Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań. Zwracamy się więc do wszystkich środowisk społecznych, w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne. W obecnej sytuacji potrzebujemy szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie, a także harmonizowania działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Współczesna zachodnia cywilizacja w wielu wymiarach podważa podstawowe wartości życia społecznego. Powoduje to kryzys trwałego małżeństwa, opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny. Podważa także szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci. Przekraczane są granice poszanowania wolności i praw człowieka poprzez ingerencję w niepodważalną godność ludzkiego życia: eksperymenty na ludzkim genomie, eutanazję, aborcję (także przez środki poronne) oraz procedurę zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”.

Pomimo znacznych osiągnięć w ochronie ludzkiego życia w okresie prenatalnym, konieczne jest podjęcie wielostronnych działań, mających na celu zarówno ochronę rodziny, jak poszanowanie ludzkiego życia w każdej jego fazie. Także sprzeciwianie się jakiejkolwiek przemocy wobec tych wartości.

Proponujemy, aby:
– podejmować działania wzmacniające rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem chroniącym życie i wychowującym dzieci;
– jeszcze szerzej włączać szkoły w edukację prorodzinną, promującą szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie;
– szkolić i wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących wychowanie prorodzinne, zachowujące szacunek dla ochrony ludzkiego życia i rodziny;
– materialnie, psychologicznie czy prawnie wspierać rodziny, w których żyją osoby niepełnosprawne, także gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko w okresie prenatalnym jest poważnie chore;
– pozytywnym przekazem medialnym promować postawę szacunku dla każdego życia ludzkiego od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych;
– podejmować działania prawne, zabezpieczające wartości rodzinne oraz chroniące ludzkie życie, w tym wykluczające dopuszczalność aborcji eugenicznej czy stosowania środków poronnych.

Wspólne działania podejmujmy na bazie trwałych wartości, nakierowanych na godność i szacunek dla każdego.

Warszawa, dn. 7 listopada 2019

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny – Prezydium Zarządu:
Jakub Bałtroszewicz – Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków
Ewa Kowalewska – Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk
Ks. Tomasz Kancelarczyk -Fundacja Małych Stópek, Szczecin