W 1991 na podstawie napisanej pod kierunkiem Janusza Mariańskiego rozprawy pt. „Typy rodzin a postawy prospołeczne dzieci (na podstawie badań socjologicznych uczniów klas ósmych Wrocławia)” Ewa Budzyńska uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia w specjalności socjologia. W 2008 roku na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie. Socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Ka­towic”nadano jej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia w specjalności socjologia moralności. Została profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii.

Profesor Ewa Budzyńska po lisko trzech dekadach pracy na Uniwersytecie Ślaskim w Katowicach postanowiła odejść z tej uczelni!

Ja zdecydowałam się z Uniwersytetu Śląskiego odejść w geście protestu przeciwko narzucaniu nauczycielom języka poprawności politycznej – tej współczesnej formy totalitarnej cenzury. Przede wszystkim po to, by nigdy więcej nikogo nie karano za poglądy, zwłaszcza prawicowe, i nie usuwano z uczelni.”

– napisała w korespondencji z NGO.