Ustawa przewiduje m.in.: „Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji” .

W przypadku rozliczeń między firmami nastąpi zaostrzenie już obowiązującego limitu płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł.
Jest to kolejny krok w stronę wyeliminowania gotówki z rynku, która daje swobodę i anonimowość. Oczywiście, robi się to pod pretekstem walki z szarą strefą, a tak naprawdę chodzi o kontrolę.