Przykładów na zwycięstwo Prawdy, wyraźnych i oczywistych, w każdym czasie jest wiele. To jakoś nie przemawia do żyjących w kłamstwie. Pierwszym kłamcą był anioł upadły – szatan, który nigdy nie zrezygnuje z walki o człowieka; ciągle szuka swoich zwolenników, wielbicieli. Ludzie straszliwie kłamią! Dlaczego kłamią – pytamy? Takie pytanie stawiamy „Gazecie Wyborczej”, a ściślej red. Wojciechowi Czuchnowskiemu, który w swoim artykule z 9 XI 2018 r. zaatakował ks. Profesora Tadeusza Guza, nazywając Go „antysemitą”. O tym ataku dowiedzieliśmy się dopiero z „Naszego Dziennika” z dnia 17-18 listopada 2018 r., gdzie ks. Profesor Tadeusz Guz odpowiada na stawiane mu zarzuty w swoim artykule „Kontynuacja haniebnych kłamstw »Gazety Wyborczej« o mnie jako »antysemicie«”. Odpowiedź ks. Profesora na zarzuty jest wyczerpująca i wystarczająca. Przysłowie mówi: „mądrej głowie dość dwie słowie”. Czy w „Gazecie Wyborczej” będą „mądre głowy” i zechcą przyjąć do wiadomości, że kłamią?

Tego nie wiemy, ale im tego życzymy. Ks. Profesor Tadeusz Guz, oczerniany i obsypywany kłamstwami, wyjaśnia, tłumaczy i wyprowadza z błędu. Czyni to w bardzo kulturalny sposób, z wielkim szacunkiem do swoich przeciwników. Tym potwierdza swoją wiarygodność i wysoką kulturę osobistą. Nasuwa się retoryczne pytanie, a co z tymi, co kłamią? To o nich trzeba się martwić, to im trzeba składać wyrazy współczucia, ubolewania. A my jako chrześcijanie dodamy jeszcze – to za nich trzeba się dużo modlić, by zrozumieli, że kłamstwo nigdy nie popłaca, ani w tym, ani w przyszłym życiu. Mobilizujemy zatem siły ducha do walki z kłamstwem, które wdziera się w życie ludzi, przynosząc wielkie szkody. Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Guzowi, jak i wszystkim osobom doznającym starcia z „totalitaryzmem kłamstwa”, życzymy Odwagi do przeciwstawiania się Złu na miarę Odwagi Niezłomnego Pasterza Ignacego Tokarczuka. Jednocześnie dziękujemy Ks. Profesorowi za dzielenie się swoją mądrością i wiedzą z ludźmi licznie gromadzącymi się na spotkaniach, konferencjach, sympozjach, tak bardzo ubogacających ducha. Prosimy, by nie zrażał się Ksiądz atakami Złego, bo one – jak papierek lakmusowy – są sprawdzianem, czy idziemy dobrą drogą.

Za uczestników konferencji, sesji naukowych, sympozjów, organizowanych przez Tow. Przyjaciół Anny Jenke, z udziałem ks. Profesora Tadeusza Guza w imieniu zarządu Stefania Majsterkiewicz

 

 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

List otwarty do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

 

Wysoka Rado,

Wielce Szanowni Państwo,

Szczęść Boże!

Wierząc żarliwie w Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i pomny na prawdziwość Jego biblijnego Słowa Pisma Świętego Starego Testamentu: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Pwt 6,4n.; Kpł 19,18) oraz Nowego Testamentu: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31), proponuję Państwu z racji na zaistniałą problematykę wyrażoną przez Państwa w liście otwartym z dnia 13 listopada 2018 roku do Rektora KUL, merytoryczną debatę naukową na argumenty np. na następujące tematy:

1. Geneza, natura i finalność narodu jako biblijnej kategorii stworzenia ze szczególnym uwzględnieniem bytowości Narodu polskiego i żydowskiego.

2. Definicje i przyczyny antysemityzmu i antypolonizmu w historycznej i systematycznej perspektywie oraz sposoby ich przezwyciężenia.

3. Chrześcijaństwo katolickie, protestanckie i judaizm: podobieństwa i różnice oraz poszukiwanie nowych impulsów do głębszego urzeczywistniania jedności międzyludzkiej i międzyreligijnej.

4. Historyczność czy ahistoryczność mordu rytualnego?

5. Ekologia a ideologie ekoterroryzmu w aspekcie biblijnego rozumienia przyrody jako dzieła stworzenia dokonanego przez Objawionego Boga.

Gdy chodzi o obsadę personalną takich seminariów o charakterze naukowym, to określamy ją suwerennie, powołując przez każdą ze stron po trzech prelegentów. Liczba jest oczywiście, podobnie jak same tematy, do wspólnego ustalenia. Miejscem spotkania może być jakiś Uniwersytet lub Uczelnia – także do uzgodnienia. Termin – również dogodny dla obydwóch stron. Rozprawa taka powinna odbywać się przy udziale chętnych reprezentantów nauki, mediów, polityki i kultury, aby mogła być przeżyta z pożytkiem duchowym opinii publicznej w Polsce i na świecie. Wszelkie szczegóły moglibyśmy wspólnie ustalić na posiedzeniu roboczym, które mogłoby się odbyć w gościnnych progach KUL-u albo w siedzibie Państwa. Z wyrazami chrześcijańskiego szacunku i w nadziei na wspólne poszukiwanie oraz głoszenie prawdy w duchu biblijnej miłości Pana Boga i bliźniego,

ks. prof. Tadeusz Guz

 

 

Brońmy dobrego imienia ks. prof. Tadeusza Guza

Omnia instaurare in Christo!

Po serii ataków na ks. prof. Tadeusza Guza przyszła pora na obronę dobrego imienia owego czcigodnego Polaka i katolickiego Kapłana doprowadzającego Polaków do prawd katolickich i Bożych.

Jesteśmy świadomi, jako pilni uczniowie tego opatrznościowego kapłana i uczonego, że ks. prof. Tadeusz Guz, świadek Boga Miłość, Boga, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, wyprostowuje naszą polską duszę. Nasze serca nadal pragną prawdziwej wolności ku dobru i prawdzie. Nasze umysły wciąż pragną szczerego i bezkompromisowego budowania wszystkiego na Chrystusie – omnia instaurare in Christo (Pius X, encyklika „Nasza odpowiedzialność apostolska”, 25.08.1910).

W ciągu minionych lat nasze dusze rozpoznały w ks. prof. Tadeuszu Guzie osobę, która spełnia wobec nas historyczną misję. Nasz Naród, tak mocno przygięty i upokarzany przez stulecia, upodlony podległością obcym politycznym i ideologicznym jarzmom, właśnie się wyprostowuje. Nasz Naród pragnie połączyć na nowo swoją doczesną egzystencję z Wiecznym i Trójjedynym Bogiem. Chce Go poznać. Chce Go Kochać. Chce Go głosić. Omnia instaurare in Christo – Wszystko budować na Chrystusie. Ksiądz prof. Tadeusz Guz prowadzi nas do poznania Boga, do poznania prawdy – „pionizuje nas” – jako ludzi.

Odrodzenie duchowe Polaków staje się możliwe. Iskrą rozpalającą jest Miłość – „żar jej to żar ognia, Płomień Pański” (Pnp 8,6) – i ks. prof. Tadeusz Guz w ciemności duchowej naszych czasów jest tym „żarem”. Każdy, kto miał zaszczyt osobiście spotkać ks. prof. Tadeusza Guza, wie, o czym piszę!

Świadomi spustoszeń duchowych, jakich dokonały na Narodzie Polskim lata zaborów, lata oddziaływania ideologii anty-Boskich i antyludzkich, bronimy przed niesprawiedliwymi atakami i pomówieniami ks. prof. Tadeusza Guza.

Prawdziwy dialog nie może być dyktatem pozbawionym argumentów rzeczowych i racjonalnych.

Zniesławiający list, który Panowie z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów napisali w dniu 13 listopada 2018 roku do Rektora KUL oraz Księdza Arcybiskupa Lubelskiego oraz go upublicznili pół roku po wystąpieniu ks. prof. Tadeusza Guza w Domu Pielgrzyma „Amicus” na warszawskim Żoliborzu, poza tym, że nie odnosi się do faktów potwierdzonych w archiwach, pomija, że podczas spotkania 26 maja 2018 roku ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład będący istotnym elementem promocji książki autora pochodzenia żydowskiego Roya H. Schoemana „Zbawienie bierze początek od Żydów”. Książka, poza wątkami autobiograficznymi, zawiera znaczące i wiele mówiące fakty, które mogą być rzeczywistą przyczyną ataku na jej polskiego Promotora, ks. prof. Tadeusza Guza, katolickiego kapłana i profesora filozofii oraz teologa i socjologa, i wpisują się w serię ataków na kapłanów Kościoła katolickiego (https://naszdziennik.pl/galeria/198987,zbawienie-bierze-poczatek-od-zydow.html?t=9).

Autor, Roy Schoeman, we wprowadzeniu pisze: „Uznano mnie wszak za najgorszego ze wszystkich Żydów, za apostatę, za zdrajcę… Mówiąc wprost, uważa się mnie za Żyda, który »zawiódł lojalność«, bo stał się katolikiem. Tymczasem jest przeciwnie”.

Książka autora, który jest Żydem, zawiera wiele interesujących faktów, które ukazują „trudne relacje między judaizmem a chrześcijaństwem”, lecz również świadectwo braci Lemannów, świadectwo kardynała Lustigera, postać Edyty Stein…

Wyrywając zdania z kontekstu, posuwając się do donosu, autorzy listu uczynili się pierwszymi wrogami własnej misji, którą określają mianem dialogu. Tymczasem ten ostatni jest możliwy jedynie na gruncie prawdy rozumianej jako zgodność sądów z rzeczywistością.

Owi Panowie prezentują wolę nietolerancji wobec prawd głoszonych przez kapłana katolickiego, wybitnego profesora, przyjaciela ludzi, kochającego Stwórcę i Zbawcę, Drogę, Prawdę i Życie, co stawia pod znakiem zapytania deklarowaną przez Nich szczerość woli dialogu.

Sugerujemy zatem odwołanie się do sumień, które są głosem Boga w nas, i publiczne przeproszenie zniesławianego Kapłana. Wszak ósme przykazanie – które powinno nas łączyć – mówi: „Nie mów fałszywego świadectwa”.

Z kolei adresaci donosu, którzy zbyt pospiesznie ulegli nadawcom, niech przyjmą nasze zapewnienie o modlitwie o dary Ducha Świętego, pośród których niejako centralne miejsce zajmuje męstwo.

 

dr nauk prawnych Aldona Ciborowska

współorganizator spotkania w Warszawie 26 maja 2018 r. w Domu Pielgrzyma „Amicus” pt. „Jak Pan Bóg dopełni historii Zbawienia? Promocja książki: »Zbawienie bierze początek od Żydów«”.