Z kraju

Pod patronatem portalu Prawy.pl: VI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Uczniowie klas II i III dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych mogą wykazać się w VI już Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”.

Przeprowadzonych dotychczas pięć edycji Konkursu udowodniło, iż przedsięwzięcie to jest bardzo potrzebne. Zarówno przed dwoma laty, jak i przed rokiem do komisji konkursowej wpłynęło po kilkadziesiąt prac z całego województwa podlaskiego, a zdarzało się, że zainteresowanie Konkursem wyrażali nawet młodzi ludzie z innych regionów.

– Analiza treści prac wskazuje, że postawienie przed uczniami zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu inspiruje ich do stawiania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków – zauważył jeden z organizatorów konkursu wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Jarosław Zieliński. – I tym razem z zainteresowaniem będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza naszej młodzieży o trzech bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. W tym roku, już po raz czwarty, w ramach Konkursu przedmiotem badań i głębszej refleksji będzie Obława Augustowska – zapowiedział.

W związku z poszerzeniem zakresu tematycznego pełny tytuł Konkursu brzmi: VI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Organizatorzy pragną przypomnieć, że w tym roku przypada 73. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku, a więc ponad miesiące od zakończenia II wojny światowej na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. Wiedza o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku jest wciąż niepełna, nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba.

– Mamy wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak przez dziesiątki lat w przypadku Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach Katastrofy Smoleńskiej. Cztery lata temu z mojej inicjatywy zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. Trzy lata temu z inspiracji Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej Księdza Prałata Stanisława Wysockiego oraz badacza najnowszych dziejów Polski prof. Krzysztofa Jasiewicza zaproponowałem Sejmowi w imieniu Prawa i Sprawiedliwości uchwalenie ustawy ustanawiającej Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 9 lipca 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej – przypomniał Zieliński.

Dodał, iż 10 kwietnia 2018 roku będziemy obchodzić 8. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. – Jak stwierdziliśmy w przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała 96-osobowa polska delegacja państwowa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa, Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szefami urzędów i instytucji państwowych, zginęła w drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego – zauważył.

– W wielu miejscach w Polsce i w naszym regionie obchodom 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 73. rocznicy Obławy Augustowskiej i 8. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zostanie nadany godny i uroczysty charakter, a organizowane w szkołach akademie, apele, spotkania w miejscach pamięci, programy artystyczne i inne przedsięwzięcia rocznicowe będą miały głęboki wymiar edukacyjny i wychowawczy. Warto skorzystać z możliwości uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez ludzi, instytucje i środowiska, którym rzeczywiście zależy na prawdzie i pamięci o wydarzeniach z naszej najnowszej historii – zachęcał, dodając, iż „jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych i bolesnych kartach naszych dziejów może stać się udział w Konkursie „By czas nie zaćmił i niepamięć””.

Tegoroczna edycja Konkursu „By czas nie zaćmił i niepamięć” odbywa się w wyjątkowym czasie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs został włączony do programu obchodów 100-lecia niepodległości realizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

R E G U L A M I N K O N K U R S U

I. Temat Konkursu

Myśl przewodnia Konkursu, zgodnie z jego tytułem – „By czas nie zaćmił i niepamięć” brzmi:

W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

II. Cele Konkursu

1. Poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

2. Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji.

3. Uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw i mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych i etycznych.

4. Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych.

III. Zasady Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas II i III dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w województwie podlaskim i odbywa się w dwóch kategoriach: dotychczasowe gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.

2. Konkurs jest jednoetapowy – odbywa się na szczeblu wojewódzkim.

3. Zgłoszone prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

4. Prace powinny być przygotowane samodzielnie przez Uczestników Konkursu.

5. Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach.

6. Prace konkursowe mogą być przesyłane przez szkoły, zainteresowane stowarzyszenia i organizacje, parafie, rodziców, opiekunów prawnych lub naukowych, a także indywidualnie przez samych Uczestników.

7. Prace powinny być przesłane na adres sekretariatu Konkursu:

SEKRETARIAT KONKURSU Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego ul. Warszawska 13 15-062 Białystok

zielinski.bialystok@interia.pl tel. (85) 653 77 69

lub

Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego ul. Młyńska 20/6 16-300 Augustów

Koperta powinna być opatrzona opisem:

VI Wojewódzki Konkurs Historyczno – Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

lub pocztą elektroniczną na adres: zielinski.bialystok@interia.pl

8. Przesłanie pracy pocztą elektroniczną wymaga zapisania jej w formacie PDF.

9. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełniony prawidłowo i czytelnie formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).

10. Nadesłane prace nie będą zwracane.

11. Autorzy prac zgadzają się na ich nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie.

12. Najlepsze prace lub ich fragmenty mogą zostać wydane w okolicznościowej publikacji stanowiącej podsumowanie Konkursu.

IV. Forma prac konkursowych

1. Prace, napisane w języku polskim, mogą mieć dowolną formę, np. eseju, rozprawy, reportażu, wspomnienia. Objętość prac: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie).

2. Prace konkursowe należy przygotować w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD, w formacie PDF).

3. Prace powinny zawierać dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.

4. Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem autora, powinny również zawierać adres do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. W przypadku zgłoszenia indywidualnego udziału w Konkursie, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna naukowego nie jest wymagane.

5. Prace powinny być oryginalne – brak tego warunku powoduje ich dyskwalifikację.

V. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:

a) Walory historyczno-naukowe pracy – odtworzenie fragmentu przeszłości, zobiektywizowany opis wydarzenia historycznego z wykorzystaniem wskazanych przez autora źródeł historycznych.

b) Samodzielność (oryginalność) ujęcia tematu jako wynik własnych poszukiwań i przemyśleń.

c) Wartości kompozycyjne i zachowanie estetyki przyjętej formy wypowiedzi.

d) Zebranie bibliografii i wskazanie źródeł wykorzystanych informacji.

e) Umiejętność analizy i oceny zgromadzonych materiałów. Dociekliwość poznawcza – sposób stawiania pytań i wyciągania wniosków.

2. W skład Komisji wchodzą pracownicy naukowi z uczelni wyższych oraz nauczyciele ze szkół.

3. Opinie Komisji o poszczególnych pracach nie będą udostępniane.

4. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie.

VI. Nagrody

1. Laureaci Konkursu w obu kategoriach (dotychczasowe gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe) otrzymają następujące nagrody: • nagroda za zajęcie I miejsca w obu kategoriach – wizyta studyjna w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej – laureat Konkursu wraz z nauczycielem lub opiekunem – połączona ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego i biletem wstępu do teatru. • nagroda za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach – wycieczka edukacyjna do Instytutu Pamięci Narodowej. • nagrody rzeczowe i książkowe. • listy gratulacyjne Komisji Konkursowej i Organizatorów Konkursu.

2. Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród równorzędnych.

3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają listy z podziękowaniem za udział w Konkursie oraz nagrody książkowe.

VII. Terminarz Konkursu

Prace konkursowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 roku w wersji opisanej w pkt IV niniejszego Regulaminu.

O przyznanych nagrodach oraz dacie i miejscu uroczystego podsumowania Konkursu szkoły i laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w sposobie nagradzania Uczestników Konkursu.

3. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową.

4. Przesłanie prac do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autorów na ich prezentację i ewentualną publikację.

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie zgodne z niniejszym regulaminem oznacza równoczesne udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Kliknij, aby dodać komentarz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra