Masoneria dąży do zniewolenia ludzi poprzez: rozbicie rodziny, zniszczenie Kościoła katolickiego, demoralizację (przejawiającą się w promowaniu przez wolnomularzy swobody seksualnej, aborcji, antykoncepcji, rozwodów, ślubów cywilnych, eutanazji, homoseksualizmu, laicyzacji). Destruktywnymi narzędziami masonerii jest: państwowe szkolnictwo (obowiązkowe, laickie, państwowe, monopolistyczne), oraz ingerencje państwa we wszystkie dziedziny życia.

 

Rodzina i Kościół są wrogami masonerii, bo są alternatywą dla masońskiej wszechwładzy biurokracji, masońskiego interwencjonizmu państwa we wszystkie dziedziny życia. Celem wolnomularstwa jest wyalienowanie człowieka ze wszystkich wspólnot alternatywnych wobec biurokratycznego państwa. Wyobcowany ze wspólnot człowiek, pozbawiony oparcia Kościoła i rodziny, wydany jest na żer masońskiemu lewiatanowi. Masoneria chce też zniszczyć relacje między ludźmi. Wolnomularstwo chce sex sprowadzić do przygodnego parzenia się, a nie do zjednoczenia się kochających ludzi — niewolnik ma być lojalny wobec masońskiego nadzorcy, a nie wobec osoby płci przeciwnej, którą kocha.


Masoneria promuje antykoncepcję i aborcję by matki postrzegały swoje dzieci jako agresora, a nie swoje potomstwo, by rozbić naturalną solidarność rodziców i dzieci. Państwowe szkolnictwo służy masonerii do odseparowania dzieci od wpływu rodziców i wychowania dzieci na pokornych niewolników. Państwowa ingerencja we wszystkie dziedziny życia służyć ma rozbiciu naturalnych więzi społecznych. Dzieje się tak, bo społeczeństwo obywatelskie, świadomy naród, jest zagrożeniem dla masońskiej wszechwładzy.

 

Destruktywnej roli masonerii we współczesnym świecie zachodnim poświęcona jest, wydana przez wydawnictwo Antyk, książka Arnaud de Lassusa „Masoneria".


Masoneria jest tajną, ukrywającą swoje rzeczywiste cele, międzynarodową, jednocześnie racjonalistyczną i okultystyczną, rzekomo filantropijną, organizacją działającą w różnych formach zależnie od miejsca, czasu i okoliczności. Wiedzę o wolnomularstwie badacze tego zagadnienia uzyskali dzięki przejęciu archiwów lóż, świadectwom byłych masonów i coraz częstszym od lat 70 XX wieku publikacjom masońskim przeznaczonym dla masonów.

 

W masonerii występują dwa pozornie sprzeczne nurty: racjonalistyczny i okultystyczny. Pomimo różnic masonów łączy jedna tożsamość. Nurt racjonalistyczny związany jest z oświeceniem, liberalizmem, empiryzmem i materializmem. Nurt racjonalistyczny jest obecny na niższych stopniach masonerii i podporządkowany jest nurtowi okultystycznemu.


Masoński racjonalizm przejawia się w: filozoficznym antydogmatyzmie (uznającym, że nie ma prawdy uniwersalnej, w związku z czym należy nieustannie kwestionować, kontestować, być sceptycznym, postrzegać wszystko jako względne), religijnym naturalizmie (polegającym na odrzuceniu porządku nadprzyrodzonego i objawionego, uznaniu, że zagadnienie istoty boskiej jest bez znaczenia, negowaniu transcendencji), uznaniu, że człowiek jest kreatorem norm moralnych, politycznym liberalizmie. Masoński racjonalizm zakłada, że wiara zniewala i należy zwalczać katolicyzm. Masońskimi instrumentami walki z katolicyzmem ma być: państwowe, laickie, obowiązkowe szkolnictwo i zwalczanie szkolnictwa wyznaniowego. Dodatkowo masoneria chce wyzwolić człowieka od wiary poprzez promowanie antykoncepcji, aborcji i swobody seksualnej (ruchy propagujące rewolucję seksualną i aborcje są dziełem masonerii).

 

Idee polityczne masonerii wyrażają się w liberalizmie (najważniejszym dokumentem, w jakim idee te sformułowano była Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela). Idee te zakładają, że naród jest suwerenem, władza ma należeć do narodu. Wolność człowieka ogranicza tylko wolność drugiej osoby [w rzeczywistości idee te sprzeczne są z realnymi działaniami masonerii, Unia Europejska jest likwidacja suwerenności i przekazaniem władzy w ręce euro biurokracji, propagowanie aborcji przeczy zasadzie, że wolność ogranicza wolność drugiej osoby]. Dodatkowo masońska doktryna wolności sprzeczna jest z katolickim przeświadczeniem o wolności jako darze od Boga i moralności ograniczającej wolność. Dlatego też masoneria niszczyła Kościół katolicki i promowała ateizm.

 

Nurt okultystyczny (okultystyczny, czyli głoszący wiedzę tajemną i wykorzystujący praktyki magiczne) związany jest z iluminizmem, mistycyzmem, gnozą, kabałą, ezoteryzmem. Nurt okultystyczny zarezerwowany jest dla wyższych stopni.

 

Podstawą tego nurtu jest gnoza. Gnoza jest wielowiekową tradycją zakładającą istnienie nieokreślonego boga. Bóg gnostyków ewoluuje, a wynikiem tej ewolucji jest świat i człowiek. Ukoronowanie ewolucji gnostyckiego boga jest człowiek (seksualizm człowieka jest wyrazem ewolucji gnostyckiego boga). Zgodnie z panteizmem bóg, świat i człowiek tworzą wspólnotę. Gnoza aspiruje do bycia teologią religii uniwersalnej, była podstawą herezji (manicheizmu, arianizmu, islamu, paulinian, katarów, albigensów, waldensów, luteran, kalwinów, wszelakich nurtów protestantyzmu, heglizmu i socjalizmu). Źródłem gnozy jest żydowska kabała, ezoteryzm judaistyczny i poganizm. Praktyki gnostyckie doprowadziły do opętania wielu masonów, co jest kolejnym dowodem na słuszność nauczania Kościoła katolickiego uznającego masonerie za formę satanizmu.

 

Wolnomularstwo czerpie z ducha judaizmu. Masoński okultyzm wyrasta z kabały, rytuały wolnomularstwa z judaizmu. Organizacja masonerii wzorowana jest na organizacji diaspory żydowskiej. Masonerie i Żydów łączy mesjanizm. Sami żydzi uznają wolnomularstwo za instytucje przesiąkniętą żydowską tożsamością.


Jan Bodakowski