję lub podróż powrotną, to mogą być przez długie okresy osadzeni, narażeni na nadużycia i przemoc różnego rodzaju. W takich przypadkach prawo państw do zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zabezpieczenia narodowego dobra wspólnego musi się łączyć z obowiązkiem rozwiązania i uregulowania sytuacji nieletnich imigrantów, z pełnym poszanowaniem ich godności i starając się sprostać ich potrzebom, kiedy są sami, ale również potrzebom ich rodziców, dla dobra całej rodziny.

Następnie kluczową kwestią pozostaje przyjęcie odpowiednich procedur krajowych i planów współpracy uzgodnionych pomiędzy krajami pochodzenia i przyjmującymi, mając na uwadze eliminację przyczyn przymusowej migracji nieletnich.

Po trzecie, kieruję do wszystkich gorący apel o poszukiwanie i przyjmowanie trwałych rozwiązań. Ponieważ jest to zjawisko złożone, kwestia migrantów nieletnich musi zostać rozwiązana począwszy od jej przyczyn. Wojny, łamanie praw człowieka, korupcja, ubóstwo, zaburzenia równowagi środowiska i katastrofy ekologiczne są niektórymi z przyczyn tego problemu. Dzieci jako pierwsze cierpią z tego powodu, znosząc niekiedy tortury i kary cielesne, którym towarzyszą cierpienia moralne i psychiczne, pozostawiając w nich niemal zawsze nieusuwalne ślady.

Jest zatem absolutnie konieczne, aby w krajach pochodzenia stawić czoło przyczynom migracji. Wymaga to, jako pierwszy krok, zaangażowania całej wspólnoty międzynarodowej w celu wygaszenia konfliktów i przemocy, które zmuszają ludzi do ucieczki. Ponadto potrzebna jest dalekowzroczna wizja, zdolna do zapewnienia odpowiednich programów dla obszarów dotkniętych najpoważniejszymi niesprawiedliwościami i niestabilnością, aby wszystkim zapewniono dostęp do autentycznego rozwoju, który promuje dobro dzieci będących nadzieją ludzkości.

Na koniec pragnę skierować słowo do was, idących obok dzieci i młodzieży na drogach emigracji: potrzebują oni waszej cennej pomocy, a także Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej przez was ofiarnej służbie. Niestrudzenie odważnie żyjcie dobrym świadectwem Ewangelii, która wzywa was do rozpoznania i przyjęcia Pana Jezusa obecnego w najmniejszych i najsłabszych.

Zawierzam wszystkich nieletnich imigrantów, ich rodziny, ich wspólnoty i was, będących blisko nich, opiece Świętej Rodziny z Nazaretu, aby czuwała nad każdym i towarzyszyła im w drodze. Do mojej modlitwy dołączam Apostolskie Błogosławieństwo.

W Watykanie, 8 września 2016 r., we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

FRANCISZEK

 Źródło: KEP

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

41 komentarzy

41 Komentarzy

 1. Lily Ruffing

  21 lutego 2017 at 16:13

  Live and let Die starring Roger Moore as Agent 007

 2. minecraft

  25 lutego 2017 at 17:29

  Excellent blog right here! Additionally your website quite a bit up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your associate
  hyperlink on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 3. minecraft

  25 lutego 2017 at 23:20

  Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your
  post is just great and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 4. tinder dating

  27 lutego 2017 at 03:11

  If you are going for most excellent contents like myself,
  just visit this site daily because it offers feature contents, thanks

 5. minecraft

  28 lutego 2017 at 13:01

  Thanks designed for sharing such a good thinking,
  piece of writing is nice, thats why i have read it completely

 6. tinder dating site

  2 marca 2017 at 00:59

  Howdy I am so excited I found your web site, I really found
  you by error, while I was researching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot
  for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the excellent work.

 7. minecraft

  3 marca 2017 at 01:58

  You really make it seem really easy along with your
  presentation but I to find this topic to be actually something which I feel I’d never understand.
  It seems too complex and very extensive for me.
  I am taking a look ahead to your next put up, I’ll try to
  get the grasp of it!

 8. minecraft

  3 marca 2017 at 02:17

  Pretty! This has been an extremely wonderful article.
  Thanks for providing these details.

 9. tinder dating site

  4 marca 2017 at 18:10

  Hello, There’s no doubt that your website might be
  having internet browser compatibility problems.

  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some
  overlapping issues. I merely wanted to provide you with
  a quick heads up! Besides that, excellent site!

 10. tinder dating site

  5 marca 2017 at 04:05

  Marvelous, what a webpage it is! This website gives useful information to us, keep
  it up.

 11. minecraft

  7 marca 2017 at 06:49

  Thanks for sharing your thoughts on minecraft.

  Regards

 12. Dating Sites Palmdale California

  8 marca 2017 at 02:41

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the images aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 13. ceres.mrdrain.com

  10 marca 2017 at 00:19

  I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 14. social signals seo 2015

  10 marca 2017 at 12:27

  qtbukvaiq jebcy wpmuipy bsgw nizjwmondbmkvdy

 15. http://tinyurl.com

  10 marca 2017 at 15:47

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall
  look of your web site is excellent, let alone the content!

 16. tinyurl.com

  10 marca 2017 at 16:55

  I’ve been browsing on-line more than 3 hours these
  days, yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely value sufficient for me. Personally, if all site owners
  and bloggers made good content material as you
  did, the web will probably be much more useful than ever before.

 17. http://tinyurl.com/

  11 marca 2017 at 12:32

  Hi there! I understand this is somewhat off-topic but I had
  to ask. Does running a well-established blog like yours take a massive amount work?
  I’m completely new to blogging but I do write in my diary everyday.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any recommendations
  or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 18. http://tinyurl.com/jsvloqq

  11 marca 2017 at 16:07

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
  this piece of writing i thought i could also create comment
  due to this brilliant article.

 19. j.mp

  11 marca 2017 at 20:45

  Good info. Lucky me I found your site by chance (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 20. cara tipu mesin slot scr888

  11 marca 2017 at 21:22

  408896 523450Hi, have you ever before asked yourself to write about Nintendo or PSP? 187276

 21. tinder dating site

  13 marca 2017 at 07:52

  Hello I am so excited I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Google
  for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks
  for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the minute
  but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the superb work.

 22. tinder dating site

  13 marca 2017 at 23:21

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed
  browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 23. tinder dating site

  15 marca 2017 at 04:28

  Great article.

 24. facebook password cracker free

  15 marca 2017 at 08:13

  691875 291068You need to take part in a contest for among the most effective blogs on the internet. I will suggest this internet web site! 9788

 25. do you agree

  16 marca 2017 at 09:04

  437232 666876Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange techniques with others, please shoot me an email if interested. 220979

 26. ICQ Chat Rooms

  18 marca 2017 at 18:03

  745311 630691As I internet internet site possessor I believe the content material matter here is rattling magnificent , appreciate it for your hard function. You must maintain it up forever! Very best of luck. 683668

 27. tinder dating site

  18 marca 2017 at 19:48

  I’ll right away grab your rss feed as I can not to
  find your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me understand so that I could subscribe.

  Thanks.

 28. UK Chat

  18 marca 2017 at 22:45

  155308 314516Id need to verify with you here. Which isnt something I often do! I take pleasure in reading a post that may possibly make folks believe. In addition, thanks for permitting me to comment! 454668

 29. tinder dating site

  19 marca 2017 at 02:04

  An intriguing discussion is definitely worth comment.

  I believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo
  subject but generally people don’t talk about such issues.
  To the next! Cheers!!

 30. Adult Chat

  19 marca 2017 at 02:09

  790540 418660Yay google is my world beater assisted me to locate this excellent internet web site ! . 658591

 31. tinder dating site

  20 marca 2017 at 08:53

  Do you have a spam issue on this site; I also am a
  blogger, and I was wanting to know your situation; many
  of us have developed some nice practices and we are looking to swap solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

 32. economics tuition

  21 marca 2017 at 15:36

  228132 825274the most common table lamp these days nonetheless use incandescent lamp but some of them use compact fluorescent lamps which are cool to touch.. 771198

 33. free dating sites no fees

  21 marca 2017 at 19:02

  Saved as a favorite, I really like your site!

 34. free dating sites no fees

  21 marca 2017 at 20:16

  I could not resist commenting. Very well written!

 35. totally free dating sites near me

  21 marca 2017 at 20:52

  Hi there, every time i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, since i enjoy to find out more and more.

 36. free dating sites no fees

  22 marca 2017 at 21:57

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this
  piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible article.

 37. always i used to read smaller articles or reviews which as
  well clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading now.

 38. free dating sites no fees

  23 marca 2017 at 02:14

  You’re so cool! I do not think I’ve truly read anything like that before.

  So great to discover someone with original thoughts on this subject matter.

  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one
  thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 39. minecraft free

  25 marca 2017 at 16:57

  Having read this I thought it was really informative.

  I appreciate you spending some time and energy to put this information together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both
  reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 40. minecraft free download

  26 marca 2017 at 10:59

  Simply wish to say your article is as surprising.
  The clarity for your post is just cool and that i can think you’re knowledgeable in this subject.
  Well along with your permission let me to clutch your RSS feed to
  stay updated with forthcoming post. Thanks one million and please carry on the gratifying work.

 41. economics tuition

  26 marca 2017 at 18:13

  985778 429027extremely nice post, i undoubtedly adore this incredible website, carry on it 440075

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra