– To wprost niepojęte. Za setki tysięcy złotych bielski samorząd buduje kolejne twory „pomnikopodobne” kreskówek i nie widzi niestosowności swoich działań. Bielscy artyści zorganizowali w ubiegłym roku specjalny koncert wigilijny w Bielskiej Piwnicy Artystycznej im. M. Koterbskiej. Cały dochód z koncertu został przekazany dla akcji „Smoleń wiecznie żywy”. BPA im. M. Koterbskiej włączyła się w ogólnopolską zbiórkę środków na budowę pomnika Bohdana Smolenia … w Poznaniu. W efekcie, prace nad pomnikiem Bohdana Smolenia w stolicy Wielkopolski dobiegają końca, a bielscy radni we wtorek 26 maja będą głosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, w kórym przewiduje się upamiętnienie tego słynnego satyryka w jakiejś mglistej „Bielskiej Alei Sław” – mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z listy PiS.

„Uznaje się, że wniesiona w dniu 29 listopada 2019 roku petycja Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotycząca uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia nie zasługuje na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu (…) Wnosząca petycję napisała m.in: „(…) zwracam się z propozycją uhonorowania śp. Bohdana Smolenia (polski aktor, piosenkarz komediowy, artysta kabaretowy, członek słynnego w okresie PRL kabaretu „Tej” z Poznania, filantrop, założyciel „Fundacji Stworzenia Pana Smolenia”) poprzez wystawienie pomnika w/w w centrum Bielska-Białej (plac Chrobrego względnie plac Wolności).”
Komisja w drodze głosowania, na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r. uznała petycję nr RM.SWiP.152.13.2019 za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w niniejszym uzasadnieniu.
Petycja była rozpatrywana przez KSWiP na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2019 r. i 27 stycznia 2020 r. W trakcie rozpoznawania petycji Komisja zwróciła się pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej) do Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych o opinię w przedmiotowej sprawie.
13 lutego 2020 r. Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych zaopiniował petycję negatywnie w zakresie budowy pomnika i jego usytuowania, o czym poinformował KSWiP pismem z dn. 14 lutego 2020 r.
KSWiP podziela stanowisko Zespołu. Jednocześnie pragnie poinformować wnoszącą petycję, że – zgodnie z pismem, które Komisja otrzymała od Prezydenta Miasta w dn. 27.01.2020 r. (KS.414.3.2020.BG) – Wydział Kultury i Sztuki opracowuje koncepcję pod roboczym tytułem „Bielska Aleja Sław”. Koncepcja przewiduje usytuowanie w mieście alei wraz z elementami małej architektury, a także ogłoszenie konkursu wśród mieszkańców, aby wyłonić znanych i sławnych bielszczan, których wspólnota naszego miasta będzie chciała uhonorować w ten szczególny sposób.”
    czytamy w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, który wypracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji tej rady.

„Oczywiście jesteśmy przeciwnikami takiej lokalnej polityki upamiętnień postaci ważnych dla Polaków. Apeluję do bielskich radnych o odrzucenie projektu w sprawie śp. Bohdana Smolenia. Należy zwrócić się do radnych z Poznania i nawiazać kontakt z aurotami jego upamiętnienia z Wielkopolski. Można pozyskać projekt tamtejszego pomnika i wystawić go w Bielsku-Białej. Nie sądzę, aby był tu opór ze strony inicjatorów upamiętnienia artysty w Poznaniu. Chyba, że władze Bielska-Białej zamierzają upamiętniać jedynie kreskówki powstałe w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych”
– konkluduje liderka bielskich chadeków.
 
Piotr Galicki, www.ngopole.pl