Z kraju

Zgłoś niepożądany odczyn poszczepienny u swojego dziecka

szczepionka_mmr-464Czy wiesz, że szczepienie może wywołać problemy zdrowotne u Twojego dziecka, jak np. gorączka, drgawki, a nawet zapalenie opon mózgowych?

Jeżeli Twoje dziecko było ostatnio szczepione, i zaobserwowałeś u niego choćby najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia, masz do czynienia z niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP – wystarczy czasowy związek ze szczepieniem). Urzędnicy inspekcji sanitarnej są zobligowani do ich rejestrowania (tych, które wystąpiły do 4 tygodni i do 1 roku po szczepieniu przeciw gruźlicy).

Co zrobić w razie wystąpienia NOP i nie wywiązania się lekarza z ustawowego obowiązku?
1. WEŹ KOPIĘ DOKUMENTACJI I GROMADŹ DOWODY.
Bardzo ważne! Masz prawo do kopii dokumentacji medycznej z wszystkich placówek gdzie było leczone dziecko. Warto od ręki zrobić zdjęcia żeby uniknąć sfałszowania (masz prawo do kopii zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, jednak musisz pokryć koszty ksero). Dla celów sądowych możesz nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami urzędów. W placówce medycznej złóż wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

2. ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE DO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH.
Możesz to zrobić bez względu na to jak dużo czasu upłynęło od wystąpienia NOP. Wypełnij formularz do zgłaszania działań niepożądanych. (jest to inna procedura niż zgłoszenie NOP, objawy trafiają do europejskiej bazy EudraVigilance. Otrzymasz potwierdzenie drogą elektroniczną, ale warto wnioskować o bardziej szczegółowe na papierze. Zrób to koniecznie zanim złożysz skargę na lekarza!

3. WYŚLIJ SKARGĘ NA LEKARZA
Skarga na lekarza, który nie dopełnił ustawowego obowiązku zgłoszenia NOP.

4. ZŁÓŻ DONIESIENIE DO PROKURATURY
Jeśli skarga nie odniesie skutku możesz złożyć doniesienie do prokuratury.

5. WALCZ O ODSZKODOWANIE
Rozważ walkę o odszkodowanie w sądzie. Na rozpoczęcie postępowania masz tylko 3 lata od momentu gdy uzyskałeś informacje o możliwych zaniedbaniach i powikłaniu poszczepiennym oraz tylko 2 lata od zdarzenia żeby doprowadzić do nałożenia grzywny na odpowiedzialnego za zaniedbanie lekarza.

6. Prosimy o przesłanie informacji o zgłoszeniu na zglosnop@protonmail.com

Dlaczego warto zgłosić NOP?
Twój lekarz ma obowiązek zgłaszać wszystkie przypadki NOP do sanepidu, bo pozwala to monitorować bezpieczeństwo szczepionek i lepiej chronić zdrowie dzieci oraz otoczyć je odpowiednią opieką medyczną. Brak prawidłowej diagnozy naraża Twoje dziecko na nieodpowiednie leczenie. Brak zgłoszeń powoduje, że szkodliwe szczepionki ciągle są podawane dzieciom i niszczą ich zdrowie.

Niestety lekarze z różnych przyczyn zgłaszają tylko niewielki procent rzeczywistych powikłań i niepożądanych odczynów poszczepiennych (ok.. 1 do 10%), a polskie prawo nie przewiduje udziału pacjenta w tym procesie.

W rezultacie trwamy w mylnym przekonaniu, że szczepionki są wyjątkowo bezpieczne, a powikłania poszczepienne zdarzają się raz na milion.

Co jeszcze możesz zrobić?

Podziel się tymi informacjami ze znajomymi, którzy mają dzieci oraz sami korzystają ze szczepień. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie możemy liczyć ani na urzędników, ani na lekarzy.

Według informacji od Ministerstwa Zdrowia: „Procedura zgłaszania przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem w kraju i realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań podawanych szczepionek, a także stanowi element ZAPEWNIENIA PACJENTOWI WŁAŚCIWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ.”

Zgłoszenie NOP to więcej, niż nasz społeczny obowiązek! Zgłaszając NOP chronisz zdrowie swojego dziecka i innych dzieci w Polsce.

Podpisz też petycję w której żądamy: 1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie.
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z
obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

http://petycje.pl/9970

Od nas zależy bezpieczeństwo dzieci.

CO TO JEST NOP?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541711

Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych z rozporządzenie MZ o NOP:

1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;
3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.”
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Prawa pacjenta – dochodzenie praw.

Trzy główne rodzaje odpowiedzialności:
1) zawodowa – jest to odpowiedzialność za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego. Skutkiem nieprawidłowego postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2) cywilna – jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej). Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody), lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy). W sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne.

3) karna – jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
• umierania w spokoju i godności, sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone może dochodzić ich na drodze administracyjnej lub sądowej. Dochodzenie może zmierzać do:
• żądania zaniechania naruszenia prawa albo

• żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną naruszeniem szkodę lub ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności służbowej lub karnej.

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, składana do:
1. Kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Skarga złożona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Okręgowej Izby Lekarskiej – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708).

3. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038).

4. Rzecznika Praw Pacjenta, działającego w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

Justyna Socha

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

35 komentarzy

35 Komentarzy

 1. Pingback: obat sipilis dan kecing nanah

 2. Pingback: Kutil Kelamin Disebabkan Oleh

 3. Pingback: Kutil Kelamin Dan Pengobatannya

 4. Pingback: Obat Kutil Kelamin

 5. Pingback: Obat Untuk Kutil

 6. Pingback: beli obat kutil kelamin diYogyakarta ampuh

 7. Pingback: obat kutil yang efektif

 8. Pingback: obat kutil hermuno

 9. Pingback: Nama Obat Kondiloma}

 10. Pingback: obat kutil kelamin murah meriah}

 11. Pingback: obat kutil kelamin}

 12. Pingback: Cara Menghilangkan Kutil Di Kemaluan Secara Alami

 13. Pingback: Kutil Di Dalam Anus DiKota Malang

 14. Pingback: Cream Kondiloma

 15. Pingback: Kutil Kelamin Tidak Menular

 16. Pingback: Ada Kutil Di Anus

 17. Pingback: Obat Alami Kutil Jengger Ayam DiBarru

 18. Pingback: Obat Tradisional Mengatasi Kutil Kelamin

 19. Pingback: Cara Menghilangkan Kutil Kelamin Pria Secara Alami DiKepulauan Bangka Belitung

 20. Pingback: cara mengobati kencing nanah tanpa obat

 21. Pingback: darah keluar dari anus

 22. Pingback: Gambar Kutil Kelamin Wanita

 23. Pingback: Apakah Kutil Kelamin Berbahaya DiJembrana

 24. Pingback: Penyakit Kutil Kelamin Apakah Berbahaya DiBogor

 25. Pingback: obat wasir herbal untuk anak

 26. Pingback: Obat kutil kelamin

 27. Pingback: Tanda Penyakit Kutil Kelamin Pada Wanita

 28. Pingback: Cari Obat Wasir/Ambeien

 29. Pingback: Apa Obat Sipilis Di Apotik

 30. Pingback: Obat Kutil Yg Dijual Di Apotik

 31. Pingback: kelamin pria

 32. Pingback: operasi kutil dengan laser

 33. Pingback: bentuk kutil kelamin

 34. Pingback: Obat Kutil Kelamin Murah

 35. Pingback: Jual Obat Kutil Kelamin Cilacap}

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra