Warto wiedzieć, że ten znienawidzony przez lewicę i Żydów kapłan został zamordowany przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Ksiądz Stanisław Trzeciak ukończył studia we Fryburgu w Szwajcarii, w Wiedniu, Rzymie, Krakowie i Jerozolimie. Prowadził badania naukowe w Egipcie i Palestynie. Przed I wojną wykładał w seminarium. Podczas I wojny założył i działał w Polskim Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny. Walczył zbrojnie przeciw Ukraińcom o polskość Lwowa. Po wojnie z bolszewikami pomagał repatriantom z Rosji. W II RP równolegle z karierą w Kościele powołał do życia Instytut Wschodni w Warszawie, jeden z pierwszych na świecie ośrodków badań sowietologicznych.

Ksiądz Trzeciak był jednym z głównych inspiratorów walki z żydowską dominacją w II RP. Napisał kilkadziesiąt prac naukowych. Był wybitnym znawcą „Talmudu" i jego rasistowskiego nauczania. Jego dorobek naukowy wykorzystywał Feliks Koneczny. Ksiądz Trzeciak zwalczał nie tylko rasizm żydowski, ale też masonerię, komunizm i nazizm.

W wielu swoich pracach, w tym i w pracy „Program światowej polityki żydowskiej. Konspiracja i dekonspiracja" ksiądz Trzeciak wskazywał na odpowiedzialność Żydów za rewolucję bolszewicką. Rewolucja bolszewicka, według księdza Trzeciaka, była dziełem Żydów, sfinansowanym przez żydowskich bankierów, zrealizowanym zgodnie z planem zawartym w „Protokołach Mędrców Syjonu" (by Rosjanie nie dostrzegli związków między „Protokołami" a działaniami rewolucjonistów w 1917, nowe wydanie „Protokołów" rząd Kiereńskiego kazał zniszczyć, bolszewicy za posiadane „Protokołów" karali śmiercią i niszczyli każdy egzemplarz tej publikacji).

Zdaniem księdza Trzeciaka rewolucję bolszewicką poprzedziło skompromitowanie rodziny carskiej przez Rasputina będącego marionetką Żydów, a szczególnie Arona Simonowicza.

W opinii księdza Trzeciaka bolszewizm, komunizm, był połączeniem ducha wschodnich hord i tożsamości żydowskiej, ideowym potworkiem sprzecznym z cywilizacją zachodu, którą bolszewicy chcieli zniszczyć.

Ksiądz Trzeciak twierdził, że Żydzi nie przypadkiem stali na czele rewolucji bolszewickiej, wzbudzali konflikty klasowe między gojami, odebrali gojom wszelką wolność, zaprowadzili żydowski terror i dyktaturę, wymordowali nie żydowską inteligencję. Żydzi rewolucję bolszewicką postrzegali też jako zemstę za antysemityzm. Sama zaś rewolucja uradowała Żydów, bo była drogą do żydowskiej dominacji (jak głosili sami Żydzi w odezwie Międzynarodowej Ligi Izraelskiej kolportowanej wśród Żydów bolszewików w 1919 roku).

Zdaniem księdza Trzeciaka Żydzi bolszewicy walczyli o dominację Żydów — bolszewizm był dla nich tylko środkiem do osiągnięcia żydowskiej dominacji, bo niszczył kulturę, religię, własność i elity gojów.

Według księdza Trzeciaka bolszewizm uczynił z Rosjan niewolników żydowskich — władzę pełnili żydowscy komisarz, Żydzi i Żydówki. Kapłan twierdził, że Żydzi w Rosji doskonale wiedzieli o zbliżającej się rewolucji – Ochrana była informowana przez policję, że w Rosji masowo likwidowali swoje interesy i uciekali z pieniędzmi za granicę. Niestety Ochrana uważała „Protokoły" za bajki i zbagatelizowała doniesienia o Żydach, czym dopuściła do rewolucji.

W opinii księdza Trzeciaka podczas rewolucji proletariat atakował tylko gojów, Żydzi nie ucierpieli. Kapłan w swoich książkach twierdził, że Żydzi nie dopuścili pociągów z żywnością do Petersburga, dzięki temu żydowscy agitatorzy podjudzali głodnych ludzi w kolejkach po żywność. Żydówki prostytutki uprawiające swój zawód w koszarach agitowały żołnierzy. Żydowscy bankierzy wspierali rewolucję bolszewicką.

Ksiądz Trzeciak w swoich pracach stwierdzał, że już w czasie wojny rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905 w japońskich obozach jenieckich Żydzi szerzyli wśród Rosjan komunistyczną propagandę za pieniądze żydowskich bankierów między innymi z USA Jakuba Schiffa. Komunistyczną agitację Żydów w Rosji ułatwiał brak wolności w kraju rządzonym przez carat. Carat swoim tyranią wepchnął Rosjan w łapy żydowskich komunistycznych agitatorów.

Zdaniem księdza Trzeciaka Żydami byli prawie wszyscy przywódcy komunistów, cała władza w Rosji bolszewickiej była pod kontrolą Żydów. Pomimo że udział Żydów w wśród ludności Rosji bolszewickiej wynosił 3%, zmonopolizowali oni sowiecką władzę i biurokrację. W 1922 w poszczególnych komisariatach (ministerstwach) Żydzi zajmowali: 77,2% w sprawach zagranicznych, 80% w sprawiedliwości, 95,2% oświecenia publicznego, 79,2% opieki społecznej, 100% pracy, 87% prasy. We władzach lokalnych Rosji bolszewickiej Żydzi stanowili 91,3%. Pod rządami komunistycznymi Żydzi zmieniali nazwiska na słowiańskie na rozkaz Kominternu.

Według księdza Trzeciaka wywózki w Rosji sowieckiej służyły do zapewnienia terenów dla żydowskiej kolonizacji. Żydzi przejmowali ziemię zrabowana przez bolszewików. Międzynarodowa finansjera żydowska finansowała rewolucję bolszewicką, bo komuniści zapewnili stworzenie państwa żydowskiego (Judeorosji). Rosja miała być kolejnym Erec Izrael ziemią Izraela. Uprzemysłowienie Rosji miało na celu zapewnienie pracy Żydom przyjeżdżającym do Rosji bolszewickiej. Żydzi w Rosji czuli się jak w swojej ojczyźnie. Żydowscy kapitaliści z USA robili interesy z żydowskimi komunistami z ZSRR.

W opinii księdza Trzeciaka władze sowieckie stworzyły autonomiczną republikę żydowską przy granicy z Mongolią — lokalizacja ta była nie przypadkowa, Żydzi chcieli zdominować daleki wschód (w tym i Chiny) bogaty w surowce.

Dziś wszystkim miłośnikom Rosji twierdzącym, że Krym jest rosyjski, szczególnie w sytuacji sojuszu Putina z Żydami, że na Krymie bolszewicy odbierali mienie Tatarom i dawali je Żydom. Program żydowskiej kolonizacji Krymu finansowany był przez amerykańskich żydowskich milionerów (prasa ZSRR o tym milczała). Żydowska władza bolszewików doprowadziła do masowej eksterminacji rdzennej tatarskiej ludności Krymu. Bela Kohn (ten sam, który przeprowadził komunistyczną rewolucję na Węgrzech) zamordował i zagłodził na śmierć na Krymie 70 000 Tatarów w celu zdobycia ziemi dla żydów. Krym miał być zalążkiem państwa żydowskiego. Co ciekawe żydowscy osadnicy nie byli zmuszani do kolektywizacji. Mogli prowadzić indywidualne gospodarstwa rolne i uniknąć narzucanej Rosjanom kolektywizacji prowadzącej do nędzy. Na sowieckim Krymie Żydzi w praktyce odrzucili komunizm i prowadzili gospodarkę kapitalistyczną. Żydowscy komisarze nie budowali komunizmu dla siebie, sami żyli normalnie. Komunizm budowany był w celu pozbawienia gojów własności i ich zniewolenia.

Zdaniem księdza Trzeciaka w duchu żydowskiej nienawiści do chrześcijaństwa w ZSRR prześladowano je. Judaizm nie przeszkadzał w pełnieniu funkcji we władzach bolszewickich. W 1928 roku w Bobrujsku Komtrust drukował pismo rabinów „Igdiłtora". Żydowska nienawiść do Chrystusa stała się fundamentem komunizmu. Bolszewicy, głównie Żydzi, uprawiali ateistyczną propagandę w ZSRR i Polsce. Rytuały i sakralizacja komunizmu miały zastąpić religię. Bolszewicy Żydzi eksterminowali chrześcijan, torturowali i mordowali księży oraz katolików świeckich, zrabowali mienie kościelne, odebrali 129 000 świątyń chrześcijanom, 24 000 z nich zniszczyli. Na zjeździe bezbożników w 1937 roku Żyd Jarosławski nawoływał do zniszczenia wszystkich kościołów.

W swych publikacjach ksiądz Trzeciak wypominał Żydom, że w Rosji bolszewickiej doprowadzili do ludożerstwa z powodu głodu, wprowadzili nowy podział czasu, byli pionierami obozów koncentracyjnych – podczas gdy sami dzięki swojej pozycji we władzach komunistycznych żyli w bogactwie i dostatku, gdy masy głodowały. Chłopów i robotników jak za caratu komuniści traktowa jak niewolników — Rosjanie zostali zniewoleni i zmuszeni do katorżniczej pracy.

Ksiądz Trzeciak w swych publikacjach twierdził, że w ZSRR liczba Żydów wzrosła w niektórych rejonach z 14% do 40%, w przemyśle z 4% do 29%. Przykładem uprzywilejowania Żydów w sowieckiej Rosji było to, że Żydzi w ZSRR byli w 30% urzędnikami a tylko w 5,7% robotnikami.

Żydzi jako twórcy komunizmu i finansujący rewolucję komunistyczną, w opinii księdza Trzeciaka, mieli na sumieniu miliony ofiar komunizmu. Kapłan wypominał komunistom (w tym i Żydom), że: prowadzili walkę z instytucją rodziny, zrównywali małżeństwa z przygodnymi związkami, umożliwiali rozwody bez ograniczeń, szerzyli demoralizację.

W opinii księdza Trzeciaka Żydzi ustrój komunistyczny oparli na wskazówkach z „Protokołów"; zaprowadzili totalną władzę państwa, zlikwidowali wolne nauczanie, zlikwidowali duchowieństwo chrześcijańskie (rabini byli bezpieczni i wspierani przez bolszewików), poddali każdy aspekt życia kontroli komunistycznej bezpieki, miliony niewinnych ludzi wysłali do obozów koncentracyjnych, szerzyli kłamliwą propagandę, zakazali krytykowania patologii życia społecznego.

 

Jan Bodakowski