„Dzięki tym rozwiązaniom nie mamy ani jednego przypadku zarażenia pracownika koronawirusem” Jak to możliwe?

0
0
0
/ źródło: pixabay.com

W ocenie zarządów spółek wdrożenie systemu regulacji wewnętrznych z pewnością miało istotny wpływ na nieodnotowanie na dzień dzisiejszy ani jednego przypadku zarażenia się pracownika koronawirusem na terenie spółek Grupy oraz na związaną z tym możliwość realizowania w pełnym zakresie działalności operacyjnej spółek w stanie epidemii – mówi portalowi Prawy.pl Jacek Pierzyński, Prezes Zarządu Śląskiego Holdingu Przemysłowego S.A.


 

 

Czy działalność, którą prowadzi Grupa Śląski Holding Przemysłowy S.A., odbywa się w warunkach zwiększonego ryzyka ze względu na stan epidemii?

 

Jacek Pierzyński: Działalność Grupy ŚHP S.A. pod każdym względem odbywa się w warunkach zwiększonej ekspozycji na ryzyka wynikające ze stanu epidemii. Pod względem organizacyjno-prawnym Grupa obejmuje kilka spółek prawa handlowego, w tym dwa duże zakłady produkcyjne, zatrudniając blisko 600 pracowników. Pod względem działalności operacyjnej sytuacja jest jeszcze trudniejsza, dwa zakłady bowiem to koksownia oraz fabryka skalnej wełny mineralnej, które działają w systemie pracy ciągłej, tj. trzyzmianowej, wykorzystując linie technologiczne i produkcyjne, przy których pracują bezpośrednio liczne zespoły pracownicze. Lokalizacyjnie sytuacja przedstawia się również podobnie, ponieważ Grupa działa w Bytomiu, tj. na terenie Górnego Śląska, który to region w pierwszym okresie epidemii notował najwyższą w kraju liczbę zachorowań. Dodatkowo zakłady funkcjonują w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni węgla kamiennego, która to branża niezwykle dotkliwie odczuła negatywne skutki epidemii, odnotowując ogromną liczbę zachorowań. Ponadto spółki Grupy prowadzą bardzo aktywną działalność handlową, zarówno krajową, jak i zagraniczną, tak więc mają bardzo duży, codzienny kontakt z licznymi przedstawicielami odbiorców i dostawców zewnętrznych. Podsumowując, ryzyko zarażenia pracowników spółek Grupy koronawirusem było naprawdę bardzo wysokie.

 

Co stanęło u podstaw opracowania i wdrażania w Grupie już od kwietnia ubiegłego roku kompleksowego systemu regulacji wewnętrznych, którego celem było przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z COVID-19 ?

 

Z pewnością istotne znaczenie miała specyfika oraz charakter Grupy i jej założycieli. Grupę SHP S.A. tworzą spółki oparte w całości o polski rodzinny kapitał oraz o polskie innowacyjne, proekologiczne technologie. Grupa wypełnia pozytywne kryteria Planu Zrównoważonego Rozwoju Pana Premiera Matusza Morawieckiego, realizując określone Planem działania naprawcze, zakładające m.in. rozwinięcie własnego potencjału krajowego, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw oraz rozwój działalności eksportowej z ponad pięćdziesięcioprocentowym udziałem tej działalności. Działalność Grupy wpisuje się także w założenia Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, realizując projekty inwestycyjne ukierunkowane na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności. Przykładowo fabryka skalnej wełny mineralnej Petralana S.A. z powodzeniem konkuruje z takimi światowymi gigantami jak Rockwool czy Knauf. Grupa skutecznie realizuje również założenia Programu dla Śląska, wspierając transformację śląskiej gospodarki, czyste środowisko i utrzymanie zatrudnienia w obszarach dotkniętych strukturalnym bezrobociem, m.in. tworząc blisko 600 miejsc pracy w bytomskiej dzielnicy Bobrek oraz opracowując obecnie program tworzenia w Grupie alternatywnych miejsc pracy dla osób zatrudnionych w sektorze górniczym.

 

Naturalnym więc jest, że w Grupie najwyższą wartością jest lokalny kapitał ludzki. W efekcie z inicjatywy założycieli Grupy, a zarazem Członków Rady Nadzorczej ŚHP S.A. Panów Wojciecha Greczkowicza i Tomasza  Greczkowicza, w Grupie opracowany i wdrożony został kompleksowy system regulacji wewnętrznych mających przeciwdziałać zagrożeniom dla pracowników wynikającym ze stanu epidemii oraz zapewnić zachowanie ciągłości działania spółek oraz tworzonych przez nie miejsc pracy.

 

Jakie są efekty przyjętych rozwiązań?

 

W ocenie zarządów spółek wdrożenie systemu regulacji wewnętrznych z pewnością miało istotny wpływ na nieodnotowanie na dzień dzisiejszy ani jednego przypadku zarażenia się pracownika koronawirusem na terenie spółek Grupy oraz na związaną z tym możliwość realizowania w pełnym zakresie działalności operacyjnej spółek w stanie epidemii. Oczywiście bardzo dużym wsparciem dla wdrożenia i funkcjonowania systemu regulacji wewnętrznych były akty prawne opracowane i wdrażane przez polski rząd i jego instytucje.

 

System regulacji, który Państwo opracowali, został doceniony przez środowiska akademickie. Pojawiły się nawet publikacje naukowe, które poświęcono temu zagadnieniu.

 

Obsługę prawną Grupy prowadzi Kancelaria prof. Mirosława Pawełczyka , znakomitego prawnika i uznanego naukowca o ogromnym dorobku w postaci chociażby ponad dwustu publikacji naukowych. Na Uniwersytecie Śląskim, na którym wykłada Pan Profesor, z inicjatywy Pani Marleny Jankowskiej, kolejnego znakomitego praktyka i teoretyka, adwokata, a zarazem doktora habilitowanego i Dyrektora Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy przy Uniwersytecie Śląskim, powstał projekt przygotowania publikacji o wpływie epidemii na branżę mody i design, czyli także sferę produkcyjną. Tak powstała trzytomowa publikacja „Moda i Design w Świecie Covid-19. Koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej”. W przygotowaniu i opracowaniu tej publikacji wzięło udział niesamowite wręcz grono renomowanych kancelarii prawnych, znakomitych praktyków: radców prawnych i adwokatów oraz uznanych autorytetów ze świata nauki. My zostaliśmy zaproszeni do tak zacnego grona z opracowaniem  „Regulacje wewnętrzne w obszarze zachowania ciągłości działania zakładu produkcyjnego w okresie stanu pandemii” opartym w pełni na systemie regulacji wewnętrznych wdrożonym w Grupie ŚHP.

 

Co stanowi o fenomenie opracowanego programu?

 

W mojej cenie, wartością wdrożonego systemu regulacji jest przede wszystkim jego skuteczność zweryfikowana w realnym bycie i działalności grupy zakładów działających w zaprezentowanych wcześniej warunkach szczególnego ryzyka materializacji negatywnych skutków stanu epidemii.

 

Z kolei pod względem formalno-prawnym doceniona została konstrukcja regulacji. Koronawirus zmusił ustawodawców na całym świecie, celem ochrony społeczności przed ryzkiem zagrożenia zdrowia i życia, do sięgnięcia po nadzwyczajne środki i rozwiązania ochronne nakładające na jednostkę istotne ograniczenia, między innymi w zakresie swobód przemieszczania się, prowadzenia działalności gospodarczej, gromadzenia się czy też zachowania się w miejscach publicznych. Mimo zdecydowanie i jednoznacznie ochronnego charakteru tych środków spotykały się one, przynajmniej w początkowej fazie okresu stanu epidemii, ze sprzeciwem znacznej liczby zarówno środowisk, jak i jednostek. Wielu pracodawców miało do czynienia w tym okresie z podobnymi reakcjami ze strony swoich pracowników, a nawet z zarzutami ograniczania lub naruszania podstawowych praw pracownika. Uważam, że transparentność i spójność wdrożonego systemu regulacji wewnętrznych pozwoliły jednoznacznie  przedstawić jego cel, tj. realizację obligatoryjnego obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Regulacje wpłynęły też na świadomość pracowników, uzmysławiając, że każdy zatrudniony ma prawo oczekiwać od pracodawcy podejmowania wszelkich środków ochrony pracownika przed ryzykiem dla jego życia i zdrowia, a pracownik z pewnością nie ma prawa do jakichkolwiek działań czy zaniechań generujących takie ryzyko dla innych pracowników.

 

Czy mają Państwo w planach upowszechnianie tej wiedzy na poziomie międzynarodowym, np. przy pomocy anglojęzycznych wydań?

 

Z inicjatywy Pani Mecenas Marleny Jankowskiej, przy współpracy Instytutu Polskiego w Düsseldorfie oraz Izby Adwokackiej Rio De Janeiro, powstaje anglojęzyczna wersja publikacji, która zostanie przesłana na liczące się uczelnie wyższe na całym świecie, pozwalając tym samym przekazać zgromadzoną wiedzę i doświadczenia na poziomie międzynarodowym. Premiera tej publikacji zaplanowana jest na przełom kwietnia i maja bieżącego roku. Znajdzie się w niej oczywiście anglojęzyczna wersja materiału opracowanego w oparciu o system regulacji wewnętrznych Grupy ŚHP, zatytułowana: „Internalregulations in the area of maintaining the continuity of the production plant during the COVID-19 pandemic”.

 

Czy podmioty gospodarcze zainteresowane wdrożeniem Państwa systemu regulacji będą miały taką możliwość?

 

Oczywiście. Jeśli którykolwiek polski podmiot gospodarczy byłby zainteresowany przekazaniem mu (całkowicie nieodpłatnie) wzorów dokumentacji Systemu Regulacji, także w wersji edytowalnej, wystarczy, że zwróci się drogą poczty elektronicznej do Członków Rady Nadzorczej Śląskiego Holdingu Przemysłowego S.A. Panów Wojciecha Greczkowicza i Tomasza   Greczkowicza na adres poczty Prezesa ŚHP S.A.: jacek.pierzynski@shpsa.eu.

 

Rozmawiał: Jakub Zgierski

Źródło: redakcja

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną