Czytamy w nich:

 1. Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 

 1. zakrywania ust i nosa przez widzów;
 2. udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
 3. obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Inne zalecenia mówią:

Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w seansie:

 1. obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa);
 2. wyposażenie pracowników kin w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku bezpośredniej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się stosowanie przegrody mechanicznej, np. pleksiglas. Zalecane jest mycie rąk lub dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi;
 3. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;
 4. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;
 5. w przypadku obiektów posiadających jedno wejście - w miarę możliwości ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych seansów;
 6. opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
 1. udostępnienie największej możliwej liczby wyjść, aby zapewnić zachowanie dystansu między widzami;
 2.  wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA;  w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi - postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH (dostępnymi w załączniku poniżej);
 3. umieszczenie w widocznym miejscu (np. na stronach www) komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów;
 4. preferowanie sprzedaży biletów online.