Ukazała się książka nawiązująca do nauczania Franciszka wybielająca Faryzeuszy

1
0
2
Faryzeusze
Faryzeusze / YouTube

Trzy lata temu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbyło się międzynarodowe kolokwium na temat "Jezus i faryzeusze", zorganizowane przez Biblicum (Papieski Instytut Biblijny) i Cardinal Bea Center for Judaic Studies. Teraz referaty zostały opublikowane w języku angielskim pod redakcją Josepha Sieversa i Amy-Jill Levine w ślad za wydaniem w języku włoskim z 2021 roku. Oba zawierają przemówienie papieża Franciszka do uczestników kongresu w maju tego roku.

Przemówienie papieża Franciszka zawierało wiele odniesień do głębokich, pozytywnych związków między Jezusem a faryzeuszami, które przeczą "banalnym negatywnym konotacjom" używanym w codziennym dyskursie i często w kazaniach. Oto kilka fragmentów jego przemówienia z 9 maja 2019 r. do Kongresu, który odbył się w 110. rocznicę założenia Biblicum.

"Jednym z najdawniejszych i najbardziej szkodliwych stereotypów jest stereotyp 'faryzeusza', zwłaszcza gdy jest stosowany w celu postawienia Żydów w negatywnym świetle". "Prowadzona przez waszą konferencję analiza interdyscyplinarnych badań nad literackimi i historycznymi kwestiami dotyczącymi faryzeuszy przyczyni się do dokładniejszego spojrzenia na tę grupę religijną, a jednocześnie pomoże w walce z antysemityzmem". "Jeśli spojrzymy na Nowy Testament, to zobaczymy, że św. Paweł przed spotkaniem z Panem Jezusem zaliczył do powodów do dumy fakt, że był 'co do Prawa faryzeuszem' (Flp 3,5-8)" "Jezus prowadził liczne rozmowy z faryzeuszami na temat wspólnych problemów. Dzielił z nimi wiarę w zmartwychwstanie (Mk 12:18 - 27) i akceptował inne aspekty ich interpretacji Tory. Jezus i faryzeusze musieli mieć wiele wspólnego, ponieważ Dzieje Apostolskie mówią nam, że niektórzy faryzeusze dołączyli do naśladowców Jezusa w Jerozolimie (15:5). Dzieje przedstawiają również Gamaliela, przywódcę faryzeuszy, broniącego Piotra i Jana (por. 5:34-39)".

Franciszek wymienia także inne paralele między nauką Jezusa a religią "faryzejską", która była "Jego życiowym dziedzictwem i dostarczała korzeni jego myśli". "Rabin Akiva, jeden z najsłynniejszych rabinów II wieku i spadkobierca tradycji faryzejskich, wskazał na słowa "kochaj bliźniego swego jak siebie samego" (Kpł 19, 18) jako wielką zasadę Tory. Według tradycji zginął jako męczennik z Szemą na ustach, która zawiera przykazanie miłowania Pana z całego serca, duszy i siły (por. Deut 6,4.5). O ile możemy wiedzieć, byłby więc zasadniczo zgodny z Jezusem i jego rozmówcą uczonym w Piśmie lub faryzeuszem. Podobnie tzw. Złota Reguła, choć w różnych sformułowaniach, przypisywana jest nie tylko czołowym faryzeuszom swoich czasów. Reguła ta występuje już w deuterokanonicznej księdze Tobita (4, 15 /16/)".

Papież zamyka swoje wystąpienie błogosławieństwem. "Rzeczywiście, aby lepiej kochać naszych bliźnich, musimy ich poznać, a aby poznać, kim są, często musimy znaleźć sposoby na przezwyciężenie dawnych uprzedzeń. Z tego powodu, wasza konferencja, przekraczając wyznania i dyscypliny w swoim wysiłku osiągnięcia pełniejszego i dokładniejszego zrozumienia faryzeuszy, umożliwi bardziej odpowiednie przedstawienie ich w nauczaniu i przepowiadaniu... Niech wasza konferencja znajdzie szerokie echo w Kościele katolickim i poza nim, a wasza praca niech otrzyma obfite błogosławieństwo od Najwyższego lub, jak wielu naszych żydowskich braci i sióstr powiedziałoby, od Haszem".

Wydawca (Eerdmans) "The Pharisees" opisuje prawie 500 stron i 25 rozdziałów wniesionych przez międzynarodowych uczonych z całego świata jako "multidyscyplinarną ocenę tego, kim byli faryzeusze, czego nauczali i jak byli przedstawiani w historii". Podczas niedawnej prezentacji w Biblicum tego kompendium, ks. Joseph Sievers, który jest profesorem historii i literatury żydowskiej okresu hellenistycznego w Papieskim Instytucie Biblijnym i byłym dyrektorem Instytutu Studiów Judaistycznych im. Kardynała Bea na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, podziękował "znacznemu wsparciu z zewnątrz, bez którego to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe." Wymienił Amerykański Komitet Żydowski (rabin David Rosen i jego przedstawicielka w Rzymie Lisa Palmieri-Billig); Konferencję Episkopatu Włoch (ks. Christian Bettega, ks. Giuliano Savina, bp Ambrogio Spreafico); Fundację Uniwersytetu Gregoriańskiego (ks. Alan Fogarty SJ); Verbum - Faith Life, Inc (Craig St. Clair); oraz Centrum Studiów Judaistycznych im. Kardynała Bea (prof. Etienne Veto CCN, dyrektor).

Podsumować to można chyba jednym zdaniem. Pan Jezus kierował się uprzedzeniami do Faryzeuszy, bo przecież to od Niego czerpiemy naszą opinię na ich temat.

Źródło: Lastampa

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną