- Zdaniem ZNP ww. zmiany zostały dokonane z naruszeniem konstytucyj zasady praworządności (zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa) oraz zasadą legalizmu. (…) Należy założy, że definicja nauczyciela obowiązująca na gruncie ustawy o systemie oświaty, dotycz także aktów wykonawczych wydawanych na postawie ww. ustawy, w tym obu inkryminowanych rozporządzeń egzaminacyjnych. (…). Do zespołu nadzorującego może być powołany wyłączenie nauczyciel – a więc wychowawca i inny pracownik pedagogiczny, zatrudniony w szkole, placówce i placówce doskonalenia nauczycieli (…). Dlatego domagamy się pilnego zbadania konstytucyjności rozporządzenia MEN dotyczącego przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego.

– czytamy w piśmie ZNP do Najwyższej Izby Kontroli.

ZNP podważa tez inny zapis, z którego wynika, że w zespołach nadzorujących mogą pracować osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie, nie będące czynnymi nauczycielami.