Z kraju

Jak masoni wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej

Jednym z najważniejszych punktów programu polskiej masonerii po 1989 r. było wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej. W. Markiewicz, mason obrządku szkockiego stwierdził w 1993 r. w swym referacie programowym (tzw. desce lożowej):

„Czyżby nasz kraj potrzebował jakiejś moralnej Gwiazdy Płomienistej? Zapewne tej gwiazdy, która jeszcze przed końcem wieku będzie reprezentować Polskę na sztandarze Unii Europejskiej. Wolnomularstwo polskie przez swój humanizm, poszukiwanie prawdy i uczciwą pracę winno być jednym z ważnych ośrodków stabilizacji i postępu w tym kierunku. (…) Misterne przeobrażenia materii i orbity ciał niebieskich w Kosmosie wokół pierwotnego punktu eksplozji są w bezpośredniej analogii do Gwiazdy Płomienistej jako promieniującego środka naszej braterskiej unii. Naszą siłą grawitacji jest przyciąganie serc i umysłów do tej unii”.

Adam Witold Wysocki redaktor Naczelny „Wolnomularza Polskiego” wydał w 1996 roku swego rodzaju odezwę do „braci masonów” zatytułowaną „Masoni i polityka”. W odezwie tej pisze: „Władze wolnomularskie wymagają, by bracia nie zaspakajali obywatelskiego sumienia przez samo tylko oddanie głosu. W okresie przedwyborczym wytężyć oni muszą siły dla oświecenia w duchu swych ideałów środowisk, w których żyją i pracują: nie wolno uchylać się od pracy agitacyjnej i technicznej, przeciwnie, choćby brat był człowiekiem bezpartyjnym, z własnej inicjatywy w okresie przedwyborczym do tej pracy winien stanąć tam, gdzie mu sumienie nakaże. Władze wolnomularskie zdają sobie sprawę z tego, że poszczególni bracia stają do pracy w różnych obozach politycznych. Fakt ten – mimo rywalizacji i walki stronnictw – winien być przedmiotem nie troski naszej, lecz radości”.

Jakie ideały masońskie „bracia” mają upowszechniać w partiach politycznych, do których należą? Jakie elementy programu masońskiego wprowadzać do ich programów? A. W. Wysocki podkreśla, że chodzi tu przede wszystkim o masoński program zjednoczenia Europy: „potwierdza się konieczność tworzenia Europy kulturalnej, społecznej i politycznej, w atmosferze wzajemnego szacunku dla tożsamości jej członków. Idea europejska jest przecież osią tradycji wolnomularskiej!”.

Co głosiła ta tradycja? Pisze o tym A. Nowicki Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski (masonerii tzw. obrządku francuskiego) w książce „Filozofia masonerii”. Nowicki zarysowuje tam masońską koncepcję „świata niedokończonego”, świata, który jest co prawda jakoś zapoczątkowany przez Boga, ale posiada wiele poważnych braków, niedociągnięć. Bóg musi być zatem uzupełniany i poprawiany przez człowieka (czytaj: masonów), który podejmując się tej roli zajmuje zarazem Jego miejsce.

Nowicki prezentuje w książce doktryny największych masońskich ideologów. I tak np. dowiadujemy się z niej, że już Helvetius, członek paryskiej loży pisał w XVIII w. o…szkodliwości patriotyzmu. „Jeżeli sprzeczne interesy narodów – twierdził – utrzymują je w stanie wojny to wina patriotyzmu. Aby była miłość do ludzkości narody musiałyby za pomocą praw i wzajemnych układów zjednoczyć się niby rodziny wchodzące w skład państwa; interes poszczególnych narodów musiałby być podporządkowany dobru bardziej ogólnemu i miłość ojczyzny wygasając w sercach musiałaby rozpalić w nich miłość całej ludzkości”.

Na początku XIX w. inny mason – Filip Buchez głosił, że „jest jedno tylko prawdziwe społeczeństwo, którym jest ludzkość. Ma się ona zjednoczyć w jedno państwo eliminując nacjonalizmy i posuwać się naprzód poprzez postęp, który jest rozwojem mocy, inteligencji i dobrobytu”.

Z kolei Giordano Bovio, który poświęcił życie na zwalczanie Kościoła katolickiego mówił o zwycięstwie Religii Myśli, która „domaga się tylko tolerancji wszystkich doktryn, wszystkich kultów”. Realizacja wskazań tej religii miała doprowadzić do powstania Stanów Zjednoczonych Europy, a następnie ogólnoświatowego „Państwa Człowieka”. „Państwo Człowieka” będą budować i je zamieszkiwać jedynie prawdziwi ludzie. Nie każdy bowiem człowiek jest, według tego masona, człowiekiem. Ludźmi są wyłącznie istoty wolne, myślące w sposób nieskrępowany. Pozostali są na „przedludzkim stopniu ewolucji”. Tych przedludzi należy przekształcić w ludzi lub, zapewne, wyeliminować „z gry”. Jedynymi, według Bovia, normami „Państwa Człowieka” będą prawa człowieka.

Jak należy przekształcać „przedludzi” w „prawdziwych ludzi”? Ano za pomocą „wychowania”. Nowicki podaje tu, między innymi, zasady wychowania Franza Henricha Ziegenhagena niemieckiego masona początku XIX w.

Po pierwsze więc należy usunąć z kultury wszelkie nazwy i symbole, które dzielą ludzi na Żydów, chrześcijan, pogan, mahometan itd.

Po drugie należy odrzucić metafizykę, a w szczególności „wymysły kapłanów i mnichów na temat istoty Boga, jego atrybutów, na temat Trójcy Świętej, (…) złych i dobrych duchów, (…) Opatrzności”.

Po trzecie doprowadzić do tego, by ludzie nie uczestniczyli w „ceremoniach religijnych, procesjach, modłach, postach”.

Po czwarte, „należy odrzucić charakterystyczną dla religii nietolerancję”, a więc w istocie odrzucić kierowanie się w myśleniu i postępowaniu pojęciami dobra i zła, prawdy i fałszu.

Po piąte, należy odrzucić „wymysły” dotyczące wiecznych kar, czyli piekła.

Po szóste, usunąć ze szkół i nauczania domowego wszystko to, co jest związane z religią.

Po siódme, wyeliminować wszelkie próby godzenia rozumu i religii i wylansować tezę, że człowiek rozumny nie może być religijny.

Po ósme, doprowadzić do tego, by słowa religia używano tylko dla określenia „splotu urojeń, przesądów i zabobonów”.

Po dziewiąte, treści charakterystyczne dla religii powinny być w świadomości ludzkiej zastąpione treściami wypracowanymi przez nauki „o stosunkach społecznych”.

Po dziesiąte, ludzie powinni odrzucić wszelkie religijne dogmaty i prawdy wiary, które należy zastąpić przez „to, co prawdziwe i trafne w pismach dzisiejszych filozofów”.

Po jedenaste, doprowadzić do tego, by ludzie za najważniejsze uznawali prawa człowieka.

Po dwunaste, „powalić” religię i „towarzyszące temu potworowi furie nacjonalizmu i nienawiści narodowej”.

Po trzynaste, usunąć wszelkie wychowanie patriotyczne i na jego miejsce wprowadzić wychowanie, które będzie wpajać „miłość do Ojczyzny Światowej”.

Aby tego wszystkiego dokonać trzeba, mówi Ziegenhagen, gospodarkę narodową przekształcić w „gospodarkę światową”.

O tym programie pisze też, tyle, że bardziej ostrożnie, anonimowy mason w „Wolnomularzu Polskim”: „Godzi się przypomnieć raz jeszcze, iż w bieżącym roku obchodzimy 265-lccie masonerii polskiej, która od samego początku zaliczała się do krzewicieli idei wspólnoty duchowej o charakterze ogólnoeuropejskim. Braliśmy też pod uwagę obecne procesy integracyjne, w których uczestniczymy. Jako polscy masoni lat 90-tych opowiadamy się za Europą przepojoną atmosferą kultury społecznej i politycznej. Poprzez utworzenie loży „Europa” na Wschodzie Warszawy pragniemy mieć swój skromny udział w budowaniu Europy ludzi wolnych i wykształconych, wspólnej ojczyzny ludzi sobie równych, potrafiących wznieść się ponad przyziemne podziały, uznających się za braci ogarniętych wspólnym dążeniem do sprawiedliwości społecznej. Zgodnie z wolnomularską tradycją i wskazaniami Konstytucji Andersena, chcemy w ten sposób przyczynić się do budowy lepszego świata i lepszej przyszłości żyjących na nim ludzi. Jesteśmy zgodni co do tego, że ta Europa, do której dążymy, powinna być Europą w pełni demokratyczną. Uważamy przy tym. że w Polsce istotne jest także przybliżenie ludziom ducha europejskiego. Chodzi nie tylko o to, aby być członkiem tej nowej, zjednoczonej Europy, ale, abyśmy mieli także nasz wpływ na jej kształt i jej oblicze”.

Zobaczmy, mowa tu już nic tylko o „tożsamości” członków Europy, ale również o „wspólnej ojczyźnie ludzi sobie równych, potrafiących wznieść się ponad podziałami”. Równych w jakim sensie? I kto tu ma być równy? Czy nie chodzi o to, aby równi byli katolicy i sataniści, normalne małżeństwa i małżeństwa homoseksualne? Co to znaczy „potrafiących wznieść się ponad przyziemne podziały”? Czy nie chodzi o to, że jak ktoś mówi, że jest katolikiem to jest

zwolennikiem „przyziemnego podziału”? Czy nie chodzi o to, że taki „przyziemny podział” jest powodowany przez głoszenie, że jest prawda i dobro? „Przybliżenie ludziom ducha europejskiego”. O jakie przybliżenie i czego tu chodzi? Czy przypadkiem nie o to, co realizuje „Gazeta Wyborcza”?

Adam Witold Wysocki stwierdza w rozmowie, która odbyła się w redakcji krakowskiego „Czasu”: „Jeżeli chodzi o realne wpływy wolnomularstwa to faktem jest. że Liga Narodów została założona przez ludzi w większości należących do masonerii. Masoni uczestniczyli także przy pracach związanych z powstaniem ONZ”. Uczestniczący w tej rozmowie redaktor Anatol Arciuch dopowiada: „Jednak Liga Narodów. ONZ i Wspólnota Europejska to przykłady, jak niewielka grupa ludzi może oddziaływać na losy świata. Przypomnę także, że w Jałcie tylko Stalin nie był masonem”.10

Redaktor Witold Gadowski prowadzący tę rozmowę stwierdza w pewnym momencie: „Unia Europejska jest bez wątpienia pomysłem masonerii”. A. W. Wysocki udziela tu typowo masońskiego wyjaśnienia: „Trudno stwierdzić, czy rzeczywiście była to inspiracja masońska, można natomiast powiedzieć, że idea Stanów Zjednoczonych Europy czy też Wspólnoty Europejskiej jest zbieżna z celami masonerii zawartymi w konstytucji Andersona. W Strasburgu, który jest jedną ze stolic Zjednoczonej Europy, mieści się również siedziba Europejskiej Konferencji Masońskiej, która służy do likwidowania podziałów między samymi masonami”.

W „Wolnomularzu Polskim” nr 3 Adam Witold Wysocki przeprowadza rozmowę z Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Francji Gilbertem Abergel. Rozmowa ta to swego rodzaju dopytywanie się o wskazówki i instrukcje. Tytuł jej jest znamienny: „Od Europy chorej – do Europy marzeń”. Wielki Mistrz Gilbert Abergel rozpoczyna swoją wypowiedź w sposób następujący: „Prawda, że to wolnomularze stworzyli dewizę „Wolność. Równość, Braterstwo”. Za sprawą ludzi doszło jednak do obniżenia wszystkich tych wartości. W imię wolności i w imię braterstwa powstały ideologie, które doprowadziły do zniewolenia ludzi. Niektóre z tych ideologii upadły. Te, które istnieją nadal, też przecież nie są idealne. Musimy więc rozpocząć walkę na nowo. Rozdział w postaci marksizmu został zamknięty. Trzeba tedy ponownie sięgnąć po ideały wieku Oświecenia. Był to wiek, w którym uznawano człowieka i jego sprawy za najważniejsze. To, co przedstawia się obecnie jako wartości fundamentalne, nie bardzo odpowiada ideałom masońskim”.

Zauważmy, tak przy okazji, że Wielki Mistrz prezentuje typowo komunistyczny punkt widzenia (zresztą przyznaje, że komunizm posiadał masońskie korzenie): „Ideały są dobre, ale ludzie są źli, bo do nich nie dorośli”.

W. Wysocki stwierdza na to: „Wróćmy jednak do Europy, nie tylko w nawiązaniu do nazwy loży, w której otwarciu Pan uczestniczył na symbolicznym „Wschodzie Warszawy”. Przez ładnych parę wieków idea wspólnoty europejskiej, rozumianej w sensie wspólnoty duchowej, kulturowej, cywilizacyjnej, przychodziła do Polski, między innymi – a w niektórych okresach głównie – z Francji. Niemałą rolę w krzewieniu tej idei odgrywali wolnomularze”.

Wielki Mistrz stwierdza: „Masoni zawsze byli Europejczykami. Opowiadali się za Europą, ponieważ byli uniwersalistami. Zawsze marzyli o Europie. Przy czym nie chodziło im i nie chodzi o Europę w rozumieniu wspólnoty monetarnej, ale o Europę humanistyczną, kontynent dobrej współpracy między ludźmi. Wracając jednak do tego, o czym Pan wspomniał, o pomocy Francji i Wielkiego Wschodu Francji. Otóż określenia Wielki Wschód Francji nie należy rozumieć w sensie geograficznym. Słowo Francja uosabia w tym przypadku symbolicznie te treści, które są związane okresem francuskiej rewolucji czy też epoką Oświecenia, która, tak się historycznie złożyło, zrodziła się właśnie we Francji. Ponieważ jesteśmy zwolennikami uniwersalizmu, pragniemy upowszechnienia tych treści dla wszystkich. (…) Europa do jakiej zmierzamy, jest ciągle jeszcze w sferze marzeń.(…) w dalszym ciągu mamy w Europie do czynienia z ksenofobią nie tylko w wymiarze lokalnym”.

W. Wysocki zadaje w tym momencie najważniejsze chyba, w całej rozmowie, pytanie: „Jakie stąd wnioski, np. dla polskich masonów?” Gilbert Abergel określa je w sposób następujący: „Nasi bracia z polskich lóż mają dziś tę samą misję krzewienia idei Wolności, Równości i Braterstwa, co i my. Wartości, o których mowa nie wolno utożsamiać jedynie z Europą Zachodnią. Nikt nie ma na nie prawa wyłączności, gdyż są niezależne od takich czy innych granic. Im więcej ludzi uzna je za własne, tym większe będą szansę, aby zwyciężyły ponad podziałami, fobiami czy istniejącą negacją.(…) Dlatego wszyscy wolnomularze, obojętnie czy żyją we Francji, czy w Polsce, muszą współdziałać, aby zbudować to. co my nazywamy Świątynią Ludzkości. Jest to wspólnym obowiązkiem Braci Polskich, podobnie jak i naszym, ponieważ jeżeli będziemy to robić sami, nie dojdziemy nigdzie”.

Zobaczmy. Rozmawiający ze sobą masoni operują hasłami, słowami kluczami, za którymi kryją się całe doktryny. Te słowa klucze to nie tylko wolność, równość i braterstwo, ale także, a w istocie przede wszystkim „Oświecenie” i „francuska rewolucja”. Wciąż też wraca hasło „uniwersalizm”. Spróbujmy sobie do końca uświadomić, co proponuje nam Oświecenie i Rewolucja Francuska. Można by przecież na ten temat napisać całe tomy, tomy o indoktrynacji, nowym pogaństwie. deizmie, totalitaryzmie, gilotynach, eksterminacji inaczej myślących (choćby pogrom, wręcz ludobójstwo w Wandei). walce z Kościołem, w ramach której fizycznie eliminowano wszystkich tych, którzy byli dla niego ważni, głównie kapłanów. Jeśli pomyśleć, choć chwilę nad ideologią Oświecenia i Rewolucji Francuskiej to trzeba dojść do jednego wniosku, że ta ideologia jest identyczna z tym, co proponuje szatan. Humanizm Oświecenia, Rewolucji Francuskiej, masonerii to doktryna, która głosi – to człowiek jest Bogiem. Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Gilbert Abergel nakazuje polskim masonom budować Świątynię Ludzkości i to ma być właśnie Unia Europejska. Świątynia Ludzkości to konstrukcja religijno-społeczno-polityczna, która zasadza się na „dogmatach” satanizmu.

Wielki Mistrz przyznaje, że celem masonów jest upowszechnianie zasad „uniwersalizmu” i budowanie według nich nowej Europy. Termin uniwersalizm pasuje tu do doktryny, którą ma sygnalizować jak termin wolność do stalinizmu. Tu nie chodzi o uniwersalizm, ale o jedną, i tylko jedną, bardzo partykularną doktrynę, a mianowicie doktrynę, o której Różokrzyżowcy mówią, że jej twórcami są Duchy Lucyferów.16

Wielki Mistrz mówi tu o podziałach, fobiach, ksenofobii, negacji mając wyraźnie na myśli, wskazuje na to cały kontekst jego wypowiedzi na ten temat, chrześcijaństwo ze szczególnym, wyraźnym, uwzględnieniem katolicyzmu.

Na austriackim Kongresie Uniwersalnej Ligi Masońskiej, który odbył się w 1995 r. jej Światowy Wiceprezydent Wolfgang Łukasiewicz zwrócił się do wszystkich wolnomularzy o poparcie dla idei utworzenia Karty Europejskiej Tożsamości. Jak pisze A.W. Wysocki w „Wolnomularzu Polskim”: „Pomysł opracowania takiej karty zgłosił (…) na forum Parlamentu Europejskiego prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel”.

Projekt tego dokumentu został opublikowany w nr 8 „Wolnomularza Polskiego”. Z tekstu tego dowiadujemy się, między innymi: „Europejskie procesy cywilizacyjne. zapoczątkowane przez naszych przodków doprowadziły nas do tego stopnia rozwoju, ze wszyscy jesteśmy od siebie uzależnieni, i wszystko poczyna się zrastać w jedną całość”.

W jego artykule 2 noszącym tytuł „Europa wspólnotą wartości” czytamy: „Ład ten opierać się musi na tolerancji, humanizmie i braterstwie? O jaki ład tu chodzi? W dalszej części tego artykułu stwierdza się: „Nawiązując do historycznych korzeni świata antycznego. oraz chrześcijaństwa, epoki renesansu i humanistycznych treści Oświecenia, nastąpił dalszy rozwój w kierunku ładu demokratycznego, opartego na powszechnym stosowaniu reguł podstawowych praw człowieka i systemie państwa. (…) Tym sposobem nasz kontynent stał się matką rewolucyjnych przeobrażeń w nowoczesnym świecie. (…) Różnorodność procesów rozwojowych w Europie oraz konieczność kształtowania wspólnej przyszłości spowodowała budowę wzajemnych stosunków międzypaństwowych na zasadach federalnych.(…) Tożsamość europejska warunkuje wolną wymianę osobową oraz wymianę idei i znajduje wyraz we wspólnej ochronie tych wartości”.

Dalej „Karta” mówi o wspólnej konstytucji, systemie podatkowym itp. Artykuł ostatni określa to. co masoni uważają za szczególnie niezbędne, a więc katalogi praw zasadniczych, praw człowieka, praw socjalnych, obowiązujących zasad tolerancji, obywatelskich praw członków itd., uchwalenie konstytucji określającej ład federalny oraz ustanowienia wspólnego języka („Obywatelem Unii może być tylko ten, kto potrafi się porozumieć z innymi”), języka. który, jak wszystko na to wskazuje, byłby obowiązkowy.

Jaką rolę w takiej Unii Europejskiej ma spełniać sama masoneria? Wydaje się to być oczywiste. Wypowiada się na ten temat były Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Christian Pozzo di Borgo: „Rola wolnomularstwa poprzez myśli i czyny każdego z jego Członków, polega na wprowadzaniu w życie tych wartości, na nadaniu im spójności, na ich obronie, na ich rozwijaniu poprzez dostarczanie im elementów współczesnej myśli i doświadczeń. Wielki Wschód Francji uważa w końcu, że Wolnomularstwo w każdym Państwie powinno być uznane za autorytet moralny. /…/ Uważa on. także, że musi wypowiadać się wtedy, kiedy godne współżycie społeczne lub pokój bywają zagrożone przez akcje skrajnej prawicy lub akcje integrystów religijnych”.21

I czy ktoś teraz powie, że masoneria nie jest antykościołem? Przecież przypisuje ona sobie te wszystkie funkcje, jakie powinien mieć Kościół i jakie posiadał w niektórych wiekach. Tylko, że masoneria buduje taki „pokój”, który może być zagrożony przez „akcje skrajnej prawicy” (czytaj: prawicy, która naprawdę jest prawicą) i „akcje integrystów religijnych” (czytaj: papieża czy katolików wiernych Chrystusowi).

Czy Unia Europejska jest ostatecznym celem politycznym masonerii? Z artykułu 5 „Karty Europejskiej Tożsamości” dowiadujemy się, że „w dobrze rozumianym interesie Unii Europejskiej” leży otwarcie na te państwa, które „opowiadają się za europejską wspólnotą”. Ma to być „droga” do „pokojowego rozwoju naszego świata”.

Sformułowania powyższe są dosyć mgliste, co nie oznacza, że nieczytelne. Wyraźnie bowiem jest tu zarysowana perspektywa powstania jakiegoś jeszcze większego, w równym stopniu integralnego, tworu państwowego czy ponadpaństwowego (federacyjnego). Pisze o tym, zresztą, w miarę szczegółowo, w piątym „Wolnomularzu Polskim” prof. Zbigniew Gertych. Stwierdza on, że problemy występujące w skali światowej może rozwiązać tylko „ruch propagujący utworzenie nowych ogólnoświatowych struktur demokratycznych rządzenia społecznościami świata”. Ruch taki. pisze prof. Z. Gertych. już istnieje. Powstał w 1958 r. i skupia obecnie 270 organizacji z 70 krajów z kilkuset milionami członków.

„W latach sześćdziesiątych – stwierdza prof. Z. Gertych – idea światowego Rządu, Parlamentu i Konstytucji otrzymała poparcie od noblistów, byłych prezydentów, premierów, ministrów, światowej sławy naukowców, finansistów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. (…) Wśród nich znajduje się 10 osobistości z Polski. Przypadł mi zaszczyt być także członkiem Tymczasowego Parlamentu Świata. W 1968 roku Konwent Światowej Konstytucji obradujący w Szwajcarii i w Niemczech podjął prace nad Konstytucją Świata. W 1977 roku opracowany projekt Konstytucji dla Federacji Świata podpisało kilkuset uczestników. Od tego czasu miały miejsce międzynarodowe, spotkania, które przemieniły się w Tymczasowy Parlament Świata”.

Jak wynika z informacji podanych przez prof. Z. Gertycha w 1978 roku powstało stowarzyszenie Federacja Świata. Stowarzyszenie to przygotowuje utworzenia światowego rządu. Federacja Świata ma, według jego planów, posiadać 5 stolic. Władzą ustawodawczą ma być Parlament Świata, który ma składać się z trzech ciał (House of People – Izba Gmin; House of Nation – Izba Narodów; House of Counsellers – Izba Doradców) i stanowić nadrzędną władzę nad Rządem Świata. Władza wykonawcza ma się składać z 5 członków Prezydium i gabinetu złożonego z 30 członków mianowanych przez Parlament Świata. Strukturę administracyjną ma tworzyć 30 ministerstw, urząd prokuratora i światowa policja.

Unia Europejska w sposób wyraźny realizuje polityczne plany masonerii i program zgodny już nie tylko z jej ideologią, ale również z jej założeniami religijnymi. Nie bez powodu Kościół określił w swoim czasie masonerię jako „sektę będącą pomocnikiem szatana na ziemi”.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

32 komentarze

32 Komentarzy

 1. klioes vel pislamista

  14 czerwca 2018 at 16:14

  Na zablokowanie portów przez Włochy

  Eurolewicy może być Golgota,
  Krzyż dla marksistów, kołek w Spinellego
  Serduszko wbity! Bo czarnego złota
  Napływ ustaje! Oś winna, OŚ ZŁEGO!!!
  Jakaś część Unii jest wciąż arogancka,
  Bo prawicowa, antyimigrancka.

  Ubogacanie blokują rasiści.
  Nie chcą stateczków z flotylli Sorosa!
  I straszą: „Dramat naprawdę się ziści,
  Kiedy dopadnie Was islamska kosa!”
  Ciemnogrodzianie, ci katolscy chłopi,
  Wierzą, że „ogień pali, woda topi”…

  O zacofańcy otwórzcie swe porty,
  Usuńcie płoty, otwórzcie granice!
  Od Erdogana niech Wysokiej Porty
  Sunie znów pochód na Unii stolice!
  My lewicowcy przymierzymy sznurek,
  Dobry na szyję?… Dopłata dla burek!!!

  • prawo

   14 czerwca 2018 at 20:14

   Te 13 punktów to wypisz-wymaluj od lat program PO a obecnie i Nowoczesnej, Razem itp.
   Jednym słowem żydów i UBowców.

 2. jacek wójcikiewicz

  14 czerwca 2018 at 16:16

  Sprawdza się to co w książce „Antykościół w natarciu”przepowiadał ksiądz kanonik Henryk Czepułkowski 25 lat temu,którego znaliśmy razem z dr.Stanisławem Krajskim.

 3. Tomek

  14 czerwca 2018 at 16:19

  Czy jest w Polsce jakaś rzecz po 1989 roku, której nie zrobiła masoneria?:)

  • NIENAWIDZICIE IZRAELA BO IZRAEL TO SIŁA PODCZAS GDY POLSKA TO BIEGUNKA I KIŁA

   14 czerwca 2018 at 19:01

   Oczywiście – wszystkie te rzeczy które zrobili Żydzi.

   • Żydzi zorganizowali system do RABOWANIA USA

    14 czerwca 2018 at 23:51

    Fuck Israel:

    https://www.youtube.com/watch?v=p153TH6P7sY&t=223s
    Ponad 60% obywateli amerykańskich w USA nie stać na zapłacenie elementarnych ubezpieczeń zdrowotnych.
    Te 60% obywateli amerykańskich w USA też nie stać na opłacanie wizyty do lekarza, które są 10-krotnie zawyżone, wiec leczenie w USA to LUXSUS tylko dla nowobogackich złodzeji.
    Zatem 60% populacji amerykańskiej UMIERA powolną śmiercią gdyż ich nie stać jest na jakie kolwiek leczenie.

    Tymczasem KAŻDY obywatel Izraela NIE płaci ani grosza na ubezpieczenia lekarskie czy dentystyczne w Izraela, a każdy żyd ma z AUTOMATU 100% leczenia za DARMO od państawa Izrael, gdzie 60% obywateli „pracuje” dla sektora militarnego, który przecież nic NIE zarabia i jedynie traci gdyż cały czas wojuje z ze wszystkimi Arabami jednocześnie usiłując też DRENOWAĆ finansowo Polską tak jak to robią żydy z tym też wojującym USA też w interesie tych ruskich żydów co mieszkają w Izraelu.

    Tymczasem żydowska mafia „przegłosowała” w USA takie specjalne uprzywilijowane SPECJALNE „prawa” ale TYLKO dla żydów amerykańskich, że każdy obywatel amerykański żydowskiego pochodzenia „ma prawo” odliczyć 25% rozliczanych rocznych podatków dla urzędu finansowego IRS i tą sumę podatku bez jakich kolwiek rystrykcy przekazać do budżetu wojującego państwa Izrael, w którym 50% to żydzi, którzy wyjechali z ZSRR i Rosji do Izraela.
    W ten to sposób instytucja państwa Izrael otrzymuje PREZEN od USA KAŻDEGO roku w wysokości ok. $35 MILARDÓW rocznie !
    Żydostwo zamieszkałe w III RP usiłuje w identyczny sposób też stworzyć specjalne uprzywilijowane „prawa” aby OPODAKOWAĆ państwo Polskie na rzecz Izraela, czyli identycznie j tak jak żydy amerykańskie DRENUJĄ finansowo to zbankrutowane USA właśnie przez rządzącą mafie żydowską w USA która stała się UPRZYWILIJOWANĄ KASTĄ bogaczy.

    • NIENAWIDZICIE IZRAELA BO IZRAEL TO SIŁA PODCZAS GDY POLSKA TO BIEGUNKA I KIŁA

     15 czerwca 2018 at 02:27

     • klioes vel pislamista

      15 czerwca 2018 at 11:33

      Ojoj! Aj-waj!
      Aż tak prawda zabolała…

      A więc jeszcze dodam do poprzednika, że Izrael uzyskuje pomoc od rządu USA ok 4mld.USD rocznie i – uwaga! – pożycza część tych pieniędzy rządowi USA na procent… SUPERszlamowanie!

     • Tomek

      15 czerwca 2018 at 21:37

      @klioes vel pislamista

      To co napisał koleś o nicku „Żydzi zorganizowali system do RABOWANIA USA” to oczywiście bełkot totalny. Swoją drogą, trzeba mieć naprawdę p….ne w głowie, żeby wierzyć w takie rzeczy, że rząd specjalnie jakąś narodowość (tu, wiadomo, żydowską) zwolnił z płacenia podatków czy przyznał specjalne ulgi właśnie jej.

      Co do tego natomiast, co Ty napisałeś, to Izrael dostaje od USA pomoc wojskową i te pieniądze ma obowiązek inwestować w amerykańskie firmy (a nie pożyczać na procent). Czyli, z perspektywy USA, jest to forma dotowania własnego przemysłu). Co zaś do pożyczania pieniędzy na procent, to Izrael nawet nie jest w pierwszej 40-tce krajów, które kasę USA pożyczają. A Polska jest na 32 miejscu. Hmmmm… Stworzyłem chyba nową teorię spiskową – Polska finansuje izraelskie zbrojenia:)

 4. zbyszek

  14 czerwca 2018 at 18:38

  Wcisna sie w kazda dziedzine zycia i w niej moga udawac patriotow, ale szerzej juz wychodzi tak jak u Dudy, ze patrityzm widza w oddaniu nas dla wladz jakiejs UE.

  Z taka amoralna filozofia moga byc wszedzie – PZPR skladala sie z takich szpionow, musieli byc wszedzie, w kazdej grupie.

  Jednak rozszerzenie na 3 mln spowodowalo upadek organzacji, dalsze rozszerzanie wykluczylo ich calkowicie.

  Wniosek – oni funkcjonuja tylko w waskiej grupie lub w tle zdarzen – tak jak KOR powstala aby tlumic spontaniczne strajki i roboa to do dzisiaj.

  Funkcjonuja dzieki cenzurze w mediach i podszywaja sie na takich wnerwionych, niby desperatow lub poszkodowanych.

  Moim zdaniem taka wlasnie postawe nalezy automatycznie uwazac za masonska wstawke w dyskusje.

  W dyskusji w grupie (co przerabialismy w 76 ) nalezy wciagac ich w publiczna dyskusje – nie moga za duzo mowic, bo wylazi prawdziwa postac, potem ich wtraty sa lekcewazone – mozna im kazac zamknac klape – inteligenta potraktowac rowno ze szmata podlogowa….

  Teraz maja slaby punkt, ze podjeli sie wywlaszczania pod niby jakas publiczna inwestycje.

  Wielki filozof a jedno pytanie wsrod ludzi: Dlaczego wywlaszczacie?? Nas to tez czeka??

  Oni wakorzystuja, ze przecietni ludzie chcacy cos powiedziec w wiekszej grupie sa podenerwowani, (maja to w instrukcjach) i w tym momencie _Dlaczego ludzi wywlaszczacie?? Chcecie miec wiekszy zysk? Przeciez inwestycja jest z naszych podatkow, to z czego chcecie miec zysk??

  Warto uczyc sie na ich instrukcjach np jak sie maskowac.

  Pan Kaczynski zastosowal ich wlasne metody, dlatego zdobyl wladze, ale dorobil sie tez zlej opinii, gdyz oni zdazyli to zauwazyc i wykorzystuja spowrotem juz jego zniszczony wizerunek.

  Kto czym walczy….

 5. śp. Edwarda Moskal prezes Kongresu Polonii Amerykanskiej w 2002 wyraził opinię o przystąpeniu III RP do UE, która się spełniła w 100%

  14 czerwca 2018 at 22:25

  Koniecznie odszukajcie w archiwach gazetę „Nasz Dziennik” z dnia Sobota-Niedziela, 28-29 grudnia 2002r Nr. 301(1494) i tam na stronie nr 6 i 7 jest artykuł pt.
  „Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Sprawie Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” napisany i opublikowany przez prezesa KPA śp. Edwarda Moskala.

  Ten jeden z najlepszych synów Narodu Polskiego, obrońca Polaków dokładnie wypunktował w 24 punktach w 2002 roku co czeka III RP i polskich obywateli po wstąpieniu do UE.
  Przewidywania i opnie o UE byłego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej(KPA) Edwarda Moskala jego słowa były PROROCZE i niestety w 100% spełniły w którym kierunku „pójdzie” ten unijny estabłyszment w Polsce i Europie.

  Naprawdę WARTO odszukać to oświadczenie, ostrzeżenia E.Moskala napisane w 24 punktach i je PONOWNIE opublikować, gdyż one NIE tracą na ważności i DALEJ są AKTUALNE !!!

  Pierwsze zdnia tego OŚWIADCZENIA prezesa Edwarda Moskala brzmią nastepujaco:

  ” . . . Wobec dramatycznej sytuacji społeczno-ekonomicznej , w jakiej znalazła się Polska pod rzadami poprzednich i obecnych elit politycznych KPA pragnie przedłożyć swoje stanowisko w sprawie ewentualnego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
  Pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia płynące dla Polski z tego przyjęcia:
  1. Uważamy, że owe przyjęcie niesie ze sobą daleko idące ograniczenie suwerenności politycznej . . . ”

  Dalszą cześć proroczego oświadczenia z 2002r zobaczcie tutaj:
  http://www.antyk.org.pl/ojczyzna/unia/kongres.htm

  KONIECZNIE odszukajcie to oświadczenie prezesa KPA 2002 roku i wydrukujcie je w całości na tej witrynie, gdyż tam są powiedziane bardzo, bardzo ważne rzeczy dla Polaków, aby nie dali się ORABOWAĆ przez żydo-masońskich hoksztaplerów z Brukseli i Berlina oraz jakich kolwiek innych!

 6. Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Sprawie Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z 2002r.

  14 czerwca 2018 at 22:40

  Wobec dramatycznej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w jakiej znalazła się Polska pod rządami poprzednich i obecnych elit politycznych, Kongres Polonii Amerykańskiej pragnie przedłożyć swoje stanowisko w sprawie ewentualnego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia płynące dla Polski z tego przyjęcia.

  1. Uważamy, że owe przyjęcie niesie ze sobą daleko idącą utratę suwerenności politycznej. Zagrożony jest polski parlamentaryzm i władza sądownicza. Ustawy i uchwały sejmu i senatu pozbawione będą polskiego, narodowego punktu widzenia na szereg spraw natury ekonomicznej, socjalnej, politycznej i duchowej. Decyzje zapadać będą w Brukseli, Frankfurcie i Strasburgu w naszych polskich sprawach i przekazywane Polsce do realizacji. Ta realizacja egzekwowana bądzie nie przez władze polskie lecz przez elity i urzędy unijne. Po dołączeniu do Unii Polacy staną się, narodem bez własnego państwa.

  Kongres Polonii Amerykańskiej wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec tych idei, tego rodzaju procedur i wobec takowego systemu.

  2. Po wejściu Polski do Unii nastąpi utrata suwerenności ekonomicznej. Polsce wyznaczane będą limity produkcyjne i eksportowe,tak w przemyśle jak i w rolnictwie, likwidowane będą cła zaporowe, zaostrzone zostaną normy techniczno jakościowe i sanitarne. Polska pozbawiona zostanie potężnych dochodów z tranzytu Wschód-Zachód oraz Północ-Południe.

  ROLNICTWO I ZIEMIA

  3. Nastąpi likwidacja chłopskich gospodarstw rodzinnych, produkujących tradycyjnie ekologiczną żywność. Ten ważny aspekt naszej rodzimej produkcji rolnej jest całkowicie przez administrację Unii ignorowany. W to miejsce wprowadzony ma być wielki agrobiznes, t.j. wielkoobszarowe farmy typu amerykańskiego, powiązane z wielkim przemysłem rolno-spożywczym. Niesie to ze sobą antyekologiczną chemizację i genetyczną modyfikację hodowli i upraw rolnych oraz gwałtowny wzrost bezrobocia na wsi.

  Drobna i średnia własność chłopska oznacza zakorzenienie rodzin, ich stabilizację, osadzenie zarówno w środowisku społecznym, jak i w układzie gospodarczym. Oderwanie od takiej własności, jakie sugeruje polskiemu rolnictwu Unia, to zerwanie korzeni, a następnie rozproszenie. Ludzie pozbawieni ziemi i pracy będą wędrować za kawałkiem chleba. Rozpadać się będą rodziny, gminy, parafie.

  Obecnie naród polski posiada jeszcze ziemię. Ziemię tą uprawia polska wieś. Ale o tę, ziemię rozpoczęła się, mordercza walka. Pod pięknie brzmiącymi hasłami – dopłat, dobrobytu, restrukturyzacji i modernizacji kryje się atak na polskich chłopów, na ich własność i tradycje polskiej wsi. Sposób zaś na rugowanie chłopów z ziemi jest taki sam, jaki zastosowano w przemyśle, pozbawiając rzesze pracowników i całą polską gospodarkę fabryk. Unijną metodą nadchodzących rugowań chłopskich jest więc przymus ekonomiczny.

  Członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej nigdy nie poprą owych globalistycznych, antypolskich metod i idei. Mówimy NIE polskim organom państwowym zdążającym do rozbicia dotychczasowych, tradycyjnych i naturalnych struktur środowisk wiejskich, będących ostoją i matecznikiem polskości, patriotyzmu i katolicyzmu.

  Zgadzamy się z poglądem, wywodzącym się z Zachodniej Europy, że dotychczasowa polityka rolna Unii prowadzi do katastrofy. Paradoksem jest, źe przy wysokich standardach sanitarnych i ochrony środowiska Unią raz po raz wstrząsają afery związane z produkcją żywności, a więc BSE, dioksyny, pestycydy itp. To właśnie skutek uprzemysłowienia rolnictwa i likwidacji małych gospodarstw. Paradoksem również jest, że polscy rolnicy, którzy używają stosunkowo mało chemii, muszą się przystosować do standardów Unii, a nie odwrotnie. Przestarzały model zachodni w Unii nie sprawdził się. Dlatego wsród rolników, szczególnie francuskich, ale również niemieckich, narasta ruch sprzeciwu wobec unijnej polityki rolnej. Głośno mówi się na Zachodzie o konieczności zmiany obecnej wspólnej polityki rolnej i o wprowadzeniu renacjonalizacji rolnictwa. To chłopi, rolnicy powinni decydować o budowie związków i wspólnot produkcyjnych zwiększających efektywność, atrakcyjność i zbyt produkowanej żywności. To oni sami mają prawo rezygnować z produkcji rolniczej, gdy znajdą inne, bardziej atrakcyjne możliwości. Zmiana wsi musi mieć charakter ewolucyjny, rozłożony na generacje.

  Są to opinie i postulaty, pod którymi Kongres Polonii Amerykańskiej podpisuje się w całej rozciągłości.

  Przyłączamy się do zapowiedzi Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu importu żywności z Unii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że presja USA w tej kwestii jest ogromna, i że musi ona doprowadzić do określonych zmian. Zmiany te to właśnie renacjonalizacja rolnictwa. Polska popełniła błąd, otwierając granice na import żywności z UE. Straty, jakie ponosi z tego tytułu, wielokrotnie przewyższają skromną pomoc oferowaną przez UE w ramach SAPARD, PHARE i ISPA.

  Wobec tych faktów Kongres Polonii Amerykańskiej z wielkim krytycyzmem odnosi się do polskich władz i podporządkowanych im środków masowego przekazu, zachwalających wspólną polityke rolną UE. Nie rozumiemy, że czynniki te nie zdają sobie sprawy z bankructwa tej polityki. Propaganda w Polsce obiecuje rolnikom deszcz pieniędzy, a tymczasem pieniędzy nie będzie, bez względu na to, czy Polska wstąpi do Unii, czy nie wstąpi.

  Uważamy, że Niemcy w majestacie prawa unijnego mogą przejąc Ziemie Odzyskane, ponieważ polscy rolnicy nie posiadają do niej, z winy władz polskich, legalnych tytułów własności.

  Znaczne obszary rolne w innych rejonach Polski przejdą w ręce obcokrajowców – Holendrów, Francuzów, Belgów, Szwedów i innych, co oznacza, ze Polacy zepchnięci zostaną do roli najemników.

  Naród, aby trwać, musi zachować ziemię, ale także religię i narodową tożsamość. Gdy traci się ziemię, traci się wszystko. Naród bez ziemi traci swoje miejsce wśród innych narodów. Polska ma wejść do Unii oddając po drodze wartości podstawowe dla narodu: tożsamość narodową i tradycje. To jest cena nie do przyjęcia. Polacy staną się, nowoczesnymi najmitami, wędrującymi po tej, „zjednoczonej Europie” za jakąkolwiek pracą. Pozrywają wszystkie więzi społeczne łączące ich w naród i rozproszą się wsród innych narodów.

  Kongres Polonii Amerykańskiej mówi stanowczo NIE dla takich „perspektyw”.

  4. Polska traktowana będzie jako rynek surowcowy (węgiel, miedź, siarka, produkcja rolna itd.), rynek zbytu dla towarów zachodnio-europejskich oraz jako rezerwuar taniej siły roboczej. Są to cechy kraju kolonialnego. Przy czym już teraz wiadomo, że polscy robotnicy przez długie lata nie będą mieli dostępu do rynków pracy w obecnych 15-tu krajach UE, borykających się z własnym wysokim bezrobociem.

  Kongres Polonii Amerykańskiej nigdy nie zaakceptuje polityki rządu prowadzącej do ustawienia Polski w pozycji kraju wasalnego.

  5. Przewiduje się, że polityka ekonomiczna UE w stosunku do Polski doprowadzi w najbliższym czasie do wzrostu bezrobocia z obecnych 3 milionów, plus 1 milion ukrytego bezrobocia na wsi, do poziomu 7 a nawet 7,5 miliona bezrobotnych. Bezrobocie może więc osiągnąć poziom 35%. Stagnacja ekonomiczna obecnej Europy Zachodniej nie pozwala w praktyce na realizację założenia o wolnym przepływie siły roboczej, a więc na rozładowanie obecnego i przewidywanego bezrobocia w Polsce.

  Zakładany wolny przepływ kapitalu oznacza już obecnie ułatwiony transfer za granicę zysków wypracowanych w Polsce przez firmy zagraniczne, co oznacza blokowanie tworzenia nowych miejsc pracy, a więc jest czynnikiem powodującym wzrost bezrobocia.

  6. Trwa proces przekazywania banków polskich w ręce bankierów zachodnioeuropejskich. Nie ma pewności, czy Narodowy Bank Polski pozostanie w rękach państwa polskiego.

  7. Oblicza się, jak wiadomo, że Polska będzie wpłacała do skarbu, czyli do kasy Unii okolo 2,5 do 3 miliardów euro rocznie, a ile będzie otrzymywała nie wiadomo. Obiecywane „wielkie pieniądze” już przy temacie dopłat dla rolnictwa okazały się słowami bez pokrycia.

  8. Nasza historia będzie fałszowana. Proceder ten już się rozpoczął. Następować będzie niszczenie tradycji narodowych i ducha narodowego, ograniczany i niszczony będzie tradycyjny polski katolicyzm i inne wyznania religijne.

  9. Europą rządzi grupa, nie wybrana w żadnych wyborach. Oponenci, którzy kwestionują ich decyzje nie mają dostępu do mediów, zamyka się im drogę do głoszenia swoich poglądów na uniwersytetach lub są zwalniani z pracy. Są intelektualiści, którzy twierdzą, że Unia Europejska to nowy Związek Sowiecki. Widoczne są już symptomy dyktatury i totalitaryzmu. Twierdzą oni, że jedność europejska powstała z syntezy ideologii socjalistycznej i struktur mafijnych nie ma nic wspólnego ze zdrową integracją kontynentu europejskiego. Unia Europejska jest organizacją niedemokratyczną, a nawet antydemokratyczną.

  10. Opozycja w Polsce ostrzega, że procesy zachodzące w Unii Europejskiej i w krajach postkomunistycznych zmierzają do stworzenia nowego totalitarnego systemu. Istnieje w Polsce stały komitet, który będzie zajmował się zagrożeniami płynącymi z Unii Europejskiej. Kongres Polonii Amerykańskiej uważa, że jest to działanie konieczne jako zdrowa przeciwwaga w stosunku do jednostronnej propagandy prounijnej.

  11. Negocjacje wykazały, że ludzie tworzący Unię to buchalterzy. Dla tych ludzi nie istnieją takie pojęcia, jak: „ojczyzna”, „patriotyzm”, „wolność”, „naród”, „tradycje narodowe”, „religia, „wartości duchowe”, „solidarność” itd. Te wyższe wartości w jawny sposób zastępowane są twardym rachunkiem ekonomicznym i bezwzględną finansową kalkulacją.

  12. Uważamy, że o przystąpieniu lub nie przystąpieniu Polski do Unii winno zadecydować ogólnonarodowe referendum. Zastrzegamy jednak, źe referendum to powinno się odbyć jedynie wówczas kiedy społeczenstwo polskie zostanie rzetelnie i wyczerpująco poinformowane nie tylko o korzyściach, ale przede wszystkim o wszelkich zagrożeniach, o których mowimy. Aby tak się stało fundusze Unii przeznaczone na informację powinny, wzorem Szwecji, być przeznaczone w 50 procentach na akcję informacyjną prounijną i w 50 procentach na akcję antyunijną. A tyczasem mamy do czynienia z faktem, że całość funduszy unijnych rząd polski przeznacza wyłącznie na szeroko zakrojoną propagandę prounijną. Wyrażamy naszą dezaprobatę wobec tego rodzaju praktyk. Sprzeciwiamy sie zdecydowanie działaniom najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzających do integracji Polski z Unią Europejską wbrew woli Narodu.

  13. Pragniemy podkreślić, iż Norwegia, członek NATO, w wyniku ogólnonarodowego referendum, chroniąc swoją gospodarkę, do Unii Europejskiej nie weszła. Niech się Rodacy nad Wisłą nad tym zastanowią.

  Godzi się przypomnieć, że z inicjatywy KPA miliony listów, kierowanych przez Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia do amerykańskich ustawodawców zdecydowały o przyjęciu Polski do NATO, a więc do paktu militarnego. Natomiast, w obliczu dostrzeganych przez nas zagrożeń, wzorem Norwegii zachowujemy rezerwe, w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

  14. Pamiętamy słowa polskiego premiera: „Rząd poda się do dymisji, jeżeli w referendum większość Polaków opowie się przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

  15. Władze polskie argumentują, że jeżli odrzucimy akcesję, to Polska zostanie sama na arenie międzynarodowej, zabraknie jej siły przebicia, przegra na rynkach międzynarodowych. Władze powtarzają, że dla Polski wstąpienie do Unii nie ma altematywy. Opierając się na opiniach ekspertów w tej materii, uważamy ten pogląd za największy błąd i podkreślamy, że altematywą dla przystąpienia jest po prostu nieprzystąpienie do Unii. Od Unii można coś uzyskać tylko wtedy, gdy alternatywą jest nieprzystąpienie. Grecja, Hiszpania i Austria swoje negocjacje z Unią opierały właśnie na takim założeniu.

  16. Polska posiada doskonałe położenie geopolityczne. W jej interesie jest zachowanie pełnej suwerenności ekonomicznej. Suwerenność ta pozwoli jej na rownorzędne partnerstwo gospodarcze z krajami Unii. Brak tej suwerenności stawia ją w pozycji kraju drugiej lub trzeciej kategorii. Polska posiada wielu zdolnych i wykształconych ludzi, wielu specjalistów liczących się na arenie międzynarodowej. Posiada wielkie rezerwuary siły roboczej i bogactwa naturalne, wysoką kulture, i może z powodzeniem obejść się bez parasola Brukseli. Polska z jej potencjałem gospodarczym ma ogromną szansę wejścia, obok Unii, na wielkie rynki Rosji, Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Bułgarii oraz innych państw południowo-wschodniej Europy, a także państw azjatyckich i południowo-amerykańskich. Ma również szanse szerszego wejścia na rynki Ameryki Północnej.

  Kongres Polonii Amerykańskiej uważa, że Polska powinna z tej szansy skorzystać. W dotychczasowych układach i układzie oferowanym przez Unię Europejską nie ma, naszym zdaniem, i nie będzie miała szans konkurować z wyżej ekonomicznie stojącymi krajami Europy Zachodniej. Poza tym Unia Europejska nie jest unią celną, a więc nie może uniemożliwiać dostęepu polskich towarów na swój rynek. Swoboda handlu jest zagwarantowana postanowieniami WTO. Dlatego przystąpienie Polski do Unii nic nie poprawi, a nieprzystąpienie nie pogorszy.

  Obecna polska gospodarka potrzebuje napływu obcego kapitału. Uważamy, że kapitał ten powinien być obecny, ale bez zobowiązań politycznych, które usiłuje Polsce narzucić Bruksela. Takim kapitałem mógłby być, między innymi, kapitał amerykański.

  17. Drugą altenatywą mogłoby być przystąpienie Polski do NAFTA, tj. do Północno-Amerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. NAFTA jest sukcesem gospodarczym. Po wejściu do tej strefy spadło, jak wiemy, bezrobocie tak w Meksyku jak i w Kanadzie. Odległość pomiędzy Polską a Kanadą, czy Stanami Zjednoczońymi i Meksykiem nie ma tutaj istotnego znaczenia. Wiemy, że do NAFTA ma wejść daleko położona Malezja, Turcja. Dlaczego nie mogłaby tego uczynić Polska?

  18. Unia Europejska, to układ, w którym korupcja jest nieunikniona. Dysponowanie ogromnymi środkami finansowymi prowadzi do korupcji, bez względu na tworzenie piętrowych systemów kontroli.

  19. Unia Europejska nie rozwiązała dotąd żadnego z ważnych problemów, z którymi borykają się społeczeństwa europejskie. Bezrobocie wzrosło, róznice poziomu życia powiększają się, poszerzają się dziedziny przestępczości, narkomania ogarnia coraz szersze kręgi, rośnie groźba kryzysów finansowych, degradowana jest nauka i kultura, moralność upada, narastają tendencje separatystyczne, pogoń za zyskiem niszczy ideały człowieczeństwa.

  20. Obserwatorzy i analitycy zauważają, że Unia Europejska nie ma przyszłości. Jest to twór sztuczny, pełen wewnętrznych sprzeczności, budowany przez ludzi bez wyobraźni, bez szacunku dla historii, tradycji narodowych i bez szacunku dla własnych społeczeństw.

  Struktura demograficzna Unii, wskazująca na to, że ludzi młodych, zdolnych do pracy, będzie mniej niż emerytów, mówi, że nastąpi rozsadzenie budżetów w krajach Piętnastki, a w dalszej kolejności rozpad Unii. Być może wyjście Austrii będzie pierwszym wstrząsem i początkiem tego rozkładu. Wtedy może nastąpi początek prawdziwego jednoczenia, opartego na zasadach, o jakich o wiele wcześniej myśleli ojcowie wspólnej Europy, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi czy Robert Schuman.

  Idea zjednoczenia jest ideą fascynującą, ale tylko w tym wymiarze, jaki wywodzi się z głębokiego nurtu społecznej nauki Kościoła.

  21. Wobec przytoczonych wyżej zagrożen i faktów Kongres Polonii Amerykańskiej wspiera polską opozycję wskazującą na zagrożenia związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

  Stanowisko nasze jest tym bardziej uzasadnione, gdy się zważy, że jesteśmy organizacją Amerykanów polskiego pochodzenia, którą obowiązuje nie tylko troska o dobro Polski, ale również lojalność wobec kraju, w którym żyjemy. W ekonomicznej walce konkurencyjnej zawsze będziemy stać po stronie Ameryki. Polska jako jedyny kraj Europy, darzący Stany Zjednoczone tradycyjną sympatią i podziwem, powinna szeroko otworzyć swoje rynki dla amerykańskich inwestorów bez jakichkolwiek zobowiązań politycznych i bardziej dynamicznie wchodzić ze swoimi produktami i myślą techniczną na zawsze chłonny rynek amerykański. Dotychczasowe działania polskiego rządu w tym zakresie uważamy za dalece nie wystarczające. Polskę w eksporcie do Stanów Zjednoczońych wyprzedzają takie kraje jak Tajwan, Korea, Japonia, Chiny, Meksyk, a nawet w pewnych branżach Afganistan. Ten stan rzeczy nie jest do zaakceptowania.

  22. Jako Polacy na emigracji i Amerykanie polskiego pochodzenia, w przeważającej większości katolicy, jesteśmy przeciwni regulacjom prawnym Europy Zachodniej, dopuszczającym aborcję, eutanazję i małżenstwa homoseksualne. Tego rodzaju regulacje, sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego, nie mogą mieć miejsca ani w Polsce ani w chrześcijańskiej Europie.

  23. Popieramy projekt konstytucji europejskiej, w którym zawarta będzie zasada „Invocatio Dei”. Obecny kształt duchowy Europy przez setki lat tworzony był przez chrześcijaństwo. Tak Polska jak i cała Europa od zarania dziejów związana jest z chrześcijaństwem. Obecni „twórcy nowej Europy” nie czują się związani tą tradycją.

  Tworzą Europę bez chrześcijanstwa, bez katolicyzmu, bez Boga.

  24. Stosunki pomiędzy państwem i Kościołem katolickim reguluje w Polsce konkordat. Negocjacje pomiędzy Unią i państwami kandydującymi dotyczą sfery polityki i ekonomii. Niewiele niestety słyszymy o negocjacjach dotyczących wyznań religijnych. Słyszymy natomiast o wykreślaniu z dokumentów unijnych takich słów, jak „chrzescijaństwo”, „tradycje chrzescijańskie”, „kultura chrześcijańska”, „wartości religijne” itp. Dzieje się tak, ponieważ globalistyczna Europa ma być ateistyczna, ma być ugrupowaniem państw bez Boga, a więc ugrupowaniem takim, jakim był w sensie ideowym komunizm.

  Nie ma w historii Europy żadnego systemu ideologicznego, który mógłby zastąpić chrześcijaństwo w roli fundamentu spajającego życie społeczne. Wszelkie próby takiego zastąpienia konczyły się tragicznie.

  Oczywistym jest, że historycznie i kulturowo Polska przynależała i przynależy do Europy. „Polska – jak mówi Jan Pawel II – pragnie nadal trwać w Europie jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję historyczną, związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości Polska nie może się wyzbyć… Rzeczpospolita Polska nie może niczego stracić ze swoich dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków”.

  Kongres Polonii Amerykańskiej protestując przeciwko ateizacji Europy w całej rozciągłości identyfikuje się z przytoczonymi słowami naszego wielkiego Rodaka.

  Na zakończenie Kongres Polonii Amerykańskiej wyraża swoją opinię, że porozumienie wynegocjowane w Kopenhadze nie zabezpiecza należycie polskich interesów i narusza podstawowe zasady Unii Europejskiej o równości praw i obowiązków wszystkich państw.

  NIECH ŻYJE POLSKA WOLNA I NIEPODLEGŁA!

  Edward J. Moskal
  Prezes
  KONGRESU POLONII AMERYKAńSKIEJ

  Chicago, 18 grudnia 2002 r.

  Za:
  http://www.antyk.org.pl/ojczyzna/unia/kongres.htm

 7. Vxyz

  15 czerwca 2018 at 00:04

  A co z Loza „Kopernik”, sporo jej czlonkow to KORowcy, zalozyciele i nie tylko.Kazdy polityk powinien skladac oswiadczenie, czy nalezy, nalezal lub wspolpracuje badz utrzynuje kontakty z masoneria.

 8. Spadochroniarze armi izraelskiej dokonali SKOKU na Polskę aby ćwiczyć ZAJMOWANIE lotniska w III RP

  15 czerwca 2018 at 06:47

  Symboliczne” skok izraelskich spadochroniarzy na Polskę!
  JAK informuje gazeta „The Times of Israel” w ostatnich dniach odbył się SKOK izraelskich spadochroniarzy na Polske, a była to misja ćwiczeń PRZEJĘCIA lotniska w Polsce przez izraelską armię !
  Izraelskie media w Izraelu opisują ten SKOK izraelskich spadochroniarzy na Polskę jako symboliczne wyzwalanie „obozu koncentracyjnego” w Polsce.
  Aby zrealizować ten cel, izraelscy spadochroniarze wylecieli z Niemiec i wykonali SKOK na Polskę, aby się uczyć zajmowania strategicznych obiektów w Polsce przez izraelską armię.
  O takich „ćwiczeniach” zajmowania polskiego lotniska przez armię izralską nie informowała prasa w Polsce ani w Niemczech.
  Jak widać pro-żydowski gang PiS, który sprawuje obecnie władzę w III RP, a ministerstwo MON jest zdominowane przez „polskich” oficerów żydowskiego pochodzenia zainstalowanych w MON przez żydo-masona Macierewicz wydało ZGODĘ, aby armia izraelska dokonywała SKOKI swoich spadochroniarzy, aby oni ćwiczyli ZAJĘCIE lotniska w III RP.
  Israeli jump into Poland an 8-VI-2018:
  https://www.youtube.com/watch?v=6j4V0NjZepA
  Izrael NIE jest członkiem NATO, więc na jakiej zasadzie żydoska armia dokonuje „ćwiczeń” zajmowania strategicznych obiektów w III RP za zgodą mafiosów PiS ????

 9. Historic resonance as Israeli paratroopers train over Poland

  15 czerwca 2018 at 06:54

 10. Tomasz

  15 czerwca 2018 at 07:11

  Ciekawe osobnik Tomek do której Loży należy ?W 1989 powstało PRL BIS .Wpuścili największego wroga Polski armię Izraela która będzie użyta do pacyfikacji niepokornych Katolików-Polajków będą do nas strzelać jak do Chrześcijan w Syrii .

  • Ponad 50% populacji Izraela to RUSKIE żydy wycieruchy z ZSRR i Rosji

   15 czerwca 2018 at 08:06

   W armii izraelskiej jest ponad 50% żołnierzy żydów pochodzenia ROSYJSKIEGO, którzy mają częste kontakty z Rosją odwiedzając swoich krewnych żydów zamieszkałych w Rosji. Oni często są podwójnymi obywatelami Izraela i Rosji, a nawet z potrójnym obywatelstwem czyli dodatkowo Polskim nie mając faktycznie nic a nic wspólnego z Polską.
   W populacji obywateli Izraela jest ponad 50% żydów pochodzących z ZSRR lub obecnej Rosji.
   W Izraelu jak się chodzi ulicami to wszędzie ci „żydzi” w jarmułkach na co dzień posługują się językiem rosyjskim.
   Oni mają mieszaną tożsamość i często jeżdżą do Rosji, Ukrainę lub nawet do Uzbekistanu i tam odwiedzają swoje pozostałych swoich żydoskich krewnych, którzy często i gęsto są o wiele bardziej bogatsi w Rosji niż ci z Izraela, gdyż ci w Rosji się tam niesamowicie bezkarnie NAKRADLI w Rosji na „ruskim garbie”.
   Ci udawani żydzi z Rosji co wyjechali do Izraela są tam mimo wszystko uważani za 2-ą kategorie żydów, gdyż są uważani za GORSZYCH żydów, kaleczą językiem hebrajskim i są tylko robolami w fabrykach.

   To ci RUSCY żydzi o stanowią 50% tamtejszej populacji w Izraelu to najbardziej drą swoje ryje w Izraelu i domagają się REPARACJI od Polski, składają WNIOSKI o paszporty w polskiej ambasadzie w Izraelu domagając się im nadania POLSKIEGO obywatelstwa chociaż z Polską NIGDY NIE mieli nic wspólnego.

   Te sprzedawczyki dyplomatołki z Polski w polskich ambasadach i konsulatach za granicą, a w tym też w tym żydo-RUSKIM Izraelu bezkrytycznie w trybie ekspresowym wydając byle komu w PODSKOKACH te polskie paszporty.
   Tak się dzieje gdyż ten „polski” MSZ od 1989r jest zdominowany przez żydów zamieszkałych w III RP, którzy przejeli władzę w III RP po 1989 roku, który patrzą aby się jakoś NAKRAŚĆ na Polakach, którym absolutnie nie zależy na sile Państwa Polskiego, a wręcz Polską i Polakami otwarcie GARDZĄ.
   Tym RUSKIM ŻYDOM zamieszkałym w Izraelu te polskie paszporty są jedynie potrzebne do jeżdżenia bez wiz do krajów UE, gdzie zajmują się kryminalnymi CZARNYMI interesami z pod ciemnej niebieskiej gwiazdy, SZARGAJĄC celowo opinię Polakom na całym Świecie o czym wiedzą te sprzedajne suqinsyny ze syjonistycznych gangów PO, PiS, PSL, SLD.

  • trasz

   15 czerwca 2018 at 18:47

   Po co ktokolwiek miałby do was strzelać? Wasza głupawa ideologia sama wymiera, szkoda kul.

  • Tomek

   19 czerwca 2018 at 08:52

   Osobnik Tomek bywa co najwyżej w lożach teatralnych, jeśli wiesz, Tomaszu, co to takiego, bo po twoim poziomie wnoszę, że nie bardzo – we łbie ci tylko imperialiści amerykańscy, Żydzi i Scudy Hezbollachu latają. A odkąd sztandar PZPR towarzysz Rakowski kazał wyprowadzić to zapewne ci, towarzyszu, bardzo smutno, że już nie ma żadnej organizacji, to której ty możesz należeć, więc innym jakieś bzdury imputujesz.

 11. NIE ma narodowości Żydowskiej, a jedynie jest SPOŁECZNOŚĆ żydowska

  15 czerwca 2018 at 10:22

  Najlepszy specjalista na Świecie od spraw „genealogi DNA” profesor Anatole Klyosov po przebadaniu wielu tysięcy szczątków ludzkich wskazywanych jako „żydów” i żywych żydów uznawanych za narodowych żydów, określił za pomocą żmudnych badań naukowych metodologii „genealogi DNA” że żydzi NIE mają absolutnie żadnego wspólnego znacznika genetycznego, co by ich wydzielało jako osobną grupę etniczną.
  Zatem, żydzi jako grupa tworzyła się z przypadkowych osób z różnych nardowosci, jedynie jako grupa SPOŁECZNA, których łączyła jedna wyznawana religia lub jedne przyjęte zasady obyczajowe jako jedna sekta z tym samym uznawanym wspólnym dekalogiem.
  Genetyka żydów jest całkowicie PRZEMIESZANA ze wszystkimi znacznikami genetycznymi występującymi we WSZYSTKICH populacjach narodowych występujących na całym Świecie.
  Na bazie tych badań prowadzonych na w Harvard Medical School w USA przez zespół profesora Anatole Klyosova dokładnie dozorowanego przez wyznaczonych naukowców żydowskiego pochodzenia z USA i Izraela nie określił ani jednego wspólnego znacznika genetycznego DNA ani molekuł nawet bardzo podobnych dla tzw. „żydów” w USA ani Europie.
  W trakcie tych badań jedynie określono JEDEN znacznik ale bardzo małej populacji określanej jako żydów ale pochodzących z Azji i bardzo małej liczby osób nośników tych znaczników określanych jako jedynych rdzennych żydów, którzy pojedynczo dotrwali do dzisiaj co profesor Anatole Lyosov wyjaśnia w tym wykładzie:

  „Анатолий Клёсов. „История евреев: Что показал ДНК-анализ?” :
  2,349,059 views
  https://www.youtube.com/watch?v=VQqPzFTUH3Q

  Rosyjski profesor Anatole Klyosov jest największym autorytetem na Świecie w dziedzinie „genealogi DNA” , a za swoją pracę nad genealogią DNA dla badań nad żydami został utytuowany największymi wyróżnieniami naukowymi i odznaczeniami w Izraelu.
  Faktycznie to powinien otrzymać nagrodę NOBLA za swoje pionierskie odkrycia w dziedzinie Genealogi DNA, ale jej nie otzrymuje ze względu na nie uczciwy wykreowany sztuczny bojkot rosyjskiej nauki przez głupich krzykaczy LGBT we współczesnej zakłamanej lewackiej Europie i lewackim USA.
  Profesor Anatole Klyosov wyemigrował z ZSRR do USA w 1989r, a od 1990 do 2000r pracował jako biochemik w Centrum Biochemii i Biofizyki w Harvard Medical School w USA.
  Potem w USA założył swoją własną Akademię Genealogii DNA w USA w której przez wiele lat pracował z innymi naukowcami i opracował podstawy metodologi do liczenia ilości genów i molekuł w szczątkach ludzkich i zwierzacych, za pomocą których można ściśle określać wiek genów i molekół co też pozwala określać bardzo dokładnie płeć, wiek i konkretnych przodków i czym się odżywiali ci ludzie z tych znalezionych szczątków ludzkich.
  Klyosov jest pionierem nauki, która nazywa się „genealogią DNA” i jest „nową nauką” określającą syntezę biologii, antropologii, archeologii i lingwistyki oraz wdrożenie metod kinetyki chemicznej do ścisłego matematycznego określania genetyki za pomocą alegorytmu. To zespół profesora A. Klyosova opracował metodologie którymi posługują się bardzo autoryzowane instytuty naukowe na Świecie jak AncestryDNA w USA do określania znaczników konkretnych przodków w procentach z określaniem ile lat temu i sięgających 128 tysiące lat do tyłu.

  Na bazie tych danych zespół naukowców z Bostonu profesora Anatole Klysova sporządził mapy migracji ludności świata w ostatnich 24 tysiącach lat do dzisiaj. Określono też masowe katostrofy ludzkości spowodowane kataklizmami pogodowymi lub meteorytami, które zderzały się z kulą ziemską wskutek czego przesuwały się kontynenty na Ziemi lub potężne wybuchy wulkanów, które powodowały zawieszenie się pyłów w stratosferze Ziemi blokując dochodzenie promieniowania słonecznego do Ziemi co powodowało ery lodowcowe na Ziemi i masowe wymarcie ludzi w historii planety Ziemia.

 12. Karol

  15 czerwca 2018 at 16:34

  Masoneria to rak ,który toczy Polskę i Polaków.
  Przed wstąpieniem do zgniłej unii przestrzegał Pan Filip Adwent w świetnej książce Dlaczego unia europejska jest zgubą dla Polski.W naszym kraju oprócz
  żydowskich spadochroniarzy, w Kielcach pojawiło się 100 umundurowanych policjantów.Ciekawe w jakim celu?.

 13. trasz

  15 czerwca 2018 at 18:46

  Nie „masoni”, a wolnomularze. Możecie wolnomularstwa nie rozumieć, ale chociaż używajcie prawidłowej nazwy.

  • marju73

   15 czerwca 2018 at 19:12

   Widzę że próbujesz być nawet mądrzejszy od żydopedii.

 14. Tomasz

  15 czerwca 2018 at 23:54

  TRASZ spadajcie do Izraela 100 lat występowaliście przeciw Polsce i Polakom i nadal kierujecie się nienawiścią do Świętej Matki Kościoła to wy z synagogi szatana wydaliście Jezusa Chrystusa Mistrza z Nazaretu na śmierć Krzyżową rzymskiemu namiestnikowi Piłatowi „KREW NA NAS I NA NASZE DZIECI”BIBLIA TYSIĄCLECIA .

  • trasz

   16 czerwca 2018 at 19:30

   Wolnomularstwo powstało w 1717 roku; dość długo po śmierci Jezusa. Poza tym Wolnomularstwo nie ma nic przeciwko Jezusowi czy Chrześcijaństwu, wręcz przeciwnie. Problem ma tylko uwsteczniony intelektualnie odłam chrześcijaństwa: katolicyzm.

   • Tomasz

    17 czerwca 2018 at 15:28

    sekta Masońska to sekta diabelska walcząca ze Świętą Matką Kościołem prawdziwym Kościołem Chrystusowym założonym przez Mistrza Nazaretu Jezusa Chrystusa .Kard August Chląd „ZWYCIĘSTWO PRZYJDZIE PRZEZ MARYJĘ „Przynależność do masonerii jest grzechem ciężkim wykluczającym ze społeczności wierzących [por C.I .C 1983 C.A .N 915-C.A .N 916]POR Deklaracja O Ekskomunice .której podlegają Katolicy należący do Sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń 19 lipca 1974 oraz Deklaracja o Stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est z 26 listopada 1983 r

    • trasz

     17 czerwca 2018 at 19:43

     Wolnomularstwo zmienia świat na lepsze, walcząc z różnymi patologiami. Nie walczy z Kościołem – żaden z Kościołów poza rzymskokatolickim nie ma z wolnomularstwem problemów.

 15. Tomasz

  17 czerwca 2018 at 22:39

  Bo to sekty Protestanckie a mają zbory to są heretycy i są poza prawdziwym Kościołem Chrystusowym po za którym nie ma zbawienia tj Kościołem Katolickim „ZWYCIĘSTWO PRZYJDZIE PRZEZ MARYJĘ KTÓRA ZDEPCZE SZATANA OJCA KŁAMSTWA .SEKTY Z MASONAMI NIE MAJĄ PROBLEMÓW BO ZWALCZAJĄ ŚWIĘTA MATKĘ KOŚCIÓŁ .MARYJA KRÓLOWĄ POLSKI JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI.MASONERIA WSZYSTKIE SEKTY DIABELSKIE ZOSTANĄ ZNISZCZONE PRZEZ MARYJĘ I JEJ SYNA JEZUSA CHRYSTUSA MISTRZA Z NAZARETU .

  • Tomek

   19 czerwca 2018 at 09:23

   Tomasz, 3-ci raz ci powtarzam – nazwy wyznań lub religii piszemy małą literą, podobnie jak przymiotniki: protestanckie, katolicy, chrześcijanie itp. Komu na złość chcesz zrobić uparcie pisząc źle? Mnie? Czy może samemu sobie, bo to z ciebie się będą śmiać, żeś nieuk.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra