Antoni Macierewicz krytykuje zainteresowanych 447

 

Jerzy Robert Nowak 447 i PiS

 

Jak można przeczytać na stronie profesora Jerzego Roberta Nowaka, jest on historykiem, autorem ponad 82 książek i 1800 publikacji prasowych. „Urodził się 8 września 1940 r. w Terespolu nad Bugiem. Jako 16-latek wystąpił pod koniec października 1956 roku na wiecu Białej Podlaskiej, dostając największe brawa od paru tysięcy wiecujących. Uhonorowano tak odwagę jego wystąpienia, domagającego się m.in. pełnego wyjaśnienia sprawy zbrodni w Katyniu. W latach 1963-1965 należał do opozycji studenckiej w Warszawie. Odszedł z niej po sporach z dominującymi tam michnikowcami, przeciwstawiając się ich atakom na Kościół i Prymasa Tysiąclecia. Jako świetny znawca problematyki węgierskiej (należy do nielicznych cudzoziemców mianowanych za zasługi dla kultury węgierskiej nadzwyczajnym członkiem Węgierskiego Związku Pisarzy) zrobił ogromnie wiele dla upowszechnienia wiedzy o naddunajskich „bratankach". (...)

 

Po 1989 roku prof. J. R. Nowak odegrał większą niż ktokolwiek inny w Polsce rolę w ukazywaniu zagrożeń antypolonizmu i przełamywania tabu wokół problematyki żydowskiej (osiem książek, bardzo obszerne teksty do „Encyklopedii Białych Plam" i ponad 200 artykułów). Duże znaczenie miała pod tym względem wydana w dwóch wydaniach (1993 i 1994 książka „Myśli o Polsce i Polakach" . Pokazywała ona opinie o Polsce i Polakach, polskim charakterze narodowym od XV wieku do końcowych dziesięcioleci XX wieku. Książka zawierała m.in. w większości nieznane szerzej w Polsce teksty zagraniczne poświęcone obrazowi heroizmu i martyrologii Polski, bądź piętnujące zdradzanie Polski przez aliantów (np. wspaniały tekst G. Orwella atakujący „tchórzostwo prasy brytyjskiej" w sprawie Powstania Warszawskiego). Entuzjastycznie omawiana w dwóch audycjach radiowych Jana Nowaka - Jeziorańskiego ( ! ) książka Nowaka została całkowicie przemilczana w głównych polskojęzycznych „przekazach". W 1998 r. ukazała się dwutomowa, ponad 900-stronicowa książka J. R. Nowaka: „Zagrożenia dla Polski i polskości", w wielkiej części poświęcona obronie polskości, polskiego patriotyzmu, polskiej historii i polskiej kultury. Książka ta stała się prawdziwym bestsellerem 1998 r.,podobnie jak wydany rok później „Czarny leksykon" (demaskatorski obraz ludzi z polskich pseudo elit. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły dwa jego kolejne cykle publicystyczne o stosunkach polsko-żydowskich: „Przemilczane świadectwa" (47 artykułów na łamach „słowa - Dziennika Katolickiego") i 30 dwukolumnowych artykułów cyklu: „Za co Żydzi muszą przeprosić Polaków" w „Naszej Polsce".


W 1999 r. ukazała się jego pionierska książka „Przemilczane zbrodnie", przerywająca długotrwałe milczenie o zbrodniach popełnionych przez zbolszewizowanych Żydów na Kresach na ich polskich sąsiadach. Była to pierwsza w Polsce publikacja na ten temat. Opracowane przez J. R. Nowaka dla „Encyklopedii „Białych plam" (tom 1) hasło „Antypolonizm", (Radom 2000, ss. 148-163) zostało w całości przedrukowane w specjalnym świątecznym dodatku chicagowskiego „Dziennika Związkowego" z 21- 23 kwietnia 2000 r. W tomie 1 „Encyklopedii „Białych plam" na ss. 169-176 znalazło się również opracowane przez J. R. Nowaka hasło o „antypolskich wystąpieniach na Kresach w latach 1939-1941".

Poczesne miejsce w dorobku J. R. Nowaka znalazły również książki poświęcone tematyce Kościoła i obronie wiary. Znalazły się wśród nich takie książki jak: „Kościół a Rewolucja Francuska" (wydana w 1999 roku, czeski przekład w 2003 r.), „Walka z Kościołem wczoraj i dziś" (1999 r.), „Aby Polska Polską była" (przygotowany przez J. R. Nowaka wybór myśli Prymasa Tysiąclecia o Narodzie, 2001 r.), „Alleluja i do przodu! Prawda o Radiu Maryja i jego przeciwnikach", 2003 r., ponad 370-stronicowa książka „W obronie wiary", 2008 r.

 

W latach 2001-2002 ukazały się 2 tomy wyboru kazań ks. prałata Henryka Jankowskiego - „Ks. Jankowski na przekór kłamstwom" w wyborze J. R. Nowaka i z jego obszernymi wstępami.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również książka J. R. Nowaka: „Spory o historię i współczesność" ( wydany w 2000 r. ponad 650-stronicowy wybór dorobku publicystycznego J. R. Nowaka ). W 2000 r. ukazała się ponad 200 -stronicowa „Czarna legenda dziejów Polski", krytykująca zafałszowania dziejów Polski od czasów najdawniejszych po czasy najnowsze. Prawdziwym bestsellerem okazała się wydana w 2001 r ponad 300-stronicowa książka „Sto kłamstw J. T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem", stanowiąca namiętną obronę prawdy o Polsce i Polakach doby drugiej wojny światowej. W 2003 r. Polonia amerykańska wydała angielski przekład tomiku „Kogo muszą przeprosić Żydzi". 30 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Miasta Jedwabne J. R. Nowakowi przyznano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jedwabne. W 2006 roku ukazała się ponad 300 stronicowa książka „Nowe kłamstwa Grossa" pisana w obronie prawdy o Polsce i Polakach doby drugiej wojny światowej). W okresie od 9 lutego do 30 czerwca 2008 r. J. R. Nowak odbył 64 spotkania w różnych miastach Polski w ramach kampanii antygrossowej, uczestniczyło w nich na ogół od 300 do tysiąca osób ( w Krakowie 15 czerwca - 3000 osób). Spotkania przyniosły pomyślny skutek - Gross zrezygnował z dalszych publicznych prób nagłaśniania swej antypolskiej i antykatolickiej książki w Polsce.

 

Żeby Polska...", wydany w 2009 r. w Warszawie pierwszy tom (438 stron) zakrojonego na 1200 stron trzytomowej książki o historii Polski 1733-1939. Tom obejmował dzieje Polski w okresie od 1733 r. do 1861 r. W 2010 r. ukazał się drugi tom powyższej historii Polski, obejmujący okres od 1861 r. do 1905 r. Trzeci tom, obejmujący okres od 1905 r. do 1939 r. jest wciąż przygotowywany do druku.

 

Wydana jesienią 2009 r. książka „Alarm dla Polski" (165 stron). Autor występował w niej m.in. na rzecz szerszego spopularyzowania omawianych przez niego książek zagranicznych autorów rzetelnie pokazujących heroizm i martyrologię Polaków w drugiej wojnie światowej. (Por. ss. 77-81,83, 90-91, 102-104,118-124,135-136).


J. R. Nowak poświęcił również odrębną książkę tematyce antypolonizmu: „Antypolonizm. Zdzieranie masek" (t.I i II), 2007r. W pracy zbiorowej IPN „Wokół pogromu kieleckiego" (Warszawa 2008, t. II) przedrukowano na stronach 447-470 jego szkice o prawdziwych kulisach zbrodni kieleckiej w 1946 r. jako prowokacji sowieckich i polskich sił bezpieczeństwa. W wydanej jesienią 2009 r. książce „Alarm dla Polski" występował m.in. na rzecz szerszego spopularyzowania omawianych przez niego książek zagranicznych autorów rzetelnie pokazujących heroizm i martyrologię Polaków w drugiej wojnie światowej. W tym samym roku ukazała się jego obszerna, ponad 470 stronicowa książka „Potępiany za patriotyzm. Sylwetka Jana Kobylańskiego". J. R. Nowak pokazywał tam zasługi wieloletniego przywódcy Polonii południowo-amerykańskiej, równocześnie obnażając kulisy kampanii oszczerstw prowadzonej przeciw niemu.


W latach 2007-2009 J. R. Nowak opublikował kolejne trzy wydania książki „Co Polska dała światu". Książka, ukazuje wciąż zbyt mało znany wkład Polski w historię świata oraz zasługi wybitnych Polaków na różnych kontynentach. J. R. Nowak zrobił szczególnie dużo dla budowania mostów między Krajem a Polonią. Na zaproszenie Prezesa KPA Edwarda Moskala wygłosił referat o antypolonizmie na posiedzeniu Rady Dyrektorów KPA. Wystąpił w blisko 300 audycjach radiowych Polonii z USA i Kanady. Przez wiele lat brał stały udział (dwa razy w tygodniu) w programach polonijnego radia w Chicago (uważany był za najlepszego komentatora z Polski). W prasie polonijnej (głównie w Stanach i Kanadzie, ale także i w Ameryce Południowej, Australii i Francji) przedrukowano paręset artykułów J. R. Nowaka. (...)

Konsekwentna obrona polskości prowadzona przez prof. J. R. Nowaka naraziła go za to na różne ataki i szkalowania, prawdziwą kampanię nienawiści (na łamach „Gazety Wyborczej" „Tygodnika Powszechnego" „Wprost", „Polityki", „Newsweek-a" „Przekroju", „Midrasz" oraz TVN, etc.). Od wielu lat, poza paru odosobnionymi przypadkami nie dopuszcza się do jego wystąpień w publicznej telewizji czy radiu, w odróżnieniu od lat 1989-1992, gdy często występował w tych mediach. Nieprzerwanie próbuje się blokować dotarcie do jego książek na terenie całego kraju. W 2002 r. doszło do wystąpienia przeciwko 3 książkom prof. J. R. Nowaka. Do sprawy została włączona policja i prokuratura w Tychach. Sprawa zakończyła się fiaskiem po wielkiej serii wystąpień w obronie książek prof. J. R. Nowaka ze strony prezesa KPA Edwarda Moskala i licznych innych działaczy polonijnych, kilku interpelacji poselskich, listu kilkudziesięciu profesorów, przeciwstawiających się nagonce na autora i bezprawne, niczym nieuzasadnione działania policji oraz błędy prokuratury w Tychach zostały poddane później jednoznacznej krytyce w tekście kierownika Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Romualda Kmiecika. Zatrzymanie książki „niepoprawnej politycznie" w trybie art. 217 §1 k.p.k., „Prokurator", nr 2 z 2002 r.

 

Niepowodzeniem zakończyła się również podjęta w 2003 r. próba zaskarżenia broniącej prawdy o Polsce książki „100 kłamstw J.T. Grossa" w prokuraturze warszawskiej. Szczególnie podłe były ustawicznie ponawiane przez oszczerców ( z „Wyborczej" i tym podobnych mediów) oskarżenia o rzekomy antysemityzm J. R. Nowaka w sytuacji, gdy ten autor zrobił więcej niż ktokolwiek inny w Polsce po wojnie dla spopularyzowania Żydów - przyjaciół Polski (za co spotkały go zresztą rozliczne kalumnie w tekstach L. Bubla i jemu podobnych osobników). Przypomnijmy m.in. że J. R. Nowak pisał o Żydach polonofilach w rozlicznych czasopismach, począwszy od krakowskiego „Zdania" i „Przeglądu Tygodniowego" po „Naszą Polskę". Temat ten szeroko omawiał m.in. w poświęconym stosunkom polsko-żydowskim numerze anglojęzycznego czasopisma „Dialectics and Humanism" (nr 1 z 1989 r.), gdzie ukazał się jego 40-stronicowy tekst „Poles and Jews. The Forgotten Traditions of Cooperation".


W 2002 r. J. R. Nowak opublikował tomik „Przemilczani obrońcy Polski", poświęcony przedstawieniu najbardziej propolskiego nurtu wśród Żydów - tzw. nurtowi Żydów asymilatorów. Pisał tam m.in. o związanym z polskimi środowiskami patriotycznymi, a gruntownie przemilczanym w PRL-u Żydowskim Związkiem Wojskowym z czasów drugiej wojny światowej i o Żydach, którzy występowali ''w obronie prawdy o Polakach doby wojny''".

 

Jan Bodakowski