Z zagranicy

Polonia walczy z antypolskimi ustawami w USA – jest analiza prawna

Nadesłana do redakcji portalu Prawy.pl analiza prawna antypolskich ustaw S. 447 (Senat) i HR 1226 (Izba Reprezentantów) nie pozostawia złudzeń – mamy do czynienia z kolejnym zamachem środowisk żydowskich na polski majątek, dokonywanym – o zgrozo! – rękami rzekomo sojuszniczego państwa.

Edward Wojciech Jeśman prezes i jednocześnie dyrektor Polskiego Kongresu w USA w Południowej Kalifornii zdecydował się dokonać analizy procedowanych w Stanach Zjednoczonych antypolskich ustaw.

We wnioskach stwierdził, że ustawy S. 447 i HR 1226 są głęboko szkodliwe i powodowane zakodowanymi w świadomości polityków zafałszowaniami historii. „Polska nie może ponosić odpowiedzialności za ludobójstwo i zawłaszczenie mienia dokonane przez jej niemieckich i sowieckich okupantów oraz polityczne, społeczne i gospodarcze konsekwencje porozumienia w Jałcie osiągniętego przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Sowiecki w 1945 roku” zauważa Jeśman. „W przeciwieństwie do Francji, Belgii, Holandii, Norwegii, Danii, Słowacji, Chorwacji, Węgier, Rumunii, Litwy czy innych, Polska nie kolaborowała z Niemcami podczas II wojny światowej” dodaje, podkreślając, iż włączenie Polski, kraju, który zapłacił najwyższą cenę za swój opór wobec Niemiec podczas II wojny światowej, do tej samej kategorii, co inne, kolaborujące kraje, fałszuje historię.

W jego ocenie „Polska nie powinna płacić jakichkolwiek rekompensat prywatnym organizacjom, które same siebie uczyniły spadkobiercami, a zostały stworzone pod pretekstem wynagradzania krzywd ofiarom Holokaustu, mieniących się sukcesorami wszystkich przedwojennych obywateli żydowskich Polski.

„Amerykańskie i izraelskie organizacje 2018 roku nie są spadkobiercami tytularnymi mienia żydowskich obywateli Polski, którzy pozostawili majątek bez spadkobierców, a którzy zginęli w okresie niemieckiej okupacji w latach 1939-1945. Wszystkie dobra pozostawione bez spadkobierców we współczesnym świecie przechodzą na własność skarbu państwa danego kraju. Polska, czy jakikolwiek inny kraj nie może stanowić wyjątku od tej powszechnie przyjętej prawnej zasady” tłumaczył, podkreślając, iż Rzeczpospolita Polska jest jedyną prawnie upoważnioną do sukcesji po swoich obywatelach pochodzenia żydowskiego, którzy nie pozostawili spadkobierców swojego majątku.

„Założenie zawarte w ustawach S 447 i HR 1226 nie stanowi implementacji istniejącego prawa, ale tworzy zupełnie nowe przepisy oraz ustanawia polityczny mechanizm wymuszania przez USA osiągnięcia celów wyszczególnionych w już podanych do wiadomości publicznej schematach kompensacyjnych. Takie żądania są obecnie – z punktu widzenia amerykańskiego, międzynarodowego i polskiego prawa – niczym innym, jak tylko nielegalnymi próbami dokonania wymuszenia” stwierdził Jeśman, zwracając uwagę, iż ich zwolennicy nie są w stanie wykazać, że ich żądania kompensacyjne są zgodne z prawem i wypełniają niezbędne prawem wymogi, biorąc pod uwagę obecne prawodawstwo i to właśnie dlatego zwrócili się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o zmianę istniejącego prawa, które poważnie krzyżuje ich plany.

Jednocześnie zaznacza, że amerykańskie organizacje zrzeszające ofiary Holokaustu uznały za bezpodstawne oraz absurdalne pod względem prawnym żądania wypłacenia zryczałtowanych rekompensat w wysokości dziesiątków tysięcy dolarów bez jakiegokolwiek dowodu posiadania do tego tytułu i bez posiadania nazwisk konkretnych osób czy konkretnych nieruchomości. „Byłoby to pod względem moralnym i prawnym niewłaściwe a także złym doradztwem politycznym dla Kongresu Stanów Zjednoczonych wesprzeć te dodatkowe rozwiązania prawne oraz schematy wypłat, na których skorzystałyby takie prywatne grupy” stwierdził.

W jego ocenie sam tytuł ustawy „Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017” („Sprawiedliwość dla Ocalałych, którzy nie otrzymali rekompensat”) jest w swojej istocie fałszywy i mylący, bo wiem nie ma ocalałych z Holokaustu, którzy nie otrzymaliby rekompensat. Ich roszczenia zostały spłacone, w niektórych przypadkach nawet wielokrotnie.

Jeśman przypomniał, że Niemcy wypłaciły od 1949 roku równowartość ponad 100 mld dolarów poszkodowanym osobom, żydowskim organizacjom oraz państwu Izrael. Niemieckie wypłaty pokryły całość własności żydowskiej przejętej i przywłaszczonej sobie przez Niemcy podczas II wojny światowej. Przypomniał ponadto, że w latach 1948-1971 Polska zakończyła restytucję mienia i traktaty rekompensacyjne ze Stanami Zjednoczonymi, Austrią, Belgią, Kanadą, Danią, Francją, Wielką Brytanią, Grecją, Holandią, Luksemburgiem, Norwegią, Szwecją i Szwajcarią. Wszystkie roszczenia do własności i aktywów umieszczonych w Polsce wnoszone przez obywateli tych krajów zostały od tego czasu w pełni zaspokojone. Zgodnie z porozumieniem za wszystkie roszczenia amerykańskich obywateli i ich spadkobierców odpowiada obecnie rząd Stanów Zjednoczonych.

„Potencjalne wsparcie Izby Reprezentantów dla nowych roszczeń wobec Polski w sposób istotny pogwałca traktat między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz porozumienie o odszkodowaniu zawarte między USA a Polską 16 lipca 1960 roku” stwierdza, dodając, iż polskie prawodawstwo z 1997 roku umożliwiło zwrot mienia bądź wypłatę rekompensat żydowskim organizacjom w Polsce, co objęło 2500 komunalnych własności, w tym synagogi, cmentarze i centra kultury.

The Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 2017, S. 447, został przyjęty przez Senat USA 12 grudnia 2017. Ustawa H.R.1226 została przedłożona Izbie Reprezentantów 27 lutego 2017. Obydwa dokumenty S. 447 i H.R. 1226 znajdują się obecnie w Komisji ds. Zagranicznych Izby Reprezentantów. Ich treść jest w zasadzie identyczna. Ustawy wzywają „kraje szczególnej troski” mające cokolwiek wspólnego z erą Holokaustu do zwrotu prawowitym właścicielom wszelkiej własności, włącznie z własnością religijną czy komunalną, która została w sposób niewłaściwy zajęta czy przetransferowana oraz wydania tej własności, bądź wypłaty rekompensat za pozostawione bez spadkobierców mienie w celu zaspokojenia potrzeb ocalałych z Holokaustu, wsparcia edukacji o Holokauście oraz inne cele.

Żydowskie bezprawie

W przesłanej redakcji portalu Prawy.pl prawnej ekspertyzie polonijni prawnicy wskazują, że poprzez wzywanie do zwrotu prawowitym właścicielom własności, która została „w sposób niewłaściwy przejęta bądź przetransferowana” ustawy pogwałcają porozumienie zawarte między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a rządem Polski odnośnie do roszczeń narodowych Stanów Zjednoczonych podpisanym w Waszyngtonie 16 lipca 1960 roku oraz zarejestrowanym w ONZ przez USA 6 stycznia 1961 roku („Traktat 1960”). Zgodnie z jego zapisami Polska wypłaciła Stanom Zjednoczonym 40 mln dolarów jako pełne zadośćuczynienie roszczeń obywateli USA za nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie własności, przywłaszczenie lub utratę użytkowania własności oraz długi przedsiębiorstw przejętych przez państwo.

Owe 40 mln dolarów zostało wypłacone w ramach tego traktatu w 2017 roku warte było ponad miliard dolarów, natomiast ta rekompensata miała załatwić wszelkie roszczenia przeciwko Polsce wysuwane przez amerykańskich obywateli. Zgodnie z artykułem IV Traktatu 1960 Stany Zjednoczone zgodziły się w pełni zabezpieczyć Polskę od jakichkolwiek dalszych roszczeń ze strony swoich obywateli, które pojawiły się w trakcie lub przed wejściem w życie tego traktatu.

31 marca 1966 roku Komisja ds. Zagranicznych Roszczeń Osadniczych zakończyła administrowanie Programem Polskich Roszczeń będącym wynikiem Traktatu 1960 oraz przedłożyła raport końcowy poszczególnym komisjom w Kongresie. Główna suma wynagrodzeń w ramach Programu Polskich Roszczeń wynosiła łącznie 100 737 681,63 dolarów plus odsetki w kwocie 51 051 825,013 dolarów. Stosownie do tego, w świetle zawartych zobowiązań Stanów Zjednoczonych, które zobligowały się wprowadzić zwolnienie Polski od odpowiedzialności wobec roszczeń, wprowadzenie w życie ustaw, które nakazują Sekretarzowi Stanu Stanów Zjednoczonych naciskać na Polskę, aby wypłacała dalsze roszczenia odnośnie do pozostawionej własności, pogwałca podjęte przez USA zobowiązania.

Prawnicy podkreślają, iż należy także zauważyć, iż między 1948 a 1971 rokiem Polska dokonała restytucji własności i wypłaciła rekompensaty zgodnie z traktatami nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale – jak już wspominałam – z Austrią, Belgią, Kanadą, Danią, Francją, Wielką Brytanią, Grecją, Holandią, Luksemburgiem, Norwegią, Szwecją i Szwajcarią. Tym samym wszelkie roszczenia obywateli tych krajów zostały zaspokojone.

Co więcej, od 1989 roku wszyscy legalni spadkobiercy mogli ubiegać się o zwrot swojej własności przed polskimi sądami, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Prawa Cywilnego, przewidującego taką możliwość dla każdej osoby, niezależnie od jej narodowości czy pochodzenia, jeżeli oczywiście ma do tego prawo.

„Zwrot mienia pozostawionego bez spadkobierców jest wbrew prawu. Jeżeli nie było spadkobierców, własność nie została „w sposób niewłaściwy przejęta, czy przetransferowana”, ale przechodzi na własność państwa. Takie prawo obowiązuje w każdym kraju” oświadczyli prawnicy, wskazując, iż wyżej wymienione ustawy mają na celu stworzenie precedensu będącego sprzecznym z zachodnią tradycją prawną oraz zasadami praktyk sądowych. Zwracają przy tym uwagę na zawarty w HR 1226 zapis o „restytucji własności nieposiadającej spadkobierców”, które – jak podkreślają – już z definicji stanowi aberrację. „Restytucja” oznacza bowiem przywrócenie własności czegoś, co posiada prawowitego właściciela. Jeżeli natomiast własność takowego nie posiada, wówczas, z definicji, restytucja mienia zwyczajnie jest niemożliwa.
Eksperci alarmują ponadto, iż obydwie ustawy są sprzeczne z amerykańską Konstytucją, wskazując, iż amerykański Kongres nie ma konstytucyjnego prawa uchwalić obydwu ustaw. Kongres ma prawo uchwalić ustawy zgodne z Art. I Sekcja 8 Klauzula 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych znanym jako Klauzula Handlowa 7, który daje Kongresowi prawo „regulowania handlu z obcymi narodami, poszczególnymi krajami i plemionami indiańskimi”. Tymczasem ani S 447 ani HR 1226 nie odnoszą się do regulacji handlowych.

Prawnicy wskazują przy tym, że obydwie ustawy mają charakter dyskryminacyjny.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

57 komentarzy

57 Komentarzy

 1. Adam

  8 stycznia 2018 at 20:25

  Polonia Polonią ale miłym zaskoczeniem jest że wreszcie http://www.naszdziennik.pl/swiat/193343,spirala-roszczen.html Ufajmy że Pan Jonny Daniels nie będzie smutny z tej wzmianki jako ……Jonny Daniels: Czuję się częścią Rodziny Radia Maryja

  • Adam

   8 stycznia 2018 at 20:46

   Mało tego liczymy że Pan Jonny Daniels jako deklarujący się jako j/w. pomoże w walce z antypolskimi ustawami zmierzającymi do niesprawiedliwych obciążeń pokoleń polaków.

   Słowa deklaracja była teraz czekamy na…… co było by dowodem że moglibyśmy powiedzieć za Jezusem Ew. Jana 1:47

   • Robert B.

    8 stycznia 2018 at 20:51

    Starszy sierżant sztabowy ma inną misję na terytorium wroga: ma doprowadzić do najpierw psychicznego, a potem z fizycznego obezwładnienia narodu Polaków, ma doprowadzić do jego ograbienia, by jego plemię mogło tu zlecieć z Izraela, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy, że te zbrodnie muzułmanie im podarują. Mają tu zlecieć i żyć zgodnie ze swoimi religijnymi przykazaniami tak zwięźle wysłowionymi m.in. przez rabina Josefa Owadię (wielką figurę w bezcennym Izraelu):

    „Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie. Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie. Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda.”

    W tym świetle staje się jasne, dlaczego każdy, kto zaczyna się im przyglądać, wchodzi z nimi w kontakt, zaczyna WSZYSTKO rozumieć…

   • jaro7

    8 stycznia 2018 at 22:46

    Jonny Daniels po to został tutaj umieszczony(jak i Fogelman) by nas łupić a nie bronić.Nie dajcie się zwieść jego grze w „dobrego policjanta(żyda)” To ma uśpić czujność obywateli.Niestety rząd PiS idzie im na rękę(niestety niedosłownie,a szkoda) i pozwoli na to łupienie.100 milionów na ich cmentarz to skandal.

   • hansi

    9 stycznia 2018 at 09:23

    Oj, naiwny, naiwny, dziecię w kwiecie lat 🙂 …

  • prawo

   9 stycznia 2018 at 00:15

   A może to taka większa układanka w której min. Patryk Jaki odbiera działki i kamienice „chamom” coby można było więcej przekazać żydom poprzez Akt 447 (JUST)? Do tego jeszcze gotowa ta ustawa „1066”, której PiS nie waży się anulować i … dwie amerykańskie dywizje pancerne w polskich krzakach. Może coś być na rzeczy. Jednym słowem – nie jest dobrze, ale przecież nigdy nie było lekko. Tak nawiasem, to przykładowo przyzwyczailiśmy się mówić „amerykanie” a to tak wcale nie jest. Prawdziwi Amerykanie, to tak jak Polacy, zapierdalają w swoim pięknym kraju na kilka etatów, aby zarobić na swoją miseczkę ryżu . W większości przypadków gdy mówimy „amerykanie” to chodzi o rządzących tam żydków. A więc żadni Amerykanie tylko żydki. Żydki i tyle.

   • Ula

    9 stycznia 2018 at 09:15

    „Polskie drogi” radza sobie z amerykanskimi czolgami.

   • Robert B.

    9 stycznia 2018 at 11:04

    Wśród amerykańskich historyków rozpowszechniona jest opinia, że Roosevelt i amerykańskie żydostwo dlatego utaili sprawę holokaustu w czasie II wojny światowej, bo się bali, że informacja o nim spowodowałaby znaczny przyrost sympatii dla Hitlera w amerykańskim społeczeństwie. Dodam, że z moich doświadczeń wynika, że stosunek Amerykanów do żydostwa obecnie jest na takim samym poziomie. Tylko czekać, jak się miarka i tam przebierze…

    • Tomek

     11 stycznia 2018 at 15:26

     Robercie, ty jesteś głupszy, niż to nawet ustawa w Ludowej Republice Kampuczy przewidywała…

     Pokaż no nam te „rozpowszechnione opinie”. To, co piszesz, jest już głupie choćby z tego względu, że Amerykanie zdawali sobie sprawę, że Niemcy Żydów prześladują i mordują (choć nie mieli świadomości skali i metody). I nastroje w USA były bardzo antyniemieckie. Tylko skończony zjeb i kur…a żywiłaby sympatię dla kogoś, kto morduje miliony ludzi posyłając ich do gazu. Nie mierz wszystkiego swoją miarą Robert, ludzie są inni niż ty.

     • Robert B.

      12 stycznia 2018 at 12:50

      Do @Thomekh:

      Te „miliony luuudzi posyłanych do gazu” interesują mnie tyle, ile ich my, czyli NIC. W całej historii ludzkości wymordowanych zostało miliardy ludzi. Interesujące byłoby też podliczenie, ile ludzi zginęło w wyniku działań żydowskich. Może ty Żydów uznajesz za wyjątkowych, za niepokalane niewiniątka niezdolne do żadnej agresji, ale ja nie. Nie widzę ŻADNYCH powodów, żeby im składać takie hołdy, jak to ma miejsce w dzisiejszym świecie tzw. Zachodu.

     • blade

      12 stycznia 2018 at 14:22

      Tomku napiszę Ci tylko jedną z masakr twoich pobratyńców.
      Masakra w Deir Jassin – 9-10.04.1948 – W operacji nazwanej „Jedność” Hagana współpracowała z Irgunem i Gangiem Sterna. O godz. 4:30 w nocy 9.04. syjoniści otoczyli wioskę, która była położona między żydowskimi osadami Givat Shaul i Montefiore. Przez dwa dni żydowscy kaci mordowali mężczyzn, kobiety i dzieci, bez względu na wiek. Gwałcili kobiety i rabowali domy. Mężczyznom odcinano genitalia. Relacja z eksterminacji pochodzi od doktora z Czerwonego Krzyża, który przybył na miejsce następnego dnia. Masakra została dokonana różnymi sposobami. Rozstrzeliwano, rzucano w ludzi granatami, zażynano nożami. Rozcinano brzuchy ciężarnych kobiet. Szczególną przyjemność sprawiało oprawcom zabijanie dzieci na rękach matek. Ok. 25 kobiet w ciąży zostało zakłutych bagnetami w brzuch. 52 dzieci okrutnie okaleczono i obcięto głowy na oczach rodziców. Agencja Żydowska i władze brytyjskie wiedziały o trwającej masakrze. Odpowiedzialnym za akcję był Menachem Begin, późniejszy laureat pokojowej nagrody Nobla. Pochodził z Polski. Hagana organizowała w 1946 zamach na hotel jerozolimski King David, w którym z rąk żydowskich kolonistów padło 500 osób.
      Teraz Ci od Nobla komunistycznemu agentowi służb Owsiakowi chcą przyznać te nagrodę, złodziejowi które połowę pieniędzy z datków przesyła na Szwajcarskie konta swojej rodziny.

     • Dobra rada

      12 stycznia 2018 at 16:34

      @Do Robert B.

      Ja nie pytam, co ciebie interesuje, bo wiem, że zainteresowania masz niezwykle ograniczone. Ja pytam, skąd wziąłeś taką bzdurną informację, jaką napisałeś. A ty, jak zwykle, nie potrafisz konkretnie odpowiedzieć, tylko pieprzysz na około o czym innym.

     • Tomek

      12 stycznia 2018 at 16:47

      do @blade

      OK, ale co z tego? To, że Żydzi dokonali masakry w wojnie w 1948 ma jakoś uzasadniać wymordowanie milionów ludzi nie mających z tą masakrą w oczywisty sposób nic wspólnego? W jakim celu mi to przytaczasz? Nie kwestionuję przecież, że Żydzi dokonywali w czasie wojen z Arabami zbrodni wojennych. A może mam ci przytoczyć podobne opisy masakr dokonywanych przez Arabów na Żydach?

      I co ma z tym jeszcze wspólnego Owsiak:)?

     • jok

      13 stycznia 2018 at 10:57

      Rob B 12 s. 12.50 i blade 14.22.

      Tak mi się też mniej więcej wydaje, że w mordowaniu zbiorowym XX w (jako najbliższym nam czasowo oraz ze względu na „możliwości”) powinny nas interesować m. in. te zbrodnie, które całkowicie/w olbrzymim stopniu/w dużym stopniu można przypisać the nacji, ich etnicznemu podejściu, tj. zgadzam się tu mniej więcej z RB
      Sądzę np., że powinna być propagowana wiedza o „operacji polskiej NKWD”, ze wskazaniem stopnia zaangażowania the nacji…
      Natomiast jeśli chodzi o „pojedyncze” (w jednym miejscu, w krótkim czasie) masakry, to raczej dużo bardziej powinna nas interesować i znacznie szerzej powinna byc propagowana wiedza o zbrodni w Brzostowicy Małej (z tej racji że jesteśmy Polakami, ale także z powodu nikłej wiedzy powszechnej na ten temat), niż informacja o znanej i rozprapogowanej zbrodni na wiosce arabskiej.
      Oczywiście warto przypominać i tą, ale po co epatować opisami z 1948 z Der Jassin, skoro możemy przypominać Brzostowicę. I chyba to winno nam zapaść w pamięć.
      A nawet okrojona informacja z wikipedii nieukrywającej swej „poprawności”, zwanej nieraz „syjopedią” z racji przychylności etnicznych, podaje:
      „Przyjmuje się, że zginęło wówczas ok. 50 osób …. Mordu dokonała banda składająca się z Żydów i Białorusinów, którą dowodził żydowski handlarz Zusko Ajzik. Zabójstwa odznaczały się szczególną brutalnością – Wołkowiccy mieli ręce skrępowane drutem, zmuszani byli do jedzenia wapna i zakopani żywcem”

   • Mirek Mituta

    13 stycznia 2018 at 23:34

    Tak, to sa Stany Zjednoczone Zydow(korporacji)

  • Adam

   9 stycznia 2018 at 15:01

   Ciąg dalszy miłego zaskoczenia https://www.youtube.com/watch?v=nRwJ8VW5_Os

   Za takie prawdziwe niewygodne trudne przekazy warto wspierać i bronić te media.

   Co nie czyniłem dłuższy czas z powodu bezkrytycznej oceny niektórych działań zaniechań P I S – u (zaskoczenie powrotem być może do prześladowanych wkrótce za takie przekazy jak bywało dawniej).

  • wolna-polska.pl

   9 stycznia 2018 at 19:25

   Izrael chce wciągnąć Polskę do wojny z Iranem [wideo]

  • Mirek Mituta

   13 stycznia 2018 at 23:31

   Jonny Daniels zostal wyslany do Polski-polina, aby ta Polske przygotowac na przyjazd „panow” z Izraela!!! Tylko naiwni moga wierzyc, ze Daniels zrobi cos dla Polski. Daniels, to nastepna gnida zydowska-V-columna dywersji zydowskiej w Polsce!!! Polacy sa tylko gajami dla zydow i takimi pozostana. Zadnych umow i pertraktacji z Danielsem i zadnym innym Zydem!!! Zydzi osiedlaja sie juz w Ukrainie i Polska, Wegry, Rumunia, Slowacy, sa nastepni! Zydzi uciekaja z izraela, bo Arabi- Islam dobieraja im sie do dupy!!! Nie pozwolcie odebrac sobie Polske!!!

 2. Robert B.

  8 stycznia 2018 at 20:35

  No właśnie o to tu chodzi: o żydowskie bezprawie, o okradanie całych narodów. Nie po to się okręcili tyle wzruszających holoszmir, w których się opowiada odpowiednio udramatyzowaną haggadę, iiileee tooo oooniii pszeeecieeehpieeeliii, żeby nie odcinać od tego kuponów. To od rozmontowania mitu holokaustu należy zacząć, tzn. od zdarcia z żydostwa szat patentowanych niewiniątek, na które się picują, od zdarcia z tych uzurpatorów szat niepokalanych ofiar II wojny światowej, którym się za to należą hołdy od całej ludzkości po wsze czasy, a przynajmniej udawanie, że ich i ich niebywałej agresji „nie ma”. Jeżeli tego mitu się nie rozmontuje, to przed żydostwem będzie się trzeba tłumaczyć, nawet gdy będą postępować jawnie agresywnie. IM O TO CHODZI.

 3. gemini

  8 stycznia 2018 at 20:49

  Brawo Polonia Amerykańska! A „nasi” wybrańcy zasiadający w Sejmie i w rządzie dlaczego nie podejmują żadnych działań???

  • Robert B.

   8 stycznia 2018 at 20:52

   Milczą w tej sprawie jak zaklęci. Milczą też media zarówno te „niezależne”, jak i te „niepokorne”…

   • Adam

    8 stycznia 2018 at 21:11

    Nie przesadzajmy .

    Ja tylko dodam od siebie za natchnieniem od o.Rydzyka który mówi :Co by było gdyby nie było Radia Maryja?

    Ode mnie: Co by było gdyby nie było internetu? (mądremu dość)

    Niewykluczone że ta ,,sielanka” internetowa się skończy jak wynika to chociaż by z http://prawy.pl/63498-znikaja-niewygodne-filmy/ i wielu innych nie wymienionych sztuczek.

    • Robert B.

     8 stycznia 2018 at 21:15

     Czy w moim powyższym twierdzeniu jest fałsz? Jeżeli tak, to chętnie się z niego wycofam. Podaj mi link do informacji o tej próbie wymuszenia rozbójniczego przez Żydów od polskiego rządu, tzw. mediów niezależnych i tzw. mediów niepokornych.

    • marju73

     8 stycznia 2018 at 21:34

     Cenzura na YouTube.
     Skasowano kanały prawicowe: sumienie narodu, emisjaTV, Monitor Polski-Marka Podleckiego, wrealu24, Jacka Międlara.

  • Adam

   9 stycznia 2018 at 05:49

   Podejmują podejmują zagłuszając temat bębnieniem https://www.wprost.pl/_thumb/21/62/e6c393f936c262ece70186e4ecfa.jpeg

 4. ziemianka

  8 stycznia 2018 at 21:02

  Co to znaczy Polonia Polonią? Yo własnie Polonia Amerykańska miałaby możliwość coś dla nas zrobić w tej sprawie, bo to przecież wyborcy Trumpa.
  Polonio, dziękujemy!

  • Robert B.

   8 stycznia 2018 at 21:06

   Zauważ, że w interesie Polski to powinien działać polski rząd, a nie jakieś organizacje. Polski rząd w tej sprawie nabrał wody w usta, albo wręcz już nas sprzedał. Dla mnie istnienie PiS-u jest obojętne. Jeżeli za ich istnienie, trwanie przy władzy mamy zapłacić my wpadając w żydowskie łapska, to to jest zwyczajna zdrada stanu.

   • hansi

    9 stycznia 2018 at 09:31

    Zacznijmy może od naprawy zakłamywanych nam DEFINICJI..
    Ta klika w Parszawie – to NIE JEST POLSKI rząd.
    A Pan Kaczyński NIE REPREZENTUJE POLAKÓW..
    Kwalifikując się, wraz z całą jego bandą – na SZUBIENICĘ,
    za po prostu ZDRADĘ STANU…
    Niestety – nie mam zaplecza, ani alternatywy..
    Nawet pojechanie tam i wycięcie tej swołoczy w pień – nic nie da, bo Niemcy tylko na to czekają, razem z PO i Kiejkutami…
    Więc – tak czy owak – ale sierżant… Daniels 🙂
    KTO ma niby stanąć za Polskę ?..
    Za miliony ogłupionego bydła, zwanego „Polakami” ?..
    Nieliczna garstka „kiboli” ????…

 5. klioes vel pislamista

  8 stycznia 2018 at 22:38

  Mam jakieś przeczucie, że jeśli próba wyszlamowania Polski Żydom się uda, to Pan Bóg ich zniszczy.

 6. George

  9 stycznia 2018 at 07:45

  Żydy to prawdziwa zakała ludzkości. Szkoda że Hitler nie dokończył dzieła. Byłby spokój.

  • Zbyszek

   9 stycznia 2018 at 08:37

   Oj bardzo brzydko się Pan wyrażasz Panie George, lepiej się z tego wyspowiadaj. Ofiarami Hitlera byli w znakomitej większości mało/średnio zamożni Żydzi. Ci bogaci, co chcą Polskę teraz wyszlamować, byli zawsze poza jego zasięgiem – albo już w Stanach albo w drodze do nich lub do Izraela.

   • hansi

    9 stycznia 2018 at 09:39

    ..W dodatku Hitler był zaledwie wykonawcą…
    Bo sprawcą – był żyd BOGATY, ten w Waszyngtonie i w Londynie (i we Frankfurtcie..). Żyd wymordował więc swoich „pobratymców”, a teraz zwala, już nawet nie na Niemców, lecz na Polaków, dzięki którym w ogóle jeszcze ta jemioła istnieje… I zamierza właśnie ten numer powtórzyć… Bo przecież jest jasne, że ZNOWU nadejdzie, kolejny „holocaust” i ZNOWU naginie, tym razem MILIONY „żydów”, niewinnych oczywiście, podczas, gdy WINNI żydzi – ZNOWU przyjdą po wojnie z nagrabionymi nam worami złota i stertami aktów własności i papierów dłużnych… Może by się Goj wreszcie nauczył i NIE ratował już w przyszłości od zagłady Grossów, Foxmannów i Weissów, bo skutki są potem takie, jakie właśnie mamy…
    A TERAZ – zaczęły może „holocaust” od TYCH CO TRZEBA – czyli rodzin Rothschildów, Rockefellerów, Warrenów i innych Gates-ów…
    A NIE o d naszych kolegów i koleżanek dookoła, którzy zapierdalają razem z nami na żyda, pomimo, że sami też są żydami, a jednak głęboko patriotycznymi Polakami, jak Grzesiu Braun na przykład…

   • Codreanu

    10 stycznia 2018 at 20:11

    Trzeba było zająć neutralną pozycję i patrzeć jak żydzi i germanie się wzajemnie wyżynają. Niestety podczas II wojny światowej dowodzili nami sługusy masonerii a nie inteligentni patrioci i dlatego tkwimy w tym szambie.

   • blade

    12 stycznia 2018 at 14:25

    „Żydzi z Polski są najbardziej brudną ze wszystkich ras”. – Karol Marks
    To pokazuje jedni drugich szanowali…

 7. Stanley

  9 stycznia 2018 at 08:45

  w swietle tego tym bardziej niepokoi bratanie się KK z judaicznymi synagogami oraz krzatanina pana prezydenta wokół chanukowych świeczek

 8. Biały orzeł 1919

  9 stycznia 2018 at 09:10

  pistnieje swoich frustracji nic nie da.
  Tylko manifestacja z krzyzem i rozancem ..2 miliony 3 miliony 5 milionów pod sejm i twardo ..wtedy można powiedzieć albo wóz albo przewóz..Polski już nie ma zydomasoneria syjonistyczna wszystko
  przejęła.

 9. m

  9 stycznia 2018 at 09:14

  Rozumiem, że Biuro Analiz Sejmowych już się sprawą zainteresowało i wspomaga pana Jeśmana.

  • hansi

   9 stycznia 2018 at 09:41

   Chyba żartujesz ? 🙂 .. Już stosowne służby kombinują, jak posłać do Jeśmiana „seryjnego samobójcę” 🙂

 10. Pingback: Polonia walczy z antypolskimi ustawami w USA – jest analiza prawna | forumdlazycia Tradycji Katolickiej

 11. Antoni

  9 stycznia 2018 at 10:35

  Polacy (Żydzi i nie-Żydzi) też ginęli w obozach śmierci jak Żydzi z niemieckiej ręki pozostawiając majątki, czy jako Polacy (nie-Żydzi) mamy powołać polską organizację holokaustu i domagać się mienia bezspadkowego od polskiego państwa?
  Czyż to nie jest szowinizm?

 12. Awanurnictwo finansowe Waszyngtonskich imperialistów wobec Polski

  10 stycznia 2018 at 08:40

  WAŻNE!
  Robert Winnicki pyta o GIGANTYCZNE ROSZCZENIA ŻYDOWSKIE względem Polski!?
  55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9 i 10 stycznia 2018 r.
  https://www.youtube.com/watch?v=duK_ZN8eQtQ

 13. mmm

  11 stycznia 2018 at 21:43

  Niech ten naród „wybrany” nie dziwi się, że ich tak nienawidzą, skoro robią takie przekręty.

 14. Robert

  12 stycznia 2018 at 21:12

  Wszyscy kochamy,wielbimy,cenimy i szanujemy naszych żydowskich obywateli Drugiej RP,obywateli Polski,nie USraela i wspaniałego IZRAELA,byli Polakami i Polsce swojej matce po ojcu Kazimierzu Wielkiemu Jedynemu zostawili po meczeńskiej śmierci co najcenniejsze.n

 15. smutny WO

  13 stycznia 2018 at 07:18

  Pecunia non olet.
  Jeżeli naprzeciw interesom i mamonie stoi sprawiedliwość,
  to tym gorzej dla sprawiedliwości.

 16. aalfa.oomega

  13 stycznia 2018 at 18:38

  O przyszłości Unii Europejskiej, mocarstwie USrael, dżihadzie oraz III. wojnie światowej – zob.: ‘2021, Moonwars’ (na: docer.pl)

 17. M.S.Kazimierzak

  14 stycznia 2018 at 04:28

  Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE,wyeksponował ŻYDOWSKĄ,nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.Zamieścił tam rozdział EKONOMIA ŻYDOWSKA.Taką,która nie służy krajowi w którym jest stosowana chce się zastosować w stosunku do Polski.

 18. adaa

  14 stycznia 2018 at 19:12

  po pierwsze po 30 latach jest zasiedzeni nawet przez państwo to jakim prawem odszkodowania po drugie usa moze u siebie domagac czegos a nie w polsce

 19. Pingback: Polonia walczy z antypolskimi ustawami w USA – jest analiza prawna « Dziennik gajowego Maruchy

 20. Rob Veggett

  17 stycznia 2018 at 22:39

  Już teraz wiadomo po co wojska USA stacjonują w Polsce!!!

 21. Rob Veggett

  17 stycznia 2018 at 22:46

  Umowa indemnizacyjna pomiędzy USA I PRL… – http://pressmania.pl/umowa-indemnizacyjna-pomiedzy-usa-i-prl/

  Umowa indemnizacyjna pomiędzy USA i PRL dotycząca roszczeń mienia obywateli Stanów Zjednoczonych w Polsce.
  Przecież Polska już spłaciła Żydom w latach 60-80-tych wszystkie ich roszczenia majątkowe za ich mienie. To, co teraz żądają nosi wszelkie znamiona kryminalnego wyłudzenia haraczu.

 22. Rob Veggett

  17 stycznia 2018 at 23:10

  Te 65 miliardów dolarów lepiej spożytkować na wzmocnienie obrony wewnętrznej przed ewentualnymi atakami żydowskimi od środka i z zewnątrz. To bardziej opłacalne niż płacenie im tego haraczu.

 23. Pingback: Polonia walczy z antypolskimi ustawami w USA – jest analiza prawna – Mandaryn

 24. LouisQ

  9 lutego 2018 at 09:06

  Jedyny sposób to pisanie do kongresmenów, petycje itp.
  Czy ktoś przygotowywał taką akcję?

 25. Huhumorysta

  24 lutego 2018 at 04:45

  W roku 1879 hamburski anarchista Wilhelm Marr założył Ligę Antysemicką, wprowadzając do słownika politycznego termin „antysemityzm” . Choć brzmi to niemal jak paradoks, to miał on żydowskiego ojca Heinricha Marra, który był znanym artystą w Hamburgu. Warto jednak zauważyć, że termin „antysemityzm” w warunkach drugiej połowy XIX wieku (zgodnie z teorią o tzw. „rasach niższych”) wymierzony był przeciw wszystkim Semitom : tj. Arabom, Żydom, Aramejczykom, Chaldejczykom, Asyryjczykom, Etiopczykom itp. Obecnie zatracił swój pierwotny sens i został przywłaszczony przez środowiska żydowskie jako określenie jakiejkolwiek krytyki czy postawy skierowanej przeciwko ich mesjanistycznym dążeniom.
  „Utajony rasizm praktykowany przez Żydów w stosunku do obcoplemiennych, gojów, wśród których przyszło Żydom żyć, prędzej czy później powoduje otwartą i oczywistą reakcję dotkniętych tym „gojów”. Reakcja takowa natychmiast zostaje skarcona jako CO ? jako ANTYSEMITYZM !” – Louis Golding Louis Golding (19 listopada 1895 – 9 sierpnia 1958) Angielski powieściopisarz i eseista, tłumacz brytyjskiego życia żydowskiego. Syn biednych żydowskich rodziców, którzy wyemigrowali z Ukrainy do Wielkiej Brytanii ( oryg. Louis Golding (November 19, 1895 – August 9, 1958) English novelist and essayist, an interpreter of British Jewish life. The son of poor Jewish parents who had emigrated to Britain from Ukrainian Russia )

  W stanie wojennym wytłumaczył mi to Żyd dr filozofii UW … chazary likwidowały chasydów !
  Nie czegoś takiego jak „antysemityzm” …. Nie ma antysemityzmu , lecz jest antyjudaizm. Źródłem antyjudaizmu jest antygoizm. Gdyby go nie było, nie byłby znany antyjudaizm. Gdyby nawet wszyscy Żydzi byli Semitami (a tak przecież nie jest) to i tak stanowili by oni zaledwie około 10% populacji wszystkich ludów semickich. https://niezlomni.com/szokujaca-instrukcja-ktora-otrzymywali-mlodzi-izraelczycy-przyjezdzajacy-polski-bedziemy-nienawidzic-polakow-powodu/ * * * Nie czegoś takiego jak „antysemityzm” …. Nie ma antysemityzmu , lecz jest antyjudaizm. Źródłem antyjudaizmu jest antygoizm. Gdyby go nie było, nie byłby znany antyjudaizm. Gdyby nawet wszyscy Żydzi byli Semitami (a tak przecież nie jest) to i tak stanowili by oni zaledwie około 10% populacji wszystkich ludów semickich. https„Nazwa „antysemityzm” jest ulubionym określeniem w mowie żydów i oni to głównie przyczynili się do jej spopularyzowania. Autorowie żydowscy używają celowo wyrażenia „antysemityzm”, aby odwrócić uwagę od istotnych przyczyn owego „antysemityzmu”. Podłożem antyżydowskich wystąpień jest tak zwany „judaizm”, który wciela w życie zasady Talmudu. Byłoby słuszniej nazywać ruch, o którym mowa, antyjudaizmem. Wyraz ten brzmi bardzo niemile dla ucha żydowskiego, jako wymierzony wprost przeciwko żydom, związanym w jedną organizację, nazywaną judaizmem.”

 26. Pingback: Polonia walczy z antypolskimi ustawami S. 447 i HR 1226 w USA – jest analiza prawna. | Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

 27. Pingback: freshamateurs882 abdu23na4653 abdu23na34

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra