W 1917 opanowany przez masonów rosyjski rząd i parlament obalił cara. W czasie tak zwanej rewolucji lutowej komuniści nie odgrywali znaczącej roli. Z czasem Lenin zyskał sympatię rosyjskich masonów, lecz gdy nadarzyła się okazja, odebrał im władzę.

 

Podczas I wojny światowej wrogiem Niemiec była sojusznicza wobec Anglii i Francji Rosja. Najpierw carska, a potem republikańska. By Rosja wycofała się z wojny Niemcy, wsparli finansowo pacyfistyczną propagandę komunistów. Niemiecka kasa pozwoliła Leninowi na zdominowanie debaty publicznej w Rosji – tylko komuniści mieli kasę na masową propagandę.
 

Bolszewików wsparły też Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Trocki ekspresowo otrzymał obywatelstwo USA i kasę od amerykańskiej finansjery. Większość bolszewików stanowili Żydzi, była to jedna z przyczyn, dla których żydowska finansjera z USA wsparła rewolucję komunistyczną.

 

Po przejęciu władzy Lenin zawarł pokój z Niemcami. Niemcy osiągnęli sukces. Ale straty terytorialne Rosji spowodowały wybuch czteroletniej wojny domowej. Antykomunistycznych Rosjan symbolicznie wsparła Anglia, Francja i Japonia. USA wspierała i białych, i czerwonych.

 

Komuniści wystąpili przeciw fundamentom cywilizacji łacińskiej, zlikwidowali własność prywatną – zapewniającą ludziom niezależność od władzy, skonfiskowali majątki, eksterminowali antykomunistyczne klasy społeczne. Terror rewolucyjny polegał na likwidacji całej niekomunistycznej Rosji – szlachty, burżuazji, chłopów, duchownych i żołnierzy. Bolszewicy skutecznie zlikwidowali wszystko, co decydowało o tożsamości narodowej Rosjan.
 

W 1919 i 1920 sowieci planowali wyeksportować przez Polskę rewolucji do Niemiec. Klęska w wojnie z Polską była dla nich zaskakująca. Ekspansja, zważywszy na pasożytniczy charakter komunizmu była sowietów niezbędna.

 

Całkowite bankructwo sowietów wymusiło na Leninie liberalizacje stosunków gospodarczych w postaci NEP. Nowa polityka ekonomiczna zapewniła Rosji odrodzenie gospodarcze. Do sowieckiej Rosji trafił kapitał zagraniczny. Sowieci rozpoczęli współpracę gospodarczą z zachodnimi kapitalistami. Za cenę liberalizacji gospodarki sowieci utrzymali władzę i kontynuowali eksterminacje swoich przeciwników. Zachód finansował przetrwanie i rozwój komunizmu.
 

Władze komunistyczne świadome głupoty zachodnich elit prowadziły politykę dezinformacji zachodu. W ramach akcji Trust rosyjscy antykomuniści na zachodzie byli przez sowietów infiltrowani i zabijani. Trust był fałszywą organizacją opozycyjną założoną przez sowietów. Agentura sowiecka na zachodzie kreowała się na antykomunistów. Trust służył sowietom do wmawiania, że komuniści liberalizują się i nabywa narodowego charakteru. Trust był wzorem dla innych licznych akcji dezinformacyjnych sowietów.

 

Na zachodzie pro sowiecka propaganda wbrew faktom twierdziła, że sowieci nie mieli w planach ekspansji. W rzeczywistości sowieci planowali wywołać II wojnę światową, tak by wykrwawić zachód i osłabionych kapitalistów zaatakować.
 

Po okresie NEP sowieci powrócili do gospodarki komunistycznej. Rolnictwo zostało skolektywizowane. Komuniści sztucznie wywołali głód na Ukrainie i w Rosji, by wymordować rolników. Przeciw rolnikom wysłano też armie, w tym artylerie i oddziały wyposażone w gazy bojowe. Rolników uczyniono niewolnikami przywiązanymi do ziemi i karano ich śmiercią za drobne przewinienia. Dzięki takim działaniom sowietom udało się wymordować 20.000.000 ukraińskich i rosyjskich włościan.

 

Stworzone przez sowietów obozy koncentracyjne pozwoliły komunistom izolować miliony Rosjan i uczynić z nich niewolniczą siłę roboczą. W przededniu II wojny światowej sowieci rozpoczęli deportacje mniejszości narodowych.
 

Sowieci, wiedząc, że komunizm jest dla Amerykanów nieatrakcyjny, wsparli rozwój amerykańskiej liberalnej lewicy. Wielu spośród sowieckich szpiegów zostawało nimi w ramach solidarności rasowej z bolszewikami. Sowiecka siatka szpiegowska w USA służyła do kształtowania opinii publicznej w USA i do kradzieży technologii. Rozwój przemysłu zbrojeniowego w USA był zasługą kooperujących z sowietami amerykańskich korporacji.

 

Sowieci, przygotowując się do II wojny światowej, wsparli nazistów w przejęciu władzy i militaryzacji Niemiec. Równocześnie sowieci wspierali rozwój ruchów antyfaszystowskich na zachodzie.

 

Sukcesy militarne Niemców podczas II wojny światowej zaskoczyły sowietów. Naziści, by wyprzedzić przygotowywany przez sowietów atak na Niemcy, zastosowali uderzenie wyprzedzające. Było to zwycięstwo szybko zmarnowany przez zaślepionych nazizmem Niemców. Niemcy nie wykorzystali nienawiści ludów zniewolonych przez sowietów do walki z bolszewikami.
 

Sowietów wsparł podczas II wojny światowej zachód. Większość sowieckiej broni pochodziła z USA. Zachód ukrywał prawdę o sowieckich zbrodniach. USA oddały środkową i wschodnią Europę w niewolę sowietom. Okupowane przez sowietów ziemie były systematycznie niszczone.
 

Sowieckie plany wywołania III wojny światowej zablokowało zdobycie przez Amerykanów broni atomowej. Przewaga militarna, demograficzna, i ekonomiczna USA zniechęciły sowietów do wywołania III wojny światowej. Sowieci skupili się na wywoływaniu wojen lokalnych i krok po kroku zdobywali kolejne kraje.
 

Jan Bodakowski