Jak informuje wydawca pracy, „Ariowie Słowianie Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza" to „interpretacja najnowszych odkryć z dziedziny genetyki i nauk społecznych dotyczących przeszłości krajów Międzymorza. Omówiono w niej historię kształtowania się cech szczególnych Europy Wschodniej oraz przedstawiono prognozy dotyczące jej dalszych losów. Wyjaśniono genetyczno-genealogiczne uwarunkowania odrębności tutejszych społeczeństw, geopolityczne i cywilizacyjno-kulturowe implikacje tych odrębności oraz pokazano pokoleniowy rytm zachodzących w ostatnich stuleciach przekształceń."


Według Wikipedii autor książki Mariusz Kowalski „ukończył studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego [...]. W 2001 uzyskał stopień doktora nauk o ziemi w zakresie geografii, a w 2014 doktora habilitowanego nauk o ziemi w zakresie geografii". Pod koniec „lat 80. XX w. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów i uczestnik antykomunistycznych akcji protestacyjnych". „Od 1995 pracownik naukowy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [...], od 2001 wykładowca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady do Spraw Polaków na Wschodzie (kadencja 2016-2021), [...] Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii (od 2003), [...] Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 2003–2005 doradca Unii Polityki Realnej ds. geografii wyborczej".

 

Jak można się dowiedzieć z Wikipedii „Mariusz Kowalski nie głosi [...] charakterystycznego dla „Turbosłowian" przekonania o istnieniu starożytnego imperium słowiańskiego (tzw. Wielkiej Lechii) ani rasowej czy kulturowej wyższości Słowian nad innymi ludami. W swoich tekstach wskazuje jedynie na pokrewieństwo przodków starożytnych Ariów (Indo-Irańczyków) i Słowian".


W swoim artykule „Polacy potomkami Ariów. 3000 lat Polski" opublikowanym na portalu „Wolność 24" Mariusz Kowalski stwierdził „najnowsze badania genetyczne [...] wykazały, iż Ariowie, którzy założyli cywilizację indyjską i irańską oraz stali się symbolem przewagi cywilizacyjnej Europejczyków, nie tylko wywodzili się z ziem polskich (ze społeczności, która 3000-2500 lat przed narodzeniem Chrystusa wytworzyła kulturę amfor kulistych), ale również pod względem genetycznym najbliżsi byli dzisiejszym Polakom".

 

Zdaniem badacza „w czasach gdy nad Gangesem osiedlali się Ariowie (1200-1500 lat prz. Chr.) Polaków w sensie dosłownym jeszcze nie było. Należałoby raczej przyjąć, iż część pra-Ariów (czy też pra-Słowian) pozostała na obszarze Polski i zbiegiem czasu uformowali oni naród Polski, podczas gdy inna ich cześć wyruszyła w daleką podróż na południowy-wschód, by na obszarze Indii i Persji stworzyć dwie wielkie cywilizacje. Wędrówka Ariów trwała setki lat. Po drodze tworzyli oni różnego rodzaju struktury społeczno-polityczne sytuujące się w różnych części Wielkiego Stepu i terenów do niego przylegających, rozciągających się na przestrzeni tysięcy kilometrów od Karpat po Ałtaj, od syberyjskiej tajgi po Kaukaz, Pamir i Tybet. Pozostałości ich kultury od dłuższego czasu odkrywają archeolodzy, lecz dopiero od niedawna uzmysłowili oni sobie, iż nawiązują one bardzo wyraźnie do późnoneolitycznej kultury amfor kulistych, rozwijającej się przede wszystkim w dorzeczu Wisły i Odry. Scytowie i Sarmaci, uważani za ludy irańskie (zbieżność nazw Iran – Airan nie jest przypadkowa) byli częścią ludu Ariów, która pozostała na Wielkim Stepie. Nasze związki z Sarmatami, w które wierzyła szlachta Rzeczypospolitej, znajdują obecnie potwierdzenie w faktach. Tym bardziej iż wśród ludów sarmackich zamieszkujących Wielki Step wymieniani byli przez starożytnych kronikarzy m.in. Serbowie i Chorwaci, którzy nieco później, ale jeszcze przed pojawieniem się na Bałkanach (i nad Łabą) zamieszkiwali prawdopodobnie południe dzisiejszej Polski".

 

Mariusz Kowalski w swoim artykule wskazał, że „najnowsze odkrycia podważają również poglądy wielu uczonych z końca XIX i początków XX wieku, głoszących, iż najbliższymi krewnymi Ariów były ludy germańskie. Genetyka i językoznawstwo są w tej kwestii jednomyślne: Germanowie powstali jedynie w wyniku oddziaływania pra-Ariów na mieszkańców północnej Europy, podczas gdy zamieszkujący środkowo-wschodnią Europę ludy słowiańskie (Polacy, Ukraińcy, Białorusini) są tych pra-Ariów bezpośrednimi potomkami. Zupełnie nic wspólnego z Ariami nie mają natomiast pozostali Europejczycy (Francuzi, Włosi, Hiszpanie), w przeważającej części wywodzący się od spokrewnionych ze sobą ludów celtyckich i italskich oraz zasymilowanych przez nie ludów zachodniej Europy (m.in. Iberów). Rosjanie natomiast wykazują znaczną domieszkę ludów fińskich i turańskich".

 

Jan Bodakowski